Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga"

Transkript

1 Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga

2 INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 3 Bygdeutviklingsmidlane 4 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 6 Regionalt miljøprogram ( RMP-midlane) 7 Refusjon til avløysarhjelp ved sjukdom Landbruksvikarverksemder Tal bruk - utvikling Tal bruk med mjølkekyr - utvikling Tal mjølkekyr - utvikling Tal ammekyr - utvikling Tal storfe - utvikling Tal mjølkegeiter - utvikling Tal sau og lam på utmarksbeite - utvikling Tal verpehøns - utvikling Tal avlspurker - utvikling Planteproduksjonar i jordbruket, dekar 19 Planteproduksjonar i dekar - endring Jordbruksareal pr. bruk - endring Tal for viktige hagebrukskommunar Autorisasjonar plantevern Økologisk landbruk, antal gardsbruk Økologisk planteproduksjon Økologisk husdyrproduksjon Kukontrollen 28 Geitekontrollen 28 Sauekontrollen Storfekjøttkontroll 29 Organisert beitebruk, tap av sau og lam på utmarksbeite Organisert beitebruk, tal dyr på utmarksbeite Klassifisering av sau og lam 31 Skogbruksareal i Sogn og Fjordane 32 Tilskot til skogsvegar, kommuneoversikt Godkjende skogkulturfelt 34 Hogstkvantum 35 Tilskot til skogsdrift i vanskeleg terreng 35 Sogn og Fjordane 4H, medlemsfordeling Sogn og Fjordane 4H, tal klubbar pr kommune 36 Utviklingstrekk i landbruket - levert slakt 38 Utviklingstrekk i landbruket - levert mjølk 39 Utviklingstrekk i landbruket - tonn frukt og bær 40 Utviklingstrekk i landbruket - relativ andel av produksjonen 41 2

3 Produksjonstilskot utbetalt Gjeld for søknader pr / , dvs. avtaleåret 2009 Kommune Produksjons- tilskot Areal og kulturlandskapstilskot Tilskot dyr på Tilskot dyr på Økologisk Økologisk Økologisk ** Produksjons- husdyr utmarksbeite beite omlegging areal-tilskot husdyrhald tilskot totalt jan 2010/aug 2009 aug 2009 aug 2009 aug 2009 (karens) jan 2010/aug FLORA * GULEN * * * SOLUND * * * HYLLESTAD * * * HØYANGER * * * VIK * * BALESTRAND * * LEIKANGER * * * SOGNDAL * AURLAND * * LÆRDAL * * * ÅRDAL * * * LUSTER * * ASKVOLL * * * FJALER * * * GAULAR * * * JØLSTER * * * FØRDE * * * NAUSTDAL * * * BREMANGER * * * VÅGSØY * * * SELJE * * * EID * * HORNINDAL * * * GLOPPEN * * STRYN * * Sum fylket * NB. Tilskotsbeløpa er tatt frå SLF sine nettside. 5 eller ferre forekomstar er merka med *. Beløpa for disse er inkl. i summen for året. ** Totalt produksjonstilskot inneheld også andre mindre ordningar i tillegg til dei som er spesifiserte t.d. avløysartilskot, og er også korrigert for bunnfrådrag og likande, dvs netto utbetalt. 3

4 BU-MIDLAR TIL UTVIKLINGSTILTAK 2010 Fordeling etter hovudsatsingsområde Antal Prosent Løyving Prosent saker (saker) kroner (kroner) Småsamfunn Matproduksjon Økologisk landbruk Tre og Bioenergi Reiseliv og oppleving Inn på tunet Andre tiltak Sum BU-MIDLAR TIL UTVIKLINGSTILTAK 2010 FORDELING ETTER SØKJAR Antal Prosent Løyving Prosent Søkjar saker (saker) kroner (kroner) Organisasjon Selskap Offentlege institusjonar, etatar Personleg Sum BU-MIDLAR TIL UTVIKLINGSTILTAK 2010 GEOGRAFISK FORDELING Antal Prosent Løyving Prosent Område saker (saker) kroner (kroner) Kommunar Region (fleire kommunar) Fylket Sum

5 BU-midlar til utviklingstiltak 2010 fordelt etter hovudsatsingsområde - prosent tal saker Småsamfunn Matproduksjon Økologisk landbruk Tre og Bioenergi Reiseliv og oppleving Inn på tunet Andre tiltak

6 SMIL-MIDLAR - TAL SØKNADER Kommune Tal innvilga søknader Fylkesmannen Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Sum fylket % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Fordeling av SMIL på ulike tiltak Gamal kulturmark Freda/verneverdige bygningar Kulturminne/ - miljø Fremje tilgjenge/oppleving Organisert beitebruk Biologisk mangfald Investeringsstøtte miljøtiltak Områdetiltak/fellestiltak SMIL-MIDLAR FORDELT ETTER ORDNING OG TEMA Fordeling av midlane på ulike tiltak Tema Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Gamal kulturmark % 33 % 37 % 36 % Freda/verneverdige bygningar % 43 % 34 % 44 % Kulturminne/ - miljø % 4 % 4 % 6 % Fremje tilgjenge/oppleving % 7 % 6 % 5 % Organisert beitebruk Utgått av SMIL 5 % 6 % 8 % Biologisk mangfald % 2 % 0 % 1 % Investeringsstøtte miljøtiltak % 2 % 5 % 2 % Områdetiltak/fellestiltak % 4 % 6 % 7 % Sum

7 REGIONALT MILJØPROGRAM 2010 Samla tilskot pr ordning Ordning Løyvde kroner % kroner Bratt areal ,5 Steingardar/Bakkemurar ,6 Stølsdrift ,9 Org.beitebruk ,3 Styvingstre ,4 Beiting verneområde ,0 Beiting sau/geit utegangar ,6 Slåttemark/beitemark ,0 Skjøtsel med ammegeit/kje ,9 Verneverdige husdyrrasa ,2 Kulturminne ,6 Samla tilskot Søknadsomfang pr ordning i eining Ordning Tal Eining Steingardar og bakkemurar meter Organisert beitebruk dyr Bratt areal daa Verneområde dyr Styvingstre 5483 stk Bevaringsverdig husdyrrasar 632 dyr Skøytsel av kystlynghei 8550 dyr Skjøtsel med ammegeit/kje 3274 dyr Slåttemark/beitemark 5755 daa Automatisk freda kulturminne 295 kulturminne Stølsdrift 70 stk 7

8 REFUSJON TIL AVLØYSARHJELP VED SJUKDOM Kommune Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon FLORA GULEN SOLUND * * * * 0 0 * * HYLLESTAD * * HØYANGER VIK BALESTRAND * * * * LEIKANGER * * SOGNDAL AURLAND LÆRDAL ÅRDAL * * LUSTER ASKVOLL FJALER GAULAR JØLSTER FØRDE NAUSTDAL BREMANGER VÅGSØY * * * * 0 0 * * SELJE EID HORNINDAL GLOPPEN STRYN SUM FYLKET: eller ferre forekomstar er merka med *. Beløpa for disse er inkl. i summen for året. 8

9 LANDBRUKSVIKARVERKSEMD Kommune Refusjon Refusjon Refusjon Refusjon Refusjon Refusjon FLORA GULEN SOLUND HYLLESTAD HØYANGER VIK BALESTRAND LEIKANGER SOGNDAL AURLAND LÆRDAL ÅRDAL LUSTER ASKVOLL FJALER GAULAR JØLSTER FØRDE NAUSTDAL BREMANGER VÅGSØY SELJE EID HORNINDAL GLOPPEN STRYN SUM FYLKET: Reglane for støtte til avløysing er endra slik at støtte no vert tildelt avløysarlaga. Derfor er det ikkje tildeling til kommunane i 2010 Tilskot til avølysarlag Flora avløysarlag Gaular avløysarlag Gloppen avløysarlag Jølster avløysarlag Hornindal avløysarlag Landbrukstenester Nordfjord Vest Landbrukstenester Landbrukstenester Sogn Sunnfjord landbrukstenester Ytre Sogn og Sunnfjord landbrukstenester SUM FYLKET

10 Tal bruk % endring i høve til 1996 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal bruk pr Endring frå 2000 til 2010 Søknad om produksjonstilskot Kommune Endring % Endr Flora ,7 Gulen ,5 Solund ,2 Hyllestad ,7 Høyanger ,2 Vik ,0 Balestrand ,2 Leikanger ,1 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,3 Luster ,4 Askvoll ,6 Fjaler ,3 Gaular ,0 Jølster ,2 Førde ,4 Naustdal ,6 Bremanger ,0 Vågsøy ,9 Selje ,5 Eid ,0 Hornindal ,9 Gloppen ,0 Stryn ,5 Sum fylket ,0 Sum landet ,8 % endring frå 2000 Årstal Fylket Landet Fylket Landet Tal bruk, fylket pr

11 % endring i høve 1996 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal bruk med mjølkekyr pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,7 Gulen ,8 Solund ,3 Hyllestad ,0 Høyanger ,0 Vik ,2 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,1 Askvoll ,5 Fjaler ,4 Gaular ,7 Jølster ,7 Førde ,2 Naustdal ,3 Bremanger ,3 Vågsøy ,5 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,1 Stryn ,4 Sum fylket ,6 Sum landet ,1 % endring frå 1999 Årstal Fylket Landet Fylket Landet

12 % endring i høve 1996 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal mjølkekyr pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,9 Gulen ,9 Solund ,5 Hyllestad ,4 Høyanger ,8 Vik ,6 Balestrand ,1 Leikanger ,3 Sogndal ,5 Aurland ,2 Lærdal ,7 Årdal ,0 Luster ,6 Askvoll ,5 Fjaler ,6 Gaular ,1 Jølster ,3 Førde ,5 Naustdal ,6 Bremanger ,8 Vågsøy ,4 Selje ,3 Eid ,8 Hornindal ,9 Gloppen ,4 Stryn ,1 Sum fylket ,4 Sum landet ,5 % endring i høve til 2000 Årstal Fylket Landet Fylket Landet

13 Tal ammekyr Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal ammekyr pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,7 Gulen ,6 Solund ,0 Hyllestad ,3 Høyanger ,6 Vik ,1 Balestrand ,5 Leikanger ,0 Sogndal ,8 Aurland ,9 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,7 Askvoll ,1 Fjaler ,0 Gaular ,6 Jølster ,6 Førde ,7 Naustdal ,1 Bremanger ,4 Vågsøy ,4 Selje ,9 Eid ,4 Hornindal ,1 Gloppen ,7 Stryn ,7 Sum fylket ,6 Årstal Kontroll Tal ammekyr, fylket pr Årstal 13

14 Tal storfe Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal storfe pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,2 Gulen ,0 Solund ,1 Hyllestad ,4 Høyanger ,3 Vik ,4 Balestrand ,1 Leikanger ,1 Sogndal ,2 Aurland ,8 Lærdal ,3 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,6 Fjaler ,8 Gaular ,6 Jølster ,5 Førde ,3 Naustdal ,6 Bremanger ,4 Vågsøy ,1 Selje ,6 Eid ,1 Hornindal ,8 Gloppen ,6 Stryn ,5 Sum fylket , Kontroll Tal storfe, fylket pr Årstal 14

15 Tal mjlkegeiter Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal mjølkegeiter pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,0 Gulen ,4 Solund ,0 Hyllestad ,0 Høyanger ,1 Vik ,5 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,4 Aurland ,8 Lærdal ,3 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,3 Fjaler ,7 Gaular ,8 Jølster ,9 Førde ,0 Naustdal ,0 Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,5 Stryn ,2 Sum fylket ,4 Årstal Kontroll Tal mjølkegeiter, fylket pr

16 Tal sau og lam på beite Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal sau og lam på beite pr Endring frå 2002 til 2010 Kommune % Endr. % Endr Flora ,8-1 Gulen ,2 1 Solund ,2 3 Hyllestad ,5-32 Høyanger ,6-31 Vik ,5-16 Balestrand ,3-19 Leikanger ,2-9 Sogndal ,2-1 Aurland ,3-25 Lærdal ,9-13 Årdal ,1-10 Luster ,2-11 Askvoll ,3-24 Fjaler ,1-14 Gaular ,2-17 Jølster ,1-17 Førde ,6-10 Naustdal ,6-11 Bremanger ,3-17 Vågsøy ,0-28 Selje ,4-13 Eid ,3-15 Hornindal ,0-19 Gloppen ,3-7 Stryn ,4-15 Sum fylket ,2-13 Årstal Kontroll Tal sau og lam på beite, fylket pr

17 Verpehøns Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal verpehøns > 20 veker pr Endring frå 2002 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,9 Gulen ,5 Solund ,0 Hyllestad ,2 Høyanger ,5 Vik ,1 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,0 Aurland ,5 Lærdal ,1 Årdal ,0 Luster ,9 Askvoll ,0 Fjaler ,5 Gaular ,1 Jølster ,1 Førde ,1 Naustdal ,7 Bremanger ,9 Vågsøy ,0 Selje ,9 Eid ,9 Hornindal ,6 Gloppen ,0 Stryn ,6 Sum fylket ,2 Årstal Kontroll Tal verpehøns, fylket pr

18 Tal avlspurker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal avlspurker pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,3 Gulen ,4 Solund ,0 Hyllestad ,0 Høyanger ,5 Vik ,0 Balestrand ,0 Leikanger ,5 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,0 Fjaler ,9 Gaular ,9 Jølster ,0 Førde ,1 Naustdal #DIV/0! Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,1 Stryn ,0 Sum fylket , Kontroll Tal avlspurker, fylket pr Årstal 18

19 PLANTEPRODUKSJONAR 2010 I JORDBRUKET DEKAR (Kode) Kommune Fulldyrka jord til slått/beite Overfl. dyrka til graspr. Innmaksbeite Andre grovforvekstar Grønngjødsling Potet Diverse korn-slag Vekst-hus Grønsaker på friland Frukt/ bær Anna areal Sum jordbr. areal Flora , Gulen , Solund , Hyllestad , Høyanger , Vik , Balestrand , Leikanger , Sogndal , Aurland , Lærdal , Årdal , Luster , Askvoll , Fjaler , Gaular , Jølster , Førde , Naustdal , Bremanger , Vågsøy , Selje , Eid , Hornindal , Gloppen , Stryn , SUM , Etter søknader om produksjonstillegg 19

20 PLANTEPRODUKSJONAR I DEKAR - ENDRING Kode Tekst Endring % Tal bruk søknad om prod.tilskot ,7 210 Fulldyrka jord til grasprod ,1 211 Overfl.dyrk.jord til grasprod ,1 212 Gjødsla beite /innmarksbeite ,2 213 Andre grovforvekstar ,5 220 Nepe + kålrot til for Raigras, forraps o.l Anna grønfor/silovekst Grøngjødsling ,4 230 Potet , Diverse kornslag , Grønsaker Grønsaker på friland ,9 SUM ENG, BEITE, ÅKER ,2 271 Moreller ,0 272 Eple ,4 273 Pærer ,7 274 Plommer ,1 280 Jordbær ,2 281 Andre bær ,3 SUM FRUKT + BÆR , Veksthus ,6 285 Planteskule ,9 290 Areal som er brakk , Areal ute av drift (fulld + of.d + beite) ,3 SUM JORDBRUKSAREAL ,6 Bruksstorleik, gjennomsnitt dekar 100,8 108,2 115,1 120,1 124,5 128,4 132,8 136,0 136,2 137, Fulldyrka eng + åker + frukt og bær Fulldyrka jord: %-vis endring frå ,0 % -1,3 % -2,1 % -3,0 % -4,0 % -4,5 % -5,1 % -5,8 % -8,8 % -11,1 % 20

21 Areal pr bruk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal pr bruk - Endring frå 2000 til 2010 Areal som er med: Eng, beite, åker, hage og areal som ligg brakk. Kommune Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Fylket Kontroll Sogn og Fj Areal pr bruk, fylket pr Årstal 21

22 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR -1 Sogn og Fjordane: Utvikling Tal frå produksjonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 9,6 Pære ,0 3,5 Plomme ,0 4,9 Moreller ,0 7,2 Sum frukt Jordbær ,0 61,0 7,5 Andre bær ,0 162,0 10,0 Sum bær Tal for viktige hagebrukskommunar i fylket Leikanger: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 10,4 Pære ,0 4,3 Plomme ,0 4,9 Moreller ,0 1,7 Sum frukt Jordbær ,0 4,5 Andre bær ,0 9,8 Sum bær Sogndal: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 12,5 Pære ,0 4,3 Plomme ,0 6,2 Moreller ,0 4,7 Sum frukt Jordbær ,0 5,5 Andre bær ,0 14,7 Sum bær

23 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR - 2 Balestrand: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 13,6 Pære ,0 6,2 Plomme ,0 5,0 Moreller ,0 1,0 Sum frukt Jordbær ,0 3,0 Andre bær ,0 5,4 Sum bær Vik: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 4,6 Pære ,0 2,0 Plomme ,0 1,5 Moreller ,0 2,0 Sum frukt Jordbær ,0 7,5 Andre bær ,0 11,2 Sum bær Luster: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 8,3 Pære ,0 1,0 Plomme ,0 4,5 Moreller ,0 1,5 Sum frukt Jordbær ,0 8,8 Andre bær ,0 11,4 Sum bær Lærdal: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 6,1 Pære ,0 1,0 Plomme ,0 1,8 Moreller ,0 11,8 Sum frukt Jordbær ,0 3,8 Andre bær ,0 8,5 Sum bær

24 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR - 3 Gloppen: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 9,3 Pære ,0 1,6 Plomme ,0 4,8 Moreller ,0 1,0 Sum frukt Jordbær ,0 10,5 Andre bær ,0 5,7 Sum bær Stryn: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 11,2 Pære ,0 2,4 Plomme ,0 5,8 Moreller ,0 1,5 Sum frukt Jordbær ,0 7,3 Andre bær ,0 15,6 Sum bær Eid: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 5,7 Pære ,0 1,5 Plomme ,0 1,8 Moreller ,0 1,0 Sum frukt Jordbær ,0 7,0 Andre bær ,0 3,8 Sum bær

25 AUTORISASJONAR PLANTEVERN Kom.nr Kommune Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon i 2007 per i 2008 per i 2009 per i 2010 per Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Fylket

26 ØKOLOGISK LANDBRUK I SOGN OG FJORDANE Gardsbruk som driv økologisk eller er under omlegging til økologisk drift Kommune Tal gardsbruk Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn SUM Frå og med 2003 er tala henta frå søknad om produksjonstillegg pr

27 Økologisk planteproduksjon i Sogn og Fjordane Tal dekar med ulike vekstar og % i høve til landet. Sogn og Fjordane Kjelde: Debio Statistikkhefte Landet Endring 09/ % % Eng og innmarksbeite ,0 4,6 4,6 Grønngjødsling ,0 0,7 0,2 Korn ,0 0,0 0,0 Potet ,0 0,8 1,2 Grønsaker ,0 0,7 0,4 Urter ,0 5,7 6,7 Frukt ,0 28,3 28,3 Bær ,0 8,6 10,1 Annet ,0 0,2 3,7 SUM økologisk areal , Økologisk husdyrproduksjon i Sogn og Fjordane Tal dyr av ulike slag og % i høve til landet. Kjelde: Debio Statistikkhefte Sogn og Fjordane Landet Endring 09/ % % Ammekyr ,0 3,5 2,3 Mjølkekyr ,0 1,0 1,1 Andre storfe ,0 1,9 1,5 Sau og lam ,0 11,3 12,1 Geiter ,0 18,4 21,4 Høns ,0 0,0 0,1 27

28 KUKONTROLLEN 2010 Sogn og Fjordane Landet Endring Endring Endring Endring ANTAL HEILÅRSBUSKAPAR ANTAL ÅRSKYR ÅRSKYR PR. BUSKAP 12,5 12,8 13,3 13,9 14,6 15,2 15,8 0,6 3,3 16,3 16,7 17,7 18,7 19,8 20,5 21,4 0,9 5,1 KG MJØLK PR. ÅRSKU % - FEITT 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,1 % - PROTEIN 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,32 3,32 0,0 0,1 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 0,1 Leverings-% 90,6 91,0 91,6 93,4 91,3 92,9 93,4 0,5 2, ,0 1,6 F.E. PR. ÅRSKU , , , , PR. 100 KG MJØLK 31,1 31,2 31,8 31,8 31,6 31,4 31,5 0,1 0,4 27,1 27,4 28,1 28,4 28,3 28,3 28,9 0,6 1,8 KRAFTFÒR % 41,9 42,3 42,7 43,4 43,9 44,1 44,5 0,4 2,6 37,1 37,7 38,5 39,4 39,8 40,1 41,0 0,9 3,9 HØY % 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0-0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,0-0,2 KÅLROT/NEPE/POTETER % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1-0,1-0,2 SURFÒR % 44,5 45,4 44,5 45,6 45,2 45,8 46 0,2 1,5 43,2 42,9 43,2 43,9 43,9 44,8 45,6 0,8 2,4 BEITE % 11,7 10,5 11,1 9,6 9,5 8,9 8,2-0,7-3,5 16,5 15,5 15,3 13,9 13,9 13,0 11,6-1,4-4,9 ANNA FÒR % 1,3 0,9 1,3 1,2 1 0,8 0,9 0,1-0,4 2,4 3,1 2,1 2,0 1,9 1,6 1,4-0,2-1,0 Det har i året 2010 vore med 949 heilårs-buskapar og årskyr i kontrollen, som er ein nedgang på 40 buskapar og 54 årskyr frå året før. På fem år ha det vore ein nedgang på 510 buskapar, men god ein del av desse er fanga opp gjennom samdrifter Middelbuskapen hadde 15,8 årskyr, som er ein auke på 0,6 frå i fjor. På fem år har buskapane auka med 3,3 kyr i Sogn og Fjordane mot 5,1 på landsplan Avdråtten auka med 87 kg til 7025 kg mjølk. Det var brukt 44,5 % kraftfor som er ein auke på 0,4 frå året før. Beite og ferskt fòr utgjorde 8,4 % av årsfòret som er 0,7 mindre enn året før. GEITEKONTROLLEN 2010 ÅR TAL ÅRS- GEIT MJØLK PROTEIN LAKTOSE FEITT Lever- f.e. f.e.kraftfôr % mjølk tal BUSKAP GEITER PR. KG % % % ings% kraftfôr pr 100 l på beite beite- BUSKAP pr geit mjølk dagar , ,04 4,36 3, , ,02 4,3 3,79 84, , ,05 4,36 3,73 80, ,92 4,18 3,69 76, ,01 4,32 3,78 81, ,97 4,32 3, ,93 4,17 3,65 78, ,81 4,05 3,54 76, ,83 4,09 3,34 79, ,72 4,08 3,69 80, ,60 3,91 3,54 80, ,72 4,03 3,53 82, ,74 4,21 3,51 80, ,78 4,3 3, ,77 4,36 3,63 79, ,68 4,28 3,34 83, I 2010 har 55 buskaper med 5039 årsgeiter vore med i kontrollen. Det er same tal buskapar og 46 årsgeiter mindre enn året før. Kvar buskap hadde i medel 92 årsgeiter i

Statistikk 2012 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2012 frå landbruksavdelinga Statistikk 2012 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2012 3 Bygdeutviklingsmidlane 2012 4 og 5 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 2012 6 Regionalt miljøprogram

Detaljer

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2016 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2016 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2016 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2015 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2015 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2015 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2006 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2005 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2004 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2003 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2002 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE LANDBRUKSAVDELINGA ÅRSMELDING - STATISTIKK 2001 INNHALDSLISTE Personaloversyn 3 Utvalg oppnemnde etter pålegg frå landbruksdepartementet 4 Utbetalingar for viktige tilskotsordningar

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sogn og Fjordane m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar

Barnehage og grunnopplæring. sentrale mål og føringar Barnehage og grunnopplæring sentrale mål og føringar Kva er tilstanden, og kva er utfordringane våre? KS sin haustkonferanse 2012 utdanningsdirektør Åslaug Krogsæter Mål og indikatorar for barnehage Lokale

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting Befolkningsutvikling Innvandring Fødselsbalanse Flytting Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 0,8 0,6 0,4 0,2 110 000

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan;

Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Kulturdepartementet har stilt følgjande krav til anlegg som skal styrast tildeling styrt av fylkeskommunen etter regional plan; Areal-krevjande Miljø-messig belastning Kostnads-krevjande Anleggstypar inklusiv

Detaljer

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket Forvaltnings- og føretaks av tilskotsordningar i landbruket RISIKOBASERT KONTROLLPLAN For året: 2016 Godkjent Christian Rekkedal Fylkesmannen i: Sogn og Fjordane Dato: 30.03.2016 Landbruksdirektør 1. Risikovurdering

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem.

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Økonominettverksamling 30. og 31. mai 2016 Marit Lunde Fylkesmannen Ein glad gjeng etter gjennomført

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Statens hus Bergen 5. mars 2014 Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Status og utviklingstrekk I økonomien Basert på resultat på Vestlandet

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 3 500 3 000 2 500 Offentlig Privat 2 000 1 500 1 892 1 884 2 006 2 204 2 162 2 265 2 250

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane

Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane Prosjekt- og framdriftsplan Sogn og Fjordane 16. oktober 2013 Selje Askvoll Flora Jølster Hyllestad Naustdal Vågsøy Gulen Gloppen Stryn Førde Aurland Eid Solund Sogn og Fjordane fylkeskommune Totalt folketal:

Detaljer

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane NIBR-rapport 09:13. Litt fra demografi-delen. Kjetil Sørlie, Skei, 17.11.09 Samfunnsøkonomisk barometer Asplan/Viak, prosjektleder Christian Skattum Medv:

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk Leiarnettverk Fylkeslegens time, Førde 17.10.2017 1 Leiar! Kompleksiteten Krysspress Prioriteringene Enn om Per Fugelli var pasient i heimesjukepleien Eg vil ha fast lege Eg vil bli kjent med min sjukepleiar

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

978-82-336-0016-7 60 000 Offentlig Privat 50 000 40 000 30 000 35 810 35 301 35 085 34 891 34 187 34 575 34 875 36 121 36 067 35 326 35 440 35 488 35 293 35 330 35 736 34 057 20 000 10 000 17 247 17

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016

Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.november 2016 Innkalling til ekstraordinært idrettskrinsting 2016 1. Innkalling Styret i Sogn og Fjordane

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016

Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Nyheitsskriv ehandel SFFI september 2016 Statistikk Kommentarar til bruken av ehandel 25 kommunar på ehandel i Sogn og Fjordane Visma som felles plattform Rådgjevar på ehandel i SFFI Statistikk ehandel

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking

Hvordan går det egentlig med. Telemarksforsking Hvordan går det egentlig med Sogn og Fjordane? telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 0,8 110 000 108 000 0,6 106 000 0,4 104 000

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

SMIL strategi og bruk av midlar. - Erfaringar frå Hjelmeland kommune

SMIL strategi og bruk av midlar. - Erfaringar frå Hjelmeland kommune SMIL strategi og bruk av midlar - Erfaringar frå Hjelmeland kommune Landbruket i Hjelmeland: 200 søknadar om produksjonstilskot. Snitt ca 200 da pr bruk, snautt halvparten dyrka. Ca 6,2 mill. liter kumjølkkvote

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Utviklingen av Dyretallet Husdyrproduksjoner 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Mjølkekyr 32

Detaljer

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og Statens landbruksforvaltning genetisk mangfald i kulturlandskapet Av Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Hovudpunkt Miljøprogram Økonomiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Søknader om spelemidlar 2016

Søknader om spelemidlar 2016 Søknader om spelemidlar 2016 Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet og idrett, Sogn og Fjordane fylkeskommune Terje Førde, dagleg leiar/revisjonssjef i Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord Utfordringar

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland

Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland Status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltninga i Hordaland FoU ansvarleg Stein Joar Hegland Norsk Hjortesenter www.hjortesenteret.no Spørjeundersøkinga 23 av 26 kommunar svarte på om lag

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Partnerskapsavtale for fleire lærlingeplassar Møte med Sogn regionråd i Vik 08.04.16 Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Store organisasjonar i Sogn og Fj. Organisasjon Tal medlemmar Kyrkja 94.000 Idrettskrinsen

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Offentlig journal. Oversendingsbrev til fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/ /2016

Offentlig journal. Oversendingsbrev til fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2014/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 - ersonalarkiv for HF 31.10.2016 Oversendingsbrev til fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar

Spelemidlar til idrettsanlegg fordeling av restmidlar og inndregne midlar Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Atle Skrede, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/2900-7 Spelemidlar til idretts 2016 - fordeling av restmidlar og inndregne midlar Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015 Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal Hyllestad 25. august 2015 4 000 3 500 3 349 3 000 2 500 2 000 1 500 2 202 1 554 3 008 2 146 1 405 1 000 500 0 Hyllestad Lærdal Askvoll 2015 2014 2013

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Offentlig journal. Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2015/2308-2 17191/2015

Offentlig journal. Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2015/2308-2 17191/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 16.06.2015 Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i

Detaljer

Innkalling til idrettskrinstinget 2016

Innkalling til idrettskrinstinget 2016 Til Idrettskrinsstyret Særkrinsane Idrettsråda Idrettslaga Leiar kontrollkomiteen i idrettskrinsen Tilsett revisor Leiar i valnemnda Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08.januar 2016 Innkalling til

Detaljer

Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2014-2017 - (tal i heile 1000 kr) Anleggsnr. Anleggstype og anleggsstad Kommune Kostnad 1.søknadsår Status

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Smittevernkonferanse. Smittevernberedskap Smittevernutfordringar Smittevernplanar Litt til. Fylkeslege Per Stensland Skei

Smittevernkonferanse. Smittevernberedskap Smittevernutfordringar Smittevernplanar Litt til. Fylkeslege Per Stensland Skei Smittevernkonferanse Smittevernberedskap Smittevernutfordringar Smittevernplanar Litt til Fylkeslege Per Stensland Skei 08.10.14 1 Epidemien epi demos Nye variasjonar over kjent tema PESTEN 2 Sjekk Dagbladet

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Høring Forslag til sammenslåing av Fjordane tingrett og Sogn tingrett

Høring Forslag til sammenslåing av Fjordane tingrett og Sogn tingrett Høring Forslag til sammenslåing av Fjordane og Sogn 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i domstolstrukturen i Sogn og Fjordane. Departementet

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Vågsøy Status og framtidsutsikter. Måløy 3. september 2015

Vågsøy Status og framtidsutsikter. Måløy 3. september 2015 Vågsøy Status og framtidsutsikter Måløy 3. september 2015 Befolkningsutvikling Befolkningen i Vågsøy sank fram til 2008, men har økt litt siden. Nedgang på 6,1 prosent siden 2000. 120 115 110 105 100 95

Detaljer

Selje Status og framtidsutsikter. Selje 3. september 2015

Selje Status og framtidsutsikter. Selje 3. september 2015 Selje Status og framtidsutsikter Selje 3. september 2015 Befolkningsutvikling Befolkningen i Selje synker, mye. 120 115 110 Norge Vågsøy Eid Sogn og Fjordane Selje 115,3 Mens det har vært høy vekst i Norge.

Detaljer

Politireformen i Vest pd

Politireformen i Vest pd Politireformen i Vest pd pm K Songstad Vest politidistrikt 55 kommuner 585 891 innbyggere Ca 1300 ansatte Endres i topp-/bunntekst 10.11.2016 Side 2 Hva inneholder politireformen? VEST POLICE DISTRICT

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer