Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 Tid: Mandag 24.november 2014 kl Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Sigrid Jangaard Strand, senest tre dager før møtet. Ved spørsmål, kontakt leder Tommy Mo Aarethun. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. Vedtakssak mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. MØTEPLAN SP SP 01/14-15 Mandag 26.mai (konstituerende møte) SP 02/14-15 Mandag 29.september (arbeidsprogram vedtas) SP 03/14-15 Mandag 27.oktober SP 04/14-15 Mandag 24.november (budsjett for 2015 vedtas) SP 05/14-15 Mandag 26.januar SP 06/14-15 Mandag 23.februar SP 07/14-15 Mandag 23.mars SP 08/14-15 Mandag 27.april SP 01/15-16 Tirsdag 26.mai (konstituerende møte SP ) 1

2 Forslag til dagsorden SP 46/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak SP 47/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 03/14-15 Vedtakssak SP 48/14-15 Orienteringer Orienteringssak SP 49/14-15 Orientering fra Internasjonal Komité Orienteringssak innsendt av Johanne Vaagland SP 50/14-15 NSOs likestillingspolitiske plattform Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 51/14-15 UiB og SiB Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 52/14-15 Studentparlamentets budsjett 2015 Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 53/14-15 Høringssvar om skolepenger Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget SP 54/14-15 Resolusjon: Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB Vedtakssak innsendt av Blå liste SP 55/14-15 Resolusjon: Ansvarlig innkjøp Vedtakssak innsendt av Audun Syltevik SP 56/14-15 Resolusjon: Våkne studenter gir økt læringsutbytte Vedtakssak innsendt av DERA 2

3 SP 57/14-15 Resolusjon: Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden Vedtakssak innsendt av Liberal liste og Sosialdemokratisk liste SP 58/14-15 Brev til Paven om St. Paul skole Vedtakssak innsendt av DERA SP 59/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 60/14-15 Møtekritikk Diskusjonssak Med hilsen Tommy Mo Aarethun Sigrid Jangaard Strand, leder SP-UiB organisasjonskonsulent 3

4 Forslag til dagsorden SP 46/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. FORSLAG til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 47/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 03/14-15 Vedtakssak Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Forslag til protokoll SP 03/14-15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP02/14-15 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 48/14-15 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. 4

5 Leder, Tommy Mo Aarethun Leiar: Denne månaden har me arbeida med budsjett, for å få dette på plass til SP 04. Me har gått gjennom aktivitetar for dette budsjettåret og sett på kva me ynskjer å gjera i kommande budsjettår. Me har også planlagt ein kampanje no til eksamen som heiter «10 tips til eksamen». Denne er nokså lik den me hadde i fjor og vil koma i Studvest og i sosiale medier i tida framover. Onsdag var eg på møte i byrådsleiarens kontaktutval. Det var vårt fyrste møte med den nye byrådsleiaren og sakene denne dagen var sendt inn av Velferdstinget. Same kveld deltok eg i ein debatt på Kronbar som var arrangert av Promoteringskomiteen til Studentparlamente om strukturmeldingen som kjem til våren. Dette var ein nyttig debatt og kom i ei tid då dette var veldig relevant, då dette var oppe som sak i Universitetsstyret dagen etter. Torsdag hadde me besøk av Synne under Operasjon Dagsverk. Ho var med oss under våre vanlege oppgåver og fekk blant anna prøva å skriva eit lesarinnlegg. Fredag deltok eg saman med Susann på Universitetsstyret sitt strategiseminar. Det var ein nyttig dag med mange gode innleiingar og drøftingar kring dette temaet. Eg haldt eit innlegg om utdanning og kvifor det er viktig at dette kjem «fram frå forskingsskuggen». Fredag haldt Jonas Gahr Støre eit foredrag på UiB i regi av Arbeiderpartiets Studentlag. Der nytta eg høvet til å stilla eit spørsmål og studentanes levekår og om studieavgift for internasjonale studentar. Her finn dykk arbeidsutvalet sin blogg for oktober: Følg med på snart kjem bloggen for november. Media: Me har hatt eit mål om å vera svært synlege, både i media men også gjennom sosiale medier og gjennom den nye nettsida vår. Per hadde me 74 medieoppslag, noko me er svært nøgde med. Me kjem til å halda fram med strategien om å vera synleg gjennom media, sosiale medier og gjennom deltaking på ulike arrangement. Det er viktig at Studentparlamentet er synleg ovanfor dei studentane me reprsentera samstundes som me er synlege ovanfor dei me ynskje å påverka. Læringsmiljø: I denne perioden har eg hatt eit møte med Eiendomsavdelinga og Studieadministrativ avdeling om bruk av seminarrom til lesesalsplassar, ein resolusjon som vart vedtatt i september. Dette vert no løfta som sak i Læringsmiljøutvalet(LMU) Tysdag og onsdag var eg på LMU-forum i trondheim. Ei møte der Universell invitera leiarar og sekretærar for LMU rundt om i landet til eit møte for erfaringsutveksling og fagleg påfyll. Under den avsluttande delen på onsdag var eg deltakar i ein paneldebatt som drøfta LMU si rolle og korleis LMU kan samarbeida med andre aktørar i arbeidet med å betra studentane sitt psykososiale læringsmiljø. I tillegg til dette har eg arbeida med sakslista til kommande møte i LMU som er Det har også vore eit møte i arbeidsgruppa som jobbar med retningslinjer for studentkonfliktar, eit arbeid som diverre har stogga litt opp og vore langt meir utfordrande enn kva me hadde tenkt på førehand. Andre ting: Planleggingsmøte Studikvalitetsseminar(10.12) Planleggingsmøte Læringsmiljøutvalget(26.11) Debattmøte på Litteraturhuset om UiB Budsjettmøte i Velferdstinget 5

6 Møte med EiA og SA om bruk av seminarrom «Tell me about Africa» Debatt på Studentradioen om budsjettmøtet i Velferdstinget Studentrådsmøte i UH-nett Vest NSO ting i Bergen den kommande veka: Den kommande veka skal eg delta på representantsskapsmøte i Universitets- og høgskulerådet som finn stad på Høgskulen i Bergen saman med leiar og nestleiar av NSO. Fredag skal alle lokallagsleiarane i Bergen ha møte med nestleiar i NSO, Aleksander Sæbø Løtvedt. Forfall til SP04 grunna operasjon: Grunna laseroperasjon av det eine auget mitt måndag må eg diverre melde forfall til møtet i Studentparlamentet. Eg kjem også til å vera borte frå jobb nokre dagar denne veka som følgje av denne operasjonen. Ta kontakt med meg på telefon eller e-post dersom dykk har spørsmål til meg om min orientering eller andre ting. Nestleder, fag- og forskningsansvarlig, Susann Strømsvåg I uken etter forrige parlamentsmøte brukte jeg en del tid på forskning. Det skal vedtas ny forskningspolitisk plattform i NSO, og i forbindelse med det har vi sendt inn noen innspill til komiteen som skal skrive et utkast til denne. Torsdag var AU på middag med ledelsen ved UiB i Knut Fægris, og fredagen etter var Tommy og jeg på et styreseminar som handlet om strategiarbeidet. Fredag deltok jeg på et seminar på HiB som hadde fått navnet "Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?". Det var utdanningsutvalget i UHR som arrangerte dette i samarbeid med høyskolen. I etterkant av dette var jeg ute og spiste med Anders og Sondre fra NSO som også deltok på dette seminaret. Jeg har også brukt en del tid siden forrige møte på å jobbe generelt med arbeidsprogrammet. Jeg har prøvd å lage meg en oversikt over hva første skritt er i arbeidet de ulike punktene, samt en oversikt over hvem det er lurt å snakke med først. Noen av punktene i programmet er man allerede godt i gang med, likevel er det jo slik at disse prosessene tar litt tid på UiB. Ellers har jeg jobbet en del med tverrfaglighet og universitetspedagogikk. Når det gjelder tverrfaglighet er hovedproblemet der at emnene på juridisk fakultet stort sett er lukket for andre studenter ved UiB. Grunnen til dette er i hovedsak at de allerede har mange studenter per vitenskapelig ansatt og at det er lagt opp til tett oppfølging av studentene på disse emnene. Jeg er også i kontakt med Uniped for å kartlegge hvordan situasjonen er i dag. Det er vanskelig å skaffe en oversikt over det tilbudet som finnes, hvor mange som tar kursene osv. Her venter jeg fortsatt på svar. Jeg har også sett en del på punktet om tilbakemeldinger. Her har vi valgt å fokusere på oppgaver som leveres inn i løpet av semesteret, og jeg tror derfor det er naturlig å starte med å se på hva seminarledere får av opplæring og lignende siden det faktisk er de som skal rette disse oppgavene. Det viser seg at tilbudet er ganske varierende rundt om på UiB, og det må være et mål at alle seminarledere skal få god opplæring før de starter. Møter denne måneden: Planleggingsmøte studiekvalitetsseminaret Møte i arbeidsgruppen for retningslinjer for håndtering av studentkonflikter Møte i forskningsutvalget 6

7 Møte med JSU om digitalisering Magnus og jeg hadde en presentasjon om SP-UiB for MOSU Velferd, informasjons- og fakultetsansvarlig, Magnus Brekke Nygaard Dagen etter forrige SP-møte hadde jeg medarbeidersamtale med Tommy. Starten av perioden bar også preg av arbeid knyttet til debatten promoteringskomiteen holdt på Kronbar. Jeg har hatt to møter med kontor for samfunnskontakt, et innspills møte til deres alumnussatsing og et møte i alumnusrådet. Neste års alumnusdag vil finne sted 12. september i den nye universitetsaulaen og på studentsenteret. 30. oktober var det OD-dag og arbeidsutvalget (AU) fikk hjelp på kontoret av Synne fra Bergen katedralskole. Samme dag deltok AU også i middag med universitetsstyre og rektoratet. Det har også vært et temamøte i redaksjonsrådet for studieinformasjon. Universitetet i Bergen (UiB) har mye å gå på for å bli bedre på studieinformasjon, men holdes tilbake av gamle løsninger på nettsiden. AU har videre laget en gjennomføringsplan for arbeidsprogrammet. AU har gjort følgende oppnevninger av studentrepresentanter i perioden: Navn Rolle Redaksjonsrådet for Magnus Brekke Nygaard Fast representant studieinformasjon Senter for kvinne- og Odd Kristian Ophus Fast representant kjønnsforskning Alumnusrådet Martin Nygaard* Vararepresentant SP-UiB fondet Martin Nygaard* Styremedlem * Det gjøres oppmerksom om at dette er min bror. Velferd Igjen har mye velferdsarbeid gått gjennom mitt verv i Velferdstinget i Bergen. Lørdag 8. november ble det årlige budsjettmøte avholdt, dagen før var det minglekveld mellom representantene og organisasjonene. Som følge av utfallet av budsjettmøte har det gått mye tid på å analysere og kommentere resultatet av møte, jeg hadde blant annet et debattinnlegg på trykk i Studvest om dette. Videre har jeg deltatt på foreningsnettverksmøte med Lykkepromille hvor rus i studentorganisasjoner var tema. Og planlagt årets julebord for Studentparlamentet. Informasjon På informasjonssiden har jeg hatt møte med kommunikasjonsavdelingen for å få utarbeidet en ny og oppdatert brosjyre om studentdemokratiet ved UiB, denne er nå under utvikling. I forbindelse med eksamen planlegger AU en kampanje som vil bli synlig i Studvest og i sosiale medier. Det har vært et møte i promoteringskomiteen for å planlegge nyåret. Promoteringskomiteen planlegger på nyåret blant annet å arrangere Helhus på Kvarteret, minst en ny debatt og utarbeide en informasjonsbrosjyre om SP-UiB, samt en informasjonsfilm i samarbeid med BSTV. Noe tid har også gått med til å krangle med Netprint ved bestilling av nytt grafisk materiell. Fakultet 3. november inviterte styrestudentene til Styreforum med alle fakultetsrepresentantene og alle studentutvalg, dette var en fin erfaringsutveksling. Videre har jeg vært på møte med Medisinskodontologisk studentutvalg, samt deltatt på deres samarbeidsseminar som ble avholdt på fakultetet 13. november. AU planlegger også å avholde et kurs for student- og fagutvalg som vil bli holdt i «egget» på Studentsenteret 19. november 7

8 Internasjonalt-, miljø- og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Siden sist har mye av planleggingen med studenttorg den 27. januar kommet på plass. Påmeldingen er nå åpnet, og flere organisasjoner har allerede meldt seg på. Merker en ny boost hver gang det postes noe på facebook - så jeg vil oppfordre dere alle til å spre ordet til de av dere som er med i eller kjenner noen som er med i en studentorganisasjon. Påmelding: Jeg deltok også (sammen med Magnus) i et møte med MOSU. Vi tok opp sykkelparkeringer, men de understrekte at de hadde gode fasiliteter både med parkeringer og med garderober, så MOF vil ikke bli prioritert øverst på listen når en evt. plan kommer på plass. Jeg tok også opp kjønnsbalansen blant studenter, og møtte enighet blant studentene på MOF om at fakultetet kunne gjort mer i sitt rekrutteringsarbeid for å få utjevnet kjønnsbalansen. Jeg har også deltatt på budsjettmøtet i Velferdstinget. Internasjonalt Planlegging og gjennomføring av Tell me about Africa den 13. november. Planlegging av International Students Day 17. november. På morgenen den 17. var jeg også i studentradioen for å snakke om arrangementet. Møte i Internasjonal Komité. Møte med internasjonale studentorganisasjoner i Bergen. Vi har tidligere snakket om å opprette en pris til den organisasjonen som er flinkest til å inkludere internasjonale studenter. Vi ønsker at dette skal være en pris som deles ut årlig. Vi lanserer ideen i forbindelse med 17. november. Etter jul skal vi ha nytt møte der vi skal starte prosessen med å formalisere ideen i samarbeid med ledelsen ved UiB, studieadministrativ avdeling og relevante studentorganisasjoner. Studentparlamentene på HiB, NHH og NLA har også blitt kontaktet om de vil bidra med å dele ut en slik pris. Målet er å ha prisutdelingen på plass til 17. november neste år. Skrev svar til Atle Simonsen sitt innlegg i Studvest om skolepenger: Miljø Møte med sykkelsjef Ove Botnevik. Det bør komme på plass en konkret plan for sykkelparkeringen ved UiB, en slik finnes ikke i dag. Trenger drahjelp fra ledelsen, så dette er sak på neste rektorlunsj den 17. nov. Likestilling På universitetsstyremøte 30. oktober vedtok styret nytt budsjett for I budsjettet ble blant annet posten på likestillingsarbeid kuttet fra 4,8 til 2 millioner kroner. Begrunnelsen er at mer av midlene nå skal bli brukt på fakultetene. Jeg er litt bekymret for at likestillingsarbeidet ved UiB nå kan bli nedprioritert på grunn av at den økningen i midler som fakultetene nå får ikke er øremerket likestillingstiltak. Jeg og Marius Prytz skrev derfor et innlegg i Studvest om nettopp dette: Jeg kommer til å følge med på hva som skjer fremover, blant annet kommer det en sak også på neste styremøte som blant annet omhandler dette. 8

9 Studentrepresentantene i Universitetsstyret, Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann Perioden Det har i perioden vært ett universitetsstyremøte. På dette møtet ble det blant annet behandlet innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding og budsjett for Vi trakk frem uttalelsen fra Studentparlamentet, og stilte oss bak den. Hovedprioriteringene for budsjettet ble vedtatt i vår. I det endelige budsjettet som ble vedtatt på forrige møte dobles bevilgningen til DigUiB. I tillegg til universitetsstyremøtet har styret deltatt på seminar med universitetsledelsen for å diskutere universitetets strategi for Et utkast til strategiplanen er nå lagt ut på UiBs nettsider: Et utkast til strategiplanen bli etter hvert bli sent ut på høring, til blant annet Studentparlamentet. Vi har også arrangert et Styreforum. Der holdt prorektor Anne Lise Fimreite foredrag om strategiprosessen. I tillegg til strategiplanen diskuterte vi undervisning, oppfølging og tilbakemelding til studenter. Det var veldig nyttig for oss å høre hvordan det gjøres på ulike fakulteter og institutter. Studentutvalget juridisk fakultet arrangerte et møte hvor de presenterte digitaliseringsprosessen på juridisk fakultet og de erfaringene de har fått i prosessen. Helgen november har Anders deltatt på KOF-samling. Det var det spesielt fokus på likestilling i akademia. KOF-seminarene er et forum for kunnskapsutveksling mellom styrestudenter ved universitetene i Norge. Vennlig hilsen Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann Studentrepresentanter i Universitetsstyret SP 49/14-15 Orientering fra Internasjonal Komité Orienteringssak innsendt av Johanne Vaagland Bakgrunn: På SP03 ble det vedtatt nytt mandat for IK. Der står det blant annet at komiteen skal orientere til Studentparlamentet. IK legger nå frem sine planer for perioden 2014/15. Planer for Internasjonal Komité 2014/2015: Arrangere oppstartsuke for internasjonale studenter på høst- og vårsemesteret i samarbeid med andre relevante studentorganisasjoner. Bidra aktivt i oppstart og gjennomføring av en pris til den studentorganisasjonen som er best på å inkludere internasjonale studenter i sine organisasjoner. Jobbe med å få til en konto på Instagram som heter UiB Utveksling. Gjennomføre et arrangement på Club Fantoft i løpet av semesteret. Arrangere seminar om hvilken rolle UiB og andre norske universiteter bør ha i dagens globaliserte samfunn. Gjennomføre Studenttorg 27. januar. Være aktive i kampanjen mot skolepenger for internasjonale studenter. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet IKs planer for perioden 2014/15 til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 9

10 SP 50/14-15 NSOs likestillingspolitiske plattform Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: Det skal vedtas ny likestillingspolitisk plattform på LS03. I den forbindelse tar vi opp forslaget til ny plattform til diskusjon på SP04. Studentparlamentet kan diskutere utkastet og komme med innspill som kan tas med videre i LS. Forslag til ny plattform er utarbeidet av Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK) i NSO. Medlemmene av komiteen ble valgt på landsmøtet til NSO i mars 2014, og består av Tord Øverland (leder), Tor Sivertsen Prestegard, Kaia Marie Rosseland, Lena Byrkjeland og Anne Finstad. Under er listet opp noen forslag til diskusjon. Disse punktene er i hovedsak dissensene som kommer frem i forslaget. Forslag til diskusjon: Skal en benytte kvoteordninger og tilleggspoeng for å sikre mangfold i høyere utdanning? Hvordan kan en skape bedre kjønnsbalanse i akademia hvis en ikke skal bruke tilleggspoeng eller andre kvoteringsordninger? Bør NSO tallfeste minstekrav til kjønnsbalanse? (Se dissenser s. 2, linje 43-47). Skal en benytte kvoteringsordninger for å sikre samme mangfold blant vitenskapelige ansatte som blant studenter? (Se dissens s. 4, linje 121). Bør plattformen mene noe om at arbeidsplassen skal tilby ekstra oppfølging til nyansatte, og at NAV må sikre at personer som har fått ekstra oppfølging under studiene også får dette videre ut i arbeidslivet? (Se dissens s. 4, linje 122). Vedlegg: - Sakspapir til NSOs landsmøte om Likestillingspolitisk plattform SP 51/14-15 UiB og SiB Diskusjonssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: Det er viktig at ein heile tida sikrar at alle institusjonar bidreg inn i samskipnaden slik at ein kan oppretthalda gode tilbod. Dette har vore ei sak som har vore oppe tidlegare der ein såg at Universitetet i Bergen (UiB) bidreg klart mest inn i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Hensikt: Å løfte ein diskusjon kring korleis ein kan få til ei meir rettferdig fordeling av bidraga som medlemsinstitusjonane bidreg med inn til SiB. Dette er viktig for at me skal kunne oppretthalda gode velferdstilbod til studentar i Bergen Det har lenge vore slik at institusjonane i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) bidreg ulikt. Sidan Studentparlamentet ved UiB er det organet som representera alle studentane ved UiB ynskjer Arbeidsutvalet difor å leggja fram ei drøftingssak i Studentparlamentet om dette. At institusjonane bidreg inn i SiB er heilt avgjerande for å nå våre og Velferdstinget sine mål om gode tilbod og rimelege prisar. Burde ein ta ein gjennomgang av bidraga inn i SiB og sjå på endringar som gjer at institusjonane bidreg meir likt inn i SiB? 10

11 Arbeidsutvalet ynskjer innspel frå Studentparlamentet på korleis dette kan løysast og sjå på kva endringar som kan gjennomførast for å sikra eit best mogleg tilbod til alle SiB-studentane. SP 52/14-15 Studentparlamentets budsjett 2015 Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: må ha eit budsjett for Ein del postar i budsjettet er fastsatt av universitetet og SiB og kan soleis ikkje endrast i behandlinga av budsjettet. Ein vel difor å legga fram for Studentparlamentet dei postane som ein har høve til å endra ved behandling av budsjettet. Postane som er fastsatt er til dømes honorar til AU, lønn til organisasjonskonsulent og det som naturleg føl av desse postane(les: arbeidsgivaravgift m.m. ). Totalramma for budsjettet i 2015 inkludert desse postane vert omlag 2,38 millionar. I henhold til avtalen mellom universitetet og studentparlamentet justert for konsumprisindeksen vil det vera omlag kr til fordeling på postane ein har høve til å endra i budsjett Grunnen til at ein her operera med «omlag» er at tala frå Universitetet i Bergen ikkje er kjende enno. Men med avtalen mellom UiB og Studentparlamentet som årleg vert justert for konsumprisindeksen (KPI) kan ein difor anslå at dei vil vera omlag slik som framstilt her. Arbeidsutvalet legg fram sitt forslag til budsjett med kommentarar til dei ulike postane som ein har høve til å fordela og som ikkje er fastlagt av universitetet og eller SiB. Dersom det er spørsmål til budsjettframlegget kan desse sendast til i forkant av møtet eller stillast i saka på møtet. Vedlegg: - Forslag til budsjett Noter til budsjett 2015 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar budsjettforslaget for Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 53/14-15 Høringssvar om skolepenger Vedtakssak innsendt av Arbeidsutvalget Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet sendte 8.oktober 2014 forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift av 15. desember 2005 nr om egenbetaling på høring. I høringsnotatet foreslår departementet å innføre en avgrenset ordning hvor de statlige universitetene og høyskolene får anledning til å kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Studenter som har rett til støtte fra Statens lånekasse for utdanning og utvekslingsstudenter omfattes ikke av endringene. 11

12 Høringssvar om skolepenger for internasjonale studenter Studentparlamentet ved UiB mener at en innføring av skolepenger for internasjonale studenter ikke bør innføres av flere grunner. Skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS-området er et brudd på gratisprinsippet, et prinsipp som vi mener skal ligge til grunn og gjelde alle som ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Dette gir også Norge et konkurransefortrinn i kampen om de gode hodene. Vi ønsker at studenter skal ha like muligheter til å studere ved vår institusjon, og innføring av skolepenger vil begrense denne muligheten for de som ikke kan betale studieavgiften. I KDs eget høringsnotat påpekes det også at antall søkere gikk kraftig ned da skolepenger ble innført i andre land i norden. Studentparlamentet ved UiB mener at en nedgang i antall søkere fra land utenfor EU/EØS vil svekke kvaliteten i høyere utdanning. De internasjonale studentene ved Universitetet i Bergen er en verdifull ressurs. De bidrar til mangfold i studentmassen og nye perspektiver fra andre fagmiljø som er nyttig i studiehverdagen ved universitetet. Vi mener også det er mulig å satse på målrettet internasjonalisering uten å innføre skolepenger for studenter utenfor EU/EØS-området. I høringsnotatet står det også at de høyere utdanningsinstitusjonene får anledning til å kreve studieavgift for de nevnte studentene, og at institusjonene ikke vil være pålagt å ilegge studieavgift og dermed fritt kan fastsette størrelsen på avgiften. Vi stiller oss kritiske til at forslaget formuleres som om noe som er frivillig for hver enkelt institusjon når vi samtidig ser at det kuttes i institusjonenes budsjetter tilsvarende beløpet som det er ment at en skal tjene inn igjen med studieavgift. I Finland finnes det også eksempler på at de administrative kostnadene ved å innkreve skolepenger er så store at kostnadene kan komme til å overstige inntektene. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar «Høringssvar om skolepenger for internasjonale studenter». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 54/14-15 Resolusjon: Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB Vedtakssak innsendt av Blå liste Hensikt: Sikre at studentene har tilgang på maskiner som er tilpasset deres bruk, og at maskinene er i en forsvarlig stand og byttes ut når de ikke lenger fungerer som de bør. Bakgrunn: Slik det er i dag er instituttene ansvarlig for å kjøpe inn og drifte PCer til studentene. ITavdelingen gir støtte til driften, på maskiner som er innenfor garanti (fem år). Problemet med dagens ordning er at instituttene ikke bytter ut PC-ene etter fem år, slik de skal. Det medfører at det står PCer som er såpass gamle rundt om på UiB at de ikke lenger fungerer til den bruken de skal. Vi ønsker derfor en endring i innkjøps- og betalingsordningene for maskinene. Vi foreslår derfor en ordning hvor instituttene ikke lenger kan kjøpe inn maskiner, men må leie dem av IT-avdelingen for fem år av gangen. Det fører til fem ting: 1. IT-avdelingen påser at maskinene passer til bruken, med en levetid på fem år. 2. Maskiner som er over fem år gamle blir byttet ut. 3. Det blir forutsigbart økonomisk for instituttene siden leien er den samme hvert år. 4. Studentene får maskiner som passer behovet til studiet. 5. Når maskinene er fem år kan IT-avdelingen resirkulere maskinene slik at de faktisk kan komme til nytte på annet vis. 12

13 Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB Dagens ordning for innkjøp av maskiner ved UiB, hvor instituttene selv kjøper inn maskiner, er etter vår mening ikke god nok. Det fører til at maskinene ofte blir stående i bruk lenger enn de fem årene garantien varer, og de fungerer da ikke lenger optimalt til den bruken de er ment for. Dette fører samlet sett til et dårligere læringsmiljø for studentene ved UiB. Studentparlamentet ønsker derfor at UiB ser på hvordan man kan organisere innkjøp og betaling av maskiner på en mer hensiktsmessig måte. En ordning der instituttene ikke lenger kjøper egne maskiner, men leier maskiner av IT-avdelingen for fem år av gangen, vil løse mange av de problemene som eksisterer med dagens ordning. En slik ordning vil også sikre økonomisk forutsigbarhet for instituttene siden leien vil være den samme hvert år. Studentparlamentet ønsker derfor at: UiB endrer sine innkjøps- og betalingsrutiner for PCer ved UiB, til en ordning der IT-avdelingen har ansvar for innkjøp av maskiner som så leies ut til instituttene for fem år av gangen. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Endring av innkjøps- og betalingsordningene for PCer ved UiB». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 55/14-15 Resolusjon: Ansvarlig innkjøp Vedtakssak innsendt av Audun Syltevik Kilder: ics-victims-of-the-israeli-offensive-on-gaza-since-08-july-2014&catid=145:in-focus Ansvarlig innkjøp Sommeren 2014 startet Israel bombing av Gaza. Siden da har over 2000 mennesker blitt drept og mer enn skadet. Fremdeles er Gaza rammet av Israels blokade som hindrer blant annet viktig medisin, mat og bygningsmaterialer å komme inn i Gaza. Befolkingen i Gaza har opplevd store lidelser gjennom bombingen i 2008 og årets bombing, blokaden er med på å forsterke disse lidelsene. Studentene ved UiB ønsker ikke å bidra til den israelske okkupasjonen. Vi ber derfor UiB om ikke å kjøpe israelske produkter fram til blokaden av Gaza er opphevet. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Ansvarlig innkjøp». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas 13

14 SP 56/14-15 Resolusjon: Våkne studenter gir økt læringsutbytte Vedtakssak innsendt av DERA Hensikt: Sikre at universitetets undervisningstidspunkt er tilpasset en så stor andel av studenter som mulig. Dette vil øke læringsutbytte til studentene ved universitetet og kan være et positivt tiltak for den psykiske helsen til studentene. Resolusjonen kan sees i lys av studentparlamentets prinsipprogram punkt 4, hvor det går det frem at ingen studenter skal diskrimineres på bakgrunn av gruppetilhørighet. Bakgrunn: I senere år har det blitt avkreftet at morgentrøtte studenter kun skyldes dårlige vaner og lav disiplin. Forskere ved UiB har funnet at en betydelig andel av befolkningen, populært kalt B- mennesker, grunnet genetikk har en forsinket døgnrytme[1][2][3]. Forsinkethet som kan begrenses, men som er umulig å omvende fullstendig. B-mennesker som kjemper mot sin egen døgnrytme kan oppleve å opparbeide et søvnunderskudd, noe som videre kan resultere i økt risiko for psykiske problemer, vektøkning, diabetes, hjerte og karsykdommer og generell dødelighet. Dette kan knyttes til funnene i Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2014[4]. Studier viser at B-mennesker presterer dårligere akademisk enn A-mennesker[5], en prestasjon som kan ha forankret seg i arbeidslivet, da B-mennesker har betydelig lavere inntekt enn A-mennesker. En inntektsforskjell som forklares ved at samfunnet er tilpasset A-menneskers vaner. Økt bruk av mer fleksibel arbeidstid har ført til minkende gap mellom A og B-mennesker, både innenfor akademiske resultater og inntekt. Et moment som gjør problemstillingen spesielt relevant i henhold til Universitetets undervisningsplan er at tilstanden med forsinket døgnrytme er verst i 20-årene. En aldersgruppe som dominerer studentmassen. [1] [2] [3] [4] [5] Våkne studenter gir økt læringsutbytte Det har i lang tid vært en etablert praksis ved Universitetet at en del av undervisningen foregår tidsrommet Et tidspunkt da en stor andel av studentene av biologiske årsaker har konsentrasjonsproblemer, og derav vil få et begrenset utbytte av undervisningen. Studentparlamentet mener at en undervisningsplan som i større grad er tilpasset alle studenter vil kunne øke læringsutbytte, prestasjonene og velferden til studentmassen ved universitetet. Med utgangspunkt i at studentene er biologisk forskjellige, og at en betydelig andel av studentmassen har et undervisningsløp som ikke er tilpasset deres døgnrytme, mener derfor Studentparlamentet at Universitetet bør tilstrebe å i så stor grad som mulig ha undervisningstid mellom 09:15 og 16:00. Det er ikke ønskelig å forskyve forelesningene til etter kl. 16:00, men å gjennomføre en utredning om mulighetene til å minimere antallet forelesninger som starter 08:15. 14

15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Våkne studenter gir økt læringsutbytte». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 57/14-15 Resolusjon: Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden Vedtakssak innsendt av Liberal liste og Sosialdemokratisk liste Bakgrunn: Liberal liste og Sosialdemokratisk liste har i samarbeid utarbeidet et resolusjonsforslag om klima- og energiforskingen ved UiB. Resolusjonens innhold er basert på prinsipprogrammet til og tidligere forhandlinger i Studentparlamentet ved UiB. Hensikt: Resolusjonen er utviklet med tanke på å kunne samle et bredest mulig flertall bak en så tydelig og retningsgivende politikk som mulig. De to ovenfor nevnte lister foreslår i fellesskap følgende resolusjon for Studentparlamentet ved UiB: Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden Klimaendringene er reelle og i hovedsak menneskeskapte. Det behøves en politisk og vitenskapelig satsning uten historisk sidestykke som gjør oss i stand til å håndtere og forebygge de forestående klimaendringene vår generasjon står overfor. Vår ambisjon for universitetet vårt er at våre studenter og forskere skal være i verdenstoppen innen klimaforskning og kompetanse. Vi forventer at dette i fremtiden vil bli stadig mer krevende for fagmiljøene våre. Vi mener derfor at det bør legges til rette for gode betingelser for instituttene og miljøene som driver denne forskningen fremover. Samspillet mellom klimaforskning og forskning på fornybar energi er helt avgjørende for et skifte fra en oljebasert økonomi. Bruken av fornybare energi er en av viktigste metodene for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor ønsker også studentparlamentet, som tidligere fastsatt, at klimaforskning skal bli et av de nye profilområdene på UiB. Studentparlamentet mener at: Universitetet i Bergen må legge til rette for forskningen på fornybar energi. Universitetet i Bergen må prioritere klimaforskning høyt nok til at målsetningen om å fortsatt være i verdenstoppen skal kunne nås. Universitetet i Bergen må utrede hvordan universitetet skal spille sin rolle i samfunnet for å imøtegå klimautfordringene som verden står overfor. Punktene over bes forstått i sammenheng med vår tidligere vedtatte politikk som er forankret i vårt prinsipprogram vedtatt i møte den 26. mai av i år og resolusjon om ny strategiplan for UiB vedtatt i møte den 27. oktober av i år. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden». Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas 15

16 SP 58/14-15 Brev til Paven om St. Paul skole Vedtakssak innsendt av DERA Bakgrunn: Bråket utenfor U.pihl. er uholdbart. Det er derfor ønskelig å prøve å gjøre noe med dette problemet. St. Paul skole er en katolsk skole, og vi velger derfor å gå direkte til høyeste instans, for å spare tid ved å unngå byråkrati. Hensikt: Hensikten er å godkjenne at vi kan sende dette brevet til Paven, på vegne av studentparlamentet. Dear Mr. Pope Regarding St. Paul Children School in Bergen. We have a very ergent matter that we would like to share with you. You seem to have placed a school of yours right next to our largest University reading room building. This is very noisy for us who wants to study the ways of God s creations, espcecially in the summertime (it s very cold here in the north, and normally everyone is inside other than in the summertime (also, here in Bergen it rains all the fucking time (maybe you could tell God to do something about that aswell, while you re at it))). And yes, we have tried praying (even to virgin Mary (wich nicely describes our desperation, since we are protestants here in Norway)), and it doesn t help. We are tired of this shit. Please tell God to make the noisy kids shut their mouths please. Especially during our exam-period. We suggest that this could be done by not having storefri (big free) in this period. Yours dearly, The Student Parlament of the University of Bergen Amen :) PS: We have translated it into latin also, in case you don't understand english: D. Pope Children de St. Paul School in Bergen. Vellem nobis hoc, quod particeps ergent ipsum. Videris proxime posui te maxima University schola lectionem locus aedificium. Hoc est sonantis nobis vult studio viarum Dei creaturarum espcecially in aestate (suus frigus est in septentrione, et communiter omnes, quod deintus est, praeterquam in aestate (etiam in Bergen inpleat omnes stupri tempus (quod forte possis dicere aliquid de Deo tam, cum te non in))). Et sic conati sumus orantes (etiam virgo Maria (accuratius describit tribulationem nostram desperationem, quia sumus in Norvegia protestantium)) et non auxilium. 16

17 Fessi sumus pati. Dic ei facere sonantis os suum pellentesque velit. Praesertim in nobis: nito period. Unde secundum hoc non posset fieri per "storefri" (magnus solvo) in hoc tempus. Oremus, tua sunt: tuum, University Student Bergensis Parlamentum Amen :) FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar brevet til Paven om St. Paul skole. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas ikke SP 59/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 60/14-15 Møtekritikk Uformell diskusjonssak 17

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 Tid: Tirsdag 21.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15 Tid: Mandag 27.oktober

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra.

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra. Referat fra AU-møte 3. november kl. 12:00 Til stede: AU, Thea, Magnus og Hege (referent) Sted: Rom 207 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat (V) Innkalling og dagsorden godkjent. Godkjenning

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 05/15-16 den 25. januar2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament NSOs politikk Fag og forskning Studentenes Velferd og likestilling politikk Internasjonal 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament Utdanningspolitisk plattform Velferdspolitisk plattform Forskningspolitisk

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs konstituerende møte 01/15-16 den 23. mai 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter Innledningsvis ønsket avtroppende leder, Tommy Mo Aarethun, og

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/15-16 den 31. august 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 7 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 3. september 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 50/13 Opprop 10 15 20 25 30 Følgende representanter og vararepresentanter

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/5-6 Tid: Mandag 3. august 205 kl.

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 05/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 05/15-16 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 05/5-6 Tid: Mandag 25. januar 206 kl. 7.00 Sted: Integrerbar,

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Klasserom i Førde Tid: 17:30-21:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, Stad: Klasserom i Førde Tid: 17:30-21:00 Sogndal, 15. november 2016 Vår ref: KAA 1 Innkalling til møte i Studentparlamentet mandag, 02.11.2016 Stad: Klasserom i Førde Tid: 17:30-21:00 Tidspunkt saksnr 17:30 Velkommen v/ leder Knut Almås Anfinset

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

DERA Det Eneste Reelle Alternativ

DERA Det Eneste Reelle Alternativ DERA Det Eneste Reelle Alternativ «Fordi trivsel er viktigst!» Valgplattform 2015/2015 Universitetet i Bergen 1 Dette kommer DERA til å kjempe for neste studieår: 1.0 - Våre 10 hovedsaker 1.1 Eksamensfri

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer