Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2013 Selskapets 145. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2013 Selskapets 145. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2013 Selskapets 145. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2013 Beretning om virksomheten Selskapets 145. år Side 4 5 Styrets beretning Side 6 15 Regnskap for 2013 Side Styreleders «leder» Side Om virksomheten i 2013 Side Helvete er et paddeflatt Bergen Side Barndomsminner i Våkendalen Side 38 Granbakken Side Bøken i Bergen Side Skilt i naturparken Side Kuriositeter fra årsberetningsbladene Side 49 Fjellets tale Side Glimt fra Ankerhyttens historie SAGEN ØVRE BLEKEN GÅRD Fløyveien 1 Tlf Mob Postadresse: POSTBOKS 116, SANDVIKEN 5812 BERGEN Skogmester: JØRGEN FRØNSDAL Tlf / epost: Redaksjon: JO GJERSTAD JØRGEN FRØNSDAL ØIVIND ØVREBOTTEN ERLING BIRKELAND Opplag: Fotografer: ØØ: Øivind Øvrebotten EI: Erik Ingvaldsen NAE: Nils Agnar Eldholm KHE: Kari Hodne Eldholm TE: Tormod Eldholm Forsidefoto: Nedrediket. Foto: ØØ Grafisk tilrettelegging: JO GJERSTAD Produksjon: BODONI For å spare skog og tre(ær) i fremtiden oppfordrer vi alle medlemmer til å sende sin e-postadresse til Skogselskapet på adressen: 2

3 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 24. april 2014 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra Nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent, referent og to stk. til å signere protokollen 2. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Innkomne saker: Forslag til endring av selskapets lover 5 Styret (endringer kursivert): Styret består av styreleder, nestleder og 3 5 styremedlemmer. Ett styremedlem med personlig varamedlem utnevnes av Bergen Kommune, de øvrige velges av årsmøtet. Styreleder velges for 1 år ved særskilt valg. De øvrige årsmøtevalgte styre medlemmer velges for 2 år. Styret velger selv nestleder. Lengste funksjonstid som leder er 8 år, i tillegg til eventuell forutgående tjenestetid som styremedlem og /eller nestleder, som også er maksimalt 8 år. I tillegg har en representant fra administrasjonen i Bergen kommune, og en representant fra de ansatte i Bergens Skog og Træplantnings selskap/ Byfjellskogene A/S rett til å ta del på styremøtene uten stemmerett. Styret leder Stiftelsens arbeid innen de rammer som begrenses av Stiftelsens vedtekter og tilgjengelige ressurser. Styret ansetter skogmester. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styrets faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Forslaget er satt fram av styret 5. Valg av styremedlemmer På valg er: Styreleder Erling Birkeland Styremedlemmene Anne K. Irgens og Gunnar Knudsen. 6. Valg av valgkomité 7. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet vil Stortingsrepresentant Kjersti Toppe foredra omkring: «Naturparkene rundt byene sett i et folkehelseperspektiv» VELKOMMEN 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING FOR Virksomhetens art og lokalisering tiftelsen Bergens Skog- og Træplantningsselskaps formål er å sikre og S forvalte de områder som Stiftelsen disponerer til beste for Bergen by. Dette reguleres i egen avtale med Bergen kommune. Stiftelsen er etablert i 1868 og har sin virksomhet på Øvre Bleken Gård, Fløyveien 1. Det er avholdt 8 styremøter og 1 befaring på Strandafjell/Løvstakken. I tillegg har styrets medlemmer avholdt diverse møter i komiteer og utvalg knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver for Stiftelsen. Spesielt bør nevnes Dugnadsgjengens innsats på Fløyen som i år utgjør 5747 timer. Byfjellskogene A/S er et heleiet datterselskap av Stiftelsen. Storparten av den daglige driften i Naturparken blir utført av ansatte i Byfjellskogene A/S. Skogmesteren jobber i begge selskapene. Byfjellsforvalteren deltar regelmessig på styrets møter. 2. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift av Stiftelsen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser at det ikke er finansielle risiki som er av betydning i forbindelse med bedømmelsen om selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Stiftelsen har ikke stillet sikkerhet for ledere og tillitsvalgte. Styret og komite medlemmene mottar ikke honorarer for sitt arbeid. 3. Arbeidsmiljø Ved beretningsårets slutt hadde Stiftelsen en person ansatt på deltid, som er skogmesteren. Stiftelsen har ikke vært rammet av arbeidsuhell for de ansatte verken med personskade eller materielle skader. Imidlertid oppstod det under byggearbeid på Øvre Bleken gård, et arbeidsuhell med en innleid selvstendig næringsdrivende. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Det er ingen kvinner ansatt i stiftelsen. Ved ansettelse av flere arbeidstakere vil Stiftelsen praktisere likestilling mellom kjønnene. Av styrets 7 medlemmer er 2 kvinner. 4

5 4. Ytre miljø Stiftelsens virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen til Bergen kommune gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. 5. Stilling og resultat Årets resultat er på kr Sentralt for resultatet er store avskrivninger på investeringer i bygg og maskiner. Videre salg av en festetomt i Solheimslien, som er ført som engangsinntekt. Kostnader med vedlikehold av våningshuset på Øvre Bleken er imidlertid utgiftsført i sin helhet, ettersom huset er i samme nivåstandard som tidligere. Årets resultat i stiftelsens heleide datter selskap, Byfjellskogene A/S, er på kr Selskapet søker, og får årlig prosjektmidler fra ulike fonds. Virksomheten vår er delvis avhengig av slike prosjektmidler for å opprettholde en sunn økonomi. Styret mener resultatet for Stiftelsen er tilfredsstillende. Regnskapet gir en rettvisende oversikt over Stiftelsens reelle økonomiske situasjon pr og styret mener derfor at forutsetningen for videre drift er til stede. 6. Vurdering av den fremtidige situasjon Styret legger til grunn en opprettholdelse av den økonomiske situasjon i Bergen, 11. mars 2014 Erling Birkeland styreleder Geo Wilson nestleder Gunnar Knudsen Tore Tollefsen Eva Katrine Taule Anne K. Irgens Trond Wathne Tveiten Jørgen Frønsdal skogmester 5

6 Resultatregnskap pr. 31. desember Bergens Skog- og Træplantningsselskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad... 1, 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat Skattekostnad på leieinntekter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

7 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg «De Blå Hestene» Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 11. mars 2014 Styret i Bergens Skog- og Træplantningsselskap Erling Birkeland styreleder Geo Wilson nestleder Trond Wathne Tveiten Gunnar Knudsen Tore Tollefsen Eva Katrine Taule Anne K. Irgens Jørgen Frønsdal skogmester

8 Resultatregnskap pr. 31. desember Konsolidert BS&T og Byfjellskogene AS Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat Skattekostnad på leieinntekter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

9 Balanse pr. 31. desember 2013 Konsolidert BS&T og Byfjellskogene AS Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg «De Blå Hestene» Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 11. mars 2014 Styret i Bergens Skog- og Træplantningsselskap Erling Birkeland styreleder Geo Wilson nestleder Trond Wathne Tveiten Gunnar Knudsen Tore Tollefsen Eva Katrine Taule Anne K. Irgens Jørgen Frønsdal skogmester

10 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler med anskaffelseskost over kr , avskrives over forventet økonomisk levetid. Aksjer og andeler i datterselskap Investeringer i datter selskap er vurdert etter kostmetoden. Det benyttes prinsippet om laveste verdi av historisk kost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Inntektsføring og kostnadsføring Inntekter regnes som opptjent når betingelsene for å motta inntektene er oppfylt og det er rimelig sikkerhet for at man vil motta inntektene. Gaver inntektsføres i sin helhet når de mottas, tilsvarende for tilskudd såfremt det ikke foreligger betingelser tilknyttet disse. I så fall bokføres mottatte tilskudd som tilskuddsgjeld inntil betingelsene for å motta inntektene er oppfylt. Kostnader regnskapsføres når kostnaden er påløpt, uavhengig av om det er mottatt faktura for kostnaden og uavhengig om kostnaden faktisk er betalt. 10

11 Dugnadsinnsats Det utføres en ikke ubetydelig dugnadsinnsats av stiftelsens dugnadsgjeng. Dette resultatføres ikke, da dette ikke er i henhold til God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Den estimerte verdien av dugnadsinnsatsen vises derimot i noteopplysningene, da stiftelsen ønsker å synliggjøre verdien av dette arbeidet. Note 1. Anleggsmidler Bygninger og tomter Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 8 50 år 5 år 5 år Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. I tillegg til bokførte anleggsmidler så innehar stiftelsen eiendomsrett til tomter og bygninger som ikke er balanseført. I 2013 er det foretatt reparasjoner av Våningshuset med totalt Note 2. Aksjetabell Eierandel i % Anskaffelse kost Sum Balanseført verdi Byfjellskogene Fløibanen AS 1 aksje 100 Storebrand ASA ord 397 aksjer 1985 Byfjellskogene har forretningskontor i Bergen. Stemmeandel er 100%. Egenkapital pr. 31. desember 2013 er kr resultat for 2013 er kr var Byfjellskogenes første driftsår. Det forventes overskudd fremover. Det er ikke utarbeidet konsernregnsskap ihht reglene for små foretak. Vedlagt følger hovedtall for Byfjellskogene Driftsinntekter Driftskostnader Resultat av finansposter Skattekostnad Årsresultat

12 Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk er 0,6 årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse (tlf.) Foretakspensjon (innskuddsbasert) er etablert etter gjeldende lov. Kostnadene følger kalenderåret (periodiseres). Arbeidsgiveravgift betales utifra hva som er innbetalt hvert år. Det er ikke gitt lån eller stillet sikkerhet til ledende personer. Revisor Kostnadsført revisjonsutgifter for 2013 utgjør kr eks mva. i honorar. Note 4. Andre Inntekter Rammeavtale Bergen Kommune Medlemskontingent Andre inntekter Inntekter eiendommene Inntekter vedr. utleie til Byfjellskogene Salg av tomt Andre gaver Totalt

13 Stiftelsen er skattepliktig for leieinntekter, fratrukket kostnader knyttet til leie objekter. Den skattepliktige nettoinntekten for 2013 er på kr som utgjør en skattekostnad på ,. Formueskatten er på Selskapet har mottatt en testamentarisk gave på kr , fra Nils Edvard Marthinussen som skal forvaltes i et legat hvor avkastningen skal gå til vedlikehold av tur- og gangstier på Fløy- og Midtfjellet. Det er ikke foretatt utbetaling fra dette legat i Note 5. Likvider Av innestående bankinnskudd er det bundne midler (skattetrekkskonto) kr Dette dekker skyldig skattetrekk. Note 6. Dugnad Beregnet verdi medlemmers dugnadsinnsats er for 2013 kr og 2012 kr Note 7. Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital SUM Opprinnelig IB Årets resultat Kapital Grunnkapitalen på består av testamentariske fond gitt til stiftelsen frem til overgang til næringsdrivende stiftelse i Det foreligger ingen restriksjoner på avgitte gaver og fond som utgjør grunnkapitalen, utover at de skal gå til stiftelsens formål. Gaver gitt i året, samt testamentarisk gave fra Nils Edvard Marthinussen har restriksjoner. Note 8. Varekostnad Fra og med år 2012 er all tilrettelegning for friluftsliv, vegetasjonsrydding, hogst og skogskjøtsel samt veivedlikehold foretatt av Byfjellskogene AS. Dette utgjør kr i Note 9. Fordring på nærstående Bergen Skog- og Træplantningsselskap har fordring på Byfjellskogene pr på kr ,. 13

14 14

15 15

16 LOGGER DU PÅ, KAN DU LESE MER. GRATIS FOR DEG SOM ABONNERER! Er du abonnent på Bergens Tidende har du full tilgang på nye bt.no, hvor vi nå legger ut flere saker fra avisen og BTMagasinet. Som abonnent har du også tilgang til eavisen, som er en elektronisk utgave av hele papiravisen. Du kan lese eavisen på PC eller laste den ned som app til nettbrett eller mobiltelefon. Alt dette er inkludert i abonnementet ditt uten at det koster noe ekstra. Logg på les mer på bt.no/kom-i-gang 16

17 SKOGMESTEREN: «SELSKAPETS LIM» Av styreleder Erling Birkeland løpet av selskapets snart 150 år (stiftet1868) har selskapet kun hatt I 5 skogmestre Faglige konsulentbistand Jørgen Olsen Fagerbakke Harald Jørgensen Fagerbakke Hans E. Mo (ansatt fra 1948) Axel Ingvaldsen Jørgen Frønsdal 2006 Skogmesterstillingen har aldri vært noe 7 til 15 jobb. Jobben er meget allsidig og i tillegg til å ha kunnskap om skogskjøtsel, bør og skogmesteren ha kunnskap om økonomi, personalbehandling, forhandlingsteknikker, være døråpner og kunne pleie Selskapets kontakter. Hvordan tidligere skogmestre har skjøttet denne stillingen tar jeg ikke opp her, men jeg har lyst å trekke fram dagens skogmester, Jørgen Frønsdal, som jeg har hatt gleden av å samarbeide med både som tidligere styremedlem og nå som leder. Skogmesteren har en hånd med på det meste som skjer i Selskapet, og hans innsats er den som minst blir trukket frem ved festlige og høytidlige anledninger. Jørgen har en flott og åpen måte å kommunisere på som søker løsninger og resultater uten å ri prinsipper, og samtidig ta hensyn til Selskapets historie og formål. Han har ført videre Selskapets kontakt med private velgjørere samt kommunen med forbilledlige resultater, og i tillegg kommer med egne ideer til styremøtesaker som er med på å utvikle oss. Selv om han ikke er medlem i Selskapets mange komiteer, stiller han i flere komitémøter etter ordinær arbeidstid hvor komiteene nyter godt av kunnskapen hans. Han er i seg selv festkomité og tilrettelegger for de fleste markeringer, møter og festligheter som vi har i løpet av året. Han er limet mellom Dugnadsgjengen, de ansatte, styret og han har oversikt over arbeid komiteer og styret ønsker utført, samt alt annet nødvendig arbeid som staben hans må iverksette. De ansattes innsats blir og for sjelden trukket fram i festlige anledninger eller i media, selv om deres innsats ofte er til stede ved det meste 17

18 Øivind Olsen, en av Selskapets trofaste tjenere, ved kappsagen. Foto: EI som utføres på Byfjellene. En som er flink til å påpeke denne innsatsen er skogmesteren. På de fleste styremøter, samt på møter med kommunen og private velgjørere trekker han stadig fram de ansattes innsats, noe som igjen borger for at skogmesteren er en god arbeidsleder. Dugnadsgjengen skal heller ikke glemmes, de imponerer stadig med sin iver og insatsvilje. Jeg vil ved denne anledningen spesielt takke for skogmesteren og de ansattes innsats, og er sikker på at de i framtiden og vil være med på å utvikle selskapet videre med å vedlikeholde og utvikle Byfjellene som Bergens største og viktigste tur og treningsarena. 18

19 Øvre Bleken gård anno Foto: Gustav Brosing Om 1700-tallets allépregede veianlegg ovenfor Skansen minnes vi her på gården Øvre Blekens grunn. Det 250 år gamle våningshuset nærmeste nabo til Sagen, med fjøs og løe, holdes fortsatt i hevd. Og veien er ennå turfolkets idylliske snarvei mellom Fjellveien og «Evigheten». At Gunnar Reiss-Andersen har spasert på Fjellveien, det vet vi. Men det var hverken den eller alléveien han hadde i tankene da han på sin måte priste veien. Allikevel låner vi freidig noen linjer fra «Kongesønnens bryllup: Om all verden både rår og spår tar vi veien der hvor haren går, du til mig, min venn, og jeg til dig. Alle veier er vår egen vei. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til AS J. E. MOWINCKEL 19

20 BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2013 rsmøtet ble holdt 25. april på Fløirestauranten. Styreleder Erling Å Birkeland ønsket de vel 60 frammøte velkommen, og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsberetningen for vel utført arbeid. Det ble også gitt takk til Fløibanen og Fløirestauranten for gode bidrag til årsmøtet. Helge Rasmussen ble valgt til ordstyrer og Jørgen Frønsdal til referent. Til å underskrive møteprotokollen ble Bjørn Strømme og Sylvia Liland valgt. Styrets medlemmer ble presentert for forsamlingen, og svarte sammen med skogmesteren på spørsmål angående virksomheten for Det ble reist mange interessante og varierte spørsmål. Blant annet kan nevnes tilvekst og volum av skogen i forvaltningsområdet, opplysninger om veinavn i Naturparken, og et forslag om å levere ut restopplaget av årsmeldingene til ulike institusjoner. Styrets leder gikk gjennom regnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for Merknader til regnskapet ble besvart. Blant annet kom det fram sterk kritikk på at konsernregnskapet manglet i årsmeldingen. Styret beklaget dette, og vil for framtiden sørge for å legge dette fram i god tid før årsmøtet. Etter dette ble både årsberetning og årsregnskap enstemmig godkjent. Kontigenten for 2013 ble fastsatt til 250 kr. Av innkomne saker til behandling på årsmøtet lå forslag om å øke årskontigenten for 2014 til 300 kr. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Øivind Øvrebotten fra valgkomiteen ledet valget. Som styreleder for 1 år ble Erling Birkeland enstemmig gjenvalgt. Styremedlemmene Eva Katrine Taule, Tore Tollefsen og Geo A.Wilson ble også enstemmig gjenvalgt for 2 år. Etter dette består styret i Selskapet av: Erling Birkeland styreleder, styremedlemmene Tore Tollefsen, Eva Katrine Taule, Geo A.Wilson, Anne Irgens, Gunnar Knudsen og Trond Wathne Tveiten (repr. for Bergen kommune) med personlig varamedlem Hanne Kvilhaugsvik (repr. for Bergen kommune). Som ny valgkomite ble Åse Vaag (etter innstilling fra valgkomiteen) og Øivind Øvrebotten (etter innstilling fra styret) enstemmig valgt. Styret oppnevner siste medlem av valgkomiteen. Styret hadde forslag til KPMG som revisor. Fra Roar Bye ble følgende alternative forslag satt fram: Årsmøtet i Bergens Skog og Træplantningsselskap samlet 25. april 2013 har ikke tillit til tidligere revisor. KPMG ved Bjarne Haldorsen kan ikke gjenvelges som revisor, og bør skiftes ved første anledning. 20

21 Under voteringen ble styrets forslag vedtatt mot 1 stemme. Etter dette er KPMG selskapets revisor for Etter årsmøtet holdt fylkesmann Lars Sponheim et meget interessant foredrag omkring temaet: «Bioøkonomi-det nye satsingsområdet i Europa.» Planting/rydding I 2013 ble det plantet, 6600 gran (picea abies prov.stange), og 500 fjelledelgran (abies lasiocarpa). Tilsammen 7100 planter. Hovedparten ble plantet i Våkendalen. Alle plantene er behandlet mot gransnutebillen (hylobius abietis). Det er dessverre vanskelig å få fatt i granplanter av tilfredsstillende proveniens (klimarase). Årelang erfaring fra skogforskningsmiljøet er tydeligvis glemt, og planteskolene har i dag for lite fokus knyttet til proveniens problematikken. Dette er beklagelig. I slutten av mai hadde Christi Krybbe skoler sin årlige plante- og ryddedag. 50 gran ble satt ut i Midtre Stemmedalen. Ungskogpleie er viktig for å få fram kvalitetsskog. I hovedsak er det i lauv- og furuskog dette er aktuelt. I 2013 ble det avstandsregulert totalt 8 daa, hovedsakelig i Fløyenområdet, Skredderdalen og i Våkendalen. Hogst Det ble registrert en del vindfall i Nedblåste trær med grei adkomst blir naturligvis fjernet. Stabil frost, med begrenset nedbør, ga gode driftsforhold i februar/mars måneder. Dette ga muligheter for tilkomst til områder det knapt har vært maskiner tidligere. Både i Våkendalen, på Sandviksfjellet og i Munkebotn ble det høstet skog som en sjelden rekker med traktor og vinsj. I 2013 ble det avvirket 140 m 3 gran for salg. Virket omsettes gjennom Vestskog SA. Sagtømmeret kjøpes av Granvin Bruk, mens resten av virket har kjøpere hovedsakelig i Tyskland og Danmark. I tillegg ble det avvirket 120 m 3 tømmer til egne sagbruk, og om lag 25 m 3 til produksjon av 800 sekker ved. Totalt 285 m 3. Storparten av virket til egne sagbruk blir brukt til stimateriell, og materialer til vedlikehold av bygg og anlegg. Hogsten er utført av ansatte i Byfjellskogene. Hogst av busk/bergfuru har høy prioritet. Feltene vokser tett, og er mange steder preget av rotvelt og vindfall. Virket er imidlertid godt egnet til sti-klopp materiell. Kalfarkollektivet har i mange år vært til god hjelp med sitt vedprosjekt på Fløyen. Også i 2013 har de vært i området omkring Åsebu. I løpet av meldingsåret ble det opprettet kontakt med Christiegården dagsenter, som er en privat stiftelse som driver dagsenter og avlastning for 21

22 Tømmer i Våkendalaen klar til uttransportering. Foto: EI mennesker med utviklingshemming. De har en egen vedgruppe som har ryddet skog ved Søndre Kamvei. Veden blir fraktet til dagsenteret, der den blir prekivert i sekker for salg. Selskapet er glad for å kunne gi tilbud til slike grupper. Flere utsiktspunkt langs spaserveiene på Fløyen ble ryddet og tynnet i løpet av året. Her gjør Dugnadsgjengen vår en stor innsats. Veier og stier Regnet har i 2013 gjort betydelige skader på Selskapets mange veier, selv om Dugnadsgjengen, Selskapets ansatte og andre kontinuerlig jobber med å holde grøfter og stikkrenner åpne og rene for kvist og kvast. Spesielt kraftige regnskyll på høstparten vasket bort veigrus for betydelige beløp. Vi har de senere år skiftet ut mange stikkrenner til større dimensjoner. Dermed har vi unngått de store skadene. Men vi har fortsatt mange stikkrenner å skifte. Signaler fra eksperter på at det blir våtere og mildere klima i framtiden forsterker dette behovet. Hovedarbeidet i 2013 var Blåmannsveien mellom Øvre Stasjon og Brushytten, samt veien mellom Sandviksfjellet og Munkebotn. 22

23 I sum ble det således i 2013 lagt ned betydelige ressurser i veivedlikehold. Men dette er jo et av kjerneområdene for virksomheten vår, og er noe alle brukere av Naturparken setter stor pris på. Skilt/benker/rastehytter På østsiden av Garpetjern i Munkebotn ble det i 2013 satt opp en ny Grindverksbu, med støtte fra Rieberfondene og Sparebankstiftelsen DNB. Buen er et blitt riktig flott, med skifer på taket. Dette området har nå fått en kraftig standardheving, noe vi har fått mange positive tilbakemeldinger på. På tampen av året tok vi fatt med grunnarbeidet på en ny bu langs Skiveien mellom Montana og Landåsfjellet. Dette med støtte fra Rieberfondene og Sparebank1 SR-bank. Buen vil bli ferdig i løpet av Vi har de senere årene plassert ut mange bord og benker, samt satt opp skilt og skilttavler. Alt dette krever et jevnlig ettersyn og vedlikehold, og betydelig med ressurser. Selskapet må derfor i årene framover kritisk vurdere nye installasjoner som automatisk generer vedlikehold, versus det alt eksisterende oppfølgingsarbeidet vi har på veier, stier, rastehytter, bord og benker. Litt om selskapets eiendommer Øvre Bleken gård I 2013 ble taket skiftet, med nye pannesteiner. Arbeidet, som ble utført av byggmester Grindeland, var helt nødvendig for å ta vare på huset. Innvendig er noen skillevegger revet, de gamle murene pusset og murt, vegger malt, og det er lagt bruddheller på hovedparten av gulvene. Arbeidene er gjort ut fra filosofien å tilbakeføre huset til slik det opprinnelig så ut. Sivilarkitekt Jan Lohne er engasjert i å bistå oss i arbeidet. Meget av arbeidet er utført av vår ivrige Dugnadstropp. Løen er fortsatt populært for utleie. Fjellveien 34, 36 Festetomter Solheimslien Både Fjellveien 34 og 36 er utleid. Etter tilbud fra festetakeren i Solheimslien 56x, ble denne tomten solgt i De 3 andre festeavtalene vi har i Solheimslien gir årlig en pen inntekt til drift av Selskapet. Styrets arbeid Det har i løpet av året vært avholdt 8 styremøter og 1 befaring. Geo A.Wilson har fungert som nestleder i styret. 23

24 Årets befaring var lagt til Skillingsbollen/Løvstakken Nord. I flott som - mer vær tirsdag 11. juni fikk styret orientering om eiendommen vår, og planene for skogsdrift og tilrettelegging av stier/utsiktspunkt i området. Mye av styrets arbeid ble som vanlig gjort i komiteene, og verdifullt dugnadsarbeid er utført gjennom deres virke. Selskapet har følgende komiteer som rapporterer til styret: Medlem- og informasjonskomite, som skal arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidede turer og internettsider. Medlemmer: Anne K. Irgens, Berit Hegdal, Tore Tollefsen, Arne Strøm, Trond Wathne Tveiten. Foruten drift av nettsidene, har komiteen vært ansvarlig for 4 guidede turer i 2013 (se eget pkt.). Dugnadskomite, som skal legge til rette for dugnadsarbeid. Medlemmer: Børre Liland, Erik Ingvaldsen, Tore Tollefsen, Hans Jakob Egeberg. Komiteen leder Dugnadsgjengen, som i 2013 har hatt nok et meget aktivt år. Det ble ny «rekord» i antall dugnadstimer (se eget pkt.). Skogkomite, med følgende mandat: a) Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. b) Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk, slik det framgår av Levende Skog samarbeidet. c) Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan. Medlemmer: Bernt Håvard Øyen, Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen, Tormod Jacobsen Komiteen har gjennom året kommet med innspill/råd til styret og skogmester på skogfaglige spørsmål. Kulturminnekomite med følgende mandat: Arbeide med registrering,vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter. 24

25 Medlemmer: Anne-Siri Lingaas, Erling Birkeland, Dag Sletten, Øivind Øvrebotten. Hovedfokus i 2013 har vært skogrydding og skilting i kulturminneløypen i Våkendalen, og en oversikt og dokumentasjon av de gamle demningene i forvaltningsområdet. Friluftskomite med følgende mandat: Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett. Medlemmer: Geo A. Wilson, Eva Katrine Taule, Tor Fossen, Gunnar Knud - sen. Arbeidet i 2013 har bla.a. vært navnsetting av veier, stier og utsiktspunkt. Øvre Bleken komite med følgende mandat: Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier. Hovedbygning, våningshus og løe på Øvre Bleken, skogmesterbolig i Fjellveien 36, Fjellveien 34 samt bygninger på Fløyen. Foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Tore Tollefsen, Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ingvaldsen, Gunnar J. Alsaker. Framtidig bruk og rehabilitering av våningshuset på Øvre Bleken gård har vært det mest sentrale arbeidet for komiteen i 2013.Vi har fått kr. i støtte fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth født Knudsens fond til arbeidet. Årsmeldingskomiteen med følgende mandat: Hente inn rapporter fra komiteene samt regnskap og årsmelding fra styret. Sørge for at medlemmene får årsmeldingen i god tid før årsmøtet, og så langt som mulig krydre årsmeldingen med artikler fra Byfjellene og skaffe støtteannonser til trykksaken. Medlemmer: Jo Gjerstad, Jørgen Frønsdal, Erling Birkeland, Øivind Øvrebotten. Historiekomiteen med følgende mandat: a) å samle inn internt og eksternt historiestoff om Selskapet, spesielt fra 1993 og fremover. Lage system for arkivering slik at også dagens historie lett kan ivaretas. 25

26 b) arbeide frem mot utgivelse av en bok om selskapet til 150-års markeringen; innhold, forfattere og finansiering. c) planlegge markeringen av selskapets 150 års historie. Medlemmer: Erik Næsgaard, Erling Birkeland, Gunnar J. Alsaker, Jo Gjerstad, Dag Sletten, Jørgen Frønsdal. Arbeidet er kommet godt i gang. Komiteen har skaffet seg en god oversikt over det historiske materialet. Dette blir nå systematisert og katalogisert på en profesjonell måte. Dugnadsgjengen Dugnadsgjengen feiret i 2013 sitt 15. arbeidsår. I Skogselskapets nye storstue i Nybygget, var 44 mann samlet til hyggelig jubileumsfest, med taler, sang, og innslag av alt en bergensk fest skal inneholde. Vedlikehold av klopper og andre installasjoner som gjengen har laget rundt omkring på Fløyen, har alltid førsteprioritet i arbeidet. Slik var det også dette året. Etter en vedlikeholds-inspeksjon ble det arbeidet etter denne planen. Sviller og konstruksjoner fikk en omgang med fornyelse der det trengtes, selv om frost hindret arbeidet i perioder. I løpet av året ble også en del klopper på Fløysletten helt fornyet, og dels også forlenget. Ved Revurtjern måtte «Plattingen» få nytt gulv. Terrenget ved Revurtjern er svært mye benyttet etter at klopper ble anlagt for ca. 10 år siden. Dette arbeid gjorde det mulig å ferdes tørt rundt hele tjernet, og gjengen har derfor et spesielt øye på vedlikeholdet her. Skogsrydding er det arbeidsfelt som gjengen legger mest arbeid i, året gjennom. Øverst i Tippetue ble et stort skogsfelt gjennomgått og gjort tilgjengelig og trivelig for alle som liker å ferdes utenfor veiene. Her, som andre steder, ble grenene på de store grantrærne kvistet opp ca. 3 til 4 meter over bakken, og all underskog fjernet, i tillegg til at en hel del mellomstore og døde trær ble fjernet. Lignende arbeid ble utført i skogen vest for Skomakerdiket, samt i området sør for Fløirestauranten nedover mot «Skorsteinen» og Kamveien. En stor jobb ble utført i Munkebotn. Fra «Skjeivediket» nederst i dalen og helt til topps ble terrenget i sving etter sving oppover, ryddet for underskog. En flott lauvskog kom frem i lyset. Noen økter langs Skiveien ved Ulriken ble det også tid til dette år, samt en hel del mindre arbeider rundt omkring på Fløyen. I tillegg til disse oppgaver satte gjengen etter endt sommerferie i gang med bygging av et utsiktstårn på toppen av Granbakken. Tårnet ble bygget på 26

27 Anleggelse av klopper har førsteprioritet i Dugnadsgjengens arbeid. Foto: EI de fremdeles bestående fundamenter til hoppbakkens over-renn. Tårnet sto ferdig i november og inneholder en platting ca. 1 meter over bakken pluss en annen etasje ca. 2,5 meter over plattingen, hvorfra en får et flott panoramautsikt over fjord og fjell. Alt meget solid konstruert. Dugnadsgjengen bidrog videre med bygging av en rullestolvei, fra Fløyveien inn til Nybyggets inngangsdør. Etter mye graving, muring, samt snekkerarbeid, kunne veien innvies og alle offentlige formaliteter lå etter dette klar til den endelige godkjenning av Nybygget. I våningshuset hadde gjengen hele året fra tre til fem mann i sving med diverse restaureringsarbeider. Innvendig ble tilnærmet alt fjernet av trevegger og undertak. Elektrisk anlegg fjernet og kjøkken demontert. Gulv revet opp, isolert og gjenstøpt. Utvendig grøfting på to av husets sider med legging av drensrør m.m. Fra taket ble all taksten fjernet Til slutt må nevnes at Dugnadsgjengen nå har fått sin egen HMS-plan. Sikkerheten prioriteres høyt. Gjengen teller 34 aktive, og snittfremmøtet ligger på godt sammensveisete, arbeidslystne og humørfylte menn, som året gjennom utførte 5747 arbeidstimer. Utsendelse av Selskapets årsmelding til medlemmer har gjengen 27

28 også selvsagt fått tid til, og medlemskartoteket har i år som de foregående år Hanne Liland tatt seg av. Dugnadsgjengens glade gutter sier aldri nei til en jobb, stor eller liten utfordring tar de tydeligvis på strak arm. Guidede turer Det ble arrangert 4 guidede turer i mai var det fugletur for morgenfugler i Fløysvingene og Tippetue. Anders Bjordal var en morgenfrisk og engasjert cicerone. Dessverre var ikke alle fuglene på grunn av den sene våren på plass. Men de 30 som tok del på turen, som ble avsluttet med frokost på Øvre Bleken, var svært fornøyd med opplegget. Andre tur var 30. mai til Løvstakken/Strandafjellet med Jørgen Frønsdal som guide. I flott vær tok 40 stk del på turen, hvor de fikk høre om Selskapets planer for området. 13. juni var planen at Jo Gjerstad og Øyvind Offerdal skulle vandre opp Fløysvingene, krydret med historier og visesang fra området. Med tungt regnvær og vind, ble planene endret. I Nybygget på Øvre Bleken fikk dermed de frammøte en stor opplevelse med gode Bergenshistorier/sanger, med herrene Gjerstad og Offerdal i storform. 60 stk. tok del på arrangementet. Siste turen gikk 29 august fra Svartediket-gjennom Isdalen, opp Ulrikseggen og fram til Fjernsynsmasten på toppen. Dette blir kalt «Besseggen på bergensk». Dessverre var ikke været det beste, men 15 stk tok del på turen, der Dag Sletten var turleder. Alt i alt en meget vellykket sesong med guidede turer, som er svært populære tilbud til medlemmer og andre interesserte. Besøk informasjon Selskapet får jevnlig forespørsel om å være vertskap for ulike grupper fra inn- og utland som ønsker å bli orientert om arbeidet vårt i Naturparken. Slike oppdrag og besøk syntes vi er positive og hyggelige, samtidig som det bidrar til å profilere Selskapets arbeid. På Øvre Bleken gård har vi også ofte besøk av barnehager og skoler som benytter det flotte uteområdet. Blant annet disponerer Christi Krybbe skoler et lite areal som potetåker. Grønne lunger er ofte være mangelvare i bynære strøk. Området rundt Øvre Bleken er derfor ekstra viktig som lekeområde for barn og unge. 28

29 Mannskapssituasjonen Skogmesteren er den eneste tilsatte i Skogselskapet. I tillegg har Øivind Olsen vært tilknyttet Selskapet, mens Gunnar Kleive har vært engasjert på timebasis. Erling Stein Johnsen har hatt arbeidspraksis i perioden mai-november. Byfjellskogene A/S Byfjellskogene A/S er et heleid driftsselskap, som utfører de fleste av de oppgaver Skogselskapet er satt til å løse. Byfjellskogene leier driftsmidler og lokaler hos Bergens Skog og - Træplantningsselskap. Foruten deler av stillingen til skogmesteren, er Jan Eirik Nyborg, Yngve Nymark, Sigurd Birkeland og Ola Tormod Presttun de tilsatte i Byfjellskogene. Helse Miljø- og Sikkerhet Selskapet reviderte sin HMS-plan i Det ble i meldingsåret ikke registrert noen brudd på HMS forskriftene/planen. Vi er forskånet for skader/ ulykker, i første rekke takket være dyktige medarbeidere. Skogsarbeidere er tradisjonelt en utsatt ulykkesgruppe. Hedersmannen Nils Marthinussen ble i beretningsåret hedret med sin egen vei. Veiskiltet ble «avduket» i september. Foto: ØØ 29

30 Imidlertid oppstod det under byggearbeid på Øvre Bleken gård, et arbeidsuhell med en innleid selvstendig næringsdrivende. Nils Edvard Marthinussen sitt testamente/veinavn Boet etter Nils Edvard Marthinussen ble sluttført i 2013 Som kjent har hans testamente tilgodesett Skogselskapet med omlag 4,7 millioner kr. Avkastningen av midlene skal gå til vedlikehold av tur- og gangstier på Fløy- og Midtfjellet. Det har i 2013 vært arbeidet med det formelle omkring etablering av et slikt legat. Det vil bli opprettet et eget legatstyre, og det legges til grunn at alle formaliteter snart er på plass, slik at Selskapet kan få glede av den årlige avkastningen i Nils Edvard Marthinussen er for øvrig hedret med et eget vegnavn. Etter søknad fra Selskapet vedtok Bystyret å gi veien mellom Radiostasjonen barnehage-via Skomakerdiket fram til Blåmannsveien, navnet Nils Edvard Marthinussens vei. I september avduket byråd Dag Inge Ulstein et eget veiskilt. Samarbeid med andre I 2013 har vi fortsatt vårt gode samarbeid med Fløibanen A/S. De har i sitt budsjett satt av betydelige midler til arbeid i Naturparken, som er utført av Selskapet. Arbeidet består hovedsakelig av rydding av utsiktspunkt, og vedlikehold av veier, bord/benker og rastehyttene. Også Fløirestauranten har vi tett og god kontakt med. Samarbeidet med de nevnte bedrifter gir en typisk vinn-vinn effekt- for utvikling og bevaring av Fløyen-området. Vår nærmeste samarbeidspartner er Bergen kommune Grønn etat, og spesielt byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal. Vår gode kontakt med Kalfarkollektivet fortsatte for fullt i 2013.Christiegården dagsenter er et nytt bekjentskap, som også hjelper oss med skogrydding. Selskapet strategi er å legge til rette for at institusjoner og andre brukergrupper med spesielle behov, kan nytte seg av Selskapets områder og anlegg. Gjennom Byfjellsrådet har vi god kontakt med Bergen Bondelag, Bergen Turlag, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune v/idrettsetat, Grønn Etat, Helsevernetat og Vann- og avløpsseksjonen. Denne kontakten er svært fruktbar, og gir nyttige innspill til vårt daglige arbeid. Medlemstallet Selskapet har i 2013 fått nye 25 medlemmer. Alle de nye er årsbetalende. Avgangen har vært 59 medlemmer, fordelt på 42 årsbetalende og 17 livsvarige. 30

31 Vårt nye medlemstall er etter dette 1985, fordelt på 1247 årsbetalende og 738 livsvarige. 148 livsvarige medlemmer har betalt kontingenten «frivillig». En del medlemmer faller årlig ut på grunn av manglende melding om adresse og status. Selv etter et betydelig arbeid, vil det alltid være noen som det ikke er mulig å oppspore, og som derved må fjernes fra listene. Selskapets administrasjon oppmoder medlemmer om å være flinke til å gi beskjed ved slike endringer. Dette kan gjøres på e-post til Mottatte gaver G.C. Rieber-fondene, Grieg Foundation og Bergens Bys nyttige og voksende fond har gitt Selskapet kjærkommen økonomisk støtte til vårt arbeid. Likeså har vi fått støtte fra Visjon Vest (Sparebanken Vest sitt almennyttige fond) til vedlikehold av Blåmannsveien. Fra SpareBank 1 SR-bank har vi fått midler øremerket ny rastebu ved Montana/Johan Blytts vei, og fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth født Knudsens fond midler til oppussing av våningshuset på Øvre Bleken gård. Videre fra Sparebankstiftelsen DNB tilskudd til en grindverksbu ved Garpetjern i Munkebotn. Jevnlig får Selskapet små økonomiske bidrag fra gode venner av Naturparken. Midlene er svært kjærkomne, og hver krone blir brukt til pleie og drift av områdene. Av disse giverene er ingen nevnt og ingen glemt. Styret takker Styret takker alle ansatte i Skogselskapet og Byfjellskogene A/S for godt utført arbeid. Våre mange ulønnede medlemmer av Dugnadsgjengen, Kalfarkollektivet, Christigården dagsenter og andre som gjør en innsats i Naturparken takkes spesielt. Andre partnere i Bergen kommune, Bergen Turlag, Fløibanen og Fløirestauranten takkes for god hjelp og godt samarbeid. 31

32 HELVETE ER ET PADDEFLATT BERGEN Av Peter Frølich, Stortingsrepresentant (H) m du var i tvil: Nå har vi fått nok et bevis på O Byfjellenes unike verdi. Huffington Post, et av de mest leste nyhetsnettstedene, fremhever utsikten fra Fløyen som en av grunnene til at Norge er det vakreste sted på jorden. Vi bergensere trenger selvsagt ikke amerikanere i Huffington Post til å fortelle oss noe vi har funnet ut for lengst. Men denne siste internasjonale anerkjennelsen minner oss om hva som er byens virkelige merkevarer: naturen. Dere har sikkert opplevd det samme som meg: Hvert år arrangeres det en endeløs rekke seminarer om fremtidens Bergen, med flotte PowerPoints, snitter, uendelige mengder kaffe, prangende slagord og ambisjoner. Bergen skal bli teknologihovedstad, mathovedstad, forskningshovedstad, kulturhovedstad, idrettshovedstad, vannhovedstad, filmhovedstad, energihovedstad kun fantasien og de offentlige konferansebudsjettene setter grenser. Misforstå meg rett: Dette er svært ofte viktige arenaer, med gode og realistiske ambisjoner. Men hva er felles for å kunne realisere dem alle? At mennesker vil komme til byen. Bo i byen. Trives i byen. Nettopp derfor er Byfjellene en gave fra oven. For hvilken annen by har et så mangfoldig friluftstilbud som Bergen har? I hvilken annen by kan man stå i sentrum, og fritt velge mellom Fjellveiens behagelighet, Stolzekleivens spektakularitet, Løvstakkens naturstier og Ulrikens utsikt? Jeg kjenner studenter som har fremhevet Byfjellene som grunn i seg selv for å bli boende. Jeg kjenner østlendinger, sørlendinger og nordlendinger som reiser hit om sommeren for å oppleve Byfjellene. Jeg kjenner eksil-bergensere som gråter tapre tårer i savn etter turer i Byfjellene. Den italienske forfatteren og poeten Dante er kjent for sin beskrivelse av hvordan han så for seg inferno. Det var flammer, mørke og evig fortapelse. Jeg vil føye meg i rekken av skribenter som forsøker å beskrive «hin 32

33 siden»: Helvete må betone seg som å våkne i et paddeflatt Bergen. Flatt fra Lagunen til Oasen, til Åsane senter, til Vestkanten, med rådhuset og fylkeskommunens bygg som de eneste høyreiste skuer på horisonten. En by uten fjell har mye å kompensere. Ta det fra en som mot alle bergenske naturinstinkter har måtte flytte til en by som kan minne om denne paddeflate beskrivelsen: Oslo. Bare gjensynet med Byfjellene gjør det ekstra gledelig for en stortingsrepresenant å reise hjem, noe jeg gjør så ofte jeg kan. En fast anledning for hjemreiser er når jeg møter i bystyremøtene i Bergen. På tampen får dere derfor bære over med et skikkelig politiker-løfte: I bystyret i Bergen må vi bli enda flinkere til å bevilge tilstrekkelige midler til bevaring av turtilbudet vi har i Byfjellene. Det kan samtidig ikke understrekes nok hvor viktig arbeidet til Bergens Skog og Træplantingsselskap er. Dere gjør Byfjellene tilgjengelige med veier og stier, skilting, benker og rasteplasser. Og ikke minst: Dere sikrer utsikt, sånn at man i sin egen by slipper å føle at man går rundt i en granskog på Østlandet. Stortingsrepresentant Peter Frølich setter stor pris på Byfjellene, som her, utsikt fra Kvitebjørnen mot vest. Foto: ØØ 33

34 Varden Foto: ØØ Varden er et symbol vi alle kjenner, en veivsier for farende folk, et grensemerke tradisjoner langt tilbake til fortiden. Rent nøkternt kan det sies slik: Varde er en steinkonstruksjon som er plassert på høyder i terrenget, gjerne som grensemerke eller veimerke. I forbindelse med oppmålingen av Norge er mange varder bygget som siktmerke. Da markerer vardene trigonometriske punkter som ble benyttet i kartleggingen av landet vårt. I oppmålingen ble det bygget både runde og firkantede varder, og de ble fortrinnsvis plassert på fjelltopper med god utsikt. De hadde gjerne et tverrmål på 1 til 1,5 m og de var ofte omkring 1,5 til 2 m høye. Begrepet er også brukt om veter, men da ofte i formen vedvarde eller ildvarde. I tillegg brukes begrepet varde om en type sjømerker bygd opp av stein for å markere spesielle lokaliteter langs skipsleia. Varden er også et motiv i poesien. Vi tenker selvfølgelig på Olav Aukrusts dikt fra 1916: «Himmelvarden». Der heter det: Novembernatti er bleik av måne, og morgonskyi er raud av frost, og dagen kvelver sin høge blåne,- so kjem ein kveld att med regn og blåst. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 34

35 BARNDOMSMINNER FRA KOBBELTVEIT I VÅKENDALEN Kaare Kobbeltvedt Skogselskapet har mottatt en tekst fra Geir Kobbeltvedt, der hans onkel Kaare Kobbeltvedt forteller om livet på bruk 3 av Kobbeltveit i Våkendalen. Kaare var sønn av Kari og Nicolay Severin i sistnevntes andre ekteskap, og i dette kullet var dessuten sønnene Johannes, John og Norvall. De bodde først på bruk 4, men flyttet i 1903 ned til Nicolays farsgård, som var bruk 3. Her følger Kaares tekst. Den er noe redigert av redaksjonen. Barndomstiden i Isdalen ville jeg ikke vært foruten. Mange minner knytter seg til barndomshjemmet der. De enkle og primitive forholdene lærte oss barn nøysomhet og takknemlighet for det nye vi fikk. Dette har kommet oss til gode senere i livet. En gang i året var far på Torget og kjøpte et par kasser fersk sild som han tredde på kjepper og la på skorsteinen for røyking. Samtidig var han i Muren og kjøpte tresko til alle. Det var stas da vi fikk nye tresko, men vi fikk ikke løpe i steintrappene, for da kunne treskoene sprikke. Når vi kom hjem fra skolen, måtte vi skifte både klær og sko. Vi gledet oss til sommerferien, da fikk vi blå gummisko til kr. 1,50. Vi kappsprang og hoppet som gjøkalver, dette var noe annet enn de tunge treskoene. Vi fikk ikke bare leke. På gården var det mange gjøremål. En merkedag var da kyrene skulle slippes ut. Far og en av de eldste brødrene mine tok de to kåteste i bånd. Men da kyrene tok ut med dem nedover marken, da lo vi, dette var moro. Første dagen kyrene var på utebeite, måtte de passes. Hele familien var samlet der og hadde med mat og kaffi. På sensommeren når kyrene gikk hjemme på bøen, måtte vi passe på dem så de ikke gikk over på nabogården. For at de skulle holde seg i ro, samlet vi rognebærkonkler og ga dem. Om sommeren kom de eldste søsknene som var flyttet ut, hjem på ferie, og far fikk god hjelp i slåttonnen. Da tørrhøyet skulle kjøres inn, fikk vi sitte på høylasset, og når høymengden i løen vokste, fikk vi sammen med nabobarna ligge i høyet om natten. Dette var gøy. På St. Hansaften var det tilstelning med rømmegrøt og rømmekolle. Folk fra Vassleitet kom opp for å være sammen med oss denne kvelden. Det var trekkspillmusikk og bål, og vi barn fikk brus og en pakke Marie-kjeks med til bålet, ja da var vi rik. I sommerhalvåret badet mor oss i 35

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer