Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 Tid: Mandag 24.november 2014 kl Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Sigrid Jangaard Strand, senest tre dager før møtet. Ved spørsmål, kontakt leder Tommy Mo Aarethun. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. Vedtakssak mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. MØTEPLAN SP SP 01/14-15 Mandag 26.mai (konstituerende møte) SP 02/14-15 Mandag 29.september (arbeidsprogram vedtas) SP 03/14-15 Mandag 27.oktober SP 04/14-15 Mandag 24.november (budsjett for 2015 vedtas) SP 05/14-15 Mandag 26.januar SP 06/14-15 Mandag 23.februar SP 07/14-15 Mandag 23.mars SP 08/14-15 Mandag 27.april SP 01/15-16 Tirsdag 26.mai (konstituerende møte SP ) 1

2 Forslag til dagsorden SP 46/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak SP 47/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 03/14-15 Vedtakssak SP 48/14-15 Orienteringer Orienteringssak SP 49/14-15 Orientering fra Internasjonal Komité Orienteringssak innsendt av Johanne Vaagland SP 50/14-15 NSOs likestillingspolitiske plattform Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 51/14-15 UiB og SiB Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 52/14-15 Studentparlamentets budsjett 2015 Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 53/14-15 Høringssvar om skolepenger Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 54/14-15 Resolusjon: Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB Vedtakssak innsendt av Blå liste SP 55/14-15 Resolusjon: Ansvarlig innkjøp Vedtakssak innsendt av Audun Syltevik SP 56/14-15 Resolusjon: Våkne studenter gir økt læringsutbytte Vedtakssak innsendt av DERA 2

3 SP 57/14-15 Resolusjon: Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden Vedtakssak innsendt av Liberal liste og Sosialdemokratisk liste SP 58/14-15 Brev til Paven om St. Paul skole Vedtakssak innsendt av DERA SP 59/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 60/14-15 Møtekritikk Diskusjonssak Med hilsen Tommy Mo Aarethun Sigrid Jangaard Strand, leder SP-UiB organisasjonskonsulent 3

4 Forslag til dagsorden SP 46/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. FORSLAG til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 47/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 03/14-15 Vedtakssak Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Forslag til protokoll SP 03/14-15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP02/14-15 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 48/14-15 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. 4

5 Leder, Tommy Mo Aarethun Leiar: Denne månaden har me arbeida med budsjett, for å få dette på plass til SP 04. Me har gått gjennom aktivitetar for dette budsjettåret og sett på kva me ynskjer å gjera i kommande budsjettår. Me har også planlagt ein kampanje no til eksamen som heiter «10 tips til eksamen». Denne er nokså lik den me hadde i fjor og vil koma i Studvest og i sosiale medier i tida framover. Onsdag var eg på møte i byrådsleiarens kontaktutval. Det var vårt fyrste møte med den nye byrådsleiaren og sakene denne dagen var sendt inn av Velferdstinget. Same kveld deltok eg i ein debatt på Kronbar som var arrangert av Promoteringskomiteen til Studentparlamente om strukturmeldingen som kjem til våren. Dette var ein nyttig debatt og kom i ei tid då dette var veldig relevant, då dette var oppe som sak i Universitetsstyret dagen etter. Torsdag hadde me besøk av Synne under Operasjon Dagsverk. Ho var med oss under våre vanlege oppgåver og fekk blant anna prøva å skriva eit lesarinnlegg. Fredag deltok eg saman med Susann på Universitetsstyret sitt strategiseminar. Det var ein nyttig dag med mange gode innleiingar og drøftingar kring dette temaet. Eg haldt eit innlegg om utdanning og kvifor det er viktig at dette kjem «fram frå forskingsskuggen». Fredag haldt Jonas Gahr Støre eit foredrag på UiB i regi av Arbeiderpartiets Studentlag. Der nytta eg høvet til å stilla eit spørsmål og studentanes levekår og om studieavgift for internasjonale studentar. Her finn dykk arbeidsutvalet sin blogg for oktober: Følg med på snart kjem bloggen for november. Media: Me har hatt eit mål om å vera svært synlege, både i media men også gjennom sosiale medier og gjennom den nye nettsida vår. Per hadde me 74 medieoppslag, noko me er svært nøgde med. Me kjem til å halda fram med strategien om å vera synleg gjennom media, sosiale medier og gjennom deltaking på ulike arrangement. Det er viktig at Studentparlamentet er synleg ovanfor dei studentane me reprsentera samstundes som me er synlege ovanfor dei me ynskje å påverka. Læringsmiljø: I denne perioden har eg hatt eit møte med Eiendomsavdelinga og Studieadministrativ avdeling om bruk av seminarrom til lesesalsplassar, ein resolusjon som vart vedtatt i september. Dette vert no løfta som sak i Læringsmiljøutvalet(LMU) Tysdag og onsdag var eg på LMU-forum i trondheim. Ei møte der Universell invitera leiarar og sekretærar for LMU rundt om i landet til eit møte for erfaringsutveksling og fagleg påfyll. Under den avsluttande delen på onsdag var eg deltakar i ein paneldebatt som drøfta LMU si rolle og korleis LMU kan samarbeida med andre aktørar i arbeidet med å betra studentane sitt psykososiale læringsmiljø. I tillegg til dette har eg arbeida med sakslista til kommande møte i LMU som er Det har også vore eit møte i arbeidsgruppa som jobbar med retningslinjer for studentkonfliktar, eit arbeid som diverre har stogga litt opp og vore langt meir utfordrande enn kva me hadde tenkt på førehand. Andre ting: Planleggingsmøte Studikvalitetsseminar(10.12) Planleggingsmøte Læringsmiljøutvalget(26.11) Debattmøte på Litteraturhuset om UiB Budsjettmøte i Velferdstinget 5

6 Møte med EiA og SA om bruk av seminarrom «Tell me about Africa» Debatt på Studentradioen om budsjettmøtet i Velferdstinget Studentrådsmøte i UH-nett Vest NSO ting i Bergen den kommande veka: Den kommande veka skal eg delta på representantsskapsmøte i Universitets- og høgskulerådet som finn stad på Høgskulen i Bergen saman med leiar og nestleiar av NSO. Fredag skal alle lokallagsleiarane i Bergen ha møte med nestleiar i NSO, Aleksander Sæbø Løtvedt. Forfall til SP04 grunna operasjon: Grunna laseroperasjon av det eine auget mitt måndag må eg diverre melde forfall til møtet i Studentparlamentet. Eg kjem også til å vera borte frå jobb nokre dagar denne veka som følgje av denne operasjonen. Ta kontakt med meg på telefon eller e-post dersom dykk har spørsmål til meg om min orientering eller andre ting. Nestleder, fag- og forskningsansvarlig, Susann Strømsvåg I uken etter forrige parlamentsmøte brukte jeg en del tid på forskning. Det skal vedtas ny forskningspolitisk plattform i NSO, og i forbindelse med det har vi sendt inn noen innspill til komiteen som skal skrive et utkast til denne. Torsdag var AU på middag med ledelsen ved UiB i Knut Fægris, og fredagen etter var Tommy og jeg på et styreseminar som handlet om strategiarbeidet. Fredag deltok jeg på et seminar på HiB som hadde fått navnet "Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?". Det var utdanningsutvalget i UHR som arrangerte dette i samarbeid med høyskolen. I etterkant av dette var jeg ute og spiste med Anders og Sondre fra NSO som også deltok på dette seminaret. Jeg har også brukt en del tid siden forrige møte på å jobbe generelt med arbeidsprogrammet. Jeg har prøvd å lage meg en oversikt over hva første skritt er i arbeidet de ulike punktene, samt en oversikt over hvem det er lurt å snakke med først. Noen av punktene i programmet er man allerede godt i gang med, likevel er det jo slik at disse prosessene tar litt tid på UiB. Ellers har jeg jobbet en del med tverrfaglighet og universitetspedagogikk. Når det gjelder tverrfaglighet er hovedproblemet der at emnene på juridisk fakultet stort sett er lukket for andre studenter ved UiB. Grunnen til dette er i hovedsak at de allerede har mange studenter per vitenskapelig ansatt og at det er lagt opp til tett oppfølging av studentene på disse emnene. Jeg er også i kontakt med Uniped for å kartlegge hvordan situasjonen er i dag. Det er vanskelig å skaffe en oversikt over det tilbudet som finnes, hvor mange som tar kursene osv. Her venter jeg fortsatt på svar. Jeg har også sett en del på punktet om tilbakemeldinger. Her har vi valgt å fokusere på oppgaver som leveres inn i løpet av semesteret, og jeg tror derfor det er naturlig å starte med å se på hva seminarledere får av opplæring og lignende siden det faktisk er de som skal rette disse oppgavene. Det viser seg at tilbudet er ganske varierende rundt om på UiB, og det må være et mål at alle seminarledere skal få god opplæring før de starter. Møter denne måneden: Planleggingsmøte studiekvalitetsseminaret Møte i arbeidsgruppen for retningslinjer for håndtering av studentkonflikter Møte i forskningsutvalget 6

7 Møte med JSU om digitalisering Magnus og jeg hadde en presentasjon om SP-UiB for MOSU Velferd, informasjons- og fakultetsansvarlig, Magnus Brekke Nygaard Dagen etter forrige SP-møte hadde jeg medarbeidersamtale med Tommy. Starten av perioden bar også preg av arbeid knyttet til debatten promoteringskomiteen holdt på Kronbar. Jeg har hatt to møter med kontor for samfunnskontakt, et innspills møte til deres alumnussatsing og et møte i alumnusrådet. Neste års alumnusdag vil finne sted 12. september i den nye universitetsaulaen og på studentsenteret. 30. oktober var det OD-dag og arbeidsutvalget (AU) fikk hjelp på kontoret av Synne fra Bergen katedralskole. Samme dag deltok AU også i middag med universitetsstyre og rektoratet. Det har også vært et temamøte i redaksjonsrådet for studieinformasjon. Universitetet i Bergen (UiB) har mye å gå på for å bli bedre på studieinformasjon, men holdes tilbake av gamle løsninger på nettsiden. AU har videre laget en gjennomføringsplan for arbeidsprogrammet. AU har gjort følgende oppnevninger av studentrepresentanter i perioden: Navn Rolle Redaksjonsrådet for Magnus Brekke Nygaard Fast representant studieinformasjon Senter for kvinne- og Odd Kristian Ophus Fast representant kjønnsforskning Alumnusrådet Martin Nygaard* Vararepresentant SP-UiB fondet Martin Nygaard* Styremedlem * Det gjøres oppmerksom om at dette er min bror. Velferd Igjen har mye velferdsarbeid gått gjennom mitt verv i Velferdstinget i Bergen. Lørdag 8. november ble det årlige budsjettmøte avholdt, dagen før var det minglekveld mellom representantene og organisasjonene. Som følge av utfallet av budsjettmøte har det gått mye tid på å analysere og kommentere resultatet av møte, jeg hadde blant annet et debattinnlegg på trykk i Studvest om dette. Videre har jeg deltatt på foreningsnettverksmøte med Lykkepromille hvor rus i studentorganisasjoner var tema. Og planlagt årets julebord for Studentparlamentet. Informasjon På informasjonssiden har jeg hatt møte med kommunikasjonsavdelingen for å få utarbeidet en ny og oppdatert brosjyre om studentdemokratiet ved UiB, denne er nå under utvikling. I forbindelse med eksamen planlegger AU en kampanje som vil bli synlig i Studvest og i sosiale medier. Det har vært et møte i promoteringskomiteen for å planlegge nyåret. Promoteringskomiteen planlegger på nyåret blant annet å arrangere Helhus på Kvarteret, minst en ny debatt og utarbeide en informasjonsbrosjyre om SP-UiB, samt en informasjonsfilm i samarbeid med BSTV. Noe tid har også gått med til å krangle med Netprint ved bestilling av nytt grafisk materiell. Fakultet 3. november inviterte styrestudentene til Styreforum med alle fakultetsrepresentantene og alle studentutvalg, dette var en fin erfaringsutveksling. Videre har jeg vært på møte med Medisinskodontologisk studentutvalg, samt deltatt på deres samarbeidsseminar som ble avholdt på fakultetet 13. november. AU planlegger også å avholde et kurs for student- og fagutvalg som vil bli holdt i «egget» på Studentsenteret 19. november 7

8 Internasjonalt-, miljø- og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Siden sist har mye av planleggingen med studenttorg den 27. januar kommet på plass. Påmeldingen er nå åpnet, og flere organisasjoner har allerede meldt seg på. Merker en ny boost hver gang det postes noe på facebook - så jeg vil oppfordre dere alle til å spre ordet til de av dere som er med i eller kjenner noen som er med i en studentorganisasjon. Påmelding: Jeg deltok også (sammen med Magnus) i et møte med MOSU. Vi tok opp sykkelparkeringer, men de understrekte at de hadde gode fasiliteter både med parkeringer og med garderober, så MOF vil ikke bli prioritert øverst på listen når en evt. plan kommer på plass. Jeg tok også opp kjønnsbalansen blant studenter, og møtte enighet blant studentene på MOF om at fakultetet kunne gjort mer i sitt rekrutteringsarbeid for å få utjevnet kjønnsbalansen. Jeg har også deltatt på budsjettmøtet i Velferdstinget. Internasjonalt Planlegging og gjennomføring av Tell me about Africa den 13. november. Planlegging av International Students Day 17. november. På morgenen den 17. var jeg også i studentradioen for å snakke om arrangementet. Møte i Internasjonal Komité. Møte med internasjonale studentorganisasjoner i Bergen. Vi har tidligere snakket om å opprette en pris til den organisasjonen som er flinkest til å inkludere internasjonale studenter. Vi ønsker at dette skal være en pris som deles ut årlig. Vi lanserer ideen i forbindelse med 17. november. Etter jul skal vi ha nytt møte der vi skal starte prosessen med å formalisere ideen i samarbeid med ledelsen ved UiB, studieadministrativ avdeling og relevante studentorganisasjoner. Studentparlamentene på HiB, NHH og NLA har også blitt kontaktet om de vil bidra med å dele ut en slik pris. Målet er å ha prisutdelingen på plass til 17. november neste år. Skrev svar til Atle Simonsen sitt innlegg i Studvest om skolepenger: Miljø Møte med sykkelsjef Ove Botnevik. Det bør komme på plass en konkret plan for sykkelparkeringen ved UiB, en slik finnes ikke i dag. Trenger drahjelp fra ledelsen, så dette er sak på neste rektorlunsj den 17. nov. Likestilling På universitetsstyremøte 30. oktober vedtok styret nytt budsjett for I budsjettet ble blant annet posten på likestillingsarbeid kuttet fra 4,8 til 2 millioner kroner. Begrunnelsen er at mer av midlene nå skal bli brukt på fakultetene. Jeg er litt bekymret for at likestillingsarbeidet ved UiB nå kan bli nedprioritert på grunn av at den økningen i midler som fakultetene nå får ikke er øremerket likestillingstiltak. Jeg og Marius Prytz skrev derfor et innlegg i Studvest om nettopp dette: Jeg kommer til å følge med på hva som skjer fremover, blant annet kommer det en sak også på neste styremøte som blant annet omhandler dette. 8

9 Studentrepresentantene i Universitetsstyret, Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann Perioden Det har i perioden vært ett universitetsstyremøte. På dette møtet ble det blant annet behandlet innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding og budsjett for Vi trakk frem uttalelsen fra Studentparlamentet, og stilte oss bak den. Hovedprioriteringene for budsjettet ble vedtatt i vår. I det endelige budsjettet som ble vedtatt på forrige møte dobles bevilgningen til DigUiB. I tillegg til universitetsstyremøtet har styret deltatt på seminar med universitetsledelsen for å diskutere universitetets strategi for Et utkast til strategiplanen er nå lagt ut på UiBs nettsider: Et utkast til strategiplanen bli etter hvert bli sent ut på høring, til blant annet Studentparlamentet. Vi har også arrangert et Styreforum. Der holdt prorektor Anne Lise Fimreite foredrag om strategiprosessen. I tillegg til strategiplanen diskuterte vi undervisning, oppfølging og tilbakemelding til studenter. Det var veldig nyttig for oss å høre hvordan det gjøres på ulike fakulteter og institutter. Studentutvalget juridisk fakultet arrangerte et møte hvor de presenterte digitaliseringsprosessen på juridisk fakultet og de erfaringene de har fått i prosessen. Helgen november har Anders deltatt på KOF-samling. Det var det spesielt fokus på likestilling i akademia. KOF-seminarene er et forum for kunnskapsutveksling mellom styrestudenter ved universitetene i Norge. Vennlig hilsen Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann Studentrepresentanter i Universitetsstyret SP 49/14-15 Orientering fra Internasjonal Komité Orienteringssak innsendt av Johanne Vaagland Bakgrunn: På SP03 ble det vedtatt nytt mandat for IK. Der står det blant annet at komiteen skal orientere til Studentparlamentet. IK legger nå frem sine planer for perioden 2014/15. Planer for Internasjonal Komité 2014/2015: Arrangere oppstartsuke for internasjonale studenter på høst- og vårsemesteret i samarbeid med andre relevante studentorganisasjoner. Bidra aktivt i oppstart og gjennomføring av en pris til den studentorganisasjonen som er best på å inkludere internasjonale studenter i sine organisasjoner. Jobbe med å få til en konto på Instagram som heter UiB Utveksling. Gjennomføre et arrangement på Club Fantoft i løpet av semesteret. Arrangere seminar om hvilken rolle UiB og andre norske universiteter bør ha i dagens globaliserte samfunn. Gjennomføre Studenttorg 27. januar. Være aktive i kampanjen mot skolepenger for internasjonale studenter. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet IKs planer for perioden 2014/15 til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 9

10 SP 50/14-15 NSOs likestillingspolitiske plattform Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: Det skal vedtas ny likestillingspolitisk plattform på LS03. I den forbindelse tar vi opp forslaget til ny plattform til diskusjon på SP04. Studentparlamentet kan diskutere utkastet og komme med innspill som kan tas med videre i LS. Forslag til ny plattform er utarbeidet av Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK) i NSO. Medlemmene av komiteen ble valgt på landsmøtet til NSO i mars 2014, og består av Tord Øverland (leder), Tor Sivertsen Prestegard, Kaia Marie Rosseland, Lena Byrkjeland og Anne Finstad. Under er listet opp noen forslag til diskusjon. Disse punktene er i hovedsak dissensene som kommer frem i forslaget. Forslag til diskusjon: Skal en benytte kvoteordninger og tilleggspoeng for å sikre mangfold i høyere utdanning? Hvordan kan en skape bedre kjønnsbalanse i akademia hvis en ikke skal bruke tilleggspoeng eller andre kvoteringsordninger? Bør NSO tallfeste minstekrav til kjønnsbalanse? (Se dissenser s. 2, linje 43-47). Skal en benytte kvoteringsordninger for å sikre samme mangfold blant vitenskapelige ansatte som blant studenter? (Se dissens s. 4, linje 121). Bør plattformen mene noe om at arbeidsplassen skal tilby ekstra oppfølging til nyansatte, og at NAV må sikre at personer som har fått ekstra oppfølging under studiene også får dette videre ut i arbeidslivet? (Se dissens s. 4, linje 122). Vedlegg: - Sakspapir til NSOs landsmøte om Likestillingspolitisk plattform SP 51/14-15 UiB og SiB Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: Det er viktig at ein heile tida sikrar at alle institusjonar bidreg inn i samskipnaden slik at ein kan oppretthalda gode tilbod. Dette har vore ei sak som har vore oppe tidlegare der ein såg at Universitetet i Bergen (UiB) bidreg klart mest inn i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Hensikt: Å løfte ein diskusjon kring korleis ein kan få til ei meir rettferdig fordeling av bidraga som medlemsinstitusjonane bidreg med inn til SiB. Dette er viktig for at me skal kunne oppretthalda gode velferdstilbod til studentar i Bergen Det har lenge vore slik at institusjonane i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) bidreg ulikt. Sidan Studentparlamentet ved UiB er det organet som representera alle studentane ved UiB ynskjer Arbeidsutvalet difor å leggja fram ei drøftingssak i Studentparlamentet om dette. At institusjonane bidreg inn i SiB er heilt avgjerande for å nå våre og Velferdstinget sine mål om gode tilbod og rimelege prisar. Burde ein ta ein gjennomgang av bidraga inn i SiB og sjå på endringar som gjer at institusjonane bidreg meir likt inn i SiB? 10

11 Arbeidsutvalet ynskjer innspel frå Studentparlamentet på korleis dette kan løysast og sjå på kva endringar som kan gjennomførast for å sikra eit best mogleg tilbod til alle SiB-studentane. SP 52/14-15 Studentparlamentets budsjett 2015 Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: må ha eit budsjett for Ein del postar i budsjettet er fastsatt av universitetet og SiB og kan soleis ikkje endrast i behandlinga av budsjettet. Ein vel difor å legga fram for Studentparlamentet dei postane som ein har høve til å endra ved behandling av budsjettet. Postane som er fastsatt er til dømes honorar til AU, lønn til organisasjonskonsulent og det som naturleg føl av desse postane(les: arbeidsgivaravgift m.m. ). Totalramma for budsjettet i 2015 inkludert desse postane vert omlag 2,38 millionar. I henhold til avtalen mellom universitetet og studentparlamentet justert for konsumprisindeksen vil det vera omlag kr til fordeling på postane ein har høve til å endra i budsjett Grunnen til at ein her operera med «omlag» er at tala frå Universitetet i Bergen ikkje er kjende enno. Men med avtalen mellom UiB og Studentparlamentet som årleg vert justert for konsumprisindeksen (KPI) kan ein difor anslå at dei vil vera omlag slik som framstilt her. Arbeidsutvalet legg fram sitt forslag til budsjett med kommentarar til dei ulike postane som ein har høve til å fordela og som ikkje er fastlagt av universitetet og eller SiB. Dersom det er spørsmål til budsjettframlegget kan desse sendast til i forkant av møtet eller stillast i saka på møtet. Vedlegg: - Forslag til budsjett Noter til budsjett 2015 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar budsjettforslaget for Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 53/14-15 Høringssvar om skolepenger Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet sendte 8.oktober 2014 forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr om egenbetaling på høring. I høringsnotatet foreslår departementet å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Studenter som har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning og utvekslingsstudenter omfattes ikke av endringene. 11

12 Høringssvar om skolepenger for internasjonale studenter Studentparlamentet ved UiB mener at en innføring av skolepenger for internasjonale studenter ikke bør innføres av flere grunner. Skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS-området er et brudd på gratisprinsippet, et prinsipp som vi mener skal ligge til grunn og gjelde alle som ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Dette gir også Norge et konkurransefortrinn i kampen om de gode hodene. Vi ønsker at studenter skal ha like muligheter til å studere ved vår institusjon, og innføring av skolepenger vil begrense denne muligheten for de som ikke kan betale studieavgiften. I KDs eget høringsnotat påpekes det også at antall søkere gikk kraftig ned da skolepenger ble innført i andre land i norden. Studentparlamentet ved UiB mener at en nedgang i antall søkere fra land utenfor EU/EØS vil svekke kvaliteten i høyere utdanning. De internasjonale studentene ved Universitetet i Bergen er en verdifull ressurs. De bidrar til mangfold i studentmassen og nye perspektiver fra andre fagmiljø som er nyttig i studiehverdagen ved universitetet. Vi mener også det er mulig å satse på målrettet internasjonalisering uten å innføre skolepenger for studenter utenfor EU/EØS-området. I høringsnotatet står det også at de høyere utdanningsinstitusjonene får anledning til å kreve studieavgift for de nevnte studentene, og at institusjonene ikke vil være pålagt å ilegge studieavgift og dermed fritt kan fastsette størrelsen på avgiften. Vi stiller oss kritiske til at forslaget formuleres som om noe som er frivillig for hver enkelt institusjon når vi samtidig ser at det kuttes i institusjonenes budsjetter tilsvarende beløpet som det er ment at en skal tjene inn igjen med studieavgift. I Finland finnes det også eksempler på at de administrative kostnadene ved å innkreve skolepenger er så store at kostnadene kan komme til å overstige inntektene. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar «Høringssvar om skolepenger for internasjonale studenter». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 54/14-15 Resolusjon: Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB Vedtakssak innsendt av Blå liste Hensikt: Sikre at studentene har tilgang på maskiner som er tilpasset deres bruk, og at maskinene er i en forsvarlig stand og byttes ut når de ikke lenger fungerer som de bør. Bakgrunn: Slik det er i dag er instituttene ansvarlig for å kjøpe inn og drifte PCer til studentene. ITavdelingen gir støtte til driften, på maskiner som er innenfor garanti (fem år). Problemet med dagens ordning er at instituttene ikke bytter ut PC-ene etter fem år, slik de skal. Det medfører at det står PCer som er såpass gamle rundt om på UiB at de ikke lenger fungerer til den bruken de skal. Vi ønsker derfor en endring i innkjøps- og betalingsordningene for maskinene. Vi foreslår derfor en ordning hvor instituttene ikke lenger kan kjøpe inn maskiner, men må leie dem av IT-avdelingen for fem år av gangen. Det fører til fem ting: 1. IT-avdelingen påser at maskinene passer til bruken, med en levetid på fem år. 2. Maskiner som er over fem år gamle blir byttet ut. 3. Det blir forutsigbart økonomisk for instituttene siden leien er den samme hvert år. 4. Studentene får maskiner som passer behovet til studiet. 5. Når maskinene er fem år kan IT-avdelingen resirkulere maskinene slik at de faktisk kan komme til nytte på annet vis. 12

13 Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB Dagens ordning for innkjøp av maskiner ved UiB, hvor instituttene selv kjøper inn maskiner, er etter vår mening ikke god nok. Det fører til at maskinene ofte blir stående i bruk lenger enn de fem årene garantien varer, og de fungerer da ikke lenger optimalt til den bruken de er ment for. Dette fører samlet sett til et dårligere læringsmiljø for studentene ved UiB. Studentparlamentet ønsker derfor at UiB ser på hvordan man kan organisere innkjøp og betaling av maskiner på en mer hensiktsmessig måte. En ordning der instituttene ikke lenger kjøper egne maskiner, men leier maskiner av IT-avdelingen for fem år av gangen, vil løse mange av de problemene som eksisterer med dagens ordning. En slik ordning vil også sikre økonomisk forutsigbarhet for instituttene siden leien vil være den samme hvert år. Studentparlamentet ønsker derfor at: UiB endrer sine innkjøps- og betalingsrutiner for PCer ved UiB, til en ordning der IT-avdelingen har ansvar for innkjøp av maskiner som så leies ut til instituttene for fem år av gangen. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 55/14-15 Resolusjon: Ansvarlig innkjøp Vedtakssak innsendt av Audun Syltevik Kilder: ics-victims-of-the-israeli-offensive-on-gaza-since-08-july-2014&catid=145:in-focus Ansvarlig innkjøp Sommeren 2014 startet Israel bombing av Gaza. Siden da har over 2000 mennesker blitt drept og mer enn skadet. Fremdeles er Gaza rammet av Israels blokade som hindrer blant annet viktig medisin, mat og bygningsmaterialer å komme inn i Gaza. Befolkingen i Gaza har opplevd store lidelser gjennom bombingen i 2008 og årets bombing, blokaden er med på å forsterke disse lidelsene. Studentene ved UiB ønsker ikke å bidra til den israelske okkupasjonen. Vi ber derfor UiB om ikke å kjøpe israelske produkter fram til blokaden av Gaza er opphevet. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Ansvarlig innkjøp». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas 13

14 SP 56/14-15 Resolusjon: Våkne studenter gir økt læringsutbytte Vedtakssak innsendt av DERA Hensikt: Sikre at universitetets undervisningstidspunkt er tilpasset en så stor andel av studenter som mulig. Dette vil øke læringsutbytte til studentene ved universitetet og kan være et positivt tiltak for den psykiske helsen til studentene. Resolusjonen kan sees i lys av studentparlamentets prinsipprogram punkt 4, hvor det går det frem at ingen studenter skal diskrimineres på bakgrunn av gruppetilhørighet. Bakgrunn: I senere år har det blitt avkreftet at morgentrøtte studenter kun skyldes dårlige vaner og lav disiplin. Forskere ved UiB har funnet at en betydelig andel av befolkningen, populært kalt B- mennesker, grunnet genetikk har en forsinket døgnrytme[1][2][3]. Forsinkethet som kan begrenses, men som er umulig å omvende fullstendig. B-mennesker som kjemper mot sin egen døgnrytme kan oppleve å opparbeide et søvnunderskudd, noe som videre kan resultere i økt risiko for psykiske problemer, vektøkning, diabetes, hjerte og karsykdommer og generell dødelighet. Dette kan knyttes til funnene i Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2014[4]. Studier viser at B-mennesker presterer dårligere akademisk enn A-mennesker[5], en prestasjon som kan ha forankret seg i arbeidslivet, da B-mennesker har betydelig lavere inntekt enn A-mennesker. En inntektsforskjell som forklares ved at samfunnet er tilpasset A-menneskers vaner. Økt bruk av mer fleksibel arbeidstid har ført til minkende gap mellom A og B-mennesker, både innenfor akademiske resultater og inntekt. Et moment som gjør problemstillingen spesielt relevant i henhold til Universitetets undervisningsplan er at tilstanden med forsinket døgnrytme er verst i 20-årene. En aldersgruppe som dominerer studentmassen. [1] [2] [3] [4] [5] Våkne studenter gir økt læringsutbytte Det har i lang tid vært en etablert praksis ved Universitetet at en del av undervisningen foregår tidsrommet Et tidspunkt da en stor andel av studentene av biologiske årsaker har konsentrasjonsproblemer, og derav vil få et begrenset utbytte av undervisningen. Studentparlamentet mener at en undervisningsplan som i større grad er tilpasset alle studenter vil kunne øke læringsutbytte, prestasjonene og velferden til studentmassen ved universitetet. Med utgangspunkt i at studentene er biologisk forskjellige, og at en betydelig andel av studentmassen har et undervisningsløp som ikke er tilpasset deres døgnrytme, mener derfor Studentparlamentet at Universitetet bør tilstrebe å i så stor grad som mulig ha undervisningstid mellom 09:15 og 16:00. Det er ikke ønskelig å forskyve forelesningene til etter kl. 16:00, men å gjennomføre en utredning om mulighetene til å minimere antallet forelesninger som starter 08:15. 14

15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Våkne studenter gir økt læringsutbytte». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 57/14-15 Resolusjon: Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden Vedtakssak innsendt av Liberal liste og Sosialdemokratisk liste Bakgrunn: Liberal liste og Sosialdemokratisk liste har i samarbeid utarbeidet et resolusjonsforslag om klima- og energiforskingen ved UiB. Resolusjonens innhold er basert på prinsipprogrammet til og tidligere forhandlinger i Studentparlamentet ved UiB. Hensikt: Resolusjonen er utviklet med tanke på å kunne samle et bredest mulig flertall bak en så tydelig og retningsgivende politikk som mulig. De to ovenfor nevnte lister foreslår i fellesskap følgende resolusjon for Studentparlamentet ved UiB: Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden Klimaendringene er reelle og i hovedsak menneskeskapte. Det behøves en politisk og vitenskapelig satsning uten historisk sidestykke som gjør oss i stand til å håndtere og forebygge de forestående klimaendringene vår generasjon står overfor. Vår ambisjon for universitetet vårt er at våre studenter og forskere skal være i verdenstoppen innen klimaforskning og kompetanse. Vi forventer at dette i fremtiden vil bli stadig mer krevende for fagmiljøene våre. Vi mener derfor at det bør legges til rette for gode betingelser for instituttene og miljøene som driver denne forskningen fremover. Samspillet mellom klimaforskning og forskning på fornybar energi er helt avgjørende for et skifte fra en oljebasert økonomi. Bruken av fornybare energi er en av viktigste metodene for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor ønsker også studentparlamentet, som tidligere fastsatt, at klimaforskning skal bli et av de nye profilområdene på UiB. Studentparlamentet mener at: Universitetet i Bergen må legge til rette for forskningen på fornybar energi. Universitetet i Bergen må prioritere klimaforskning høyt nok til at målsetningen om å fortsatt være i verdenstoppen skal kunne nås. Universitetet i Bergen må utrede hvordan universitetet skal spille sin rolle i samfunnet for å imøtegå klimautfordringene som verden står overfor. Punktene over bes forstått i sammenheng med vår tidligere vedtatte politikk som er forankret i vårt prinsipprogram vedtatt i møte den 26. mai av i år og resolusjon om ny strategiplan for UiB vedtatt i møte den 27. oktober av i år. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas 15

16 SP 58/14-15 Brev til Paven om St. Paul skole Vedtakssak innsendt av DERA Bakgrunn: Bråket utenfor U.pihl. er uholdbart. Det er derfor ønskelig å prøve å gjøre noe med dette problemet. St. Paul skole er en katolsk skole, og vi velger derfor å gå direkte til høyeste instans, for å spare tid ved å unngå byråkrati. Hensikt: Hensikten er å godkjenne at vi kan sende dette brevet til Paven, på vegne av studentparlamentet. Dear Mr. Pope Regarding St. Paul Children School in Bergen. We have a very ergent matter that we would like to share with you. You seem to have placed a school of yours right next to our largest University reading room building. This is very noisy for us who wants to study the ways of God s creations, espcecially in the summertime (it s very cold here in the north, and normally everyone is inside other than in the summertime (also, here in Bergen it rains all the fucking time (maybe you could tell God to do something about that aswell, while you re at it))). And yes, we have tried praying (even to virgin Mary (wich nicely describes our desperation, since we are protestants here in Norway)), and it doesn t help. We are tired of this shit. Please tell God to make the noisy kids shut their mouths please. Especially during our exam-period. We suggest that this could be done by not having storefri (big free) in this period. Yours dearly, The Student Parlament of the University of Bergen Amen :) PS: We have translated it into latin also, in case you don't understand english: D. Pope Children de St. Paul School in Bergen. Vellem nobis hoc, quod particeps ergent ipsum. Videris proxime posui te maxima University schola lectionem locus aedificium. Hoc est sonantis nobis vult studio viarum Dei creaturarum espcecially in aestate (suus frigus est in septentrione, et communiter omnes, quod deintus est, praeterquam in aestate (etiam in Bergen inpleat omnes stupri tempus (quod forte possis dicere aliquid de Deo tam, cum te non in))). Et sic conati sumus orantes (etiam virgo Maria (accuratius describit tribulationem nostram desperationem, quia sumus in Norvegia protestantium)) et non auxilium. 16

17 Fessi sumus pati. Dic ei facere sonantis os suum pellentesque velit. Praesertim in nobis: nito period. Unde secundum hoc non posset fieri per "storefri" (magnus solvo) in hoc tempus. Oremus, tua sunt: tuum, University Student Bergensis Parlamentum Amen :) FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar brevet til Paven om St. Paul skole. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas ikke SP 59/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 60/14-15 Møtekritikk Uformell diskusjonssak 17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer