EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå Disen3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3"

Transkript

1 --- -mv- --,, Brønnøysundregistrene EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme firetak: Organisasjt~nsnr. Foretaksnavii Adressc OmrKdr: BeliggenRei Adresse 957 i KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå Disen3 Disen3 Disenå i Snr-Odal kommiinc ligger p6 grensen mellom Hedmark og Akershus. Fahrikken ligger langs Cilomma ved Maanid Gård Disena Godkjent niiijeredegjerelse: Ny gjentatt registrering innen: Ny årlig njourfering innen: Ncringskode Produksjon av potetchips Sra ferske poteter og snacks fra pellets. Impon av "Old Ilpaso" 'lexmex varer og aiinen snacks. Hanne Kari Breisisberg Mi1jnkontrt)ller: Akkredireringsnr. Orgrinisasjoiisnr. Navn Adresse Kontaktperson NO-V-000 I Det Norske Veritas C'enificatiori AS Veritasv Hovik Sin Bakke 1.: ;. J IL,( k(f::;xloii(i l v. Tove ~ ecte ~ ~ i a ~ ~ c n saksbehandler

2 m w -,, -- Brønnøysundregistrene EMAS Kco-Mariageineni and Audir Scheme Company: Or&diiizrtti»ii riuniher Name KKAFI'FOODS NORGE AS, avd. I)isert!i Atldrcss N-?l 14 Disena Address industrial sc~tcii Aclivity C'ontrici namc [)isen8 Disenå in Snr-Odal municipiility is situatcd herween Hdniark arid Akershus. Tlie fticinry is locacd along rhc river Glomma hy biaanid Farm. N-? l 14 Disenå NACE-codc O Proccssing and preservirig of fniit aiid vegrrables. Impon of "Old Elpason, 'I'exmexprocluci and other snacks. Hanne Kari Breis$xrg Date of validatcd environniei~tal statement: Ne\t validation: cxt annilal update: Environmcntal verifier: Accreditntion numher NO-V-0001 Organi78lion numher 959 h Name Dct Norskc Veritas Cenification AS Address Veritasv 1 N klovik Coniiia nanic Siri Rakke executive officer

3 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet

4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljøredegjøretsen for 2006 For tolvte gang gir KraR Foods Norge AS, avdeling Disen& ut en egen miljørapport som ett bevisst ledd i avdelingens miljøsatsing. Rapporten dokumenterer ravare- og energiforbruk, avfallsmengder. miljøeffekter, tiiiak samt utslippsmengder. Den har ogsa med heise- og sikkerhetsforhold. Kraft Foods Norge AS avd. Disenå er sertifisert etter IS IS0 9001, BRC (Britisch Retail Consortium) og er i tillegg EMAS (EGO Managment and Audit Scheme) registrert. Bedriiten Kraft Foods Norge er en del av Kraft Foods Inc. som er et internasjonalt, børsnotert næringsmiddelselskap. Konsernet produserer bla. ost, sjokolade, kaffe og snacks. Kraft Foods har to snacksbedrifter i Norden, en i Litauen, en i Ukraina og en i Tyrkia. Kraft Foods pa Disen* i Sør-Odal produserer Potetgull og Originalchips fra ferske poteter, snacks fra pellets, som Potetskruer, Potetringer og Superchips, og peanøtter og popcorn. Produktporteføijen omfatter også importvarer som varemerket «Old El Paso», Saltstenger og Tortillachips. Avdelingen pa Disenå har ca. 140 ansatte. Prosessene Produksjonen bestar av sju prosesslinjer som hovedsakelig følger samme prinsipp. Produktene friteres. krydres eller saltes og pakkes. Unntaket er popcornlinja hvor råmais blir poppe! til popcorn. To av linjene produserer Maaruds kjente varemerke Potetgull, Prosessene krever vann og energi, og det dannes avfall i form av potetskrell, stivelse, prosessvann. matolje. plast 09 papp. Foruten produksjonsavdelingen bestar bedriften av hjelpefunksjoner som potetlager, verksted renseanlegg og laboratorium.

5 MILJØPOLITIKK OG STYRING Kraft Foods Disenå Policy Vare produkter skal tilfredsstille forbrukernes hoye forventninger til innhold, smak og utseende og skal være helsemessig sikre a spise. Vare kunders og forbrukernes ønsker og behov for informasjon og service skal imøtekommes p$ alle omrader. Vare produkter skal leveres til rett tid og sted. For 4 kunne leve opp til vare høye mal skal vi skape motiverte. bevisste og engasjerte medarbeidere gjennom opplæring og personalutvikling. Vare ansatte skal omsluttes av et trygt og trivelig arbeidsmiljø som forebygger skader pa mennesker, miljø og maskiner. Var virksomhet skal baseres på en høy etisk standarder overfor leverandører, kunder, myndigheter, eiere, egne ansatte og øvrige interessegrupper. Vi vil framstå som en palitelig bedrift og imøtekomme de lover og regler som gjelder vår virksomhet. Vi ønsker en Lpen dialog som bygger pa gjensidig respekt Vi skal produsere snacksprodukter av høy kvalitet pa en miljømessig forsvarlig måte. Vi vil arbeide for en bærekraftig utvikling, og vil framsta som en ren, ryddig og lovlydig bedrift med hensyn til alle forhold slik at vi ikke sjenerer eller volder skade pa mennesker, dyr og planter i vare omgivelser. Vi skal ikke bruke mer ressurser enn nødvendig og skal arbeide kontinuerlig for a minimere var innvirkning pa miljøet. Vi vil alltid søke a forbedre oss med tanke på resultater, miljø, kvalitet, helse og sikkerhet. Fabrikkens miljeengasjement og miijøstyringssystem Produksjonsenheten pa Disena har engasjert seg i miljøtiltak lenge før bedriften ble EMASregistrert. Derfor eksisterte det allerede gode løsninger pa avfallsomradet da bedriften begynte miljøregistreringsarbeidet. Vart renseanlegg ble ogsa bygd noen ar i forveien og har fungert meget tiifredsstillende. Produksjonsenheten bie EMAS registrert i juni noe som betyr at vi satser kontinuerlig videre pa miljøet og tar miljøhensyn i alt vi gjør. EMAS star for ECO Managment and Audit Scheme, pa norsk System for miljøledelse og miljørevisjon. Malet med EMAS er en bærekraftig vekst ved å forebygge, redusere og helst fjerne all forurensing. Industrien er selv ansvarlig for sine aktiviteter, den ma selv betale for de miljøtiltakene som er nødvendige, og den bør være banebrytende pa miljøområdet. Kraft Foods pa Diseni er med i materialselskaper som arbeider for Ci samle inn og gjenvinne og resirkulere emballasje. Pa denne maten tar vi ogsa ansvar for emballasjeavfallet utenfor fabrikkens omrade Ledelsessystemet hos Kraft Foods pa Disenå ivaretar produktkvalitet, ytre miljø. matvaresikkerhet og arbeidsmiljo omfattet systemet produksjon og pakking. Hensynet til miljøpavirkning er med i hele produksjonskjeden, i valg av ravarer og emballasje, innkjøp av maskiner og utstyr.

6 Avdelingen pa Disena arbeider aktivt med konsernets SSE krav (Safety, Security & Environment). Dette tilsvarer det norske systemet for internkontroll pa HMS området, men kravene er strengere og mer detaljerte EPI (Environmental performance indicators) - nøkkeltall for miljø blir rapportert til konsernet hvert ar, N~kkeltallene omfatter blant annet produsert volrim, vannforbruk, energiforbruk, fast avfall, farlig avfall og mengde prosessvann. Bedriften har ogsa interne miljømal og blir årlig fulgt opp av konsernet Etter en introduksjon av konsernets Continous Improvement (CI) program i 2001, ble arbeidet med Total Productivity Management (TPM) satt i gang for fult i Implementering av TPM gjennomgår 6 trinn (figur 1). r C1 organisering av ansatte 5s (Systematisere, Skinne, Sortere, Standardisere og Sikre) Malstyring (oppfølging av nøkkeltall) SMED - Single Minute Exchange of Die. (effektive omlegg) Operatørvedlikehold Optimalisert vedlikehold I løpet av 2006 ble størsteparten av alle produksjonslinjene 5s sertifisert, Aktivt arbeid med oppfølging av neikkeltall for produksjon, kvalitet og miljø i alle ledd av organisasjonen har gitt en positiv effekt for a na de ulike malene. Figur 1 TPM Irnpiernenterings trinn Targel Autono. Eff. i CI ora 5 S and trackino SMED Maintenance Maintenance i

7 RAVAREFORBRUK OG PRODUKSJONSVOLUM Bedriftens ravareforbruk og konsesjonsgrenser for 2006 går fram av tabell 1 Konsesjonsgrensene er satt av SFT. Tabell 1. RAvareforbruk og produksjoncvolum i 2006 Forbruket av poteter er redusert som følge av lavere produksjonsvolum pa chips. Endret produksjon har ført til at pelletsforbruket er noe redusert, mens produksjon og salg av peanøtter økte i Det samlede produksjonsvolurnet for 2006 går fram av tabell 2. Konsesjonsgrensene er satt av SFT, og er uavhenging av produksjonsvolum. Tabell 2. Produksjoncvolum for 2006 Produksjonsvolurnet for 2006 har økt litt i forhold til Dette skyldes noe høyere eiterspørsel.

8 MILJØPÅVIRUNINGER I SNACKSPRODUKSJON Bedriftens miijøaspekter og miljøpavirkninger vurderes årlig av bedriftens ledergruppe som består av fabrikksjef og avdelingsledere. Miljøaspektene deles i to kategorier. De betydelige. som kan ha vesentlig pavirkning pa miljøet og som krever at man iverksetter tiltak og kontroll, og de ubetydelige. Miljømål som er satt kan føre til at miljøaspektene endrer kategoristatus når mål er gjennomført. For hvert miljøaspekt skal en risikovurdering gjennomføres og miljøaspektene graderes i henhold til alvorlighets grad. Parameter som vurderes i en slik risikoanalyse er om miljøaspektet er i overensstemmeise med gjeldende lowerk, om kontrollmekanismer for å redusere og kontrollere miljørisiko er pa plass, evt. andre grunner som omfatter forringelse av produktkvalitet, kunder eller myndigheter. Bedriitens vesentlige direkte og indirekte miljapåvirkninger er Utslipp til vann i form av KOF (Kjemisk oksygenforbruk), SS (suspendert stoffj og Tot-P (total fosfor) bidrar til algeoppblomstring og starre oksygenforbruk nbr algene brytes ned. Utslippene til vann ligger langt under utslippstillatelsen. Forbruk av vann forurenser ikke, men vann er en ressurs som ma kontrolleres fordi vann inn er det samme som prosesser! vann som kjøres tilbake via renseanlegget og genererer utslipp til resipient. Slam til jordforbedring er ett risikopunkt for spredning av sykdommer nar slammet ikke er varmebehandlet. Kraft Foods på Disenå har anlegg for stabilisering og hygienisering av slam Energiforbruk - Utslipp til luft. Oljefyring gir utslipp som fører til sur nedbør og global oppvarming. De siste arene har bedriften i stor grad erstattet fyringsolje med gass, som har renere forbrenning og totalt sett lavere miljøbelastning. Energiforbruk - Elektrisitet. Elektrisitetsforbruket er under fortløpende vurdering og ENDKtiltak blir satt i verk der dette er mulig. Avfall. Matavfall gar til dyrefor, stivelse leveres til brenneri, olje- og fettavfall blir gjenbrukt, glass og plast leveres til resirkulering, jern og metall leveres til gjenbruk, betong, stein og jord går til godkjent intern deponi. Farlig avfall blir sendt til godkjent avfallsmottaker. Restavfallet blir sortert hos mottaker i fraksjoner for energigjenvinning, materialgjenvinning og deponi. Transport. Fra 1996 har grossistene ansvaret for distribusjon av ferdigvarer. Derfor har ikke Kraft Foods pa Disena noen direkte påvirkning pa transporten. Vi er derimot involvert i arbeidet med a utvikle optimal emballasje som gir effektiv transport I hele verdikjeden, Utslipp til vann Alle utslipp til vann blir renset ved bedriftens renseanlegg. Utslippene ligger innenfor Statens Forurensningstilsynets (SFT) konsesjonsgrenser, men det arbeides likevel kontinuerlig med a fa

9 sa lave utslipp som mulig. Sammenlignet med avrenning fra jordbruket har Kraff Foods pa Disena liten direkte innvirkning på Glomma, som renner like ved. Bedriften renser prosessvannet i ett topp moderne renseanlegg med en gjennomsnittlig renseeffekt pa 97 % for KOF, Tot-P og SS. Ferdig renset vann blir sluppet ut i Glomma. Alt varmebehandlet slam fra renseprosessen brukes som jordforbedringsmiddei. Fra 2002 har vi tilsatt fiber produsert av avispapir i slammet. Dette har redusert bade kjemikalieforbruket og slammengden betydelig. Det har også medført en stor forbedring av arbeidsmiljøet pa renseanlegget, fordi luktplagene er redusert til ett minimum, Utslippstillatelsen fra SFT stiller meget strenge krav til rensing og egenkontroll. Utslippene kontrolleres hver uke mot fastsatte grenser. Ved akuttutslipp rapporteres det øyeblikkelig til SFT. Bedriften hadde ingen akuttutslipp Figur 2 er en grafisk oversikt over utslipp fra renseanlegget. Tabell 3 viser det totale utslippet til vann i 2006 Tabell 3. Total: utslipp til vann i Utslippene av KOF, SS og Tot-P har økt fra 2005 til 2006 både absolutte tall (tabell 3) og per tonn produsert mengde. Økningen skyldes variasjoner i potetkvaliteten som gir ulik belastning pa renseanlegget og renseprosessen fra ar til ar. Utslippene ligger godt under kravene for konsesjonsgrensen til både KOF, SS og Tot-P, var utslippsøkningen per tonn produserte varer for KOF 1 %, Tot-P 23 % og SS 9 % (tabell 4 og figur 2). Tabell 4. Utslipp kil vann per tonn produsen mengde

10 Side 8 nv 17 Figur 2. Utslipp $11 vann Utslipp i forhold til produksjonsmengde l 12 r ----,

11 Avfall Produksjonsenheten på Disena arbeider kontinuerlig med a utvikle god avfallshcindtering. Alt varmebehandlet slam fra renseanlegget g6r til jordforbedring Stivelsen som blir dannet i produksjonen av Potetgull og Onginalchips blir solgt som råstoff til rasprit. Alt potetskrell og snacksdall leveres tildyrefar. Bedriften har avtale med Veolia miljø og gjenvinning om "Grønt Ansvar". Avtalen sikrer miljøvennlig behandling av alt avfall. Størsteparten av avfallet blir sortert internt (plast, papplpapir, metall mm.), mens mottaker sorterer det blandede avfallet. 99 % av alt avfallet fra bedriiten gar til materialgjenvinning, energigjenvinning eller jordforbedringsmidde1. se figur gikk ca. 50 % av det usorterte produksjonsavfallet til energigjenvinning, og ca 35 % til materialgjenvinning. Var produksjon gir emballasjeavfall hos forbrukerne. Emballasjen fra forbruker vil hovedsakelig ga til kommunalt deponi eller energigjenvinning. Kraft Foods p6 Disenå er medlem av Materialretur, som er en næringslivsdrevet organisasjon for emballasjeavfall. Materialretur har ansvaret for innsamling og gjenvinning av drikkekartong, plast, papp, kartong, glass og metall. Ordningen finansieres ved at medlemmene betaler et gebyr per benyttet emballasjeenhet. Avfallsmengden er avhengig av rastoffkvaliteten pa potetene som benyttes i produksjonen. Potetkvaliteten er avhengig av vekstforholdene og varierer fra ar til ar. Derfor gir ikke relative tall om produksjonsavfallet ett entydig bilde av avfallsbehandlingen. Kraft Foods pa Disena arbeider kontinuerlig med a sikre sa god potetkvalitet som mulig, og stiller strenge kvalitetskrav til potetene som blir kjøpt. Bedriften har ansatt dyrkningsrådgivere som veileder og følger opp potetprodusentene. Bedriften genererer relativt lite farlig avfall. Det dreier seg kun om kjemikalie- og oljerester fra laboratoriene og verkstedet og lysstoffrør. Alt farlig avfall blir lagret forskriftesmessig og levert til godkjent mottaker. Det er i tabellform. tabell 5, satt opp type og mengde avfall produsert ved bedriften i Figur 3 viser generert avfall i forhold til produsert volum.

12 Side 10 au 17 Tabell 5. Samle! avfallsmengde 2006 delt inn ener sortenngsfraksjon I I I Totalt ' Beregnet som TS Den totale avfallsmengden er tilnærmet lik sammenlignet med Dette samsvarer med relativt stabilt volum og jevn drift. F~gur 3 Mengde avfall i forhold l11 produsert volum Mengde avfall i forhold til prodiiksjonsmengde

13 Side l1 av 17 Figur 4. Gjenvinnlngsgrad av generert avfalismengde Gjenvinningsgrad Utslipp til luft: Vare egne utslipp til lufi (tabell 6) skriver seg vesentlig fra fyring med olje og propan. Utslippene til lufi er redusert i forhold til 2005 både totalt sett og per tonn produsert volum. Bedre effektivitet per linje kan ha vært med pa a redusere bruken av fyringsolje og gass. Krafi Foods på Disenå har minimal transport av ferdige produkter fordi kundene er ansvarlige for distribusjon og valg av transportmate. Bedriften samarbeider med kundene for a lage optimal emballasje, slik at all håndtering av paller og esker helt fram til butikk blir sa rasjonell som mulig. Varene blir hentet pa Disena med biler og distribuert på Østlandet uten omlasting. Varer til Nord-Norge går for det meste med tog fra Oslo. Varer til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet fordeler seg med en halvpart pa bil og den andre på tog direkte til kunden. Var egen transpor: av produkter ulføres kun av en bil som frakter varer til Oslo-området. Utslippene til lufi gir et bidrag til drivhuseffekten og sur nedbør Produksjonsenheten har seks kjøleanlegg. I det ene anlegget ble kjølevæsken i 1998 skiftet lit fra Freon R-12 til R 134A som ikke har noen ozonødeleggende effekt. De andre kjøleanleggene bruker Freon R-22.

14 Side 12 itv li Tabell 6, Uslipp til luft I 2005 og 2006 Utslipp Type utslipp til luft 2005, Utslipp 2006, Endring 1 Or / Ved beregning mot produsert volum vises samme nedgangstrend som absolutte utslipp.

15 Side 13 av 17 VANN OG ENERGIFORBRUK Bedriftens vann og energiforbruk og SFT's konsesjonsgrenser gar frem av tabell 7 og 8, Tabell 7. Totalt vann- og energiforbruk i Tabell 8. Vann og energiforbruk per tonn produserte varer. per tonn tonn produsert I - I produsert 1 menade 2006 I oroduwti ]vann l enerai I Totalt forbruk / Totalt forbruk Der I Endrina fra p;t0nn I Forbruket av fyringsolje per produserte tonn er redusert med 14 %. Dette skyldes at fabrikken har gatt over til a bruke gass som energikilde i produksjonen. Propanforbruket har for noen ar økt tilsvarende gikk ogsa forbruket av gass ned både i absolutte tall og per tonn produsert, Dette skyldes høyere effektivitet pa linjene (produserer samme mengde på kortere tid) og god oppfølging av brennere og varmegjenvinningsanlegg. Forbruk av strøm gikk også ned i 2006, bade absolutt og kwh per produserte tonn varer. Vannforbruket økte i Det skyldes variasjoner i prosessen og varierende potetkvalitet. Det er stort fokus pa å holde forbruket av vann og energi kilder lavt i alle prosesser. Dette følges opp med nøkkeltall. Absolutte tall viser samme trend som relativt forbruk. PAVIRKNING PA NABOER De viktigste forholdene som kan påvirke naboer er støy fra renseanlegget og stekeos fra produksjonene. Målinger i 2004 viste at støyen ikke er høyere en SFT's retningslinjer. Dette er i samsvar med tidligere målinger. Bedriften har god dialog med naboer og andre interesserte oin miljøspørsmal. Det er planlagt nye støymålinger varen 2007

16 Side 14 av 17 MILJØMÅLENE Dette oppnådde bedriften fra 2005 til 2006 Hygienisere og stabilisere 93 % av slammet Redusere avfallsmengden med 5 % edarbeiderundersøkelse.

17 Side 15 liv 17 MILJØMALENE Dette vil bedriiten oppna i 2007 i forhold til 2006 nnkrevende produksjon). p..--- edusere avfallsmengden med 1 %

18 HELSE OG SIKKERHET Helse Kraft Foods pa DisenA har i 2006 vært tilknyttet Odal Felles Bedriftshelsetjeneste (OFB). OF0 gikk ved årsskiftet inn i HMS Øst som bedriften vil fortsette samarbeidet med i Bedriftshelsetjenesten kan bidra med kurs, støymålinger. malinger i arbeidsmiljøet og oppfølging av hver enkelts helsetilstand. Bedriften har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Sykefraværet gikk opp fra 7,6 % i 2005 til 9 % i Sikkerhet ble det registrert 2 arbeidsulykker som førte til fravær. Antall ulykker ble dermed likt med Bedriften legger stor vekt på holdningsskapende arbeid og fokus pa sikre arbeidsrutiner for a unnaå arbeidsulykker. For å styrke fokuset på holdningsfremmende arbeid og sik&rhetskulturen i bedriften ble to nye implementert i løpet av 2006 Behaviour Observation Program - Ob~e~aSjon av adferd - En systematisk gjennomgang som vil føre til en reduksjon i ulykker og forbedret sikkerhet. ved 2 fokusere pa observasjoner. identifisering, maiing og korrigering av usunne arbeidsvaner p$ arbeidsplassen. Safety Scanning - Sikkerhets scanning - En kort sikkerhetsinspeksjon (15 min observasjon1 10 min diskusjon), som involverer alle funksjoner inkludert fabrikksledelsen. I tillegg er bruken av rapportering av nestenulykker styrket. For alle tiltakene er oppfølging 0'3 implementering av tiltak en del av arbeidet for alle linjer og arbeidsplasser. Inspeksjoner og pålegg ble bedriften revidert av Det Norske Veritas (DNV) etter EMAS forskriften. Awikene som ble pavist kunne raskt lukkes inngikk Kraft Foods sentralt en europeisk avtale med DNV om paraplysertifisering for den sentrale enheten sammen med de europeiske fabrikkene. Denne sertifiseringen gjelder for IS og IS Bedriften ble i 2006 første gang revidert under paraplysertifiseringen. Ingen alvorlige awik ble avdekket. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved bedriften i Det ble ikke gitt noen vedtak i forbindelse med tilsynet, kun en anmerkning. Bedriften har overholdt alle konsesjonskrav gitt av myndighetene i 2006

19 Andre opplysninger Bedriftens adresse: Kraft Foods Norge AS, 2114 Disena r Miljøkontrollør: Det Norske Veritas Certification AS, Veritasveien 1, 1322 Høvik r Innsending av neste miljøredegjørelse skal senest være gjort innen: Raonorten er utarbeidet av: Kvalitetsleder Kraft Foods Norge, avd. Disenå Administrerende direktør Kraft Foods Norge AS

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

2006 var et hektisk og spennende år for Renor

2006 var et hektisk og spennende år for Renor MILJØRAPPORT 26 26 var et hektisk og spennende år for Renor Foruten å markere våre første 25 år var det stor fokus på interne og eksterne aktiviteter fra: ytterligere oppgradering og optimalisering av

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT

Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT HMS ÅRSRAPPORT 01 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side:. Rapportering Side: 4. Ressurs- og råvareforbruk Side: 5. Utslipp Side: 6. Avfallsbehandling

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD. Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA MILJØRAPPORT 2010 HELSE MILJØ SIKKERHET - KVALITET INTERESSE TILGJENGELIGHET BEKYMRINGSFRITT MASKINHOLD Volvo Maskin AS Postboks 603 Telefon 66 81 86 86 Telefax 66 81 86 79 Foretaksnr. NO 933 442 691 MVA

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010

Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010 Miljøarbeid i Lilleborg Utgitt april 2010 Lilleborg Lilleborg er Norges største leverandør av produkter til vask og personlig hygiene. Bedriften er den eneste aktør i sitt slag som driver hele verdikjeden

Detaljer

Årsrapport 2009. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi gjør avfall til ren energi

Årsrapport 2009. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi gjør avfall til ren energi Årsrapport 2009 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi gjør avfall til ren energi 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering 11

Detaljer

Coatings - Linings - Fireproofing. Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT 2011

Coatings - Linings - Fireproofing. Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT 2011 Coatings - Linings - Fireproofing Coatings - Linings - Fireproofing HMS ÅRSRAPPORT 011 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsbeskrivelse i miljømessig sammenheng Side: 1. Miljøledelse Side: 1. Rapportering

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS

Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS Miljørapport 2012 Pipelife Norge AS Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer