TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT - VEDTAK"

Transkript

1 Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: /347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter eller plikter St Paul skole Org.nr Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E- post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 15 1 Innledning Tema for tilsynet Om gjennomføring av tilsynet Om tilsynsrapporten Kort om St Paul skole Rettslige krav Utdannin gsdirektoratets observasjoner og vurderinger Avgjørelser om inntak av elever Avgjørelser om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen Avgjørelser om bortvisning av elever Avgjørelser der en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet Utdanningsdirektorat ets reaksjoner Oppfølgning av tilsynsresultatene Klageadgang

3 Side 3 av 15 1 Innledning Utdanningsdirektoratet før er tilsyn med skoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskott (privatskoleloven) av 4. juli 2003 nr. 84, jf. 7-2 første ledd. Det rettslige grunnlaget for tilsynet er privatskoleloven (psl.), forskrifter gitt med hjemmel i denne og forutsetningene i den enkelte skoles godkjenning i forbindelse med tillatt øvre elevtall og utdanningsprogram. Rettslige plikter etter annen lovgiving og regelverk kontrolleres i den grad privatskoleloven, forskriftene til denne eller skolens godkjenning henviser til det. Dersom det under tilsynet avdekkes forhold i strid med de rettslige kravene som stilles til skolen, kan Utdanningsdirektoratet reagere på dette i henhold til privatskolelovens reaksjonsbestemmelse 7-2a. Mulige reaksjoner etter denne bestemmelsen er pålegg om retting, tilbakeholdelse av statstilskudd, tilbakekreving av statstilskudd og tilbaketrekking av skolens godkjenning. Utdanningsdirektoratets tilsyn med private skoler er offentlig myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I denne rapporten presenteres Utdanningsdirektoratets vurderinger og konklusjoner i forbindelse med det tilsynet som er ført med St Paul skole, heretter også omtalt som skolen, i perioden fra og med til og med dags dato. 1.1 Tema for tilsynet Det overordnede tema for dette tilsynet er Forvaltningstilsyn. Under denne overskriften har Utdanningsdirektoratet kontrollert følgende undertemaer: Avgjørelser der en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, jf. opplæringsloven 9a -3 tredje ledd, jf. privatskoleloven 2-4 andre ledd Avgjørelser om bortvisning av elever, jf. privatskoleloven 3-10 siste ledd Avgjørelser om inntak av elever, jf. privatskoleloven 3-1 sjette ledd Avgjørelser om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen, jf. privatskoleloven 3-13 Forhold som ikke nevnes i denne rapporten har ikke blitt vurdert av Utdanningsdirektoratet. 1.2 Om gjennomføring av tilsynet Tilsyn med St Paul skole ble åpnet gjennom brev Skolen ble i brevet pålagt å legge fram ulik type dokumentasjon for Utdanningsdirektoratet. Styret har etterkommet Utdanningsdirektoratets pålegg om dokumentasjon i den grad dokumentasjonen faktisk finnes. En foreløpig tilsynsrapport ble sendt styret I den presenterte Utdanningsdirektoratet sine foreløpige vurderinger og konklusjoner. Styret kunne kommentere på innholdet i den foreløpige rapporten. Utdanni ngsdirektoratet mottok

4 Side 4 av en tilbakemelding fra styreleder og rektor der det fremgår at skolen ikke har noen innvendinger mot saksfremstillingen/faktum som vi skisserer i foreløpig rapport. I de tilfeller Utdanningsdirektoratet konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd. Lovbrudd følges opp av pålegg om retting eller andre reaksjoner etter privatskoleloven 7-2a. Med lovbrudd menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne og krav som stilles i godkjenningen. Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta visse endringer for å rette opp lovbruddene. Hjemmelen for pålegg om retting er privatskoleloven 7-2a første ledd. I egenskap av å være øverste organ etter privatskoleloven er det skolens styre som er adressat for eventuelle pålegg som gis i tilsynet. 1.3 Om tilsynsrapporten Tilsynsrapporten som nå oversendes skolen er utformet blant annet på bakgrunn av opplysninger som framkommer i: innsendt dokumentasjon fra styret/skolen (se oversikt i vedlegg 1) data fra Brønnøysundregistrene informasjon på skolens nettsted Tilsynsrapporten har status som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 første ledd. Enkeltvedtak kan påklages i henhold til for valtningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Se mer om klageadgang og regler for dette nedenfor.

5 Side 5 av 15 2 Kort om St Paul skole St. Paul skole er lokalisert i Bergen kommune i Hordaland fylke. Skolen er godkjent på religiøst grunnlag, jf. privatskoleloven 2-1 bokstav a. Skolen er godkjent for inntil 510 elever på grunnskolen og 270 elever på videregående nivå. I følge elevtellingen per hadde den videregående skolen 86,79 elever, herun der 3 deltidselever. I elevtell ingen for gr unnskolen per var det registrert 445 elever. Utover årlig kontroll av årsregnskapet, har Utdanningsdirektoratet ikke ført tilsyn med skolen tidligere. 3 Rettslige krav Private skoler skal følge forvaltningsloven i saker som gjelder elevenes ret tigheter eller plikter ved skolen. Forvaltningsloven stiller krav til forberedelse av enkeltvedtak og krav til innholdet i enkeltvedtak. Med enkeltvedtak menes avgjørelser som treffes under utøving av myndighet og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel IV og V inneholder generelle regler om hvordan et enkeltvedtak skal begrunnes og hvilken informasjon som skal gis i vedtaket. Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak gjelder blan t annet for avgjørelser om inntak av elever, bortvisning av elever, tiltak etter opplæringsloven 9a -3 tredje ledd knyttet til en elevs psykososiale miljø og permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen, jf. privatskoleloven 3-1 sjette ledd, 3-10 fjerde ledd, 2-4 andre ledd og Forhåndsvarsel om enkeltvedtak Skolen skal varsle part som ikke allerede har uttalt seg i saken før det fattes enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 16 første ledd. For elever under 18 år innebærer dette at foreldre skal varsles. Når eleven er over 15 år, skal også eleven varsles selv om eleven blir representert av foreldrene. Det betyr at forhåndsvarsel som hovedregel skal gis til elever over 15 år og foreldre som ikke har uttalt seg i saken før vedtak fattes. Tilfeller der forhåndsvarsel kan unnlates Varsel kan unnlates dersom eleven eller foreldrene har søkt eller anmodet om vedtaket, jf. forvaltningsloven 16 første ledd. I slike tilfeller har de allerede hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken. Varsel kan også unnlates når eleven eller foreldrene allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal fattes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. Dette følger av forvaltningslo ven 16 tredje ledd bokstav c. I praksis innebærer disse unntakene at det ofte ikke er nødvendig med forhåndsvarsel når skolen fatter vedtak innenfor temaene som er inkludert i dette tilsynet.

6 Side 6 av 15 Ved avgjørelse om inntak eller permisjon fra den pliktige gru nnskoleopplæringen har eleven eller foreldrene hatt anledning til å uttale seg ved søknad. Det er derfor ikke nødvendig med forhåndsvarsel i slike saker, jf. forvaltningsloven 16 første ledd. Når det gjelder avgjørelser om bortvisning, er det i privatsko leloven 3-9 andre ledd stilt krav om at eleven skal gis anledning til å uttale seg muntlig før det fattes vedtak. Hvis skolen oppfyller dette kravet, kan forhåndsvarsel unnlates overfor eleven. Skolen må likevel forhåndsvarsle foreldrene om vedtaket ders om foreldrene ikke har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg i saken. Forhåndsvarsel til foreldrene kan unnlates dersom varsel er åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven 16 tredje ledd bokstav c. I saker der foreldre eller elever ber om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, vil det som regel heller ikke være krav om forhåndsvarsel, fordi eleven eller foreldrene selv har bedt om tiltak. Unntaket fra kravet til forhåndsvarsel gjelder selv om tiltaket som vedtas, er et annet enn det eleven eller foreldrene anmodet om. Et eksempel der behovet for forhåndsvarsel likevel vil være nødvendig er hvis anmodningen om tiltak kommer fra én av partene (elev over 15 år eller foreldre) og den andre parten ikke har fått uttale seg. I disse tilfelle ne må skolen sørge for at den andre parten blir forhåndsvarslet. Krav til forhåndsvarselet Forhåndsvarselet skal redegjøre for hva saken gjelder, og ellers inneholde det som anses påkrevd for at eleven og foreldrene på forsvarlig måte skal kunne ivareta sine interesser, jf. forvaltningsloven 16 andre ledd. For at eleven og foreldrene skal kunne ivareta sine interesser, og få grunnlag for å uttale seg, må det opplyses om hva saken gjelder og det rettslige grunnlaget for det varslede vedtaket. Forhåndsvarse l om enkeltvedtak skal inneholde: a) Hvilke bestemmelser i loven avgjørelsen bygger på. b) Hvilke faktiske forhold som er grunnlaget for avgjørelsen. Dersom skolen skal varsle elever og foreldre før avgjørelse om bortvisning, skal det framgå av varselet hv ilke bestemmelser i ordensreglementet og loven avgjørelsen bygger på. I tillegg skal varselet inneholde informasjon om hvilken situasjon eller handling fra eleven som er grunnlaget for bortvisningen. I tilfeller der skolen skal forhåndsvarsle elever og for eldre før avgjørelser om tiltak etter opplæringsloven 9a -3 tredje ledd, skal det informeres om hvilke bestemmelser i loven avgjørelsen bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for tiltaket. Begrunnelse i vedtaket Et enk eltvedtak skal i utgangspunktet være skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. Enkeltvedtak skal grunngis, jf. forvaltningsloven 24. Forvaltningsloven 25 stiller krav til begrunnelsens innhold. Kravet til begrunnelse bidrar til å sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig, og at eleven og foreldrene får god informasjon. Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket og for å gi dem en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være begrunnet.

7 Side 7 av 15 Begrunnelse kan unnlates dersom vedtaket innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at elev og foreldre vil være misfornøyd med vedtaket, jf. forvaltningsloven 24 andre ledd. Dette innebærer at begrunnelse kan unnlates ved vedtak om inntak og innvilgelse av permisjon. Når det gj elder vedtak om bortvisning og vedtak etter opplæringsloven 9a-3 er det alltid et krav om begrunnelse i tråd med beskrivelsen under. (FOTNOTE: Se rundskriv Udir Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a, punkt og ) I de tilfellene hvor enkeltvedtakene krever en begrunnelse, må det vises til: a) Hjemmelen for enkeltvedtaket b) Faktiske forhold som er lagt til grunn I begrunnelsen skal det vises til regelen som vedtaket bygger på. I den utstrekning det er nødvendig, skal innholdet i regelen utdypes. Som eksempel på dette kan nevnes at et avslag på søknad om inntak der vilkårene ikke er oppfylt, skal vise til aktuelle vilkår i loven. Dersom søknaden avslås som følge av oversøking, må det henvises til priv atskoleloven 3-1 og hvilke prioriteringsregler som er lagt til grunn for avslaget. I vedtak om bortvising av en elev skal det vises til privatskoleloven 3-10 og den aktuelle regelen i ordensreglementet som eleven har brutt. Ved avslag på søknad om per misjon skal det vises til privatskoleloven Ved tiltak etter opplæringsloven 9a-3 tredje ledd skal vedtaket vise til bestemmelsen i loven. Begrunnelsen skal også inneholde de faktiske forholdene som er lagt til grunn i vedtaket. Som eksempel på dette kan nevnes at i avslag om inntak skal opplysninger om søkeren som er lagt til grunn, fremgå av vedtaket. Tilsvarende skal opplysninger om søkeren og søkerens læringssituasjon som er lagt til grunn, komme frem i vedtak som gjelder avslag om permisjon. Ved bortvisning av en elev, må det fremgå opplysninger om hvilken situasjon/hvilke handlinger fra eleven som er lagt til grunn. Tilsvarende skal forholdene som er lagt til grunn rundt elevens skolesituasjon fremkomme i vedtaket ved tiltak etter opplæringslo ven 9a -3 tredje ledd. Informasjon i vedtaket For at eleven eller foreldre skal få en reell mulighet til å klage på vedtak, må enkeltvedtaket eller underretningen om enkeltvedtaket inneholde informasjon om klageadgangen. Det følger av forvaltningsloven 27 at enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) skal inneholde informasjon om: a) Retten til å klage, jf. forvaltningsloven 28 b) Klagefrist, jf. forvaltningsloven 29 c) Klageinstans, jf. forvaltningsloven. 28 d) Framgangsmåten ved klage, jf. forvaltningsloven 30 og 32 Kravene til informasjon innebærer at enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) som gjelder inntak av elever, bortvisning av elever, tiltak etter opplæringsloven 9a -3 tredje ledd og permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen

8 Side 8 av 15 alltid skal informere om klagerett, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage. Informasjonen som fremgår må være korrekt, og skolen kan ikke sette vilkår eller på annen måte sette egne begrensninger i denne retten. Forvaltningsloven sonderer ikke mellom avslag og innvilgelser på dette punkt, og loven må forstås slik at kravene til informasjon om klageadgang også gjelder for innvilgelser. Dette innebærer blant annet at vedtak om inntak og innvilgelse av permisjon ogs å må oppfylle disse kravene. Det er også et krav om at enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18 flg. Foreldrene og eleven har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, med mindre det foreligger grunner for at det skal gjøres unntak. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om denne retten. Informasjonen som fremgår må være korrekt, og skolen kan ikke sette vilkår eller på annen m åte sette egne begrensninger i denne retten. Hva som kan unntas fra innsyn fremgår av forvaltningsloven 18 og 19. Dersom et vedtak kan tenkes gjennomført til skade for parten før en eventuell klagesak er avgjort, skal det også informeres om adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. 42. Av de temaene som er kontrollert i dette tilsynet, vil retten til å be om utsatt iverksetting bare være aktuelt i saker om bortvisning. 4 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger 4.1 Avgjørelser om innt ak av elever Skolen har sendt inn utfylt egenvurderingsskjema for inntak på både grunnskolen og videregående skole. I tillegg har vi mottatt fem avslag om inntak og en innvilgelse av plass på grunnskolen, samt maler for inntak. Skolen opplyser at det er fy lkeskommunen som fatter vedtak om inntak for den videregående skolen. Utdanningsdirektoratet har ikke grunnlag for å vurdere om skolens praksis for inntak til videregående skole er i tråd med forvaltningsloven, ettersom det er fylkeskommunen som fatter dis se vedtakene. Inntak på grunnskolen Alle vedtak om avslag skal inneholde en begrunnelse med henvisning til lovhjemmelen (privatskoleloven 3-1) og de prioriteringsreglene i inntaksreglementet som har kommet til anvendelse. Enkeltvedtakene inneholder ikke tilstrekkelig informasjon om regelverket for avslagene. Kravene til begrunnelse i de rettslige forholdene er dermed ikke oppfylt. I tillegg skal avslag om vedtak inneholde begrunnelse i de faktiske forholdene. Skolen gir begrunnelse om manglende plasser ved skolen i alle avslagene. Det er ikke gitt noen nærmere informasjon om hvorfor de aktuelle elevene har fått avslag. Den enkelte søker vet dermed ikke hvordan han eller hun er vurdert etter prioriteringsreglene, og begrunnelsen er derfor ikke tilstrekkelig til at søkeren kan vurdere om det er grunn for å klage på vedtaket. Alle vedtakene om inntak og avslag inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, men mangler informasjon om retten til å se sakens dokumenter. I vedtaket om innvilgelse er det ikke gitt noen informasjon om de nevnte klagereglene. Skolen påpeker i egenvurderingsskjemaet at de ikke anser det som sannsynlig at noen vil klage på tilbud om plass. Det er uansett et krav i forvaltningsloven

9 Side 9 av 15 om at alle enkeltvedtak skal inneholde denne informasjonen. Kravet til informasjon i vedtaket er dermed ikke oppfylt. I vedtakene om avslag er det opplyst at klagen må være begrunnet i henhold til skolens inntaksreglement. Det foreligger ikke noen hjemmel for å kre ve en slik begrunnelse fra en elev eller foresatt som ønsker å klage. En klage kan derfor fremsettes uten begrunnelse, jf. forvaltningsloven 32 hvor det fremgår at en klage "bør" nevne de grunner klagen støtter seg til. Å kreve at en klage må begrunnes er derfor i strid med forvaltningsloven. Det er skolens praksis som er gjenstand for vår kontroll. Utdanningsdirektoratet ser imidlertid at skolen har laget nye maler og ønsker å forbedre sin praksis i fremtiden. Vi vil bemerke at dersom det gis begrunnels e i lovhjemmelen, inntaksreglementet og i de faktiske forholdene, samt at skolen ikke krever at klagen skal begrunnes, så vil de nye malene være egnet til å oppfylle forvaltningslovens krav til informasjon i vedtaket. Når malene er tatt i bruk, vil de nye vedtakene representere skolens praksis. Oppsummering og konklusjon Skolens vedtak om avslag på inntak mangler tilstrekkelig opplysninger om lovhjemmelen og hvilke av prioriteringsreglene i inntaksreglementet som har kommet til anvendelse. I tillegg mangler vedtakene om avslag begrunnelse i de faktiske forholdene. Dette er brudd på forvaltningsloven 24 og 25 Vedtaket om inntak mangler også informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokum enter. Informasjon om retten til å se sakens dokumenter mangler dessuten i vedtakene om avslag. Disse manglene er i strid med forvaltningsloven 27 tredje ledd. Videre er skolens krav om at en klage må begrunnes ikke i tråd med forvaltningsloven 32 andr e ledd. 4.2 Avgjørelser om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen Skolen har sendt inn 9 vedtak om permisjon for elever i grunnskolen, samt 2 brev som er tilnærmet lik et vedtak der skolen etterspør presisering av lengden for elevens søknad om fravæ r. Vi har også mottatt en mal for permisjonsvedtak, samt utfylt egenvurderingsskjema. Alle vedtak om avslag skal inneholde en begrunnelse med henvisning til den aktuelle lovbestemmelsen. Alle skolens vedtak (også innvilgelsene) inneholder henvisning til opplæringsloven Privatskoleloven har en tilsvarende bestemmelse ( 3-13), og denne bestemmelsen gjelder for private skoler. Skolen har dermed opplyst om feil hjemmelsgrunnlag og kravet til begrunnelse i det rettslige grunnlaget er dermed ikke oppfylt. Vedtakene om avslag skal dessuten inneholde en begrunnelse i de faktiske forholdene som ligger til grunn for vedtaket. I avslaget som vi har mottatt fremgår det at det er søkt om permisjon for flere dager enn det skolen har anledning til å gi. Kravet til begrunnelse i de faktiske forholdene er i tråd med forvaltningsloven. Alle vedtak om innvilgelse og avslag på permisjon skal gi informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokumenter. Ingen av skolens vedtak om permisjon inneholder denne informasjonen. Kravet til informasjon i vedtakene er dermed ikke oppfylt.

10 Side 10 av 15 Utdanningsdirektoratet vil bemerke at den nye malen heller ikke vil oppfylle forvaltningslovens krav. Malen viser til privatskoleloven 3-13 som regulerer permisjon i private skoler. Det er ikke nødvendig å vise til opplæringsloven 2-11 som gjelder permisjon i offentlige skoler. Videre inneholder malen et eget avsnitt som er satt av til begrunnelse i de faktiske forholdene, slik forval tningsloven krever for avslag om permisjon. Vi gjør oppmerksom på at dersom det er søkt innenfor de antall dager som det kan søkes for, og det likevel ikke gis permisjon, må opplysninger om søkeren og søkerens læringssituasjon som er lagt til grunn komme frem i vedtaket. Dersom ovennevnte presiseringer gjøres, vil malen være egnet til å oppfylle forvaltningslovens krav til saksbehandling for enkeltvedtak om permisjon. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at skolens nåværende praksis er den som er synligg jort i de innsendte vedtakene. Når malen er endret og implementert, vil avgjørelsene fattet etter den nye malen være egnet til å oppfylle forvaltningsloven. Oppsummering og konklusjon Vedtaket om avslag inneholder begrunnelse i de faktiske forholdene. Dett e er i samsvar med forvaltningsloven 24 og 25. Vedtaket mangler imidlertid begrunnelse i rett lovhjemmel. Dette er brudd på forvaltningsloven 24 og 25. Alle vedtakene - både avslaget og innvilgelsene - mangler informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokumenter. Disse manglene er brudd på forvaltningsloven 27 tredje ledd. 4.3 Avgjørelser om bortvisning av elever Utdanningsdirektoratet har mottatt ett varsel om vedtak, i tillegg til selve vedtaket om bortvisning på grunnskolen. Det er ikke gjort vedtak om bortvisning på den videregående skolen. Skolen har også sendt inn utfylt egenvurderingsskjema. Forhåndsvarsel Forhåndsvarselet er gjort skriftlig på e-post og inneholder begrunnelse med hen visning til lovbestemmelsen og reglene i ordensreglementet som ligger til grunn for avgjørelsen. I tillegg inneholder varselet en begrunnelse i de faktiske forholdene. Skolens praksis for forhåndsvarsling oppfyller kravene til begrunnelse. Enkeltvedtak Vedtaket om bortvisning er gjort skriftlig og oppfyller dermed kravet til skriftlighet i forvaltningsloven. Skolens vedtak inneholder begrunnelse med henvisning til lovbestemmelsen. Dette oppfyller kravet til begrunnelse i det rettslige grunnlaget. I tillegg skal enkeltvedtaket inneholde begrunnelse i de faktiske forholdene som ligger til grunn for vedtaket. I enkeltvedtaket vises det til informasjon i tidligere e-poster. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere korrespondanse. Begrunnelsen i de faktiske forholdene skal være med i enkeltvedtaket, enten som vedlegg eller som tek st i selve vedtaket. Kravet til begrunnelse i de faktiske forholdene er av denne grunn ikke oppfylt. I enkeltvedtaket informeres det om at brevet er et enkeltvedtak og at dette kan påklages. Vedtaket mangler imidlertid informasjon om klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, retten til å se sakens dokum enter og retten til å be om utsatt iverksetting. Dette er i strid med kravene til informasjon i enkeltvedtak.

11 Side 11 av 15 Oppsummerin g og konklusjon Skolens praksis for forhåndsvarsling før vedtak om bortvisning er i tråd med forvaltningsloven 16. Det skriftliggjorte bortvisningsvedtaket oppfyller kravet i forvaltningsloven 23. Enkeltvedtaket inneholder begrunnelse med henvisning ti l loven, men mangler begrunnelse i de faktiske forholdene. Sistnevnte forhold er i strid med forvaltningsloven 24 og 25. I enkeltvedtaket gis det informasjon om klageadgang. Vedtaket mangler imidlertid informasjon om klagefrist, klageinstans, fremgangsm åten ved klage, retten til å se sakens dokumenter og retten til å be om utsatt iverksetting. Dette er i strid med forvaltningsloven 27 tredje ledd. 4.4 Avgjørelser der en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet St. Paul grunnsk ole har sendt inn tre vedtak om tiltak som angår det psykososiale miljøet fra 2014, utfylt egenvurderingsskjema, skolens rutiner/internkontroll for å oppfylle opplæringsloven 9a -3, rutiner for varsling, handlingsplan mot mobbing, skjema for henstilling om tiltak etter opplæringsloven kap. 9a -3, saksgang ved henvendelser og mal for enkeltvedtak Når det gjelder den videregående avdelingen ved skolen, er det presisert i oversendelsesbrevet at de ikke har hatt saker om det psykososiale miljøet. I egenvurderin gsskjemaet vises det til de samme rutinene som gjelder for grunnskolen. Forhåndsvarsel I begge enkeltvedtakene fremgår det at skolen i utredningsfasen har hatt samtaler med elever og foresatte. En slik dialog fremgår også av dokumentasjonen vi har mottatt i tilknytning til enkeltvedtakene. Praksisen som skolen dokumenterer viser at elever og/eller foreldre har fått anledning til å uttale seg før det fattes vedtak om tiltak, jf. forvaltningsloven 16. I slike tilfeller er det ikke krav om skriftlig forhånds varsel. For ordens skyld vil vi bemerke at dersom det gis et skriftlig forhåndsvarsel, skal dette inneholde en begrunnelse med henvisning til lovbestemmelsen og de faktiske forholdene som ligger til grunn for det fremtidige vedtaket. Enkeltvedtak Skolens enkeltvedtak om tiltak etter 9a -3 er skriftlige. Dette oppfyller kravet til skriftlighet i forvaltningsloven. Enkeltvedtaket skal inneholde en begrunnelse med henvisning til lovhjemmelen. I alle tre vedtakene vises det til opplæringsloven 9a -1. Det må imidlertid vis es til 9a-3 som presiserer kravene til det psykososiale miljøet. Kravet til begrunnelse i det rettslige grunnlaget er dermed ikke oppfylt. Videre skal enkeltvedtaket også inneholde en begrunnelse, der de faktiske forholdene som ligger til grunn for vedtaket går frem. Alle de tre vedtakene gir begrunnelse i de faktiske forholdene, enten i vedtaket eller i vedlegg til vedtaket. Dette er i samsvar med kravet til begrunnelse i de faktiske forholdene.

12 Side 12 av 15 I alle vedtakene gis det informasjon om klage adgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokumenter. Denne praksisen oppfyller kravet til informasjon i vedtakene. Utdanningsdirektoratet vil bemerke at malen for enkeltvedtak er egnet til å oppfylle forvaltning slovens krav, dersom den viser til opplæringsloven 9a -3, jf. privatskoleloven 2-4. Vi legger til grunn at skolens nåværende praksis er den som er synliggjort i de innsendte vedtakene. Når malen er endret og implementert, vil avgjørelsene fattet etter den nye malen være egnet til å oppfylle forvaltningsloven. Oppsummering og konklusjon Enkeltvedtakene er gjort skriftlig. Dette er i samsvar med forvaltningsloven 23. Skolens praksis med å la elever/foreldre uttale seg før det fattes vedtak er i samsvar med forvaltningsloven 16. Vedtakene inneholder en begrunnelse som viser til de faktiske forholdene i saken, men mangler henvisning til rett lovhjemmel. Sistnevnte forhold er brudd på forvaltningsloven 24 og 25. Skolens vedtak om tiltak etter opplæring sloven 9a-3 oppfyller kravene til informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 27 tredje ledd. 5 Utdanningsdirektoratets reaksjoner På bakgrunn av det som fram går av kapitlene ovenfor vedtar Utdanningsdirektoratet følgende pålegg, jf. privatskoleloven 7-2a første ledd: Avgjørelser om inntak av elever 1. Styret ved skolen skal sørge for at det ved beslutninger om inntak og avslag på inntak fattes enkeltvedtak som oppfyller forvaltningslovens kap. IV og V, jf. privatskoleloven 3-1 sjette ledd. Pålegget innebærer følgende: a. At enkeltvedtak om avslag på inntak inneholder informasjon om hjemmelen for enkeltvedtaket, reglene i inntaksreglementet og de faktiske forholdene som er lagt til grunn. b. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage. c. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) inneho lder informasjon om retten etter forvaltningsloven 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter. d. At enkeltvedtaket (eller underretning om enkeltvedtaket) ikke skal inneholde krav om at en klage må begrunnes. Avgjørelser om permisjon fra den pliktige grunns koleopplæringen 2. Styret skal sørge for at avgjørelser om permisjon følger forvaltningslovens regler, jf. privatskoleloven 3-13 andre og tredje punktum.

13 Side 13 av 15 Pålegget innebærer følgende: a. At enkeltvedtaket inneholder begrunnelse der det vises til rett lovh jemmel som er lagt til grunn for vedtaket. b. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage. c. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtak et) inneholder informasjon om retten etter forvaltningsloven 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter. Avgjørelser om bortvisning av elever 3. Styret skal sørge for at avgjørelser om bortvisning av elever skal være i samsvar med forvaltningslovens regler, jf. privatskoleloven 3-10 fjerde ledd. Pålegget innebærer følgende: a. At enkeltvedtaket inneholder begrunnelse i de faktiske forholdene. b. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) inneholder informasjon om klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage. c. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) inneholder informasjon om retten etter forvaltningsloven 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter. d. At enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) må inneholde informasjon om retten til å be om utsatt iverksetting etter forvaltningsloven 42. Avgjørelser der en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet 4. Styret skal sørge for at saker som omhandler det psykososiale miljøet skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf. opplæringsloven 9a -3 tredje ledd første punktum, jf. privatskoleloven 2-4 andre ledd. Pålegget innebærer følgende: a. At enkeltvedtaket inneholder begrunnelse hvor det vises til rett lov hjemmel for enkeltvedtaket. 6 Oppfølgning av tilsynsresultatene Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart. Når påleggene er oppfylt, skal styret ved St Paul skole bekrefte dette ved en erklæring til Utdanningsdirektoratet der skolen redegjø r for hvordan de har rettet påleggene. Frist for å sende inn slik erklæring er Dersom senere tilsyn avdekker at ilagte pålegg ikke er rettet, vil Utdanningsdirektoratet kunne anvende reaksjoner etter den til enhver tid gjeldende reaksjonsbestem melse.

14 Side 14 av 15 7 Klageadgang Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Kunnskapsdepartementet. En eventuell klage skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram til styret, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Det kan søkes om å få utsatt iverksettelse inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jf. forvaltningsloven 42. Om utforming av klage vises det til forvaltningsloven 32. Parten har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18, jf. 19. Med hilsen Bente Barton Dahlberg Johanne Fjellestad Eikenes avdelingsdirektør rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg: Liste over dokumentasjon som skolen har sendt inn

15 Side 15 av 15 Vedlegg: Liste over dokumentasjon som skolen har sendt inn Utfylt egenvurderingsskjema for både grunnskolen og videregående skole Fem avslag om inntak og en innvilgelse av skoleplass på grunnskolen Maler for inntak Ni vedtak om permisjon for elever i grunnskolen, samt 2 brev som er tilnærmet lik et vedtak der skolen etterspør presisering av lengden for elevens søknad om fravær Mal for permisjonsvedtak Ett varsel om vedtak om bortvisning Ett vedtak om bortvisning på grunnskolen Tre vedtak fra 2014 om tiltak som angår det psykososiale miljøet Skolens rutiner/internkontroll for å oppfylle opplæringsloven 9a -3, rutiner for varsling, handlingsplan mot mobbing, skjema for henstilling om tiltak etter opplæringsloven kap. 9a -3, saksgang ved henvendelser og mal for enkeltvedtak Tilbakemelding på foreløpig rapport datert

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3551 Deres referanse: Noroff Videregående skole Fredrikstad AS ved styrets leder Kirkegaten 22 4612 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/5121 Deres referanse: Noroff Videregående skole Kristiansand AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR Side 2 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar... 3 Særlig om kravet til forsvarlig system... 4 Om gjennomføringen av tilsynet... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5

TILSYNSRAPPORT. N O R S K F O T T E R A P E U T S K O L E A S O r g. n r. 9 7 9 3 2 2 6 1 5 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 04.05.2011 Deres dato: 28.10.2010 Vår referanse: 2010/3554 Deres referanse: Norsk Fotterapeutskole AS ved styrets leder Ægirsvei 10 4632 KRISTIANSAND S TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - VARSEL OM VEDTAK Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Direkte tlf: 23 30 27 96 E-post: cha@udir.no Vår dato: Vår referanse: 12.1.2011 2010/3972 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria att.

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N S T E I N E R S K O L E N I B Æ R U M. Stiftelsen Steinerskolen i Bærum Grav gårdsvei 5 1358 JAR Att: Styrets leder Vår saksbehandler: Sigurd Holen Direkte tlf: 23 30 14 28 sigurd.holen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2011 Deres dato: 28.02.2011 Vår referanse: 2010/3555 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Hemnes kommune TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Hemnes kommune Korgen sentralskole Oktober 2012 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 -

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 - Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 - Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer