EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå Disen3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme. 957 i20 323 KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå 2 1 14 Disen3"

Transkript

1 --- -mv- --,, Brønnøysundregistrene EMAS Eco-Managcinerit and Audit Scheme firetak: Organisasjt~nsnr. Foretaksnavii Adressc OmrKdr: BeliggenRei Adresse 957 i KKAFf FOODS NOKCiE AS. avd. Disenå Disen3 Disen3 Disenå i Snr-Odal kommiinc ligger p6 grensen mellom Hedmark og Akershus. Fahrikken ligger langs Cilomma ved Maanid Gård Disena Godkjent niiijeredegjerelse: Ny gjentatt registrering innen: Ny årlig njourfering innen: Ncringskode Produksjon av potetchips Sra ferske poteter og snacks fra pellets. Impon av "Old Ilpaso" 'lexmex varer og aiinen snacks. Hanne Kari Breisisberg Mi1jnkontrt)ller: Akkredireringsnr. Orgrinisasjoiisnr. Navn Adresse Kontaktperson NO-V-000 I Det Norske Veritas C'enificatiori AS Veritasv Hovik Sin Bakke 1.: ;. J IL,( k(f::;xloii(i l v. Tove ~ ecte ~ ~ i a ~ ~ c n saksbehandler

2 m w -,, -- Brønnøysundregistrene EMAS Kco-Mariageineni and Audir Scheme Company: Or&diiizrtti»ii riuniher Name KKAFI'FOODS NORGE AS, avd. I)isert!i Atldrcss N-?l 14 Disena Address industrial sc~tcii Aclivity C'ontrici namc [)isen8 Disenå in Snr-Odal municipiility is situatcd herween Hdniark arid Akershus. Tlie fticinry is locacd along rhc river Glomma hy biaanid Farm. N-? l 14 Disenå NACE-codc O Proccssing and preservirig of fniit aiid vegrrables. Impon of "Old Elpason, 'I'exmexprocluci and other snacks. Hanne Kari Breis$xrg Date of validatcd environniei~tal statement: Ne\t validation: cxt annilal update: Environmcntal verifier: Accreditntion numher NO-V-0001 Organi78lion numher 959 h Name Dct Norskc Veritas Cenification AS Address Veritasv 1 N klovik Coniiia nanic Siri Rakke executive officer

3 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet

4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljøredegjøretsen for 2006 For tolvte gang gir KraR Foods Norge AS, avdeling Disen& ut en egen miljørapport som ett bevisst ledd i avdelingens miljøsatsing. Rapporten dokumenterer ravare- og energiforbruk, avfallsmengder. miljøeffekter, tiiiak samt utslippsmengder. Den har ogsa med heise- og sikkerhetsforhold. Kraft Foods Norge AS avd. Disenå er sertifisert etter IS IS0 9001, BRC (Britisch Retail Consortium) og er i tillegg EMAS (EGO Managment and Audit Scheme) registrert. Bedriiten Kraft Foods Norge er en del av Kraft Foods Inc. som er et internasjonalt, børsnotert næringsmiddelselskap. Konsernet produserer bla. ost, sjokolade, kaffe og snacks. Kraft Foods har to snacksbedrifter i Norden, en i Litauen, en i Ukraina og en i Tyrkia. Kraft Foods pa Disen* i Sør-Odal produserer Potetgull og Originalchips fra ferske poteter, snacks fra pellets, som Potetskruer, Potetringer og Superchips, og peanøtter og popcorn. Produktporteføijen omfatter også importvarer som varemerket «Old El Paso», Saltstenger og Tortillachips. Avdelingen pa Disenå har ca. 140 ansatte. Prosessene Produksjonen bestar av sju prosesslinjer som hovedsakelig følger samme prinsipp. Produktene friteres. krydres eller saltes og pakkes. Unntaket er popcornlinja hvor råmais blir poppe! til popcorn. To av linjene produserer Maaruds kjente varemerke Potetgull, Prosessene krever vann og energi, og det dannes avfall i form av potetskrell, stivelse, prosessvann. matolje. plast 09 papp. Foruten produksjonsavdelingen bestar bedriften av hjelpefunksjoner som potetlager, verksted renseanlegg og laboratorium.

5 MILJØPOLITIKK OG STYRING Kraft Foods Disenå Policy Vare produkter skal tilfredsstille forbrukernes hoye forventninger til innhold, smak og utseende og skal være helsemessig sikre a spise. Vare kunders og forbrukernes ønsker og behov for informasjon og service skal imøtekommes p$ alle omrader. Vare produkter skal leveres til rett tid og sted. For 4 kunne leve opp til vare høye mal skal vi skape motiverte. bevisste og engasjerte medarbeidere gjennom opplæring og personalutvikling. Vare ansatte skal omsluttes av et trygt og trivelig arbeidsmiljø som forebygger skader pa mennesker, miljø og maskiner. Var virksomhet skal baseres på en høy etisk standarder overfor leverandører, kunder, myndigheter, eiere, egne ansatte og øvrige interessegrupper. Vi vil framstå som en palitelig bedrift og imøtekomme de lover og regler som gjelder vår virksomhet. Vi ønsker en Lpen dialog som bygger pa gjensidig respekt Vi skal produsere snacksprodukter av høy kvalitet pa en miljømessig forsvarlig måte. Vi vil arbeide for en bærekraftig utvikling, og vil framsta som en ren, ryddig og lovlydig bedrift med hensyn til alle forhold slik at vi ikke sjenerer eller volder skade pa mennesker, dyr og planter i vare omgivelser. Vi skal ikke bruke mer ressurser enn nødvendig og skal arbeide kontinuerlig for a minimere var innvirkning pa miljøet. Vi vil alltid søke a forbedre oss med tanke på resultater, miljø, kvalitet, helse og sikkerhet. Fabrikkens miljeengasjement og miijøstyringssystem Produksjonsenheten pa Disena har engasjert seg i miljøtiltak lenge før bedriften ble EMASregistrert. Derfor eksisterte det allerede gode løsninger pa avfallsomradet da bedriften begynte miljøregistreringsarbeidet. Vart renseanlegg ble ogsa bygd noen ar i forveien og har fungert meget tiifredsstillende. Produksjonsenheten bie EMAS registrert i juni noe som betyr at vi satser kontinuerlig videre pa miljøet og tar miljøhensyn i alt vi gjør. EMAS star for ECO Managment and Audit Scheme, pa norsk System for miljøledelse og miljørevisjon. Malet med EMAS er en bærekraftig vekst ved å forebygge, redusere og helst fjerne all forurensing. Industrien er selv ansvarlig for sine aktiviteter, den ma selv betale for de miljøtiltakene som er nødvendige, og den bør være banebrytende pa miljøområdet. Kraft Foods pa Diseni er med i materialselskaper som arbeider for Ci samle inn og gjenvinne og resirkulere emballasje. Pa denne maten tar vi ogsa ansvar for emballasjeavfallet utenfor fabrikkens omrade Ledelsessystemet hos Kraft Foods pa Disenå ivaretar produktkvalitet, ytre miljø. matvaresikkerhet og arbeidsmiljo omfattet systemet produksjon og pakking. Hensynet til miljøpavirkning er med i hele produksjonskjeden, i valg av ravarer og emballasje, innkjøp av maskiner og utstyr.

6 Avdelingen pa Disena arbeider aktivt med konsernets SSE krav (Safety, Security & Environment). Dette tilsvarer det norske systemet for internkontroll pa HMS området, men kravene er strengere og mer detaljerte EPI (Environmental performance indicators) - nøkkeltall for miljø blir rapportert til konsernet hvert ar, N~kkeltallene omfatter blant annet produsert volrim, vannforbruk, energiforbruk, fast avfall, farlig avfall og mengde prosessvann. Bedriften har ogsa interne miljømal og blir årlig fulgt opp av konsernet Etter en introduksjon av konsernets Continous Improvement (CI) program i 2001, ble arbeidet med Total Productivity Management (TPM) satt i gang for fult i Implementering av TPM gjennomgår 6 trinn (figur 1). r C1 organisering av ansatte 5s (Systematisere, Skinne, Sortere, Standardisere og Sikre) Malstyring (oppfølging av nøkkeltall) SMED - Single Minute Exchange of Die. (effektive omlegg) Operatørvedlikehold Optimalisert vedlikehold I løpet av 2006 ble størsteparten av alle produksjonslinjene 5s sertifisert, Aktivt arbeid med oppfølging av neikkeltall for produksjon, kvalitet og miljø i alle ledd av organisasjonen har gitt en positiv effekt for a na de ulike malene. Figur 1 TPM Irnpiernenterings trinn Targel Autono. Eff. i CI ora 5 S and trackino SMED Maintenance Maintenance i

7 RAVAREFORBRUK OG PRODUKSJONSVOLUM Bedriftens ravareforbruk og konsesjonsgrenser for 2006 går fram av tabell 1 Konsesjonsgrensene er satt av SFT. Tabell 1. RAvareforbruk og produksjoncvolum i 2006 Forbruket av poteter er redusert som følge av lavere produksjonsvolum pa chips. Endret produksjon har ført til at pelletsforbruket er noe redusert, mens produksjon og salg av peanøtter økte i Det samlede produksjonsvolurnet for 2006 går fram av tabell 2. Konsesjonsgrensene er satt av SFT, og er uavhenging av produksjonsvolum. Tabell 2. Produksjoncvolum for 2006 Produksjonsvolurnet for 2006 har økt litt i forhold til Dette skyldes noe høyere eiterspørsel.

8 MILJØPÅVIRUNINGER I SNACKSPRODUKSJON Bedriftens miijøaspekter og miljøpavirkninger vurderes årlig av bedriftens ledergruppe som består av fabrikksjef og avdelingsledere. Miljøaspektene deles i to kategorier. De betydelige. som kan ha vesentlig pavirkning pa miljøet og som krever at man iverksetter tiltak og kontroll, og de ubetydelige. Miljømål som er satt kan føre til at miljøaspektene endrer kategoristatus når mål er gjennomført. For hvert miljøaspekt skal en risikovurdering gjennomføres og miljøaspektene graderes i henhold til alvorlighets grad. Parameter som vurderes i en slik risikoanalyse er om miljøaspektet er i overensstemmeise med gjeldende lowerk, om kontrollmekanismer for å redusere og kontrollere miljørisiko er pa plass, evt. andre grunner som omfatter forringelse av produktkvalitet, kunder eller myndigheter. Bedriitens vesentlige direkte og indirekte miljapåvirkninger er Utslipp til vann i form av KOF (Kjemisk oksygenforbruk), SS (suspendert stoffj og Tot-P (total fosfor) bidrar til algeoppblomstring og starre oksygenforbruk nbr algene brytes ned. Utslippene til vann ligger langt under utslippstillatelsen. Forbruk av vann forurenser ikke, men vann er en ressurs som ma kontrolleres fordi vann inn er det samme som prosesser! vann som kjøres tilbake via renseanlegget og genererer utslipp til resipient. Slam til jordforbedring er ett risikopunkt for spredning av sykdommer nar slammet ikke er varmebehandlet. Kraft Foods på Disenå har anlegg for stabilisering og hygienisering av slam Energiforbruk - Utslipp til luft. Oljefyring gir utslipp som fører til sur nedbør og global oppvarming. De siste arene har bedriften i stor grad erstattet fyringsolje med gass, som har renere forbrenning og totalt sett lavere miljøbelastning. Energiforbruk - Elektrisitet. Elektrisitetsforbruket er under fortløpende vurdering og ENDKtiltak blir satt i verk der dette er mulig. Avfall. Matavfall gar til dyrefor, stivelse leveres til brenneri, olje- og fettavfall blir gjenbrukt, glass og plast leveres til resirkulering, jern og metall leveres til gjenbruk, betong, stein og jord går til godkjent intern deponi. Farlig avfall blir sendt til godkjent avfallsmottaker. Restavfallet blir sortert hos mottaker i fraksjoner for energigjenvinning, materialgjenvinning og deponi. Transport. Fra 1996 har grossistene ansvaret for distribusjon av ferdigvarer. Derfor har ikke Kraft Foods pa Disena noen direkte påvirkning pa transporten. Vi er derimot involvert i arbeidet med a utvikle optimal emballasje som gir effektiv transport I hele verdikjeden, Utslipp til vann Alle utslipp til vann blir renset ved bedriftens renseanlegg. Utslippene ligger innenfor Statens Forurensningstilsynets (SFT) konsesjonsgrenser, men det arbeides likevel kontinuerlig med a fa

9 sa lave utslipp som mulig. Sammenlignet med avrenning fra jordbruket har Kraff Foods pa Disena liten direkte innvirkning på Glomma, som renner like ved. Bedriften renser prosessvannet i ett topp moderne renseanlegg med en gjennomsnittlig renseeffekt pa 97 % for KOF, Tot-P og SS. Ferdig renset vann blir sluppet ut i Glomma. Alt varmebehandlet slam fra renseprosessen brukes som jordforbedringsmiddei. Fra 2002 har vi tilsatt fiber produsert av avispapir i slammet. Dette har redusert bade kjemikalieforbruket og slammengden betydelig. Det har også medført en stor forbedring av arbeidsmiljøet pa renseanlegget, fordi luktplagene er redusert til ett minimum, Utslippstillatelsen fra SFT stiller meget strenge krav til rensing og egenkontroll. Utslippene kontrolleres hver uke mot fastsatte grenser. Ved akuttutslipp rapporteres det øyeblikkelig til SFT. Bedriften hadde ingen akuttutslipp Figur 2 er en grafisk oversikt over utslipp fra renseanlegget. Tabell 3 viser det totale utslippet til vann i 2006 Tabell 3. Total: utslipp til vann i Utslippene av KOF, SS og Tot-P har økt fra 2005 til 2006 både absolutte tall (tabell 3) og per tonn produsert mengde. Økningen skyldes variasjoner i potetkvaliteten som gir ulik belastning pa renseanlegget og renseprosessen fra ar til ar. Utslippene ligger godt under kravene for konsesjonsgrensen til både KOF, SS og Tot-P, var utslippsøkningen per tonn produserte varer for KOF 1 %, Tot-P 23 % og SS 9 % (tabell 4 og figur 2). Tabell 4. Utslipp kil vann per tonn produsen mengde

10 Side 8 nv 17 Figur 2. Utslipp $11 vann Utslipp i forhold til produksjonsmengde l 12 r ----,

11 Avfall Produksjonsenheten på Disena arbeider kontinuerlig med a utvikle god avfallshcindtering. Alt varmebehandlet slam fra renseanlegget g6r til jordforbedring Stivelsen som blir dannet i produksjonen av Potetgull og Onginalchips blir solgt som råstoff til rasprit. Alt potetskrell og snacksdall leveres tildyrefar. Bedriften har avtale med Veolia miljø og gjenvinning om "Grønt Ansvar". Avtalen sikrer miljøvennlig behandling av alt avfall. Størsteparten av avfallet blir sortert internt (plast, papplpapir, metall mm.), mens mottaker sorterer det blandede avfallet. 99 % av alt avfallet fra bedriiten gar til materialgjenvinning, energigjenvinning eller jordforbedringsmidde1. se figur gikk ca. 50 % av det usorterte produksjonsavfallet til energigjenvinning, og ca 35 % til materialgjenvinning. Var produksjon gir emballasjeavfall hos forbrukerne. Emballasjen fra forbruker vil hovedsakelig ga til kommunalt deponi eller energigjenvinning. Kraft Foods p6 Disenå er medlem av Materialretur, som er en næringslivsdrevet organisasjon for emballasjeavfall. Materialretur har ansvaret for innsamling og gjenvinning av drikkekartong, plast, papp, kartong, glass og metall. Ordningen finansieres ved at medlemmene betaler et gebyr per benyttet emballasjeenhet. Avfallsmengden er avhengig av rastoffkvaliteten pa potetene som benyttes i produksjonen. Potetkvaliteten er avhengig av vekstforholdene og varierer fra ar til ar. Derfor gir ikke relative tall om produksjonsavfallet ett entydig bilde av avfallsbehandlingen. Kraft Foods pa Disena arbeider kontinuerlig med a sikre sa god potetkvalitet som mulig, og stiller strenge kvalitetskrav til potetene som blir kjøpt. Bedriften har ansatt dyrkningsrådgivere som veileder og følger opp potetprodusentene. Bedriften genererer relativt lite farlig avfall. Det dreier seg kun om kjemikalie- og oljerester fra laboratoriene og verkstedet og lysstoffrør. Alt farlig avfall blir lagret forskriftesmessig og levert til godkjent mottaker. Det er i tabellform. tabell 5, satt opp type og mengde avfall produsert ved bedriften i Figur 3 viser generert avfall i forhold til produsert volum.

12 Side 10 au 17 Tabell 5. Samle! avfallsmengde 2006 delt inn ener sortenngsfraksjon I I I Totalt ' Beregnet som TS Den totale avfallsmengden er tilnærmet lik sammenlignet med Dette samsvarer med relativt stabilt volum og jevn drift. F~gur 3 Mengde avfall i forhold l11 produsert volum Mengde avfall i forhold til prodiiksjonsmengde

13 Side l1 av 17 Figur 4. Gjenvinnlngsgrad av generert avfalismengde Gjenvinningsgrad Utslipp til luft: Vare egne utslipp til lufi (tabell 6) skriver seg vesentlig fra fyring med olje og propan. Utslippene til lufi er redusert i forhold til 2005 både totalt sett og per tonn produsert volum. Bedre effektivitet per linje kan ha vært med pa a redusere bruken av fyringsolje og gass. Krafi Foods på Disenå har minimal transport av ferdige produkter fordi kundene er ansvarlige for distribusjon og valg av transportmate. Bedriften samarbeider med kundene for a lage optimal emballasje, slik at all håndtering av paller og esker helt fram til butikk blir sa rasjonell som mulig. Varene blir hentet pa Disena med biler og distribuert på Østlandet uten omlasting. Varer til Nord-Norge går for det meste med tog fra Oslo. Varer til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet fordeler seg med en halvpart pa bil og den andre på tog direkte til kunden. Var egen transpor: av produkter ulføres kun av en bil som frakter varer til Oslo-området. Utslippene til lufi gir et bidrag til drivhuseffekten og sur nedbør Produksjonsenheten har seks kjøleanlegg. I det ene anlegget ble kjølevæsken i 1998 skiftet lit fra Freon R-12 til R 134A som ikke har noen ozonødeleggende effekt. De andre kjøleanleggene bruker Freon R-22.

14 Side 12 itv li Tabell 6, Uslipp til luft I 2005 og 2006 Utslipp Type utslipp til luft 2005, Utslipp 2006, Endring 1 Or / Ved beregning mot produsert volum vises samme nedgangstrend som absolutte utslipp.

15 Side 13 av 17 VANN OG ENERGIFORBRUK Bedriftens vann og energiforbruk og SFT's konsesjonsgrenser gar frem av tabell 7 og 8, Tabell 7. Totalt vann- og energiforbruk i Tabell 8. Vann og energiforbruk per tonn produserte varer. per tonn tonn produsert I - I produsert 1 menade 2006 I oroduwti ]vann l enerai I Totalt forbruk / Totalt forbruk Der I Endrina fra p;t0nn I Forbruket av fyringsolje per produserte tonn er redusert med 14 %. Dette skyldes at fabrikken har gatt over til a bruke gass som energikilde i produksjonen. Propanforbruket har for noen ar økt tilsvarende gikk ogsa forbruket av gass ned både i absolutte tall og per tonn produsert, Dette skyldes høyere effektivitet pa linjene (produserer samme mengde på kortere tid) og god oppfølging av brennere og varmegjenvinningsanlegg. Forbruk av strøm gikk også ned i 2006, bade absolutt og kwh per produserte tonn varer. Vannforbruket økte i Det skyldes variasjoner i prosessen og varierende potetkvalitet. Det er stort fokus pa å holde forbruket av vann og energi kilder lavt i alle prosesser. Dette følges opp med nøkkeltall. Absolutte tall viser samme trend som relativt forbruk. PAVIRKNING PA NABOER De viktigste forholdene som kan påvirke naboer er støy fra renseanlegget og stekeos fra produksjonene. Målinger i 2004 viste at støyen ikke er høyere en SFT's retningslinjer. Dette er i samsvar med tidligere målinger. Bedriften har god dialog med naboer og andre interesserte oin miljøspørsmal. Det er planlagt nye støymålinger varen 2007

16 Side 14 av 17 MILJØMÅLENE Dette oppnådde bedriften fra 2005 til 2006 Hygienisere og stabilisere 93 % av slammet Redusere avfallsmengden med 5 % edarbeiderundersøkelse.

17 Side 15 liv 17 MILJØMALENE Dette vil bedriiten oppna i 2007 i forhold til 2006 nnkrevende produksjon). p..--- edusere avfallsmengden med 1 %

18 HELSE OG SIKKERHET Helse Kraft Foods pa DisenA har i 2006 vært tilknyttet Odal Felles Bedriftshelsetjeneste (OFB). OF0 gikk ved årsskiftet inn i HMS Øst som bedriften vil fortsette samarbeidet med i Bedriftshelsetjenesten kan bidra med kurs, støymålinger. malinger i arbeidsmiljøet og oppfølging av hver enkelts helsetilstand. Bedriften har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Sykefraværet gikk opp fra 7,6 % i 2005 til 9 % i Sikkerhet ble det registrert 2 arbeidsulykker som førte til fravær. Antall ulykker ble dermed likt med Bedriften legger stor vekt på holdningsskapende arbeid og fokus pa sikre arbeidsrutiner for a unnaå arbeidsulykker. For å styrke fokuset på holdningsfremmende arbeid og sik&rhetskulturen i bedriften ble to nye implementert i løpet av 2006 Behaviour Observation Program - Ob~e~aSjon av adferd - En systematisk gjennomgang som vil føre til en reduksjon i ulykker og forbedret sikkerhet. ved 2 fokusere pa observasjoner. identifisering, maiing og korrigering av usunne arbeidsvaner p$ arbeidsplassen. Safety Scanning - Sikkerhets scanning - En kort sikkerhetsinspeksjon (15 min observasjon1 10 min diskusjon), som involverer alle funksjoner inkludert fabrikksledelsen. I tillegg er bruken av rapportering av nestenulykker styrket. For alle tiltakene er oppfølging 0'3 implementering av tiltak en del av arbeidet for alle linjer og arbeidsplasser. Inspeksjoner og pålegg ble bedriften revidert av Det Norske Veritas (DNV) etter EMAS forskriften. Awikene som ble pavist kunne raskt lukkes inngikk Kraft Foods sentralt en europeisk avtale med DNV om paraplysertifisering for den sentrale enheten sammen med de europeiske fabrikkene. Denne sertifiseringen gjelder for IS og IS Bedriften ble i 2006 første gang revidert under paraplysertifiseringen. Ingen alvorlige awik ble avdekket. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved bedriften i Det ble ikke gitt noen vedtak i forbindelse med tilsynet, kun en anmerkning. Bedriften har overholdt alle konsesjonskrav gitt av myndighetene i 2006

19 Andre opplysninger Bedriftens adresse: Kraft Foods Norge AS, 2114 Disena r Miljøkontrollør: Det Norske Veritas Certification AS, Veritasveien 1, 1322 Høvik r Innsending av neste miljøredegjørelse skal senest være gjort innen: Raonorten er utarbeidet av: Kvalitetsleder Kraft Foods Norge, avd. Disenå Administrerende direktør Kraft Foods Norge AS

Miljøredegjørelsen for 2006

Miljøredegjørelsen for 2006 Side 1 av 17 Miljøredegjørelsen for 2006 Kraft Foods Norge AS, avd. Disenå Helse - Miljø - Sikkerhet #ET Kraft Foods HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Miljaredegjarelsen for 2006 For tolvte gang gir Kraft Foods

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall.

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall. miljørapport 29 en ener på helse- og pleiemøbler holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten Tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet august 29 Miljørapport 29 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. Glava A/S er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og

Detaljer

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen

MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen MILJØRAPPORT Weber Leca Rælingen 29 Weber Leca Rælingen Juni 21 www.weber-norge.no Årnesveien www.leca.no 28 FJERDINGBY Tlf : 64 8 28 Fax : 63 83 25 33 MILJØRAPPORT 29 Dette er miljørapporten fra Weber

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Oktober 2015 2014 Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Mars 215 214 Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 214 Dette er en rapport for internt bruk i Weber og som en orientering til allmennheten som viser Weber

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport for SFT med handlingsplan 2004

Miljørapport for SFT med handlingsplan 2004 Miljørapport for SFT med handlingsplan TA-219/25 ISBN 82-7655-27-6 Sammendrag og miljøprioriteringer 25 SFT deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn Stat 1998-21. I den forbindelse kartla vi vår miljøpåvirkning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Hva Om EMS Konsult Hva er miljøregnskap Sammenheng med miljøledelse (ISO14001) Fokus og omfang Systematikk for datahåndtering (ISO14033)

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03. Grønt Punkt Norge Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.2010 Hva er Grønt Punkt Norge? Veldig kort sagt: GPN og materialselskapene

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer