Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11."

Transkript

1 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Thon hotell, Brønnøysund Dato: Tidspunkt: Frammøte ca. kl. 12:45. Avreise kl. 13:30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11. Frammøte til lunsj mandag 2. juni ca. kl Avreise tirsdag 3. juni ca. kl (etter lunsj) Veiledende program: Mandag 2. juni Kl Lunsj Seminar Kl Besøk på Brønnøysundregistrene Kl Pause med rundstykker Kl FoU-utredning v/ forsker Svein Kyvik, NIFU. Drøftelse Kl Oppdrag 2020 høgskolens framtid. Innledning og drøftelse Kl Transport til Tilrem Kl Middag på Hildurs urterarium Tirsdag 3. juni Kl Styremøte Kl Lunsj Kl Avreise Sakspapirer følger vedlagt. Silje Knutsen har meldt forfall. Odd Rune Kolåsæter er kalt inn som varamedlem. Eventuelt andre forfall kan meldes til sekretæren på telefon , e-post: For de som kommer fra Nesna og Sandnessjøen går det ferje fra Tjøtta kl Videre fra Anddalsvåg kl Retur fra Horn kl eller Videre fra Forvik kl Vel møtt i Brønnøysund! Med hilsen Aslaug Mikkelsen, styreleder Sven Erik Forfang, sekretær Side1

2 Side2

3 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 19/14 SAK 20/14 SAK 21/14 SAK 22/14 SAK 23/14 SAK 24/14 SAK 25/14 SAK 26/14 Beslutningssaker Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 2. og 3. juni 2014 Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte den 29. april 2014 Regnskapsrapport 1. tertial Forlengelse - styremedlem - Studentsamskipnaden i Nesna Nye lokaler til IFS - institutt for sykepleie i Sandnessjøen Bearbeidet søknad master i profesjonsrettet pedagogikk Vurdering og benchmarking av FoU ved Høgskolen i Nesna OuP-Posisjonering av HiNe Referatsaker RS 9/14 Referat fra IDF-møte RS 10/14 Møteprotokoll, AMU, RS 11/14 RS 12/14 Møteprotokoll, TUF, tilsettingsutvalget for UFstillinger, Møteprotokoll, TAP, tilsettingsutvalget for administrative stillinger, Side3

4 Beslutningssaker Side4

5 Beslutningssaker Side5

6 Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/116-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 19/ Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 2. og 3. juni 2014 Saksopplysninger Innkalling og dagsorden framgår av første og andre side i utsendt møtedokument. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 2. og 3. juni Side6

7 Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/246-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 20/ Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte den 29. april 2014 Saksopplysninger Vedlagt følger forslag til møteprotokoll fra høgskolestyrets møte den 29. april 2014 for godkjennelse. Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 29. april 2014 godkjennes. Side7

8 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Leder Medlem Hallstein Hegerholm Barbro Fossland Synnøve Flynn Jensen Rolf Reikvam Torill B. Risøy Inger A. Johansen Siv A. Almendingen Kristian Sivertsen Silje Knutsen Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Medlem Medlem Medlem Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magnar Solbakk Bjørn Audun Risøy Hanne M. Reistad Nestleder Medlem Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven E. Forfang Rektor Finn O. Helleberg Direktør Else Lid Instituttleder IFS Hanne Davidsen Instituttleder IFL Geir-Tore Klæbo Instituttleder IFI A-M Jacobsen Studiesjef Øyvind Steinslett Rådgiver Side8

9 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 10/14 SAK 11/14 SAK 12/14 SAK 13/14 SAK 14/14 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden - HiNestyrets møte Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte Forskningsetiske retningslinjer - Høgskolen i Nesna Open Access - retningslinjer for publiseringsstøtte OuP - Posisjonering av HiNe i UH-sektoren SAK 15/14 Revidert budsjett 2014 SAK 16/14 Langtidsbudsjett/ rammebudsjett SAK 17/14 SAK 18/14 OS 1/14 Styresak: Nye lokaler IFS Videreføring av vikariat som studiesjef Orienteringssaker Felles nordisk master i virksomhetsmodellering og prosjektledelse Referatsaker RS 6/14 Referat IDF nr. 3/ 2014 RS 7/14 Årsmelding studentrådet 2013 RS 8/14 Uttalelse om Høgskolen i Nesna Side9

10 Beslutningssaker SAK 10/14 Godkjennelse av innkalling og dagsorden - HiNe-styrets møte Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 29. april Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 11/14 Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 10. mars 2014 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 12/14 Forskningsetiske retningslinjer - Høgskolen i Nesna Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna fastsetter framlagte forslag til forskningsetiske retningslinjer som gjeldende for høgskolen. Saksprotokoll i Høgskolestyret Siv Almendingen foreslo følgende tillegg i parentes etter forsker i pkt. 2.a, første linje: inkludert masterstudenter og ph.d.studenter. Aslaug Mikkelsen foreslo følgende tillegg etter forskningsarbeid i pkt. 2.a, første linje: og sette seg inn i nasjonale og internasjonale regelverk. Side10

11 Aslaug Mikkelsen foreslo følgende tillegg i pkt. 2.d: I spørsmål om medforfatterskap følger HiNe Vancouverreglene. Aslaug Mikkelsen foreslo at «personalkontoret» ble erstattet med «øverste ledelse» i pkt. 3.h. Rolf Reikvam foreslo at «instituttleder» ble erstattet med «institusjonen» i pkt. 3.i. Aslaug Mikkelsen foreslo følgende endring i pkt. 3.i etter forskerne: iverksette tiltak for å gjenopprette tillit til forskeren/ forskerne og til institusjonen og dens omdømme. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna fastsetter framlagte forslag til forskningsetiske retningslinjer som gjeldende for høgskolen med de endringer som ble foreslått og vedtatt i møtet. SAK 13/14 Open Access - retningslinjer for publiseringsstøtte Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna vedtar framlagte forslag til retningslinjer for publiseringsstøtte ved Høgskolen i Nesna. Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen foreslo følgende endring i retningslinjene under punktet Hvem kan søke støtte : Publiseringsstøtten gjelder i de tilfeller hovedforfatter er ansatt eller tilknyttet Høgskolen i Nesna og bruker HiNe som forfatteradresse i publikasjonen Ved flerforfatterskap der hovedforfatter ikke er ansatt ved HiNe, dekkes publiseringskostnader for den andel av forfatterne som er ansatt ved HiNe Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna vedtar framlagte forslag til retningslinjer for publiseringsstøtte med endringsforslaget til Aslaug Mikkelsen. SAK 14/14 OuP - Posisjonering av HiNe i UH-sektoren Saksprotokoll i Høgskolestyret Tor-Helge Allern og Hallstein Hegerholm foreslo to ansatt-representanter i prosjektet fra henholdsvis fag og administrasjon. Side11

12 Vedtak Styret oppretter OuP-Posisjonering i UH-sektoren. Prosjektet deles opp i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Framlagte plan for forprosjektet godkjennes. De ansatte kan delta i arbeidet med to representanter; en fra fagpersonalet og en fra administrasjonen. SAK 15/14 Revidert budsjett 2014 Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 16/14 Langtidsbudsjett/ rammebudsjett Forslag til vedtak: Styret legger langtidsbudsjettet til grunn for økonomisk planlegging i perioden Revidert langtidsbudsjett legges frem før neste budsjettbehandling. Styret imøteser administrasjonens gjennomgang og anbefaling hva gjelder intern fordelingsmodell i god tid før neste budsjettbehandling. Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen foreslo et nytt pkt. 2 i forslag til vedtak: Med utgangspunkt i høgskolens strategi ber styret om en egen sak med de tiltak som er nødvendige for å sikre balanse mellom aktivitet, inntekter og kostnader fra 2015 og framover. Ved avstemming fikk Mikkelsens forslag 3 stemmer og falt. Vedtak Styret legger langtidsbudsjettet til grunn for økonomisk planlegging i perioden Revidert langtidsbudsjett legges fram før neste budsjettbehandling. Styret imøteser administrasjonens gjennomgang og anbefaling hva gjelder intern fordelingsmodell i god tid før neste budsjettbehandling. SAK 17/14 Styresak: Nye lokaler IFS Side12

13 Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 18/14 Videreføring av vikariat som studiesjef Forslag til vedtak: Administrasjonen ved rektor gis fullmakt til å forlenge Alf-Magne Jacobsens vikariat som studiesjef for perioden til Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. Orienteringssak nr. 1/ 14 Felles nordisk master i virksomhetsmodellering og prosjektledelse ble tatt til orientering. Referatsaker nr. 6-8/ 14 ble tatt til etterretning. I forbindelse med behandling av referatsak nr. 6/ 14 Referat fra IDF-møtet nr. 3/ 2014, ba Aslaug Mikkelsen om at styret fikk seg forelagt en sak om HR-politikken ved HiNe. Side13

14 Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/116-0 Saksbehandler: Magne Elstad Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 21/ Regnskapsrapport 1. tertial 2014 Vedlagt er regnskap for 1. tertial samt kommentarer for perioden. Gjennomføringen av budsjettet for årets 4 første måneder har vært i henhold til de målsettinger som er gitt i tildelingsbrevet, brev fra KD om delårsrapportering for 1. tertial 2014 av , samt i tråd med høgskolens egne, vedtatte prioriteringer. Regnskapet er avlagt etter beste evne og i samsvar med de statlige regnskapsstandarder. Regnskapet er sendt elektronisk til DBH i god tid innen fristen 1. juni. Forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 1. tertial 2014 godkjennes. Side14

15 KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1. TERTIAL 2014 Institusjonens formål Hogskolen i Nesna skal som statlig høgskole tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Virksomheten er særskilt konsentrert om utdanning og forskning for barnehage, skole, helse, kultur og IKT. Vår visjon er å løfte utdannings- og kompetansenivået på Helgeland. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt iht. SRS Vi bekrefter at tertialrapporten etter beste evne er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for statlig periodisert regnskap, og presentert i samsvar med standard rapporteringspakke fra Kunnskapsdepartementet. Det er opplyst om eventuelle avvik. Vesentlige avvik mellom regnskap og periodisert Ingen vesentlige avvik. resultatbudsjett Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Høgskolen i Nesna gjennomfører sine aktiviteter som planlagt og forutsatt i tildelingsbrev for 2014 og i tråd med høgskolens prioriteringer. Høgskolen har de siste årene avsatt midler, blant annet øremerket for å opprettholde aktivitetsnivået i regnskapsår da tildelingen fra departementet påvirkes midlertidig av lav studiepoengproduksjon. En del avsetninger er tiltenkt lønn til faglige ledere i oppdateringstid. Master i pedagogikk er under utvikling, avsatte midler er viktig for realisering, som vil kreve opprettelse av professor-/dosentstillinger og kanalisering av ressurser til førstelektoropprykk. Gjennomførte og planlagte investeringer Det er ikke gjennomført investeringer av vesentlig grad i første tertial. Det er vedtatt langtidsbudsjett for perioden og igangsatt arbeid med en investeringsplan. Fram til nå har avskrivningene vært høyere enn investeringene. forbindelse med flytting og samlokalisering i Campus Helgeland på Mo i Rana, er det fortsatt nod endig UiN og HiN med en del investering i inventar og utstyr. Dette gjøres i samarbeid med Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Ikke noe særskilt å bemerke. Regnskapsrapport for I. tertial blir behandlet av høgskolestyret i møte 3. juni Nesna, 23. mai 2014 Sven Erik Forfang Rektor Magne Elstad Okonomi- og personalsjef Side15

16 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Nesna Org.nr: Driftsinntekter Note Referanse Inntekt fra bevil nin er RE.1 Inntekt fra eb rer 1 RE.2 Inntekt fra tilskudd o overførin er RE.3 Gevinst ved sal av eiendom, anle, q o maskiner 1 RE.4 Sal s- o leieinntekter RE.5 Andre driftsinntekter RE.6 Sum driftsinntekter RE.7 Driftskostnader Lønn o sosiale kostnader RE.8 Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er o påkostnin er 4,5 Avskrivnin er 4, Nedskrivnin er 4, RREE.910 Sum driftskostnader R RREE.1121 Ordinært driftsresultat RE.15 REE Finansinntekter o finanskostnader Finansinntekter 6 RE.16 Finanskostnader 6 RE.17 Sum finansinntekter o finanskostnader O 0RE18 Inntekter fra eierandeler i selska er m.v. Utb te fra selska er m.v. RE.19 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE 21 Avre nin er Avre nin med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 RE.22 Avre nin bevil nin sfinansiert aktivitet (nettobuds'etterte RE.23 Sum avre nin er RE.24 Periodens resultat RE 25 Dis onefin er Tilført annen o tent virksomhetska ital 8 22 RE.26 Sum dis onerin er 0 22 RE.27 Innkrevnin svirksomhet o andre overførin er til staten Inntekter av av ifter o ebyrer direkte til statskassen 9 RE.28 Avre nin med statskassen innkrevnin svirksomhet 9 RE.30 Sum innkrevnin svirksomhet o andre ovetførin er til staten O 0RE31 Tilskuddsforvaltnin o andre overførin er fra staten Overførin er fra statskassen til tilskudd til andre 10 RE.32 Utbetalin er av tilskudd til andre 10 RE.33 Sum tilskuddsforvaltnin o andre overførin er fra staten O 0RE34 Dato: Versjon: :42 Side16

17 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: Flogskolen i Nesna EIENDELER Note Referanse Anle smidler I Immaterielle eiendeler Forsknin o utviklin Retti heter o li nende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Il Vari e driftsmidler B nin er, tomter o annen fast eiendom Maskiner o trans ortmidler Driftsløsøre, inventar, verktø o li nende Anle under utførelse Beredska sanskaffelser Sum vari e driftsmidler III Finansielle anle smidler Investerin er i datterselska er Investerin er i tilkn ttet selska Investerin er i aks'er o andeler Obli as.oner o andre fordrin er Sum finansielle anle smidler Sum anle smidler 4 A A AI.1 5 A A A A AH All 1 11 A AHI A A Alll I AIV I Omlø smidler I Varebeholdnin er o forskudd til leverandører Varebeholdnin er Forskuddsbetalin er til leverandører Sum varebeholdnin er o forskudd til leverandører 12 BI BI.3 Il Fordrin er Kundefordrin er BII.1 Andre fordrin er BII.2 0 t ente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordrin er BII.4 III Investerin er Tø enfondet o Observatoriefondet 8 BIll 01 Sum finansielle omlø smidler 0 o BI11.1 IV Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Nor es Bank 17 Andre bankinnskudd 17 Andre kontanter o kontantekvivalenter 17 Sum kasse o bank BIV.1 BIV 2 3 BIV BIV.4 Sum omlø smidler BIV 5 Sum eiendeler BV 1 Dato: Versjon: Side17

18 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: Høgskolen i Nesna VIRKSOMHETSKAPITAL C. Virksomhetska ital OG GJELD Note Referanse I Innskutt virksomhetska ital Innskutt virksomhetska ital 8 Sum innskutt virksomhetska ital C C 02 II 0 tent virksomhetska ital 0 fent virksomhetska ital C 03 Sum o t"ent virksomhetska ital C 04 Sum virksomhetska D. G'eId ital C 1 I Avsetnin for lan sikti e for liktelser Ikke inntektsført bevil nin kn ttet til anle smidler 4, DI.1 Andre avsetnin er for for liktelser DI.2 Sum avsetnin for lan sikti e for liktelser DI.3 Il Annen lan sikti 'eld Øvri lan sikti.eld Sum annen lan sikti "eld 0 0 DI DII.1 III Kortsikti 'eid Leverandør.eld DIII.1 Sk Idi skattetrekk DIII.2 Sk Idi e offentli e av ifter DIII.3 Avsatte ferie en er DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke o f ente inntekter 16 5 DIII.5 Annen kortsikti.eld DIII.6 Sum kortsikti "eld DIII.7 IV Avre nin med statskassen Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte 7 DIV.1 Avsetnin bevil nin sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte DIV.2 Ikke inntektsførte bevil nin er o bidra nettobuds'etterte DIV.3 Ikke inntektsførte aver o aveforsterknin er 15 DIV.4 Sum avre nin er DIV.5 Sum 'eld DV.1 Sum virksomhetska ital o 'eld DVI.1 Dato Versjon: :42 Side18

19 Unlyersiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Kontantstromoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Høgskolen i Nesna Kontantstrommer fra operasjonelle aktiviteter [nnbetalinger Note B 2014 Referanse innbetalinger av beyiigning (nettobudsjettertel KS.1 innbetalinger av skatter, aygifter og gebyrer til statskassen KS.2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre KS.3 innbetahnger fra salg av varer og tjenester KS.4 innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser KS.5 innbetalinger av tilskudd og overforinger fra andre statsetater KS.6 innbetalinger av utbytte KS.7 innbetalinger av renter KS.8 innbetaling av refusjoner KS.9 andre innbetalin,er KS.10 Sum innbetalin er KS.INN Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader KS.11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk KS.12 utbetahnger av renter KS.13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter KS.14 utbetahnuer og overforinger til andre statsetater KS.14A utbetalinger og overforinger til andre virksomheter KS.1413 andre utbetalin,,er KS.15 Sum utbetalin er KS.UT Netto kontantstrøm fra o eras'onelle aktiviteter" KS.OP Kontantstrommer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler KS.16 - utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler ( - I KS.17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak KS.18 - utbetahnger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak ( I KS.19 - utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter ( -) KS.20 mnbetahn,er ved sal, av andre mvesterm,sob ekter KS.21 Netto kontantstrøm fra investerin saktiviteter KS.INV Kontantstrommer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) 0 innbetalinger av virksomhetskapital KS.22 - tilbakebetalinger av virksomhetskapital (±) KS.23 - utbetalm,er av utbytte til statskassen (-) KS.24 Netto kontantstrøm fra finansierin saktiviteter KS.FIN Effekt av valutakursendrin >er å kontanter og kontantekvivalenter ( -) KS.24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter KS.25 Beholdning av kontanter ou kontantekvivalenter ved eriodens be,5nnelse KS.26 Beholdnin av kontanter o kontantekvivalenter ved eriodens slutt KS.BEH Dato Versjon :43 Side19

20 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap *A vstemming Note periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler ordinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler netto avregninger inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter) arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) resultatandel i datterselskap resultatandel tilknyttet selskap endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler endring i varelager endring i kundefordfinger endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger endring i leverandørgjeld effekt av valutakursendringer inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling endring i andre tidsavgrensningsposter KS.27 0 KS KS KS KS KS.32 0 KS KS KS KS KS.37 0 KS KS KS KS KS.42 0 KS KS.44 0 KS KS KS.46A KS.47 Netto kontantstrøm fra o eras'onelle aktiviteter KS AVS Dato: Versjon: :43 Side20

21 Universiteter og høyskoler - standard mal for arsregnskap Virksomhet: Kagskolen i Nesna Oppstilling av bevilgningsrapportering for 1. tertial 2014 Beholdninger på konti i kapitalregnskapet pr Konto Tekst 6001/8202xx Oppgjørskonto i Norges Bank Leieboerinnskudd Tøvenfondet Observatoriefondet 6402xx/8102xx Gaver o gaveforsterktunger Note 17 I I Endrin Referanse B BI BI B Beholdninger rapportert i likvidrapport " 0 "orskonto i No es Bank Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank Endrin er i erioden (+/-) Sum ut ående saldo o ørskonto Nor es Bank Regnskap Note BII I 8II Øvri e bankkonti No es Bank21 Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank Endrin er i erioden (+/-) Sum ut aende saldo øvri e bankkonti i Nor es Bank I 7 0 B BII Samlet tildeling i henhold til utbetalingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst 260 Universiteter og høyskoler 50 Statlige universiteter og høyskoler 280 Felles enheter 0 I Driftsutgifter 280 Felles enheter 21 Spesielle drittsutgifter 280 FeIles enheter 50 Senter for internasjonalisering av utdanning 280 Felles enheter 51 Drift av nasjoanale fellesoppgaver 281 Felles tiltakfor uni og hs 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post Felles tiltakfor univ og hs 45 Større utstyrsanskaffelser. kan overføres Sum havere utdanning og fagskoler xxxx xxxx Sum utbetalin er i alt Samlet tildeling I ,013 0 Bill BI BI B BI III.1 Dersom virksomheten disponererfiere oppgjorskomoer i Norges Bank enn den ordinære drifiskomoen, skal ogsa disse heholdningen spesifiseres med mnguende saldo, endring i perioden og mgaende saldo. Shke heholdrunger skal ogsa mnga i oversikien over heholdmnger rapporieri ni kapaalregnskapet Vesemlige helop spesefiseres særslah nedenfor Dato Versjon't :03 Side21

22 Unwersiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Høgskolen i Nesna Note 1 Speaffikasjoa av drifbinatekter B 2014 Referanse Inntektfra bevilgningerfra Kunnskapsdepartementet Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter) N1 1 Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet* N1 2 - brutto benyttet til investeringsformål, varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftsfilskudd (-) N1.3 - ubrukt bevilgning til investeringsformal (bruttobudsjetterte virksomheter) N1.4 - utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer lavskfivninger) (-) N1 5 - utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler ( -) N1.6 + inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) N1.7 - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1 8 Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet I 020 N1.9 Sum inntekt ra hevil nin er ra Kunnska sde artementet N1 10 * t'esentlige fildelinger,kal spestfiseres pa egne limer under opp,fillingen. lilskudd og orerformgerfra andre departement Periodens tilskuddioverføring fra andre departement* N brutto benyttet til investeringsformal / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) N utsatt mntekt fra forpliktelse knyttet ttl mvestermger (avskrivninger) (-- ) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (-) N utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.17 Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) N1.18 Sum tilskudd o over orin er ra andre de artement resendige filskudd orerforinger skal spestfiseres på egne litner under oppstillingen N1 19 Sum inntekt fra hevilgninger (linje RE Is rewhatregnskapet) N1 20 Tilskudd og overjoringerfra andre statlige firvalttungsorganer * Pefiodens tilskudd /overføring I N1.21 Periodens tilskudd 'overføring N1.21 Andre tilskudd /o erføringer i perioden N1 21A - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1 21B Periodens tilskudd joverføring fra Utdanningsdirektoratet N1 21C - utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-) N1.21D Periodens tilskudd /overføring fra NFR N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NER til andre (-) N1.29 Andre poster som vedrører filskuddloverføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) I 500 N1 30 Sum tilskudd o over orm er ra andre stalli e orvaltnin sor mner I N1 31."esentlige hidrag skirl spesifiseres»ei i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som henyttes til Investeringer skal hehandles etter fornlikielsesmodellen og st,esifisreres Kli-a,,nifiet. Tilskudd til annen Indragsfinansiert akornet* Periodens tilskuddioverføring fra regionale forskningsfond (RFF) N1 22A - utbetaling av tilskudcloverføring fra regtonale forskningsfond til andre (-) N1.22B Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater N1 32 Periodens tilskuddioverføring fra organisasjoner og stiftelser N1.33 Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private N1.34 Pefiodens tilskuddioverføring fra EUs rammeprogram for forskning N utbetaling av penodens tilskudclo erføring fra ELs rammeprogram for forskning til andre (-) N1.35A Periodens tilskudd/overforing fra Elj til undervisning og annet N utbetaling av periodens tilskuddioverforing fra EL til undervisning og annet til andre (-) N1 36A Periodens tilskud&overføring fra andre N1.37 Sum tilskudd til annen hidra inansiert aktivitet N1 38 l'esenthge Mdrag skal spestfiseres pa i egne arsinn under oppstilhogen. Midler som hesites til finvsteringer,kal hehandlei efier forphktelse,modellen og spe,tfisreres i Kli-arsmfiet. lilskudd fra garer og gaveionterkninger. Mottatte gaverigaveforsterkninger i perioden (I N ikke inntektsforte g,aver og gaveforsterkninger (-) N utsatt inntekt fra mottatte gaver gaveforsterkninger (- ) N1 42 Sum tilskudd fra gaver og gavelorsterkninger N1 43 hidrag skal spe,ifiseres pci egne hmer eller i egne itystnfi under oppoillingen. Midler,om henvues SI wresteringer skal hehandle, efier fisrpliktelse,modellen i,gspes,fisreres i KD-avsnater Sum tilskudd o overforin er ra andre Ihrile RE.3 i resultairegmkapeo I N1 44 ( ierinsi l'ed salg ar elendom, anlegg, maskiner mr.* Salg av eiendom N1 45 Dato Versjon'l Side22

23 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Salg av maskmer, utstyr mv o N1 46 Salg av andre driftsmidler N1 47 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) N1 48 Vesendigesalgsframakyoner skal kommenteres og det skal angis evemuell oremerking av mkfiene. Merk at det er den regnskapsmesåge gevinst og ikke salgssum som skal spestfiseres under driftsinmekter, j/ også note 9. Nok 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts Salgs- og letemntekter Inntekt fra oppdragsfinanstert aktivitet: StatlIge etater N1.49 Kommunale og fylkeskommunale etater N1.50 Organisasjoner og stiftelser N1 51 Næringsliv/privat N1.52 Andre N1.54 Sum inntekt ra o dra s inansiert aktivitet N1 55 Andre salgs- og leieinntekter Andre salgs- og leieinntekter I N1.56 Andre salgs- og leieinntekter N1.56 Andre salgs- og leieinntekter* N1.57 Sum andre salgs- o leieinntekter N1 59 Sum salgs- og leieinntekter dinje RE.5 i resultatregnskapet) N1 60 Andre mntekter: Gaver som skal inntektsfores N1.61 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter* N1.63 Sum andre inntekter dinje RE.6 i resultatregnskapet) N1.65 Gebyrer og lisenser* Gebyrer N1.661 Lisenser N1.662 Sum gekvrer og lisenser dinje RE.2 i resultatregnskapetj *yesentlige inntekter av denne typen skal spesiliseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnatet skal bare brukes nar gehyrerene eller hsensene skal klassijiseres som drifisinntekt fbr instausjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttei til lisenser på vegne av staten og som skal overjores til statskassen, skal slike midler klassdiseres som innrevningsvirkromhet og presenteres i avsnatet(or mnkrevningsvirksornhet i resufialregnskapet og spestfiseres i nole 9. Sum driftsinntekter N1 67 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer, Norges forskningsråd og de regionale forskningsfondene skal som hovedregel behandles regnskapsmessig som bidrag i regnskapet for 2013, Dato Version Side23

24 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Høgskolen i Nesna Note 2 Loon og sosiale kostuader Referanse Lonninger N2.1 Feriepenger N2.2 Arheidsgiyeraygift N2.3 Pensjonskostnader* N2.4 Sykepenger oe andre refusjoner N2.5 Andre ytelser N2.6 Sum lonnskostnader N2.7 Antall årsverk: N2 8 *Gjelder vtrksomheter som betaler pensjonspremte selv talle som har unntak fra bruttoprinsippe0: Pensjoner kostnadsfares i resultatregnskapet basert påfaktisk pålapt premie for regnskapsåret. Premiesats til Statens pensjonskasse er prosent for Premiesatsen for 2013 var12.16 prosent. Dato Version Side24

25 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Høgskolen i Nesna Note 3 Andre driftskostnader Referanse Husleie N3.1 Vedlikehold eune byug OR anleug N3.2 Vedlikehold og ombyuging av leide lokaler N3.3 Andre kostnader til drift av eiendom ou lokaler N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner. utstvr mv N3.5 Mindre utstvrsanskaffelser N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende N3.7 Konsulenter ou andre kjop av tjenester fra eksterne N3.8 Reiser ou diett N3.9 Ovriue driftskostnader (*) N3.10 Sum andre driftskostnader N3 11 (*) Spestfiseres yaerligere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som hor fremga av regnskapet Dato Versjon: Side25

26 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Høgskolen i Nesna Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgninesfinansierte oe bidraes finansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å tinansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som bie finansiert av bevilening på 90-post og som derfor tidligere var klassifisert som aksjer i eruppe I. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 oe er overfort til den enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet. Innskutt virksomhetskapital: Beløp Referanse Innskutt virksomhetskapital N8I.011 Oppskrivning av eierandeler i perioden (+) 0 N8I 012 Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.013 Salg av eierandeler i perioden (-) 0 N8I.014 Innskutt virksomhetska ital N8I.1 Bunden inrksomhelskap al: Bunden virksomhetskapital pr N8I.021 Kjøp av aksjer i perioden 0 N8I.022 Salg av aksjer i perioden (-) 0 N8I.023 Oppskrivning av aksjer i perioden 0 N8I.024 Nedskrivning av aksjer i perioden (-) 0 N8I.025 Bunden virksomhetska ital N8I.2 Innskutt o bunden virksomhetska ital N8I sum Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) Overført fra periodens resultat Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) Annen o t'ent virksomhetska ital N8I N8I N8I N NE111.1 Sum virksomhetska ital N8 total Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av oppfient virksomhetskapital pa egne linjer under oppstillingen. (Gjelder f. eks, virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter) Dato: Versjon: :02 Side26

27 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Høgskolen i Nesna Note 15 Avregning statlig og bidragsfmansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevil nin er: Avsetning pr Overført fra Avsetning pr. Endring i virksombets perioden kapital Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Prioritert oppgave I N Prioritert oppgave N Priontert oppgave N Andre prioriterte oppgaver* N SUM utsatt virksomhet N151.1 Strategiske formål Priontert oppgave N Priontert oppgave N Prioritert oppgave N Andre prionterte oppgaver* N SUM strategiske formål N151.2 Større investeringer Priontert oppgave N Priontert oppgave N Prioritert oppgave N Andre prioriterte oppgaver* N SUM større investeringer N151.3 Andre avsetninger Svingninger STP N Avsetninger styret N oppdatering faglige ledere N Andre formål* Public 360, videokonf I N SUM andre avsetninger N151.4 Sum Kunnskapsdepartementet N15I.KD Andre departementer Utsatt virksomhet N Strategiske formål N Større investeringer N Andre avsetninger N Sum andre departementer N151.5 Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet N15I 5A Inntektsførte bidrag: Andre statlige etater Utsatt virksomhet N Strategiske formål N Større investeringer N15I.063 Andre avsetninger N Sum andre statlige etater N151.6 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet N Strategiske formål N Større investeringer N Andre avsetninger N Sum Norges forskningsråd N151.7 Regionale forskningsfond Utsatt vtrksomhet 0 N Dato: Versjon: :06 Side27

28 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Strategiske formal N Større investeringer N Andre avsetninger N Sum regiuonale forskningsfond N151.8 Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet N Strategiske formål N Større investeringer N Andre avsetninger N Sum andre bidragsytere N151.9 Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) 0 N15I.FPF Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N Korreksjon - feriepengeforpliktelser 0 N151.10A Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 esu a o en ring av avsa an e av is u i i rags- og bevilgningsfiansiert aktivitet 0 N151.10B 161 N15111 Dato: Versjon: :06 Side28

29 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksombeter), forts Ikke inntektsførte bevil nin er bidra o aver: Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål* N Sum Kunnskapsdepartementet N Andre departementer Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål* N Sum andre departementer N Andre statlige etater (unntatt NFR) Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål* N Sum andre statlige etater N Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål* N Sum Norges forskningsråd N Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål N Tiltak/oppgave/formål* N Sum regionale forskningsfond N Andre bidragsytere King N Øvrige prosjekter N Tiltak/oppgave/formål* N Sum andre bidragsytere N Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag N151I BB Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver N Tiltak/oppgave/formål/giver N Tiltak/oppgave/formål/giver* N Sum gaver og gaveforsterkninger N Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv N1511BBG *Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. 1avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. * I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål", "Større investeringer" og eventueit "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR. Dato: Versjon: :06 Side29

30 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/570-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 22/ Forlengelse - styremedlem - Studentsamskipnaden i Nesna Saksopplysninger Funksjonsperioden for styremedlemmer fra HiNe til styret i Studentsamskipnaden i Nesna utløper 31. juli HiNe er representert ved studiesjef Alf-Magne Jacobsen og økonomi- og personalsjef Magne Elstad med rådgiver Øyvind Steinslett som felles varamann. Administrasjonen foreslår at funksjonstiden for disse forlenges med et år. Da vil funksjonstiden for dette verv, komme i overensstemmelse med styrets og rektoratets funksjonstid. Det vil følge forlengelsen av konstitueringen i studiesjefstillingen som var til behandling i styret i forrige møte, og det vil gi kontinuitet i funksjonen i en tid preget av omstilling i sektoren. Forslag til vedtak: Funksjonstiden for nåværende representanter fra HiNe i Styret for Studentsamskipnaden i Nesna forlenges fram til og med 31. juli Side30

31 Arkiv: 035 Arkivsaksnr: 2013/356-0 Saksbehandler: Finn Ola Helleberg Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 23/ Nye lokaler til IFS institutt for sykepleie i Sandnessjøen Saksopplysninger Nåværende husleieavtale for sykepleiestudiet i Sandnessjøen går ut 1.august Administrasjonen har derfor satt i gang et arbeid for å fremskaffe nye lokaler. Administrasjonen har valgt å gå bredt ut for å sikre en best mulig løsning over tid. Man har derfor både sett på hvilke muligheter som finnes i bygningsmassen på Nesna og annonsert behovet for nye lokaler til mulige tilbydere i Sandnessjøen. Alternativ 1: Nesna Høgskolen har i samarbeid med Statsbygg, og innleid arkitekt Anne Myklebust gjennomført en mulighetsstudie hva gjelder bygningsmassen på Nesna. Denne har vært omfattende, og lokaler til sykepleierstudiet er bare en del av denne. Mulighetsstudien er avsluttet, men mangler den siste kvalitetssikring. Denne pågår nå i samarbeid med Statsbygg, og planlegges ferdig i mai. Mulighetsstudien konkluderer med at det er plass til sykepleierutdanningen på Nesna. Imidlertid vil dette kreve omfattende renovering og tilpassing/ombygging. Nøyaktig omfang og kostnad er ennå ikke kjent, og vil kreve en forprosjektering. Det er nødvendig at en slik ombygging må koordineres med renovering av B-bygget. Avhengig av endelig kostnad, kan man se for seg at årlig økning i husleie på Nesna som følge av ombygging ikke er større enn at en flytting av sykepleier studiet til Nesna prismessig vil kunne konkurrere med Sandnesjøen. Det er uvisst hvorvidt det er mulig å få lokalene klare til Statsbygg har ikke kunnet fremskaffe ytterligere opplysninger om dette alternativet siden forrige styremøte. Alternativet fremstår derfor som usikkert og lite konkret. Alternativet anbefales ikke. Side31

32 Sandnessjøen Høgskolen har mottatt tilbud om lokaler fra 4 tilbydere. Hvorav tre lokaler i sentrum og ett litt utenfor sentrum. Høgskolen har vært på befaring alle 4 steder, og har innledet en dialog med alle tilbydere. Alle tilbydere planlegger å bygge om, eller bygge nytt, for å skreddersy lokalene til våre behov. Tilbudene er ikke vedlagt styresaken, da de kun foreligger som utkast og skisser. Her følger en overordnet oversikt over vurderingen av tilbudene: Sammenstilling av tilbydere i Sandnessjøen TK Coop Havnevesenet Hebo Beliggenhet ifm transport Fleksibilitet Overordnet funksjonalitet Klasserom Kantine Spesialrom Kontorer Parkering Nærhet til bibliotek Nærhet til kompetanseaktører Pris Støy ifm ombygging Støyskjerming Ferdige planer Usikkerhet i prosjektet Karakter 1-6, hvor 6 er best Alternativ 2: TK TK tilbyr lokaler samme bygg som IFS er lokalisert pr. i dag. Tilbyder ønsker å rydde hele andre etasje, slik at man får lokaler på samme plan. Utkast til plantegning foreligger, men tilfredsstiller ikke alle krav. Tilbyder ønsker å gå i dialog med HiNe for å tilpasse lokalene til våre behov. Tilbudet er klart billigst (1250 pr m2), og krever ingen godkjenning av myndighetene. Dersom styret velger å se bort i fra administrasjonens innstilling om utsettelse, rangeres dette tilbudet som nummer 1. Da med bakgrunn i pris og sikkerhet for realisering. Side32

33 Alternativ 3: Haarek Eiendom A/S (COOP-bygget) Haarek eiendom tilbyr ombygging av hele 2 etasje i COOP-bygget. Det planlegges i tillegg bygging av boliger i 2 eller flere etasjer over. Prosjektet er ennå ikke godkjent av lokale myndigheter. Prosjektet rangeres som nummer 3 av de i Sandnessjøen på bakgrunn av pris (1750 pr.m2). Alternativ 4: Hebo Eiendom (Ved HIAS) Hebo eiendom tilbyr nye lokaler tilpasset våre behov. Eiendommen ligger noe utenfor sentrum og vil gjøre det noe vanskeligere med adkomst enn øvrige tilbud. Tilbudet er nest billigst(1490 pr. m2) og krever ingen godkjenning. Tilbudet rangeres som nummer 2 av de i Sandnessjøen på bakgrunn av pris og beliggenhet. Alternativ 5: Alstahaug Havnevesen Alstahaug Havnevesen tilbyr nye lokaler på toppen av eksisterende havnelager. Prosjektet er ennå ikke ferdig utviklet og krever godkjenning fra lokale myndigheter. De ansatte ved IFS foretrekker dette alternativet p.g.a. at det planlegges samlokalisering av alle kompetansekrefter i området og beliggenhet i forhold til kommunikasjon, bibliotek mv. Tilbudet er klart dyrest pr i dag (2500+ pr. m2) og rangeres derfor som nummer 4 av de i Sandnessjøen. Alternativ 6: Utsettelse av beslutning. I perioden siden forrige styremøte har politisk ledelse klargjort forhold rundt kommende strukturmelding, og også gitt signaler vedrørende gjennomgangen av finansieringssystemet. Utfallet av disse pågående prosessene er ikke kjent, men de vil kunne få betydelige konsekvenser for vår økonomi og aktivitet. Det synes for administrasjonen å være uklokt å inngå en leieavtale som går over lang tid, når virksomhetens fremtid er uavklart. Pris pr kvadratmeter vil påvirkes av leieforholdets lengde, og det synes lite sannsynlig at man vil får med seg departementet på å godkjenne er satsning nå. I tillegg vil alternativ 5 (Havnevesenet) måtte velges bort med den prisen de kan tilby pr i dag. Imidlertid er det mulig å se for seg at prosjektet vil kunne presse prisen ned, dersom man får noe mer tid. De ansatte ved IFL foretrekker dette alternativet, og Havnevesenet ser det som positivt dersom de kan få bedre tid til å utarbeide et endelig tilbud. Ledelsen har derfor vært i dialog med eier av sykepleierutdanningens nåværende lokaler med tanke på å utvide leieforholdet for en kortere periode. Eier har sagt seg villig til å forlenge dagens lokaler for at vi skal kunne kjøpe oss noe tid til å ta en langsiktig avgjørelse når stortingsmeldinger og finansieringssystem foreligger. Samtlige tilbydere er gjort kjent med administrasjonens innstilling, og som nevnt over, opprettholdes ved tilbudene fra TK27-29 og Havnevesenet, som er hhv billigst og foretrukket av de ansatte, dersom administrasjonens innstilling tas til følge. Side33

34 Haarek eiendom fremholder at tilbud på leie av lokaler var gitt under forutsetning av at en avgjørelse ble tatt før sommeren, og at innflytting kunne skje i løpet av Dersom styret går for administrasjonens innstilling vil de gå ut i markedet, og forsøke å leie ut til andre leietakere. Hebo eiendom varsler at de ved en utsettelse ikke lenger ser seg bundet til tilbudet, men at de gjerne fortsetter dialogen og evt. fremmer et nytt tilbud. Det er naturlig for administrasjonen å innstille til styret at avgjørelse vedrørende inngåelse av avtale om nye lokaler i Sandnessjøen utsettes til vi har klarhet i hva nytt finansieringssystem og ny struktur vil innebære for oss. Løsningen innebærer en utvidelse av klasserom i eksisterende lokaler, samt noe vedlikehold. Dette må vi uansett utføre for å holde utdanningen frem til I praksis vil dette si at vi innstiller på at vi forlenger leien av nåværende lokaler i ett år og at avgjørelse vedrørende nye lokaler tas våren Dette alternativet sikrer at vi ikke forhaster oss i beslutningen, og at vi kan finne en løsning som er god ut over 2017 perspektivet. De ansatte ved IFL er innforstått med, og aksepterer, og ser hensiktsmessigheten i administrasjonens innstilling. Forslag til vedtak: Leiekontrakt i nåværende lokaler forlenges, og styret utsetter beslutning vedrørende nye lokaler for Institutt for Sykepleie til juni Side34

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 STYRET Møtedato 11.03.2016 Tidspunkt Kl. 13.00 Lunsj serveres kl. 12.30 Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e post til alle medlemmer

Detaljer

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik:

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: LEDELSESKOMMENTAR ÅRSREGNSKAP2012 Institusjonens formål Høgskolen i Molde (HiMolde) er en statlig vitenskaplig høyskole i logistikk. HiMolde skal tilby

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 20.05.2015 kl. 10:00 13:30 Sted: Rom D-210 Høgskolen i Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Tromsø. Note 31.08.2012 31.08.2011 31.12.2011 Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 315 444 1 170 615 1 889 392 Linje 1 Tilskudd og overføringer

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2015. HS-V-33/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00

TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 27. september 2013 kl.09:00 De som er her møter på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 24. september 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: Styremedlemmer STYREMØTE 24. september 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet. 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.10.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2012. HS-V-33/12 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg / SØR Tidligere

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2015 Ledelseskommentar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2015... 4 2.1. Finansiell status første halvår... 4 2.2. Måloppnåelse...

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest til sekretæren på mobil 45 22 46 90, e-post: svenef@hinesna.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest til sekretæren på mobil 45 22 46 90, e-post: svenef@hinesna.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsonsgate 27 Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer