TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Mona Helene Larsen TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND Rådmannens innstilling: Det gis tilslutning til at Norges Eiendom fortsetter planarbeidet med utgangspunkt i at telefonsentralen på gnr. 41 bnr. 10, tillates fjernet for bedre å kunne utnytte området til boliger. Nye boliger må en plassering og ha et volum som bidrar positivt til boligområdet langs Ing. Bøhns veg. Vedlegg (ipad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 1. Korrespondanse og referat fra planarbeidet Volum-studie av mulig nytt boligbygg med telefonsentral 3. Uttalelse fra Stiftelsen Valstad Cafe 4. E-post fra leder av Blaker og Sørum Historielag 1

2 2 Oppsummering: Norges Eiendom ønsker å bygge boliger ved Sørumsand verksted. Telefonsentralen som i en tidligere plan er regulert til bevaring ønsker de å rive. Spørsmålet om bevaringen bør videreføres i ny reguleringsplan, løftes nå ved den innledende planleggingen fram for Miljø- og utviklingsutvalget og Kulturutvalget. Hensikten er å gi tidlige signaler til forslagstillerne, før planforslaget utarbeides og sendes kommunen for behandling og påfølgende høring. Bakgrunn for saken: Norges Eiendom er i ferd med å utarbeide en reguleringsplan for sine arealer på Sørumsand verksted. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre drift og utvikling av industriområdet og etablering av boligbebyggelse i randsonen mot Industrivegen. Innenfor planområdet, på gnr. 41 bnr. 10, står det en røde teglsteinsbygningen hvor det tidligere var telefonsentral. Den ble bygget på 60-tallet, er i en etasje og har et fotavtrykk på ca. 178 m 2. Bygget er i bruk som treningslokale for ansatte på Sørumsand verksted. Lokalet fremstår ikke som godt egnet til dette. Bygningen er regulert til bevaring og den er nevnt i kommunens kulturminnevernplan som en del av et kulturmiljø som for øvrig utgjøres av villaene i Ing. Bøhns veg og verkstedshallen på Sørumsand verksted. Området er i planen klassifisert til verneklasse 2, «kulturminne/ - miljø med stor lokal/ regional betydning. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering til spesialområde bevaring». Foto 1: Utsnittet viser telefonsentralen merket med rød trekant.

3 3 Foto 2: Telefonsentralen Bakgrunn for vern Bygget ligger i et historisk miljø, mellom fire sveitservillaer og en gammel verkstedhall. Både villaene og verkstedhallen er også regulert til bevaring. Telefonsentralen ble regulert til spesialområde bevaring samtidig med de gamle verkstedbygningene i reguleringsplan for Sørumsand verksted, vedtatt I reguleringsbestemmelsene heter det at: «I områder regulert til spesialområde bevaring skal eksisterende bygninger ivaretas med størst mulig autentisitet/ opprinnelighet i eksteriøret. Bygningene skal ikke rives og fasadeendringer og eventuelle om- og tilbygninger skal legges fram for kulturvernseksjonen i fylkeskommunen.» Bevaring av telefonsentralen kom som et innspill sent i planprosessen i 1997 og det fremgår ingen konkret vurdering av bygget i saken. Fylkeskultursjefen uttaler dette om området i brev av : «Området syd for jernbanestasjonen er meget interessant i lokalhistorisk sammenheng, både industribebyggelsen og den eldste boligbebyggelsen. Sørumsand Verksted ble anlagt i 1906 av ingeniør Bøhn. Dette var starten på bedriften som i dag har navnet Kværner Energy. Industribebyggelsen i tegl er interessant og viser bedriftens utvikling opp gjennom årene. Det er satt opp en del provisoriske hus som skjemmer området. Det er positivt at disse blir fjernet. Langs Industriveien og Ing. Bøhns vei finnes eldre småhusbebyggelse fra Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her lå det første tettstedet på Sørumsand, det var her det sosiale liv utfollet seg, med idrettsplass og kafe. Kafeen finnes fortsatt i Ing. Bøhns vei. Siden eiendommene ligger i et område hvor det ikke skulle skje noen utvikling på grunn av bedriftens behov for byggegrunn, har området bevart en høy grad av autentisitet. Det er store tomter med bolighus, uthus og mindre verksteder. Til sammen utgjør småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei et meget verdifullt bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret. Det finnes også andre verneverdige bygninger i områdene rundt stasjonen på Sørumsand. De fleste har blitt innebygget i de senere år. Selv om de hver for seg

4 4 kan ha stor bevaringsverdi, er de ikke av så stor lokalhistorisk betydning siden de ikke ligger i et samlet og utgjør et kulturmiljø.» I brev av foreslår Fylkeskultursjefen blant annet følgende tiltak for området: 3. Det bør utarbeides en reguleringsplan for den gamle boligbebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Området foreslås regulert til spesialområde bevaring. Den gamle telegrafstasjonen bør inngå i bevaringsområdet. 4. Det må sørges for en god avskjerming mellom bevaringsområdet i Ing. Bøhns vei og parkeringsområdene. Grunneiers ønsket utvikling for eiendommen Norges Eiendom ser ingen fornuftig bruk av bygget, som er lite og med kun en etasje. Norges Eiendom ønsker derfor å benytte tomten til boliger. De planlegger tre bygg med ca boliger i området mellom Ing. Bøhns veg og Industrivegen. I tillegg foreslås det regulert ca. 10 boenheter i Industrivegen 10, gnr. 41 bnr. 479 (det nyeste telenorbygget). Illustrasjon 1: Illustrasjon av mulig boligutbygging. Foreløpig skisse viser nytt boligbygg plassert delvis der telefonsentralen står i dag. Det er planlagt en trapping av bygget mot Ing. Bøhns veg for å tilpasse det til de bevarte villaene i dette området. NB! Plassering, utforming og høyder er foreløpige og vil bli fastsatt i reguleringsprosessen.

5 5 Illustrasjon 2: Illustrasjon av mulig boligutbygging. Andre interesser i området Ved ombygging av stasjonsområdet til tosidig plattform og undergang, vil det bli aktivitet knyttet til stasjonen også på denne siden av jernbanelinja. Det vil blant annet bli behov for å hente/bringe passasjerer med lite bevegelighet nær perrongen. Det er ikke funnet løsninger på behovene knyttet til jernbanen, men et av forslagene innebærer en snuplass øverst i Ingeniør Bøhns veg som blir liggende tett inntil telefonsentralen. Uttalelser til spørsmålet om rivning av telefonsentral Det er innhentet uttalelser fra historielaget og Valstad Cafe. De har samlet seg om en uttalelse og de viser for øvrig til uttalelse til planprogram. Fra uttalelsen: «Telefonsentralen er et relativt nytt bygg med kort tradisjon på Sørumsand. Bygningen har ingen arkitektoniske særpreg og glir i liten grad inn i den gamle bebyggelsen. Dersom telefonsentralen rives må det være på betingelse av at det som kommer isteden ikke bryter nevneverdig med den gamle bebyggelsen. Det gjelder spesielt i forhold til naboeiendommen Valstad Cafe og den øvrige bebyggelsen i ingeniør Bøhns vei og i Fagerliveien.» Konsekvenser: Eksisterende planer og gjeldende vedtak: Telefonsentralen er regulert til spesialområde bevaring i reguleringsplan for Sørumsand verksted, vedtatt I kulturminnevernplanen er området gitt en regional/lokal betydning. VK2. Økonomi: Ingen kostnad for kommunen. Bemanning: Ikke aktuell.

6 6 Bærekraftig utvikling: Det er bærekraftig å utnytte et sentralt område, nær kollektivknutepunkt til konsentrert bebyggelse. Det er også bærekraftig å ta vare på kulturminner for kommende generasjon. Vurdering/alternative løsninger: Det er en målsetting å utvikle Sørumsand til en småby med en dobling av innbyggertallet, jf. Planprogram for områdeplan Sørumsand. For at Sørumsand skal kunne bli en småby kreves det en vesentlig fortetting av flere områder i og rundt sentrumskjernen. Boligprosjektet er i samsvar med kommunens arealstrategi og målsettingen om en småby på sørumsand. Samtidig som det kreves fortetting for å skape en småby er det nødvendig å bygge videre på stedsidentiteten. Hva Sørumsands stedsidentitet skal være i fremtiden må det jobbes med i planprosessen for sentrum. Tettstedets historie vil uansett være viktig. Villaene i Ing. Bøhns veg og de gamle verkstedsfasadene er av stor betydning for Sørumsand som et gammelt industritettsted. Slik rådmannen tolker kulturminnevernplanen så er telefonsentralens største bevaringsverdi at den er en del av et større, helhetlig kulturmiljø. Det at enkeltelementer tas ut kan påvirke helheten. I følge bygdeboka var det i lang tid en manuell telefonsentral på tomta gnr 41 bnr 10. I huset i Ing. Bøhns veg nr 5 Stubberud, har det vært telefonsentral i et rom av huset siden begynnelse av tallet. De som bestyrte sentralen bodde også i huset, som var en av de første arbeidsplassene for kvinner på Sørumsand. Dette huset ble revet og den nye, automatiserte sentralen i det røde teglsteinsbygget ble oppført. Det er altså knyttet telefonihistorie til tomta fra tidlig av. Telefonsentralen viderefører på så måte (arbeider)historien og utgjør en del av stedsidentiteten til Sørumsand som arbeiderbygd. Småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei utgjør til sammen et meget verdifullt bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret, og det er derfor regulert til bevaring. Telefonsentralen er bygd inn i området i ettertid (1960-tallet), og er inkludert i bevaringsområdet som en del av kulturmiljøet. Kulturmiljøet ved Ing. Bøhns veg er sårbart for høy blokkbebyggelse og forholder seg allerede til monumentale bygninger i form av de nyeste verkstedbygningene. Samtidig fremstår området ved Sørumsand verksted som Norges Eiendom nå ønsker å regulere til boliger godt egnet for en bymessig boligbebyggelse. Beliggenheten er svært sentral og konfliktene er relativt få. Opparbeidelse av område kan bli en berikelse for sentrum med nye grøntområder, undergang under jernbanen og gangveg til NAV/Bibliotek. Det viktigste hensynet er kulturmiljøet i Ing. Bøhns veg og verkstedsområdet. Arkitekten har fått i oppdrag å tilpasse ny bebyggelse til dette miljøet. Byggene er så langt ikke prosjektert, men i forslag til volum og plassering vises en nedtrapping i høyde mot Ing. Bøhns veg. Detaljeringen vil det jobbes videre med i plansaken og i byggesaken. Det er også tegnet forslag hvor telefonsentralen integreres i ny bygningsmasse. Denne løsningen fører til at også ny bebyggelse trekkes nærmere

7 7 bygningene i Ingeniør Bøhns veg enn om telefonsentralen rives og ny bebyggelse trekkes tilbake. Noen sentrale spørsmål som rådmannen ber utvalgene drøfte: Det som skal avgjøres nå er om telefonsentralen har en større verdi for samfunnet som element i kulturmiljøet rundt Ing. Bøhns veg og verkstedet enn samfunnsverdien av å etablere ny boligbebyggelse her. Eller sagt på en annen måte: Representerer telefonsentralens fasade en verdi som tilsier at den skal være førende for utbyggingen av boligområdet? Bør bevaringen dermed videreføres i ny reguleringsplan? Det er også et spørsmål om hva telefonsentralen evt. skal kunne brukes til om den fortsatt skal tas vare på. Dagens bruk som treningslokale ønsker verkstedet å avvikle. Bygningen kan muligens omdisponeres til boligformål, men bygningen har små vinduer og dette framtrer ikke som et naturlig bruksområde. Vil boligbebyggelse på tomta forringe verdien av miljøet i Ing. Bøhns veg? Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Oppstart av planarbeid er bredt varslet. Til denne saken har Historielaget uttalt seg og Valstad Cafe har tilsluttet seg uttalelsen. Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring slik at berørte parter og offentlige høringsinstanser får anledning til å uttale seg. Dato: Godkjent av: Plan- og utviklingssjef Inger K. Tveranger

8 Fylkeskultursjefen Sørum kommwle 1920 SØRUMSAND l.nr SØRUM KOMMUNE ~ 2 3 DES 1997 Ark ~. r, f,: S.beh.:!?To A"." L " Vår saksbehandler overark. Kari Bjerke Anderssen, tlf arkeolog Ronny Henriksen, tlf Telefaks F:IKULTURIKVERN\8833 Doe Vår dato Deres dato Vår referanse 8833 /3/97/L 12 Deres referanse SØRUM KOMMUNE VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSARBEID FOR KVÆRNER ENERGY AS, SØRUMSAND Fylkeskultursjefen beklager at vi er sent ute med svar på varsel om igangsatt planarbeid. Dette skyldes stor arbeidsmengde i forhold til etatens kapasitet. Vi finner dette særlig uheldig siden området er av stor lokalhistorisk verdi. Kommunedelplan for Sørumsand Følgende siteres fra pkt 3.3 i RPR for planlegging i forbindelse med hovedflyplass på Gardermoen: For å styrke kollektivtransporten bør utbyggingshensyn tillegges stor vekt av arealene i nærområdene til stasjoner og knutepunkter langs hovedårene for kollektivnettet, Wlder forutsetning av at utbyggingen planlegges konsentrert og tar hensyn til kulturmiljøer bomiljøer og grøntstruktur. (Wlderstrekning v IfY lkeskultursj efen) I beskrivelsen av kommuneplanen for Sørum, som ble behandlet høsten 97, var det uttalt at det er en utfordring å utarbeide reguleringsplan for sentrum. Fylkeskultursjefens foreslo at det primært bør utarbeides en kommwledelplan, fortrinnsvis basert på en stedsanalyse. Planen bør omfatte nærområder til tettstedet. Like viktig som å avklare hvor det skal bygges er det å avklare hva som bør vernes. Planområdet Representanter fra fylkeskultursjefen var på befaring sammen med representanter fra historielaget og kultursjefen i kommwlen for å se på verneverdige hus i Ing. Bøhns vei den I forbindelse med rivesøknadene i industriveien ble området befart av Kari Bjerke Anderssen. Adresse: Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: (+47) Telefaks: Postgiro: Bankgiro: ]0315

9 Av det tilsendte materialet som følger rivesøknadene ser vi at det har vært nedlagt mye arbeide i å få kartlagt grøntstrukturen i området. Dette er positivt. Det er beklagelig at utbygger ikke har tillagt det verdifulle kulturmiljøet tilsvarende vekt. Området syd for jernbanstasjonen er meget interessant i lokalhistorisk sammenheng, både industribebyggelsen og den eldste boligbebyggelsen. Sørumsand Verksted ble anlagt i 1906 av ingeniør Bøhn. Dette var starten på bedriften som i dag har navnet Kværner Energy. Industribebyggelsen i tegl er interessant og viser bedriftens utvikling opp gjennom årene. Det er satt opp en del provisoriske hus som skjemmer området. Det er positivt at disse blir fjernet. Langs Industriveien og Ing. Bøhns vei finnes eldre småhusbebyggelse fra Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her lå det første tettstedet på Sørumsand, det var her det sosiale liv utfollet seg, med idrettsplass og kafe. Kafeen finnes fortsatt i Ing. Bøhns vei. Siden eiendommene ligger i et område hvor det ikke skulle skje noen utvikling på grunn av bedriftens behov for byggegrunn, har området bevart en høy grad av autentisitet. Det er store tomter med bolighus, uthus og mindre verksteder. Til sammen utgjør småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei et meget verdifullt bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret. Det finnes også andre verneverdige bygninger i områdene rundt stasj onen på Sørumsand. De fleste har blitt innebygget i de senere år. Selv om de hver for seg kan ha stor bevaringsverdi, er de ikke av så stor lokalhistorisk betydning siden de ikke ligger i et samlet og utgjør et kulturmiljø. Automatisk fredete kulturminner Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale: Det er ingen registrerte fornmil1l1er il1l1enfor område. Vi vil komme med vår endelige uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. Tilråding Bebyggelsen i Industriveien og ing. Bøhns vei utgjør til sammen et kulturmiljø av stor lokalhistorisk betydning. Miljøet har direkte tilknytning til Bedriften Kværner Energy. Det verdifulle ligger i at uthus er bevart og at det ikke har skjedd fortetting mellom bygningene. Fasadene er endret, men potensialet for rehabilitering etter antikvariske retningslinj er er stort. Det burde være en oppgave for bedriften å ta vare på sin egen fortid. Bygningene er med Ul1l1tak av nye vinduer, dører og ytterkledning lite endret. Ut fra en vurdering av verneverdien i området har vi følgende tilråding: Bebyggelsen i Industriveien, avmerket på vedlagte kart, bevares og reguleres til spesialområde bevaring. Planområdet bør utvides slik at reguleringsplanen også omfatter bebyggelsen i lng Bøhns vei. Bebyggelsen reguleres til spesialområde bevaring. l reguleringsbestemmelsene for industriområdet bør det fastsettes at det opprinnelig stil preg i eldre industribebyggelse skal bevares eller tilbakeføres. 2 Med vel1l1lig hilsen f% :r,l~~,ultursjefe:n!f!vwi~ seksjonsleder kulturvern v~~~~ Kari Bjerke Anderssen

10 3 Kopi: Riksantikvaren Oldsaksamlingen Planavdelingen Kultursjefen i Sørum kommune Kvæner Energy AS, PB 9277 Grønland, 0134 Oslo DARK Arkitekter AS, Fritznersgate Oslo Vedlegg: Kart som viser verneverdig boligbebyggelse

11 MØTEREFERAT Fra møte om "Kværner-saken" mellom Sørum kommune og Fylkeskommunen Dato: 23. jan Møtedeltakere fra Akershus Fylkeskommune: Brit Kyrkjebø og Kari Bjerke Anderssen Fra Sørum kommune: Steinar Sande, Rune Tøndel og Ellen Anita Engerdahl Formålet med møtet: Innledende dialog vedr. merknad fra Akershus Fylkeskommune til byggesak for Kværner Energy AS-Sørumsand. Bevaring av eldre bomiljø: Sørum kommune v/steinar Sande irmledet møtet med faktiske opplysninger rundt saken. Som alternativ til fraråding av riving vurderer Sørum kommune å utarbeide egen reguleringsplan for bevaring av Valstad kafe og bebyggelse i Ing. Bøhns veg. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet uavhengig av det reguleringsplanarbeide som pågår nå for industriområdet. Under møtet ble det også drøftet hvorvidt "den gamle telegrafbygningen" skal irmgå i plan for bevaring. Sørum kommune foreslo også at det ble tatt bilder av eksisterende bomiljø frarådet riving i svart hvitt format. Akershus Fylkeskommune ved Kari Bjerke Andersen fortalte at de har forståelse for at eldre bomiljø må urmgjelde for Kværnerutbyggingen og at de i hovedsak har tre punkter på avbøtende tiltak som må etterkommes dersom man ønsker å rive de omsøkte bygninger: Valstad kafe, bebyggelsen i Ing. Bøhns veg og telegrafbygget skal reguleres for bevaring. Eksisterende verkstedsbygning med teglfasade skal bevares, og i det ligger bevaring av ytre fasade. Eldre bomiljø langs Industriveien skal registreres, dvs. fotograferes og måles. Vedr. utførelsen og tidsaspektet for registreringen, vil dette bli drøftet i møte i Sørum kommune førstkommende mandag eller tirsdag. Av interessorganisasjoner i Sørum kommune er Blaker og Sørum Historielag de som har størst kurmskaper om slik registrering, og representant fra historielaget vil derfor bli innkalt til møte i Sørum kommune for drøfting av hvilken rolle de enkelte parter skal ha i arbeidet med registrering. Kontaktpersoner videre i saken: Sørum kommune: Ellen Anita Engerdahl Akershus Fylkeskommune: Kari Bjerke Andersen Rådhuset Ellen Anita Engerdahl

12 Fylkesråd mannen Lnr SØRUMKOM M~ )9 n' Sørum kommune Rådhuset 1920 Sørumsand Ark.s.r.r.: Ark.nr.: 2 3 JAN 1998 L.. S oeh: RTn I:L Vår hovedsaksbehandler Kjell Sandli Telefon Telefaks F:\PLANSAK\S DOC Vår dato Deres dato Vår referanse 528/1 /98 Ll2 Deres referanse SØRUM KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR KVÆRNER ENERGY AlS. Vi viser til Deres oversendelse datert Fylkesrådmannen beklager den noe sene besvarelsen. Fylkesrådmannen har vurdert planen ut fra sin rolle som fagmyndighet for kultunninnevern og som regional planmyndighet med basis i fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter friluftsloven. Fylkesrådmannen har følgende merknader til planen: KULTURVERN Det vises til fylkeskultursjefens uttalelse datert til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området. Beklageligvis har Sørum kommune ingen kulturminnevernplan. Registreringene av bygninger og andre kulturminner fra nyere tid, SEFRAK, er ikke fullstendige. De omfatter ikke bygninger som er bygget etter år Fylkeskultursjefens vurderinger kom av den grunn sent mn l planprossessen. Nyere tids kulturminner Fra uttalelsen datert siteres følgende: "Området sydfor jernbanstasjonen er meget interessant i lokalhistorisk sammenheng, både industribebyggelsen og den eldste boligbebyggelsen. Sørumsand Verksted ble anlagt i 1906 av ingeniør Bøhn. Dette var starten på bedriften som i dag har navnet Kværner Energy. Industribebyggelsen i tegl er interessant og viser bedriftens utvikling opp gjennom årene. Det er satt opp en del provisoriske hus som slqemmer området. Det er positivt at disse blir jjernet. Langs Industriveien og Ing. Bøhns veifinnes eldre småhusbebyggelsefra Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her lå det første tettstedet på Sørumsand, det var her det sosiale liv utfollet seg, med idrettsplass og kafe. Kafoen finnes fortsatt i Ing. Bøhns vei. Adresse: Schweigaards gate 4, Sentralbord: (+47) Telefaks: S Postgiro: Bankgiro

13 2 Siden eiendommene ligger i et område hvor det ikke skulle skje noen utvikling på grunn av bedriftens behov for byggegrunn, har området bevart en høy grad av autentisitet. Det er store tomter med bolighus, uthus og mindre verksteder. Til sammen utgjør småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei et meget verdifolit bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret. Det finnes også andre verneverdige bygninger i områdene rundt stasjonen.. De fleste har blitt innebygget i de senere år. Selv om husene hver for seg kan ha stor bevaringsverdi, er i lokalhistorisk sammenheng ikke av så stor betydning siden de ikke ligger samlet og utgjør et kulturmiljø. " Primært vil fylkeskultursjefen anbefale at planene endres og at de bevaringsverdige eiendommene blir regulert til spesialområde bevaring. Kulturmiljøet er imidlertid ikke av så stor betydning at det er relevant å foreslå innsigelse til reguleringsforslaget. Vi erkjenner også at våre faglige anbefalinger kom så sent inn i planprossessen at vår mulighet til å innvirke på reguleringsforslaget muligens er forspilt. Sekundert foreslås følgende avbøtende tiltak for det kulturmiljøet som går tapt: l. Det foretas en registrering av den eldre industribebyggelsen for å få vurdert om noe bør gis status som bevaringsverdig. 2. Snekkerverkstedet på gnr 41 bnr 59 bør registreres før det rives. Det bør settes opp en liste og foretas en fotodokumentasjon av inventaret. 3. Det må sørges for en god avskjerming mellom bevaringsområdet i Ing. Bøhns vei og parkeringsområdene. Snuplassen for Ing. Bøhns vei må reduseres i omfang og tilpasses det bevaringsverdige kulturmiljøet. 4. Reguleringsplanen utvides slik at den også omfatter boligbebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Området foreslås regulert til spesialområde bevaring. Automatisk fredete kulturminner Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornrninner i området. Vi gjør oppmerksom på at alle fornrninner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i marken støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i hbt. kulturminnelovens 8. REGIONALE INTERESSER Både under anleggsfasen, særlig i forbindelse med masseuttaket, men også senere under den ordinære driften på Kværner Energy, vil forventet tungtransport gjennom Sørumsand sentrum kunne være til belastning. Dagens adkomstforhold synes derfor ikke å være ideelle. Fylkesrådmannen støtter derfor Sørum kommune vedr. det å få vurdert en fremtidig mulig adkomst til næringsområdet via Rv

14 3 Ve9Jflig hysen, ;'!.I ~. 1/ ~ 'IvI. YiJN tlti1/~ J n Terjo/Hanssen lan- og miljøvernsjef ~~UM. Q::.~v.L~ Ingun Risnes Seksjonsleder Saksbehandler automatisk fredete kulturminner: Ronny Henriksen, Saksbehandler nyere tids kulturminner: Kari Bjerke Anderssen, Saksbehandler plan- og miljøfaglige vurderinger: Kjell Sandli, Kopi: Intern kopi: Fylkesmannens miljøvernavdeling Riksantikvaren Oldsaksamlingen Kultursjefen i Sørum kommune Fylkeskultursj efen

15 Fylkeskultursjefen Sørum kommune Rådhuset 1920 Sørumsand SØRUM KOMMUNE l.nr 1 "rk.s.nr.: f, ~.. ~r. : 2 FEB 1998 Vår saksbehandler overark. Kari Bjerke Anderssen, tlf Telefaks F:\KULTUR\ DOC Vår dato Deres dato Vår referanse 528/5/98 Ll2 Deres referanse REGULERINGSPLAN FOR KVERNER ENERGY AlS AVBØTENDE TILTAK Saken gjelder fylkesrådmannens uttalelse datert til reguleringsplanen for Kverner Energy. Uttalelsen er samordnet, dvs at det går ut kun en uttalelse fra fylkeskommunen.. Fylkeskultursjefen hadde forslag til avbøtende tiltak for det kulturmiljøet som forsvinner dersom Kverner Energys utbyggingsplaner blir godkjent. Dagen etter at uttalelsen var sendt hadde fylkeskultnrsjefen et møte med representanter fra Sørum kommune. Referat foreligger. For at uttalelsen fra fylkeskommunen skal være i overensstemmelse med konklusjonen fra møtet, må fylkesrådmannens forslag til avbøtende tiltak justeres. Fylkeskultursjefen foreslår følgende avbøtende tiltak: 1. Det foretas en registrering av den eldre industribebyggelsen for å få vnrdert om noe bør gis status som bevaringsverdig. Verneverdig bebyggelse avmerkes i planen og følgende bestemmelse bør tas inn i reguleringsbestemmelsene: Bygningene skal ikke rives. Byggesøknader om fasadeendringer og eventuelle om- og ti/bygginger skal legges fram for kulturvernseksjonen i fylkeskommunen før byggetillatelse gis. 2. Eldre bebyggelse langs Industriveien skal dokumenteres før de blir revet (fotografering og enkel oppmåling - hovedmål) Dersom det i sidebygninger fortsatt eksisterer tekniske kulturminner, bør disse registreres og fotograferes slik de står i dag. Vi filmer det naturlig å foreslå at utgiftene til dette arbeidet dekkes av tiltakshaver. 3. Det bør utarbeides en reguleringsplanen for den gamle boligbebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Området foreslås regulert til spesialområde bevaring. Den gamle telegrafstasjonen bør inngå i bevaringsområdet. Adresse: Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: (+47) Telefaks: Postgiro: Bankgiro,

16 4. Det må sørges for en god avskjerming mellom bevaringsområdet i Ing. Bøhns vei og parkeringsområdene Snuplassen for Ing. Bøhns vei må tilpasses det bevaringsverdige kulturmiljøet. Med vennlig hi lsen for fylkeskultursjefen ~ seksjonsleder kulturvern Kopi: Riksantikvaren Planavdelingen Kultursjefen i Sørum kommune ~~~ Kari Bjerke Anderssen

17 REGULERINGSPLAN FOR KVERNER ENE Avbøtende tiltak: Hus som må dokumenteres Y AlS Ft ~,!

18

19

20

21

22

23

24 Stiftelsen Valstad Cafe Ing. Bøhns veg Sørumsand Trond Martens Sivilarkitekt Bragernes Torg Drammen Sendes kun som E- post Sørumsand, HØRINGSUTTALELSE TIL UTLAGT PLANPROGRAM FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK Det vises til mottatt brev av vedlagt forslag til planprogram for Sørumsand Næringspark av november 2011, samt nabomøte Stiftelsen Valstad Cafe (SVC) er en liten kulturinstitusjon som eier og driver et levende kafemuseum i det lille sveitserhuset på gnr. 41, bnr. 21, og hvor det ivaretas et identisk gammelt kafemiljø helt tilbake fra Her er det ulike kulturarrangementer, utstillinger, åpen kafe, møter, selskaper og friluftsarrangementer med mer. Det gamle huset og hagen, samt det bevarte trehusmiljøet rundt er en viktig del av det miljøet som formidles ved slike arrangementer. Kafeeiendommen utgjør også en vesentlig del av reguleringsplanen for Ing. Bøhns veg som ble vedtatt i 2001, og som da ble regulert til spesialområde bevaring for å ta vare på restene av den gamle trehusbebyggelsen på Sørumsand etter at GE Hydros utbygging i 97/98 krevde riving av 5 gamle bolighus i området. For de aktuelle eiendommene innebærer dette strenge reguleringsbestemmelser både i forhold til utbygging og endringer på husenes fasader. Stiftelsen Valstad Cafe er positiv til videre utvikling av området ved tidligere Sørumsand Verksted forutsatt at dette baseres på kulturvernverdiene i området. Vi ser også at undergang under jernbanesporene vil gi bedre tilgjengelighet og mer aktivitet på sørsiden av jernbanen. Vi er derfor svært tilfreds med at det i forslag til planprogram framkommer at det her er «særlig verdifulle kulturminner og kulturmiljø som er vernet» og at «Området har bygninger og miljø som er definert med høy bevaringsverdi», og at «I den forbindelse ønsker vi å se på en mulighet for å etablere en mer offentlig kulturfunksjon i kombinasjon med stasjonsbygningen (som vi forstår er den gamle verkstedsbygningen mot jernbanen) og det øvrige kulturmiljøet». Ut fra dette oppfatter vi også at NorgesEiendom som utbygger ønsker en utvikling basert på det eksisterende kulturvernmiljøet i området. Av mottatt informasjon ser vi imidlertid at framlagte planprogram omfatter etablering av ny boligbebyggelse mot eksisterende boligområder, og at slik utbygging også er planlagt mot den gamle trehusbebyggelsen i Ing. Bøhns veg hvor den tidligere telefonsentralen er tenkt revet og erstattet med et boligkompleks.

25 En tenkt etablering av et 3-4 etasjes moderne boligkompleks på andre siden av gjerdet der den gamle telefonsentralen ligger i dag vil påvirke det gamle kulturmiljøet som Valstad Cafe utgjør i meget betydelig grad. Et slikt boligkompleks på vestsiden av området ved gangveien inn til bl.a. bibliotek og NAV, og med den gamle verkstedsbygningen på østsiden, vil gi en tung omramming av tilførselsveien fra jernbaneundergangen og inn i området. Vi ser det som svært viktig at en eventuell bebyggelse her får en god arkitektonisk utforming som vil gi en harmonisk overgang mellom de bakenforliggende dominerende gamle verkstedsbygningene og trehusbebyggelsen i Ing Bøhns veg. Og at området får lys og luft som gir det kvalitet og gjør det attraktivt. Stiftelsen Valstad Cafe vil derfor, med henvisning til de gode kulturvernintensjonene i planprogrammet, anmode om at det i den videre planprosessen legges vekt nettopp på å utvikle arealet mellom de gamle verkstedsbygningene, den gamle telefonsentralen og trehusbebyggelsen i Ing. Bøhns veg slik at kulturvernverdiene i området ivaretas på en god måte. Ved å trekke et eventuelt boligkompleks lenger sørover, vil disse gamle bygningene, som alle er regulert til spesialområde bevaring, gi mulighet for utvikling til et flott og spennende kulturområde. Det vil også kunne bli et parkeringsproblem her, da Valstad Cafe har en gammel avtale med NLI om å benytte parkeringsplassen inntil vår eiendom ved arrangementer og åpen kafé. Snuhammerfunksjonen innerst i Ing. Bøhns veg må også ivaretas hvis ikke vegen skal bli gjennomgående. Vi ser at det i planprogrammet er lagt opp til en tidsplan med utlegging av reguleringsplanen til offentlig ettersyn vår/sommer Vi ber om at om at denne ikke legges ut i ferietida midt på sommeren. Hvis det likevel blir nødvendig med utlegging som berører ferietida fra St. Hans til 15. august, ber vi om at høringsfristen gis en forlengelse som står i forhold til dette. Med vennlig hilsen Stiftelsen Valstad Cafe Helge Njaa Leder

26 From: Dag Ivar Winding-soerensen Sent: 7. oktober :23:40 To: Mona H. Larsen; Ellen Margrete Graarud; Cc: Subject: SV: Telefonsentralen på Sørumsand Hei Mona Jeg har ikke diskutert dette med styret. Telefonsentralen er et relativt nytt bygg med kort tradisjon på Sørumsand. Bygningen har ingen arkitektoniske særpreg og glir i liten grad inn i den gamle bebyggelsen. Dersom telefonsentralen rives må det være på betingelse av at det som kommer isteden ikke bryter nevneverdig med den gamle bebyggelsen. Det gjelder spesielt i forhold til naboeiendommen Valstad Cafe og den øvrige bebyggelsen i ingeniør Bøhns vei og i Fagerliveien. Jeg anbefaler at spørsmålet også blir tatt opp med stiftelsen Valsted Cafe. Med vennlig hilsen For Blaker og Sørum Historielag Dag Winding-Sørensen Leder > From: Mona H. Larsen > Sent: :29:26 CEST > To: > Subject: Telefonsentralen på Sørumsand > > Hei og takk for sist. Mye spennende som kom frem på Frogner! > > Jeg skriver på et notat til Miljø- og utviklingsutvalget og kulturutvalget om telefonsentralen i Ing. Bøhns veg på Sørumsand. Norges Eiendom jobber med en plan for Sørumsand næringspark (verkstedet) og boliger i randsonen ved gammel industrihall og foran NAV. I det utkastet de har tegnet pt er telefonsentralen revet. Vi må gjøre en vurdering av om denne kan tillates revet eller om den fortsatt bør bevares. Hvor viktig er den for historien på Sørumsand og hvor viktig er den for kulturmiljøet i Ing. Bøhns veg? > > Dersom historielaget ønsker og har anledning er det flott om dere vil komme med en uttalelse. Jeg må ha den innen fredag 12. oktober kl. 9:00. > > > > Med hilsen > > Mona Helene Larsen, arealplanlegger > Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand > Telefonnr: > E-post: > >

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 Områdereguleringregulering for Oslo lufthavn Gardermoen Kulturmiljø - arkitektur og design Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 1 / 2011-06-08 Oppdrag:

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Ullensaker kommune Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Planbeskrivelse Utgave: rev Dato: 2011-08-03 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1485-14 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 37/10 07.12.2010 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8-1. GANGS

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer