LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B"

Transkript

1 LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B

2 LØKENHAGEN, LØRENSKOG VELKOMMEN TIL LØKENHAGEN. BY ELLER MARKA, URBANT ELLER LANDLIG? ELLER HVORFOR IKKE: JA TAKK TIL BEGGE DELER? INNHOLD 04 Salgsoppgave 10 Romskjema 14 Teknisk beskrivelse 18 Canal Digital 22 Kontakt SIDE 3

3 SALGSOPPGAVE LØKENHAGEN, LØRENSKOG SELGER / UTBYGGER/ HJEMMELSHAVER: Losbyveien Eiendom AS c/o Stor-Oslo Eiendom, PB 606, 0106 Oslo AREALANGIVELSER: Arealene oppgitt på tegning og i prisliste er angitt i bruksareal (BRA) som er boligenes mål innvendig, innbefattet innvendig(e) bod(er) og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses p-rom i prislisten dette er boligens BRA areal fratrukket innvendig(e) bod(er) og veggene til disse. FREDRIFT / OVERTAGELSE / INNFLYTTING: Forutsatt oppstart av byggearbeidene i 2. eller 3. kvartal 2016, antas leiligheten/ boligen å være klar for overtakelse ca. 4. kvartal 2017 eller 1. kvartal Denne angivelsen gjelder ikke som en bindende frist for å ha leiligheten/ boligen klar for overtagelse, og gir ikke grunnlag for å kreve dagmulkt og/ eller erstatning. Endelig overtagelsesmåned varsles ca. 3 måneder før overtagelse, og endelig overtagelsesdato ca. 6 uker før innflytting. Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig. Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendig offentlige godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og at totalentrepriseavtale inngås med entreprenør. Forbeholdet innebærer at selger ikke er forpliktet til å bygge og levere boligen til kjøperen dersom offentlige godkjenninger ikke er gitt eller entreprenør ikke kan kontraheres til budsjettert kostnad. Kjøperne vil bli varslet så raskt dette forbeholdet er avklart, dog senest Kjøper er ikke bundet av denne kjøpekontrakt dersom ikke varsel om igangsettelse er gitt innen Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtagelse av leilighetene. Blir ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren året etter. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST: Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt. PRISER: Se vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på usolgte boliger og biloppstillingsplasser, uten forutgående varsling. KJØPSOMKOSTNINGER: I tillegg til kjøpesum betaler kjøper dokumentavgift med 2,5 % av andel tomteverdi. For seksjonene er andel tomteverdi fordelt etter antall kvadratmeter BRA med et beløp på kr 69,- pr kvadratmeter. (for en leilighet på 43 kvadratmeter vil dokumentavgift utgjøre kr 2.963,- ). I tillegg påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr. 525,- for skjøte og kr. 727,- pr pantobligasjon (inkl. attest) som skal tinglyses i forbindelse med kjøpet. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang. BETALINGSBETINGELSER: Det forutsettes at delinnbetaling av kr ,- innbetales til meglers klientkonto ved kontraktsignering. Resterende beløp oppad til 10% av kjøpesummen innbetales ved byggestart. Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova 12. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Hovedoppgjør (resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til megler senest en uke før overtagelse. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers mislighold. KREDITTVURDERING / DOKUMENTASJON AV FINANSIERINGSEVNE: Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Det tas videre forbehold om rett til å foreta kontroll av evt. betalingsanmerkninger. Selger forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon av kjøpers finansiering og evne til å betale fellesutgiftene. GARANTIER: Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/ delinnbetaling/ sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/ transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger. TOMT: Eiet tomt i dag ca m2 (gnr 100 bnr 65) og ca m2 (gnr 100 bnr 31), samt del av gnr 100 bnr 81. Det kan bli foretatt grensejusteringer og eventuell sammenslåing/ deling i forbindelse med utbyggingen. Tomtens areal etter evt. justeringer er ennå ikke fastsatt. Det tas forbehold om at del av sistnevnte eiendom erverves av Lørenskog kommune og overskjøtes til Losbyveien Eiendom. MATRIKKEL / ADRESSE: Eiendommen har i dag matrikkelnummer gnr 100 bnr 65, gnr 100 bnr 31 og gnr 100 bnr 81 i Lørenskog kommune. Matrikkelnummer vil kunne endres i forbindelse med utviklingen av prosjektet. Seksjonsnummer fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Eiendommen har i dag adresse Losbyveien 1-5, og del av Bergerveien 3, 1475 Finstadjordet. Adressen kan bli endret og vil bli endelig fastsatt av kommunen innen overtagelse. Ettersom eiendommen skal bygges ut i flere byggetrinn, vil eiendommen måtte reseksjoneres ved ferdigstillelse av nye bygninger. Alle seksjonseiere plikter å samtykke til slik reseksjonering og endringer iht. byggesaken for øvrig. REGULERINGSFORHOLD: Eiendommen er i dag regulert til byggeområde for bolig/ kontor/ offentlig eller privat tjenesteyting/ bevertning/ barnehage. Tilstøtende eiendommer er regulert til byggeområde for bolig/ kontor/ offentlig eller privat tjenesteyting/ bevertning/ barnehage/ park m.m. Reguleringsplan og bestemmelser følger som vedlegg til denne salgsoppgave. Interessenter oppfordres til å kontakte megler ved spørsmål til reguleringen i området. SERVITUTTER / RETTIGHETER/HEFTELSER: Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Grunnboksutskrift følger som vedlegg til denne salgsoppgave. Seksjonene vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Det er tinglyst servitutter på eiendommen, og kopi av disse fås av megler. Følgende servitutter er tinglyst pr i dag: RETTIGHETER IFLG. SKJØTE Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Vegvesenets betingelser vedtatt GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Rettighetshaver: 0230 / 100 / 17 / / GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0230 / 100 / 75 / / Rettighetshaver: 0230 / 100 / 76 / / Rettighetshaver: 0230 / 100 / 77 / / Mappe bnr 76 Med flere bestemmelser GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Vegvesenets betingelser vedtatt GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Rettighetshaver: 0230 / 100 / 81 / / Bestemmelse om felles vedlikehold GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Plikt til å bestride alle utgifter til anlegg, drift og vedlikehold med mer Overført fra gnr 100 bnr ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om å rive/fjerne bygg når bygningsrådet forlanger det Overført fra gnr 100 bnr SKJØNN Bestemmelse om avståelse av veggrunn Overført fra gnr 100 bnr ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om å rive/fjerne bygg når bygningsrådet forlanger det Med flere bestemmelser LIGNINGSVERDI: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www. skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. STANDARD / UTSTYR: Se vedlagte tekniske beskrivelse og romskjema som utgjør en del av denne salgsoppgave. ENERGIMERKING Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler. Alle bygg vil få energimerke C eller bedre. SIDE 4 SIDE 5

4 SALGSOPPGAVE LØKENHAGEN, LØRENSKOG GARASJEANLEGG / PARKERING: Det vil bli oppmerkede biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg i kjeller. Biloppstillingsplass kan erverves i tillegg til boenheten i henhold til prisliste. Organisering og lokalisering av garasjeplasser og sportsboder bestemmes av selger. Selger forbeholder seg retten til å bestemme antall biloppstillingsplasser, samt plassering av sykkelparkering på terreng og i kjeller. Kjøper av biloppstillingsplass må betale en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjeanlegget, som kommer i tillegg til de alminnelige fellesutgiftene. BODER: Det medfølger 1 sportsbod til alle boliger. Sportsbodene vil ligge i felles anlegg i kjeller/ garasjeanlegg. I de fleste boliger er det også bod inne i boligen, mens innvendig bod kan erstattes med skap/ bod i kjeller for enkelte boliger. FELLESUTGIFTER / LIKVIDITETSTILSKUDD: Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 30,- pr. kvm. bra/mnd. Det foreligger p.t. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører. Driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas av styret og fremlegges til orientering på sameiets generalforsamling. Forretningsfører vil i forbindelse med overtagelsen innkalle ca 2 måneders fellesutgifter som likviditetstilskudd til sameiet. Endelig beløp avgjøres ifm opprettelse av sameiet. AVTALEMESSIGE FORHOLD: Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person. Vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet av selger. Så snart dokumentene er ferdige vil de bli tilsendt kjøper eller de kan innhentes hos megler. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere generalforsamlinger. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten og et eventuelt aksept av bud fra selger gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt utgjør en del av denne salgsoppgave. AVBESTILLING: Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper. LOVGRUNNLAG: Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. EIERFORM / ORGANISERING: Løkenhagen vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Selger forbeholder seg videre retten til å organisere og fordele parkering og sportsboder på den måten som for selger anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en særskilt næringsseksjon. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. De andre sameierne har, i henhold til eierseksjonslovens 25, panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det tas forbehold om at seksjonering vil kunne bli formelt gjennomført først etter overtakelse. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. eierseksjonsloven. Selger tar forbehold om annen organisering av sameiene der ett eller to bygg sammen kan danne selvstendige sameier. Disse vil da eie sin relative andel av felles sameie hvor teknisk infrastruktur etc. ligger. Beslutning om dette tas på et senere tidspunkt. FORRETNINGSFØRSEL: Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet før konstituerende sameiermøte. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn. FORSIKRING: Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. ADGANG TIL LOVLIG UTLEIE: Seksjonseiere får full råderett over egen bolig og kan leie den ut. Dersom eiendommen ikke er seksjonert pr. tidspunkt for overtagelse, gjøres evt. kjøper/ utleier oppmerksom på eierseksjonslovens kapittel III som regulerer evt. leietakers rett til kjøp. EIENDOMSMEGLER: Nyeboliger AS, org.nr Sognsveien 70 a, 0855 Oslo telefon / faks e-post: Megler har fast provisjon pr enhet solgt i prosjektet, kr ,- eks. mva. dersom handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Meglerprovisjon og utlegg betales av selger. I henhold til lov av 6.mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. OVERSKJØTING OG OPPGJØR: Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap/ navneendring fra kjøpers side etter bud/ aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr ,- inkl. mva. som innbetales meglers driftskonto. Eventuell endring krever selgers samtykke. Selger forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å godta eller avslå transport av kjøpekontrakter. Ved en eventuell transport skal selger godtgjøres med et vederlag på kr ,- for å dekke egne omkostninger i tillegg til administrasjonsgebyret som dekker meglers kostnader. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers underleverandør. TILVALG OG ENDRINGER: Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud, som for eksempel ulike typer parkett, fargevalg på veggflater, fliser, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, flere el-punkter etc. Endringer ut over ovennevnte må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til Bustadoppføringslova 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør i separat avtale. Eventuelle tilvalg faktureres kjøper direkte fra entreprenør/ underleverandør. Betaling må samsvare med kjøpekontrakten. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg kan være utgått. Kjøper må i så fall ta særskilt forbehold om tilvalg i sitt kjøpstilbud. Kjøper må ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg som forutsetning for avtalen. FORBEHOLD: Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova 10. anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt- og byggearbeid. Varsling av overtakelsestidspunkt for boligene i prosjektet følger Bustadoppføringslovens bestemmelser men er ikke i tråd med forbrukerombudets anbefalinger. Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/ overtagelse. en forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning. Tegninger og bilder i illustrasjonsbok er kun illustrasjoner og kan avvike i forhold til plan og fasadetegninger som vedlegges kontrakt, herunder teknisk beskrivelse. Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/ inventar medfølger ikke, så som f.eks. møbler og garderobeskap, og det vil derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Beplanting og blomster, innredninger, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er ferdig inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av leilighetstype og etasjeplan. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/ eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke SIDE 6 SIDE 7

5 LØKENHAGEN, LØRENSKOG forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassinger og nedforinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke selger rett til å foreta endringer som er av en slik art at boligens standard objektivt sett forringes eller objektivt svekker boligens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer. Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/ internettside og den tekniske beskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil beskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer med hensyn til eiendommen knyttet til en eventuell deling/ sammenslåing av usolgte seksjoner. Slike endringer kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger og terrasser. Selger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall eierseksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte boliger og biloppstillingsplasser. Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger. Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsoppgave. FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL AV DENNE SALGSOPPGAVE: Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme. 3D Mir Endring av uttrykk på fasade og balkonger kan forekomme da endelig løsning ikke er valgt. Teknisk beskrivelse Plantegning av leilighet Prisliste Foreløpig utomhusplan Kjøpsavtale/Budskjema Selgers standard kjøpekontrakt Grunnboksutskrift Reguleringsplan- og bestemmelser SIDE 8 SIDE 9

6 LØKENHAGEN, LØRENSKOG ROMSKJEMA Gulv Entre/gang 3-stavs 14mm eikeparkett, hvitlasert. Hvite rett kant gulvlister hvitmalt, Gulvlister i hvit utførelse. Kjøkken 3-stavs 14mm eikeparkett, hvitlasert. Hvite rett kant lister hvitmalt Stue 3-stavs 14mm eikeparkett, hvitlasert. Hvite rett kant lister hvitmalt Vegg Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: brukket hvit, Supermatt Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: brukket hvit Supermatt. Vegg over kjøkkenbenk males i vaskbar utførelse. Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: Brukket hvit. Supermatt Himling Malt betong. Det kan være synlige v-fuger i farge hvit. Ved nedforing, sparklet og malte gipsplater. Overgang vegg/tak fuges Farge: Hvit Malt betong. Det kan væresynlige v-fuger i farge hvit. Ved nedforing, sparklet og malte gipsplater. Overgang vegg/tak fuges Farge: Hvit Malt betong. Det kan være synlige v-fuger i farge hvit. Ved nedforing, sparklet og malte gipsplater. Overgang vegg/tak fuges Farge: Hvit Elektro beskrivelse. beskrivelse. beskrivelse Downlights med LED belysning ( Kelvin) under overskap. Sanitær Ettgreps vannbesparende benkebatteri av type Mora Cera K7, eller tilvarende. Konvektor erstatter radiator foran gulv til takvindu Stuss eller tilsvarende og avløp for oppvaskmaskin. Ventilasjon Tilluftsventilasjon. Avtrekkshette som matcher kjøkkeninnredning for øvrig. 1- og 2-roms leiligheter kan leveres med integrert vent-aggregat i hette. Må matche farge på kjøkkeninnredning forøvrig. Tilluftsventilasjon. Annet HTH Next innredning eller tilsvarende, med standard lux skuffer. Håndtaksfrie skuffer og skap. Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer. Ovn i mørk utførelse. Benkeplate i laminat, tykkelse min 3cm, farge beskrives senere. Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme. 3D Eve Fargevalg på veggene er tilvalg og ikke standard Det skal leveres kildesortering med 3 beholdere, 1 stor og 2 mindre. SIDE 10 SIDE 11

7 ROMSKJEMA LØKENHAGEN, LØRENSKOG Soverom Bad WC Bod i leilighet Hybeldel(Tilvalg) Gulv 3-stavs 14mm eikeparkett, hvitlasert. Hvite rett kant lister hvitmalt Keramiske fliser 30x30 cm, farge, mørk grå. I nedsenket dusjsone skal mosaikkfliser i tilsvarende utførelse benyttes Keramiske fliser 30x30 cm, farge, mørk grå. Gulv 3-stavs 14mm eikeparkett, hvitlasert. Hvite rett kant lister hvitmalt 3-stavs 14mm eikeparkett, hvitlasert. Hvite rett kant lister hvitmalt Vegg Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: Brukket hvit Keramiske fliser 30 x 60 cm liggende, hvite. Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: Brukket hvit. Vegg Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: Brukket hvit. Sparklet og malte gipsplater eller betong. Farge: Brukket hvit supermatt. Himling Malt betong. Det kan være synlige v-fuger i farge hvit. Gips, betong eller folierte metallplater. Farge: hvit Sparklet og malte gipsplater eller betong. Himling Malt betong. Det kan være synlige v-fuger i farge hvit. Malt betong. Det kan være synlige v-fuger i farge hvit. Ved nedforing, sparklet og malte gipsplater. Ved nedforing, sparklet og malte gipsplater. Ved nedforing, sparklet og malte gipsplater. Overgang vegg/tak fuges Overgang vegg/tak fuges Overgang vegg/tak fuges Farge: Hvit Farge: Hvit Farge: Hvit Elektro beskrivelse. iht. NEK: 400:2014. Stikkontakt for vaskemaskin tørketrommel, samt iht til RIE beskrivelse LED-belysning ( Kelvin) over speil. beskrivelse. Elektro beskrivelse. 1 stk lampe med bryter. Festes i himling. beskrivelse Termostatstyrt gulvvarme. Downlights LED i himling med dimmer funksjon Sanitær Servant fra Duravit modell eks. Durastyle med ettgreps blandebatteri av Mora, type Mora Cera Servantbatteri med push-downventil eller tilsvarende. Vegghengt hvitt toalett med softclose av type Duravit modell Durastyle eller tilsvarende Dusjbatteri type Mora Cera med dusjarmatur Mora Cera Shower System S5 MA eller tilsvarende. Kran og avløp for vaskemaskin. Vegghengt hvitt toalett med softclose av type Duravit modell Durastyle eller tilsvarende. Servant og ett-greps blandebatteri. Sanitær Servant fra Duravit modell eks. Durastyle med ettgreps blandebatteri av Mora, type Mora Cera Servantbatteri med push-downventil eller tilsvarende. Vegghengt hvitt toalett med softclose av type Duravit modell Durastyle eller tilsvarende Dusjbatteri type Mora Cera med dusjarmatur Mora Cera Shower System S5 MA eller tilsvarende. Kran og avløp for vaskemaskin. Ventilasjon Tilluftsventilasjon. Avtrekk Avtrekk Ventilasjon Tilluftsventilasjon. Eget ventilasjons-aggregat i vifte over kjøkken Annet Speil, dorullholder, innsvingbare dusjvegger i glass, servantskap, 2 stk. knagger. Speil, dorullholder, servantskap, 1 stk. knagger. Annet Rør-i-rør skap for vann og varme plasseres hensiktsmessig i bod Egen ringeklokke, branndør, vegger med lydskille. Kjøkken iht. ark. tegninger. SIDE 12 SIDE 13

8 TEKNISK BESKRIVELSE LØKENHAGEN, LØRENSKOG Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Prosjektet blir byggeanmeldt av ansvarlig søker 4B arkitekter i henhold til gjeldende tekniske forskrifter. Konstruksjon Bygningen utføres med fundamentering til fjell, ev. bunnplate på sprengstein og bærekonstruksjon i betong og stål. Bygningene utføres i plasstøpt betong, hulldekkelementer eller plattendekker. Fasadeveggene utføres i en blanding av tegl, trepanel, fasadepuss, ev. fasadeplater. Balkongdekker og takterrasser i betong og trevirke. Det tas forbehold om at enkelte balkonger støydempes på undersiden, og at enkelte balkonger kan bli delvis innglasset (pga krav til støyreduserende tiltak). Rekkverk på balkong oppføres i glass, ev. perforerte plater eller tilsvarende, med stendere av metall. Balkonger kan bli oppsatt med skråstilt innfesting. Balkongdekker er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. På sammenkoblede balkonger/ terrasser vil det bli levert skillevegger i trekledning eller tilsvarende mellom boenhetene. Terrassene på bakkeplan vil få treplatting. Innvendige vegger av tre-/ stålstendere og kledd med gipsplater. Mineralull i vegger mot bad/ wc/ dusjbad. Leilighetsskillevegger er i betong eller av stål/ tre/ gips/ mineralull. Himling vil i hovedsak bli betong eller betongelementer med synlige v fuger. Netto takhøyde i leilighetene er på ca. 2,4 m, med unntak av bad og evt. entré/ gang/ bod og stedvis i kjøkken/ stue/ soverom hvor det er behov for nedforing av himling pga tekniske føringer eller lignende. Yttertak utføres i betong/ elementer eller tre, belagt med isolasjon og takpapp. STANDARD INNVENDIG BEHANDLING Nedforet himling / innkassing Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i himlingen og langs vegger. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger eller som helt eller delvis nedforede himlinger av gips. Nedforinger og innkassinger i oppholdsrom kan forekomme som en følge av rør- og kanalføringer, og vil bli utført med malte gipsplater eller tilsvarende. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. UTSTYR Kjøkken Kjøkkeninnredning fra HTH type Next, eller tilsvarende leverandør og type. Det leveres 30 mm laminat benkeplate med rett forkant og nedfelt oppvaskekum. Antall skap i henhold til egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet. Under overskapene leveres lysskinne med led-belysning. Avtrekkshette som matcher innredning for øvrig. Følgende hvitevarer leveres som en del av standard leveranse: integrert stekeovn med koketopp, integrert kjøleskap og integrert oppvaskmaskin.. Garderobe Det leveres ikke garderobeskap som standard, men vil bli tilbudt som tilvalg. Innvendige dører Det leveres ikke garderobeskap som standard, men vil bli tilbudt som tilvalg. Gulv Gulv leveres med 3-stavs 14 mm hvitlasert parkett. Hovedbad Det leveres innsvingbare dusjvegger i herdet glass, alternativt dusjhjørne der dette er hensiktsmessig. Dusjarmatur av kjent merke monteres på vegg. Servantskap leveres med hvite fronter. Benkeplate med nedfelt og integrert servant type Duravit Durastyle eller tilsvarende leverandør og type. Armatur av kjent merke. Det leveres speil, integrert i flislagt vegg, over servanten. Opplegg for vaskemaskin med vann, avløp og stikkontakt der hvor det er vist plassering av vaskemaskin på tegningene. Det leveres downlights i tak og vegghengt toalett. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Fliser leveres i format 30x30cm på gulv, 30x60cm liggende på vegg og med nedsenket mosaikk i dusjsone i henhold til romskjema. Det blir lav terskel fra bad til tilliggende rom (ca. 25 mm). Mindre ansamlinger av vann kan forekomme da det kun er fall i dusjhjørnet. Separate WC Det leveres enkel servant med ettgreps vannbesparende armatur av kjent merke. Det leveres speil over servanten. Det leveres downlights i tak eller takpunkt, og vegghengt toalett. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Fliser på gulv leveres i format 30x30cm i henhold til romskjema. Det blir lav terskel fra wc til tilliggende rom (ca. 25 mm). Veggene males. Vinduer og vindusdører 2-lags energiglass. Leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke blir åpningsbare som følge av brannkrav eller dersom dette ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken. Lydkrav og brannkrav kan også gi avvik fra standard vindustype. Hovedinngangsdør til leielighet Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FG-godkjent sikkerhetslås og kikkehull. Terrassedører i 1 etg. vil også bli levert med FG-godkjent lås. Gulvlister / gerikter / taklister I rom med parkett leveres hvite glatte lister med synlige stifte- eller skruehoder. Alle utforinger og gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk med synlige stiftehoder. Taklister leveres ikke i leilighetene. Diverse utstyr Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i henhold til forskrifter. Bygget blir sprinklet. FVD Hver kjøper vil ved overtakelse få tildelt en FDV-perm som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten, og i tillegg adresselister over kontaktpersoner/ firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold. Utbygger vil på vegne av sameiet inngå avtale med et selskap om drift og forvaltning av sameiet forut for overtakelse. TEKNISKE ANLEGG Ventilasjon Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning med avtrekk fra våtrom og kjøkken. Hver bolig får eget ventilasjonsaggregat, som blir plassert i bod. Elektrisk iht. NEK 400:2010 og ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs vegger. Alle elektriske punkter er plassert på vegg. Takpunkt monteres ikke dersom ikke annet er spesifisert. Ved lysdskillevegger kan stikk plasseres som utenpåliggende bokser. På balkonger, takterrasser og terrasser på terreng leveres det lampe og stikkontakt. Innvendig bryter. Motorstyrt garasjeport med automatisk portåpner til de som har garasjeplass. Sanitær Det monteres ettgreps blandebatterier. Det monteres opplegg for vaskemaskin på bad. Dersom kjøper setter inn tørketrommel må det benyttes kondenstørketrommel. Varmtvann til leilighetene leveres fra felles anlegg. Oppvarming Leilighetene leveres med vannbåren radiatorvarme. Forbruk av varmt tappevann og varme avregnes eller fordeles brøksmessig, sameiet velger selv løsning. TV / radio / telefon / data Canal Digital leverer bredbånd- og tv-løsning via fiber. Se forøvrig egen info hvor løsningen og kostnadene for tjenesten beskrives mer detaljert. Kostnadene kommer i tillegg til de stipulerte felleskostnadene for sameie. IP-telefoni kan velges som tilvalg. Porttelefon Det monteres ringetablå ved hovedinngangsdør med videokamera. Svarapparat med fargeskjerm og automatisk låsåpner monteres på vegg i hver enkelt leilighet. Det leveres også ringeknapp utenfor hver leilighetsdør. Tegninger av tekniske anlegg Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen ut fra hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter, kan bli endret noe i plassering og størrelse når endelige tekniske tegninger er klare. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført. Selger utarbeider en tilvalg-/ endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider mot tillegg i kjøpesummen. Eventuelle tidsfrister (herunder siste frist) for å gjøre eventuelle tilvalg vil fremgå i egen informasjon. Etter dette vil det ikke være mulig å gjøre tilvalg som avviker fra standard leveranse. Selger er uansett ikke forpliktet SIDE 14 SIDE 15

9 TEKNISK BESKRIVELSE LØKENHAGEN, LØRENSKOG til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer, jf. Bustadoppføringslova 9. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg kan være utgått. Kjøper må i så fall ta særskilt forbehold om tilvalg i sitt kjøpstilbud. Kjøper må ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg som forutsetning for avtalen. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/ eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova 44. For det tilfelle at kjøper forutsetter gjennomføring av bestemte tilvalg/ endringer (andre enn slike som fremgår av tilvalgs-/ endringsmeny), må kjøper ta særlig forbehold om dette i kjøpetilbudet. Dersom kjøper ønsker endrings/ tilleggsarbeider utført skal dette bestilles skriftlig til selger. ENERGIMERKING Byggene vil minimum få energimerke C. VANN- OG KLOAKKFORHOLD Offentlig tilknyttet. FELLESAREAL Inngangsforhold / heis Fra garasje og hovedinngangsdør går det heis til alle etasjer. Heisen leveres med tale og alarm. Postkasser plasseres på egnet sted etter postens henstilling. Hovedinngangsparti og rom foran heis i kjeller får fliser på gulv. Trapper får fliser i inntrinn. Reposer i trapperom får fliser eller tilsvarende. Rømningstrapper fra adkomstgalleriene leveres i galvanisert stål eller tilsvarende. Disse kles inn med spiler av treverk, plater eller tilsvarende. Himlinger leveres som systemhimling eller fast himling. Garasje Bodareal Gulv: ubehandlet betong/ asfalt, biloppstillingsplassene merkes. Vegger: malt betong. Søyler: malt betong eller stål. Himling: malt betong/ garasjehimling. Laveste fri etasjehøyde ca. 2,2 m. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene kan høyden være lavere. Sykkelparkering Det blir etablert stativ for sykkelparkering i gårdsrommet og felles sykkelbod i kjelleretasjen. P-plasser Ventilasjonssystem og brannslukningsanlegg samt rømningsveier for garasjeetasjen leveres iht. forskriftene. Garasjeanlegget vil enten bli utskilt som eget gnr/ bnr eller seksjon hvor sameierne som erverver garasjeplass får bruksrett til plass som sameiere i garasjen, eller tilknytning kan bli etablert på annen måte, for eksempel ved etablering av vedtektsfestet enerettsareal. Dersom det ved ferdigstillelse av prosjektet er usolgte p-plasser, disponeres disse av utbygger inntil disse er solgt. Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte leilighets plassering av p-plass og organiseringen for øvrig. Utomhusarbeider Fellesområder vil bli utført med gangveier med belysning, lekeplass med mer sukksesivt som byggetrinnene ferdigstilles, se for øvrig helhetsplan for felt B4 og utomhusplan for trinn 1. Det vil bli beplanting og opparbeidet grøntarealer. Tekniske installasjoner kasses inn og dekkes. Selger forbeholder seg her spesielt retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg. Renovasjon Renovasjonsløsning for boligprosjektet er ikke endelig valgt, men det legges opp til en fremtidig avfallsugløsning for hele området. Dersom denne løsningen blir valgt av Lørenskog kommune, vil det kunne bli en periode med en midlertidig avfallsløsning med enten overflatecontainere eller nedgravde beholdere. Trafo Fremdrift Forutsatt oppstart av byggearbeidene i 2. eller 3. kvartal 2016, antas leiligheten/ boligen å være klar for overtakelse ca. 4. kvartal 2017 eller 1. kvartal Denne angivelsen gjelder ikke som en bindende frist for å ha leiligheten/ boligen klar for overtagelse, og gir ikke grunnlag for å kreve dagmulkt og/ eller erstatning. Endelig overtagelsesmåned varsles ca. 3 måneder før overtagelse, og endelig overtagelsesdato ca. 6 uker før innflytting. Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig. Forbehold Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid teknisk beskrivelse som er retningsgivende. Det tas forbehold om mindre avvik fra de oppgitte arealer, da beregningene som fremkommer i prislisten er foretatt basert på tegninger. Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendig offentlige godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og at det oppnås en avtale med entreprenør. Forbeholdet innebærer at selger ikke er forpliktet til å bygge og levere boligen til kjøperen dersom offentlige godkjenninger ikke er gitt. Kjøperne vil bli varslet så raskt dette forbeholdet er avklart, dog senest Kjøper er ikke bundet av denne kjøpekontrakt dersom ikke varsel om igangsettelse er gitt innen Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtagelse av leilighetene. Blir ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren året etter. Det presiseres at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Videre kan vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bærestruktur, offentlige krav og den arkitektoniske utformingen av bygget. Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av offentlige pålegg, for forsvarlig gjennomføring uten å forringe den generelle standard. Beplanting og blomster, innredninger, hvitevarer, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av leilighetstype og etasjeplan. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. Oslo den , Losbyveien Eiendom AS Sportsboder Bodene leveres med vegger av netting/ gips/ betong/ tre. Overflatene leveres hvitmalt. Det tas forbehold om at fremdriften av byggetrinn 2 går som planlagt, eventuelt vil sportsboder midlertidig etableres i eksisterende kontorbebyggelse på eiendommen. Plassering ikke endelig avklart. Det tas forbehold om at endelig plassering avklares på et senere tidspunkt. SIDE 16 SIDE 17

10 LØKENHAGEN, LØRENSKOG KOMPLETT 25 Digital-tv og bredbånd KOMPLETT 25 FIBER Mange fordeler for beboerne KOMPLETT 25 Fellesavtalen KOMPLETT er en pakkeløsning be stående av både TV og bredbånd til beboerne. Gjennom avtalen får beboerne gode rabatter på individuelle tilleggsbestillinger på digital-tv, bredbånd og telefoni. OPPGRADERING BREDBÅND TRÅDLØS RUTER Med fellesavtalen KOMPLETT får du digital- tv, bredbånd, underholdnings tjenester og mulighet for bredbåndstelefoni. VALGFRI GRUNNPAKKE INKLUDERT FILMLEIE OG MUSIKK Hver boenhet får installert en T-We Box eller T-We Box Mini som gir tilgang til en stor og innholdsrik Grunnpakke. Grunnpakken består av en fast del som inne holder mange av de store norske og internasjonale kanalene, og en valgfri del der du velger 15 kanaler selv. Gjennom Grunnpakken har du tilgang til filmleietjeneste med flere tusen film titler, og musikktjenesten WiMP, med millioner av låter på TV og PC. GRUNNPAKKEN FASTE KANALER INKLUDERTE TJENESTER Filmtjeneste Musikktjeneste VALGFRI DEL Velg 15 av dine favorittkanaler blant et stort univers på canaldigital.no Velg 15 av dine favorittkanaler blant et stort univers på canaldigital.no Hver enkelt beboer kan velge hele 15 favorittkanaler inn i sin Grunnpakke slik at den blir skreddersydd etter hver enkelt sine interesser. Bytt ved behov. BREDBÅND KOMPLETT 25/25 MBPS T-WE TV TILPASSET LIVET Med T-We gir vi deg en helt ny generasjon TV-tjenester. Med et abonnement på T-We Plus kan du se det du vil akkurat når det passer deg, uten å være avhengig av sendeskjemaet. T-We Plus koster 79 per måned. Tjenesten er inkludert i Bredbånd 50 og Bredbånd 100 fra Canal Digital. BREDBÅND Bredbåndsabonnementet Komplett 25 gir beboeren 25/25 Mbps. Inkludert i bred bånds abonnementet er en sikkerhetspakke og fire e-post adresser fra online. no. Dersom be boeren ønsker raskere hastighet enn det som er i avtalen, kan dette bestilles individuelt. Beboeren blir da fakturert direkte fra Canal Digital. TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON ELLER BESTILLING! Ved ønske om inngåelse av en utvidet fellesavtale, må styret ta kontakt med sin kontakt person hos Canal Digital Kabel- TV. Øvrige kunde henvendelser rettes til vår ordinære kundeservice på telefon Hold deg oppdatert på kabel.canaldigital.no/styrenytt EGET TELEFONNUMMER FOR STORKUNDE Storkunder kan ringe et eget servicenummer, telefon , som er bemannet med personell med kompetanse på dette feltet. Åpnings tiden er på hverdager. Beboeren kan selv bestille bredbånd og kan velge mellom følgende hastig heter og priser: VELG INKLUDERTE ORDINÆR PRIS MED HASTIGHET TJENESTER PRIS KOMPLETT 25 Bredbånd 50 T-We Plus 499, /mnd. 99, /mnd. Bredbånd 100 T-We Plus 599, /mnd. 199, /mnd. BOKSER OG KORTLESER T-WE BOX Gir tilgang til T-We, filmleie og musikk tjenesten WiMP i tillegg til at du kan pause, spole og ta opp i direkte sendinger. ORDINÆR PRIS 3490, PRIS MED KOMPLETT 1990, FRAKT 129, T-We Plus START FORFRA Start et program forfra hvis du kommer hjem midt i sendingen. T-WE BOX MINI Enkel og brukervennlig boks som gir super bilde- og lydkvalitet. Gir tilgang til filmleie og musikk tjenesten WiMP. Er klargjort for T-We. ORDINÆR PRIS 1690, PRIS MED KOMPLETT 990, FRAKT 129, UKESARKIV Let enkelt opp TV- programmet du gikk glipp av en hel uke tilbake. PRIS MED KOMPLETT 990, FRAKT 99, Lynrask og moderne ruter som fungerer i alle Canal Digitals nett. Støtter bredbåndstelefoni. 0,- KORTLESER FOR IDTV Kortleser for IDTV til 0 kroner (kun én per boenhet). Du kan bruke programkortet som fulgte boksen eller bestille ett ekstra fra kundeservice. DIGITAL-TV UTEN BOKS ORDINÆR PRIS 490, PRIS MED KOMPLETT 0, FRAKT 45, DIGITAL-TV UTEN DEKODER TV-ARKIV I TV-arkivet kan du blant annet søke opp alle episodene av din favorittserie. PRISER MED KOMPLETT 25 KOMPLETT faktureres boligorganiasjonen kollektivt i henhold til følgende priser: PRODUKT BOKS HASTIGHET MÅNEDSPRIS KOMPLETT 25 T-We Box Mini 25/25 Mbps 249, per husstand* KOMPLETT 25 T-We Box 25/25 Mbps 289, per husstand* KUNDESERVICE For eventuelle feilmeldinger og teknisk support, ta direkte kontakt med vårt kunde senter på telefon Vi har et av markedets beste åpnings tider alle dager fra 8 til 23. Du kan også chatte direkte med en kunde behandler på canaldigital.no ORDINÆR PRIS: 79, /mnd. BREDBÅNDSTELEFONI Ring ubegrenset til hjemme- og bredbåndstelefoner i Norden. Forutsetter ruter fra Canal Digital. PRIS MED BREDBÅND 50 OG BREDBÅND 1OO: 0, /mnd. Canal Digital er heleid av Telenor og er Norges største kabel-/fiberleverandør med over kunder. Vi har totalansvaret innenfor Telenor-konsernet for bygging og leveranse av TV og bredbånd til storkunder og kollektive kunder. * Prisen inngår i fellesutgiftene og kommer i tillegg til den ordinære tv-avtalen om levering og service av Grunnpakken. ORDINÆR PRIS 129, /mnd. SIDE 18 SIDE 19

11 LØKENHAGEN, LØRENSKOG T-We gir flere tjenester tilgjengelig via dekoderen, noen tjenester er inkludert i digital-tv-abonne mentet mens andre tjenester er til gjenglig gjennom et utvidet T-We- abonnement. Tjenester til gjengelig direkte på dekoder Du kan pause, spole og ta opp i direktesendinger i tillegg til serieopptak. Sett et program på opptak via en smarttelefon, nettbrett eller pc/mac dersom du ikke er hjemme. TV tilpasset livet Livet er ikke tilpasset når ting sendes på tv derfor har vi lansert underholdningsportalen T-We som vil forandre måten du ser på tv for alltid. Med T-We kan du selv bestemme når det passer deg å se dine favorittprogrammer, slik at du får med deg alle de gode øyeblikkene. Noen tjenester er tilgjengelig for alle mens andre tjenester er tilgjengelig med et abonnement på T-We Plus. T-We Plus erinkludert i Bredbånd 50 og Bredbånd100 fra Canal Digital. Nye muligheter med T-We Plus Med et abonnement på T-We Plus kan du se akkurat det du vil se når det passer deg. Start Forfra: Start et program forfra hvis du kommer hjem midt i sendingen! Ukesarkiv: Let enkelt opp tvprogrammet du gikk glipp av en hel uke tilbake. TV-arkiv: I tv-arkivet kan du blant annet søke opp alle episodene av din favorittserie. T-We for alle Flere tjenester har du allerede inkludert i digital-tvabonnementet ditt. Pause, spole og ta opp i direktesendinger i tillegg til serie opptak. Fjernstyrt opptak via en smarttelefon, nettbrett eller pc/mac dersom du ikke er hjemme. WiMP gir tilgang til millioner av låter, anbefalinger og spille lister. Filmleietjeneste med et utvalg på over 4000 film titler i alle kategorier. Få med deg alle de gode øyeblikkene med og uten tv T-We er en ny tv-plattform som gir deg en helt ny generasjon tv-tjenester. Nå kan du se det du vil akkurat når det passer deg, uten å være avhengig av sendeskjemaet. Til høyre kan du lese mer om hva dette betyr for deg. T-We er blant annet tilgjengelig med vår nyeste HD PVR-dekoder fra ADB (5743). Dekoderen er stillegående, har opptaksfunksjon og er tilrettelagt for trådløst internett. STOR LAGRINGSKAPASITET Med en lagringskapasitet på hele 500 GB har du mulighet til ca 80 timers opptak av HD-sendinger og ca 240 timers opptak av vanlige SD-sendinger. Du kan ta opp tre programmer mens du ser på et fjerde. En ekstra tuner på dekoderen er reservert for live-tv slik at man unngår opptaks konflikter. HD PVR ADB 5743 En helt ny måte å se tv på TV-GUIDE OG FJERNSTYRT OPPTAK Den elektroniske tv-guiden har en rask og brukervennlig navigasjon og er også tilgjengelig via en smarttelefon, nettbrett eller pc/mac dersom du ikke er hjemme. Du finner enkelt de programmene du ønsker å se eller ta opp ved å søke på kategori, tittel eller nøkkelord. Du kan søke på tvers av alle tilgjengelige arkiver: Direktesendte programmer, egne opptak på dekoderen, filmleietjenesten og tv-arkivene. FJERNKONTROLL MED MANGE MULIGHETER Du får en universell fjernkontroll av høy kvalitet som styrer både tv og dekoder, slik at du klarer deg med kun en fjernkontroll. Fjernkontrollen er også utstyrt med RF (radiofrekvens). Den krever derfor ikke fri sikt mot de koderen, som kan gjemmes bort ved behov. Musikkstreamingtjenesten Wimp gir tilgang til millioner av låter, anbefalinger og spille lister. Filmleietjeneste med et utvalg på over 3000 film titler i alle kategorier. YouTube gir tilgang til videoklipp direkte på dekoderen. Tjenester tilgjengelig med et utvidet T-We-abonnement START FORFRA: Start et program forfra hvis du kommer hjem midt i sendingen! TV-ARKIV: I tv-arkivet kan du blant annet søke opp alle episodene av din favorittserie. UKESARKIV: Let enkelt opp tv-programmet du gikk glipp av en hel uke tilbake. RELATERT TV: Lenke til flere episoder av samme serie i de ulike arkivene. T-We blir også tilgjengelig på flere dekodere. Les mer på canaldigital.no Les mer på canaldigital.no/t-we SIDE 20 SIDE 21

12 LØKENHAGEN, LØRENSKOG NOTATER KONTAKT: Erik Lorentzen Larosi Eiendomsmegler Tel: Lene Markegård Eiendomsmegler Tel: UTVIKLER: MEGLER: ARKITEKT: Idé/design: Lemon.no Foto: Einar Horsberg 3D: MIR og EVE Trykk: Forbehold om endringer. SIDE 22 SIDE 23

13

BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE BRØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Plantegninger, bygg D Bygg D Leil. nr.: D101 3-roms BRA 69 m 2 P-ROM 65 m 2 Areal terrasse 24 m 2 Bygg D Leil. nr.: D102, D202, D302, D402 4-roms BRA

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Formtoppen Sameie avholdes 5. november 2015 kl. 18.00 i Thon Hotell Triaden, Gamleveien 88, 1476 Rasta TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

Salgsoppgave. Stedet du lengter hjem til

Salgsoppgave. Stedet du lengter hjem til Salgsoppgave Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid vil lengte

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD

SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD www.hasletårn.no Selger/oppdragsgiver: Grenseveien 51 AS, org.nr. 989 193 937 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 10.04.2014 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rekkehus B22, B23, B25 og B26 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN

PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN SALGSINFORMASJON PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN BYGGETRINN 1 ETASJE LEIL. NR. ANTALL ROM BRA KVM P-ROM KVM / TERRASSE KVM PRIS 1. etg 101* 3 82 74 24 Solgt 1. etg 102* 3 (4) 85 77 30 Solgt 1. etg 103* 3 (4)

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR Salgsoppgave utarbeidet 14.06.2013 Selger/oppdragsgiver: Kjeller Storgård AS, org.nr. 999 188 516. Postboks 507 Skøyen, 0214 OSLO Boligtype: Selveierleiligheter Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer