Årsrapport Grunnlagt driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Grunnlagt 1951-57 driftsår"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Grunnlagt driftsår

2 ORGANISASJON OG HOVEDTALL REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Knut Volden Knut Gunnes Leif Moe Oddrun Andersen Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad Oddvar Lian Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Jorid Reklev Vitsø Jens Selnes Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Varamedlemmer: Aage Sørli Odd Ivar Andøl Per Olav Lund Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Varamedlemmer: Turid Mjønes Egil Forren Jorulf Gumdal er Representantskapets leder, og Anders Krokstad er nestleder. STYRET Styret har en slik sammensetting: Svein Henry Berdal styreleder Varamedlemmer: Finn Skogvang nestleder Eldbjørg Røstvold Oddrun Andersen styremedlem Ragnar Volden Wenche S. Vuttudal styremedlem Jostein Folgerø styremedlem HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

3 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2007 HEMNE KRAFTLAG BA Virksomhetens art Hemne Kraftlag BA sin kjernevirksomhet er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom våre datterselskap og avdelinger driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relaterte tjenesteytelser, butikk, bredbåndstjenester, produksjon av fjernvarme og regnskaps-/økonomitjenester for eksterne kunder. Styrets arbeid i 2007 Selskapets styre består av fem medlemmer: Svein Henry Berdal leder Finn Skogvang nestleder Ellbjørg Skinderhaug styremedlem Wenche S. Vuttudal styremedlem Wiggo Johansen styremedlem (ansatterepresentant) Fire av styrets medlemmer velges av Representantskapet og et medlem velges av og blant selskapets ansatte. Representantskapets leder og selskapets daglige leder deltar i styremøtene uten stemmerett. Det har i 2007 vært avholdt 13 møter og 80 saker har vært behandlet. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Selskapets regnskap viser et overskudd etter skatt på kr ,- (+ kr ,- i 2006). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2007 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat for 2007 viser et underskudd på kr ,-. Dette fordeler seg med et underskudd på kr ,- for monopolvirksomheten, et overskudd på kr ,- for kraftomsetning og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet. Underskudd i monopolvirksomheten kan tilskrives økte vedlikeholdskostnader, mens underskuddet i øvrig virksomhet vesentlig skyldes økte kostnader i forbindelse med drift av selskapets administrasjonsbygg, og selskapets satsning på forretningsområdet IT. Selskapet har ikke aktivert egne utviklingskostnader i forbindelse med satsningen på IT, men har av forsiktighetshensyn valgt å resultatføre kostnadene løpende. Netto finansresultat er positivt med kr ,- og det positive resultatet skyldes i all hovedsak aksjegevinst ved salg av Expert/Eilag aksjer på kr ,-. I forbindelse med omorganisering innad i konsernet har Hemne Kraftlag BA overtatt aksjene i datterselskapene MerkantilService Hemne AS og Hemne Kraftlag Elektro AS fra Hemne Kraftlag Eiendom AS i Dette påvirker ikke konsernets resultatregnskap. Selskapet har bokførte mindreinntekter pr på til sammen kr ,-. I ekstraordinært representantskapsmøte den ble det vedtatt at denne skal innkreves/avskrives over 10 år med første år Innkreving/avskrivning vil skje ved hvert årsskifte, første gang Verdien av de bokførte mindreinntekter er således avhengig av framtidig vedtak om innkreving. Selskapet eier 65% av aksjene i Hemne Fjernvarme AS som ble kjøpt i Uavskrevet goodwill utgjør pr kr ,-. Hemne Fjernvarme AS investerer nå i utvidelse av sitt distribusjonsnett og styret har forventning om at investeringen fortsatt vil gi positiv avkastning for selskapet. Resultat av investeringer i datterselskaper er belastet finansposter med kr ,-. Den vesentligste posten her er underskudd fra datterselskapet Hemne Kraftlag Elektro AS med kr ,-. Datterselskapet har hatt et vanskelig år med blant annet tap på to store prosjekter. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble kr ,- (kr ,-), og egenkapital på kr ,- (kr ,-). For øvrig vises til årsregnskapet med noter. Styret mener det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et riktig bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember Av årets investeringer fordeles de vesentligste poster slik: Fordelingsnett kr ,- Øvrige driftsmidler kr ,- Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets slutt er inntruffet hendelser som har betydning for vurdering av selskapets resultat og økonomiske stilling, og som ikke er omtalt i denne beretning. 3

4 Arbeidsmiljø/likestilling Det totale sykefraværet i selskapet var i 2007 på 136 dager mot 167 dager i Dette tilsvarer 2% av den totale arbeidstiden. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av siste driftsår. Arbeidsmiljøet i Hemne Kraftlag BA betraktes som godt. Selskapet har en aktiv holdning til HMS-arbeidet, for på best mulig måte å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten, samt å forebygge helseskader. Alle selskap i konsernet er medlemmer i Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste. Det er i selskapet ansatt 4 kvinner og 25 menn. Tilsvarende tall for konsernet er 12 kvinner og 47 menn. I selskapets styre er 2 av 5 medlemmer kvinner. Selskapet arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Ytre miljø Selskapets aktiviteter drives med formål om minst mulig negativ påvirkning av det ytre miljø. Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at virksomheten forurenser eller påvirker det ytre miljø på en uheldig måte. Kraftomsetning Hemne Kraftlag BA er alliansepartner med Fjordkraft AS når det gjelder kraftomsetning. Ordningen innebærer for selskapet at risikoen knyttet til kraftomsetning er vesentlig redusert, samtidig som vi fremstår som en trygg og konkurransedyktig leverandør. Våre priser og produkter er fullt på linje med de øvrige aktører i kraftmarkedet. Nettvirksomheten Kraftlagets linjenett er vel 800 km, fordelt på høy- og lavspent. Deler av nettet er lagt i jord, både for å skjerme miljøet mest mulig og for å redusere vedlikeholdsbehovet. Vårt konsesjonsområde er spredt bebygd, og med en utfordrende topografi, hvilket gjør drift- og vedlikeholdsarbeidet kostnadskrevende. I 2007 fikk Hemne Kraftlag BA statlig tilskudd på kr ,- som i sin helhet er benyttet til reduksjon i nettleietariffen. Det mottatte utjevningstilskudd medførte en reduksjon i nettleien på cirka 3 øre/kwh. Inntektsmulighetene for nettvirksomheten er knyttet til rammer gitt av NVE, og fremtidige inntekter vil blant annet være avhengig disse rammers størrelse. Hendelser etter Selskapet ble i 2007 stevnet for Tingretten av en kunde med påstand om at foreldelseslovens 3-års frist skulle gjelde for innkreving av akkumulerte mindreinntekter. Tingretten avviste påstanden. Saksøker har i ettertid anket tingrettens kjennelse, med begjæring om direkte behandling i Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har avvist direktebehandling, og saken vil derfor bli prøvd i lagmannsretten. Det er i regnskapet for 2007 ikke tatt spesiell høyde for eventuelle negative konsekvenser av en domsavgjørelse. Representantskapet har i ekstraordinært møte i begynnelsen av april behandlet sak om en vurdering av et mulig salg av selskapets nettvirksomhet. Saken ble behandlet med grunnlag i et konsekvensdokument som redegjorde for ulike sider ved et eventuelt salg. Et enstemmig representantskap sluttet seg til styrets anbefaling om ikke å føre prosessen videre på nåværende tidspunkt. Hemne Kraftlag BA ervervet i februar 100% av aksjene i programvareselskapet NorTrim AS. Selskapet leverer ulike dataløsninger hovedsakelig til den norske treningssenterbransjen. Kjøpet sees i sammenheng med den videre utvikling av konsernets satsning på forretningsområdene IT og økonomitjenester. Opplysninger om finansiell- og markedsrisiko Selskapets og konsernets virksomhet er av en slik karakter at det ikke utgjør noen finansiell risiko av betydning. Kjernevirksomhetene opererer i et stabilt marked, som i stor grad sikrer tilfredsstillende avkastning på den kapital som er knyttet til disse virksomheter. Avkastningen for en del av de andre virksomhetene er ikke tilfredsstillende, men utgjør ingen finansiell risiko for konsernet. Selskapet har god soliditet med ubetydelig langsiktig ekstern lånegjeld. Likviditeten er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. 4 GAMLE NAMN Gardsnamn og stadnamn kan seie mykje om gamle tider. Mange namn har ei grei tyding mens andre kan vere verre å finne ut av. Nokre namn veit vi ikkje tydinga av. Andre namn kan dei lærde stridast om. Det vi skriv her er ingen fasit, men truleg er det meste nokså rett. Vi har funne opplysningane i Hemneboka I fyrste delen av Nils Halland, og mykje er henta frå O.Rygh si bok Norske Gaardnavne. Bustli Bustellii Bøstlinn Bustlien Første del kan være en forkortelse av Bústaðar - sted, hvor folk bor.

5 Fremtidsutsikter Vedtak i Representantskapet slår fast at dagens organisasjonsform skal opprettholdes. I tillegg til å være en leverandør av elektrisk energi og nettjenester, skal selskapet benytte en andel av sine økonomiske ressurser til å utvikle næringsaktiviteter og infrastruktur i sitt forsyningsområde. Selskapets likviditet og soliditet er god, og gir etter styrets oppfatning et godt utgangspunkt både for videre utvikling av dagens aktiviteter og deltakelse i nye prosjekter. Selskapet vil ha nødvendig fokus på energibalansen i Midt-Norge, og vil i den grad det er mulig bidra til å bedre denne. Videre vil selskapet ha en aktiv holdning til å bidra for best mulig løsning av de aktuelle klimautfordringene. Datterselskaper Hemne Kraftlag BA har ved årsskiftet 2007/2008 følgende datterselskaper: HK Elektro AS (100%) HK Eiendom AS (100%) HemneNett AS (100%) MerkantilService Hemne AS (100%) Hemne Fjernvarme AS (65%) Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at selskapets årsresultat på kr ,- disponeres ved overføring til annen egenkapital med kr ,-, avsetning til fond for vurderingsforskjeller med kr ,- og avsetning til konsernbidrag med kr ,-. Konsernets samlede årsresultat på kr ,- disponeres ved overføring til annen egenkapital. Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til selskapets ansatte for innsats og medvirkning gjennom Kyrksæterøra, 15. mai 2008 Svein Henry Berdal Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Wenche S. Vuttudal Styremedlem Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder Mjønes Miønes 1559 Møynes 1590 Mones 1618 Møenes Miønnis 1664 Miøness 1723 Mjónes, af mjór, smal, det smale nes. Den garden som ligg lengst aust ligg inst på eit langt, smalt nes. Fætten av Fitiom Fythen 1590 Fittenn 1618 Fetten 1664 Fætten 1723 Fitjar, af fit, frodig, lavtliggende Grasmark attmed sjø eller elv. Samme stavelsen finn vi att i Fitjhæsjen. 5

6 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Note , , Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra 15. mai 2008 Svein Henry Berdal Styreleder Finn Skogvang Styremedlem Wenche S. Vuttudal Styremedlem Wiggo Johansen Styremedlem Ellbjørg Skinderhaug Styremedlem Per Arne Kaarstad Daglig leder 7

8 RESULTATREGNSKAP Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag konsern 8 Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Nedskriving av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Avskrivning goodwill Aktivering av inv. arbeid Materiell til vedlikehold/ nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Positiv resultatandel tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Negativ resultatandel tilknyttet selskap Kostnad på investering i datterselskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

9 NOTER UTDRAG 1. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. Kraftkontrakter Selskapet har ved utgangen av år 2007 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. Spesifikasjon av anleggsmidler p.r Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag BA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-20% 6,67-20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger ifølge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-35% 6,67-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr ,- avskrives over 15 år, med bakgrunn i den tidshorisont som ble lagt til grunn for investeringen. Øvrig goodwill avskrives over 5 år. 11. Andelskapital Andelseier P.r i 2007 P.r % Hemne kommune ,9 Snillfjord kommune ,9 Private andelseiere ,2 Sum andelskapital ,0 Skorild Skorild har namnet etter elva som før heitte Skorilla. Namnet tyder ho som skjær seg ned. Snillfjorden Har som så mange fjordar fått namnet sitt etter elva som renn ut inst i fjordbotnen. Snilla heiter elva, og som så mange elvenamn tyder det ho som grev seg ned. 9

10 13. Konsernselskap/tilsluttet selskap Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Kraftlag Elektro AS (Hke) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% MerkantilService Hemne AS (MSh) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Hemne Næringshage AS (HNh) 23,4% 23,4% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2007 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen HKe HKei MSh HN HF VF HNh Balanseført verdi Tilgang til anskaffelseskost Resultatandel år Avskrivning goodwill 448 Konsernbidrag Andel gjeldsetterg.111 Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Anskaffelseskostnad EK ved anskaffelse P.r har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Kortsiktig Hemne Kraftlag Elektro Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Kraftlag Elektro Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilService Hemne Avregningskonto Kortsiktig Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Kortsiktig HemneNett Avregningskonto Kortsiktig gjeld HemneNett Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Kortsiktig 16. Mer- /mindreinntekt De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Se også opplysninger i note 18. Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt ( i distribusjonsnettet) Merinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Opplysninger om virksomhetsområder Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning 10 En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen.

11 18. Endring egenkapital Hemne Kraftlag BA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Endring fond for vurderingsf Avgitt konsernbidrag Andel gj.etterg. Vaagen F Minoritetsinteresser Årets resultat UB I forbindelse med innarbeidelse av akkumulert mindreinntekt KILE pr ble det benyttet for lavt beløp. Dette er korrigert over EK, og sammenlignbare balansetall for 2006 er utarbeidet. Følgende poster er omarbeidet: Utsatt skattefordel er redusert med kr ,-. Langsiktige fordringer er økt med kr ,- og annen EK er økt med kr ,-. (Akkumulert mindreinntekt i note 16 er endret tilsvarende). 20. Offentlig tilskudd Selskapet har i 2007 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning. INDIREKTE KONTANTSTRØM Hemne Kraftlag BA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.-eller finansaktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer = Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbatalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter = Beh. av kont. og kontantekvivaltenter ved per.slutt

12 REVISJONSBERETNING 12 Hemne Det heng saman med ordet hamn, og var nok først berre bruka om ei einaste hamn og ikkje om heile fjorden. Etter kvart vart heile den indre fjorden heitande Hemnfjorden og seinare spreidde namnet seg til heile bygda. Vinjefjorden Heitte opprinneleg Fjalnir. Som så mange fjordar fekk han namn etter elva som renn ut i fjordbotn Fjelna. Fjelna betyr ho som grev seg ned, ho som skjuler seg.

13 ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE Selskapets kjernevirksomhet, som er fremføring av elektrisk kraft til våre kunder, har også i 2007 gitt selskapets nettavdeling et år med hektisk aktivitet. For det første er det brukt betydelige ressurser til å vedlikeholde linjenettet på et godt kvalitativt nivå; dette både i form av forsterkninger av linjenettet samt et omfattende skogryddingsarbeid. Videre legger arbeidet med fremføring av strøm til stadig nye hytteområder beslag på betydelige økonomiske og mannskapsmessige ressurser. Nettavdelingen har også deltatt aktivt i fremføring av fiber til nye områder i konsesjonsområdet. Dette arbeidet utføres i tråd med eiernes uttalte strategi om at det skal brukes ressurser på å vedlikeholde og videreutvikle selskapets infrastruktur. Som en følge at dette bevisste og planmessige arbeidet på linjenettet, har vi også i 2007 kunne registrere at det i vårt forsyningsområde har vært svært lite avbrudd i strømleveransene, hvilket selvfølgelig kommer både kundene og selskapet til gode. De økonomiske rammer til denne type aktivitet, som fastsettes årlig av NVE, gir et godt bilde av de naturgitte forhold selskapet arbeider under med krevende topografiske utfordringer. De aller fleste av våre nettkunder kjøper også sin strøm av selskapet. Gjennom samarbeidet med Fjordkraftalliansen kan vi tilby elektrisk kraft til våre kunder til konkurransemessige og forutsigbare priser. I tillegg er forsikringsordningen som ligger i vår strømleveranse ved sykdom som følge av skade/ulykke godt mottatt av de kunder som har kommet i en situasjon hvor forsikringen har trådt i kraft. Selskapets IT-virksomhet, som markedsføres under navnet ASPnor, er stadig under oppbygging, og sysselsetter nå cirka 12 medarbeidere. IT-tjenester leveres primært til næringslivskunder i Midt-Norge, men også andre steder i landet. Virksomheten driver også et utstrakt samarbeid med konsernets regnskapskontor, slik at vi kan tilby totale tekniske og økonomiske løsninger som er interessante i store markedsområder. Vi snakker her om verdifulle kompetansearbeidsplasser som er med på å utvikle tilsvarende miljø i lokalsamfunnet. Regnskapskontoret MerkantilService Hemne AS, har nå endret navn til MerkantilNor AS. Selskapets videre utvikling er avhengig av ytterligere tilgang av kompetente medarbeidere, da kundegrunnlaget helt klart er tilstede regionalt. HemneNett har også i 2007 gjennomført videre utbygging av bredbåndstilbudet i konsesjonsområdet. Dette er finansiert både gjennom midler bevilget av konsernet, men også ved vesentlige bidrag av offentlige midler. Selskapet har vel kunder i området, og fremstår som en seriøs, kundevennlig og driftsikker bredbåndsleverandør. I 2008 er selskapet i ferd med å utvikle infrastrukturen videre gjennom bygging av nye fiberanlegg til ulike deler av kommunene hvor tilbudet hittil har vært dårlig. Datterselskapet HK Elektro har lagt bak seg et vanskelig år med svake økonomiske resultat. I all hovedsak er årsakene klarlagt og konkrete tiltak er satt i verk for å bedre selskapets drift. Markedet for selskapets tjenester er åpenbart tilstede, og det er et ønske at virksomheten videreføres under økonomiske kontrollerbare former. Hemne Fjernvarme har gjennomført en betydelig utbygging av sitt leveransenett, hvor området Sodin med barne- og ungdomskole, videregående skole og Hemnehallen nå kan benytte bioenergi som oppvarmingskilde. Representantskapet har besluttet at de akkumulerte mindreinntekter i selskapet skal avvikles i løpet av en periode på 10 år. Prinsippet som er vedtatt er at hvis selskapet av økonomiske årsaker har behov for innkreving, vil dette bli vurdert årlig med 10% av saldo i forbindelse med budsjettbehandlingen. I motsatt fall skal 10% avskrives årlig. Rettssaken som en av selskapets kunder har anlagt mot selskapet er ferdig behandlet i Tingretten, hvor selskapet ble frifunnet for kundens påstand om foreldelse. Saken ble deretter av kunden prøvd behandlet direkte for Høyesterett. Dette ble av høyesteretts ankeutvalg avvist. Saken vil dermed bli behandlet i lagmannsretten i løpet av oktober inneværende år. Representantskapet har i lys av de mulige strukturendringer som fremdeles diskuteres i Midt-Norge, vurdert et eventuelt salg av selskapets nettvirksomhet med tanke på i første rekke å oppnå en redusert nettleie i området. Det ble besluttet at en slik prosess ikke føres videre på nåværende tidspunkt. Dette var i tråd med innstillingen fra selskapets ansatte, daglig leder og styrets tilrådning til representantskapet. Avslutningsvis vil daglig leder fremføre en ærlig følt takk til de mange medarbeiderne i selskapet som på ulike, positive måter bidrar til at Hemne Kraftlag fremdeles skal være en ansvarlig og kompetent aktør i Hemne og Snillfjord kommuner innenfor de virksomhetsområder selskapet driver. Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad Daglig leder 13

14 NETTAVDELINGEN Året som gikk har vært et travelt år på mange vis. En av årsakene er bredbånd, som har gjort sin inntreden for en tid siden i vårt forsyningsområde, til stor glede for de som er tilknyttet denne type teknologi. Bredbåndstilknytning for nye områder har medført betydelig arbeid for nettavdelinga. Arbeidet består i hovedsak av montering av fiber (OPGW) på bestående høyspentlinjer, både på lange og korte strekninger. Fiberen tilknyttes Telenor s tlf. sentraler for videre oppkobling mot den heldige kunde. I tillegg til bredbåndsutbyggingen, har vi utført vedlikehold av linjenettet, samt oppført flere nyanlegg. Utfall/strømbrudd Når det gjelder utbedringer av feil i eget nett etter værmessige påkjenninger kan vi nevne 2 hendelser med relativt stort omfang hvor et betydelig antall kunder ble berørt både i Snillfjord og Hemne. Årsaken til avbruddene var lyn og tordenvær i august og september. I tillegg har vi hatt 2 avbrudd grunnet feil hos Statnett, som førte til betydelige problemer for mange næringsdrivende, med påfølgende kostnader grunnet havari av materiell og utstyr etc. Skade på linjenett Linjenettet står stort sett i alle typer vær og vind med noen unntak. Over tid må komponenter skiftes grunnet aldring etc. Den seinere tid har vi fått erfare at mange stolper må skiftes lenge før oppnådd pensjonsalder grunnet en svært så arbeidsom krabat. Riktig gjettet, vi snakker om hakkespetten! Det er helt utrolig hva denne fuglen kan forårsake av skader på linjenettet. Det er ikke få kroner det går med til utbedring. Etter skadeomfanget å bedømme skulle man anta at bestanden er i meget sterk vekst. Ved mangt et e-verk opp gjennom årene har det blitt utført forskjellige tiltak for å prøve å begrense denne type hærverk, men dessverre med lite hell. Skulle du ha en løsning som avskrekker denne utøveren fra å gå løs på stolper, har du et stort marked som ønsker deg hjertelig velkommen. En rykende nettstasjon ved Gjevika. Total havari av nettstasjon grunnet lyn nedslag. Rett i sikringsboksen Ingen tvil hvem som har vært her! En liten pause før neste arbeidsøkt! Av større anlegg som ble utført kan vi nevne: * Framføring av bredbånd på strekningene: Leite Staurset Hellandsjø Gjengstø og Heim Stamneselva Avlesbugen ved Taftøyan I tillegg montering av sentraler med tilhørende nettilknytning. Andre større anlegg: * Framføring av strøm til hyttefeltet Vikan på Hemnskjel * Framføring av strøm til flere sjøhus i Vorpbukta på Hemnskjel * Kabling av område Åneset, Kyrksæterøra * Større ombygging av nettstasjon ved Sagfjorden, Snillfjord

15 Hytter/Fritidsboliger At bygging av hytter/fritidsboliger har økt i det siste har vi merket godt. Dette har medført at nettet ved enkelte områder må oppgraderes. Beklageligvis har vi måtte avvente med tilknytning for noen av våre kunder i påvente av oppgradering. Lokal kraftutbygging Som sikkert mange er kjent med er det et stort potensiale for lokal kraft produksjon både i Snillfjord og Hemne. Kan nevne områder som: Lenes, Fjelna, Kårøydalen, Staurset, Holla og Vennastranda. Flere av nevnte anlegg er under konsesjonsbehandling hos NVE. Den største utfordringen det lokale e-verket har i så måte er å få transportert ut den planlagte produksjon. Bestående linjenett ved området Fjelna, Kårøydalen og Staurset har dessverre ikke kapasitet til å ta imot den planlagte kraftproduksjon, og av den grunn må ny overføringslinje bygges fram til område Vinjeøra. Flere løsningsalternativer/traser er utarbeidet med tilhørende kostnader for framføring av ny tilførsels linje/kabel. Hva vi ender opp med til slutt er for tidlig å konkludere med på nåværende tidspunkt, da det skal behandles hos flere instanser. Kommende år ser også ut til å bli som det forangående med full innstast fra første dag. Mange oppgaver venter, men den viktigste oppgaven vår er å opprettholde en sikker og god strømforsyning til våre kunder med minst mulig avbrudd. Til slutt vil vi ved nettavdelinga takke for det gode samarbeid vi har hatt med våre samarbeidspartnere, og vi ser fram til et videre godt samarbeid. Med hilsen Nettavdelinga ved Hemne Kraftlag MERKANTILNOR AS MerkantilNor AS (tidligere MerkantilService Hemne AS) er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapet har i en årrekke levert tjenester til næringslivet i Hemne og nabokommuner innenfor regnskap, skatt, lønn og økonomisk rådgiving, og har som en overordnet målsetting å levere gode og fleksible tjenester tilpasset 4de behov næringslivet til enhver tid har. 1 Selskapet har i Hemne Kraftlag BA utviklet produkter der den en- kunde i svært stor grad kan få skreddersydd 3kelte egne løsninger som kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner hos Hemne Kraftlag BA og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen med de ressurser den enkelte kunde måtte ha tilgjengelig. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, 6betalingstje- nester eller bilagsregistrering og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta tar ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde er utvidet. nært samarbeid med ASPnor i Ta kontakt dersom dette ser interessant ut. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsning for akkurat deg. Industriveien 5, 7200 Kyrksæterøra Tlf Fax Mob E-post: 15

16 Din lokale leverandør 16 Selnes Utt. sæ nés Sellenes Sellnes Selnnes Selness Sellnes Sælnes Det første leddet viser utvilsomt til sel med tanke på selfangst. Kanskje eit av dei tidligst bebodde plassane i området. Klungervik Uttales k óngervík. Mange seier også krongelvik. Klungeruig 1618 Klongerwig 1723 Navnet kjem av ordet klunger, nype. Klungerkjerr er det same som nypekjerr.

17 HK ELEKTRO ELFAG Vår avdeling for installasjon er tilknyttet Elfag. Kjeden er landets største innen installasjonsbedrifter. Vi leverer alle typer tjenester og varer som kunden kan forvente å finne hos den lokale installatør. Vi har valgt å forholde oss til grossister som står for sikker levering, høy kvalitet og designmessig har et bredt produktspekter. VERKSTED Vi formidler service på både brune- og hvitevarer. Denne utføres av profesjonelle servicefolk som gjør jobben både raskt og til fastsatte timepriser. Fagområder: * Bolig/hytter * Telefon og alarmsentraler * Industri * Service hvite-/brunevarer * Internkontroll selskaper. Elfag har også rammeavtale med landbrukskjeden Agrol. BUTIKK Vår el-butikk vil i løpet av året bli medlem i Expertkjeden som er en av landets største el-kjeder innen hvite- og brunevarer. Produkter vil være i hovedfokus i tiden framover er overgangen til digitalt bakkenett. Her selger vi pakker fra RiksTV som gjør tilpassningen enkel for våre kunder. Ellers er flatskjermer, varmepumper, pc-løsninger og hvitevarer høyaktuelle produkter som utgjør store deler av vår omsettning. AVDELING KONTOR Fra vår kontoravdeling tilbyr vi alt fra kontormaskiner, kontormøbler, foto og det meste innen papir og rekvisita. GJENSIDIGE OG TERRA-KUNDER I samarbeid med både Gjensidige og Terra tilbyr vi gunstige tilbud på internkontroll for både private og bedriftskunder samt landbruk. Dette gjør din forsikringsavtale gunstigere for deg som kunde i nevnte Produktspekter: HK Elektro * Hvite-/brunevarer * Telematikk * Kontorartikler * Belysning * Data/spill * Foto/fremkalling * Småelektrisk Sodin Opprinnelig Soðvin Var namnet på det vi kallar Kjørse og Vesse i dag. Første delen av namnet Soðvin er elvenavnet Søa som frå gamalt heitte Soð eller Soða. Namnet kjem av sjóða, koka eller brusa/syda. Siste delen (in) kjem frå vin som betyr grasland, beiteland.dei som ga skolen namnet Sodin stod på trygg historisk grunn. Stolsmo Stalsmo Stalsmou Stoldtzmo Stoldtzmo Stolßmoe Stoldtzmo Stolsmoe, Gardsnamnet kjem truleg frå manns-namnet Stólfr. Det kan og tyde ein stad der kveget vert samla for mjølking, men da skulle namnet i dag ha vorte til Stølsmo. Vinje Ordet vin er svært gamalt og gjekk ut av bruk allereide før vikingtida. Det tyder beitemark, grasland eller havnegang. I dag finn vi det berre samansett slik som i Vinje og Sodvin. Ofte mister vi bokstaven V slik at mange namn som endar på in opprinnelig var vin. Sodin er et lokalt døme på det. Skeiet Schie Schey Moderne form av det gamle navnet skeið Et skeid var navnet på ein stad kor folk samla seg. Der kunne det vere kappleik og kappridning. På Skeiet stod ofte gudehov og i seinare tider vart det gjerne bygd kyrkjer. Både Vinnkyrkja og Hemnkyrkja står på kvar sitt skeid. 17

18 HEMNENETT ASPNOR Året 2007 var for HemneNett preget av stor aktivitet med utbygging. Vi har nå bredbåndstilknytning ved alle telesentraler i Hemne. Et spennende og travelt år med store utfordringer, som vi mener å ha løst på en tilfredsstillende måte. Kunde nummer 1000 Økning av kundemassen har langt overskredet tidligere års prognoser. Gleden var derfor stor da vi 3. juli kunne koble ADSL til kunde nr på Heim. Spesielt moro var det at dette skjedde ved tilkobling av en av de nye sentralene. Sentralene Heim, Gjengstø, Taftøysundet og Staurset ble bygd ut i Fiber Med den enorme utviklingen som skjer i vår bransje, søker HemneNett hele tiden å være fremst når det gjelder tekniske løsninger og utstyr. En større og større del av vår utvikling av kundeorientert tilbud dreier seg om fiber. Etter hvert har HemneNett bygd opp et betydelig fibernett. ASPnor var opprinnelig Hemne Kraftlag BA sin ITavdeling. Avdelingen har etter hvert også tatt på seg oppgaver for eksterne kunder, og disse utgjør i dag 80% av kundemassen. Som følge av aktivitetsøkningen består avdelingen i dag av 10 ansatte med bred IT-kompetanse. For å imøtekomme kundenes behov har vi lagt vekt på å rekruttere medarbeidere med erfaring fra ulike bransjer. Vi har medarbeidere med god kompetanse i bruk av fagsystemer innen økonomi/administrasjon og håndverks-/entreprenørbransjen. Vi har en stabil arbeidsstokk med lokal tilknytning og lite utskifting. Vårt hovedprodukt er ASP-tjenester, dvs. utleie av serverplass (outsourcing). Vi har også egne programutviklere, som utvikler egen programvare og tilleggsystemer til eksisterende fagsystemer. Vi tilbyr også konsulenttjenester, opplæring samt salg av programvare og maskinvare. Dagens teknologi gjør det mulig å ha kunder over hele landet. Våre primærkunder er små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge. Vi ønsker å være en fleksibel ASP-leverandør som tilbyr drift av alle programmer som er testet og godkjent for drift i et terminalservermiljø. Vi tilbyr også utleie av alle Microsoft sine programmer. NORTRIM Support og service HemneNett har som målsetting å være best på support og service. Mange er de kundene som har fått hjelp av våre montører med små og store problemer. Rask rettetid og høy løsningsgrad er motivet for oss. Det finnes ikke problemer, bare utfordringer og vi gir oss ikke før vi har en tilfredsstillende løsning. Ingen kunde av HemneNett skal føle at de blir overlatt til seg selv. Med HemneNett inn i framtiden HemneNett vil også i 2008 fortsette utbyggingen av bredbånd. Fiber er den tekniske løsningen som benyttes i enda større grad. Vi vil gjennom året koble opp fiber helt inn til private boliger. Konkurransen i markedet er stor med mange aktører. Vi følger markedet tett og søker hele tiden å kunne tilby det aller beste til våre kunder. 1. januar i år kjøpte Hemne Kraftlag BA aksjene i IT-selskapet Nornet AS av gründeren Hans Erik Rastad fra Jessheim. Selskapet har stått bak utviklingen av programvaren NorTrim som er markedsledende administrasjonssystem for treningssentre i Norge. Etter overtakelsen ble firmanavnet endret til NorTrim AS. I strategien bak oppkjøpet av NorTrim ligger også et samspill med IT-avdelingen ASPnor og søsterselskapet MerkantilNor. ASPnor leverer allerede IT-tjenester til flere av treningssentrene som bruker NorTrim. MerkantilNor utfører fakturering og purrerutiner for en del sentre og vil også etter hvert tilby regnskaps- og lønnstjenester. Hans Erik er fortsatt ansatt i firmaet og vil bidra med sin kompetanse i hvert fall 2 år fremover. I denne perioden skal også NorTrim programmeres i et nytt og mer moderne språk. Flere og bedre funksjoner skal legges til, slik at man skal klare å befeste sin posisjon som ledende aktør i et konkurranseutsatt marked. 18

19 DET LOKALE ELTILSYN (DLE) OG MÅLERAVDELINGA DLE ved Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsyn Det føres tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet kraftlagets forsyningsanlegg. Ved tilsyn av virksomheter inngår også verifikasjon av HMS. Skoleinformasjon I tillegg til el-kontroll driver DLE også aktivt informasjonsarbeid om energi, el-sikkerhet og miljø ovenfor alle 6. og 9. klassinger i vårt forsyningsområde. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. Måleravdelinga Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Alle våre kwh-målere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Viser det seg at det ikke er feil på måleren må kunde dekke kostnaden. Toveiskommunikasjon (2VK) Hemne Kraftlag BA begynte relativ tidlig med utbygging av 2VK for kwh-målere. Det første anlegget ble idriftsatt i januar I dag har cirka 25% av våre kunder utstyr for fjernavlesning av kwh-måler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt klarsignal til å starte arbeidet med innføring av toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. Moderne måler med innebygd toveiskommunikasjon. Toveiskommunikasjon vil gi mange fordeler både for oss og våre strømkunder. Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren. 9. klasse ved Å Oppvekstsenter kobler skjøteledninger. Olje- og energidepartementets ambisjon er at utbyggingen skal være gjennomført innen Kirksæter Uttales Kjørse Kirckesetther Kierckesett, Korckesett Kiercheset Kierchsett Kierchsetter Kierchesetter Opprinneleg Kirkjusoðin. Namnet har endra seg mykje i skrift frå det 16. århundret.alt i middelalderen fikk garden på austsida av elva namnet Kyrkjusodin avdi kyrkja låg der. Røstvold Rustardale, i Rustahuerfue (Røstkvervet) Røßuolld Røsuoll Røeßuold Rustuold Røsvold O.Rygh skriv: 1ste Led i dette og flere ovf. nævnte Navne er det gamle Navn paa den. Elv, som nu kaldes Røstelven, og hvis gamle Navn maa have været Rust. 19

20 BEDRIFTEN VÅR Produksjon og layout: Søvesten Media AS Trykk : Grytting AS 20 ORGANISASJONSFORM Hemne Kraftlag BA som er organisert som et andelslag, eies av våre kunder (54,2%), Hemne kommune (30,9%) og Snillfjord kommune (14,9%). FORMÅL Laget har som formål å skaffe elektrisk energi til sine medlemmer innenfor kraftlagets forsyningsområde, samt for øvrig drive handel og annen næringsvirksomhet knyttet til hovedmålet, herunder delta i andre selskaper. ANSATTE Til å utføre våre arbeidsoppgaver, har vi i konsernet 59 ansatte i hel- og deltidsstillinger. FORSYNINGSOMRÅDET Bedriften vår forsyner Hemne og Snillfjord kommune med elektrisk kraft. Geografisk utstrekning cirka kvadratkilometer. FORSYNINGSNETT Kraftlaget har ingen egne kraftstasjoner, cirka 840 kilometer med linje- og kabelnett og 297 transformatorer.

Årsrapport 2008. Grunnlagt 1951-58. driftsår

Årsrapport 2008. Grunnlagt 1951-58. driftsår Årsrapport 2008 Grunnlagt 1951-58. driftsår REPRESENTANTSKAPET Organisasjon og hovedtall Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende 15 medlemmer: Valgt fra Hemne kommune:

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår

Årsrapport 2005. Grunnlagt 1951-55 driftsår Årsrapport 2005 Grunnlagt 1951-55 driftsår INNHOLD Per Arne Kaarstad ny daglig leder i Hemne Kraftlag BA fra 1. februar 2006 Hovedtall... s 2 Nøkkeltall... s 6 Lokalt engasjement... s 3 Styrets beretning

Detaljer

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 Kjære leser! Årets rapport til våre eiere og kunder innholder foruten regnskap for 2009 og styrets beretning, også omfattende informasjon om konsernets virksomhet.

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011

1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011 1951-2012 61. driftsår www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2011 2 Kjære leser Kraftlagets eiere har gjennom flere år hatt en klar strategi om at selskapet skal være et lokalt eid og lokalt driftet selskap.

Detaljer

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår Årsrapport 2004 Grunnlagt 1951-54 driftsår LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

Årsrapport 2014 VOKKS

Årsrapport 2014 VOKKS Årsrapport 2014 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2013 VOKKS

Årsrapport 2013 VOKKS Årsrapport 2013 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Vår kraft din energi!

Vår kraft din energi! ÅRSMELDING 2 4 BØ SAUHERAD NOME Konsesjonsområdet Vår kraft din energi! Styret Styret i Midt-Telemark Energi AS har i bestått av 5 personer. Strategi Selskapet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer