FOTBALL.EM 1996 England

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTBALL.EM 1996 England 8.6.-30.6."

Transkript

1

2 FOTBALL.EM 1996 England Det er mange er siden England har invitert til et stort mesterskap. Ne er det endelig tilbake der det horer hjenme! Engelsk fotball har mange supportere i Norge, og kunnskapen om engelsk fotball, baner m.m. er god hos mange. Etter suksessen med reiser til USA-VM satser vi pa ny frisk med EM. Vi har valgt i satse pi 4 reisealtemativer, 2 til grunnspill og 2 til sluttspill. Thr A: T[rr B: Tirr C: Thr D: nnledende runde,2 kamper, T netter. Pris k 7.775,- inkl. fotballbilletter. nnledende runde, 3 kamper, 13 netter. Pris kr ,- inkl, fotballbilletter. Sluttspill, 2 kamper (semifinale og finale). 5 nette\ Pris kr ,- inkl. fotballbilletter. Sluttspill, 3 kamper (kvartfinale, semifinale og finale). 10 netter, 21.6-L.l. Pris kr ,- inkl. fotballbilletter. Prisen inkluderer som f6lger: * Flyreise t/ Oslclondon/Manchester med SAS. * Busstransfer flyplass - hotell th. * Busstransfer hotell kamper t/r. * Ovemattinger i dobbeltrom n'r./frokost. Mellomklassehoteller m/dusj/wc og TV pi rommene. * Sitteplassbilletter kategori 2 til kainpene. * Reiselederassistanse. Tillegg: Norsl/engelsk flyskatt etter de til enhver tid gjeldende tarflffer (i dag kr. 180,-), avbestillingsbeskyttelse k 200,-..O.R. tar forbehold om endringer i pdser/valutakurser. s"fr% RETSEBYRA A/S Postboks 134, Jernbanegt. 7, 1851 MYSEN - NoRGE, qn} o E G a- o e (E F (E g o s = lu att z ge =e E = <5 =2, - = 9B 8 Telefon: 69 Bg 2444 Telefax: 69 Bg 2807

3 TRENERE BREDDEFOTBAL! Dette numm Tet av.fotba ltr ner n" be yer 98 prosent av idr tten ve., neml breddelolbal. (Fotballtren r n" r ofiilelt orgdn ror Nor5k aotballtreneforening. BentR. Niisen tf pf.671t 1115 drb ?9 mob 94'3 16 A3 Adr Ringsrdbekkh. 96 c, 13,19 Jar Ulf NygSrd, tit t? O Brennan. 1,1b, 1,181 Hagan Tlf.:67 061t a0. Fax: d Tli,32l Karjdn. 21, 3531 (rokkeiva Hoff Spo,llznice, s. lnder ]OAR HOFF SPOR''5ER\1CE Strdmsw. 80, t010 Strommen Tlf., (a)6790 t,4 67 (p) Mob.,9431 ts 09 Fd 638r 9995, GUNNARMARTN OENNER Drammensvn. 96 G, 0273 OSLO nf,2t Fax t, NOPSK FOTSATRENERFORNNG TRON\(VN. 5,1, 1500 MOSS tf.: \a) l 71 SVE]N VAR S]GERNES FSKEGARDSL A 7, 2'10 GMNLL llf.:6t 8t 7t 95 (p) wilh vilhe ms n ve 10C,13-{7 H4!e Tlf.: t! (3)'671,19083(P) WERREDRE]ER Slemm.siadv n 3t, 347e sddalen Tff.:31 t ERK RUTHFORD PfOERSEN H ll mlt terdss 3, 46t8 (rlstiansnd Tlf., , t (P) (a) Tf.:9t 15 5t 70 (p) ROALD ERLJ]N 'ANsSEN vjgan set 15, E! k Ttf.: (a),55 r9 ts 45 {p) tsbn{8t-0906 Ay innholdet: s.:l l1: s. l2: s. l5: s. l6 1l: s.20 23: s.26 21: s.28 29: Tema: brcddcibtball BegrepsfbrvifriDg av h'cr KJENNER'u jusscn l Ovelsef Fotb.rllps!kologi 3. del. Foholef & nenefificks SoccerPal lbtballcns jojo? B6de topp og bredde ok en iotbdllsesong cr i flettes inr iballlreningen. slik at gang. Og vi opplever en!eningcn oppleves meningstylt og fivende utviklnrg med trn- g9y. ke pii nediafokusering pa eliter. Skillct nellonr toppfotball og Delte tvinger f.am cn ydmyk holdning i lbrhoid til i sette egde presta rnedlemmer tar et lak blanl de udge breddefotball,rker. Jeg hipcr at vnre sjoner i riktig pcrspckti\,. samtidig spjllerne i klubben. sciv ont hovedansvarei er e trene kiubbens A lag. som det A omgls nedia pl en for nuftig og s nn nite bllr viktig. Det t,a del blomsrc blant de yngrc. slik er let e gjere en glipp med egnc rl err'positiv utviklingspfoses! hele uttalelscr. noe som til syvende og dden er lcdetrider i virt arbeid. sjst media rjener pn og tblballen Jeg haper pl god dcltikelse pi de Lapcr pa. fagtillak sonl blir afraogert &iennom Den edonne inteirssen fbf norsk sesorger. Der er viklig lned skoledng. nye impulser og nye vinkling topplblball i media har ogsl dngvirkr;ngcr ncdoler systemet. Det ef. a dcg lid til i tenke fag ogse er viktig at lblballfblket klarer lt fd urenom treningsoktene. Benytt spil mcdia ril A iokusere pa positive ele lerc og kollegaer som diskusjonspatnere for en kodtinuerlig prosess. menter inned viir idre{t, slik at vir posisjon i det norske sadllunnet Dcn jobben du sior er vefditull fof oppreitholdes. Vi bar den senere tid spilleme og Dorsk lirtball Lranseil sett en tendens til <fete" oppsl.tg l! hlilker nivi du befinner deg pa. lner negati! karaktcr. Der er et tankekors at negative elenenler' mnc'r andre, og vir oppgave er d stimulere Topp og brcdde skal sdmrlere h'r'er- idrelt bctraktes som <godt stoff,. spillcnrc. Alle vire landslag gnskes mens positive fofhold of e opplatles lykke til i de viktige kdmpenc de sonr mindre salgbare. stir foran. Norsk fbtball ef sioli av Vere landslag har store utfbf den jobben vere naggskip utturer. dringer i de narmesle mireder. Norsk fotball er pi stadig ffam vare aldersbestenrlc landslag nil marsjt la ots Nlle giore en god jobb stadig oftere ulike sluttspill. Det gir ogsa denne sesongen. gode hap for frantida, og jeg haf en klar oppfatning av a! del arbeides God fotbau-sommer! megct godr med spillerutvikling i vart langstrakle land. Men, den stadig okte rreningsmengde nrl styres med cn fornuftig hend, der trivsel og glede lni gii hilnd i hind nred kvalitet og mengde. l-a de unge spilleme irenc med ball. slik a1 de mestrer stadig oye oppgaver. La det fysiske aspcklet i treningen

4 Trening av yngre i breddeperspektivet : Trivsel foran alt annet! UEFAS ungdomskonferanse i Stavanger ivar skisserte to overordnede mal med ungdomsfotballen. Det ene var a jobbe bedre og riktigere med talentene. Det andre, og ikke minst viktige, var e rekruttere flere til fotballidretten. A\,.la Torskc, Molde FK spillere og mindre godc og mindre ambisirjsc spillere. Noen vil trene hver alentutvikling har stitf senrralt dag. andrc 2 ganger pr ukc. Dc beste i den no.skc lbthalldebalten spillerne srimulcrcs!i1 egenlrening og litte ilrene. Stikkord h:tr vart gruppetrenjng, er inoe pi sonc krcts <kvalilet i trening, rrcnmgsmengde, og lbrbundstrlcntsamlinger i tille-sg ril livssril og kosthold. egennening og tllcstirningef. Men hva rned dem som utviklingsmal., <24-timenutoveren" trener l-2 ganger pr rkc Hos svert er e begrep som har girlt i&jen. Etter et mang lrcncrc og ledere bl'r slike spillere ugleselt, og mange av dcn it. et loredhg jeg holdt om t:rlenlullikling og krav/fbrvenhnigcr til vlrc sto ste ultimitrnr : Trcn 3 ranger pr uke. eller talcnter, kom en fotballeder borl ril kulr ut Og dette til tmss lbr ar nrange meg og utbrot: (Slakhrs spille.e 1..' lag tfenger ogsi dissc spillerne for i li stabler cr lag pi beina slike samnrenhenger er dct liktig ii "Kvasitoppidrett> klargjore malscunrgen i forkant. bede Budskaper om toppidlru og talenlut for lag. enrkeltspillerc og lbrcldrc. Hos vikling lon jeg hnr spredt ved llcrc klubber ed llcrc lag i samme inklassc organireres dette gjerne Ajcnnonr eu anledninser, er et viktig budskap ii sprc til vlrc bcste yngre spillerc. Men disse l.lag, videre et 2.lag. o.s.v. a for all tankene kan ikke overfbrcs til rlle vlrc del lllrc pl 2. og 3.laget - og klargjor yngre spillc!r. Storyarten av vare yngrc ove tor spillerc og ibrcldrc hvr som er lpillere er ikke i naefteten av lalcntut malsetlingcn lbr sesongen. viklingsnrodcllcn. men kommef inn under breddebegrepet. Likevel c. dct svert lite bevisstgjoing blan! ledere og bcdere om dette skille!. Vi overfprer cn slags (kvasitoppidrcttskultur, pii alle vire yngrc spillcrc med masing om trcnidg og atter!rcning. De e. i de(c pcr spektiver vi nn sc p:{ det overordnede mllct undef UEFA'konttransen oln "i rekrultere llere spillcrc til iotbnllidret ren,, cllcr li!t omtkrevet: "A hindre liafall av yngfe spillere fra lbtb.rllidrct Ved pidytte alle vare yngre spillcrc en toppidrellskuhur, Lrr vi lysten!il vidcrc fotballspill ffa dem. Hvordrn skal vitackle delre? Klargjore malsettingen de aller l'leste norskc klubbef linner vi en herlig blandnrg av gode, ambisiose Spill fotball pe trcning UvettiSe 08 ovenrmbisi'tsc trcncre poser pi med ovelser og tredingsnrengdef langt ut(^,ef de! mottakelige hos 'nanle yngrc spillere. L:rnge spillc.nrt * nassc ayslutningsnening * spill mye mot sto.e mil * fi, <enklc, tckniske ovelsef En til lo t.eninger pr uke + kamp (liu JUJ Tor\te. hjelt.ltener i Maltu FK. alhengig av xldef) er nok trenings ncngde for de yngre. kkc press 14- idnger ulen trlcnt og.rmbisjoner gen nom 4lcllcstfenirger pr uke. Da nrisrcr vr de'n. C}8 skap ikke problemer for 4- iringen lirrdi h.ln/hun mi sra ovcl cd l.cnidg. Tillat allsidighet! ManSe yngre spillcrc har et.elativt allsidig Uv nred hensyr til hobbycr og intefessef. De me ti lov til it fortsette A ha der. Vi rrcncrc mii ikke skape ungd vcddige konilikter tbrdi dc heller vil velge musikk'rvelren ellef diskorekcr cllcr fdidrcttstreningen en k!cld. For life beste, yngre spillcrc predikerer vi helhet og allsidighet. Da mi dcr ogsii eielde for vare <brcddcs illere,. ter, asing oln slyrketrening. uiholdenhotst'en'n! og kosthold lroricg cr bort 'liivsel kastet i fbrhold til mange unge spi1lere. fbran alt amret! Dc konrmer pa lening fbr A rrcilc Jeg hadde selv glcdcn av ii hore teknisk kamemter. h:r det artig og ii fa spille sjcl i UEFA, Andy Roxburgh, undcf et tbrball. Dcrfor bln mitt rad ril trennrg toredms urrdef E\,f i Bclgia for U6 av yngrc spillere ut l a ct brcddeper snakke om trivscl og glede., "Ros og spektiv frtlgcndc : oppnrunrrng vi1 skapc trivsel i ung- * smllpillovelser (,1 mot,l 4 nor 2 donntbtballcn. og trivsel skal ge fbrrn.rlr adnet ' sa Roxburgh. Som ledere ma vi vefe bevisslc vltr rolle som fbrbilder. At slike signalef komncr fra toppen r UEFA. gledcr meg s!ut. La oss tenke ovcr dct nelte gang viskjellcr ut l2 irnrgen fodi pasningcn gikk feil...

5

6 Et flr solr. brer

7 detrener Etter to sesonger som A-lagstrener i 1. og 2. divisjon bestemte jeg meg for a trene et aldersbestemt lag i Forst og fremst onsket jeg a lare mer om bredaefotballen.. tillegg onsket jeg a bidra for klubben min pa et omrade jeg foter jeg har endet a gi. ot',a, 9o Ar R.,akl Bnun Hanssen cg ble bedt om e trene Asanes 4. guttelag. Laget bestod bare a! f{rrste ers guucspillere, og spcnnvidden var stor ffa ett ketstalcn! og ned til spillcre som kun hadde lpih organiset forball ett ef. Rammene... Lrget bestod av 16 spillere. hvorav en var milmann. <St0lteapparrtct,, besrod av cn lagledef som vxr fn. til en av gut tene. Lagledcirn og undertegnede delte pi prakliske oppgaver rundt laget som pimeldinger. dommerbetaling. dugna der. avtale kjorjng med foreldre. skaffc ulstyrtil trening og kanp og organisere rcise og opphold til en turncring vi deltok pr o'n sommercn. All treningen var mrtt ansvar. men laglederen lar nred og assrstcrtediirhanhaddc,tnledning. UtstYret... Vi fikk tildelt rrcnidgstid ro drger i uken pi cn lrxlv bane. Den cne treningen var fredag kl og dcn andre var tirsdag kveld kl lll Ja du leste fikrig 1 cuftene var l:1 15 ir ll Vi llkk fenl nye ballcr led trcningsst.trt i Januar og fem Dye baller midt i sesongen. Utover derte klane vi oss mcd at guuene tok mcd seg snre egne baller pa trcninger. Kvaiirercn pii ballene vxr selvsagt hoyst vadabel, og dcl ble en viktig oppgave lere spillerne a ia varc pit sin egen bal]. tillegg ble der ctlerhver megcr vik tig A sjekke spillemes fottoy nred jevne mcllomrcm. Enkelrc kunne konmc pii nening ned sko som lar rclde! fra stordcn og helt rundr til lilleden. Til kanpene hadde spillerne fe( hver sin drakl irct i folaeien. og de! var deres ansvar ii ia vare pn drakten. Jeg hadde ansvaretbr medisinskinel. solrl bestod av en plastposc nred isposer, tape ruller, bomull. plaster og sarsalve. Rammer og ursty. var der se som si det bare ville bli jobb en rime ro kvelder i uken og cn kamp pr uke. Jeg rok med. men lysten til a splllc fotball v:i stor hos alle spilleme... selvfiilgelig feil. Del vikrigsre jcg ejofdc var egentlig det jeg gjorde ulenfbr treningsbanen, Treningsinnholdct... i gardcroben forog etter trcnjng, pd sidelinjenarandre lag spitte og vi stod og sa pe, pe reiser ril bor Jcg onsket ajobbc med individucll ferdjghetsuh,ikling. og startcr med a vekilegge trcdjng av tcknisk ferdighcr. Jeg barc ringte fo. i prare. Mange av spil tekampef og pa ieleione nar spillerne brukte de flrnte trenjngenc dle finne ul leme var skilsnisscb,trn, og noen av hva spilleme kunnc og ikke min( hva dem hadde hcll rydelig lrrffe stunder de tfivdes med a jobbe mcd og hvordan. Dctte var en krevende tid, hvorjcg ct sted hvor dc kunne glemme pfoble- hjemmo. Fotbailtrcning og kamper var matte prove og fcile og ikke minsr hele 'ner. og Jcg ble en voksen de ku.ne liden be onr signaler fra spillerne pa snakke fritt med og ikke minsr folleile hvordan de likc aktilfueten og ikke ling de onsket i snakke om. Evnen 1il e minst ireningsledelsen. Rcsultatet ble lytte til spillerne og engasjere neg i at vi gradvis fant cn reningslbrm vi den ble fbr meg den vikligsre oppgaven med dette lagcr. alle trivdes med. og etierhvert fglte jeg at vijobbe! bra med i urvikle ltrdighe Spillerne likte ii mestre 1ing. og del lcn hos den enkclte samridig som spil- ble en ulfordring a leggc listen slik a! dc &lte ar de lykkes og samridig stille Mllnannen jobbet jes med pi ulike krav. Det skulle ikke v:cre for lett. Dct tidspunktcr. Noen gangcr motie han ble mye ros og mange Ovjngsbitder fof opp 20 minuttcr ior de andrc, rddre guttene- Dette fungerle etterhvcrt ganger bruktejeg 20 minuuer av feilestrennrgen pa bare hrd og lot de andrc ti1 i &ienkjennc god ferdlghcl. megcl bra, og splllcme er i dag flinke spille uoder laglederens oppsyn. Treningens hoydepunk! var selvfol gclig spilldelen. Den vaderte tra 20 lil Glede - og peiling pir fotball? 40 minultcr rlt alhengig av situasjoncn. Jeg varierlc spilldelen med banes- lagcl var? Vl kom faktisk til finalen i Du lurer kanskje pi hvor godt derrc toffelse og betingelser for ii fa variasjon og ii pavnke rlike ferdigheter ho! innledcnde nrnder i alle de tre rume en lokal tume.ing. Ellers ble vi stett ut i spillefne. Vi hadde fasr rutine med A ringene vi deltok i. serien spilte vi 16 avsluttc LreDjngen med royninger og cn kamper med!o seire, en uav&iort og kort prat om hvordan vi synies rnining, A tapc slet litt pa spilleme. Ua.sctt Vi brukte lite tld pi formasjonslrening. hvor myejeg oppmuntrcr og trakk fram dirdballer og fysisk trening. Dette villc posilive tlng. si vardercn delhengeho vii nnre oyne ha lite i&jen for. Dc spil der da vi hadde tapl for femre grng pi le.ne som hadde anbisjonc. om noe rrd. Gleden i de kampene vi vant var rner enn bare lejk og moro, fikk egen imidlertld enonn. og undertegnede var trcningsprogranr fort trcningsdagbok som jeg sa gjennom hver 6 ukc. da Alagctjeg trente. vant. mer lled da gutlelage! vant cnn jeg var Dcn beste spillercn fikk j rillegg trene Vi avsluttet scsongen med pizzafesr en gang i uken med l.laget, noe han hjemme hos ne8, og spille.ne gav sig opplcvde som megcl'notiverende... naler o'n at defte hadde vert er godt Ar og a! de gledcl seg ti1 nesre sesong. De 'l var rcningsledelsen... selv&rlgelig spent pa hvem den nye t'r:neren skullc bli. om han var gfei - DaJeg begynte:r trene lager. troddejeg og om han hadde peiling pt fotball...

8 DRLLOS SPALTE Spillestil og breddefotball ange vil umiddelbart opp fatte begrepspar t i overskriften som lite aktuelteller Jeg synes e hore kritiske spgrsmai av om det er tilstrekkelig at trene- ren har et syn pa det. Poenget mitt er at trenerens syn pa spillestil vil prege treningsinnholdel, enten han har et angt ner beskjeden plass i treningen av et smapikelag enn pa landslaget. bor vere innlysende. Men dette bor beller ikte vere iabu blant yngre typen : Skal ne ogsa breddefotballenklart eller et lite refleken syn pe spiliere. At unge spillere far en holdning til en gjennombruddshissig odelegges av organisering og taktikkeri? La meg ogse foye til at jeg har debatter om spillest pa det nor- angrepsstil, er ogsl utviklende. hvordan fotball bor spilles. liten erfaring med yngre spillere ske landslagei har jeg ofte fltt sporsmel Tempo er en viktig del av teknikken, om denne stilen bor innfores i og det a lere unge spillere nar de bor selv. Men nlrjeg sa er bedt om a si noe om dette. tillater jeg meg a komme yngre lag. Jeg vil svare et betingetja bruke en' og ner de bor bruke flere med noen synspunkter. Breddefotballen dekler ei stort spekter av aklivitet. At etter i hvilken gmd prestasjon og resultat er vikiig, vil spiltestil ogsa bli et tema. Skal 12, 13 og 14 aringer son vil bli gode. pady$es spillestil fra en trener? og rned atdisse unge spillerne spiller kamper. er det umulig a komme unna problematikken. Lagene de spiller pa. enten det er 7- eller 11- mannsfotball, vil spille pd en eller pa sporsmaler Det finnes ikke en type fo$all for voksne og en annen type fotball for yngre. For ikke e bli misforstitt, ilerjeg na til og slar fast at teknikken ma sta i sentrum i all irening av yngre spillere. Men teknikk er ikke bare finter, mottak og vendinger. Det er ogse tilslag. hea d;nger og tacklinger. Dessuten er det kunstig, for ikle A si umulig, e isole re teknisk tiening fra ethven taktisk innhold. Dessuten har i3-eringen et be$inger, blir er viktig del av den taktiske skoleringen, Jeg ser ingen prinsipielle forskjel ler pa rening av sp;llestil mellom unge og voksne. Fonkjellen ligger i vekdeggingen. Hos de yngste bor der relativt sett legges stofie vekt pa de individuelle ferdighetene enn de kollektive. At unge spillere skulle bli hemmet i sin tekniske utvikling av a spille pa andslaget, klarerjeg ikke a se noen annen mate, og dermed har de en stil. Sporsmalet vil bli i hvilken grad hue e tenke med, og kan saledes holdepunkter for. utvikle stor fotballintelligens. spilleme bor vere bevisst pa dette, At fbrsvarsorganisering fir en Drillo

9 STA.PA. FOTBALL UNKT PC-PROGRAM FOR TRENERE/KLUBBER - UTVKLET SAMARBED MED NORSKE TOPPTRENERE. BRUKES AV DE FLESTE NORSKf, TPPESERE-KLUBBER - HJELPERDEG MED :. SJANSEANALYSE - AVSTAND/REKK/TOUCH/DODBAL,STATSTKK - ANALYSE AV VDEOOBSERVASJONf,R - SPLLERDATA: TD SPLT RgD/CULf, KORT scorr\cer.ryalgrvet\'df, pasnl\cer KOMME\'TAR - LAGRNG/PRESENTASJON AV Tf,STRf,S.. - O\'ELSESBBLOTEK. TRXNNG/REGSTRERNG/STATSTKK 'osv - FYLDG uaxnnox - KJORERPAALLE BM-LKE PC'ER - PRS KR 5OOO,- NKLUDERT EN DAGS OPPL,ERNG - 24.TMERS TELEFONSTOTTE. FNS OGSA FOR HANDBALL og ANDRE LAGSPLL. EGEN SKOLEVERSJON LEVERES AV SPORTSYS AS, KJELSASVETEN 134, 0491 OSLO T8L FAX

10 Bedre ungdomsfotl Sesongen 1993 markerte startskuddet for ungdomssatsingen i fotballgruppa til Volda Turn og ll. Klubben har i lang tid hatt svart god rekruttering ide yngste Arsklassene, men klubben har opplevd sviktende rekruttering pa juniorniva. To ar etter at Volda-prosjektet startet, har klubben 2 juniorherrelag og 1 iunioroamera9. NFORMERER Ar StiE'Ore Sandnes, NFF Dette er breddefotballen Anlall seniorlag: Antall rldersbestemte lag : Antall lag tolah : Anlall 7 erlag undcr 10lr: Antall 7'erlag l-12 ir: Antall 7'erlag l3-14 tu : Antdl l'lag l3 14 iri Anlall 7'erlag l5-16 ir: Antnll lig 1516 iiri AntallT edag l7-19 ir: Anrall1 lxg l7 l9 ir: AntallT'eiag seniori Antall l lag senior: 1839 tz l2el Breddestoff fra NFF Trenere og klubbe. kan linne mer ilfomdjon'bakgrumsstoff oh breddetrening i Ditenell som NFF allercde har gitt 'rt. Her er iisten : Boker: * <Ungdomsfotball; plad gging av god fotballaltiviteo) (MorisbakDeier/Sk rslord) * <Glade fotba]lbdtr: mal og rnd fo. ba efotballen,(cromend) * {Fotball er goyi fotballaktilitet for akivitetsledeer (Morigbak) * (BedE bmeidre$a Norges &etts forbund (Nils n4{iisen m.lt.) Brorjyrer * Viktig m lding til alle for6ldr ; Fotbali e. goy! + TEner/Leder Veiled.in$ for bame' * Goy e vere fotballjen0s * Befe folb.ll for nnsdomrne slik speldarc vili Voldapiosjeklet * Fotbal og udgdomi tivsei gir fmm gang - lter ungdom stopp r fotba-norge * Brosjyre on <foiball og innvandre' re,. Brosj)ftn er sp sielt rettel mot ;nnva bere, men den er ogse vikig som batgdnnsinfodasjon for norske spilere og lederc. Vil bli tlf,*et pa rundt l0 lbrskjellige sprek. Ferdig hosten Medbestemmelse og spillerinnflytelse All edaridg i Volda tilsa at trenerne og olda T&L har srtsct stcrkt pl ledeme i all for stor grrd tok beltem e beholde 15 os 16 Aringene nrelser pe vegne av klubben. Man tok i klubben. Frafallet i denne konsekvensene av delte, og trcneme/ rlderen har ve t stot i Volda i en ledene i klubben ble enige om at spillerne nat e fi reell innltyrelsc i dc valg arekke inviterte Norges Forballforbund khrbben til n bli med i som blc forehlt. Blant disse valgene et prosjekt <Frafallsprosj ektet',. siden kar nevnes panelding av lag, inndeling den gang har klubben.jobbcl stcrkl p:r av lag. organisering xv trenings og ungdomssiden. og frafallet i klubben har langt pa vei stopper opp inlilcrer NFF dlle il&l'l, ac i Norge ril en slik breddeoftenslv. Ne skal NFFS breddelcnkning ut til hele fotball Differensiertreningstilbud Norge. Hlorlbr skal allc guttespillerc4ente spillere trene like mye Dette ble et sentralt sporsmel i dcn prosessen som nvolvering for felles Volda prosjektet kon inn i. Konket klubbplattlbrm h defte fort til at trenemc lar spillcme fe vclgc hvor mye de vil tfene. Laget Fotballgruppa i Volda har fitl en ny har som fegel fa felles lrenlnger i uka. ilosoli etter snroperasioncn. Delte har f:eks. 2 fellestreningcr. mcns de beste klubben greid lakket v re bred nrrolrering ar marye personel BitJc tcne ning. hospitering, e1c.. f:r tilbud om gmppetrcning. egentre- rc. lcdcre, dommere og foreldre, og ikke minst spillerne selv. har dcltatl aktivl i involveringsprcsessen. Hele det fonte are! (1993) gikk med til a danne Kamptilbud til alle en elles fotballplattform. Her ble Spilleme har fa lelleslreninger i lopct man enige om verdief og normer som av uka, men dc spillcr pii samme lag. er viktige tbr Volda-fbtballcn. Man Dette gjelder belt opp til og med l,l-16 llkk avklart klubbens holdning til toppog bredde-aspektet, og trenemc nkk kamper avhengig av egen inreresse. Ar. Dermed er allc sikrcl e fi spille ulfordi:t sine holdninger. det fo1gende nevnes noen av liltakene som involveringsprosessen lortc til. <Fotball for alle> Det forste alle patef ble enige om i prosessen var klubbens nye filosoti : <Fotball br aller. Filosofien innebe rcr at klubben onsker at flest nulig av spilleme skal spillc foiball lengs! mul'9. Egen skoleringsplan Fotballgfuppa j Volda har laget nocn verktoy fbrd li iiarn den nye filosolien. Khbben har lage! en skoleringsplan. deofotball fbr all$ cr utgrngspunktet fbr klubbcns filosofi. Dette skaper stabilitet. og klubblilosofien blir denncd ivaretaft lil tross for ledefskifle og ire, nelskifte. alle er foryliktet iil a folge klubbens filosoli.

11 all i Volda Tfenerkoordinator og trenertbrum Volda har nn blidc trcncrkoordinator og jevnlige trenedbrum. Klubben h:rr ogsa sa6cl spcsiclt pl Lrcncr og lcdcruldan ning. l5 aktivitetsledere ble utdannet virer Totalt onsker Volda e skape ct fellesskap og et miljo som &j'.rr at flest muiig av ungdommen i Volda vil trivcs ncd lbtballcn soln hobby. cntcn de satser mot toppen eller om de kun dehar i lbrballcn forhyggc og trivscl. Satsingen gir resultater Ungdomssatsingen i Volda hrr allerede gi( rcsullxtcr. KluhbcD blc i 1994 lor fohle gang den lldrste klubben p,i Sunnmore med 2,1 lag stiller klubhed fu for$te gadg 2 juniorhe.re lag og juniordamelag i samme lcsodg. kluhbed findes det pr. idag 18 juniorspillere pe herresiden. Bare lbr nocn re ir rilbakc. scncit i mluc klubben nesten lrekke judioflaget tia kretsserien pa grrno av lbr ti spillere. DcL viktigslc cr likclcl at khrbbcns ledefe. irenere. dommere. lbreldre og andrc loksnc som bidr.rr. cr inncfor stltt med og jobber u! fra klubbens brcddclilosoli. utcn xt dcttc har glilt pi bekoshing av topt'en i kluhben. i 1994 hadde klubber flere kretslagsspjllere bddc lbr gulrc. ogjcnlcr, i rillcgg 1il cn landsla-gsspillef jentesiden. Det er ularbeidet en egen brosjrrc om Volda prosjekte! som fiis ved ii konlakte NFF ellef lblballkrersen. Uten ungdom stopper fotball-norge! NFF htu gilr Dt en ege! brosj)re on ungdom og rdball. B.osjym. som eter <Fotball og un8dom - trilsel en framgdg', lar for seg ibrskjeliige sider av siiuas.jode! for ungdonrsenppa i no6k folball. trcsjtrm, sorn * pl 8 sider i A4-fonnat, iokusefes!n <sirlasjonen i dag>. <ungdon og intef som rekutterer fl61 Nlig og beholder den sjemenr, kaneralskap, fel- Prinsipper for en ny Ungdomstiltak : ungdomsfotball x Denrokmti og nedansvd i pleleg ging og tfoming av tilbud + AUe fdr spille pi trening og kamp + Jevnbldig notstand pi trenin! og * Difiercnsiene dlbud pi treniog og kary * Unikline av en jente'folballkulh'r ded b6is i jenten behov og stelke sider * ndividuelle tilpasnjngel * Moderate preslasjonskrav esreutvitling!, <Jrnskenll og reaiitet, ienle te milet mi vi le$e andre lengst mtriig. For n nn dei fbtball, og sisr, Dren ikle ve.dier til grunn tbr ungdomsfotballen end den ntinsl - <endiingsforstradisjonelte folballten Under talittelet om Knga der Alagei og pre' <erdrinser, heter del sldjonstenking alene stir i sen!rurn. Tenking og <Der er e! nd fo. NF pratsis mn inhudere e ie etr ungdonrsfbtball onket on bredde. enga- : * Endring av ledef og trenen kru$c ringen. Flde foreldre og flere tlnge. * Mer vekt pi pedagosikk oa de sosiale torholdenc rundt treninsa. * Sl9re medansvar og d mokfti for ungdomen i lreningshlerdagen. * Seregne tiltak n'ndt jenie{olbal len. + End$ konkur'ransetilbudet etter disse kortde pi' og avneldingsfrise ingen bode8girg - smidigele setieordnidg 6 + Betonnirg for jusak ikke bae for + Tilpase!!*eaktilitet tuneringer som alternativ!i1 t.adi + Endft reningsdlbudel eter disse rer ner differensienng, mindre stan- - klubben gir plass for alle alle irener simtidig en grng i uka flere trcne.o,ltelpere Lil samme tre-

12 Begrepsforvir Til tross lor Drillos og andre treneres begreps-systematikk og spraklige nyanser, r tlenerstanden fortsatt upresise med hensyn til de begreper vi benytter. Denne forvirringen bor vi prove a rydde opp i. l\ et er serl'g tre begr per Jeg ll!l vrl ta latt denne eansenr:-j Begrepene onrk s om hlerandre, bade av menigmann, av pressen og dessverre av trenere, Disse fue begrepene er fotgende : * Sptllestil * Formasjon Strategr System Begrepene kan absolutt ikke ses helt ailskil! men det er vikig for en trener A ha klarhet i hva de hver for seg rer. Jeg velger e definere spillestil i forste omgang. <Spillestib ei ovcrordnet Spi estil er et ov rordner b grep sdm inneberer en del (fe eller rr'sf.tee) kjek-,]"te&r ved den filosofien vi har tro pa som trener. D t blir disa viktig for en d ner e <sd pb en ginnnfilosofi orn hvordan foiball skal spilles. Sa er det ver viktigstejobb som tsener a overfore ver ovebevisning - v& filosofi til spilergntppen - pe en slik mate at utdveme ser hensikt n med den - og atsepterer den. Dette vil se gi pinktiske utslag i form av lagets spi eijl. Mak singen - og konsek,,ensen - rnd lele at spilleme ser et kollektivt mil med spiilestilen pa aeninger og i kamper. Forutsigbar 0g gienkjemelig D rsom spillestilen er offensiv, kan det ligge implisitt en vesendig grad av terping pe baltbesitelse og gjennohbruddshissighet. PA samme date kan en defensiv spillestil undenaeke brping pe soneforsvar eller markedrigsfonvar, Uanseit grad av konsekvens n& det gjelder valg av spilestil, bfi ditt ags gjennorbforing av dtne ideer din filoson - v re sa forutsigbar at enhver fagperson med en viss kompetanse skal kunne kjenne igien spillestilen nrr laget prcsenercr seg p8 banen. Spillestil-delen er overordnet for en uener e ha kjennskap til. Den utgjor analyse- og kunnskap$ollen i lrenergernng n. Strategi - et lnternt begr p Det andre yiktige begrepetjeg vil ta tak i er stftitegi. Da snal*er vi om de lagtaktiske sjaklareklt sorn gigres inn mot den enkelte kamp. Strategen kan inneholde folgende under?unlter : * Formaqioner - formasjonsengdnger * Borte / hjemme * Banpforhold / klima * Utnytte motpartens svakliet * Fo$aerke egne 6t rke slder * Siisskonttebnse Kanpstrat ien tar altsa ritgangspunk i den enkelte kamp. Den blir ikke nodvendtvis avdort av motstaider, publikum eller presse. En tener prover dgsa a holde stxtegien intemt i laget. Fiormasjon - begrep om tallforhold D\r, som txener, me forctii visse strategiske valg foran hver kamp. Virke i dlene i dine valg kan ha ulike innfallsvinhei. Du ldn velge e ta utgangs. punk i utn!'tt lse av spisikompetanse eller spesielle egenskaper hos dine enlcltspillere. Du l(an ogsa ta utgangspunkt i forfilaqioner ( l 3-5-2, etc..). Dette kan ogse ha dl hensikr e utlllrte motstanders svakhet eller egen spiss- kompetanse- Et annet utgangspunll kan vere "forvent t egen st)rke kontra motparb i den aloreue karnpen. Formasjon sier absolutt ingen ting om spillestil, den overordnede filosofien, men om tallfoftold i og mellom lagdetene. Stategt'delm utgjor altsn d " wdaqogbke tollen til treneren. Ogsa ldgj &r7ol?r er sengal i den straregiske kampgiennomforingen. System - minst lnteressant? System er begrepet som brukes svan hye i fotballdebatter, ikke minst lnnen journalistikken, Begrep t ftamstir i dagens fotballdiskusjon som relatil't vagt og innholdslost. Derfor el det ogsa lite interessant e ge inn pe n analyse av dette begreper Mye tydei pe at de mest relevante problernstillinger fanges opp av det tundamentale begrepet SPLLESTL - og av de nyanseringsmuligheter som dektes i uttsykket STRATEG.

13 o fng - ikke etter dette? FORyRRNG? Absoluft ikke ettet Evns arklorits ahjotba begrcpel

14 *f '-'* Fotballgymnaset pa Wang tilbyr Sarig viderutdannelse innen handels- og kontorfag. Fulllort og bestdtt utdannelse gir sludiekompetanse ved universitet og hoyskole Fotballundervisning og instruksjon skjer isamarbeid med Norges Fotball Forbund. Wang Handelsskole og Gymnas sorgerfor den teoretiske undervisningen som giroflentlig eksamen: f. ir - Gtunnkurs 2. er- Okonomilinie 3. et - Markedstoringslinje Be om detaljert skoleplan, ellerta kontak med din radgiver pa skolen. WANG FOBALLGYMNAS t- JA TAKK! Send meg doleplan $nafg$t Jeg onsker al dere sender meg skoleplan med alledetaljer om Fotballqymnaset pa Wan0. POSTNF /STED: Klpongen sendes ' rukk r konvorun fl w6ng Flandel$ko e og oymnai Hansieedsgl. 3 02s3 On

15 Arbeidsmlljoloven og dcns betydning for trenerkontrakter har vert tema i en rekke anikler i Fotballtreneren" opp Arbeidsmiljoloven komme. som kjent til anvendeise pa eftver! ansetelsestbrhold hvor det pe den ene side er en arbeidsgiverog pe den annen side er en arbeidstakef. Det er lagt til grunn ar trenergje.ningen - med unntak av de rent hobbypregede ensasjementer - som hovedrcgel faller inn under Takket vl're Nomk Fotballlrenerforeninss lanesiklige arbeid for denne turctaelse og kav om aksept av Arbeidsniljploven srillinssvern, horer det i dag med til sjeldenhegne ar en ktubb i en konfliktssituasjon arsumenterer med at Arbeidsmiljoloven ikke kommer til anvendelse. 6januar i ar fanl der sted betydelige KJENNER'u jusen? <Fotbatlbene/en, hat lan cundat Manln Kjennar e bnele oss m andtinget i Atbeldsnitjolovan dqn. gdngen, KjenneLNotg* nesl kjehte idreft.advokat vlt nunmer av btadet ta fot.eq saker av jutidis^ Aahkr* undet vtgneden,kjennee u " Endringer i Arbeidsmilj Oloven endringer i Arbeidsmiljoloven. foran er imidlertid ikke provd fbr doms oledringer som redte i kaft. februar. Fra flere hold innen idretien er del reisi No.ges ldredsforbund trbeider for sporsmal om bvilken belydning tiden aktivl overtbr Kommunaldepartementet endringene fer for arbeidsavtaler innen idretlen som tradisjonelt ha. var! lidsbegr nset. De! er e1 eget spgrsmel hvorfor idreltens organisasjoner ikke tok opp denre problemstillingen fgi lov ndringen fan! sled og kommef pe banen na i etlenid. Den problemstillingenskaljes med sikle pe e fa utaf beidet fbrskifte. ned hjemmel i Arbeidsmiljoloven som n?ermere kan regulere bruken av konridskonrralter in.en idrenen. Se vidtjeg ka! bedgmme problemstillingen. ser dretts forbundet fg^t og fremst p, problem- la ligge i denne omgang. stillingen u! i fra et a6eidsgiversyns- Se vidt jeg kan bedomne situasjo punkt. ner, skaper ikke de nyeendringene nye problernerforfotballtrenere. Adgangen dl e innga idsbestemte kontrakter e. etter min vurdering ikke vesentlig endret i forhold til ildligere gjeldende reft. Poenget er at del alltid hd vert Det er ogsa fremmet et privat lov, tbmlag f.a en stoningsreprcsentant pa Stortinget med sikte pe en klargjorins av de tidsbestemle kontraktene innen idretten. Ner nrermere avklanng m.h.t fornyel Stortingsbehandling av derte usikkerhet om lovligheten av a tidsbegrense lrencrkonhakter. Direktorat t tementel foreligger. vil det bli gitr en sporsmal, og/eller forskrifter fra depar- lbr Arbeidstllsynet urlalte se hngt!ilbake narmere redegjorelse i 'Fotball som at trenerkontrakter lovlig kunne tidsbegrenses. Sporsmelet Pi toppen ay oallen med.,,l,f?.l'"s"p,*rl,:[g:j:.!f'ps.",. a Zinkoksyd klebestoij O SagtagSer kant ror tenee nvng, a neekjeme tor behqe igse hrndrer ne $\nmusdaslm

16 -a!2a e <ld ( = --o i 2 mot 2 med n4ytralt omride der det ikke kan n ner pasningsspill i forbindelse med lange avleve, ringer. De to spillerpar A+B og C+D skal fonoke l) e spille pa hverandre 2)elPpeiposisjon 3) A erobre ballen fta morstander Flere kamper samtidig pa kngs av banen. A forsoker a drible seg fri fra D og spiller B, som under press fra C loper i posisjon for e motta ballen og deretter spille A igjen. Erobrcr C ballen, skal han forsoke e spille D, o.s.v. Kan varieres m d 3 mot 3 eller 4 mot 4. Kan ogse anvendes til trening av mannsoppdekning, spesielt nermarkeing. 5 mot milmenn pi stor bane med 4 smi trener pa e lgpe i spitlbar posisjon under utny! telse av hele banens bredde. Det kan forst skares, nar ballen har vaft spilt elter driblet giennom de sme,y&ermal. Kan innsettes flere spillere. Yttermdlenes stgrrelse kan vfiieres ener spillemes niva. Jo dykigere spillere. desto mindre yttermal. o D l) --?r r t\ l o 16 6 t 4 mot 4 evt 5 mot 5 evt 6 mot 6 ph ll2 bane med 4 smi mil 4 6l Alh pa laget skal berdre ballen (uten at noen spiller pa det andrc laget har rolt den), f9 det kan skares i et av de fire sme Varlasjon : Et beslemt spillerpar (en spiller fra hve( lag) er de eneste som kan skare. Derener nytt spillerpar, o.s.v. O!elsen Lan.pilles med tvungen mann\marlering. Ovelsen er kompleks, fordi du kan trene pe flere angrepsprinsipper.

17 ovet- 2 lag med 4 spillere (4 lag med 2 spillere) 4 o> o>.<> "t Aog B spillermot C og D. Deterom e gjo eha ballkontroll i laget sa bnge som mulig. B, F, G og H sta! ved kjeglen og kan bnrkes som vegger. Erobrer C og D ballen, kan de bruke E, F, C og H som vegger. Etter 3 minuliels spilj byttes roller' lalt35ganger. Forlang hoy intensitet i arbeidsperiodene o v.ll v ndividuell utholdenhetsovelse med ball Hver spiller har en batl og arbeider i strom Kjeglene sdr meter fra hverandre- Skifter pe sprint og langsont lgp. Variasjon : Kjeglenes antall og avstand. Spill ballen <innenon' kjeglene, men lop selv <utenom" UGn ball. V l? H Paryis utholdenhetstrening med ball A spiller B og spurter til dennes posisjon B spxrter mot ballen, tra den ned seg i sin iopsretning uten a miste fa( og ddbler til A's utgangsposisjon. Deretter forelas en hunig dreining, og B spiller ne A o.s.v. Sa mange &jentagelser som mulig pa etl minutt. Hold ballen parvis i lufta med headinger (2 beroringer hver) o\ a\

18 au led.end.e her-rekonjeksjonsjor-retninger! VAre hovedleverandarer norgesp^l"a'$jer Scansport er en norsk sportstape er kvalitetsmeket for d i rektedi stribu sjo n ti andets fotballklubber. Be om ver fyldige katalog. Vi satser norsk: Tape, isposet, isposer, isspray, sportsdrikk, bandasjer m. m 5ELECT NYCOMED PHARMA DRKK XL.1 ou ocsa A \Y/ HEDE ) ( E :r1-al:rl'!r':

19 Fothall-mil i aluminium Storrelser: 3 x 2 m (handball) -Sx2 (fotbatt) - 7,32 x 2,44 m (fotball) - "five-a-side" mitl 2,75 x 1,35 m Alle typer leveres med 3-4 m/m nylonnett Vi leverer ogsd: treningsvester og markorer Leverandor til NFF. Kontakt oss OPRO A.S OTODDEN Boks 203, 3671 Notodden - Tlt Produsent og forhandler i Nord-Norge: 6l.J oforprodrjtfi Rer lz. g"'o,o."..0. sorc.*". *r ^,.''. Ttt 7iJ rebta Trenerlisten Hensikten med denne trenerlisten er e gjtijre det lettere for klubbledere e komme i kontak med nonke fo! balltrenere. Listen distribueres til alle ldubber i de tre Overste divisjoner Alle andrc fer fii tilgang til listen ved i henvende seg til NFl-adminisrasjonen. For e komme med pe renerlisten, ma du flle;r slippen under, og sende den til NF- administmsjonen innen 10.juli. nnen sendes da listen til ilubbene. Fylles ut av NFT-medlemmer som er ledige for nye oppdrag i 1996 Telefon: a:...p: mob: Siste klubb: H4yeste dit. for tidl. trenerjobb: Fotballutdannelse: Flj,ttbar: J4... NE1... An:kerjobb i utlandet : JA... NE... Sendes til NFT, Joar Holl Sportservice, drettens Hus, Shgmsvn 80, 2010 Strommen inden 10. juli 1995,

20 FOTBALLPSYKOLO -del 3 orenldet kan vi fo*lare en topp fotballprestasjon ut fra utdvereds fysiske kapasitet og form, erverv lse av ngdvendrge taltiske og tekniske kvaliteter og hans/hennes mentale eller psykiske sgrke. Hvor mange prosent de ulike faktorene hver for seg betyr for prestasjoren, vil det alltid vsere umutg e si no bestemt om. kke minst er det et falcum at de frsiske og psykiske faktorer er giensidig avhengig av hveranahe. Nar vi il(ke kan forklare prestasjoner ut fra forb dringer omknng trening, taktikk eller teknikk, sa leter vi ofte etter {rsaker pe det mentale elle. psykiske plan. Sa er det da kan hende fordi enkelte lag ikte har ven psykisk eller mentalt sterke, at de ikke vinner sa mange bortekamper, Kan hende er det av sanrme gaunn at no n lag ofte <gjlr seg borb mot:lntatt svakerc motstanderc, Uansett er det slik at mennesket er et produkt av fysiske og psykiske komponenter, og vi gior en tabbe om vi i treningsarbeidet glemmer det som har med de mentale forhold a giore. Jeg har inntrykt av at Alandslagel under Egil Olsen har varrer meget dyllige pa dette omredet. Drilo papeker selv i forrige nummer av <Fotballtreneren> : < forhold til resultater er det to tlng som har gitt o6s stormaktstatus. Det ene er enkelte sterke resul. tst r mot andre stormakter. Det andr er like viktig; Yi har unngatt e tspe mot presumptivt svak re motstatrdcre. Det siste er ogsa et resultat av gode forber delser hos spill re med sterke holdninger.. Det Prykologbk trenlng Ferdlghetslrening Sotukontroll P.ykomdo bk funk ionalr n lg lgsni[v f.rdlgh.tst olr9 P.ykdo ubriestr6nhg

21 PSyKOOGSK TRENNC- AUtoba spi pd alk niva?r har o85d pslr otosisk tt.rrns i,e8. ffnni:s ikke doe bnkelt fdsiisvar pi hvordari inan unrigai uddeivitrdering, men hai men en profesjonell holdning i bunneir, og vet A spille pa d rett situasjonslr stemte Strerigene, har matr kommet et gddt atykke p{ v i,> Mentale kvaliteter er altsa et stort vekstonfede med tanke pe prestasjonsutvikling. Psykologisk viien og erfaringer, samt innsikt i mentale trehingsmetoder, bor vektlegges pa en helt anneh niate enn hva rilfelle er i dag. Gjemoh egen tener&jeming har jeg erfai at egen kompetanse pa dette omradet er mangelfull. Min inntrykk er at denne usikkerheten deles hed mange trenere- Arsaken til de{e kan t ro pi en vekselvirkning av nere forhold, blant annet : * Stor grad av kompleksiiet on*ring trening av psykiske/mentale ferdig, heter i fotbali. * ngen ferdige menole eningspfogranmer med tanke pa foball. * Det k&ves store personlige fonrtsetninger hos rener for a drive med mental trening. ngen fotballtrener kan likevel unnge A forholde seg til psykiske/mentale forhold i fieningsarbeidet. En annen ting er ihidlertid at denne (treninged ofte foregar p{ en ureflektert Hva er psykologisk trenlng? Terinen psykologbk trening refererer i tysk idrettspsykologisk litreratur til en svet vid beaydning, og inneber r ikke bare <klassiske' mentale treniagsformer (f.eks. forestillingstrening/visualisedng). Psykologisk trening betegner ogst praktisk trening. Det vil si at den er giemstand lor trening, ilke bare symbolsk omdanning av et fysisk bevegelsesforlop (Gabler m.fl. 1990). Psykologisk trening innebarer : En optimalisedng av en utdvers kompetanse (eller en gruppes samhandlingskohpetanse) i forhold ril spesifikke, oppgaverclarerte hav, med slkemel a forbedr psykiske pro, sesser sorn regulerer handlinger ved hjelp av melrettet. planlagt, langsikrig og kontrollerr <egenaktivited. Etter en slik forstlelse er der ikke metoden, men hensikten som er avgjprende for om man kan snakke om et psykologisk treningstiltak (Moser, 1995). Forenklet kan en si at ilsykologisk trening refererer til : Alle tredingsrbotoder som har iil henstkt A forbedrc db psikilker'ineri. tale proseiser sod er gitnnlaget for pr6tasjonsntv ding. <Kolner modelb' strukturereipsykologisk trening i ulike omreder sorn treningen kan gjennomfores pa (Moser, 1995). Se fisur 1. Hvilke psykologiske Eenlngsdltak er sd mest aktueh i fotballsammenheng? Psykomotorisk tunksjonstiening Her innger mental forest lingsakttvi. t t, som inneberer indre <synsbitder,/visualisering og symbolsk omdanning av informasjon fra de Ovrige sanser. forbindelse med utvikling av uto, verens raktisk-telaiske handlingskompetanse, kan mental forestillingsatrivitet varc hensiktsmessig i forhold til : * Trcning av taktiske )Osninger. Det skapes en psykologisk beredskap for e fatle raske, takriske beslutninger. * Konaoll over emosjonelle reaksjo- Man kan <so seg selv lykkes i situa-

22 sjoner som tidligere har skapt proble- Dette henser isjen samnen med : * Utvikling av selvtillii. Kognitiv ferdighetstrening Treningen mn pbnmessig legges opp med tanke pa a ivar ta den konplekse virkelighet i fotballspillet som er persepsjon (sanseoppfatning), vurdering, avciorelse og handlinc i forhold til ball, banebegrensning, med- og motspillere. P e ne psj onst renin 8 inne be re : + Spesiell til.ettelagt trening som stiller utoveren overfor variene og gjadvis okend kmv til oppfamings- A fokusere pa modvasjonelle malperspektiv spiller en sentral roile i forbindelse med prestasjonsutvikling. + Kjenne til hvilke signaler som utloser de mange aktuelle situasjoner. den forbindets er det sentralt hvordan man definerer suksess; presta- For eksempel : Hva udoser en breakdown-situasjon? sjotrso etrt rt eller oppgav ori ntera? A vere oppgaveorientert er vel * Oppfatningsdyktigheten ma uwikles i spillnere ovinger og i selve godt innarbeidet i <den norske toppidrettsmodelled. Det innebarer blant spillei. Det vil si en mekeuet skole ring av infonnasjonsinnhenting (blikkbevegelse og oppmerksom * Har seg selv som referansepunkt. hetskontroll). + Fokuserer p6 6 gjlre litt bedre enn + Trener mi v ere lirt kreativ. Opp e*somhers- oe ko se t sj'rns- * Kjenrc til hva man skal rette oppmerksomheten mot. * L r A finne den rette <dynamikkentintensiietsveksling i oppmerksomhetsrcguler;ngen. Gl ned til 95 7,, for sa a sa opp isjen (nan kan ikke vere konsentrert hele nden). * Store krav til oppmerksomhet i trenins (stoffe enn i konkurranse?) * Trene konsentrasjonen eller evnen lil A fomnkre/<parkerer oppmerksom heten os sabdes oppreuholde fokusering over tid. * Trene konsentrasjonsevnen i de situasjoner hvor utoverens kefter pleier a rotne, samt inn mot de faktorer som truer konsentrasjonen (frykt, distraksjon, uro m.m.). Avgiorelsestr ning inneb*rer : * Spillnpre Ovinger me bevisst gjores som utvelgelsesreaksjoner. * Systematisk bearbeiding av handlingsaltemativer ut fra den enkelte hvilken informasjon kan trekles ut av mot- og medspillen atferd? - hvilke signaler fokuseres det pa? hvilke signaler er vesentlige? keativiteten i utoverens intellektuele virksomhet gjennom stadig stimulering av loeativ tenkning. * Opptat. av 6 forbedre ferdigheter. * Utviser stor tahodighet. * Konkuranse benyttes til e teste egen Seltillit er en vikiig faktor i forhold til notivasjon. det er viktig hjelpe utl veren til a ro pa seg selv og sine muligheter til e lyktes ved egen innsats. Selvtillit dreier seg om en opplevd sikkerhet omking hva man realistisk kan utette pi ulike omrider. Jo sterkerc suksessopplevelser utoveren har, jo stone sannsynlighet er det for at betydning for a giore det godt i idretten. De. gir ogsn bedre selvfolelse, han/hun vil heve s;tt aspjrasjonsnive. og saledes fa tilit til egne evner og muligheter. Nederlagsopplevelser har Suksess og nederlag har ogsl et sosialt aspekt. Selvtillit utvikles &jennom et samspill med omgivelsene, og spesielt gjennom de rneninger og vurderinger andre viktige perso ner sir til kjenne om utoveren. vi er atle avhengige av {de psykologiske speilene>. Behovet for { bety noe, er Ved oppl ring av unge utovere er det et grunnleggende behov. viktige moviktig som trener : * Snakte beveselser Anerhietrn ls, d laktighetr A kunn lykk s, glede, tilfrcdsstillelse, * SnaH(e individuelle losninger * Vere sponende og nysgjerrig aksept for den du er, trygghet i miljset * Bygge opp det taktiske kunnskapsnivaet over tid. Trygghet og selvtillit er viktige faktor r for a oppna gode resultater. Det synes som om Egil Olsen systematikk i sitt arbeid med det norske Alandsla- Motivasjonstrening get har en klar mental effekt. En gmndig analyse av motstandeme i forkant av hver kamp, gjor at man vet hva som venter n6r det bleses tji kamp. Det, kombinert med en stadig drilling av eget system, &jor at man kan fole en viss trygghet. Nar utoveme opplever i kamp at de moter nettopp de situasjoner som er AjennomgAtt pl forhend i kampanalyser, eller drilling av eget system, sn gir dette trygghet og gkt selvtillit. fotball fir man straks reaksjoner pi det man presterer (fm lagleder, publikum, trenere, nedspille.e og media). (Topp)idrettsutovere har et enormt pre stasjonsbehov. derfor blir ros og ris utvikling i forholdtil seg selv. (Pens viktige hjelpemidler. Utoveme bor bli sard,1995) noye instruerl i hvilke konkete arbeidsoppgaver hver enkelt har pa L ringsstrategier blant oppgaveoien- banen. Etter kampen bgr det sa tas en skiklglig runde med ros og ris. Med * Velger passe utfordrende oppgaver. andre ord; utvikle utoveme Ajennom * Oppfatter feiling som en naturlig del direkte, individuell feed-back. Som trener na du kunne si hva sorn er de ig av innheringsprosessen. * Generelt pegaende og ivrige dl a ia og bm, og kunne diskutere med utoveren hva han/hun kan gore for t bli bed-. fatt pa nye utford;nger. * Vedvarende eller okt innsats ner re. Det er et viktig moment for e skape man stoter pa vansker/motgang. et motivasjonelt mestringsklima, (Dweck. 1986, Ames/Archer. 1988) Andrc momenter er i fokusere pa lpritrg, verdsette innsats, motivere til egenutvikling. H\sk:j Det er du som trener som Motivasjonen for en toppidrettsutover er noe helt annet enn den er for et bam. Det er imidlertid en del likhetspunlder. Det a spille fotball bfi vare moro, og idrettsglede har ikke bare reduserer stress og Oker energien, Bam me fa oppgaver som de klarer a lose. Fir de det ikke til, strever de bare har dere, inntil de eventuelt gir opp og slut-

23 ter. De me derfor fe oppgaver med okende vanskelighetsgmd, hvor de belonnes for e lykkes, ikke for a bli best. De kavene man stiller, ma vare i samsvar med ferdighetene. For hoye krev vil gi angst, og for lave krav kan for til kjedsomhet. Begge deler kan lbae til at man slutrer. eg har her pekt pa noen sentrale omreder som den psykologiske treniogen kan gjennomfgres pe. Arbeid med m6lsetninger er et anner viktig onirade. men som i denne omgang ikke behandles. Til slut! man kan ikte drive ned psykologisk trening urcn e vere opptatt av hvordan man skal overfore sitt budskap til utoveme. Overbevis deg selv om at dette virkelig er noe du tror p6. Uanlat bnrke ordet qsykologisk r nidg) eller <mental rrening) (de flesre et negativt forhold til termen). Jeg vil trekke fram to <retningslinjed for det praktiske a$eidet. l. All tr ning er mental. 2. Treneren er den viktigste brikken i all idrettspsykologisk virksomhet. Lykke til med teningen! BEfyR NOE: Rehoyet Jor A bey noe er et BwnteSgen.le behor. TRENNGSLER! B enyfi NFT's hovedsamarbeidspartner: NDRE OSTFoLD RESEBYRA A/S Postboks 134, 1851 MYSEN Tlf.: Fax '7 Anbefales av NFT! Resultatlotteriet som sker bade inntektene til klubben og spenningen under kampen. Prav det! RNGEN

24 FOTBALLDOMMERENS DOM: STOP HEMO Effektived neseblodning, sma kutt og skrammer. ST0P HEM0 nneholder naturlige fibre fra havtang. A la er 5190 Risnes - Tll.: mportor/d sif buisrav SKANDA cup 'e5 : P:i::i:i:li::tuo,",o Trondheim Fotballturnering for lillegutte4 lillejenter (7'er lag), smdgutter, smdjenter, gutter og j ente,:. Frokost og aftens pi skolgne o Ca.230 deltagende lag ' nnbydelse utsendes medio januar For info.: Skandia Cup,, Boks 1612, UalentinlJst, 7002 Trondheim. Tlf.: Fax: A.''.: Sp.kt. p.reidig. Det er V som trykker <FOTBALLTRENEREN> men vi kan Egre mye mer enn det, si har du et trykningsproblem - sp0r oss da vel! HENTHOUS : T B Y K K E R A, S Brennaveien 14 B, 1481 Hagan (Gjellerdsen) Telefon Telefax

25 Laikke skader sdeleaae tabellsituasjonenl," Norsk drettsme disinsk nstitutr (NMD har egen ofdning for akutte fotballskader som sikrer dine spillere time pe dagen hos leger med stor erfaring med fotballskader (ontakt oss for nermere opplysninger: Tlt NM Ekeberg, eller 22 2j Ullevil Stadion Taper dere jevne kamper?? Et lags utespillere bor ha en kondiston som tilsvarer et oksygenopptak pi ca.60 mvkg-min. NM kan tilby: * Kondisionstester - Maksimalt oksygenopptak - LakBtprofil. BOSCO spenst-styrke test * CYBEX isokinerisk test * Utredning ^y ^stm /allergiplager * Utredning av overtreningsproblematikk. Kontakt Ole Erik Dammen for narmere opplysninger.tlf eller 2223 OO 43 NM ULLEVAAL Ullevaal Stadion Sognsvn 75f, Telefon: Telefax: NM EKEBERG ldrettens Hus, Ekebergvn. 101, Telefon: felefax:

rr. '-\l i*:" #r,,r,i'

rr. '-\l i*: #r,,r,i' ,s rr. '-\l i*:" P" #r,,r,i' R/NG OSS OG BE OM q2-katalogen! 'G:$RO&HAN Nr 2nai1992 UTCITI AV NORSK FOTBALL-TRDNERFORENING Redaklor: ARNFINN INGJERD Sloyledsa 5. 6065 Ulsleinvik 07012000(a).11866(pt Anno$.r:

Detaljer

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FOTBALLTRENEREN 5/2002 3

FOTBALLTRENEREN 5/2002 3 O ffisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 5 - Oktober 2002 FOTBALLENEREN 5/2002 3 Hva skal vi mene? Av Cato Holm, leder NFT Høsten er tiden for evalueringer ofte litt i tidligste laget for noen. Det

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FOTBALLTRENEREN 2/2003 3

FOTBALLTRENEREN 2/2003 3 O ffisielt organ for Norsk FotballTrenerforening 17. årgang Nr 2 - April 2003 Medlem av 2 FOTBALLTRENEREN 2/2003 FOTBALLTRENEREN 2/2003 3 Fornyelse med vårfornemmelser Av Cato Holm, leder NFT Toppfotballseminaret

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002

Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002 Offisielt organ for Medlem av 16. årgang Nr 3 - Juni 2002 FOTBALLTRENEREN 3/2002 2 FOTBALLTRENEREN 3/2002 3 Spilleren som leder Av Cato Holm, leder NFT Lederen har en tendens til å dreie seg om trenerkonflikter,

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS ETABLERT 9.11. 1986 ORSK OTBALL- RENERFORENING Nr 3 - September 2000 EMevalueringer Høgmo før OL Feltarbeid keepere NFT i EM Barn og øving Master Coach International AS Fotballweekend! Indre Østfold Reisebyrå

Detaljer

LANDSLAGSJENTER TAR TRENERKURS

LANDSLAGSJENTER TAR TRENERKURS Nr. 3 juni 2004 18. årgang LANDSLAGSJENTER TAR TRENERKURS side 16-17 side 22-24 SPILLER- UTVIKLING HOS IFK side 22-23 MED HEGRE PÅ KEEPER- TRENING HOS SPURS side 20-21 Foto: DIGITALSPORT Offisielt organ

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

«Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller»

«Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller» «Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller» Oppgave for A-lisens Christer Basma Oppgave for A-lisens - Christer Basma Side : 1 av 73 Innhold 0 Innledning... 3 1 Min utvikling fra «Knøttespiller» til

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen

Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen Forord Idet dette forordet skrives er jeg i sluttfasen med denne oppgaven. Det er utvilsomt en

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS

ORSK OTBALL- RENERFORENING. Master Coach. International AS Nr 3 September 1999 Mollekleiv 2. divisjon Dødball Kvinne-VM Talentfabrikker ETABLERT 9.11. 1986 ORSK OTBALL- RENERFORENING Master Coach Master Coach International AS Fotballreiser høsten 1999 EM-kval

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer