TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND"

Transkript

1 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Mona Helene Larsen TELEFONSENTRALEN PÅ SØRUMSAND Rådmannens innstilling: Det gis tilslutning til at Norges Eiendom fortsetter planarbeidet med utgangspunkt i at telefonsentralen på gnr. 41 bnr. 10, tillates fjernet for bedre å kunne utnytte området til boliger. Nye boliger må en plassering og ha et volum som bidrar positivt til boligområdet langs Ing. Bøhns veg. Vedlegg (ipad-brukere må hente vedlegget fra selve saken): 1. Korrespondanse og referat fra planarbeidet Volum-studie av mulig nytt boligbygg med telefonsentral 3. Uttalelse fra Stiftelsen Valstad Cafe 4. E-post fra leder av Blaker og Sørum Historielag 1

2 2 Oppsummering: Norges Eiendom ønsker å bygge boliger ved Sørumsand verksted. Telefonsentralen som i en tidligere plan er regulert til bevaring ønsker de å rive. Spørsmålet om bevaringen bør videreføres i ny reguleringsplan, løftes nå ved den innledende planleggingen fram for Miljø- og utviklingsutvalget og Kulturutvalget. Hensikten er å gi tidlige signaler til forslagstillerne, før planforslaget utarbeides og sendes kommunen for behandling og påfølgende høring. Bakgrunn for saken: Norges Eiendom er i ferd med å utarbeide en reguleringsplan for sine arealer på Sørumsand verksted. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre drift og utvikling av industriområdet og etablering av boligbebyggelse i randsonen mot Industrivegen. Innenfor planområdet, på gnr. 41 bnr. 10, står det en røde teglsteinsbygningen hvor det tidligere var telefonsentral. Den ble bygget på 60-tallet, er i en etasje og har et fotavtrykk på ca. 178 m 2. Bygget er i bruk som treningslokale for ansatte på Sørumsand verksted. Lokalet fremstår ikke som godt egnet til dette. Bygningen er regulert til bevaring og den er nevnt i kommunens kulturminnevernplan som en del av et kulturmiljø som for øvrig utgjøres av villaene i Ing. Bøhns veg og verkstedshallen på Sørumsand verksted. Området er i planen klassifisert til verneklasse 2, «kulturminne/ - miljø med stor lokal/ regional betydning. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering til spesialområde bevaring». Foto 1: Utsnittet viser telefonsentralen merket med rød trekant.

3 3 Foto 2: Telefonsentralen Bakgrunn for vern Bygget ligger i et historisk miljø, mellom fire sveitservillaer og en gammel verkstedhall. Både villaene og verkstedhallen er også regulert til bevaring. Telefonsentralen ble regulert til spesialområde bevaring samtidig med de gamle verkstedbygningene i reguleringsplan for Sørumsand verksted, vedtatt I reguleringsbestemmelsene heter det at: «I områder regulert til spesialområde bevaring skal eksisterende bygninger ivaretas med størst mulig autentisitet/ opprinnelighet i eksteriøret. Bygningene skal ikke rives og fasadeendringer og eventuelle om- og tilbygninger skal legges fram for kulturvernseksjonen i fylkeskommunen.» Bevaring av telefonsentralen kom som et innspill sent i planprosessen i 1997 og det fremgår ingen konkret vurdering av bygget i saken. Fylkeskultursjefen uttaler dette om området i brev av : «Området syd for jernbanestasjonen er meget interessant i lokalhistorisk sammenheng, både industribebyggelsen og den eldste boligbebyggelsen. Sørumsand Verksted ble anlagt i 1906 av ingeniør Bøhn. Dette var starten på bedriften som i dag har navnet Kværner Energy. Industribebyggelsen i tegl er interessant og viser bedriftens utvikling opp gjennom årene. Det er satt opp en del provisoriske hus som skjemmer området. Det er positivt at disse blir fjernet. Langs Industriveien og Ing. Bøhns vei finnes eldre småhusbebyggelse fra Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her lå det første tettstedet på Sørumsand, det var her det sosiale liv utfollet seg, med idrettsplass og kafe. Kafeen finnes fortsatt i Ing. Bøhns vei. Siden eiendommene ligger i et område hvor det ikke skulle skje noen utvikling på grunn av bedriftens behov for byggegrunn, har området bevart en høy grad av autentisitet. Det er store tomter med bolighus, uthus og mindre verksteder. Til sammen utgjør småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei et meget verdifullt bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret. Det finnes også andre verneverdige bygninger i områdene rundt stasjonen på Sørumsand. De fleste har blitt innebygget i de senere år. Selv om de hver for seg

4 4 kan ha stor bevaringsverdi, er de ikke av så stor lokalhistorisk betydning siden de ikke ligger i et samlet og utgjør et kulturmiljø.» I brev av foreslår Fylkeskultursjefen blant annet følgende tiltak for området: 3. Det bør utarbeides en reguleringsplan for den gamle boligbebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Området foreslås regulert til spesialområde bevaring. Den gamle telegrafstasjonen bør inngå i bevaringsområdet. 4. Det må sørges for en god avskjerming mellom bevaringsområdet i Ing. Bøhns vei og parkeringsområdene. Grunneiers ønsket utvikling for eiendommen Norges Eiendom ser ingen fornuftig bruk av bygget, som er lite og med kun en etasje. Norges Eiendom ønsker derfor å benytte tomten til boliger. De planlegger tre bygg med ca boliger i området mellom Ing. Bøhns veg og Industrivegen. I tillegg foreslås det regulert ca. 10 boenheter i Industrivegen 10, gnr. 41 bnr. 479 (det nyeste telenorbygget). Illustrasjon 1: Illustrasjon av mulig boligutbygging. Foreløpig skisse viser nytt boligbygg plassert delvis der telefonsentralen står i dag. Det er planlagt en trapping av bygget mot Ing. Bøhns veg for å tilpasse det til de bevarte villaene i dette området. NB! Plassering, utforming og høyder er foreløpige og vil bli fastsatt i reguleringsprosessen.

5 5 Illustrasjon 2: Illustrasjon av mulig boligutbygging. Andre interesser i området Ved ombygging av stasjonsområdet til tosidig plattform og undergang, vil det bli aktivitet knyttet til stasjonen også på denne siden av jernbanelinja. Det vil blant annet bli behov for å hente/bringe passasjerer med lite bevegelighet nær perrongen. Det er ikke funnet løsninger på behovene knyttet til jernbanen, men et av forslagene innebærer en snuplass øverst i Ingeniør Bøhns veg som blir liggende tett inntil telefonsentralen. Uttalelser til spørsmålet om rivning av telefonsentral Det er innhentet uttalelser fra historielaget og Valstad Cafe. De har samlet seg om en uttalelse og de viser for øvrig til uttalelse til planprogram. Fra uttalelsen: «Telefonsentralen er et relativt nytt bygg med kort tradisjon på Sørumsand. Bygningen har ingen arkitektoniske særpreg og glir i liten grad inn i den gamle bebyggelsen. Dersom telefonsentralen rives må det være på betingelse av at det som kommer isteden ikke bryter nevneverdig med den gamle bebyggelsen. Det gjelder spesielt i forhold til naboeiendommen Valstad Cafe og den øvrige bebyggelsen i ingeniør Bøhns vei og i Fagerliveien.» Konsekvenser: Eksisterende planer og gjeldende vedtak: Telefonsentralen er regulert til spesialområde bevaring i reguleringsplan for Sørumsand verksted, vedtatt I kulturminnevernplanen er området gitt en regional/lokal betydning. VK2. Økonomi: Ingen kostnad for kommunen. Bemanning: Ikke aktuell.

6 6 Bærekraftig utvikling: Det er bærekraftig å utnytte et sentralt område, nær kollektivknutepunkt til konsentrert bebyggelse. Det er også bærekraftig å ta vare på kulturminner for kommende generasjon. Vurdering/alternative løsninger: Det er en målsetting å utvikle Sørumsand til en småby med en dobling av innbyggertallet, jf. Planprogram for områdeplan Sørumsand. For at Sørumsand skal kunne bli en småby kreves det en vesentlig fortetting av flere områder i og rundt sentrumskjernen. Boligprosjektet er i samsvar med kommunens arealstrategi og målsettingen om en småby på sørumsand. Samtidig som det kreves fortetting for å skape en småby er det nødvendig å bygge videre på stedsidentiteten. Hva Sørumsands stedsidentitet skal være i fremtiden må det jobbes med i planprosessen for sentrum. Tettstedets historie vil uansett være viktig. Villaene i Ing. Bøhns veg og de gamle verkstedsfasadene er av stor betydning for Sørumsand som et gammelt industritettsted. Slik rådmannen tolker kulturminnevernplanen så er telefonsentralens største bevaringsverdi at den er en del av et større, helhetlig kulturmiljø. Det at enkeltelementer tas ut kan påvirke helheten. I følge bygdeboka var det i lang tid en manuell telefonsentral på tomta gnr 41 bnr 10. I huset i Ing. Bøhns veg nr 5 Stubberud, har det vært telefonsentral i et rom av huset siden begynnelse av tallet. De som bestyrte sentralen bodde også i huset, som var en av de første arbeidsplassene for kvinner på Sørumsand. Dette huset ble revet og den nye, automatiserte sentralen i det røde teglsteinsbygget ble oppført. Det er altså knyttet telefonihistorie til tomta fra tidlig av. Telefonsentralen viderefører på så måte (arbeider)historien og utgjør en del av stedsidentiteten til Sørumsand som arbeiderbygd. Småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei utgjør til sammen et meget verdifullt bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret, og det er derfor regulert til bevaring. Telefonsentralen er bygd inn i området i ettertid (1960-tallet), og er inkludert i bevaringsområdet som en del av kulturmiljøet. Kulturmiljøet ved Ing. Bøhns veg er sårbart for høy blokkbebyggelse og forholder seg allerede til monumentale bygninger i form av de nyeste verkstedbygningene. Samtidig fremstår området ved Sørumsand verksted som Norges Eiendom nå ønsker å regulere til boliger godt egnet for en bymessig boligbebyggelse. Beliggenheten er svært sentral og konfliktene er relativt få. Opparbeidelse av område kan bli en berikelse for sentrum med nye grøntområder, undergang under jernbanen og gangveg til NAV/Bibliotek. Det viktigste hensynet er kulturmiljøet i Ing. Bøhns veg og verkstedsområdet. Arkitekten har fått i oppdrag å tilpasse ny bebyggelse til dette miljøet. Byggene er så langt ikke prosjektert, men i forslag til volum og plassering vises en nedtrapping i høyde mot Ing. Bøhns veg. Detaljeringen vil det jobbes videre med i plansaken og i byggesaken. Det er også tegnet forslag hvor telefonsentralen integreres i ny bygningsmasse. Denne løsningen fører til at også ny bebyggelse trekkes nærmere

7 7 bygningene i Ingeniør Bøhns veg enn om telefonsentralen rives og ny bebyggelse trekkes tilbake. Noen sentrale spørsmål som rådmannen ber utvalgene drøfte: Det som skal avgjøres nå er om telefonsentralen har en større verdi for samfunnet som element i kulturmiljøet rundt Ing. Bøhns veg og verkstedet enn samfunnsverdien av å etablere ny boligbebyggelse her. Eller sagt på en annen måte: Representerer telefonsentralens fasade en verdi som tilsier at den skal være førende for utbyggingen av boligområdet? Bør bevaringen dermed videreføres i ny reguleringsplan? Det er også et spørsmål om hva telefonsentralen evt. skal kunne brukes til om den fortsatt skal tas vare på. Dagens bruk som treningslokale ønsker verkstedet å avvikle. Bygningen kan muligens omdisponeres til boligformål, men bygningen har små vinduer og dette framtrer ikke som et naturlig bruksområde. Vil boligbebyggelse på tomta forringe verdien av miljøet i Ing. Bøhns veg? Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Oppstart av planarbeid er bredt varslet. Til denne saken har Historielaget uttalt seg og Valstad Cafe har tilsluttet seg uttalelsen. Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring slik at berørte parter og offentlige høringsinstanser får anledning til å uttale seg. Dato: Godkjent av: Plan- og utviklingssjef Inger K. Tveranger

8 Fylkeskultursjefen Sørum kommwle 1920 SØRUMSAND l.nr SØRUM KOMMUNE ~ 2 3 DES 1997 Ark ~. r, f,: S.beh.:!?To A"." L " Vår saksbehandler overark. Kari Bjerke Anderssen, tlf arkeolog Ronny Henriksen, tlf Telefaks F:IKULTURIKVERN\8833 Doe Vår dato Deres dato Vår referanse 8833 /3/97/L 12 Deres referanse SØRUM KOMMUNE VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSARBEID FOR KVÆRNER ENERGY AS, SØRUMSAND Fylkeskultursjefen beklager at vi er sent ute med svar på varsel om igangsatt planarbeid. Dette skyldes stor arbeidsmengde i forhold til etatens kapasitet. Vi finner dette særlig uheldig siden området er av stor lokalhistorisk verdi. Kommunedelplan for Sørumsand Følgende siteres fra pkt 3.3 i RPR for planlegging i forbindelse med hovedflyplass på Gardermoen: For å styrke kollektivtransporten bør utbyggingshensyn tillegges stor vekt av arealene i nærområdene til stasjoner og knutepunkter langs hovedårene for kollektivnettet, Wlder forutsetning av at utbyggingen planlegges konsentrert og tar hensyn til kulturmiljøer bomiljøer og grøntstruktur. (Wlderstrekning v IfY lkeskultursj efen) I beskrivelsen av kommuneplanen for Sørum, som ble behandlet høsten 97, var det uttalt at det er en utfordring å utarbeide reguleringsplan for sentrum. Fylkeskultursjefens foreslo at det primært bør utarbeides en kommwledelplan, fortrinnsvis basert på en stedsanalyse. Planen bør omfatte nærområder til tettstedet. Like viktig som å avklare hvor det skal bygges er det å avklare hva som bør vernes. Planområdet Representanter fra fylkeskultursjefen var på befaring sammen med representanter fra historielaget og kultursjefen i kommwlen for å se på verneverdige hus i Ing. Bøhns vei den I forbindelse med rivesøknadene i industriveien ble området befart av Kari Bjerke Anderssen. Adresse: Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: (+47) Telefaks: Postgiro: Bankgiro: ]0315

9 Av det tilsendte materialet som følger rivesøknadene ser vi at det har vært nedlagt mye arbeide i å få kartlagt grøntstrukturen i området. Dette er positivt. Det er beklagelig at utbygger ikke har tillagt det verdifulle kulturmiljøet tilsvarende vekt. Området syd for jernbanstasjonen er meget interessant i lokalhistorisk sammenheng, både industribebyggelsen og den eldste boligbebyggelsen. Sørumsand Verksted ble anlagt i 1906 av ingeniør Bøhn. Dette var starten på bedriften som i dag har navnet Kværner Energy. Industribebyggelsen i tegl er interessant og viser bedriftens utvikling opp gjennom årene. Det er satt opp en del provisoriske hus som skjemmer området. Det er positivt at disse blir fjernet. Langs Industriveien og Ing. Bøhns vei finnes eldre småhusbebyggelse fra Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her lå det første tettstedet på Sørumsand, det var her det sosiale liv utfollet seg, med idrettsplass og kafe. Kafeen finnes fortsatt i Ing. Bøhns vei. Siden eiendommene ligger i et område hvor det ikke skulle skje noen utvikling på grunn av bedriftens behov for byggegrunn, har området bevart en høy grad av autentisitet. Det er store tomter med bolighus, uthus og mindre verksteder. Til sammen utgjør småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei et meget verdifullt bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret. Det finnes også andre verneverdige bygninger i områdene rundt stasj onen på Sørumsand. De fleste har blitt innebygget i de senere år. Selv om de hver for seg kan ha stor bevaringsverdi, er de ikke av så stor lokalhistorisk betydning siden de ikke ligger i et samlet og utgjør et kulturmiljø. Automatisk fredete kulturminner Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale: Det er ingen registrerte fornmil1l1er il1l1enfor område. Vi vil komme med vår endelige uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. Tilråding Bebyggelsen i Industriveien og ing. Bøhns vei utgjør til sammen et kulturmiljø av stor lokalhistorisk betydning. Miljøet har direkte tilknytning til Bedriften Kværner Energy. Det verdifulle ligger i at uthus er bevart og at det ikke har skjedd fortetting mellom bygningene. Fasadene er endret, men potensialet for rehabilitering etter antikvariske retningslinj er er stort. Det burde være en oppgave for bedriften å ta vare på sin egen fortid. Bygningene er med Ul1l1tak av nye vinduer, dører og ytterkledning lite endret. Ut fra en vurdering av verneverdien i området har vi følgende tilråding: Bebyggelsen i Industriveien, avmerket på vedlagte kart, bevares og reguleres til spesialområde bevaring. Planområdet bør utvides slik at reguleringsplanen også omfatter bebyggelsen i lng Bøhns vei. Bebyggelsen reguleres til spesialområde bevaring. l reguleringsbestemmelsene for industriområdet bør det fastsettes at det opprinnelig stil preg i eldre industribebyggelse skal bevares eller tilbakeføres. 2 Med vel1l1lig hilsen f% :r,l~~,ultursjefe:n!f!vwi~ seksjonsleder kulturvern v~~~~ Kari Bjerke Anderssen

10 3 Kopi: Riksantikvaren Oldsaksamlingen Planavdelingen Kultursjefen i Sørum kommune Kvæner Energy AS, PB 9277 Grønland, 0134 Oslo DARK Arkitekter AS, Fritznersgate Oslo Vedlegg: Kart som viser verneverdig boligbebyggelse

11 MØTEREFERAT Fra møte om "Kværner-saken" mellom Sørum kommune og Fylkeskommunen Dato: 23. jan Møtedeltakere fra Akershus Fylkeskommune: Brit Kyrkjebø og Kari Bjerke Anderssen Fra Sørum kommune: Steinar Sande, Rune Tøndel og Ellen Anita Engerdahl Formålet med møtet: Innledende dialog vedr. merknad fra Akershus Fylkeskommune til byggesak for Kværner Energy AS-Sørumsand. Bevaring av eldre bomiljø: Sørum kommune v/steinar Sande irmledet møtet med faktiske opplysninger rundt saken. Som alternativ til fraråding av riving vurderer Sørum kommune å utarbeide egen reguleringsplan for bevaring av Valstad kafe og bebyggelse i Ing. Bøhns veg. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet uavhengig av det reguleringsplanarbeide som pågår nå for industriområdet. Under møtet ble det også drøftet hvorvidt "den gamle telegrafbygningen" skal irmgå i plan for bevaring. Sørum kommune foreslo også at det ble tatt bilder av eksisterende bomiljø frarådet riving i svart hvitt format. Akershus Fylkeskommune ved Kari Bjerke Andersen fortalte at de har forståelse for at eldre bomiljø må urmgjelde for Kværnerutbyggingen og at de i hovedsak har tre punkter på avbøtende tiltak som må etterkommes dersom man ønsker å rive de omsøkte bygninger: Valstad kafe, bebyggelsen i Ing. Bøhns veg og telegrafbygget skal reguleres for bevaring. Eksisterende verkstedsbygning med teglfasade skal bevares, og i det ligger bevaring av ytre fasade. Eldre bomiljø langs Industriveien skal registreres, dvs. fotograferes og måles. Vedr. utførelsen og tidsaspektet for registreringen, vil dette bli drøftet i møte i Sørum kommune førstkommende mandag eller tirsdag. Av interessorganisasjoner i Sørum kommune er Blaker og Sørum Historielag de som har størst kurmskaper om slik registrering, og representant fra historielaget vil derfor bli innkalt til møte i Sørum kommune for drøfting av hvilken rolle de enkelte parter skal ha i arbeidet med registrering. Kontaktpersoner videre i saken: Sørum kommune: Ellen Anita Engerdahl Akershus Fylkeskommune: Kari Bjerke Andersen Rådhuset Ellen Anita Engerdahl

12 Fylkesråd mannen Lnr SØRUMKOM M~ )9 n' Sørum kommune Rådhuset 1920 Sørumsand Ark.s.r.r.: Ark.nr.: 2 3 JAN 1998 L.. S oeh: RTn I:L Vår hovedsaksbehandler Kjell Sandli Telefon Telefaks F:\PLANSAK\S DOC Vår dato Deres dato Vår referanse 528/1 /98 Ll2 Deres referanse SØRUM KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR KVÆRNER ENERGY AlS. Vi viser til Deres oversendelse datert Fylkesrådmannen beklager den noe sene besvarelsen. Fylkesrådmannen har vurdert planen ut fra sin rolle som fagmyndighet for kultunninnevern og som regional planmyndighet med basis i fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter friluftsloven. Fylkesrådmannen har følgende merknader til planen: KULTURVERN Det vises til fylkeskultursjefens uttalelse datert til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området. Beklageligvis har Sørum kommune ingen kulturminnevernplan. Registreringene av bygninger og andre kulturminner fra nyere tid, SEFRAK, er ikke fullstendige. De omfatter ikke bygninger som er bygget etter år Fylkeskultursjefens vurderinger kom av den grunn sent mn l planprossessen. Nyere tids kulturminner Fra uttalelsen datert siteres følgende: "Området sydfor jernbanstasjonen er meget interessant i lokalhistorisk sammenheng, både industribebyggelsen og den eldste boligbebyggelsen. Sørumsand Verksted ble anlagt i 1906 av ingeniør Bøhn. Dette var starten på bedriften som i dag har navnet Kværner Energy. Industribebyggelsen i tegl er interessant og viser bedriftens utvikling opp gjennom årene. Det er satt opp en del provisoriske hus som slqemmer området. Det er positivt at disse blir jjernet. Langs Industriveien og Ing. Bøhns veifinnes eldre småhusbebyggelsefra Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her lå det første tettstedet på Sørumsand, det var her det sosiale liv utfollet seg, med idrettsplass og kafe. Kafoen finnes fortsatt i Ing. Bøhns vei. Adresse: Schweigaards gate 4, Sentralbord: (+47) Telefaks: S Postgiro: Bankgiro

13 2 Siden eiendommene ligger i et område hvor det ikke skulle skje noen utvikling på grunn av bedriftens behov for byggegrunn, har området bevart en høy grad av autentisitet. Det er store tomter med bolighus, uthus og mindre verksteder. Til sammen utgjør småhusbebyggelsen i Industriveien og Ing. Bøhns vei et meget verdifolit bilde av stasjonsbyen Sørumsand slik den så ut i begynnelsen av dette århundret. Det finnes også andre verneverdige bygninger i områdene rundt stasjonen.. De fleste har blitt innebygget i de senere år. Selv om husene hver for seg kan ha stor bevaringsverdi, er i lokalhistorisk sammenheng ikke av så stor betydning siden de ikke ligger samlet og utgjør et kulturmiljø. " Primært vil fylkeskultursjefen anbefale at planene endres og at de bevaringsverdige eiendommene blir regulert til spesialområde bevaring. Kulturmiljøet er imidlertid ikke av så stor betydning at det er relevant å foreslå innsigelse til reguleringsforslaget. Vi erkjenner også at våre faglige anbefalinger kom så sent inn i planprossessen at vår mulighet til å innvirke på reguleringsforslaget muligens er forspilt. Sekundert foreslås følgende avbøtende tiltak for det kulturmiljøet som går tapt: l. Det foretas en registrering av den eldre industribebyggelsen for å få vurdert om noe bør gis status som bevaringsverdig. 2. Snekkerverkstedet på gnr 41 bnr 59 bør registreres før det rives. Det bør settes opp en liste og foretas en fotodokumentasjon av inventaret. 3. Det må sørges for en god avskjerming mellom bevaringsområdet i Ing. Bøhns vei og parkeringsområdene. Snuplassen for Ing. Bøhns vei må reduseres i omfang og tilpasses det bevaringsverdige kulturmiljøet. 4. Reguleringsplanen utvides slik at den også omfatter boligbebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Området foreslås regulert til spesialområde bevaring. Automatisk fredete kulturminner Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornrninner i området. Vi gjør oppmerksom på at alle fornrninner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i marken støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i hbt. kulturminnelovens 8. REGIONALE INTERESSER Både under anleggsfasen, særlig i forbindelse med masseuttaket, men også senere under den ordinære driften på Kværner Energy, vil forventet tungtransport gjennom Sørumsand sentrum kunne være til belastning. Dagens adkomstforhold synes derfor ikke å være ideelle. Fylkesrådmannen støtter derfor Sørum kommune vedr. det å få vurdert en fremtidig mulig adkomst til næringsområdet via Rv

14 3 Ve9Jflig hysen, ;'!.I ~. 1/ ~ 'IvI. YiJN tlti1/~ J n Terjo/Hanssen lan- og miljøvernsjef ~~UM. Q::.~v.L~ Ingun Risnes Seksjonsleder Saksbehandler automatisk fredete kulturminner: Ronny Henriksen, Saksbehandler nyere tids kulturminner: Kari Bjerke Anderssen, Saksbehandler plan- og miljøfaglige vurderinger: Kjell Sandli, Kopi: Intern kopi: Fylkesmannens miljøvernavdeling Riksantikvaren Oldsaksamlingen Kultursjefen i Sørum kommune Fylkeskultursj efen

15 Fylkeskultursjefen Sørum kommune Rådhuset 1920 Sørumsand SØRUM KOMMUNE l.nr 1 "rk.s.nr.: f, ~.. ~r. : 2 FEB 1998 Vår saksbehandler overark. Kari Bjerke Anderssen, tlf Telefaks F:\KULTUR\ DOC Vår dato Deres dato Vår referanse 528/5/98 Ll2 Deres referanse REGULERINGSPLAN FOR KVERNER ENERGY AlS AVBØTENDE TILTAK Saken gjelder fylkesrådmannens uttalelse datert til reguleringsplanen for Kverner Energy. Uttalelsen er samordnet, dvs at det går ut kun en uttalelse fra fylkeskommunen.. Fylkeskultursjefen hadde forslag til avbøtende tiltak for det kulturmiljøet som forsvinner dersom Kverner Energys utbyggingsplaner blir godkjent. Dagen etter at uttalelsen var sendt hadde fylkeskultnrsjefen et møte med representanter fra Sørum kommune. Referat foreligger. For at uttalelsen fra fylkeskommunen skal være i overensstemmelse med konklusjonen fra møtet, må fylkesrådmannens forslag til avbøtende tiltak justeres. Fylkeskultursjefen foreslår følgende avbøtende tiltak: 1. Det foretas en registrering av den eldre industribebyggelsen for å få vnrdert om noe bør gis status som bevaringsverdig. Verneverdig bebyggelse avmerkes i planen og følgende bestemmelse bør tas inn i reguleringsbestemmelsene: Bygningene skal ikke rives. Byggesøknader om fasadeendringer og eventuelle om- og ti/bygginger skal legges fram for kulturvernseksjonen i fylkeskommunen før byggetillatelse gis. 2. Eldre bebyggelse langs Industriveien skal dokumenteres før de blir revet (fotografering og enkel oppmåling - hovedmål) Dersom det i sidebygninger fortsatt eksisterer tekniske kulturminner, bør disse registreres og fotograferes slik de står i dag. Vi filmer det naturlig å foreslå at utgiftene til dette arbeidet dekkes av tiltakshaver. 3. Det bør utarbeides en reguleringsplanen for den gamle boligbebyggelsen i Ing. Bøhns vei. Området foreslås regulert til spesialområde bevaring. Den gamle telegrafstasjonen bør inngå i bevaringsområdet. Adresse: Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: (+47) Telefaks: Postgiro: Bankgiro,

16 4. Det må sørges for en god avskjerming mellom bevaringsområdet i Ing. Bøhns vei og parkeringsområdene Snuplassen for Ing. Bøhns vei må tilpasses det bevaringsverdige kulturmiljøet. Med vennlig hi lsen for fylkeskultursjefen ~ seksjonsleder kulturvern Kopi: Riksantikvaren Planavdelingen Kultursjefen i Sørum kommune ~~~ Kari Bjerke Anderssen

17 REGULERINGSPLAN FOR KVERNER ENE Avbøtende tiltak: Hus som må dokumenteres Y AlS Ft ~,!

18

19

20

21

22

23

24 Stiftelsen Valstad Cafe Ing. Bøhns veg Sørumsand Trond Martens Sivilarkitekt Bragernes Torg Drammen Sendes kun som E- post Sørumsand, HØRINGSUTTALELSE TIL UTLAGT PLANPROGRAM FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK Det vises til mottatt brev av vedlagt forslag til planprogram for Sørumsand Næringspark av november 2011, samt nabomøte Stiftelsen Valstad Cafe (SVC) er en liten kulturinstitusjon som eier og driver et levende kafemuseum i det lille sveitserhuset på gnr. 41, bnr. 21, og hvor det ivaretas et identisk gammelt kafemiljø helt tilbake fra Her er det ulike kulturarrangementer, utstillinger, åpen kafe, møter, selskaper og friluftsarrangementer med mer. Det gamle huset og hagen, samt det bevarte trehusmiljøet rundt er en viktig del av det miljøet som formidles ved slike arrangementer. Kafeeiendommen utgjør også en vesentlig del av reguleringsplanen for Ing. Bøhns veg som ble vedtatt i 2001, og som da ble regulert til spesialområde bevaring for å ta vare på restene av den gamle trehusbebyggelsen på Sørumsand etter at GE Hydros utbygging i 97/98 krevde riving av 5 gamle bolighus i området. For de aktuelle eiendommene innebærer dette strenge reguleringsbestemmelser både i forhold til utbygging og endringer på husenes fasader. Stiftelsen Valstad Cafe er positiv til videre utvikling av området ved tidligere Sørumsand Verksted forutsatt at dette baseres på kulturvernverdiene i området. Vi ser også at undergang under jernbanesporene vil gi bedre tilgjengelighet og mer aktivitet på sørsiden av jernbanen. Vi er derfor svært tilfreds med at det i forslag til planprogram framkommer at det her er «særlig verdifulle kulturminner og kulturmiljø som er vernet» og at «Området har bygninger og miljø som er definert med høy bevaringsverdi», og at «I den forbindelse ønsker vi å se på en mulighet for å etablere en mer offentlig kulturfunksjon i kombinasjon med stasjonsbygningen (som vi forstår er den gamle verkstedsbygningen mot jernbanen) og det øvrige kulturmiljøet». Ut fra dette oppfatter vi også at NorgesEiendom som utbygger ønsker en utvikling basert på det eksisterende kulturvernmiljøet i området. Av mottatt informasjon ser vi imidlertid at framlagte planprogram omfatter etablering av ny boligbebyggelse mot eksisterende boligområder, og at slik utbygging også er planlagt mot den gamle trehusbebyggelsen i Ing. Bøhns veg hvor den tidligere telefonsentralen er tenkt revet og erstattet med et boligkompleks.

25 En tenkt etablering av et 3-4 etasjes moderne boligkompleks på andre siden av gjerdet der den gamle telefonsentralen ligger i dag vil påvirke det gamle kulturmiljøet som Valstad Cafe utgjør i meget betydelig grad. Et slikt boligkompleks på vestsiden av området ved gangveien inn til bl.a. bibliotek og NAV, og med den gamle verkstedsbygningen på østsiden, vil gi en tung omramming av tilførselsveien fra jernbaneundergangen og inn i området. Vi ser det som svært viktig at en eventuell bebyggelse her får en god arkitektonisk utforming som vil gi en harmonisk overgang mellom de bakenforliggende dominerende gamle verkstedsbygningene og trehusbebyggelsen i Ing Bøhns veg. Og at området får lys og luft som gir det kvalitet og gjør det attraktivt. Stiftelsen Valstad Cafe vil derfor, med henvisning til de gode kulturvernintensjonene i planprogrammet, anmode om at det i den videre planprosessen legges vekt nettopp på å utvikle arealet mellom de gamle verkstedsbygningene, den gamle telefonsentralen og trehusbebyggelsen i Ing. Bøhns veg slik at kulturvernverdiene i området ivaretas på en god måte. Ved å trekke et eventuelt boligkompleks lenger sørover, vil disse gamle bygningene, som alle er regulert til spesialområde bevaring, gi mulighet for utvikling til et flott og spennende kulturområde. Det vil også kunne bli et parkeringsproblem her, da Valstad Cafe har en gammel avtale med NLI om å benytte parkeringsplassen inntil vår eiendom ved arrangementer og åpen kafé. Snuhammerfunksjonen innerst i Ing. Bøhns veg må også ivaretas hvis ikke vegen skal bli gjennomgående. Vi ser at det i planprogrammet er lagt opp til en tidsplan med utlegging av reguleringsplanen til offentlig ettersyn vår/sommer Vi ber om at om at denne ikke legges ut i ferietida midt på sommeren. Hvis det likevel blir nødvendig med utlegging som berører ferietida fra St. Hans til 15. august, ber vi om at høringsfristen gis en forlengelse som står i forhold til dette. Med vennlig hilsen Stiftelsen Valstad Cafe Helge Njaa Leder

26 From: Dag Ivar Winding-soerensen Sent: 7. oktober :23:40 To: Mona H. Larsen; Ellen Margrete Graarud; Cc: Subject: SV: Telefonsentralen på Sørumsand Hei Mona Jeg har ikke diskutert dette med styret. Telefonsentralen er et relativt nytt bygg med kort tradisjon på Sørumsand. Bygningen har ingen arkitektoniske særpreg og glir i liten grad inn i den gamle bebyggelsen. Dersom telefonsentralen rives må det være på betingelse av at det som kommer isteden ikke bryter nevneverdig med den gamle bebyggelsen. Det gjelder spesielt i forhold til naboeiendommen Valstad Cafe og den øvrige bebyggelsen i ingeniør Bøhns vei og i Fagerliveien. Jeg anbefaler at spørsmålet også blir tatt opp med stiftelsen Valsted Cafe. Med vennlig hilsen For Blaker og Sørum Historielag Dag Winding-Sørensen Leder > From: Mona H. Larsen > Sent: :29:26 CEST > To: > Subject: Telefonsentralen på Sørumsand > > Hei og takk for sist. Mye spennende som kom frem på Frogner! > > Jeg skriver på et notat til Miljø- og utviklingsutvalget og kulturutvalget om telefonsentralen i Ing. Bøhns veg på Sørumsand. Norges Eiendom jobber med en plan for Sørumsand næringspark (verkstedet) og boliger i randsonen ved gammel industrihall og foran NAV. I det utkastet de har tegnet pt er telefonsentralen revet. Vi må gjøre en vurdering av om denne kan tillates revet eller om den fortsatt bør bevares. Hvor viktig er den for historien på Sørumsand og hvor viktig er den for kulturmiljøet i Ing. Bøhns veg? > > Dersom historielaget ønsker og har anledning er det flott om dere vil komme med en uttalelse. Jeg må ha den innen fredag 12. oktober kl. 9:00. > > > > Med hilsen > > Mona Helene Larsen, arealplanlegger > Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand > Telefonnr: > E-post: > >

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik Til Berørte naboer, organisasjoner og offentlige myndigheter Kapp, 31.10.2016 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for «Kvisgårdshjørnet», Gjøvik I henhold til Plan-

Detaljer

DETLAJPLAN SØRUMSAND NÆRINGSPARK - FØRSTEGNAGSBEHANDLING

DETLAJPLAN SØRUMSAND NÆRINGSPARK - FØRSTEGNAGSBEHANDLING Arkivsak-dok. 12/00957-39 Saksbehandler Mona Helene Larsen DETLAJPLAN SØRUMSAND NÆRINGSPARK - FØRSTEGNAGSBEHANDLING Rådmannens innstilling: Forslag til reguleringsplan datert 12.7.2012 med konsekvensutredning

Detaljer

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/00377-9 Saksbehandler Mona Helene Larsen LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Oppsummering: Felt B14 på Lunderåsen vest er regulert til bolig, men må detaljreguleres før utbygging.

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Stian Austad Feskarvegen 2 7650 Verdal Deres ref: Vår ref: HMR 2007/8112 Dato: 19.11.2007 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Svar Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Flisa Øst, del 4 planid Åsnes kommune

Svar Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Flisa Øst, del 4 planid Åsnes kommune Arkitektbua AS Størksvegen 2 2420 TRYSIL Øivind Løken Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 15/4038-2 Saksbeh. Hanne Thingstadberget Tlf. 62 54 44 60/Tina Amundsen/Kristian Reinfjord Hamar, 16.06.2015 Svar Varsel

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2008/6495 5653/2009 Johnny Ekse Bevaring og plassering av Bergersen's gamle snekkerverksted Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR M O flat, JERNBANEVERKET 16 OKT,2014 Statens vegvesen Jernbaneverket Utbygging Postboks 4350 2308 HAMAR Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato- Region øst

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Vestby kommune Planutvalget

Vestby kommune Planutvalget Vestby kommune Planutvalget Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 12.03.2007 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD

Behandlet/Behandles av. Utv.sak nr 0075/97 REG R-163 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMEL FOR DELER AV VESTRE HAUGERUD Kommunestyret Utv.sak nr.:0075/97 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Finn Lenschow 0036/97 15.05.97 REG R-163 97/01546 Det faste

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen LINK arkitektur AS Kvitsøygata 10 4014 STAVANGER 15.05.2013 Deres ref.: Saksbehandler: Lars Olav Tjeldflaat Saksnr. 13/7596-5 Direkte innvalg: 51 51 66 59 Løpenr.

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Att. Blikset, Daniel Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 02.12.2014 2014/24978-2/132816/2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 05/00265 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REG.BEST. FOR ANTIKVARISK SPESIALOMRÅDE FOR DRØBAK 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Hilde Grevskott Larsen Arkivkode: PLAN antikvarisk spesialområde

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/ Time kommunestyre 017/

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/ Time kommunestyre 017/ Arkiv: PlanID - 0470.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2226-26 Journalpostid: 15/7824 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0470.00: OMRÅDEPLAN FOR AUSTBØFELTET Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 031/15

Detaljer

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/2139-17 Dato: 11.03.16 113/428 m. fl. Nedre Storgate 61, 61b og Engene 74 - Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217. Nes kommune Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Adkomst Telehuset Deler av gbnr. 168/26, med del av 168/27 og 217 Nes kommune 20. oktober 2015 1 Bakgrunn for planarbeidet: Med bakgrunn i inngåtte avtaler med berørte

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6

Varsel om endring av reguleringsplan for:- MJ Storgata 2-6 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.01.2017 L.nr. 293/2017 Arkiv: 2016/5588-20160011/L13 «KONTAKT»

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2014/33-25 Saksbehandler: Inger Johanne Todal Morset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 151/015 - Klage på godkjent dispensasjon for gesimshøyde i Hyllavegen 86 Rådmannens

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn

Høringsinnspill kommunedelplan for Stavanger sentrum Løkkeveien - Nordre kvartaler. Bakgrunn Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Deres ref.: Ant sider: 8 Vår ref.: AB.8.17 høring st.k.innspill 11.082017.docx Sted, dato: Stavanger, 11.08.17 Høringsinnspill kommunedelplan

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG R-184 FORSLAG TIL ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅS HOTELL. Rådmannens innstilling til formannskapet 16.06.

SAKSFRAMLEGG R-184 FORSLAG TIL ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅS HOTELL. Rådmannens innstilling til formannskapet 16.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkiv: REG R-183 Sak nr.: 98/02821 Kommuneplanutvalget sak 0005/98 11.11.98 Det faste utvalg for plansaker 17.12.98 Det faste utvalg for plansaker 03.06.99 Formannskapet

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid.

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/467124_fix.html Side 1 av 2 23.12.2016 Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no] Dato: 20.12.2016 14:52:48 Til: 'Øystein Ellingsen' Kopi: Geir Sunde

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/858 RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet 10.03.2016 Vedlegg 1. Planbeskrivelse, plan-id R85b, datert

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4349 BRYNE FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE 27.11.2014 Deres ref.: 14/2226-2? Saksbehandler: Nora Pape Saksnr. 14/19630-3 Direkte innvalg: 51 51 68 59 Løpenr. 71793/14 Arkivnr.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart SENTRALADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 01.09.2014 2014/15714-3/73265/2014 EMNE L12 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/4953-12 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

T R O D A H L A R K I T E K T E R

T R O D A H L A R K I T E K T E R Forslag til planprogram Reguleringsplan 0483 Detaljregulering Havnevegen 16, gnr/bnr 3/36, med konsekvensutredning. Sola kommune 19.06.2012 3/36 Forslag i samsvar med Plan- og bygningsloven av 27.06.2008

Detaljer

Uttale til oppstart av detaljregulering rv 13 utbetring Ingvalstadsvingen og Hetlandsvingen

Uttale til oppstart av detaljregulering rv 13 utbetring Ingvalstadsvingen og Hetlandsvingen Fra: fmrotot@fylkesmannen.no Til: Firmapost-Vest Kopi: firmapost@rogfk.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no Emne: Uttale til oppstartsvarsel for utbetring av RV13 ved Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA Til Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15.10.2012 1004.12b NANNESTAD KOMMUNE: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksbehandler: Anne K. Rosfjord Wik Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: Kari Høyer kst. rådmann Arild Eek Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Anne K. Rosfjord Wik Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: Kari Høyer kst. rådmann Arild Eek Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne K. Rosfjord Wik Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 07/5373-2 Dato: 30.05.07 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING, ØVRE SUND BRU INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf. 73 86 64 39 E-post: tore.forbord@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: 2008/2315-30 /611

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

EKSEMPLER- VARSLINGSBREV

EKSEMPLER- VARSLINGSBREV EKSEMPLER- VARSLINGSBREV I det følgende finnes eksempler på varslingsbrev: 1) Mal for utforming av varslingsbrev (ordinær varsling): 2) Mal for utforming av varslingsbrev- vesentlig reguleringsendring

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

HURUM KOMMUNE Plan og bygg

HURUM KOMMUNE Plan og bygg HURUM KOMMUNE Plan og bygg I henhold til adresseliste Saksbeh: Dir.tlf.: Vår ref: Arkivkode: Vår dato: Anita Kotte Syversen 32278236 2016/1495 24/115 23.01.2017 Gnr. 24 bnr. 115 Støaveien 2. Høringsbrev.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram.

Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Moss kommune Arkivref. 15/38143 Vedtatt Skoleoppvekst og kulturutvalget Dato 24.08.15 Kommunedelplan for kulturminner. kulturmiljøer og kulturlandskap - planprogram. Foto: Arild Austad KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201119335/11 Saksbeh.: KBUL Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

/é/20357 r /cfl. Stavanger kommune Haver Advokatfirma As Postboks STAVANGER Ogardsbakken 3. PB 443. i 2 s sm zma

/é/20357 r /cfl. Stavanger kommune Haver Advokatfirma As Postboks STAVANGER Ogardsbakken 3. PB 443. i 2 s sm zma /é/20357 r /cfl have r_ Stavanger kommune Haver Advokatfirma As Postboks 8001 4068 STAVANGER Ogardsbakken 3. PB 443 (ogsá oversendt til; postmottak.kbu@stavanger.kommune.no) NO4349 Bryne T: +47 51 77 00

Detaljer

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål Regionalenheten /Kulturarvenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201202933-78 Lillehammer, 27. mars 2015 Deres ref. : Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR RIVING AV ELDRE FABRIKKBYGNING. GNR 14 BNR 53

Saksfremlegg KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR RIVING AV ELDRE FABRIKKBYGNING. GNR 14 BNR 53 Saksfremlegg Arkivsak: 08/2607-11 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR RIVING AV ELDRE FABRIKKBYGNING. GNR 14 BNR 53 Sissel Andersen Innstilling: Klage

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer