Årsrapport Grunnlagt driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Grunnlagt 1951-57 driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Grunnlagt driftsår

2 ORGANISASJON OG HOVEDTALL REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Knut Volden Knut Gunnes Leif Moe Oddrun Andersen Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad Oddvar Lian Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jorid Reklev Vitsø Jens Selnes Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Varamedlemmer: Aage Sørli Odd Ivar Andøl Per Olav Lund Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Varamedlemmer: Turid Mjønes Egil Forren Jorulf Gumdal er Representantskapets leder, og Anders Krokstad er nestleder. STYRET Styret har en slik sammensetting: Svein Henry Berdal styreleder Varamedlemmer: Finn Skogvang nestleder Eldbjørg Røstvold Oddrun Andersen styremedlem Ragnar Volden Wenche S. Vuttudal styremedlem Jostein Folgerø styremedlem HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

3 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2007 HEMNE KRAFTLAG BA Virksomhetens art Hemne Kraftlag BA sin kjernevirksomhet er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom våre datterselskap og avdelinger driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relaterte tjenesteytelser, butikk, bredbåndstjenester, produksjon av fjernvarme og regnskaps-/økonomitjenester for eksterne kunder. Styrets arbeid i 2007 Selskapets styre består av fem medlemmer: Svein Henry Berdal leder Finn Skogvang nestleder Ellbjørg Skinderhaug styremedlem Wenche S. Vuttudal styremedlem Wiggo Johansen styremedlem (ansatterepresentant) Fire av styrets medlemmer velges av Representantskapet og et medlem velges av og blant selskapets ansatte. Representantskapets leder og selskapets daglige leder deltar i styremøtene uten stemmerett. Det har i 2007 vært avholdt 13 møter og 80 saker har vært behandlet. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Selskapets regnskap viser et overskudd etter skatt på kr ,- (+ kr ,- i 2006). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2007 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat for 2007 viser et underskudd på kr ,-. Dette fordeler seg med et underskudd på kr ,- for monopolvirksomheten, et overskudd på kr ,- for kraftomsetning og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet. Underskudd i monopolvirksomheten kan tilskrives økte vedlikeholdskostnader, mens underskuddet i øvrig virksomhet vesentlig skyldes økte kostnader i forbindelse med drift av selskapets administrasjonsbygg, og selskapets satsning på forretningsområdet IT. Selskapet har ikke aktivert egne utviklingskostnader i forbindelse med satsningen på IT, men har av forsiktighetshensyn valgt å resultatføre kostnadene løpende. Netto finansresultat er positivt med kr ,- og det positive resultatet skyldes i all hovedsak aksjegevinst ved salg av Expert/Eilag aksjer på kr ,-. I forbindelse med omorganisering innad i konsernet har Hemne Kraftlag BA overtatt aksjene i datterselskapene MerkantilService Hemne AS og Hemne Kraftlag Elektro AS fra Hemne Kraftlag Eiendom AS i Dette påvirker ikke konsernets resultatregnskap. Selskapet har bokførte mindreinntekter pr på til sammen kr ,-. I ekstraordinært representantskapsmøte den ble det vedtatt at denne skal innkreves/avskrives over 10 år med første år Innkreving/avskrivning vil skje ved hvert årsskifte, første gang Verdien av de bokførte mindreinntekter er således avhengig av framtidig vedtak om innkreving. Selskapet eier 65% av aksjene i Hemne Fjernvarme AS som ble kjøpt i Uavskrevet goodwill utgjør pr kr ,-. Hemne Fjernvarme AS investerer nå i utvidelse av sitt distribusjonsnett og styret har forventning om at investeringen fortsatt vil gi positiv avkastning for selskapet. Resultat av investeringer i datterselskaper er belastet finansposter med kr ,-. Den vesentligste posten her er underskudd fra datterselskapet Hemne Kraftlag Elektro AS med kr ,-. Datterselskapet har hatt et vanskelig år med blant annet tap på to store prosjekter. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble kr ,- (kr ,-), og egenkapital på kr ,- (kr ,-). For øvrig vises til årsregnskapet med noter. Styret mener det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et riktig bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember Av årets investeringer fordeles de vesentligste poster slik: Fordelingsnett kr ,- Øvrige driftsmidler kr ,- Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntruffet hendelser som har betydning for vurdering av selskapets resultat og økonomiske stilling, og som ikke er omtalt i denne beretning. 3

4 Arbeidsmiljø/likestilling Det totale sykefraværet i selskapet var i 2007 på 136 dager mot 167 dager i Dette tilsvarer 2% av den totale arbeidstiden. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av siste driftsår. Arbeidsmiljøet i Hemne Kraftlag BA betraktes som godt. Selskapet har en aktiv holdning til HMS-arbeidet, for på best mulig måte å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten, samt å forebygge helseskader. Alle selskap i konsernet er medlemmer i Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste. Det er i selskapet ansatt 4 kvinner og 25 menn. Tilsvarende tall for konsernet er 12 kvinner og 47 menn. I selskapets styre er 2 av 5 medlemmer kvinner. Selskapet arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Ytre miljø Selskapets aktiviteter drives med formål om minst mulig negativ påvirkning av det ytre miljø. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at virksomheten forurenser eller påvirker det ytre miljø på en uheldig måte. Kraftomsetning Hemne Kraftlag BA er alliansepartner med Fjordkraft AS når det gjelder kraftomsetning. Ordningen innebærer for selskapet at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi fremstår som en trygg og konkurransedyktig leverandør. Våre priser og produkter er fullt på linje med de øvrige aktører i kraftmarkedet. Nettvirksomheten Kraftlagets linjenett er vel 800 km, fordelt på høy- og lavspent. Deler av nettet er lagt i jord, både for å skjerme miljøet mest mulig og for å redusere vedlikeholdsbehovet. Vårt konsesjonsområde er spredt bebygd, og med en utfordrende topografi, hvilket gjør drift- og vedlikeholdsarbeidet kostnadskrevende. I 2007 fikk Hemne Kraftlag BA statlig tilskudd på kr ,- som i sin helhet er benyttet til reduksjon i nettleietariffen. Det mottatte utjevningstilskudd medførte en reduksjon i nettleien på cirka 3 øre/kwh. Inntektsmulighetene for nettvirksomheten er knyttet til rammer gitt av NVE, og fremtidige inntekter vil blant annet være avhengig disse rammers størrelse. Hendelser etter Selskapet ble i 2007 stevnet for Tingretten av en kunde med påstand om at foreldelseslovens 3-års frist skulle gjelde for innkreving av akkumulerte mindreinntekter. Tingretten avviste påstanden. Saksøker har i ettertid anket tingrettens kjennelse, med begjæring om direkte behandling i Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har avvist direktebehandling, og saken vil derfor bli prøvd i lagmannsretten. Det er i regnskapet for 2007 ikke tatt spesiell høyde for eventuelle negative konsekvenser av en domsavgjørelse. Representantskapet har i ekstraordinært møte i begynnelsen av april behandlet sak om en vurdering av et mulig salg av selskapets nettvirksomhet. Saken ble behandlet med grunnlag i et konsekvensdokument som redegjorde for ulike sider ved et eventuelt salg. Et enstemmig representantskap sluttet seg til styrets anbefaling om ikke å føre prosessen videre på nåværende tidspunkt. Hemne Kraftlag BA ervervet i februar 100% av aksjene i programvareselskapet NorTrim AS. Selskapet leverer ulike dataløsninger hovedsakelig til den norske treningssenterbransjen. Kjøpet sees i sammenheng med den videre utvikling av konsernets satsning på forretningsområdene IT og økonomitjenester. Opplysninger om finansiell- og markedsrisiko Selskapets og konsernets virksomhet er av en slik karakter at det ikke utgjør noen finansiell risiko av betydning. Kjernevirksomhetene opererer i et stabilt marked, som i stor grad sikrer tilfredsstillende avkastning på den kapital som er knyttet til disse virksomheter. Avkastningen for en del av de andre virksomhetene er ikke tilfredsstillende, men utgjør ingen finansiell risiko for konsernet. Selskapet har god soliditet med ubetydelig langsiktig ekstern lånegjeld. Likviditeten er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. 4 GAMLE NAMN Gardsnamn og stadnamn kan seie mykje om gamle tider. Mange namn har ei grei tyding mens andre kan vere verre å finne ut av. Nokre namn veit vi ikkje tydinga av. Andre namn kan dei lærde stridast om. Det vi skriv her er ingen fasit, men truleg er det meste nokså rett. Vi har funne opplysningane i Hemneboka I fyrste delen av Nils Halland, og mykje er henta frå O.Rygh si bok Norske Gaardnavne. Bustli Bustellii Bøstlinn Bustlien Første del kan være en forkortelse av Bústaðar - sted, hvor folk bor.

5 Fremtidsutsikter Vedtak i Representantskapet slår fast at dagens organisasjonsform skal opprettholdes. I tillegg til å være en leverandør av elektrisk energi og nettjenester, skal selskapet benytte en andel av sine økonomiske ressurser til å utvikle næringsaktiviteter og infrastruktur i sitt forsyningsområde. Selskapets likviditet og soliditet er god, og gir etter styrets oppfatning et godt utgangspunkt både for videre utvikling av dagens aktiviteter og deltakelse i nye prosjekter. Selskapet vil ha nødvendig fokus på energibalansen i Midt-Norge, og vil i den grad det er mulig bidra til å bedre denne. Videre vil selskapet ha en aktiv holdning til å bidra for best mulig løsning av de aktuelle klimautfordringene. Datterselskaper Hemne Kraftlag BA har ved årsskiftet 2007/2008 følgende datterselskaper: HK Elektro AS (100%) HK Eiendom AS (100%) HemneNett AS (100%) MerkantilService Hemne AS (100%) Hemne Fjernvarme AS (65%) Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at selskapets årsresultat på kr ,- disponeres ved overføring til annen egenkapital med kr ,-, avsetning til fond for vurderingsforskjeller med kr ,- og avsetning til konsernbidrag med kr ,-. Konsernets samlede årsresultat på kr ,- disponeres ved overføring til annen egenkapital. Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til selskapets ansatte for innsats og medvirkning gjennom Kyrksæterøra, 15. mai 2008 Svein Henry Berdal Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Wenche S. Vuttudal Styremedlem Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder Mjønes Miønes 1559 Møynes 1590 Mones 1618 Møenes Miønnis 1664 Miøness 1723 Mjónes, af mjór, smal, det smale nes. Den garden som ligg lengst aust ligg inst på eit langt, smalt nes. Fætten av Fitiom Fythen 1590 Fittenn 1618 Fetten 1664 Fætten 1723 Fitjar, af fit, frodig, lavtliggende Grasmark attmed sjø eller elv. Samme stavelsen finn vi att i Fitjhæsjen. 5

6 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Note , , Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra 15. mai 2008 Svein Henry Berdal Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Wenche S. Vuttudal Styremedlem Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder 7

8 RESULTATREGNSKAP Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern 8 Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Nedskriving av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Avskrivning goodwill Aktivering av inv. arbeid Materiell til vedlikehold/ nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Positiv resultatandel tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Negativ resultatandel tilknyttet selskap Kostnad på investering i datterselskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

9 NOTER UTDRAG 1. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. Kraftkontrakter Selskapet har ved utgangen av år 2007 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. Spesifikasjon av anleggsmidler p.r Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag BA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 6,67-20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger ifølge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-35% 6,67-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr ,- avskrives over 15 år, med bakgrunn i den tidshorisont som ble lagt til grunn for investeringen. Øvrig goodwill avskrives over 5 år. 11. Andelskapital Andelseier P.r i 2007 P.r % Hemne kommune ,9 Snillfjord kommune ,9 Private andelseiere ,2 Sum andelskapital ,0 Skorild Skorild har namnet etter elva som før heitte Skorilla. Namnet tyder ho som skjær seg ned. Snillfjorden Har som så mange fjordar fått namnet sitt etter elva som renn ut inst i fjordbotnen. Snilla heiter elva, og som så mange elvenamn tyder det ho som grev seg ned. 9

10 13. Konsernselskap/tilsluttet selskap Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS (Hke) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% MerkantilService Hemne AS (MSh) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Hemne Næringshage AS (HNh) 23,4% 23,4% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2007 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen HKe HKei MSh HN HF VF HNh Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskrivning goodwill 448 Konsernbidrag Andel gjeldsetterg.111 Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Anskaffelseskostnad EK ved anskaffelse P.r har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Kraftlag Elektro Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilService Hemne Avregningskonto Kortsiktig Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Kortsiktig HemneNett Avregningskonto Kortsiktig gjeld HemneNett Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Kortsiktig 16. Mer- /mindreinntekt De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Se også opplysninger i note 18. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt ( i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Opplysninger om virksomhetsområder Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning 10 En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen.

11 18. Endring egenkapital Hemne Kraftlag BA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Avgitt konsernbidrag Andel gj.etterg. Vaagen F Minoritetsinteresser Årets resultat UB I forbindelse med innarbeidelse av akkumulert mindreinntekt KILE pr ble det benyttet for lavt beløp. Dette er korrigert over EK, og sammenlignbare balansetall for 2006 er utarbeidet. Følgende poster er omarbeidet: Utsatt skattefordel er redusert med kr ,-. Langsiktige fordringer er økt med kr ,- og annen EK er økt med kr ,-. (Akkumulert mindreinntekt i note 16 er endret tilsvarende). 20. Offentlig tilskudd Selskapet har i 2007 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning. INDIREKTE KONTANTSTRØM Hemne Kraftlag BA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.-eller finansaktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer = Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbatalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter = Beh. av kont. og kontantekvivaltenter ved per.slutt

12 REVISJONSBERETNING 12 Hemne Det heng saman med ordet hamn, og var nok først berre bruka om ei einaste hamn og ikkje om heile fjorden. Etter kvart vart heile den indre fjorden heitande Hemnfjorden og seinare spreidde namnet seg til heile bygda. Vinjefjorden Heitte opprinneleg Fjalnir. Som så mange fjordar fekk han namn etter elva som renn ut i fjordbotn Fjelna. Fjelna betyr ho som grev seg ned, ho som skjuler seg.

13 ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE Selskapets kjernevirksomhet, som er fremføring av elektrisk kraft til våre kunder, har også i 2007 gitt selskapets nettavdeling et år med hektisk aktivitet. For det første er det brukt betydelige ressurser til å vedlikeholde linjenettet på et godt kvalitativt nivå; dette både i form av forsterkninger av linjenettet samt et omfattende skogryddingsarbeid. Videre legger arbeidet med fremføring av strøm til stadig nye hytteområder beslag på betydelige økonomiske og mannskapsmessige ressurser. Nettavdelingen har også deltatt aktivt i fremføring av fiber til nye områder i konsesjonsområdet. Dette arbeidet utføres i tråd med eiernes uttalte strategi om at det skal brukes ressurser på å vedlikeholde og videreutvikle selskapets infrastruktur. Som en følge at dette bevisste og planmessige arbeidet på linjenettet, har vi også i 2007 kunne registrere at det i vårt forsyningsområde har vært svært lite avbrudd i strømleveransene, hvilket selvfølgelig kommer både kundene og selskapet til gode. De økonomiske rammer til denne type aktivitet, som fastsettes årlig av NVE, gir et godt bilde av de naturgitte forhold selskapet arbeider under med krevende topografiske utfordringer. De aller fleste av våre nettkunder kjøper også sin strøm av selskapet. Gjennom samarbeidet med Fjordkraftalliansen kan vi tilby elektrisk kraft til våre kunder til konkurransemessige og forutsigbare priser. I tillegg er forsikringsordningen som ligger i vår strømleveranse ved sykdom som følge av skade/ulykke godt mottatt av de kunder som har kommet i en situasjon hvor forsikringen har trådt i kraft. Selskapets IT-virksomhet, som markedsføres under navnet ASPnor, er stadig under oppbygging, og sysselsetter nå cirka 12 medarbeidere. IT-tjenester leveres primært til næringslivskunder i Midt-Norge, men også andre steder i landet. Virksomheten driver også et utstrakt samarbeid med konsernets regnskapskontor, slik at vi kan tilby totale tekniske og økonomiske løsninger som er interessante i store markedsområder. Vi snakker her om verdifulle kompetansearbeidsplasser som er med på å utvikle tilsvarende miljø i lokalsamfunnet. Regnskapskontoret MerkantilService Hemne AS, har nå endret navn til MerkantilNor AS. Selskapets videre utvikling er avhengig av ytterligere tilgang av kompetente medarbeidere, da kundegrunnlaget helt klart er tilstede regionalt. HemneNett har også i 2007 gjennomført videre utbygging av bredbåndstilbudet i konsesjonsområdet. Dette er finansiert både gjennom midler bevilget av konsernet, men også ved vesentlige bidrag av offentlige midler. Selskapet har vel kunder i området, og fremstår som en seriøs, kundevennlig og driftsikker bredbåndsleverandør. I 2008 er selskapet i ferd med å utvikle infrastrukturen videre gjennom bygging av nye fiberanlegg til ulike deler av kommunene hvor tilbudet hittil har vært dårlig. Datterselskapet HK Elektro har lagt bak seg et vanskelig år med svake økonomiske resultat. I all hovedsak er årsakene klarlagt og konkrete tiltak er satt i verk for å bedre selskapets drift. Markedet for selskapets tjenester er åpenbart tilstede, og det er et ønske at virksomheten videreføres under økonomiske kontrollerbare former. Hemne Fjernvarme har gjennomført en betydelig utbygging av sitt leveransenett, hvor området Sodin med barne- og ungdomskole, videregående skole og Hemnehallen nå kan benytte bioenergi som oppvarmingskilde. Representantskapet har besluttet at de akkumulerte mindreinntekter i selskapet skal avvikles i løpet av en periode på 10 år. Prinsippet som er vedtatt er at hvis selskapet av økonomiske årsaker har behov for innkreving, vil dette bli vurdert årlig med 10% av saldo i forbindelse med budsjettbehandlingen. I motsatt fall skal 10% avskrives årlig. Rettssaken som en av selskapets kunder har anlagt mot selskapet er ferdig behandlet i Tingretten, hvor selskapet ble frifunnet for kundens påstand om foreldelse. Saken ble deretter av kunden prøvd behandlet direkte for Høyesterett. Dette ble av høyesteretts ankeutvalg avvist. Saken vil dermed bli behandlet i lagmannsretten i løpet av oktober inneværende år. Representantskapet har i lys av de mulige strukturendringer som fremdeles diskuteres i Midt-Norge, vurdert et eventuelt salg av selskapets nettvirksomhet med tanke på i første rekke å oppnå en redusert nettleie i området. Det ble besluttet at en slik prosess ikke føres videre på nåværende tidspunkt. Dette var i tråd med innstillingen fra selskapets ansatte, daglig leder og styrets tilrådning til representantskapet. Avslutningsvis vil daglig leder fremføre en ærlig følt takk til de mange medarbeiderne i selskapet som på ulike, positive måter bidrar til at Hemne Kraftlag fremdeles skal være en ansvarlig og kompetent aktør i Hemne og Snillfjord kommuner innenfor de virksomhetsområder selskapet driver. Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad Daglig leder 13

14 NETTAVDELINGEN Året som gikk har vært et travelt år på mange vis. En av årsakene er bredbånd, som har gjort sin inntreden for en tid siden i vårt forsyningsområde, til stor glede for de som er tilknyttet denne type teknologi. Bredbåndstilknytning for nye områder har medført betydelig arbeid for nettavdelinga. Arbeidet består i hovedsak av montering av fiber (OPGW) på bestående høyspentlinjer, både på lange og korte strekninger. Fiberen tilknyttes Telenor s tlf. sentraler for videre oppkobling mot den heldige kunde. I tillegg til bredbåndsutbyggingen, har vi utført vedlikehold av linjenettet, samt oppført flere nyanlegg. Utfall/strømbrudd Når det gjelder utbedringer av feil i eget nett etter værmessige påkjenninger kan vi nevne 2 hendelser med relativt stort omfang hvor et betydelig antall kunder ble berørt både i Snillfjord og Hemne. Årsaken til avbruddene var lyn og tordenvær i august og september. I tillegg har vi hatt 2 avbrudd grunnet feil hos Statnett, som førte til betydelige problemer for mange næringsdrivende, med påfølgende kostnader grunnet havari av materiell og utstyr etc. Skade på linjenett Linjenettet står stort sett i alle typer vær og vind med noen unntak. Over tid må komponenter skiftes grunnet aldring etc. Den seinere tid har vi fått erfare at mange stolper må skiftes lenge før oppnådd pensjonsalder grunnet en svært så arbeidsom krabat. Riktig gjettet, vi snakker om hakkespetten! Det er helt utrolig hva denne fuglen kan forårsake av skader på linjenettet. Det er ikke få kroner det går med til utbedring. Etter skadeomfanget å bedømme skulle man anta at bestanden er i meget sterk vekst. Ved mangt et e-verk opp gjennom årene har det blitt utført forskjellige tiltak for å prøve å begrense denne type hærverk, men dessverre med lite hell. Skulle du ha en løsning som avskrekker denne utøveren fra å gå løs på stolper, har du et stort marked som ønsker deg hjertelig velkommen. En rykende nettstasjon ved Gjevika. Total havari av nettstasjon grunnet lyn nedslag. Rett i sikringsboksen Ingen tvil hvem som har vært her! En liten pause før neste arbeidsøkt! Av større anlegg som ble utført kan vi nevne: * Framføring av bredbånd på strekningene: Leite Staurset Hellandsjø Gjengstø og Heim Stamneselva Avlesbugen ved Taftøyan I tillegg montering av sentraler med tilhørende nettilknytning. Andre større anlegg: * Framføring av strøm til hyttefeltet Vikan på Hemnskjel * Framføring av strøm til flere sjøhus i Vorpbukta på Hemnskjel * Kabling av område Åneset, Kyrksæterøra * Større ombygging av nettstasjon ved Sagfjorden, Snillfjord

15 Hytter/Fritidsboliger At bygging av hytter/fritidsboliger har økt i det siste har vi merket godt. Dette har medført at nettet ved enkelte områder må oppgraderes. Beklageligvis har vi måtte avvente med tilknytning for noen av våre kunder i påvente av oppgradering. Lokal kraftutbygging Som sikkert mange er kjent med er det et stort potensiale for lokal kraft produksjon både i Snillfjord og Hemne. Kan nevne områder som: Lenes, Fjelna, Kårøydalen, Staurset, Holla og Vennastranda. Flere av nevnte anlegg er under konsesjonsbehandling hos NVE. Den største utfordringen det lokale e-verket har i så måte er å få transportert ut den planlagte produksjon. Bestående linjenett ved området Fjelna, Kårøydalen og Staurset har dessverre ikke kapasitet til å ta imot den planlagte kraftproduksjon, og av den grunn må ny overføringslinje bygges fram til område Vinjeøra. Flere løsningsalternativer/traser er utarbeidet med tilhørende kostnader for framføring av ny tilførsels linje/kabel. Hva vi ender opp med til slutt er for tidlig å konkludere med på nåværende tidspunkt, da det skal behandles hos flere instanser. Kommende år ser også ut til å bli som det forangående med full innstast fra første dag. Mange oppgaver venter, men den viktigste oppgaven vår er å opprettholde en sikker og god strømforsyning til våre kunder med minst mulig avbrudd. Til slutt vil vi ved nettavdelinga takke for det gode samarbeid vi har hatt med våre samarbeidspartnere, og vi ser fram til et videre godt samarbeid. Med hilsen Nettavdelinga ved Hemne Kraftlag MERKANTILNOR AS MerkantilNor AS (tidligere MerkantilService Hemne AS) er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset 4de behov næringslivet til enhver tid har. 1 Selskapet har i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den en- kunde i svært stor grad kan få skreddersydd 3kelte egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de ressurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, 6betalingstje- nester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde er utvidet. nært samarbeid med ASPnor i Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsning for akkurat deg. Industriveien 5, 7200 Kyrksæterøra Tlf Fax Mob E-post: 15

16 Din lokale leverandør 16 Selnes Utt. sæ nés Sellenes Sellnes Selnnes Selness Sellnes Sælnes Det første leddet viser utvilsomt til sel med tanke på selfangst. Kanskje eit av dei tidligst bebodde plassane i området. Klungervik Uttales k óngervík. Mange seier også krongelvik. Klungeruig 1618 Klongerwig 1723 Navnet kjem av ordet klunger, nype. Klungerkjerr er det same som nypekjerr.

17 HK ELEKTRO ELFAG Vår avdeling for installasjon er tilknyttet Elfag. Kjeden er landets største innen installasjonsbedrifter. Vi leverer alle typer tjenester og varer som kunden kan forvente å finne hos den lokale installatør. Vi har valgt å forholde oss til grossister som står for sikker levering, høy kvalitet og designmessig har et bredt produktspekter. VERKSTED Vi formidler service på både brune- og hvitevarer. Denne utføres av profesjonelle servicefolk som gjør jobben både raskt og til fastsatte timepriser. Fagområder: * Bolig/hytter * Telefon og alarmsentraler * Industri * Service hvite-/brunevarer * Internkontroll selskaper. Elfag har også rammeavtale med landbrukskjeden Agrol. BUTIKK Vår el-butikk vil i løpet av året bli medlem i Expertkjeden som er en av landets største el-kjeder innen hvite- og brunevarer. Produkter vil være i hovedfokus i tiden framover er overgangen til digitalt bakkenett. Her selger vi pakker fra RiksTV som gjør tilpassningen enkel for våre kunder. Ellers er flatskjermer, varmepumper, pc-løsninger og hvitevarer høyaktuelle produkter som utgjør store deler av vår omsettning. AVDELING KONTOR Fra vår kontoravdeling tilbyr vi alt fra kontormaskiner, kontormøbler, foto og det meste innen papir og rekvisita. GJENSIDIGE OG TERRA-KUNDER I samarbeid med både Gjensidige og Terra tilbyr vi gunstige tilbud på internkontroll for både private og bedriftskunder samt landbruk. Dette gjør din forsikringsavtale gunstigere for deg som kunde i nevnte Produktspekter: HK Elektro * Hvite-/brunevarer * Telematikk * Kontorartikler * Belysning * Data/spill * Foto/fremkalling * Småelektrisk Sodin Opprinnelig Soðvin Var namnet på det vi kallar Kjørse og Vesse i dag. Første delen av namnet Soðvin er elvenavnet Søa som frå gamalt heitte Soð eller Soða. Namnet kjem av sjóða, koka eller brusa/syda. Siste delen (in) kjem frå vin som betyr grasland, beiteland.dei som ga skolen namnet Sodin stod på trygg historisk grunn. Stolsmo Stalsmo Stalsmou Stoldtzmo Stoldtzmo Stolßmoe Stoldtzmo Stolsmoe, Gardsnamnet kjem truleg frå manns-namnet Stólfr. Det kan og tyde ein stad der kveget vert samla for mjølking, men da skulle namnet i dag ha vorte til Stølsmo. Vinje Ordet vin er svært gamalt og gjekk ut av bruk allereide før vikingtida. Det tyder beitemark, grasland eller havnegang. I dag finn vi det berre samansett slik som i Vinje og Sodvin. Ofte mister vi bokstaven V slik at mange namn som endar på in opprinnelig var vin. Sodin er et lokalt døme på det. Skeiet Schie Schey Moderne form av det gamle navnet skeið Et skeid var navnet på ein stad kor folk samla seg. Der kunne det vere kappleik og kappridning. På Skeiet stod ofte gudehov og i seinare tider vart det gjerne bygd kyrkjer. Både Vinnkyrkja og Hemnkyrkja står på kvar sitt skeid. 17

18 HEMNENETT ASPNOR Året 2007 var for HemneNett preget av stor aktivitet med utbygging. Vi har nå bredbåndstilknytning ved alle telesentraler i Hemne. Et spennende og travelt år med store utfordringer, som vi mener å ha løst på en tilfredsstillende måte. Kunde nummer 1000 Økning av kundemassen har langt overskredet tidligere års prognoser. Gleden var derfor stor da vi 3. juli kunne koble ADSL til kunde nr på Heim. Spesielt moro var det at dette skjedde ved tilkobling av en av de nye sentralene. Sentralene Heim, Gjengstø, Taftøysundet og Staurset ble bygd ut i Fiber Med den enorme utviklingen som skjer i vår bransje, søker HemneNett hele tiden å være fremst når det gjelder tekniske løsninger og utstyr. En større og større del av vår utvikling av kundeorientert tilbud dreier seg om fiber. Etter hvert har HemneNett bygd opp et betydelig fibernett. ASPnor var opprinnelig Hemne Kraftlag BA sin ITavdeling. Avdelingen har etter hvert også tatt på seg oppgaver for eksterne kunder, og disse utgjør i dag 80% av kundemassen. Som følge av aktivitetsøkningen består avdelingen i dag av 10 ansatte med bred IT-kompetanse. For å imøtekomme kundenes behov har vi lagt vekt på å rekruttere medarbeidere med erfaring fra ulike bransjer. Vi har medarbeidere med god kompetanse i bruk av fagsystemer innen økonomi/administrasjon og håndverks-/entreprenørbransjen. Vi har en stabil arbeidsstokk med lokal tilknytning og lite utskifting. Vårt hovedprodukt er ASP-tjenester, dvs. utleie av serverplass (outsourcing). Vi har også egne programutviklere, som utvikler egen programvare og tilleggsystemer til eksisterende fagsystemer. Vi tilbyr også konsulenttjenester, opplæring samt salg av programvare og maskinvare. Dagens teknologi gjør det mulig å ha kunder over hele landet. Våre primærkunder er små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge. Vi ønsker å være en fleksibel ASP-leverandør som tilbyr drift av alle programmer som er testet og godkjent for drift i et terminalservermiljø. Vi tilbyr også utleie av alle Microsoft sine programmer. NORTRIM Support og service HemneNett har som målsetting å være best på support og service. Mange er de kundene som har fått hjelp av våre montører med små og store problemer. Rask rettetid og høy løsningsgrad er motivet for oss. Det finnes ikke problemer, bare utfordringer og vi gir oss ikke før vi har en tilfredsstillende løsning. Ingen kunde av HemneNett skal føle at de blir overlatt til seg selv. Med HemneNett inn i framtiden HemneNett vil også i 2008 fortsette utbyggingen av bredbånd. Fiber er den tekniske løsningen som benyttes i enda større grad. Vi vil gjennom året koble opp fiber helt inn til private boliger. Konkurransen i markedet er stor med mange aktører. Vi følger markedet tett og søker hele tiden å kunne tilby det aller beste til våre kunder. 1. januar i år kjøpte Hemne Kraftlag BA aksjene i IT-selskapet Nornet AS av gründeren Hans Erik Rastad fra Jessheim. Selskapet har stått bak utviklingen av programvaren NorTrim som er markedsledende administrasjonssystem for treningssentre i Norge. Etter overtakelsen ble firmanavnet endret til NorTrim AS. I strategien bak oppkjøpet av NorTrim ligger også et samspill med IT-avdelingen ASPnor og søsterselskapet MerkantilNor. ASPnor leverer allerede IT-tjenester til flere av treningssentrene som bruker NorTrim. MerkantilNor utfører fakturering og purrerutiner for en del sentre og vil også etter hvert tilby regnskaps- og lønnstjenester. Hans Erik er fortsatt ansatt i firmaet og vil bidra med sin kompetanse i hvert fall 2 år fremover. I denne perioden skal også NorTrim programmeres i et nytt og mer moderne språk. Flere og bedre funksjoner skal legges til, slik at man skal klare å befeste sin posisjon som ledende aktør i et konkurranseutsatt marked. 18

19 DET LOKALE ELTILSYN (DLE) OG MÅLERAVDELINGA DLE ved Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsyn Det føres tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet kraftlagets forsyningsanlegg. Ved tilsyn av virksomheter inngår også verifikasjon av HMS. Skoleinformasjon I tillegg til el-kontroll driver DLE også aktivt informasjonsarbeid om energi, el-sikkerhet og miljø ovenfor alle 6. og 9. klassinger i vårt forsyningsområde. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. Måleravdelinga Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Alle våre kwh-målere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Viser det seg at det ikke er feil på måleren må kunde dekke kostnaden. Toveiskommunikasjon (2VK) Hemne Kraftlag BA begynte relativ tidlig med utbygging av 2VK for kwh-målere. Det første anlegget ble idriftsatt i januar I dag har cirka 25% av våre kunder utstyr for fjernavlesning av kwh-måler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt klarsignal til å starte arbeidet med innføring av toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. Moderne måler med innebygd toveiskommunikasjon. Toveiskommunikasjon vil gi mange fordeler både for oss og våre strømkunder. Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren. 9. klasse ved Å Oppvekstsenter kobler skjøteledninger. Olje- og energidepartementets ambisjon er at utbyggingen skal være gjennomført innen Kirksæter Uttales Kjørse Kirckesetther Kierckesett, Korckesett Kiercheset Kierchsett Kierchsetter Kierchesetter Opprinneleg Kirkjusoðin. Namnet har endra seg mykje i skrift frå det 16. århundret.alt i middelalderen fikk garden på austsida av elva namnet Kyrkjusodin avdi kyrkja låg der. Røstvold Rustardale, i Rustahuerfue (Røstkvervet) Røßuolld Røsuoll Røeßuold Rustuold Røsvold O.Rygh skriv: 1ste Led i dette og flere ovf. nævnte Navne er det gamle Navn paa den. Elv, som nu kaldes Røstelven, og hvis gamle Navn maa have været Rust. 19

20 BEDRIFTEN VÅR Produksjon og layout: Søvesten Media AS Trykk : Grytting AS 20 ORGANISASJONSFORM Hemne Kraftlag BA som er organisert som et andelslag, eies av våre kunder (54,2%), Hemne kommune (30,9%) og Snillfjord kommune (14,9%). FORMÅL Laget har som formål å skaffe elektrisk energi til sine medlemmer innenfor kraftlagets forsyningsområde, samt for øvrig drive handel og annen næringsvirksomhet knyttet til hovedmålet, herunder delta i andre selskaper. ANSATTE Til å utføre våre arbeidsoppgaver, har vi i konsernet 59 ansatte i hel- og deltidsstillinger. FORSYNINGSOMRÅDET Bedriften vår forsyner Hemne og Snillfjord kommune med elektrisk kraft. Geografisk utstrekning cirka kvadratkilometer. FORSYNINGSNETT Kraftlaget har ingen egne kraftstasjoner, cirka 840 kilometer med linje- og kabelnett og 297 transformatorer.

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår Årsrapport 2005 Grunnlagt 1951-55 driftsår INNHOLD Per Arne Kaarstad ny daglig leder i Hemne Kraftlag BA fra 1. februar 2006 Hovedtall... s 2 Nøkkeltall... s 6 Lokalt engasjement... s 3 Styrets beretning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2006. Grunnlagt 1951-56 driftsår

Årsrapport 2006. Grunnlagt 1951-56 driftsår Årsrapport 2006 Grunnlagt 1951-56 driftsår ORGANISASJON OG HOVEDTALL REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Gunnar

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer