Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga"

Transkript

1 Statistikk 2010 frå landbruksavdelinga

2 INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 3 Bygdeutviklingsmidlane 4 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar) 6 Regionalt miljøprogram ( RMP-midlane) 7 Refusjon til avløysarhjelp ved sjukdom Landbruksvikarverksemder Tal bruk - utvikling Tal bruk med mjølkekyr - utvikling Tal mjølkekyr - utvikling Tal ammekyr - utvikling Tal storfe - utvikling Tal mjølkegeiter - utvikling Tal sau og lam på utmarksbeite - utvikling Tal verpehøns - utvikling Tal avlspurker - utvikling Planteproduksjonar i jordbruket, dekar 19 Planteproduksjonar i dekar - endring Jordbruksareal pr. bruk - endring Tal for viktige hagebrukskommunar Autorisasjonar plantevern Økologisk landbruk, antal gardsbruk Økologisk planteproduksjon Økologisk husdyrproduksjon Kukontrollen 28 Geitekontrollen 28 Sauekontrollen Storfekjøttkontroll 29 Organisert beitebruk, tap av sau og lam på utmarksbeite Organisert beitebruk, tal dyr på utmarksbeite Klassifisering av sau og lam 31 Skogbruksareal i Sogn og Fjordane 32 Tilskot til skogsvegar, kommuneoversikt Godkjende skogkulturfelt 34 Hogstkvantum 35 Tilskot til skogsdrift i vanskeleg terreng 35 Sogn og Fjordane 4H, medlemsfordeling Sogn og Fjordane 4H, tal klubbar pr kommune 36 Utviklingstrekk i landbruket - levert slakt 38 Utviklingstrekk i landbruket - levert mjølk 39 Utviklingstrekk i landbruket - tonn frukt og bær 40 Utviklingstrekk i landbruket - relativ andel av produksjonen 41 2

3 Produksjonstilskot utbetalt Gjeld for søknader pr / , dvs. avtaleåret 2009 Kommune Produksjons- tilskot Areal og kulturlandskapstilskot Tilskot dyr på Tilskot dyr på Økologisk Økologisk Økologisk ** Produksjons- husdyr utmarksbeite beite omlegging areal-tilskot husdyrhald tilskot totalt jan 2010/aug 2009 aug 2009 aug 2009 aug 2009 (karens) jan 2010/aug FLORA * GULEN * * * SOLUND * * * HYLLESTAD * * * HØYANGER * * * VIK * * BALESTRAND * * LEIKANGER * * * SOGNDAL * AURLAND * * LÆRDAL * * * ÅRDAL * * * LUSTER * * ASKVOLL * * * FJALER * * * GAULAR * * * JØLSTER * * * FØRDE * * * NAUSTDAL * * * BREMANGER * * * VÅGSØY * * * SELJE * * * EID * * HORNINDAL * * * GLOPPEN * * STRYN * * Sum fylket * NB. Tilskotsbeløpa er tatt frå SLF sine nettside. 5 eller ferre forekomstar er merka med *. Beløpa for disse er inkl. i summen for året. ** Totalt produksjonstilskot inneheld også andre mindre ordningar i tillegg til dei som er spesifiserte t.d. avløysartilskot, og er også korrigert for bunnfrådrag og likande, dvs netto utbetalt. 3

4 BU-MIDLAR TIL UTVIKLINGSTILTAK 2010 Fordeling etter hovudsatsingsområde Antal Prosent Løyving Prosent saker (saker) kroner (kroner) Småsamfunn Matproduksjon Økologisk landbruk Tre og Bioenergi Reiseliv og oppleving Inn på tunet Andre tiltak Sum BU-MIDLAR TIL UTVIKLINGSTILTAK 2010 FORDELING ETTER SØKJAR Antal Prosent Løyving Prosent Søkjar saker (saker) kroner (kroner) Organisasjon Selskap Offentlege institusjonar, etatar Personleg Sum BU-MIDLAR TIL UTVIKLINGSTILTAK 2010 GEOGRAFISK FORDELING Antal Prosent Løyving Prosent Område saker (saker) kroner (kroner) Kommunar Region (fleire kommunar) Fylket Sum

5 BU-midlar til utviklingstiltak 2010 fordelt etter hovudsatsingsområde - prosent tal saker Småsamfunn Matproduksjon Økologisk landbruk Tre og Bioenergi Reiseliv og oppleving Inn på tunet Andre tiltak

6 SMIL-MIDLAR - TAL SØKNADER Kommune Tal innvilga søknader Fylkesmannen Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Sum fylket % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Fordeling av SMIL på ulike tiltak Gamal kulturmark Freda/verneverdige bygningar Kulturminne/ - miljø Fremje tilgjenge/oppleving Organisert beitebruk Biologisk mangfald Investeringsstøtte miljøtiltak Områdetiltak/fellestiltak SMIL-MIDLAR FORDELT ETTER ORDNING OG TEMA Fordeling av midlane på ulike tiltak Tema Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Innvilga tilskot, kr Tal søknader Gj. snitt tilskot Gamal kulturmark % 33 % 37 % 36 % Freda/verneverdige bygningar % 43 % 34 % 44 % Kulturminne/ - miljø % 4 % 4 % 6 % Fremje tilgjenge/oppleving % 7 % 6 % 5 % Organisert beitebruk Utgått av SMIL 5 % 6 % 8 % Biologisk mangfald % 2 % 0 % 1 % Investeringsstøtte miljøtiltak % 2 % 5 % 2 % Områdetiltak/fellestiltak % 4 % 6 % 7 % Sum

7 REGIONALT MILJØPROGRAM 2010 Samla tilskot pr ordning Ordning Løyvde kroner % kroner Bratt areal ,5 Steingardar/Bakkemurar ,6 Stølsdrift ,9 Org.beitebruk ,3 Styvingstre ,4 Beiting verneområde ,0 Beiting sau/geit utegangar ,6 Slåttemark/beitemark ,0 Skjøtsel med ammegeit/kje ,9 Verneverdige husdyrrasa ,2 Kulturminne ,6 Samla tilskot Søknadsomfang pr ordning i eining Ordning Tal Eining Steingardar og bakkemurar meter Organisert beitebruk dyr Bratt areal daa Verneområde dyr Styvingstre 5483 stk Bevaringsverdig husdyrrasar 632 dyr Skøytsel av kystlynghei 8550 dyr Skjøtsel med ammegeit/kje 3274 dyr Slåttemark/beitemark 5755 daa Automatisk freda kulturminne 295 kulturminne Stølsdrift 70 stk 7

8 REFUSJON TIL AVLØYSARHJELP VED SJUKDOM Kommune Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon Søknader Refusjon FLORA GULEN SOLUND * * * * 0 0 * * HYLLESTAD * * HØYANGER VIK BALESTRAND * * * * LEIKANGER * * SOGNDAL AURLAND LÆRDAL ÅRDAL * * LUSTER ASKVOLL FJALER GAULAR JØLSTER FØRDE NAUSTDAL BREMANGER VÅGSØY * * * * 0 0 * * SELJE EID HORNINDAL GLOPPEN STRYN SUM FYLKET: eller ferre forekomstar er merka med *. Beløpa for disse er inkl. i summen for året. 8

9 LANDBRUKSVIKARVERKSEMD Kommune Refusjon Refusjon Refusjon Refusjon Refusjon Refusjon FLORA GULEN SOLUND HYLLESTAD HØYANGER VIK BALESTRAND LEIKANGER SOGNDAL AURLAND LÆRDAL ÅRDAL LUSTER ASKVOLL FJALER GAULAR JØLSTER FØRDE NAUSTDAL BREMANGER VÅGSØY SELJE EID HORNINDAL GLOPPEN STRYN SUM FYLKET: Reglane for støtte til avløysing er endra slik at støtte no vert tildelt avløysarlaga. Derfor er det ikkje tildeling til kommunane i 2010 Tilskot til avølysarlag Flora avløysarlag Gaular avløysarlag Gloppen avløysarlag Jølster avløysarlag Hornindal avløysarlag Landbrukstenester Nordfjord Vest Landbrukstenester Landbrukstenester Sogn Sunnfjord landbrukstenester Ytre Sogn og Sunnfjord landbrukstenester SUM FYLKET

10 Tal bruk % endring i høve til 1996 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal bruk pr Endring frå 2000 til 2010 Søknad om produksjonstilskot Kommune Endring % Endr Flora ,7 Gulen ,5 Solund ,2 Hyllestad ,7 Høyanger ,2 Vik ,0 Balestrand ,2 Leikanger ,1 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,3 Luster ,4 Askvoll ,6 Fjaler ,3 Gaular ,0 Jølster ,2 Førde ,4 Naustdal ,6 Bremanger ,0 Vågsøy ,9 Selje ,5 Eid ,0 Hornindal ,9 Gloppen ,0 Stryn ,5 Sum fylket ,0 Sum landet ,8 % endring frå 2000 Årstal Fylket Landet Fylket Landet Tal bruk, fylket pr

11 % endring i høve 1996 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal bruk med mjølkekyr pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,7 Gulen ,8 Solund ,3 Hyllestad ,0 Høyanger ,0 Vik ,2 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,1 Askvoll ,5 Fjaler ,4 Gaular ,7 Jølster ,7 Førde ,2 Naustdal ,3 Bremanger ,3 Vågsøy ,5 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,1 Stryn ,4 Sum fylket ,6 Sum landet ,1 % endring frå 1999 Årstal Fylket Landet Fylket Landet

12 % endring i høve 1996 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal mjølkekyr pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,9 Gulen ,9 Solund ,5 Hyllestad ,4 Høyanger ,8 Vik ,6 Balestrand ,1 Leikanger ,3 Sogndal ,5 Aurland ,2 Lærdal ,7 Årdal ,0 Luster ,6 Askvoll ,5 Fjaler ,6 Gaular ,1 Jølster ,3 Førde ,5 Naustdal ,6 Bremanger ,8 Vågsøy ,4 Selje ,3 Eid ,8 Hornindal ,9 Gloppen ,4 Stryn ,1 Sum fylket ,4 Sum landet ,5 % endring i høve til 2000 Årstal Fylket Landet Fylket Landet

13 Tal ammekyr Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal ammekyr pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,7 Gulen ,6 Solund ,0 Hyllestad ,3 Høyanger ,6 Vik ,1 Balestrand ,5 Leikanger ,0 Sogndal ,8 Aurland ,9 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,7 Askvoll ,1 Fjaler ,0 Gaular ,6 Jølster ,6 Førde ,7 Naustdal ,1 Bremanger ,4 Vågsøy ,4 Selje ,9 Eid ,4 Hornindal ,1 Gloppen ,7 Stryn ,7 Sum fylket ,6 Årstal Kontroll Tal ammekyr, fylket pr Årstal 13

14 Tal storfe Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal storfe pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,2 Gulen ,0 Solund ,1 Hyllestad ,4 Høyanger ,3 Vik ,4 Balestrand ,1 Leikanger ,1 Sogndal ,2 Aurland ,8 Lærdal ,3 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,6 Fjaler ,8 Gaular ,6 Jølster ,5 Førde ,3 Naustdal ,6 Bremanger ,4 Vågsøy ,1 Selje ,6 Eid ,1 Hornindal ,8 Gloppen ,6 Stryn ,5 Sum fylket , Kontroll Tal storfe, fylket pr Årstal 14

15 Tal mjlkegeiter Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal mjølkegeiter pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,0 Gulen ,4 Solund ,0 Hyllestad ,0 Høyanger ,1 Vik ,5 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,4 Aurland ,8 Lærdal ,3 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,3 Fjaler ,7 Gaular ,8 Jølster ,9 Førde ,0 Naustdal ,0 Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,5 Stryn ,2 Sum fylket ,4 Årstal Kontroll Tal mjølkegeiter, fylket pr

16 Tal sau og lam på beite Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal sau og lam på beite pr Endring frå 2002 til 2010 Kommune % Endr. % Endr Flora ,8-1 Gulen ,2 1 Solund ,2 3 Hyllestad ,5-32 Høyanger ,6-31 Vik ,5-16 Balestrand ,3-19 Leikanger ,2-9 Sogndal ,2-1 Aurland ,3-25 Lærdal ,9-13 Årdal ,1-10 Luster ,2-11 Askvoll ,3-24 Fjaler ,1-14 Gaular ,2-17 Jølster ,1-17 Førde ,6-10 Naustdal ,6-11 Bremanger ,3-17 Vågsøy ,0-28 Selje ,4-13 Eid ,3-15 Hornindal ,0-19 Gloppen ,3-7 Stryn ,4-15 Sum fylket ,2-13 Årstal Kontroll Tal sau og lam på beite, fylket pr

17 Verpehøns Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal verpehøns > 20 veker pr Endring frå 2002 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,9 Gulen ,5 Solund ,0 Hyllestad ,2 Høyanger ,5 Vik ,1 Balestrand ,0 Leikanger ,0 Sogndal ,0 Aurland ,5 Lærdal ,1 Årdal ,0 Luster ,9 Askvoll ,0 Fjaler ,5 Gaular ,1 Jølster ,1 Førde ,1 Naustdal ,7 Bremanger ,9 Vågsøy ,0 Selje ,9 Eid ,9 Hornindal ,6 Gloppen ,0 Stryn ,6 Sum fylket ,2 Årstal Kontroll Tal verpehøns, fylket pr

18 Tal avlspurker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tal avlspurker pr Endring frå 2000 til 2010 Kommune Endring % Endr Flora ,3 Gulen ,4 Solund ,0 Hyllestad ,0 Høyanger ,5 Vik ,0 Balestrand ,0 Leikanger ,5 Sogndal ,0 Aurland ,0 Lærdal ,0 Årdal ,0 Luster ,0 Askvoll ,0 Fjaler ,9 Gaular ,9 Jølster ,0 Førde ,1 Naustdal #DIV/0! Bremanger ,0 Vågsøy ,0 Selje ,0 Eid ,0 Hornindal ,0 Gloppen ,1 Stryn ,0 Sum fylket , Kontroll Tal avlspurker, fylket pr Årstal 18

19 PLANTEPRODUKSJONAR 2010 I JORDBRUKET DEKAR (Kode) Kommune Fulldyrka jord til slått/beite Overfl. dyrka til graspr. Innmaksbeite Andre grovforvekstar Grønngjødsling Potet Diverse korn-slag Vekst-hus Grønsaker på friland Frukt/ bær Anna areal Sum jordbr. areal Flora , Gulen , Solund , Hyllestad , Høyanger , Vik , Balestrand , Leikanger , Sogndal , Aurland , Lærdal , Årdal , Luster , Askvoll , Fjaler , Gaular , Jølster , Førde , Naustdal , Bremanger , Vågsøy , Selje , Eid , Hornindal , Gloppen , Stryn , SUM , Etter søknader om produksjonstillegg 19

20 PLANTEPRODUKSJONAR I DEKAR - ENDRING Kode Tekst Endring % Tal bruk søknad om prod.tilskot ,7 210 Fulldyrka jord til grasprod ,1 211 Overfl.dyrk.jord til grasprod ,1 212 Gjødsla beite /innmarksbeite ,2 213 Andre grovforvekstar ,5 220 Nepe + kålrot til for Raigras, forraps o.l Anna grønfor/silovekst Grøngjødsling ,4 230 Potet , Diverse kornslag , Grønsaker Grønsaker på friland ,9 SUM ENG, BEITE, ÅKER ,2 271 Moreller ,0 272 Eple ,4 273 Pærer ,7 274 Plommer ,1 280 Jordbær ,2 281 Andre bær ,3 SUM FRUKT + BÆR , Veksthus ,6 285 Planteskule ,9 290 Areal som er brakk , Areal ute av drift (fulld + of.d + beite) ,3 SUM JORDBRUKSAREAL ,6 Bruksstorleik, gjennomsnitt dekar 100,8 108,2 115,1 120,1 124,5 128,4 132,8 136,0 136,2 137, Fulldyrka eng + åker + frukt og bær Fulldyrka jord: %-vis endring frå ,0 % -1,3 % -2,1 % -3,0 % -4,0 % -4,5 % -5,1 % -5,8 % -8,8 % -11,1 % 20

21 Areal pr bruk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal pr bruk - Endring frå 2000 til 2010 Areal som er med: Eng, beite, åker, hage og areal som ligg brakk. Kommune Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Fylket Kontroll Sogn og Fj Areal pr bruk, fylket pr Årstal 21

22 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR -1 Sogn og Fjordane: Utvikling Tal frå produksjonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 9,6 Pære ,0 3,5 Plomme ,0 4,9 Moreller ,0 7,2 Sum frukt Jordbær ,0 61,0 7,5 Andre bær ,0 162,0 10,0 Sum bær Tal for viktige hagebrukskommunar i fylket Leikanger: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 10,4 Pære ,0 4,3 Plomme ,0 4,9 Moreller ,0 1,7 Sum frukt Jordbær ,0 4,5 Andre bær ,0 9,8 Sum bær Sogndal: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 12,5 Pære ,0 4,3 Plomme ,0 6,2 Moreller ,0 4,7 Sum frukt Jordbær ,0 5,5 Andre bær ,0 14,7 Sum bær

23 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR - 2 Balestrand: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 13,6 Pære ,0 6,2 Plomme ,0 5,0 Moreller ,0 1,0 Sum frukt Jordbær ,0 3,0 Andre bær ,0 5,4 Sum bær Vik: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 4,6 Pære ,0 2,0 Plomme ,0 1,5 Moreller ,0 2,0 Sum frukt Jordbær ,0 7,5 Andre bær ,0 11,2 Sum bær Luster: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 8,3 Pære ,0 1,0 Plomme ,0 4,5 Moreller ,0 1,5 Sum frukt Jordbær ,0 8,8 Andre bær ,0 11,4 Sum bær Lærdal: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 6,1 Pære ,0 1,0 Plomme ,0 1,8 Moreller ,0 11,8 Sum frukt Jordbær ,0 3,8 Andre bær ,0 8,5 Sum bær

24 TAL FOR VIKTIGE HAGEBRUKSKOMMUNAR - 3 Gloppen: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 9,3 Pære ,0 1,6 Plomme ,0 4,8 Moreller ,0 1,0 Sum frukt Jordbær ,0 10,5 Andre bær ,0 5,7 Sum bær Stryn: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 11,2 Pære ,0 2,4 Plomme ,0 5,8 Moreller ,0 1,5 Sum frukt Jordbær ,0 7,3 Andre bær ,0 15,6 Sum bær Eid: Utvikling Tal frå produkjsonstilskot, dekar Tal bruk Gj.sn. Produksjon Daa Eple ,0 5,7 Pære ,0 1,5 Plomme ,0 1,8 Moreller ,0 1,0 Sum frukt Jordbær ,0 7,0 Andre bær ,0 3,8 Sum bær

25 AUTORISASJONAR PLANTEVERN Kom.nr Kommune Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon Autorisasjon i 2007 per i 2008 per i 2009 per i 2010 per Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Fylket

26 ØKOLOGISK LANDBRUK I SOGN OG FJORDANE Gardsbruk som driv økologisk eller er under omlegging til økologisk drift Kommune Tal gardsbruk Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn SUM Frå og med 2003 er tala henta frå søknad om produksjonstillegg pr

27 Økologisk planteproduksjon i Sogn og Fjordane Tal dekar med ulike vekstar og % i høve til landet. Sogn og Fjordane Kjelde: Debio Statistikkhefte Landet Endring 09/ % % Eng og innmarksbeite ,0 4,6 4,6 Grønngjødsling ,0 0,7 0,2 Korn ,0 0,0 0,0 Potet ,0 0,8 1,2 Grønsaker ,0 0,7 0,4 Urter ,0 5,7 6,7 Frukt ,0 28,3 28,3 Bær ,0 8,6 10,1 Annet ,0 0,2 3,7 SUM økologisk areal , Økologisk husdyrproduksjon i Sogn og Fjordane Tal dyr av ulike slag og % i høve til landet. Kjelde: Debio Statistikkhefte Sogn og Fjordane Landet Endring 09/ % % Ammekyr ,0 3,5 2,3 Mjølkekyr ,0 1,0 1,1 Andre storfe ,0 1,9 1,5 Sau og lam ,0 11,3 12,1 Geiter ,0 18,4 21,4 Høns ,0 0,0 0,1 27

28 KUKONTROLLEN 2010 Sogn og Fjordane Landet Endring Endring Endring Endring ANTAL HEILÅRSBUSKAPAR ANTAL ÅRSKYR ÅRSKYR PR. BUSKAP 12,5 12,8 13,3 13,9 14,6 15,2 15,8 0,6 3,3 16,3 16,7 17,7 18,7 19,8 20,5 21,4 0,9 5,1 KG MJØLK PR. ÅRSKU % - FEITT 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,1 % - PROTEIN 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,32 3,32 0,0 0,1 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 0,1 Leverings-% 90,6 91,0 91,6 93,4 91,3 92,9 93,4 0,5 2, ,0 1,6 F.E. PR. ÅRSKU , , , , PR. 100 KG MJØLK 31,1 31,2 31,8 31,8 31,6 31,4 31,5 0,1 0,4 27,1 27,4 28,1 28,4 28,3 28,3 28,9 0,6 1,8 KRAFTFÒR % 41,9 42,3 42,7 43,4 43,9 44,1 44,5 0,4 2,6 37,1 37,7 38,5 39,4 39,8 40,1 41,0 0,9 3,9 HØY % 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0-0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,0-0,2 KÅLROT/NEPE/POTETER % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1-0,1-0,2 SURFÒR % 44,5 45,4 44,5 45,6 45,2 45,8 46 0,2 1,5 43,2 42,9 43,2 43,9 43,9 44,8 45,6 0,8 2,4 BEITE % 11,7 10,5 11,1 9,6 9,5 8,9 8,2-0,7-3,5 16,5 15,5 15,3 13,9 13,9 13,0 11,6-1,4-4,9 ANNA FÒR % 1,3 0,9 1,3 1,2 1 0,8 0,9 0,1-0,4 2,4 3,1 2,1 2,0 1,9 1,6 1,4-0,2-1,0 Det har i året 2010 vore med 949 heilårs-buskapar og årskyr i kontrollen, som er ein nedgang på 40 buskapar og 54 årskyr frå året før. På fem år ha det vore ein nedgang på 510 buskapar, men god ein del av desse er fanga opp gjennom samdrifter Middelbuskapen hadde 15,8 årskyr, som er ein auke på 0,6 frå i fjor. På fem år har buskapane auka med 3,3 kyr i Sogn og Fjordane mot 5,1 på landsplan Avdråtten auka med 87 kg til 7025 kg mjølk. Det var brukt 44,5 % kraftfor som er ein auke på 0,4 frå året før. Beite og ferskt fòr utgjorde 8,4 % av årsfòret som er 0,7 mindre enn året før. GEITEKONTROLLEN 2010 ÅR TAL ÅRS- GEIT MJØLK PROTEIN LAKTOSE FEITT Lever- f.e. f.e.kraftfôr % mjølk tal BUSKAP GEITER PR. KG % % % ings% kraftfôr pr 100 l på beite beite- BUSKAP pr geit mjølk dagar , ,04 4,36 3, , ,02 4,3 3,79 84, , ,05 4,36 3,73 80, ,92 4,18 3,69 76, ,01 4,32 3,78 81, ,97 4,32 3, ,93 4,17 3,65 78, ,81 4,05 3,54 76, ,83 4,09 3,34 79, ,72 4,08 3,69 80, ,60 3,91 3,54 80, ,72 4,03 3,53 82, ,74 4,21 3,51 80, ,78 4,3 3, ,77 4,36 3,63 79, ,68 4,28 3,34 83, I 2010 har 55 buskaper med 5039 årsgeiter vore med i kontrollen. Det er same tal buskapar og 46 årsgeiter mindre enn året før. Kvar buskap hadde i medel 92 årsgeiter i

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

TF-notat nr. 15/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 33 720 33 100 33 379 32 480 31 860 31 240 30 620 30 000 2000K1 30

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015

Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal. Hyllestad 25. august 2015 Status og utfordringer i Hyllestad, Askvoll og Lærdal Hyllestad 25. august 2015 4 000 3 500 3 349 3 000 2 500 2 000 1 500 2 202 1 554 3 008 2 146 1 405 1 000 500 0 Hyllestad Lærdal Askvoll 2015 2014 2013

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Offentlig journal. Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2015/2308-2 17191/2015

Offentlig journal. Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2015/2308-2 17191/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 16.06.2015 Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Vannmålere med fjernavlesning. Fremtiden for vannbransjen er her

Vannmålere med fjernavlesning. Fremtiden for vannbransjen er her Vannmålere med fjernavlesning Fremtiden for vannbransjen er her 71 % prosent av jorda består av VANN Kun 0,3 % av denne mengden er DRIKKEVANN Voksne består av 60 % vann, barn av 78 % Vann er en begrenset

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt Rapport for spørreundersøkelse: Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø Generert: 2010-02-01 10:31:01 1. Kva kommune høyrer du til? Askvoll 1 5,9 % Aurland

Detaljer

Kartlegging av ustabile fjellparti i Sogn og Fjordane. Status og Framdriftsplanar

Kartlegging av ustabile fjellparti i Sogn og Fjordane. Status og Framdriftsplanar Kartlegging av ustabile fjellparti i Sogn og Fjordane. Status og Framdriftsplanar Reginald Hermanns, Freddy Yugsi Molina Luzia Fischer, John Dehls Norges Geologiske Undersøkelse Tom Rune Lauknes Trond

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Aktivitetsmidlar 2011

Aktivitetsmidlar 2011 Aktivitetsmidlar 2011 Tildeling til førebyggande arbeid innan fysisk aktivitet Kommune Søkjar Tiltak Målgruppe Tildeling Aurland Aurland Spelmannslag Danseringen Dansefoten Ungdom og vaksne Kr. 4.000 Balestrand

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Rundskriv 14/1-3 Kommunen Fylkesmannen Kontaktperson: Vår dato: 04.02.2014 Vår referanse: 14/1-3 Rundskriv erstatter: Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Hovudutbetaling

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding på innsyn i Helse Førde. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-59 18309/2014 KOMM 30.06.2014 03.07.

Offentlig journal. Tilbakemelding på innsyn i Helse Førde. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-59 18309/2014 KOMM 30.06.2014 03.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 03.07.2014 Tilbakemelding på innsyn i ostliste til media - HF 2014 2014/4-59 18309/2014 30.06.2014

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

helsetenesta? Registerdag 06.12.10 HELSE NORD RHF

helsetenesta? Registerdag 06.12.10 HELSE NORD RHF Kvifor drive med kvalitetsmåling i helsetenesta? Registerdag 06.12.10 Olav Helge Førde Sykehusreformen noen eierperspektiv (HOD, 2001) Særlig skulle reformen som innholdsreform fokuseres med stikkordene

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Sogn og Fjordane

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Sogn og Fjordane Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 27/2011 Tittel: TF-notat nr: 27/2011 Forfatter(e): Dato: 11.11.2011 Gradering:

Detaljer

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 47/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Sogn og Fjordane TF-notat nr: 47/2009 Forfatter(e):

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

Antall slakt levert i løpet av året

Antall slakt levert i løpet av året 06 INNLEDNING 01 FORBRUK OG FORBRUKERHOLDNINGER HUSDYRPRODUKSJON KJØTTETS TILSTAND 2012 Norske husdyrbesetninger blir færre og større. Den underliggende trenden er at hvert dyr produserer mer, men 2011

Detaljer

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling Rundskriv 6/10 Kontaktperson: Vår dato: Vår referanse: Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunane For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Cathrine

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Loen 11.11.09 Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011

Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune. Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Sentrale utviklingstrekk i Luster kommune Næringsarbeidet i Luster kommune 1.11.2011 Luster kommune -folketalsutvikling 01.01.70 5126 01.01.90 5172 01.01.08 4870 01.01.11 5023 I 2010 er det 184 personar

Detaljer

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009

Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Vedlegg 1 Forslag til nytt handlingsprogram for anleggsinvesteringar 2008 2009 Eksisterande Spelemidlar EKSISTERANDE NY Komm Anlegg Kostnad 2006 2007 2008 2009 2008 2009 Mrk Høyanger kunstgrasbane 5 175

Detaljer

Ber om at denne saka vert registrert i arkiv/postsystemet og levert tilbake til meg. Beste helsing

Ber om at denne saka vert registrert i arkiv/postsystemet og levert tilbake til meg. Beste helsing Ber om at denne saka vert registrert i arkiv/postsystemet og levert tilbake til meg. Beste helsing Gerd K ----- Videresendt av Gerd Kleiven/Sogndal kommune den 19.06.2013 10:07 ----- Fra: Jostein Aanestad/Sogndal

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Aktivitetsmidlar 2010

Aktivitetsmidlar 2010 Aktivitetsmidlar 2010 Tildeling av tilskot til førebyggande arbeid innan fysisk aktivitet, ernæring og tobakk i regi av frivillige organisasjonar, kommunale instansar m/fl. Kommune Søkjar Tiltak Målgruppe

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane

Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2006 Næringsanalyse for Sogn og Fjordane 2 Næringsanalyse for Sogn og Fjordane Forord Denne

Detaljer

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord

TERMINLISTE FOR ALLE STEMNE - FJORDANE KRETS 2014-2015 Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Sunnfjord Sunnfj Pokalen = Treningsstemne for Dato Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Type Skyttarlag Merknad Fre 17.10.14 pokalen 1 Førde Lau 25.10. Kurs / instr. R Sogndal i Leikanger Søn 26.10. Kurs

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Næringsanalyse Sogn og Fjordane

Næringsanalyse Sogn og Fjordane Næringsanalyse Sogn og Fjordane Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 23/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane. I 2007 er det utarbeidet

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (med husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postottak@slf.dep.no Søknad o erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (ed husdyr) Søknadsfrist 31.10. Skal

Detaljer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2007 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2008 14. mars 2008 Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og omsetning av økologiske

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Nøkkeltal 2011. Foto: Asbjørn Voll

Nøkkeltal 2011. Foto: Asbjørn Voll Nøkkeltal Foto: Asbjørn Voll 2 Rekneskapslaga på Jæren og Dalane Nøkkeltal INNHALDSLISTE INNLEIING... 4 NØKKELTAL NYTTEVERDI OG FORKLARING AV OMGREP BLANT TALA... 5 Kva er nøkkeltal?... 5 Føremål og nytteverdi

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Utgifter per innbygger til administrasjon 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Folketall (

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Sogndal Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 10 63 26 94 99 2011 73-23 120-28 2010 50 92 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Landbruksplan for Kvam faktadel

Landbruksplan for Kvam faktadel Landbruksplan for Kvam faktadel Tal søknader produksjonstillegg og oppgjeve areal pr 31/7. Kjelde Statens Landbruksforvaltning. Kvam 1979 1989 1999 2003 Tal søknader 535 386 332 234 Areal i da 24208 21937

Detaljer

Informasjon fra Kartverket Lokale kart- og plandager i Sogn og Fjordane 2015

Informasjon fra Kartverket Lokale kart- og plandager i Sogn og Fjordane 2015 Informasjon fra Kartverket Lokale kart- og plandager i Sogn og Fjordane 2015 Anne Lien Fylkeskartkontoret i Bergen Anne Lien Stig Vadseth Bente Birkeland Haso Bradaric Olav Håvik Solveig Otterå Kristian

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE

Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE Norsk kulturindeks 2014 Resultater for GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 1/2015 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 Undertittel: Resultater for TF-notat nr.: 1/2015 Forfatter(e): Gunn

Detaljer

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 Vel mellom varierte naturopplevingar i Sogn og Fjordane frå 30.august til 8.september! Friluftslivets veke byr på varierte naturopplevingar for store og små i heile fylket. Hjarteleg

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet:... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene. (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet

Detaljer

Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Her beitar kyr Ei ku som mjølkar 25 liter mjølk kvar dag et 50 kg fôr og drikk 50-60 liter vatn. Dei fleste kyr får ein kalv i året og er mjølkekyr i fire år. Ein kalv av hokjønn vert kalla kvige. Kviga

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Bosted. Regional analyse Sogn. KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. Utkast

Bosted. Regional analyse Sogn. KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. Utkast Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Sogn KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. Utkast TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter(e): Knut Vareide og Hanna Nyborg Storm Dato: Gradering: Åpen Antall

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane. Åpent informasjonsmøte 5 januar 2015 Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regional analyse Sogn og Fjordane. Åpent informasjonsmøte 5 januar 2015 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional analyse Sogn og Fjordane. Åpent informasjonsmøte 5 januar 2015 Sogn og Fjordane fylkeskommune Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Komp-iS - Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet

Komp-iS - Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet Komp-iS - Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet KOMP-iS Opplæring av instruktører/ledere i egen kommune All bruk og kopiering av opplæringsprogram og filmer krever tillatelse. Agenda for Komp-iS

Detaljer

Regional analyse for Vågsøy 2014

Regional analyse for Vågsøy 2014 Høy attraktivitet Regional Besøk Uheldig struktur Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet Basis Regional analyse for Vågsøy 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier

Detaljer

Regional analyse Årdal 2013

Regional analyse Årdal 2013 kanskje Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Regional analyse Årdal 2013 Næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 49/2013

Detaljer

Hjort og dyrevelferd regelverk 17.04.2012 Trude Lien Seniorrådgiver/veterinær Mattilsynet

Hjort og dyrevelferd regelverk 17.04.2012 Trude Lien Seniorrådgiver/veterinær Mattilsynet Hjort og dyrevelferd regelverk 17.04.2012 Trude Lien Seniorrådgiver/veterinær Mattilsynet Mattilsynet Mer enn mat Mattilsynet Opprettet 1. januar 2004 etter sammenslåing av: - Statens næringsmiddeltilsyn

Detaljer

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune.

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune. 1 Innleiing I samband med staten sin opptrappingsplanen for psykisk helse frå 1999-2008, har statlege mynde gjeve føringar og kome med krav om formalisert samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane.

Detaljer

Offentlig journal. Kontaktinformasjon Helse Førde til UDI. Flyktningssituasjonen 2015 - Mottak av flyktningar 2015/4070-5 28710/2015 13.11.

Offentlig journal. Kontaktinformasjon Helse Førde til UDI. Flyktningssituasjonen 2015 - Mottak av flyktningar 2015/4070-5 28710/2015 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 13.11.2015 nnhold: Kontaktinformasjon til D Flyktningssituasjonen 2015 - Mottak av flyktningar 2015/4070-5

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer