INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten Fagenhet for videregående opplæring OPPLÆRING Oversiktstabell for skolene Adolf Øiens skole (inngår i AGT) Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings skole (inngår i AGT) Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) Åfjord vg skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Enhet for regional utvikling Fylkesbiblioteket VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag i

2 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag ii

3 Politiske organ Faktaopplysninger: Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (AP) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Nærings- og nyskapingskomiteen, Kultur-, idrett og velferdskomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Fylkesting Fylkesutvalg Fylkesordfører Komiteer Kontrollutv. og kjøp av kontrollutvalgstj Råd Partistøtte Valgavvikling 2) Kjøp av revisjonstjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 7 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 1

4 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 2

5 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 3

6 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 4

7 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger: Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk (pr ): Budsjettert antall årsverk i 2009: 8,1 inkl. 2,1 informasjonsrådgiver 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr., og pol.sekr. (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Informasjon Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : På dette ansvarsområdet dekkes i tillegg til lønn og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter, informasjonstiltak, sekretariatsfunksjoner m.v. I løpet av 2008 ble det gjennomført en omorganisering av ledelsessekretariatet, som i sin helhet ble lagt inn under fylkesrådmannen. Samtidig ble det delt i to grupper, fylkestingsekretariatet og fylkesordførerens rådgiverstab, som har fått benevnelsen politisk sekretariat internt. Fra før inngår gruppen informasjon i fylkesrådmannsenheten. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Ida Munkeby regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør Harald Hegle økonomidirektør Morten Wolden direktør for strategi og samhandling VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 5

8 Morten Wolden er også leder av Informasjonsgruppen.. Oppgavene er å legge til rette for at fylkeskommunen kan fremstå i media og i omgivelsene for øvrig som en kreativ organisasjon i pakt ved vår ambisjon. Fylkestingsekretariatet er styrket med en person som også er leder for gruppen, Gudrun Kulbotten Sjøvold. Gruppen har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturahåndheving og budsjettkontroll for politisk avdeling,. Avdelingen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Avdelingen har også ansvaret for gjennomføringen av valgarbeidet i STFK. Politisk sekretariat. Oppgaver er å bistå Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 6

9 Plan- og styringsavdelingen Faktaopplysninger: Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, økonomidirektør Harald Hegle Fagleder: Berit Johnsen Gausdal Faktisk antall årsverk (pr ): 5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon KS- kontingenter Bedriftsidrettslag Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystemer som BMS og økonomisystemer. Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 7

10 Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger: Leder: Nina Fossheim Faktisk antall årsverk (pr ): 13,5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 14 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Opplæring/utvikling Stillingsbank Medarbeiderløftet Publikumstjenesten AMS/yrkesskade/KF Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige lærere Lærlinger Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arbeidsgivertjenesten yter tjenester for fylkesrådmannen og alle fylkeskommunale enheter med deres ledere og medarbeidere. Arbeidsområder omfatter m.a.: Rådgivning om personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA/HMS og arbeidsmiljøspørsmål. Koordinering av kompetanseutvikling. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter. Drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. Planlegging og gjennomføring av kompetanseheving, IKT. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 8

11 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Siri Koldaas Faktisk antall årsverk (pr ): 23,7 Budsjettert antall årsverk i 2009: 23,7 I tillegg til 10 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 7 håndverkere v/rotvoll verksted, samt 1 driftsleder og 5 renholdere ved fylkeshuset. (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon Fylkeshuset Leie av lokaler ekskl. Fylkeshuset Forsikringer Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 Videregående skoler Fylkeshuset Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Sør-Trøndelag fylkeskommune har en bygningsmasse på ca m2, i hovedsak videregående skoler. Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar eierrollen på vegne av fylkeskommunen mht utvikling, kjøp/salg, utbygging og vedlikehold av eiendommene, bygging av nye skoler og tannklinikker samt teknisk rådgivning til skolene.videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter vedrørende lokaler og tomteområder samt drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet (HIST). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 9

12 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk (pr ): 5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 6 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon E-handel Post/budtj. /porto Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt*) *) Mva.refusjon er ikke hensyntatt. Det forventes at denne vil bli endret i samsvar med reduksjon i budsjett ( ) for kjøp av post- og budtjenester. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 20 kommuner i Sør-Trøndelag Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: System for intern kontroll Enheten har også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset. I tillegg er ansvaret for miljøsertifisering av de videregående skoler lagt til enheten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 10

13 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk 2009: 9 (pluss 4 lærlinger) 12 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett IKT-tjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett IKT-tjenester IKT-tjenester skole Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens felles systemer og datanettverk driftes og forvaltes på på en sikker måte med høy oppetid. Dette innbefatter: Brukerstøtte for alle ansatte Overvåkning/drift av bredbåndslinjer til alle enheter Kontorstøtteløsninger inkl. felles E-post for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder I tillegg utføres oppgaver innen: Avtaleforvaltning og rådgivning innenfor: o Sikkerhetsløsninger o Data- og kommunikasjon tekniske løsninger o Programvare lisensavtaler o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører innen data og kommunikasjon Strategisk arbeid/planer innenfor IKT-området VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 11

14 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Mette Hovstein Kviseth Faktisk antall årsverk (pr ): 10 Budsjettert antall årsverk i 2009: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. Tjeneste 4201 Administrativ ledelse gjelder feriepenger av sykepenger. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 12

15 Arkivtjenesten Faktaopplysninger: Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk (pr ): 8, inkl. 1 prosjektstilling Budsjettert antall årsverk i 2009: 7 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Arkiv Arkiv, prosjekter Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen, og sentralarkiv for det elektroniske og det papirbaserte arkivet for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører også kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet, driver brukerstøtte for de lokale arkivarene og står til tjeneste for saksbehandlere i sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten håndterer også innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. Arkivet er fylkeskommunens felles hukommelse! Arkivtjenesten er også sentralt fakturamottak for hele fylkeskommunen, med skanning og oppbevaring av alle inngående fakturaer. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 13

16 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger: Ledere: Grethe Jøndahl, Eirik Granaas, Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk (pr ): 49,1 Budsjettert antall årsverk i 2009: 50,2 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon Fellestjenester Etter-/videreutdanning Gjesteelever Særskilt tilpasset vg opplæring PP-tjenesten Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med inst Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. Drifte skoleadministrative systemer Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet Drive fram Skolebruksplan 3 Fremme politiske saker innen opplæring Internasjonalisering VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 14

17 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 15

18 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 16

19 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 17

20 Oversiktstabell for skolene FAKTAARK SKOLER 2009 Regnskap Vedtatt ) budsj Fakt. elever Program 2008/2009 Elevplasser 07/08 2.) 08/09 2.) 3.) Årsv. pr jan. 08 Adolf Øien SS,ST 47, Brundalen AO,BA,DH,EL,HS,MK,PB,ST,TP 207, Byåsen AO,HS,MK,RM,ST,TP 161, Fosen AO,BA,DH,EL,HS,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 81, x Frøya DH,EL,HS,NA,PB,RM,ST,TP 33, Gauldal BA,DH,HS,ME,PB,RM,SS,ST,TP 64, x Gerhard Sch AA,AO,DH,HS,PB,ST 94, Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 125, x Hemne BA,HS,PB,RM,SS,ST,TP 34, x Hitra BA,EL,HS,PB,RM,SS,ST,TP 29, x Ladejarlen EL,PB,RM,TP 98, Malvik AO,BA,DH,EL,HS,ID,ST,TP 62, x Meldal BA,DH,EL,HS,MK,PB,RM,SS,TP 70, Melhus AO,BA,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 87, x Oppdal BA,DH,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 62, x Orkdal AO,HS,ID,MD,PB,SS,ST,TP 75, x Ringve MD,MK,ST 58, Rissa BA,DH,EL,HS,NA,PB,ST,TP 37, x Røros AO,BA,DH,HS,MK,PB,RM,SS,ST,TP 69, x Selbu BA,HS,NA,PB,RM,ST,TP 32, x Skjetlein BA,DH,NA,PB 60, Strinda AO,ID,SS,ST 69, Tiller AO,BA,HS,PB,SS,ST 113, T.Katedralsk MD,MK,ST 82, Åfjord BA,HS,RM,ST,TP 28, x , Egne areal m 2 Leid Bruk av areal m 2 idrettsh. 1.) 2.) 3.) Regnskap 2007 inkluderer avskrivninger på kr 68 mill Elevtall er helårselever - referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen og Byåsen).(Ekskl fagoppl. i skole, samt VO Gerh.Sch), VO inkl i 08/09 Program: AA=allmen,øk.,adm.fag, AO=alternativ opplæring, BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 18

21 Adolf Øiens skole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 330 Totalt 390 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 19

22 Brundalen vg skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 32 Bygg- og anleggsteknikk 210 Design og håndverksfag 134 Elektrofag 60 Helse- og sosialfag 180 Medier og kommunikasjon 87 Påbygging 80 Studiespesialisering 186 Teknikk og indistruell prod. 75 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 20

23 Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 8 Helse- og sosialfag 130 Medier og kommunikasjon 87 Resaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 418 Teknikk og industriell prod. 195 Totalt 913 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 21

24 Fosen vg skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 15 Design og håndverksfag 18 Elektrofag 55 Helse- og sosialfag 32 Idrettsfag 49 Musikk, dans og drama 42 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 26 Service og samferdsel 21 Studiespesialisering 97 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 422 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 22

25 Frøya vg skole REKTOR: Lene Strandli (inntil ) TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 21 Naturbruk 22 Påbygging 14 Restaurant- og matfag 11 Studiespesialisering 44 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 149 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 23

26 Gauldal vg skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 60 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 45 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 8 Service og samferdsel 22 Studiespesialisering 99 Teknikk og industriell prod. 31 Totalt 311 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 24

27 Gerhard Schønings skole (inngår i AGT) REKTOR: Harald Volan TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Allmenne, øk. og adm.fag 19 Alternativ opplæring 32 Design og håndverksfag 60 Helse- og sosialfag 45 Påbygging 75 Studiespesialisering 505 Totalt 736 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har et utstrakt voksenopplæringstilbud. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 25

28 Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 8 Elektrofag 90 Idrettsfag 174 Musikk, dans og drama 90 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 677 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 26

29 Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 8 Helse- og sosialfag 25 Påbygging 15 Resraurant- og matfag 11 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 78 Teknikk og industriell prod. 34 Totalt 197 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 27

30 Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 17 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 19 Påbygging 4 Restaurant- og matfag 3 Service og samferdsel 13 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 17 Totalt 137 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 28

31 Ladejarlen vg skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Elektrofag 119 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 195 Teknikk og industriell prod. 50 Totalt 424 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 29

32 Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 30 Helse- og sosialfag 75 Idrettsfag 81 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 424 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 30

33 Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 54 Design og håndverksfag 15 Elektrofag 61 Helse- og sosialfag 45 Medier- og kommunikasjon 29 Påbygging 20 Restaurant- og matfag 25 Service og samferdsel 6 Teknikk og industriell prod. 75 Totalt 330 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 31

34 Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 14 Bygg- og anleggsteknikk 30 Elektrofag 45 Helse- og sosialfag 60 Idrettsfag 141 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 23 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 124 Teknikk og industriell prod. 66 Totalt 559 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 32

35 Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 17 Design og håndverksfag 16 Elektrofag 25 Helse- og sosialfag 29 Idrettsfag 91 Påbygging 26 Restaurant- og matfag 16 Service og samferdsel 14 Studiespesialisering 93 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 347 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 33

36 Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Helse- og sosialfag 50 Idrettsfag 75 Musikk, dans og drama 49 Påbygging 30 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 163 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 439 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2007 Jfr Meldal vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 34

37 Ringve vg skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Medier og kommunikasjon 85 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 259 Totalt 429 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 35

38 Rissa vg skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 22 Design og håndverksfag 6 Elektrofag 6 Helse- og sosialfag 18 Naturbruk 10 Påbygging 15 Studiespesialisering 81 Teknikk og industriell prod. 32 Totalt 190 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 36

39 Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 20 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 21 Medier og kommunikasjon 39 Påbygging 21 Restaurant- og matfag 2 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 94 Teknikk og industriell prod. 29 Totalt 283 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 37

40 Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 25 Helse- og sosialfag 17 Naturbruk 10 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 6 Studiespesialisering 48 Teknikk og industriell prod. 9 Totalt 130 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m2 Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 38

41 Skjetlein vg skole REKTOR: Geir Haugland TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 30 Naturbruk 187 Påbygging 30 Totalt 277 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 39

42 Strinda vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 14 Idrettsfag 180 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 360 Totalt 599 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 40

43 Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 29 Bygg- og anleggsteknikk 165 Helse- og sosialfag 120 Påbygging 30 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 180 Totalt 644 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 41

44 Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Medier og kommunikasjon 85 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 435 Totalt 605 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 42

45 Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 50 Helse- og sosialfag 17 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 26 Totalt 154 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 43

46 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 44

47 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 45

48 Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger: Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk i 2009: 189 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) 194,4 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Klinikkene pr aug 2008, og budsjetterte årsverk 2009 (uten fylkestannlegens adm.) Distrikt Klinikker + Tannleger Tannpleiere Sekretærer / Årsverk i alt biklinikker annet pers. SUM ,9 21,6 88,5 189 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett Administrasjon (f.tannl.) Fellestjenester Pasientbehandling Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Forslag budsjett 2009 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Behandlingsutstyr Digital røntgen Sum investering Forslag budsjett 2009 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 46

49 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 47

50 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 48

51 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 49

52 Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger: Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, regionaldirektør Ida Munkeby Tore Kiste, fagleder areal, miljø (inkl. vei) Odd Moldestad, fagleder samferdsel Gleny Foslie, fagleder næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagleder kultur Gørill Holte, leder administrasjon Budsjett 2009 Faktisk pr Fast 52,3 47,4 Midlertidig 13,5 12,5 65,8 59,9 Det er opprettet flere faste stillinger innenfor enheten. Flere av de som tidligere har hatt et vikariat/engasjement har fått fast tilsetting. (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon Næringsutv. og reg. utvikling Fylkesveier Kollektivtransport Kultur Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Fylkesveier Forskottering E Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 50

53 Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 51

54 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger: Leder: Lisbeth Tangen Faktisk antall årsverk (pr ): 10,1 (i tillegg 1,0 årsverk i prosjekter.) Budsjettert antall årsverk i 2009: 10,1 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 778 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkesbiblioteket har ansvaret for utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innen bibliotekfeltet. Enhetens ansvarsområdet omfatter : - Utlån av litteratur til kommune (Fjernlån) - Rådgivnings- og utviklingsoppgaver - Biblioteksutvikling - Bokbusstjenester - Utlån av lesesett - Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 52

55 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 53

Vedlegg Strategiplan 2015-2018

Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 11.2.2008 kl 08:00 Møtested: Rom A105, Til behandling sak 1-8/2008 Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT Kortversjon 2010. Layout : info STFK

ÅRSRAPPORT Kortversjon 2010. Layout : info STFK ÅRSRAPPORT Kortversjon 2010 Layout : info STFK 290 500 innbyggere 18 832 kvadratkilometer 25 kommuner : 2010 Vi leverer tjenester vi kan være stolte over Fylkeskommunen er en produsent av offentlige tjenester

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer

Årsrapport 2012. Med regnskap 2012. gode ideer Årsrapport 2012 Med regnskap 2012 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG FORNYELSE...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: 22. og 23.04.2008 kl. 9:00 Møtested: Fylkeshuset Andre opplysninger: SAKLISTE Sak 17/2008 Seksualisert trakassering blant elever og ansatte

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 Fylkesrådmannens forslag gode ideér 1 INNLEDNING... 1 1.1 Utforming av dokumentet... 1 1.2 Delegasjon... 3 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER... 4 2.1

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Strategiplan 2010-2013

Strategiplan 2010-2013 Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 Fylkesrådmannens forslag gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem Forord Fylkestinget vedtok overordnede mål og strategier for fylkeskommunens

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007 14.05.2007 1 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2007 pr. 14.05.07 Strategisk plan for kompetanseutvikling

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Del 2 Budsjett 2012

INNHOLDSFORTEGNELSE. Del 2 Budsjett 2012 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 2 1. Virksomheter... 57 Ansvar 211 SMI-skolen... 57 Videregående skoler... 58 Ansvar 252 Blakstad videregående skole... 60 Ansvar 258 Møgelesu videregående skole... 62 Ansvar

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.3. 1 Kartlegging av ansvarsområder,

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012 KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 212 Innhold BAKGRUNN... 4 1 SAMMENDRAG... 6 2 FINANSIERINGSANALYSE... 9 Driftsinntekter... 9 Driftsutgiftene... 11 Brutto resultatgrad... 14 Netto driftsresultat...

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Utfordringsdokument gode ideér 1 UTVIKLINGSSTRATEGIER 2012-15... 1 1.1 Fylkeskommunens rolle... 1 1.1.1 Regional- og fylkeskommunal planstrategi... 1 1.1.2 Næringsutvikling og

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer