Årsmelding Eldrerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Eldrerådet"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Eldrerådet

2 INNHOLD: SIDE LEDERS FORORD... 3 MEDLEMMER... 4 BUDSJETT.. 4 REGLEMENT 5 MØTER I ELDRERÅDET. 6 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET. 7 BRUKERUTVALGET NAV.. 7 SAMARBEID MED HEDMARK ELDRERÅD. 7 SAMARBEID MED KOMMUNALE ELDRERÅD 7 BEFARING I FORBINDELSE MED FELLES SAMLING 8 FELLES SAMLING MED DE KOMMUNALE ELDRERÅDENE I NORD-GUDBRANDSDALEN 9 FELLES SAMLING MED DE KOMMUNALE ELDRERÅDENE I MIDT-GUDBRANDSDALEN 9 ELDREDAGEN. 11 ORDINÆRE SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING I RÅDET 11 REFERATSAKER. 11 HØRINGSSAKER 12 ORIENTERINGER.. 12 BEFARINGER DELTAGELSE PÅ KURS OG KONFERANSER GJENNOM ÅRET.. 13 KONFERANSER 2013: - VÅRKONFERANSE, MAI - HØSTKONFERANSE, OKTOBER 2

3 LEDERS FORORD: "Eldrebølge er over oss" - et velkjent utsagn de siste årene - og ofte med negativt fortegn. Nå er betydningen mer usikker - det endret seg med en statssekretær på 77 år. Kanskje kan eldre yte noe for samfunnet også etter fylte 60? For hva er egentlig å være "eldre"? Alt fra 55+ til 70 ser det ut til. Etter fylte 70 er det i hvert fall et tydelig skille i tilværelsen - vi har fått et nytt ord, nemlig "aldersdiskriminering"! Noen får ikke utstedt bankkort, noen utesteder nekter "eldre" adgang -yrkesaktivitet er svært begrenset, ref. Astrid Nøkleby Heiberg, som ikke kunne være professor annet enn i navnet. For ikke å nevne reiseforsikring - og er det ikke nettopp pensjonistene som topper passasjerlistene både i inn- og utland? Men så litt etter litt oppdager man at "de eldre" er en fabelaktig ressurs. Mye av frivillig arbeid drives og opprettholdes av - akkurat - "eldrebølgen": Matutkjøring - besøksvenn - hyggestunder - møteplasser - eldre hjelper eldre over det ganske land. Så mye at det nå begynner å bli skikkelig lagt merke til - og da er eldrebølgen plutselig noe meget positivt og svært nødvendig i hverdags- og søndags-norge. Vi blir regnet med og med rette. Dessuten sitter gruppen inne med god og nyttig erfaring og høy kompetanse, ja, faktisk slik at yngre generasjoner med hell kan dra nytte av det. Dette budskapet prøver Oppland fylkes eldreråd å spre ut i hele fylket, oppmuntre og støtte det enkelte kommunale eldreråd, hjelpe til å bli hørt og bli tatt på alvor i det daglige. Og deltakelsen i vår- og høstkonferansene våre på Honne vitner om at vi er på rett vei. Og ennå er det 2 år igjen av perioden vår! Innsatsen vår fremover vil garantert hjelpe til med å snu oppfatningen om at eldre er en belastning - vi er en ressurs! Lykke til videre -- alle sammen! Mvh Ingvill Fjellstad Bø 3 Leder Ingvild Fjellstad Bø

4 MEDLEMMER: For valgperioden består Oppland fylkes eldreråd av følgende medlemmer: Medlemmer: Kari Bergum Ingvill Fjellstad Bø Per Rasmussen Tore J. Odden Johannes Sterri Solveig Hval Personlige varamedlemmer: Tordis Skogan Tore Gran Arne Monsen Anny Brenden Kåre Bjørn Brattli Ester Haga Leder og nestleder ble valgt på møtet 12. januar Som leder ble Ingvill Fjellstad Bø valgt, som nestleder Per Rasmussen. Anny Brenden ble fritatt fra sitt verv som varamedlem i mars Vararepresentant Kåre Bjørn Brattli gikk bort høsten Nye vararepresentanter ble valgt på fylkestingets samling i desember. For Anny Brenden ble Iver Bjerkehagen valgt, og for Kåre Bjørn Brattli ble Marit Langbo valgt. Fast sekretær for rådet: Berit Johannessen BUDSJETT: Eldrerådets budsjett for 2013: kr ,- 4

5 REGLEMENT: Oppland fylkes eldreråd arbeider ett er reglement for rådet. Disse ble vedtatt av Fylkestinget 14. juni 2004: 1. Sammensetning. Valg Eldrerådet består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Pensjonistforeningene i Oppland har rett til å foreslå medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister fra fylket. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. Valget gjelder for den fylkeskommunale valgperioden. Dersom et medlem eller vara medlem trer ut av rådet for godt, skal nytt medlem velges i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 2. Arbeidsområde Eldrerådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 7. Sakene skal sendes rådet i god tid før fylkestingets behandling / avgjørelse. Dette gjelder også om andre organer behandler saker om eldres levekår. Saksprotokoll fra eldrerådets møte skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken. Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre. 3. Møter Møter holdes på de tidspunktene som er vedtatt av rådet selv, og etter oppsatt plan samordnet med dato og møter i fylkestinget. Møter kan også holdes når lederen eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling og saksliste skal (så vidt mulig) sendes medlemmer og varamedlemmer en uke før møtet. Rådet kan også behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen, dersom rådet vedtar det. Eldrerådet treffer sine vedtak i møte, og er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller varamedlemmene er til stede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 4 Sekretariat Fylkesrådmannen skal sørge for tilfredsstillende sekretærfunksjon. 5 Forberedelse av saker Sekretær i sammen med leder sørger for at de saker som skal legges fram for eldrerådet er forberedt på forsvarlig måte. 5

6 6 Møteprotokoll Det skal føres møteprotokoll over forhandlingene i utvalget. Utskrift av møteprotokollen sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteprotokollen legges fram til godkjenning i påfølgende møte. 7. Møtegodtgjørelse Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i fylkeskommunens øvrige organer. 8 Andre regler for eldrerådet Fylkestinget vedtar, etter forslag fra eldrerådet, en årlig rammebevilgning for rådets virksomhet. Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for fylkestinget, og sendes til de fylkeskommunale etater, de kommunale eldreråd i fylket og til Staten seniorråd. MØTER I ELDRERÅDET: Det er avholdt 8 ordinære møter i eldrerådet, i tillegg ble det arrangert både vår- og høstkonferanser for de kommunale eldrerådene. Utover dette gjennomførte rådet områdemøte for de kommunale eldrerådene Nord-Gudbrandsdalen samt for rådene i Midt- Gudbrandsdalen. 6

7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2013: De kommunale eldrerådene Samhandlingsreformen Sykehusstruktur Eldres bo- og livssituasjon Folkehelse Samferdsel Eldre og data Kultur Eldre som ressurs Universell utforming Velferdsteknologi BRUKERRÅDET I SYKEHUSET INNLANDET: Nestleder Per Rasmussen sitter som medlem, leder Ingvill Fjelstad Bø som vara i Brukerrådet i Sykehuset Innlandet. Det har vært avholdt 9 ordinære møter i Brukerrådet. BRUKERUTVALGET NAV: Johannes Sterri er rådets representant og Per Rasmussen er eldrerådets vararepresentant i brukerutvalget. Det har vært avholdt 4 ordinære møter i utvalget. Leder Ingvill Fjellstad Bø sitter som representant i brukerutvalget NAV Valdres. SAMARBEID MED HEDMARK ELDRERÅD: I 2013 ble det ikke gjennomført felles møter med rådet i Hedmark. Hedmark eldreråd var imidlertid invitert til å delta på høstkonferansen, og stilte der med nestleder Kari Grøneng. SAMARBEID MED KOMMUNALE ELDRERÅD: Eldrerådet oppfatter seg selv som ombud for samtlige kommuner og pensjonistforeninger i Oppland. Det fylkeskommunale eldrerådet oversender protokoller fra egne møter, samt annen informasjon som kan være av interesse. I tillegg settes mange aktuelle og etterspurte saker på dagsorden på vår- og høstkonferansene. 7

8 Eldrerådet ønsker å bidra til at alle kommunale eldreråd er oppe og står. Fortsetter med skolering på felles samlinger, gjennomfører flere spørreundersøkelser og gjennomfører regionale møter. Befaringer i forbindelse med felles samling: Onsdag 6. mars var rådet på befaring på Frivillighetssentralen i Våga, hvor temaet var velferdsteknologi. Daglig leder Jorunn Vesterås ønsket rådet velkommen, og ga en grundig innføring i frivillighetssentralens arbeid. Rådet fikk deretter en gjennomgang av demoleiligheten til «fru Paulsen», som viser ulike tekniske løsninger på hjelp til blant annet «å huske». 8

9 Felles samling med de kommunale eldrerådene i Nord-Gudbrandsdalen: Torsdag 7. mars var alle kommunale eldreråd i Nord-Gudbrandsdalen invitert til felles møte på Norlandia hotell på Otta. Kommunene Dovre, Lesja, Skjåk og Vågå var representert. Kommunene Sel og Lom deltok ikke på møtet. Det var utarbeidet slikt program for dagen: Velkommen ved leder Ingvill Fjellstad Bø Eldredagen ved Per Rasmussen; oversikt følger som vedlegg til protokollen Kommunene presenterte seg og sitt arbeid Møteplasser for eldre ved Kari Bergum Universell utforming ved Berit Johannessen Brukerutvalget i NAV ved Per Rasmussen Kommunale planer ved Ingvill Fjellstad Bø Intensjonen med møtet var å få lokale eldreråd «opp å gå», og samle Nord-Gudbrandsdalen til å kunne etablere et regionalt samarbeid. Etter at møtet var slutt, ble deltagerne invitert med på befaring på Lokalmedisinsk senter på Otta, ved blant andre Vigdis Rotlid Vestad. Felles samling med de kommunale eldrerådene i Midt- Gudbrandsdalen: Det fylkeskommunale eldrerådet inviterte i brev av 21. oktober 2013 de kommunale eldrerådene i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer og Lillehammer til områdemøte 18. november Det var utarbeidet slikt program for dagen: - Orientering om eget råd, fylkeskommunalt og kommunale - Transport i regionene, også sykehustransport - Selvbetjeningssamfunnet - Brukerutvalg - Har rådene felles saker - Hva ønsker eldrerådene å ta opp/snakke om? - Hvordan følge opp temaene fra de fylkeskommunale konferansene - Kort orientering om status Sykehuset Innlandet Tilstede: - Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Lillehammer og Oppland fylkes eldreråd 9

10 Fra møtet med eldrerådene i Midt-Gudbrandsdalen Leder Ingvill Fjellstad Bø 10

11 ELDREDAGEN: Oppland fylkes eldreråd ønsker å inspirere til at samtlige kommuner arrangerer eldredagen, som formelt sett er 1. oktober. Representantene i rådet stiller opp i de kommunene der de er etterspurt. I 2013 stilte Johannes Sterri opp i Nordre Land, Ingvill Fjellstad Bø i Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Østre Toten og Nord-Aurdal. Kari Bergum på Gjøvik og Per Rasmussen i Lillehammer og Gausdal. ORDINÆRE SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING I RÅDET 1/13: Evaluering av eldrerådets aktiviteter i /13: Årsplan /13: Regionale samlinger 4/13: Vedtekter for kommunale eldreråd 5/13: Innspill til Oppland fylkeskommunes FOU-strategi 6/13: Endringer av eldrerådets møtedatoer i /13: Spørreundersøkelse kommunale eldreråd 8/13: Søknad om fritak fra verv som vararepresentant i Oppland fylkes eldreråd 9/13: Søknad om fritak fra verv som vararepresentant i Oppland fylkes eldreråd 10/13: Handlingsprogram for fylkesveger Høring 11/13: Handlingsplan for trafikksikkerhet Høring 12/13: Årsmelding /13: Endelig program vårkonferansen /13: Handlingsprogram for fylkesveger Høring utsatt sak 15/13: Handlingsplan for trafikksikkerhet Høring utsatt sak 16/13: Delplaner Sykehuset Innlandet høring 17/13: Regionalt handlingsprogram /13: Møtedatoer 2014 REFERATSAKER: - Henvendelse fra Pensjonistforbundet: Fokus på ensomhet hos eldre - Brev fra NAV: Fast fungeringstid for Brukerutvalget - Henstilling fra fylkeskommunale eldreråd: Til matvarekjedene som ikke yter nødvendig service samt svar fra Kommunal- og regionaldepartementet - Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet: Angående eventuell opprettelse av eldreombud - Kopi av brev fra Helse Sør-Øst om brukermedvirkning 11

12 - Svar på henvendelse til Statens seniorråd vedrørende vedtekter for kommunale eldreråd - Leserinnlegg fra Lom eldreråd vedrørende «Vår kamp for at Lillehammer sykehus må bestå». HØRINGSSAKER: - Tiltak for å øke antall kollektivreisende, FT-sak 33/13 - Oppland Trafikksikkerhetsutvalg Handlingsplan for trafikksikkerhet Høringsinnspill Handlingsprogram for fylkesveger Sykehuset Innlandet - Regionalt Handlingsprogram - Brev til Helse Sør-Øst om brukermedvirkning utelatelse av eldreråd - Opplæring av brukerutvalg henstilling sendt fylkesrådmann og fylkesordfører - Innspill FOU-strategi ORIENTERINGER: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard orienterte, samt ønsket innspill, og studien/undersøkelsen «Folkehelse og levekår i Oppland». Rådgiver Egil Holen orienterte om «Konkurranse for transport med biler for 4 til 16 passasjerer. Økonomirådgiver Guri Oldertrøen orienterte om Regionalt handlingsprogram. BEFARINGER: Oppland fylkes eldreråd var i desember på befaring ved Lillehammer helsehus. Rådet ønsket der en orientering om innholdet i helsehuset, hvordan dette er strukturert, om det fungerer som planlagt, samt en befaring på aktuelle avdelinger. Tjenesteområdeleder Inger Granlien With orienterte og viste rådet rundt. 12

13 DELTAGELSE PÅ KURS OG KONFERANSER GJENNOM ÅRET: 15. januar: Ulykkesmarkering og miniseminar om trafikksikkerhet i Gausdal: Kari Bergum deltok. 24. april: Statens Seniorråds konferanse om aldersdiskriminering: Ingvill Fjellstad Bø deltok mai: Landskonferansen 2013, med hovedtema folkehelse og universell utforming og trnsport : Solveig Hval, Ingvill Fjellstad Bø og Per Rasmussen deltok. 3. oktober: Kontaktmøte med pasient- og brukerombudet: Ingvill Fjellstad Bø og Per Rasmussen deltok. Leder Ingvill Fjellstad Bø deltok på fylkestingssamling i april. Nestleder Per Rasmussen deltok på fylkestingets samling i desember. AVHOLDTE KONFERANSER 2013: Både vår- og høstkonferansen ble avholdt på Honne kurs- og konferansesenter på Biri. På begge samlingene deltok i overkant av 50 representanter. På vårkonferansen var 18 og på høstkonferansen var 22 av fylkets kommuner representert. 13

14 Vårkonferansen mai 2013: PROGRAM: VÅRKONFERANSE 2013 Mandag 6. mai: Kl : Frammøte Bevertning Kl : Åpning ved leder Ingvill Fjellstad Bø Kl : Brukerutvalg og brukermedvirkning ved Tore W. Topp, koordinator SAFO SørØst Kl : Lunsj Kl : Ordet fritt ved Tore Gran, leder Øystre Slidre eldreråd Kl : Eldredagen ved Per Rasmussen, nestleder Oppland fylkes eldreråd Kl : Kaffepause Kl : Kommunenes 5 minutter l. Kl : Middag Kl : Underholdning ved Nord-Torpa Bygdebrass Tirsdag 7. mai: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Samhandlingsreformen, ved lege og helsesjef Per Einar Jahr Kommunale planer; ved sektorsjef Svein Holen, Vågå kommune Pause og utsjekk Frivillighetssentralen i Vågå, ved daglig leder Jorunn Vesterås Oppsummering og avslutning ved leder Ingvill Fjellstad Bø Lunsj og hjemreise 14

15 Deltakere på konferansen Nord-Torpa Bygdebrass underholdt 15

16 Høstkonferansen oktober 2013: HØSTKONFERANSE 2013 PROGRAM: Torsdag 10. oktober: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Frammøte Bevertning, kaffe/te og rundstykker Åpning ved leder Ingvill Fjellstad Bø Brannsikkerhet; teori og øvelse v/ Gjøvik brannvesen Lunsj Kulturtiltak rettet mot eldre Hvordan fungerer kulturetaten i din kommune? Innledning ved Kultur- og informasjonsrådgiver Kjellfrid Flækken og Karin Bjørnødegaard fra Frivillighetssentralen, Gausdal kommune Dagen avsluttes med tur og «biteti» til utkikkstårnet Middag Underholdning og dans ved Per Kristian Fagereng Fredag 11. oktober: Kl : Transport; blant annet: busser, tilgjengelighet, rutetabeller «Rett fra levra» ved eldrerådsrepresentant Solveig Hval Leder ved Opplandstrafikk Eirik Strand Ole Jonny Staven fra Yrkestrafikkforbundet; representerer bussjåførene Hvordan gjør de det i Nord-Trøndelag? Ved Espen Aasen, rådgiver Kl : Aldersdiskriminering i Norge i dag, ved advokat Erik Råd Herlofsen Kl : Lunsj og hjemreise 16

17 Deltakere på vei opp mot utkikkstårnet på Honne I solveggen på Honne kurs- og konferansesenter Ingvill Fjellstad Bø, leder Berit Johannessen, rådgiver 17

18 18

19 19

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING

Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING 2013 Jfr. «Meny for bolyst», viktig for ungdommen er: Vi må ta i mot nye innbyggere med entusiasme. Her skal de kunne leve ut drømmene sine. Bygdedyret er kuet, her har

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 04.12.2014 kl. 12.00 STED: PEISESTUA, LANDMO MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 40 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING

OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING OPPLAND BYGDEKVINNELAG ÅRSMELDING 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen 3 Styret, æresmedlem 4 Årsmøtet 2011 5 Positivprisen 9 Styrets virksomhet 10 Barndomsminner frå Oppland 11 Møter og arrangementer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 31.05.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Program for møtet: Orientering om prosjektet

Detaljer

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene

Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene Aust-Agder Finnmark Hedmark og Oppland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Rogaland Østfold Aust-Agder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Innholdsfortegnelse RÅDETS ARBEID I PERIODEN... 3 Mandat, sammensetning og arbeidsform... 3 Rådets mandat... 3 Sammensetning... 3 Arbeidsform...

Detaljer

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007.

Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget 2007. Medlemmer: Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla Margith Seland, nestleder - Audnedal Inger Pedersen, medlem - Kristiansand

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer