Nr Hva kan skje med Bergen? Bergenscenarier 2020 er klar 3 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 2 2004 Hva kan skje med Bergen? Bergenscenarier 2020 er klar 3 4"

Transkript

1 INFO 2 Nr Hva kan skje med Bergen? Bergenscenarier 2020 er klar s 3 4 Ill:Lars-Erik Thomassen Vil legge Europa for sine føtter Hydro og Bergen hører sammen Fremtidens kompetanse Friele utfordrer næringslivet s 4 5 s 6 7 s 8 9 s 16

2 LEDER: En ny vår for Bergen = 5+ Våren er i emning, og gir spirende forventninger. I Bergen Næringsråd har vi gjennom høsten og vinteren fulgt arbeidet med Bergenscenarier Skal vi bruke årstidens språk, har vi forventninger til at presentasjonen av arbeidet der mange har bidratt kan bringe en ny vår for nærings- og samfunnsutviklingen. Møter i Bergen Næringsråd 2004 Fredag 26. mars Bergenscenarier 2020 Den Nationale Scene, kl La mangfoldet bli Bergens styrke,, Scenarieprosjektet er «funderte spekulasjoner» I veivalgene vi står overfor er hovedspørsmålet: Klarer vi å forme en by og et regionalt samfunn som kan bli et internasjonalt kraftsenter, som stimulerer og tar vare på kunnskap og våre talenter, som tiltrekker seg mennesker med initiativ og pågangsmot og som skaper synergi - slik at 2+2=5+? Trender, strukturendringer, demografiske utviklingstrekk og politiske vedtak har stor betydning for vår fremtid. Vi kan selv bestemme en god del over vår fremtid når vi har ryddet i trusler og muligheter. Ikke minst i mulighetene til å gi hverandre energi i et bedre samspill. Vi kan samspille i bedriftene og i næringslivets organisasjoner. Bergen kan bestemme ved en politikk som inviterer omegnskommuner, regionene i Hordaland og Vestlandet til å samarbeide. Bergens troverdighet handler om å være et kraftsenter og være sjenerøs i forhold til sitt omland og sitt fylke slik at man tilfører gjensidig energi. Tirsdag 30. mars First Tuesday. I samarbeid med Bergen Næringsråd. Oppkjøp, venture og synspunkter fra investorer. First Hotel Marin. Kl Mandag 19. april Ordinær Generalforsamling Rick's Stuene, Veiten 3. kl Onsdag 21. april Vårkonferanse: Etikk Holdninger Folkevett som fundament for morgendagens ledere. Grand Selskapslokaler, Fredag 23. april Kjapt og nyttig: Forsvaret kvitter seg med hemmeligheter. Salg av eiendommer gir nye muligheter for næringslivet. Grand Selskapslokaler, kl Bergen er mangfoldets by. Det kan både være en styrke og en svakhet. Utfordringen blir å få de mange forskjellige virksomhetene til å virke sammen på en måte som skaper synergier og vekst. Det er dette vi mener når vi sier at skal bli 5+. Ill:Lars-Erik Thomassen Bergen Næringsråds årskonferanse i fjor viste at det ligger idéer, kunnskap, entusiasme og skaperkraft som venter på å bli utløst. Vi har en stor flora av organer og organisasjoner som arbeider med positive målsettinger. Bildet er ganske fragmentert og aktørene lite synlige for hverandre. Vi må tre inn på hverandres arenaer. Vi må tre inn på hverandres kunnskap. Vi må utfordre og stille krav. Hver dag pågår verdens- og markedsmesterskapet. Det vinnes ikke gjennom kretsmesterskap. Enkeltpersoners posisjon er mindre viktig enn fellesskapets løsninger. Mediene kan bidra til å bevisstgjøre hvem som bidrar til 5+. Det er nok av vanngraver og krattskog foran oss som blir en prøvestein på hvordan vi kan samspille for en positiv fremtid. Bergensprogrammet har mange konfliktmuligheter i seg. Stortinget skal senere i år avgjøre rammebetingelser for olje- og gassvirksomheten og den maritime næring der trusselen er forvitring av leverandørmiljøer, og EU vil kanskje vurdere nye antidumpingstiltak mot norsk oppdrettsnæring. Bergen Næringsråd har nylig gitt honnør til de politiske miljøer i by og region, for at de har satt seg rundt bordet for å finne løsninger i kommunikasjonssaker. Og vi hyller en utvikling med mindre korrespondanse og mer løsningsorientert dialog. Dette ser vi gjerne mer av. Vi har et stort fortrinn for fremtiden. I vår midte har vi en enorm kunnskapskonsentrasjon med studenter ved de høyere lærersteder i byen. Nå venter de på at næringslivet skal ta deres kunnskap i bruk. Frøet er kastet. Helge S. Dyrnes Onsdag 28. april Sikkerhetsdagen. Arrangeres i samarbeid med Bergens Forsikringsforening. Torsdag 30. september SMB-dagen Nærmere informasjon om møtene finner du på INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig.red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 19. mars Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Nr.2 Mars 2004 Annonser og priser: Tlf.: Maria H. Strandenes INFO kommer med 6 utgivelser årlig. Utgivelsesdatoer i 2004: 30.01, 26.03, 21.05, 27.08, 21.10, Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: Tips oss! E-post: Tlf Historien om Hva kan skje med Bergen? er utviklet ferdig og overlevert som et drama i to akter på den Den Nationale Scene med historieforteller Ole Berrefjord i hovedrollen. Dramaet dreier seg om hva bergenserne skal beskjeftige seg med i det lange løp. Skjønt, 2020 er ikke lenger unna enn åpningen av Fløyfjellstunnelen er i byens nære forhistorie. I den nylig fremlagte stortingsmeldingen om storbyene blir Bergen karakterisert som byen med det største mangfoldet. I følge Ole Berrefjord kan den store variasjonen i bransjer og virksomheter fremover både bli en styrke og en faktor som gjør fremtidsbildet negativt. Hvis aktørene kommuniserer og samhandler kan bredden i virksomheter og aktiviteter utnyttes positivt og gi synergier. I motsatt fall, hvis man innenfor hver sektor er seg selv nok, kan den kritiske massen, i form av mennesker og idéer, bli for liten og miljøene forvitre. Stor deltakelse Scenarieprosjektet Bergen 2020 startet med en konseptfase med design av arbeidet, det vil si en oppskrift med elementene og sammenhengene prosjektet skulle bygge på. Deretter gikk man over i en konsultasjonsfase, med dialog med bedrifter, organisasjoner, gründere og talenter i tillegg til viktige miljøer i kommunal og fylkeskommunal sektor. I siste fase, konstruksjonsfasen, ble alle brikkene satt sammen i et helhetlig perspektiv. Ole Berrefjord understreker at scenarieprosjektet ikke er forskning, men funderte spekulasjoner. Metodene for innhenting av bakgrunnsstoff er imidlertid som i annet samfunnsvitenskapelig arbeid. Totalt har nær 500 mennesker blitt intervjuet eller deltatt i workshops om det overordnede spørsmålet; Hva kan skje med Bergen i Hensikten har vært å kunne gripe sammenhenger som gir mening til fremtidsbildene, scenario 3 og scenario 5+. Vinn eller svinn Scenario 3 er resultatet av svinnergi, det vil si en forvitring der en får mindre ut av samarbeid enn summen av innsatsfaktorene som settes inn det vil si en tilstand preget av at man ikke har lykkes. Scenario 5+ er resultatet av synergi, det vil si at innsatsfaktorene i et samarbeid har gitt mer enn 4 det vil si en tilstand at prosessene har resultert i et samspill som har skapt mer enn de innsatsfaktorene som er satt inn. Femmeren har også en viktig symbolsk betydning, fordi forskning viser at 5 års-alderen er av så sentral betydning for et menneskes utvikling. Menneskene er grunnlag for all næringsutvikling. Tallet 5 blir derfor også et spørsmål om make or breake. Ole Berrefjord skal utfordre bergenserne på Den Nationale Scene (DNS), 26. mars. (Foto: Helge Sunde, Bergens Tidende) 2...fortsetter på neste side 2 INFO 2-04 INFO

3 Foto: Pål Hoff 2...fra side 3 Bredt samarbeid om Bergenscenarier 2020 Arbeidet med å lage fremtidshistoriene om Bergen ble startet av Bergen Næringsråd i fjor høst, og er blitt ledet av Ole Berrefjord og Lasse Thomassen i rådgivningsselskapet Berrefjord & Thomassen. 12 bedrifter og institusjoner står bak prosjektet. I kjerneteamet har følgende bedrifter vært representert: Bergens Tidende, BKK, G.C. Rieber Fondene, Norsk Hydro, Sparebanken Vest og Vesta Forsikring. Videre har Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Børsfond bidratt til gjennomføringen. Også Bergensavisen, Stor-Bergen Boligbyggelag og TV2 har bidratt med midler. Prosjektet dokumenteres på Dramatikk på mange arenaer Fortellingen om Bergens fremtid handler ikke bare om Bergen. Det er mange faktorer som vil ha betydning for utviklingen av næringslivet i og rundt Bergen, både nasjonalt og internasjonalt. En overskrift for det globale panorama i historien er Chinabølgen, det vil si at Kina fortsetter utviklingen mot å bli en økonomisk stormakt, og i enda større grad fylle markedene verden over med varer til lave priser. På den nasjonale arena vil man i årene fremover kunne oppleve et sannhetens øyeblikk det vil si en økonomisk nedtur når oljeaktiviteten svinner. Men samtidig må staten bli smartere og mer visjonær, blant annet ved at makt og styring i større grad blir delegert til regionene. Dette vil være til gunst for regioner som kan lykkes med å få til samhandling mellom universitets- og forskningsmiljøer, offentlig sektor og de private bedriftsmiljøene. Sats på energi, mat og sjøveis transport Bergen har historiske røtter og en tydelig identitet. Men skal byen fortsatt være attraktiv å bo, leve og arbeide i, eller å besøke og oppleve, kreves det handling. Nøkkelen er i følge Ole Berrefjord dialog og allianser, dristighet og initiativ. Hvis alle kun satser på å gjøre eksisterende virksomheter litt bedre, vil man lett kunne havne i scenario 3 først og fremst på grunn av skjerpet internasjonal og nasjonal konkurranse. Vann, hav og kystlinjer er viktige elementer for utvikling av ny næringsvirksomhet i Bergen og Vest-Norge. I Ole Berrefjords fremtidsbilde fremstår energi, mat og sjøveis transport som områder der miljøene i Bergen har stor kompetanse og kan utvikle konkurransemessige fortrinn. Vil legge Europa for sine føtter I 2020 har vi lagt deler av Europa under oss, sier Idar Vollvik, gründer og leder for det bergensbaserte mobilselskapet Chess med hovedkontor i Kanalveien i Bergen. - Jeg håper jeg om år er leder for et norsk selskap som omsetter mobiltjenester for atskillige milliarder i Norden, og som også er etablert med betydelige virksomheter i Italia, Spania, Nederland, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Dette tror jeg vi klarer i løpet av seks - syv år. Men i 2020 er jeg blitt en gammel mann, ler gründeren. - I et slikt tidsperspektiv må vi ta mål av oss til å bli en europeisk lavprisgigant. Vi må tenke internasjonalt for å vokse. Chess har jo allerede blitt kalt mobilverdenens RyanAir, sier trønderen. - Fordelen vår er at vi er vant til å konkurrere i Norge, som kanskje har det tøffeste og mest utviklede mobilmarkedet i verden. Det gir meg tro på at vi også kan lykkes internasjonalt. Men jeg er ydmyk og tar ett år om gangen. Vi har nettopp lansert Chess i Sverige og ønsker kunder i det markedet før året er omme. Innen 2006 skal vi ha en halv million svenske abonnenter. Ut fra dagens situasjon er det strategisk riktig å ta for seg et marked av gangen. Ett nytt land for hvert år er realistisk. - Hva krever Chess av omgivelsene i Bergen for at selskapet skal vokse med Bergen som base i årene som kommer? - Konkurransen i markedet må være så sterk at vi har dyktige underleverandører og får spisskompetanse på de nødvendige områdene. Etter hvert trenger vi større plass, og vil som hittil satse på utbygging av priseffektive næringslokaler. Av kundene krever vi at de er flinke til å gi tilbakemeldinger på våre produkter og tjenester. - Hvilke krav stilles til leverandører og samarbeidspartnere i Bergen? - Chess har en teknologisk plattform som er bygget opp og videreutviklet av tre IT-selskaper i byen. I tillegg har vi et bergensk reklamebyrå og bergenske medierådgivere. Vi benytter oss av lokale bedrifter, så langt dette lar seg gjøre. Men for at de skal levere i nasjonal og internasjonal klasse, må de naturligvis være oppdatert på sine felt. - Hvilke krav stilles til utdannings- og forskningsinstitusjoner i Bergen? - Læringsmiljøene må koble utdanningen sin mot reelle cases i næringslivet. Fagmiljøene må ha en dialog ikke bare med oss, men mot et bredt spekter av næringslivet, og legge til rette for at studenter kan fordype seg mer i hva som egentlig skjer ute i arbeidslivet, sier Vollvik. Selv er han utdannet økonom, og har lært det meste om telekom underveis. - Krever ikke dette noe av dere også? - Selvfølgelig krever dette noe av oss ledere også, og gevinsten kan bli stor. Jeg bruker en god del tid på foredragsvirksomhet. For tiden er det ca 60 forskjellige studiegrupper ved forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner som skriver særoppgaver om forskjellige aspekter ved virksomheten i Chess. Det tar tid å veilede og svare på spørsmål. Men for oss gir denne kontakten mye kunnskap både om faktiske markedsmessige forhold, men også om hvordan unge og velutdannede mennesker tenker om våre produkter. Og noen talenter blir en jo også kjent med på denne måten. Skal vi få realisert våre planer for årene som kommer trenger vi å knytte til oss de beste, sier Vollvik. - Hvilke krav stilles til politikere i Bergen? - De folkevalgte må legge til rette for all næringsvirksomhet i Bergen slik at man får en dynamisk utvikling som gir arbeidsplasser. Dette innebærer også at politikerne sørger for generelt gode rammevilkår. Politikerne på nasjonalt nivå bør også stimulere til vekst og like konkurransevilkår. Det er noe politikerne i Bergen kan hjelpe oss med. Satsing på utdanning og forskning innen vårt fagfelt er også alltid et behov som politikerne bør ha fokus på. - Hva må skje i Bergen for at byen skal oppfattes som attraktiv av den arbeidskraften som Chess trenger? - Bergen har et vanvittig potensial som by. Den tar stadig ny form og det bygges overalt. Det er bra at det gjøres for å få nye veier. Bypolitikerne bør presse hardere på for at sentrale myndigheter tar en større del av kostnadene. Det finnes tross alt næringsliv og verdiskapning her på Vestlandet også. For oss er det viktig at det er konkurranse i lufttrafikken. Det gjør forretningsreiser og reiser for ansatte rimeligere. I en internasjonaliseringsprosess er det viktig å presse reisutgiftene. - Det kulturelle tilbudet er rikt i Bergen. Byen bør ha et kulturliv en fastboende og en besøkende aldri kan glemme. Vi prøver også på beste måte å bidra til med midler til idretten. Vi prøver blant annet å støtte Brann for å gjøre dem enda bedre. Kanskje vi får rødtrøyene med ut i Europa, smiler Vollvik. Chess-gründer Idar Vollvik vil erobre Europa med base i Bergen.,, Bergen har et vanvittig potensial som by 4 INFO 2-04 INFO

4 ,, Bergen sliter med et imageproblem - Norsk Hydro bygger nytt på Sandsli for å utvikle virksomheten i Bergen, sier direktør Øystein Michelsen. Må våge å si at Bergen skal bli best i verden - I Bergen vil man selvsagt høre at Norsk Hydro kommer til å ha en stor og blomstrende virksomhet i byen også i Skikker vi oss vel går det også slik, men vi får ingen ting gratis. Vår kanskje største utfordring er å gjøre byen til et attraktivt sted å bo og arbeide for unge mennesker. Slik vi opplever det, sliter Bergen med et imageproblem. Den såkalte CAVE-teknologien er utviklet av Hydro og Christian Michelsen Research, og gjør det mulig å generere tredimensjonale modeller. Data fra seismiske målinger kan forvandles til virkelighetstro bilder. Med et tastetrykk kan man se med røntgenblikk inn i oljefeltets geologi. Ved hjelp av 3D-briller kan man få følelsen av å gå rundt inne i modellen. Teknologien brukes til å plassere brønnene raskere og bedre i oljereservoaret. Fagfolkene får raskt en felles forståelse av reservoaret, og klarer dermed å utvinne mer olje. Foto: Norsk Hydro Ingen kan beskylde Øystein Michelsen i Norsk Hydro på Sandsli for ikke å ville Bergen vel. Den 47 år gamle direktøren for Oseberg Forretningsenhet vokste opp på Landås og har bodd det meste av livet i hjembyen. Han ble sivilingeniør i Trondheim, og fikk etter endt utdannelse jobb hos Hydro i Porsgrunn. Etter noen år østpå vendte han tilbake til hjembyen og til det raskt voksende oljemiljøet på Sandsli. Oseberg kjenner han ut og inn etter å ha jobbet med Hydros nøkkelområde i til sammen ti år på land og til havs. Nå leder han et forretningsområde som i fjor produserte hydrokarboner for 17 milliarder kroner. Som Hydros representant i kjernegruppen for scenarieprosjektet Bergen 2020 er han opptatt av hvordan det skal gå med byen, også når hans egen yrkeskarriere er på hell. - De driftsorganisasjonene Statoil og Hydro har på Sandsli representerer til sammen det suverent største driftsmiljøet for olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Selv om den samlete verdiskaping sannsynligvis vil være lavere i 2020 enn i dag, kommer aktivitetene i våre nære farvann fortsatt til å være betydningsfull. Den kompetansen vi utvikler for virksomheten i Nordsjøen kommer også til å være basis for Hydros investeringer og satsing internasjonalt. Nasjonalt vil utfordringen for driftsmiljøet i Bergen være å opprettholde konkurransedyktighet og posisjon i forhold til i første rekke Stavanger, Kristiansund og Stjørdal. Og skal vi hevde oss internasjonalt må den teknologien og de driftsløsningene vi utvikler for virksomheten i Nordsjøen bli så effektive og gode at de også blir foretrukket under andre himmelstrøk, sier Michelsen. Nærhet til kunnskapsmiljøene Så langt har Bergen vært en vinner når Hydros ledelse har tatt avgjørelser med betydning for lokalisering av virksomhet på olje- og gassektoren. Divisjon Drift og Utvinning Norge ledes fra Sandsli der et nytt, stort kontorbygg er under oppføring. I alt sorterer vel 2000 mennesker under Hydro-hatten i Hordaland. Vår ambisjon for virksomheten i Bergen er helt i overensstemmelse med Hydros overordnete mål; å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser, sier Michelsen, og fortsetter: - En viktig og helt avgjørende suksessfaktor er nærheten til kunnskapsmiljøene. Hydro har sitt eget forskningssenter med over 100 medarbeidere på Sandsli, og vi samarbeider nært med forskningsmiljøene på UiB og CMR. Lykkes vi med stadig å utvikle metoder som effektiviserer drift og øker utvinningen, er vi også på den grønne gren i 2020 og mange år deretter. Må satse og fortelle om det - Hva er det største hinderet for at Hydros fremtid i Bergen blir 5 +? - Det er å trekke til oss de beste av de beste. Vi opplever det slik at Stavanger har mye større tiltrekningskraft på unge mennesker som vil gjøre karriere innen olje og gass enn Bergen. Mange har negative oppfatninger av byen og bergenserne. Det dreier seg om klimaet, om boligtilbudet, om arbeidsmuligheter for ektefelle, om barnehagetilbud, om kommunikasjoner, om friluftsliv, om kulturtilbud og så videre. Vi har en jobb å gjøre for at Bergen skal være en attraktiv by å drive næringsvirksomhet i og å bosette seg i for dyktige mennesker. - Hva må gjøres? - De som søker arbeid i oljesektoren og i andre nøkkelvirksomheter må vite at det i Bergen finnes miljøer som har ambisjoner og utgangspunkt for å bli best. Best i Norge og best i verden. I oljevirksomheten har vi flere områder der miljøer i Bergen har en slik mulighet. Det kan være undervannsteknologi, visualisering og kompetanse for å optimalisere utvinningen fra oljefelt. Vi har mulighetene for å bli best. Da må vi tørre å satse og fortelle om det. Og vi må handle nå, mens mulighetene ligger i havet rett utenfor kysten vår, sier Øystein Michelsen. Hydro og Statoil på Sandsli utgjør det største driftsmiljøet for olje og gass i Nordsjøen. (Foto: Norsk Hydro),, Stavanger har mye større tiltrekningskraft på unge mennesker 6 INFO 2-04 INFO

5 ,, Det vi søker er arbeidsgivere som er åpne De representerer kompetansekraft til det bergenske næringsliv. Fra venstre: Kari Nordstoga Hanssen, Frøydis Øren, Kjersti Straume, Espen Edvardsen, Marianne Lundanes, Morten Reed-Erichsen, Cathrine Fochsen, Øyvind Hope og Ole-Jørn Borum. Gjennom prosjektet Kompetansekraft ønsker Karrieresenteret i Bergen å bidra til økt kontakt mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Bedrifter får tilført ny kompetanse, og nyutdannede kandidater får relevant arbeidserfaring. Ny kraft til næringslivet Prosjektet er et samarbeid mellom Karrieresenteret, Aetat, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune. Arbeidsforholdet er begrenset til seks måneder, og er risikofritt for arbeidsgiver. Etter engasjementet er avsluttet har ikke arbeidsgiver ytterligere forpliktelser. Aetat yter lønnstilskudd til 50 prosent av lønnsutgiftene, som også gjør at kostnadene er lave. - Vi har fått veldig positiv tilbakemelding fra arbeidsgivere på dette tilbudet. Arbeidsgiverne som er involvert i prosjektet forteller at de ser verdien av å få inn medarbeidere med ny kompetanse, forteller Ingrid Wiggen, som er prosjektleder for Kompetansekraft. Dialogen mellom Kompetansekraft og næringslivet er god. - Utfordringen er å nå ut med informasjon om tilbudet, men de fleste vi har vært i kontakt med har vært interessert og sett verdien av å delta. Det vi søker er arbeidsgivere som er åpne i forhold til å få inn kandidater med en kompetanse de ikke besitter fra før. Vi ønsker dialog med bedriftene for å se hvordan vi kan dekke deres behov. Målet med prosjektet er å vise verdien av å ta i bruk den kompetansen som kommer fra byens universitet og høyskoler. - Håpet er at dette skal føre til et tettere bånd mellom regionens næringsliv og utdanningsinstitusjonene. Dersom dette lykkes skal det ikke være behov for dette prosjektet i 2020, understreker Wiggen. Hun synes det er vanskelig å spå om hvordan arbeidsmarkedet for ferske akademikere vil være i Det bør være bedre enn i dag. Forhåpentligvis vil det være lettere for nyutdannede å få innpass i arbeidslivet, og jeg håper også at den kompetansen de representerer blir mer verdsatt enn i dag. Om Kompetansekrafts rolle i fremtiden sier Wiggen at prosjektet vil være avsluttet lenge før Men funksjonen med å være et bindeledd mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner kan være videreført i et permanent organ som kobler kompetansebehov og kompetansetilbud, avslutter hun. Ingrid Wiggen, prosjektleder for Kompetansekraft Hvor er du i 2020? Kompetansekraft har så langt plassert ni kandidater fra Universitetet i Bergen i prosjektstillinger i det bergenske næringslivet. Hva tenker de om fremtiden? Hvor er de i 2020? Kari Nordstoga Hanssen (27) Bakgrunn: Hovedfag i sammenliknende politikk fra UiB FN-sambandet. Informasjonskonsulent. Jeg tenker at det blir mer og mer bruk for samfunnsvitere ettersom en får en mer integrert verden. Forståelsen for ulike religioner og kulturer blir derfor mer og mer viktig. Jeg jobber med internasjonale spørsmål, forhåpentligvis relatert til bistand. Jeg jobber i Røde Kors, eller andre tilsvarende organisasjoner, eventuelt i staten. Kjersti Straume (28) Bakgrunn: Hovudfag i Miljøgeografi med fokus på landskap (feltarbeid i Peru), sosialantropologi, friluftsliv og naturfag i fagkrinsen. Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga. Fyrstekonsulent. Eg trur at fokus på natur som ein avgrensa resurs vert større, og behovet for generell kjennskap og - kunnskap om miljø og natur aukar. Jobbar med/i natur gjennom vegleiing, undervisning eller forvaltning i ein blanding av teori og praksis. Formidling og skapande verksemd er gjerne ein betydeleg del av arbeidet. Ole-Jørn Borum (29) Bakgrunn: Hovedfag humanistisk informatikk (HumInf). Grieg Group Resources AS. Informasjons- og prosjektmedarbeider innen personal og administrasjon. HumInf er opptatt av samspillet mellom mennesket og maskinen, og fokuserer på det som oppstår ved bruk av digitale kommunikasjonsformer. Den tekniske delen av IT nedtones for å fremme tanker om hvordan teknologien kan implementeres og brukes. HumInf kan være en ressurs i en utfordrende digital hverdag. Kombinasjonen mellom akademia og næringslivserfaring vil bli verdifull. Jeg har utviklet større realkompetanse for bedre å utnytte min faglige bakgrunn i en sammensatt arbeidssituasjon. Skal jeg gjette, blir det en prosjektlederjobb i en større bedrift i Stavanger. Espen Edvardsen (31) Bakgrunn: Tillitsvalgt for sivilarbeidere og studenter og aktivist for demokrati på UiB og fred og rettferdighet i resten av verden. Fortsatt aktiv i ATTAC. Cand. mag. med filosofi som fordypningsfag. FN-sambandet Vest, Informasjonskonsulent. Det nær sagt eneste jeg har lært, er at man aldri kan slutte å lære (ei heller i 2020). Jeg håper jeg i 2020 lever et godt liv i et mindre forurenset Bergen som er mer opptatt av lokal og global rettferdighet. Forhåpentligvis jobber jeg i 2020, og forhåpentligvis jobber jeg med noe jeg liker. Øyvind Hope (26) Bakgrunn: Hovedfag informasjonsvitenskap, administrasjon og organisasjonsvitenskap, bedriftsøkonomi, BI. Fylkestrygdekontoret i Hordaland. Jeg mener det vil være vanskelig å forutsi utviklingen innen IKT for en såpass lang periode. Uansett tror jeg min fagkompetanse har gitt meg et godt utgangspunkt til å kunne arbeide med de fleste problemstillinger innen IKT, og at dette også vil være tilfelle i Bor i Bergen, og arbeider med IKT eller økonomi. Marianne Lundanes (28) Bakgrunn: Hovedfag medievitenskap NHO Hordaland. Prosjektmedarbeider. Jeg tror akademisk utdanning vil være etterspurt. Det vil være bruk for folk med analytiske evner, som kan se sammenhenger, og som bidrar med nye og kritiske innfallsvinkler til virksomheten. Kompetanse innen informasjon, kommunikasjon og mediehåndtering tror jeg vil være svært viktig både for bedrifter og organisasjoner. Jeg håper jeg fortsatt bor i Bergen og jobber med informasjon og mediekontakt eller organisasjonsutvikling, i næringslivet eller i en organisasjon. Frøydis Øren (34 ) Bakgrunn: Hovedfag i tekst/kommunikasjon/informasjonsformidling Røde Kors Tekst og kommunikasjon vil alltid være viktig. Jobber med det jeg brenner for, mennesker, kommunikasjon og tekst. Ønsker også å kunne skrive. Cathrine Fochsen (29) Bakgrunn: Hovedfag sosialantropologi Argument Bergen AS. Prosjektmedarbeider. Jeg tror bevissthet rundt sosialantropologiens anvendbarhet i næringslivet vil øke ytterligere og at antropologisk kompetanse i større grad vil tas i bruk. Antropologisk kompetanse kan for eksempel være et sentralt hjelpemiddel i bedrifters interne og eksterne prosesser vedrørende kommunikasjon og dynamikk. Jeg ser for meg at jeg jobber med kommunikasjon ut fra en antropologisk tilnærming, rettet mot næringsliv og/eller bistand i inn- og utland. Morten Reed Erichsen (31) Bakgrunn: Hovedfag i samfunnsgeografi Ansatt i Rieber Eiendom AS, som prosjektmedarbeider Utdannelsen har gitt en god og bred plattform innen det analytiske/ informasjonsbehandling, prosjektdesign og prosjektgjennomføring. I så måte stiller en sterk innen flere typer stillinger. Kompetansen som innehaes ser ut til å bli mer og mer viktig ettersom det i arbeidslivet kreves at medarbeidere står på egne ben og kan designe, gjennomføre og følge opp prosjekter. I 2020 arbeider jeg enten med flyktning/minoritetsspørsmål i det offentlige eller innen en privat utredningsbedrift i Bergen. 8 INFO 2-04 INFO

6 VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER Festlige Festspill! Vorspiel Festspill - Nachspiel Vårmenyer Buffeter A la Carte Bergen på sitt beste og alltid tilgjengelig Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: newhouse arne storhaug - foto øystein klakegg FIRMAHYTTE Hydro Oil & Energy progress of a different nature Hytte ved sjøen nær Mosterhamn leies ut på åremål. Solrik beliggenhet med stor uteplass. 8 sengeplasser. God standard med alle bekvemmeligheter. Pris kr pr. mnd. Ytterligere informasjon ved henvendelse til eller mobil

7 Kurs og konferanser MÅ ikke arrangeres i 37 ukentlige avganger til Oslo! Fra 295,- * en vei Ludens Reklamebyrå Velkommen til sikkerhetsseminar hos Telenor Serveren nede på ubestemt tid. Krise for bedriften, et mareritt for IT-avdelingen. Hvordan skal de ansatte kommunisere med kundene nå? Må du begynne å slikke frimerker og klistre konvolutter? kalde og kjedelige lokaler Også til Trondheim. for å bli vellykket... Direkte til London/Stansted Fra 310,- * en vei For å unngå slike situasjoner, gjelder det å ha gode sikkerhetsløsninger. Derfor ønsker vi å invitere deg til et halvdagsseminar på Telenor, Kokstad fredag 23. april. Hovedtema under seminaret er sikkerhet: Hva trenger din bedrift av sikkerhetssystemer, og hva trenger den ikke? I løpet av formiddagen vil Tron Øgrim fortelle hvor lett det er for utenforstående å få tilgang til din bedrifts nettverk og servere. Du kan registrere deg på Nice Murcia/San Javier Dubrovnik Fra 598,- * en vei Sjekk alltid Eget magasin? Internblad Kundeblad Nettmagasin AG hjelper med hele eller deler av produksjonen. Tekst, design, produksjon og distribusjon. Vi har vunnet priser for vårt arbeid, og har stor referanseliste fra små lokale og store internasjonale kunder. Ta kontakt for en uforbindtlig samtale. Prisene ovenfor gjelder kun for bestilling på eller hos ditt online reisebyrå. For andre gode tilbud ring vårt kundesenter, tlf (servicegebyr kommer i tillegg) eller kontakt ditt reisebyrå. *Bestemte regler gjelder. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design Kommunikasjon Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf E-post:

8 PENTAGON - BERGEN TOMTESELSKAP, ØYSTEIN KLAKEGG, EILIF BJØRGE, OLAF KNARVIK Vestlandets beste konferansepakke... det spesielle forventningene lagfølelsen mulighetene "Lammeskanken var både saftig og mør, og sammen med de søte persillerøttene, timianen og en virkelig fin, frisk tomatsaus ble det en deilig, passe kraftig, rustikk rett" Bergens Tidende Fra menyen akkurat nå med tomat, timian og persillerøtter BERGENS STØRSTE TILBYDER OG UTVIKLER AV NYE NÆRINGSAREALER - nå og i årene som kommer PÅDRIVER FOR UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER I 30 ÅR Tomteselskapet har tilrettelagt for at et betydelig antall bedrifter i regionen skal kunne vokse og utvikle seg. BERGENSSPESIALIST OG ERFAREN MEDSPILLER Kjøp av tomt er en strategisk beslutning for bedriften. I denne prosessen kan Tomteselskapet være en nyttig samtalepartner og bidra med praktisk informasjon og inngående kunnskap om Bergensregionen. VELLYKKETE NÆRINGSOMRÅDER SKAPER NYE SENTRA Våre utbyggingsområder er lokalisert utenfor de mest sentrale strøk, med meget gode tilpasningsmuligheter for store og små tomter til bedrifter i alle bransjer. På kan du følge med hvor vi utvikler nye næringstomter Priser fra Eksempel: Fra Bergen mandag kl , retur onsdag kl Pris f.o.m ,- Ta kontakt med vår gruppeavdeling for nærmere informasjon eller for å skreddersy et KonferanseCruise etter dine ønsker. KonferanseCruise bringer deg videre Dette får du: Båtreise tur/retur i 2-sengs lugar 2 x 3 retters middag 2 x frokost Møtelokale med standard AV-utstyr Kaffe- og tepauser hver kursdag Mineralvann og frukt i møterom Bergen - Haugesund - Egersund- Hanstholm Bestilling: Tlf.: E-post: D A N M A R K S B Å T E N Tilbud Ekstra pakke heldags teambuilding på Vigsø Feriesenter AG2 Rosenkrantzgate 1, ved Fløibanen Tlf:

9 Friele er klar, men reiser ikke uten mål og mening Foto: Løtvedt Ordfører Herman Friele foran skapet med gaver som bevitner Bergens kontakt med utlandet. - Kom med konkrete innspill og idéer, så stiller jeg gjerne opp, er Frieles budskap til næringslivet i Bergen. (Foto: Helge Skodvin),, Vi ønsker å gjøre mer nytte for næringslivet - Jeg synes det er positivt at Bergen Næringsråd sier "bruk tid på næringslivet i Bergen". Det skal vi selvfølgelig gjøre, sier ordfører Herman Friele - men understreker at oppgavene må være konkrete. Da Byrådet og ordføreren møtte medlemmer i Bergen Næringsråd på Go morgen møte i februar, utfordret styreformann Olav Munch ordføreren til å reise ut i verden for å markedsføre Bergen. Munch trakk frem Frieles løfte om å besøke alle Bergens 100-åringer, og ba ordføreren avlegge like mange besøk på vegne av næringslivet. Hvem skal vi besøke? - Per i dag har jeg ikke møtt en eneste 100-åring, så med denne sammenligningen vil vi ikke få gjort noe, sier Friele, men understreker at han gjerne stiller seg til disposisjon når noen har bruk for ham. - Jeg står til disposisjon for dem som trenger mitt ståsted og mine kunnskaper, og da stiller jeg med en gang, lover han. Ordføreren har lite tro på å reise for reisenes skyld, og understreker at man må vite hva som er målet med slike aktiviteter: - Jeg kan ikke reise ut i verden og stille meg opp på torg for å prate. Å reise rundt på messer eller liknende bare for å være til stede har jeg ikke så mye tro på. Vi må være enige om hva vi skal oppnå med å reise - hva er målet? Hvem kan ha nytte av at jeg reiser? Og hvem skal vi besøke? Nytte for næringslivet German Nilsen i Innovasjon Norge støtter Munchs utfordring til ordføreren, og oppfordrer Friele til å reise til Houston for å eventuelt få flere Bergens-bedrifter til å etablere seg i oljebyen der det i dag finnes nærmere 90 norske bedrifter. Friele er på sin side mest opptatt av å få arbeidsplasser til Bergen. - Da jeg leste om et amerikansk oljeselskap som ønsker å etablere seg i Norge, tok jeg umiddelbart kontakt med kommunens næringsavdeling for å be dem finne ut mer. Dersom dette har substans reiser jeg øyeblikkelig over og møter dem, for å overbevise dem om hvorfor de skal etablere seg i Bergen. En slik reise ville være både konkret og målrettet! sier Herman Friele. Ordfører Friele har sendt utfordringen i retur til næringslivet i Bergen, med oppfordring om å komme til ham med konkrete innspill og idéer: - Bergen Næringsråd og næringslivet i Bergen har sannsynligvis aldri hatt et så godt samarbeidsteam som de har med dagens byråd. Jeg merker en positiv holdning, her skjer noe i byen vår! På den ene siden trenger vi visjoner, men på den annen side må vi nå jobbe praktisk og substansielt. Målet er klart: Vi ønsker å gjøre mer nytte for næringslivet fremover enn kommunen hittil har gjort, fastslår Friele. Drømmen om Sandviken Et av landemerkene i Sandviken er Bergen Næringsråds praktbygg i Formannsvei 29. Nå bygger næringsrådet om flere av aldersleilighetene til seniorboliger, og her kan du få både utsikt over Byfjorden og Fjellveien som nærmeste nabo. Leilighetene skal stå ferdig til 17.mai, og flere har meldt sin interesse for å leie. Det er populært å bo i Bergen sentrum eller ha gangavstand til bylivet. Behovet for funksjonelle leiligheter nær sentrum er stort, og medlemmer i Bergen Næringsråd kan nå leie toppmoderne leiligheter med to eller tre rom i Sandviken. Ombyggingen av hovedfløyen er i sluttfasen og det gjenstår blant annet male- og flisearbeid. Selge Formannsvei 29 Bergen Næringsråd gikk mange runder med fremtidsplanene for Aldershjem II i Formannsvei 29 før avgjørelsen ble tatt om ombygging til seniorboliger. Alternativene var å beholde det opprinnelige bygget, selge, eller bygge det om til dagens standard for seniorboliger. I dag er det eldre med tilknytning til Bergen Næringsråd som leier leiligheter, men det leies også ut kortsiktig til andre uten foreningstilhørighet, for å kunne klargjøre for videre utbygging. Det er hovedfløyen med 15 leiligheter som er under ombygging, og på sikt er planen at Formannsvei 29 kun skal innholde seniorboliger. Fremtidens ønske er at det også skal bli et servicetilbud i huset med fotpleie og frisør. Prislappen for ombyggingen er ti millioner kroner. Omtanke for hverandre - Vi synes det er viktig å ta vare på eiendommen for å vise mer enn den næringspolitiske virksomheten til Bergen Næringsråd. Vi må ikke kaste fra oss historien om Formannsvei 29. Den synliggjør fortsatt foreningens filantropiske tradisjon og medmenneskelige ansvar. Aldershjemmets historie viser at man hadde omtanke for hverandre og ønske om at andre skal ha det godt, sier Jon Randulf Vestrheim. Han er formann i styret i Understøttelseskassen, institusjonen som forvalter og driver aldershjemmet Formannsvei 29. Vestrheim, som tidligere var formann i Bergen Haandværks- og Industriforening, har sammen med det øvrige styret og administrasjonen vært en av drivkreftene for prosjektet med seniorboligene. Buss og bylivet tett på Leilighetene er egnet for en til to personer, og du bør være fylt 60 år, hvis du ønsker adresse Formannsvei 29. Bygget har to heiser der en av dem er tilpasset rullestol, og alle leilighetene tilfredstiller kravene for bruk av rullestol. De store baderommene er ikke utstyrt med badekar, men med rommelig dusjplass. Leilighetene får altaner, men du kan også benytte deg av den romslige haven. Parkett på gulvene gjør at det blir enkelt å holde rent, og en porttelefonen gjør det lettere å ta imot besøk. - Hvorfor skulle medlemmer av Bergen Næringsråd ønske å leie i Formannsvei 29? Vestrheim smiler lurt, han er sterkt knyttet til Bergen sentrum, men synes at Sandviken må være ypperlig for dem som ønsker nærhet til byens puls. Det er en hyggelig utsikt og et fredelig sted. Her stopper bussen rett utenfor hjemmet ditt, eller du kan spasere inn til by n hvis du ønsker det. Det er et etablert strøk og bygget ligger i et pent anlegg. - Du er ikke redd for at bygget virker som et typisk aldershjem slik at det skremmer folk fra å leie? - I en liten overgangsfase kan det skje siden det har båret navnet aldershjem, men det tror jeg går over. Jeg synes ikke det har noe institusjonspreg over seg, men Formannsvei 29 viser seg heller som en aktverdig bygning, sier Vestrheim. Drømmen om å bo Flere medlemmer i Bergen Næringsråd har meldt sin interesse for seniorboligene, og det er ikke bare folk med tilknytning til Sandviken som står på listen. - Vi synes dette er en attraksjon som Bergen Næringsråd har i konkurranse med andre organisasjoner. Det blir et godt og funksjonelt sted å bo, sier Vestrheim. Her finnes det kanskje noen som endelig får oppfylt drømmen sin om å bo i den tradisjonsrike bydelen Sandviken med Fjellveien og Madam Felle som naboer.,, Vi må ikke kaste fra oss historien om Formannsvei 29. Rosegrenden er et av de sjarmerende stedende Sandviken har å by på. (Foto: Paul Smit/IMAGO) 16 INFO 2-04 INFO

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: På torget Kataloger til besvær si nei takk! Vi ønsker at medlemmene i Bergen Næringsråd skal bruke INFO som en møteplass for meninger og debatt. I spalten På torget kan du skrive om det du har på hjertet, og som du mener har interesse for andre. Det kan også være et tips, spørsmål eller oppfordring. Dine meninger kan vi også knytte videre til Bergen Næringsråds nettsider. Tettere samarbeid kultur og næring? Aggressiv og tvilsom markedsføring og salgsmetoder er blitt en del av vår tid. Mange vil selge noe ved å gi inntrykk av at dette må du ha, og at dette er det rette produktet. Vi som innkjøpere er opptatt av mange andre gjøremål, slik at vi ikke oppdager at vi kan bli lurt til å kjøpe noe som vi kanskje allerede har. Vi kan la oss lure ved at tilbyder presenterer produkter på en måte som kan forveksles med andre lignende produkter. Katalogbransjen er stor og uoversiktlig. Det er vel 35 aktører i markedet. Noen av dem har vært under politietterforskning. Fra tid til annen omtales disse forholdene. Bedriftene advares mot å kjøpe tjenestene, før man er sikker på at det er rett produkt/leverandør vi har med å gjøre. Norsk Telefaxregister AS har lagt seg på en linje hvor de tilbyr sine produkter under navn som på telefon høres likt ut med andre og mer kjente produkter. De selger oppføring i Telefaxkatalogen, Bedriftskatalogen og oppdatering i Opplysningen. Fasttelefon abonnenter står i Telefonkatalogen, derfra produseres Telefakskatalogen som selges som abonnement. Opplysningstjenestene henter igjen sine opplysninger fra telefonkatalogen og andre registre. Bedriftskatalogen Bizkit oppdateres fra Telefonkatalogen. De som ønsker oppføring bestiller dette og betaler først når innrykket er trykket og dokumentert. Norsk Telefaxregister AS spiller på navnelikhet. Det er umulig å høre om Telefaxkatalogen som tilbys er den med X eller K. De fleste oppfatter ikke forskjellen. Faktureringen fra Norsk Telefaxregister AS er en blanding av faktura og ordrebekreftelse. Selv om du avviser denne blir det fra selger oppfattet som faktura. Betaler du ikke, kommer inkassovarsel. Telefonisk reaksjon nytter ikke. Skriftlig tilsvar får du ikke tilbakemelding på. Kun nytt inkassovarsel, nå i rød trykk. Beløpene er ikke så store at de påkaller stor grad av oppmerksomhet og dermed betales de. Det kan også oppfattes som beløpet er så lite at vi ikke vil bruke tid på å gjøre innsigelser. Moralen må være; Si nei takk til de useriøse. Ikke betal tvilsomme krav. Dess flere som avviser disse aktørene, dess mindre interessant blir markedet og vi vil forhåpentligvis få vekk noen. Paul Bakke, EuroLink AS Jeg etterlyser praktiske og konkrete idéer for hvorledes vi kan få til et tettere samarbeid mellom kultur og næring, og da særlig med tanke på film/video og det etablerte næringsliv. Bergen Næringsråd kan være brobyggeren. Jeg kan tenke meg en workshop for å diskutere følgende: Hva trenger vi? Hva kan vi tilføre hverandre? Idéen min er å møtes. Bli kjent person til person og firma til firma. Min bransje kan mye om formidling gjennom det sterkeste mediet som er film og tv. Erfarne og veletablerte bedrifter i næringslivet sitter med kompetanse som vi kan ha nytte av. Mange bedrifter vegrer seg kanskje for å ta kontakt med oss i film- og tv-bransjen, og ser kanskje ikke nytten av å bruke oss. Det er viktig at vi knytter kontakter gjennom praktisk arbeid slik at vi kan styrke næringslivet. En workshop er en god begynnelse. Det finnes sikkert mange gode idéer som kan utvikle et samarbeid. Kom med de! Mvh Anne Magnussen EMBLA FILM En virkelig storby som trekkplaster for regionen Vår region mangler lite for at den skal kunne bli mer attraktiv i den internasjonale konkurransen om flere innbyggere, besøkende, virksomheter og arbeidsplasser. Hadde vi komplettert vårt produkt med en bykjerne som var mer pulserende hele døgnet og hele året, kunne vår region vært uslåelig som permanent etableringssted, også for mange virksomheter som befinner seg i andre land. For å få kvalifiserte ansatte, er de fleste virksomheter avhengige av å være lokalisert på steder der arbeidskraften ønsker å være, og mange ansatte verdsetter å ha en fungerende storby som lever hele året. Mange sier at det lukter så godt av Bergen. Den umiskjennelige, genuine og attraktive tilleggsduften av den store verden kan kun utløses i Bergen sentrum, og en høyere hverdagspuls kan hovedsakelig skapes ved at mange flere mennesker kan bo, utdanne seg og arbeide på permanent basis i bykjernen. Ved å komplettere våre unike konkurransefaktorer med en kontinental storby, ville vi få et felles trekkplaster som kunne styrke hele regionen. Steinar Kristoffersen, Sentrumsforeningen, Tlf Du finner oss 8 steder i Bergen Vårt store nettverk av lokale bankkontor er selve grunnfjellet i Handelsbanken. Fordi vi satser på lokalt nærvær og personlig kontakt, har hvert kontor stort selvstyre og fullt ansvar for alle sine kunder. Store og små. Vi skaffer uansett deg som er kunde, den kompetansen du trenger på ditt lokale kontor. Så slipper du å flytte på deg. Handelsbanken - Hovedsamarbeidspartner for UKEN INFO 1-04 Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr. 3, fredag 23.april.

11 SKRÅBLIKK I denne spalte blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Bergen for Gud og Herman Når både Herman Friele og Gud kommer på første siden i Bergensavisen, er det all grunn til å passe seg. Etter at Arbeiderpartiet forlot maktens kontorer i Rådhuset, har det helst vært Hinmannen som har vært gjennomgangsmelodien i Bergensavisens omtale av det Høyredominerte byrådet. Men Herren ser i nåde til mange, også Bergen by. Da domprost Ørnulf Elseth ville holde en gudstjeneste med spesiell forbønn for de svakeste, ble Bergen kommune og ordfører Friele et naturlig valg og tema. Til tonene av Johan Sebastian Bachs kantate «Hvorfor så sorgtung være», ble den nyskrevne «En bønn for byen» lest i en fullsatt Domkirke. Det ble bedt særskilt for dem som har det vondt i Bergen. Den elendige kommuneøkonomien var sentral, og i bønnen ble det bedt om hjelp fra Gud til å forvalte økonomien på en god måte. Jeg tror jeg er en religiøs mann. Jeg føler meg i alle fall som det, sa Friele til Bergensavisen. Det skal han ha, borgermesteren: alt for Bergen! Inkludert troen. Selv om det er grunn til å minne om at i valgkampen slo Herman igjennom med dunder og brak med sin analyse av «Black Metal», en musikkform som sysler mye med Mørkets fyrste og krefter. Men i politikken er avstanden fra himmel til helvete ganske kort. Med en lett omskriving av kong Henrik IV som sa «Paris er en messe verd», kan vi velvåge påstanden at Bergen «er en (kaffe)bønn(e) verd?» Hvem som spanderte kirkekaffen etter forbønnsgudstjenesten, er ikke opplyst, men vi formoder at ordførerens bønner rakk til kaffe også. Domprost Ørnulf Elseth tror vi har laget oss underlige forestillinger om hva det er mulig å be om, Gud kan gjøre noe med alle ting. Vi skal ikke bestride domprostens dømmekraft her, men vi minner om at Brann har vært i bergensernes aftenbønn i 40 år uten at det er blitt noe seriemesterskap av det. For øvrig er vi enig med filosof og politiker Eilert Jan Lohne som sier at han ikke ser noe galt i at det blir bedt en bønn om klokskap i Bergen. Vi er enig, men er det mulig? I påvente av bønnhørelsen, har Henning Warloe tatt på seg jobben med å rydde opp i den elendige kommuneøkonomien. Hans tittel er byråd for finans, næring og kultur. Warloe er den bergenske materialisering av det gamle ord om børs og katedral. Finanstryllebyråden har personlig erfaring med slanking og næring: han er blitt fedonist og lovpriser Lindbergs metode som effektiv mot utvidet magemål. Også på dette området er Warloe forskjellig fra sin forgjenger, Trond Tystad. Før han gikk til jobben i kommunen, lovet han å låse seg inne i to måneder og at «Det må annen lut til» for å få orden i byregnskapet. Vi vil minne om at som regel er det styrkegraden på luten som virker: Natriumhydroksid, eller lut, er et fargeløst og luktfritt flytende produkt som produseres som del av den prosessen som lager klor av saltoppløsning. Det er et sterkt alkali som brukes som nøytraliserende middel i en rekke kjemiske prosesser. Kjemisk formel: NaOH. Hennings omgang med det kjemiske står til ikke tilfredsstillende. Men hva kan man vente av en fyr som ble tatt i smugrøyking på St. Pauls skole i en alder av 13 år? Omlegging av kostholdet for Bergen kommune går vel i retning av barkebrød om han skal holde valgløftene, før de går opp i røyk. P.S. I følge de aller minste riksavisene i Oslo, har Sissel Kyrkjebø dummet seg ut fordi hun glemte teksten på den amerikanske nasjonalsangen. Det var enda godt det ikke var bergensangen Skråtass A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Forslag til dagsorden 1. Velkommen 2. Forhandlingsleders rolle 3. Ramme for forhandlingene 4.

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Saman om ei positiv utvikling Skape stolthet, engasjement og resultater «Vivil Hægebostad» skal ha som ambisjon å bli en referanseprosess

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer