Senter for utdanningsforskning høgskolen i bergen. årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for utdanningsforskning høgskolen i bergen. årsmelding"

Transkript

1 Senter for utdanningsforskning høgskolen i bergen årsmelding

2 2

3 Senter for utdanningsforskning Senter for utdanningsforskning er ett av fem tversgående forskningssentre ved Høgskolen i Bergen og er tilknyttet Avdeling for lærerutdanning. Senteret arbeider med å identifisere forskningsbehov, bygge opp kunnskapsgrunnlag for skole- og barnehagesektoren, og utføre forskningsoppdrag for ulike instanser. Arrangering av forskningsseminarer og konferanser, initiering av forskning samt stimulering til økt FoU-virksomhet ved avdelingen er også en viktig del av senterets oppgaver. Et overordnet mål for Senter for utdanningsforskning er å utvikle innsikter som kan fremme demokratisk innovasjon, sosial likhet og medborgerskap gjennom blant annet ved å forske og fokusere på sammenhenger mellom kunnskap, kultur, utdanning, danning og identitet. Oppstarten av forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ( ) var en milepæl for senteret i Forskningsprogrammet inneholder et stort antall beslektede prosjekter, deriblant flere NFR-støttede og eksternt finansierte prosjekter. Ellers har senteret arrangert kurs på ph.d.- nivå i samtale/diskursanalyse, forskningskonferanse om profesjonsetikk og internasjonal OMEP-konferanse for å nevne noe. Internasjonale kontakter blir stadig viktigere. Samarbeidet og kontakten med ECNU (East China Normal University) er blitt ytterligere forsterket dette året, blant annet ved at den kinesiske gjesteforskeren He-Min fra ECNU har vært tilknyttet NFR-prosjektet Barnehagen som danningsarena. Som ny senterleder fra 1. august 2009 vil jeg takke Thorolf Krüger for innsatsen han har gjort med å bygge opp senteret. Han vil fortsatt ha en ledende rolle ved senteret som professor og leder av forskningsprogrammet. Bjørg Kristin Selvik Dekan Tom Are Trippestad Senterleder 3

4 Prosjektleder: Professor Angela Hasselgreen Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

5 Assessment of Young Learner Literacy in a Foreign Language Prosjektleder: Professor Angela Hasselgreen Prosjektperiode: Mål 4-årig prosjekt som sikter mot å utvikle metoder og materiell for å beskrive og vurdere lese- og skriveutvikling hos grunnskoleelever (9 13 år). Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt med to skoler i Bergen og skoler i Litauen, Slovenia og Spania. Det er finansielt støttet av European Centre for Modern Languages (ECML), Høgskolen i Bergen og NFR. Status 2009 I løpet av 2009 har skoleklasser i alle de fire landene tatt i bruk metodene og læringsmateriellet som er blitt utviklet. I september 2009 møttes partnere fra de fire landene for å utveksle erfaringer og forbedre metodene og læringsmateriellet. Samtidig ble det planlagt en omfattende workshop i Graz september

6 Prosjektleder: Førsteamanuensis dr. fil. Elin Eriksen Ødegaard Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

7 Barnehagen som danningsarena Prosjektleder: Førsteamanuensis dr. fil. Elin Eriksen Ødegaard Prosjektperiode: Mål Prosjektet vil utvikle ny kunnskap om og med barnehager. Gjennom empiriske studier vil prosjektgruppen observere, kartlegge, beskrive og drøfte hvordan praksis utfolder seg og ordnes i barnehager. Om prosjektet Prosjektet Barnehagen som danningsarena er en studie om barnehagens praksiser, om vilkår for danning og barns meningsskaping. Det er også en metastudie om hvordan studere barnehagen som danningsarena. Barnehagen som danningsarena inngår i Avdeling for lærerutdanning sitt strategiske forskningsprogram Lærerprofesjonalitet. Dette programmet utforsker blant annet praksiser slik de utspilles i konkrete barnehager og hvordan strukturer, krefter og relasjoner i kulturelle, samfunnsmessige og historiske kontekster legger føringer for hvordan disse praksiser foregår. 7

8 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

9 Status 2009 Barnehagen som danningsarena startet opp prosjektet 1. oktober 2009 med finansiering fra Norges Forskningsråd (NFR) innenfor programmet Strategiske høgskoleprosjekter. Dette gav større muligheter til å realisere målet med å utvikle ny kunnskap om og med barnehager. I 2009 har He-Min fra East China Normal University (ECNU) vært gjesteforsker i ti måneder. Oppholdet er finansiert av NFR. Prosjektgruppen har hatt en rekke interne seminarer og seminarer med deltakende barnehager. I denne perioden har prosjektet fortsatt med å produsere forskingsdata og begynt å analysere disse. Noen har startet med å formidle arbeidet i eksterne fora som nasjonale og internasjonale konferanser og i tidsskrift og bøker. Prosjektdeltakere: Elin Eriksen Ødegaard (Prosjektleder 1), Thorolf Krüger (Prosjektleder 2), Åsta Birkeland, Anne S. E. Hammer, He-Min (post.doc fra NFR/ECNU med opphold HiB 2009/2010), Jan-Helge Kallestad, Ida Knudsen, Randi Moe, Grete Nordvik, Svein Ole Sataøen og Tiri Bergesen Schei. 9

10 Prosjektleder: Dr. philos. Kari Flornes Foto: Trygve Tollefsen, Høgskolen i Bergen

11 Den informasjonskompetente lærer Prosjektleder: Dr. philos. Kari Flornes Prosjektperiode: Mål Prosjektgruppen utforsker hvordan skolebibliotekaren kan formidle kunnskap til elever og kolleger om innhenting og bearbeiding av fagstoff fra digitale og analoge kilder. Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt der målet er å integrere informasjonskompetanse i utdannelsen av grunnskolelærere og videreutvikle skolebibliotekets og skolebibliotekarens rolle i grunnskolen. Om prosjektet Prosjektet søker å forbedre skolebibliotektjenesten ved fem utvalgte praksiskoler/ grunnskoler som ligger i de tre kommunene Bergen, Fjell og Os i Hordaland fylke. Elevene søker informasjon både på Internett og i bibliotekets samlinger. Sosiale nettmedier som blogger og wikis aktualiserer elevens rolle som tekstprodusent, ikke bare som mottaker av informasjon. Web 2.0-verktøyene krever en form for digital kompetanse som inngår i det bibliotekfaglige begrepet informasjonskompetanse. Faglig står undervisningsfaget RLE sentralt. Status 2009 Prosjektet ble startet i 2009 og kartla da situasjonen på de frem praksisskolene, Garnes, Tertnes, Søfteland, Ulveset og Varden. Det ble holdt et innføringskurs i informasjonskompetanse på alle skolene. Prosjektskolene laget en utviklingsplan for biblioteket. Øvingslærere og skolebibliotekarer på prosjektskolene fikk et kurs på høgskolen i bruk av sosiale medier og blogg i undervisningen. Prosjektdeltakere: Førsteamanuensis Tormod Tobiassen, Høgskolelektor Trygve Tollefsen, Hovedbibliotekar ved HiB, Tove Pemmer Sætre, Avdelingsbibliotekar, AL, HiB, Anne Brunes, Bibliotekar, AL, HiB, Åsta Louise Myr, Fylkesbiblioteksjef i Hordaland Ruth Ørnholt, Bibliotekar ved Hordaland Fylkesbibliotek Helge Skurtveit. 11

12 Prosjektleder: Britt Unni Wilhelmsen Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

13 Skoleutviklingsprosjektet Fra handling til læring Prosjektleder: Britt Unni Wilhelmsen Prosjektperiode: Om prosjektet Bergen kommune ga Høgskolen i Bergen (HiB), Avdeling for lærerutdanning i oppdrag å gjennomføre en evaluering av skoleutviklingsprosjektet Fra handling til læring. Lærende organisasjoner på jakt etter økt elevkompetanse. Prosjektet var en del av Utdanningsdirektoratets program Kunnskapsløftet fra ord til handling. Skoleutviklingsprosjektet ble initiert gjennom en utlysing av Utdanningsdirektoratet. Mål HiB inngikk avtale med kommunen og nedsatte en vurderingsgruppe som fikk i mandat å vurdere skolenes utviklingstiltak i forhold til prosjektenes målsettinger. De fem prosjektskolene i Bergen hadde fokus på grunnleggende ferdigheter i arbeid med faglige kompetansemål samtidig som de skulle arbeide med skolen som lærende organisasjon skoleutviklingsperspektivet. Skolene valgte blant annet tema som matematikksamtalen, foreldremedvirkning i matematikkundervisningen, læringsstrategier, lesing og skriving av fagtekster. Status 2009 Evalueringen av prosjektet beskriver den utviklingen som har foregått på hver skole på bakgrunn av den enkelte skoles ståstedsanalyse og intensjoner med utviklingsarbeidet. Prosjektet ble avsluttet høsten 2009 og rapporten fra den eksterne vurderingsgruppen ble levert til Bergen kommune medio januar Prosjektdeltakere i vurderingsgruppen: Marit Johnsen-Høines, Tjalve Madsen, Ture Schwebs og Britt Unni Wilhelmsen. 13

14 Prosjektleder: Førsteamanuensis dr. polit. Tom Skauge Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

15 FORPRO - Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog Prosjektleder: Førsteamanuensis dr. polit. Tom Skauge Prosjektperiode: fortløpende Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog er et forskningsnettverk som er organisert rundt profesjonsrettet forskning. Forpro har som mål å stimulere til ny forskning på problemstillinger knyttet til profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, og arbeider for å skape en møteplass og en dialog mellom erfaring fra vitenskap og erfaring fra praksisfeltet. Forpro er et tverrfaglig og avdelingsovergripende forum ved Høgskolen i Bergen. Forumet har som mål å særlig knytte sammen forskere i Bergen og på Vestlandet, men vi ønsker også å bidra til kunnskapsutvikling med andre miljøer i Norge og globalt. Forpro samarbeider med alle avdelingene og sentre ved HiB. Forpro er administrativt tilnyttet Senter for utdanningsforskning. Forpro arbeidet i 2009 særlig med å gi ny kunnskap og skape en dialog om temaer som: profesjonsutdanning og etikk profesjoners kunnskapsgrunnlag og kobling mellom utdanning og praksis teknologiledelse og innovasjon forholdet mellom utdanning og yrke med vekt på videregående skole vernepleiernes plass i skolen FNs fattigdomsmål og godt styresett HMS Forpro arrangerte høsten 2009 en arbeidsgruppe ved NEON-konferansen i Kristiansand med vekt på profesjon. Les mer om FORPRO på 15

16 Prosjektledere: Førsteamanuensis ph.d. Tom Are Trippestad 16 og førsteamanuensis ph.d. Jon Hoem Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

17 HiBTube Prosjektledere: Førsteamanuensis ph.d. Tom Are Trippestad Førsteamanuensis ph.d. Jon Hoem Prosjektperiode: 2009 (fortløpende) Om prosjektet HiBTube har som mål å være en multimediadatabase for å understøtte læreres undervisning og studentenes læring ved ulike fag på høgskole og universitet. Den skal kunne brukes til faglig utvikling og diskusjon på tvers av institusjoner og fag. Mål Et langsiktig mål er at HiBTube skal gi studenter, lærere og forskere et unikt materiale for å forbedre undervisning og læring og dermed gi viktige bidrag til utvikling av lærerprofesjonalitet. I første omgang vil HiBTube ta utgangspunkt i pedagogiske områder knyttet til Avdeling for lærerutdanning. Men HiBTube kan senere utvides til også å omfatte flere fagområder ved Høgskolen i Bergen. Status 2009 Databasen er i hovedsak teknisk klar. Høsten 2009 ble det arbeidet med å utvikle et brukervennlig grensesnitt med relevans og funksjonalitet for forskning, undervisning, læring og for dokumentasjon av utviklingsarbeid. Prototype av HibTube skal være ferdig Prosjektdeltakere: Førsteamanuensis Tom Are Trippestad, høgskolelektor Trygve Tollefsen, seniorkonsulent Dag Ove Vareberg, prosjektleder Jon Hoem, multimediautvikler Xavier Bonète, vevutvikler Åsmund Garfors. 17

18 Prosjektledere: Førsteamanuensis dr. polit. Jan Helge 18 Kallestad og førstelektor Nina Grieg Viig Foto: IStock

19 Lærende skoler Bergen Prosjektledere: Førsteamanuensis dr. polit. Jan Helge Kallestad Førstelektor Nina Grieg Viig Prosjektperiode: Mål Det overordnede målet for Lærende skoler Bergen er å bidra til å utvikle skoler som lærende organisasjoner og å utvikle kunnskap om slike prosesser. Prosjektet er et samarbeid mellom grunnskoler i Bergen og ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (fra samfunnsfag- og pedagogikkseksjonene). Et viktig kjennetegn ved lærende organisasjoner er erfaringsbaserte kollektive læreprosesser. Innenfor organisasjonsvitenskap er det imidlertid relativt lite kunnskap om hvilke faktorer som hemmer og fremmer slike kollektive læreprosesser. Dette har vært utgangspunktet for etableringen av prosjektet Lærende skoler Bergen. Status for 2009 Prosjektet er inne i fase to. I denne fasen deltar fire skoler i prosjektet, to barneskoler og to ungdomsskoler. I fase to vil prosjektet generelt være preget blant annet av systematisk datainnsamling og dokumentasjon, og en strukturert arbeidsprosess og klare arbeidskrav til skolene. I løpet av 2009 har forskergruppen vært på skolebesøk, hatt felles arbeidsseminarer, og samlet inn data i ulike former. Prosjektdeltakere: Førsteamanuensis Jan Helge Kallestad, Førstelektor Nina Grieg Viig, prosjektmedarbeider Janicke Borch Egge, prosjektmedarbeider Per Jørgen Larsen, Professor Tom Tiller, NorAforsk (Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring), Høgskolen i Tromsø. 19

20 Prosjektleder: Professor dr. philos. Marit Johnsen-Høines 20 Foto: IStock

21 Læringssamtalen i matematikkfagets praksis LIMP Prosjektleder: Professor dr. philos. Marit Johnsen-Høines Prosjektperiode: Mål Prosjektet skal bidra til å heve kvaliteten på matematikkundervisning i skole og lærerutdanning gjennom forskningsbasert tilnærming. Forskningen skal gi ny og bedre innsikt om sammenhenger mellom kommunikasjon og læring. Om prosjektet LIMP er støttet av Norges forskningsråd med 4 millioner. Prosjektet er rettet inn mot å studere samtalens betydning for læring i matematikk. Det innebærer å studere hvordan samtaler har ulike kvaliteter og hvordan de preger kvaliteter ved kunnskapen som utvikles. Prosjektet er knyttet til matematikkstudenters praksisopplæring. De skolene LIMP er i kontakt med, samarbeider med lokalmiljø og næringsliv ved å inngå langsiktige partnerskapsavtaler med lokale bedrifter og organisasjoner. Skoleutviklingsprosjektets undervisningsform veksler mellom klasseromsundervisning og bruk av matematikk for å løse konkrete oppgaver på en arbeidsplass. Forskergruppen samarbeider med øvingslærere ved skoler i Fjell kommune og med Gode Sirklar AS, og deltar i et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen, Bodø, Oslo og Sør-Trøndelag gjennom konsortiet Teaching Better Mathematics (TBM). Status 2009 Forskningsaktiviteten har bestått i analyse av data, publisering skriftlig og muntlig (konferanser og seminarer), etablering av praksissamarbeid, innsamling av nye data og utvikling av modeller for videre (forsknings-) praksis. Deltakere i prosjektet: professor Marit Johnsen-Høines, professor Helle Alrø, førsteamanuensis Gert Monstad Hana, førsteamanuensis Ragnhild Hansen, høgskolelektor Inger Elin Lilland, høgskolelektor Beate Lode, stipendiat og førstelektor Toril Eskeland Rangnes. Høgskolelektor Saeed Manshadi deltok fram til juni

22 Sammensatt tekst laget med Memoz. Her er kart / satellittbilde gjort til en viktig del av presentasjonen. Eleven styrer selv utsnitt, zoomnivå og hvorvidt den geografiske informasjonen skal vises som kart eller, som her, i form av et bilde. Prosjektledere: Professor Thorolf Krüger og førsteamanuensis 22 ph.d. Jon Hoem

23 Memoz fremtidens digitale læringsbetingelser Prosjektledere: Professor Thorolf Krüger Førsteamanuensis ph.d. Jon Hoem Prosjektperiode: Om Memoz Memoz er et publiseringsverktøy for det man kan kalle spatial nettpublisering, utviklet ved Mediesenteret, Høgskolen i Bergen. Forskningsprosjektet er finansiert gjennom ITUs forskningsprogram Fremtidens læringsomgivelser. Memoz har vært utprøvd i utvalgte klasser på Rommen skole (Oslo), Fana gymnas, Laksevåg gymnas og St. Paul skole (Bergen). Mål Hovedmålet har vært å finne ut om eleven faktisk klarer å utnytte sin hverdagskompetanse knyttet til nettbruk i skolesituasjoner. Funn På alle skolene har forskergruppen sett eksempler på hvordan de mest digitalt kompetente elevene evnet å trekke veksler på erfaringer med andre systemer når de jobbet med Memoz. Memoz synes å ha et potensiale som et supplement til eksisterende verktøy som presentasjonsverktøy, LMS osv. Dette potensialet varierer imidlertid med om lærerne er motiverte til å lære seg Memoz selv og ser mulighetene til å tenke kreativt i forhold til egne undervisningsopplegg. Deltakende institusjoner: Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Bergen (HiB). Prosjektdeltakere: Rune Baggetun og Jo Wake (UiB), Svein Østerud og Magnus Bliksrud (UiO), Ture Schwebs (HiB, AL) og Jon Hoem, Egil G. Skogseth, Åsmund Garfors og Dan Michael Heggø (HiB, Mediesenteret). Prosjektet ble avsluttet i 2009, les mer her: memozforsk.blogspot.com 23

24 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen Prosjektleder: Førstelektor Gerd Grimsæth 24

25 Nyutdannede læreres kompetanse og profesjonsutvikling Prosjektleder: Førstelektor Gerd Grimsæth Førstelektor Grete Nordvik Prosjektperiode: Om prosjektet Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap om nyutdannede læreres kompetanse i møte med yrket, og søke innsikt i hvilke betingelser i organisasjonene skole og barnehage som er grunnleggende for profesjonsutvikling. Lærerutdanningene som kunnskapsorganisasjon trenger stadig tilbakemeldinger for å tilrettelegge for nødvendig kunnskapsutvikling for studenter og for samarbeid med barnehage og skole. Dette sikrer kontinuerlig profesjonsutvikling i yrket. Status 2009 Forskningsprosjektet har resultert i studietilbudet Mentorutdanning som kvalifiserer for å bli veileder for nyutdannede lærere i barnehage og skole. Deltakere i prosjektet: Førstelektor Gerd Grimsæth, Førstelektor Grete Nordvik, Høgskolelektor/rektor Eli Bergsvik (deler av prosjektet) 25

26 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen Prosjektleder: Høgskolelektor Tjalve Madsen 26

27 Pedagogisk bruk av digitale tavler Prosjektleder: Høgskolelektor Tjalve Madsen Prosjektperiode: Om prosjektet Formålet med prosjektet er å innhente utdanneres erfaringer med bruk av digitale tavler og utvikle kompetanse i pedagogisk bruk av denne typen tavler ved Avdeling for lærerutdanning. Status 2009 Faglærere fra pedagogikk, engelsk, matematikk, KRL og musikk er involvert i prosjektet. Disse har gjort forsøk med digitale tavler i sin undervisning med lærerstudenter ved HiB. Prosjektet har bidratt til økt satsing på innkjøp av tavler og en begynnende kompetanseutvikling blant lærere på høgskolen. En foreløpig konklusjon er at tavlene påvirker læringsprosessene i undervisningssituasjonen. Dessuten utfordrer de digitale tavlene lærernes didaktiske kompetanse, deres identitet og selvfølelse som lærerutdannere. Sluttrapporten for prosjektet vil være ferdig i juni

28 Prosjektledere: Høgskolelektor Tjalve Madsen og professor 28 Thorolf Krüger Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

29 Prosjekt høgskolepedagogikk Prosjektledere: Høgskolelektor Tjalve Madsen Professor Thorolf Krüger Prosjektperiode: Om prosjektet Høgskolepedagogikk forstås i prosjektet som et fag- og forskingsfelt som har som sitt fokus mot høyere utdanningsinstitusjoner som kunnskapsorganisasjoner. Det har å gjøre med hva som skjer både i høyere utdanningsinstitusjoner og hva som skjer med dem. Den konkrete virksomheten kan forstås ved at den utspiller seg på flere nivåer: Det første nivået knytter seg til selve det praktiske, metodiske læringsarbeidet i forhold til studentene i de ulike utdanningene. Det andre nivået ser på de mer generelle og overordnete problemstillingene knyttet til læring og undervisning i profesjonsutdanninger i forhold til andre deler av utdanningssystemet. Det tredje nivået kan være knyttet til profesjonsutdanningenes rolle i et makroperspektiv - nasjonalt og internasjonalt. Interessante problemstillinger knytter seg også til sammenhenger mellom de tre nivåene. Status 2009 Dette konkrete prosjektet har så langt vært knyttet til det første nivået og hatt karakter av kompetanseutvikling. Fire fordypningsområder har satt rammer for virksomheten: veiledning vurdering IKT læring og arbeidsformer mer generelt. I fortsettelsen er tanken å utvikle forskningsprosjekter hvor deltakere kan forfølge spesielle forskningsinteresser knyttet til også de andre to nivåene. 29

30 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen Programleder: Professor Thorolf Krüger 30

31 Forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet Programleder: Professor Thorolf Krüger Prosjektperiode: Forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet er ett av høgskolens strategiske forskningsprogram. Det fokuserer mot ulike aspekter ved lærerarbeid/didaktisk praksis som profesjonsutøvelse og retter seg mot alle fagområder i praksisfeltet (barnehage og skoleverk), og i utdanning for dette. Programmet ledes av professor Thorolf Krüger og senterleder ph.d. Tom Are Trippestad. Sammen med Inger Eriksson, som er professor i pedagogikk, utgjør de tre forskningsprogrammets ledergruppe. En ekstern referansegruppe bestående av professor Berit Bae, Høgskolen i Oslo og associate professor John Krejsler, Danmarks Pædagogiske Universitet, er også tilknyttet programmet. Programmet organiseres innenfor Senter for utdanningsforskning. Det består av 24 delprosjekter fordelt på fire delområder (se nedenfor). I alt er det 5 professorer, 5 stipendiater og en rekke forskere involvert i programmets prosjekter. Prosjektene utforskes innenfor en dynamisk struktur. Det innebærer blant annet at de utforskes parallelt, utveksler og diskuterer gjensidig erfaringer fra de ulike områder/ delprosjekter. Slik bidrar de sammen til det empiriske grunnlaget for utforskingen av lærerprofesjonalitet og også til kontinuerlig utfordring av nye problemstillinger. Den dynamiske strukturen innebærer også at nye delprosjekt kan komme til, at de i noen grad kan samordnes og at de kan justeres i forhold til blant annet aktualitet, tilgjengelig forskerkompetanse og finansieringsmuligheter. 31

32 32 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

33 Presentasjon av delområdene med eksempler på noen prosjekter Forskningsområde I: Lærerprofesjonalitet i en utdanningsvitenskapelig kontekst Begrepet lærerprofesjonalitet og forskningsutfordringer Dannings- og meningsteoretiske tilnærminger til utdanningsvitenskap og lærerprofesjonalitet Forskningsområde II: Lærerprofesjonsfeltet; arkitektur, topografi og dynamikk Lærerprofesjonsfeltet en kartleggingsstudie Lærerprofesjonalitet/profesjonsidealer som konstruert i utdanningspolitiske tekster og andre styringsdokument The Glocal Teacher internasjonal komparativ studie av lærerprofesjonsidentitet Forskningsområde III: Lærerarbeid og profesjonalitet Læreres kunnskapsoppdrag Barnehagen som danningsarena (inkl. ph.d.-prosjekt) Mormålsfagets kultur en studie av faglig identitet og fagforvaltning hos islandske morsmålslærere (ph.d.-prosjekt) Læreboka i historiefaget som kulturell artefakt (ph.d.-prosjekt) Profesjonsestetikk Lærerprofesjonalitet i kulturelle rom (ph.d.-prosjekt) Den IKT-kompetente lærer Lærere som deltakere i skoleutviklingsarbeid Forskningsområde IV: Profesjonalitet og utdanningspraksiser Lærerutdanningen som kunnskapsorganisasjon og danningsarena Profesjonalitet i musikklærerutdanningen Utforming av profesjonsidentitet i studieløp en komparativ studie (ph.d.-prosjekt) Lærerutdanneren som danningsagent Læringssamtalen i matematikkfagets praksis om didaktiske praksiser i lærerutdanningen (inkl. ph.d.-prosjekt) Lærerarbeid, lærerutdanning og etisk ansvar Les mer om forskningsprogrammet på 33

34 34 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

35 Doktorgradsprogram: Studier av danning og didaktiske praksiser Høgskolestyret vedtok i juni 2008 å starte arbeidet med å oppnå universitetsstatus. Høsten 2009 ble arbeidet med utvikling av doktorgradsområder inkludert som et ledd i høgskolens omstillingsprosjekt. Studier av danning og didaktiske praksiser er tittelen på doktorgradsområdet til Avdeling for lærerutdanning. Arbeidsgruppen med fagfolk fra både Senter for utdanningsforskning og Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, har ansvaret for oppbygningen av dette doktorgradsprogrammet. Referansegruppe Referansegruppen for doktorgradsprogrammet består av eksterne fagpersoner anbefalt av avdelingene, tillitsvalgte og studentrepresentanter. Mandatet til referansegruppen er å gi råd om vitenskapelig og kursfaglig innhold i doktorgradsprogrammet, for å sikre at programmet holder internasjonal forskningskvalitet, er tilstrekkelig nyskapende og i tråd med NOKUTs krav. Professor Berit Bae, Høgskolen i Oslo Instituttleder, ph.d. Niels Overgaard Lehmann, Aarhus Universitet Professor Yrjö Engeström, Universitetet i Helsinki Professor Lars Løvlie, Universitetet i Oslo Tillitsvalgt Kjetil Børhaug, samfunnsfagseksjonen, AL Studentrepresentant Isabel Grindheim 35

36 36 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

37 Nasjonal forskerskole rettet mot lærerutdanningene (NAFOL) Prosjektperiode: Forskningsrådet bevilget 40 millioner til etableringen av Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) i september Det er 22 lærerutdanningsinstitusjoner, Høgskolen i Bergen inkludert, som er med i nettverket. NAFOL er forankret administrativt til NTNU i Trondheim som fungerer som vertsinstitusjon. Senter for utdanningsforskning har gjennom året vært aktivt ved etablering av denne forskerskolen. I kraft av å være nettverksdeltaker i denne forskerskolen har HiB ved Senter for utdanningsforskning (og også Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon) i lengre tid vært i gang med å utvikle doktorgradskurs for stipendiatene. Relevansen overfor NAFOL er tydelig gjennom likheten mellom Senterets forskningstematikk (bl.a. Lærerprofesjonalitet ) og NAFOLs to overgripende forskningsområder: Læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse og Didaktiske praksiser. Det er også blant annet innenfor disse områdene at Høgskolen i Bergen forventes å bidra med doktorgradsveiledning. Sentrene og NAFOL vil sammen utgjøre en viktig vitenskapelig kontekst og fungere som en flying start for kandidater fra HiB som ønsker å rette sin forskeroppmerksomhet mot lærerutdanningene og arbeid for en ph.d.-grad. 37

38 Stipendiater 2009 Gro Espedal Gro Espedal er utdannet ved Høgskolen i Bergen og Griegakademiet, institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Hun fullførte sin mastergrad i musikkpedagogikk våren 2009 med avhandlingen Profesjonalitet i musikklærerutdanningen et bidrag til forståelse av utdanningsinstitusjoner som teknologi for utforming av profesjonalitet. Espedal har bred erfaring som dirigent og musikkpedagog i kulturskole, grunnskole, høgskole og innenfor det frie musikkliv. Ph.d.-prosjekt: Profesjonalitet i rom. Reidun Faye Reidun Faye har master i sosiologi fra Universitetet i Bergen fra 2006, med fordypning i utdanningsrelaterte studier, bistands- og utviklingsproblematikk samt religionsstudier. Faye har tidligere forsket på internasjonalisering av høyere utdanning, blant annet i forbindelse med Kvalitetsreformen for høyere utdanning. Ph.d.-prosjekt: Education, poverty and social exclusion. 38

39 Toril Eskeland Rangnes Toril Eskeland Rangnes fikk førstelektorkompetanse i Hun har hovedfag i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Agder (nå UiA) med hovedfagsoppgaven: Hva skjer når lærere vil endre matematikkundervisningen? Fra lærebokstyrt til læreplanstyrt undervisning. Hun har lang erfaring som lærer i grunnskolen (Sund kommune) og i lærerutdanning (NLA LH og HiB). Hun har også deltatt i utvikling av læremidler, både lærebøker for grunnskolen (Tusen Millioner) og det webbaserte matematikklæringsprogrammet for mellomtrinnet. Ph.d.-prosjekt: Den matematikkfaglige læringssamtalen i praksisnær undervisning med fokus på elevene. Christian Sæle Christian Sæle har mastergrad i historie fra Universitetet i Bergen/ Høgskolen i Bergen fra 2005, med fordypning i historiedidaktikk. Tittelen på masteroppgaven er: Mer ytterliggående enn noen hadde tenkt seg. Fremstillingen av Sovjetunionens historie ca i norske lærebøker for videregående skole. Ph.d.-prosjekt: Lærebøker i historiefaget. 39

40 40 Foto: Mauricio Pavez, Høgskolen i Bergen

41 Presentasjon av professorer tilknyttet senteret Inger Eriksson, professor i pedagogikk Eriksson er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, og vitenskapelig rådgiver for forskningsprosjektet Barnehagen som danningsarena ( ). Forskningsprosjektet er støttet av Norges forskningsråd. Eriksson er for tiden vitenskapelig leder for forskningsprosjektet Elevtexter och läromedel som redskap för kemilärande - en jämförelse av No-undervisning i svenska och finlandssvenska skolor, Vetenskapsrådet, Sverige ( ). Prosjektets sluttrapport kommer i Eriksson er også docent i didaktikk ved Stockholms universitet. Inger Eriksson disputerte for sin doktorgrad i 1999 ved den pedagogiske institusjonen, Uppsala universitet, med avhandlingen: Lärares pedagogiska handlingar. En studie av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrumsarbetet. Angela Hasselgreen, professor i engelsk språkdidaktikk Angela Hasselgreen er prosjektleder for prosjektet Assessment of Young Learner Literacy. Hasselgreen er professor i engelsk språkdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og har sin forskningsbakgrunn innen språktesting og evaluering, med et spesielt fokus på barn og ungdom. Hun har hatt forskningssamarbeid med europeiske partnere om evaluering av skolebarn på oppdrag fra ECML (European Centre for Modern Languages, Council of Europe). Hun har også vært involvert i utarbeidingen av nyere skolepensum for engelsk, gjennom Kunnskapsløftet, samt vært involvert i nasjonale prøver for engelskfaget. Hasselgreen er en av grunnleggerne for et nasjonalt nettverk for forskning på språklæring i grunnskolen. Studieåret vil hun være direktør ved Det norske studiesenter i York. 41

42 Karl Egil Johansen, professor i historie Karl Egil Johansen har vært ansatt ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning siden Før det arbeidet han i mange år i folkehøgskolen og som oppdragsforsker. Johansen har skrevet en rekke bøker og faghistoriske artikler, særlig om fiskerihistorie og kystkultur, men også om kommune- og regionshistorie, Midtøsten og jødisk historie, idrettshistorie og fagdidaktikk. Deltaker og medforfatter i Norges kyst- og fiskerihistorie, et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Tromsø og Høgskolen i Bodø og Volda i anledning 200-års jubileet for Grunnloven i Johansen er også med i prosjektet Ideoskosa om norske skolesangbøker (Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon). Marit Johnsen-Høines, professor i matematikkdidaktikk Marit Johnsen-Høines er prosjektleder for prosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP). Johnsen-Høines er professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning. Hun er utdannet lærer ved Høgskolen i Bergen (1967), har praksis fra grunnskolen i Bergen, og har siden 1984 arbeidet som lærerutdanner ved Høgskolen i Bergen, med hovedfag i matematikkdidaktikk. Hun har dr. philos. innenfor praktisk pedagogikk/matematikk fagdidaktikk fra Universitetet i Bergen, Hun har vært opponent ved disputaser, deltatt i og ledet rammeplanutvalg for lærerutdanning, har utstrakt deltagelse i nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk og ledet den internasjonale matematikkdidaktikkkonferansen PME 28 i Bergen i Hun er forfatter av en lang rekke av matematikkdidaktisk litteratur. 42

43 Thorolf Krüger, professor i utdanningsvitenskap Thorolf Krüger er professor i utdanningsvitenskap ved HiB, Senter for utdanningsvitenskap og leder forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ( ). Senteret har siden oppstarten vært ledet av Krüger. Han ledet senteret fram til da Tom Are Trippestad overtok. Krüger har de senere år arbeidet som programansvarlig for FoU, som prodekan ved Avdeling for lærerutdanning og som leder av sentral forskningsgruppe. Årene var han forskningsstipendiat ved Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd og Fulbright Fellow ved University of Wisconsin, Madison, hvor han også tok doktorgrad i utdanningsvitenskap. Krüger har undervist i vitenskapsog forskningsteori, veiledet master- og doktorgradsstipendiater og vært opponent ved en rekke disputaser i Norge, Sverige og Danmark. Han har også undervist i blant annet. didaktikk, læringsteori, estetisk teori, kulturteori, ensembleledelse og kordireksjon. Han har vært medlem av en rekke nasjonale utvalg og også vært mye brukt som foredragsholder blant annet ved forskningskonferanser. 43

44 Ansatte Tom Are Trippestad Senterleder Tom Are Trippestad er ph.d. i vitenskapsteori og er i dag leder for Senter for utdanningsforskning. Han er også faglig leder ved delområdet Lærerprofesjonalitet i en utdanningsvitenskapelig kontekst innenfor det strategiske forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ved HiB. Han er utdannet cand. polit. fra Norsk Lærerakademi og Universitetet i Bergen og avla doktorgraden ved Senter for vitenskapsteori. Trippestad har tidligere arbeidet ved Norsk lærerakademi, Senter for Europeiske Kulturstudier og ved pedagogikkseksjonen ved HiB innenfor allmennlærerutdanningen. Thorolf Krüger Professor Thorolf Krüger er professor i utdanningsvitenskap ved HiB, Senter for utdanningsvitenskap og leder forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ( ). Senteret har siden oppstarten vært ledet av Krüger. Han ledet senteret fram til da Tom Are Trippestad overtok. Krüger har de senere år arbeidet som programansvarlig for FoU, som prodekan ved Avdeling for lærerutdanning og som leder av sentral forskningsgruppe. (se for øvrig presentasjon av Krüger under professorer tilknyttet senteret). Dag Ove Vareberg - Seniorkonsulent Dag Ove Vareberg er administrativt ansatt i femti prosent stilling på SUF. Han er cand.philol. med hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i musikkteknologi. Dag Ove har arbeidet som informasjonskonsulent og webredaktør i flere år. Han har også variert erfaring som lærer i grunnskolen, folkehøgskole, kulturskole og videregående skole. 44

45 Noen utvalgte publikasjoner innen utdanningsforskningsfeltet ved HiB Ph.d.-avhandling: Kommandohumanismen. En kritisk analyse av Gudmund Hernes` retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk. Tom Are Trippestad: Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen Artikler: (Trippestad 2009) The Code of Command Humanism and its Failures, ECNU/Shanghai. (Hammer 2009) Natural Science in Norwegian Kindergartens. Publisert i: Early Childhood Education Educational Sciences (kinesisk) (Ødegaard 2009): Children s Initiatives and Teachers Practices`- Educational Maneuvers in a Norwegian Preschool Classroom, In: Judith Mc-Connell Farmer (Ed.), The Education of Young Children: Research and Policy (Pp ), KY, USA: Linton Books Ltd. (Johnsen-Høines 2009) Dialogical Inquiry in Practice Teaching. Nordic Studies of Mathematics Education, NOMAD 39-60, 1/14 ISSN Se andre publikasjoner: 45

46 Kort om Senter for utdanningsforskning Oppstart av forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ( ) Oppstart av større forskningsprosjekt: Barnehagen som danningsarena (NFR-støttet) Kurs på ph.d.- nivå i samtale/diskursanalyse OMEP-konferanse Forskningskonferanse om profesjonsetikk Forskningsseminar med delegasjon fra Kina (ECNU) Kommunikasjon Senter for utdanningsforskning (SUF) har websidene som sin viktigste informasjonskilde. På finner du til enhver tid informasjon om aktiviteter og prosjekter i regi av senteret. Avdeling for lærerutdanning har ellers stor FoU-aktivitet (forskning og utvikling), se for mer informasjon. 46

47 47

48 Besøksadresse: Senter for utdanningsforskning (SUF) Landåssvingen 15, 5096 Bergen Postadresse: Høgskolen i Bergen Senter for utdanningsforskning Postboks 7030, 5020 Bergen Kontaktpersoner: Senterleder Tom Are Trippestad Tlf.: E-post: Høgskolen i Bergen - Mediesenter - Trykk: Grafisk trykk AS - Forsidefoto: Mauricio Pavez Seniorkonsulent Dag Ove Vareberg Tlf.: E-post: Mer informasjon finner du på: 48

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R

S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R S A M A R B E I D O M K O M P E T A N S E U T V I K L I N G E K S T R A M I D L E R T I L B A R N E H A G E R 2011-2012 Høgskolen i Bergen presenterer sin prosjektbeskrivelse; Barnehagen som læringsmiljø

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

SFU-MAGASINET 1/2014

SFU-MAGASINET 1/2014 SFU-MAGASINET 1/2014 SFU-Magasinet 1/2014. Utgitt av NOKUT i samarbeid med SFU-sentrene bioceed, CEMPE, MatRIC og ProTed. Ansvarlig redaktør: Helen Bråten Co-redaktør: Emilie Valebjørg Layout: Magnolia

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Nye ITU fra prosjekt til permanent fagenhet ITUs ansatte og noder i 2003 FoU-program PLUTO ITUs hovedprosjekter 2000 2003

Nye ITU fra prosjekt til permanent fagenhet ITUs ansatte og noder i 2003 FoU-program PLUTO ITUs hovedprosjekter 2000 2003 Årsrapport ITU 2003 Innhold Nye ITU fra prosjekt til permanent fagenhet 3 ITUs ansatte og noder i 2003 4 ITUs stab 4 ITUs stipendiater 4 ITUs gjesteforskere og konsulenter 4 ITUs fagråd i 2003 4 FoU-program

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Rapport 22/2015 Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Høgskolen i Akershus Yrkeskompetanse. ISSN: 1501-6072 ISBN:978-82-488-0040-8 Dokumentasjon av yrkesrelevant opplæring RU 1/2011 RU 1/2011

Høgskolen i Akershus Yrkeskompetanse. ISSN: 1501-6072 ISBN:978-82-488-0040-8 Dokumentasjon av yrkesrelevant opplæring RU 1/2011 RU 1/2011 ISSN: 1501-6072 ISBN:978-82-488-0040-8 Dokumentasjon av yrkesrelevant opplæring RU 1/2011 RU 1/2011 Høgskolen i Akershus Yrkeskompetanse Jorunn Dahlback (HiAk) Grete Haaland (HiAk) Kari Hansen (NTNU) Ann

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Rapport fra følgeforskning Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 37/2013 Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Rapport

Detaljer

ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITUs årsrapport 2004 1

ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITUs årsrapport 2004 1 Årsrapport 2004 ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter ITUs årsrapport 2004 1 Innhold Forord... 3 ITUs ansatte og noder i 2004... 4 ITUs stab...4 ITUs

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer