INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten IKT- tjenesten Regnskapstjenesten Arkivtjenesten Fagenhet for videregående opplæring OPPLÆRING Oversiktstabell for skolene Adolf Øiens skole (inngår i AGT) Brundalen vg skole Byåsen vg skole Fosen vg skole Frøya vg skole Gauldal vg skole Gerhard Schønings skole (inngår i AGT) Heimdal vg skole Hemne vg skole Hitra vg skole Ladejarlen vg skole Malvik vg skole Meldal vg skole Melhus vg skole Oppdal vg skole Orkdal vg skole Ringve vg skole Rissa vg skole Røros vg skole Selbu vg skole Skjetlein vg skole Strinda vg skole Tiller vg skole Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) Åfjord vg skole TANNHELSE Tannhelsetjenesten REGIONAL UTVIKLING Enhet for regional utvikling Fylkesbiblioteket VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag i

2 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag ii

3 Politiske organ Faktaopplysninger: Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (AP) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Nærings- og nyskapingskomiteen, Kultur-, idrett og velferdskomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Fylkesting Fylkesutvalg Fylkesordfører Komiteer Kontrollutv. og kjøp av kontrollutvalgstj Råd Partistøtte Valgavvikling 2) Kjøp av revisjonstjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 7 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 1

4 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 2

5 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 3

6 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 4

7 Fylkesrådmannen Faktaopplysninger: Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk (pr ): Budsjettert antall årsverk i 2009: 8,1 inkl. 2,1 informasjonsrådgiver 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr., og pol.sekr. (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Informasjon Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : På dette ansvarsområdet dekkes i tillegg til lønn og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter, informasjonstiltak, sekretariatsfunksjoner m.v. I løpet av 2008 ble det gjennomført en omorganisering av ledelsessekretariatet, som i sin helhet ble lagt inn under fylkesrådmannen. Samtidig ble det delt i to grupper, fylkestingsekretariatet og fylkesordførerens rådgiverstab, som har fått benevnelsen politisk sekretariat internt. Fra før inngår gruppen informasjon i fylkesrådmannsenheten. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Ida Munkeby regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør Harald Hegle økonomidirektør Morten Wolden direktør for strategi og samhandling VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 5

8 Morten Wolden er også leder av Informasjonsgruppen.. Oppgavene er å legge til rette for at fylkeskommunen kan fremstå i media og i omgivelsene for øvrig som en kreativ organisasjon i pakt ved vår ambisjon. Fylkestingsekretariatet er styrket med en person som også er leder for gruppen, Gudrun Kulbotten Sjøvold. Gruppen har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturahåndheving og budsjettkontroll for politisk avdeling,. Avdelingen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Avdelingen har også ansvaret for gjennomføringen av valgarbeidet i STFK. Politisk sekretariat. Oppgaver er å bistå Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 6

9 Plan- og styringsavdelingen Faktaopplysninger: Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, økonomidirektør Harald Hegle Fagleder: Berit Johnsen Gausdal Faktisk antall årsverk (pr ): 5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 5 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon KS- kontingenter Bedriftsidrettslag Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 0 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystemer som BMS og økonomisystemer. Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 7

10 Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger: Leder: Nina Fossheim Faktisk antall årsverk (pr ): 13,5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 14 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Administrasjon Tillitsv/verneombud Opplæring/utvikling Stillingsbank Medarbeiderløftet Publikumstjenesten AMS/yrkesskade/KF Elev- og yrkessk.forsikr Overtallige lærere Lærlinger Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arbeidsgivertjenesten yter tjenester for fylkesrådmannen og alle fylkeskommunale enheter med deres ledere og medarbeidere. Arbeidsområder omfatter m.a.: Rådgivning om personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA/HMS og arbeidsmiljøspørsmål. Koordinering av kompetanseutvikling. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter. Drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. Planlegging og gjennomføring av kompetanseheving, IKT. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 8

11 Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Siri Koldaas Faktisk antall årsverk (pr ): 23,7 Budsjettert antall årsverk i 2009: 23,7 I tillegg til 10 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 7 håndverkere v/rotvoll verksted, samt 1 driftsleder og 5 renholdere ved fylkeshuset. (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon Fylkeshuset Leie av lokaler ekskl. Fylkeshuset Forsikringer Utleie av lokaler og tomteområder Vedlikehold av skolebygg ENØK Rotvoll verksted Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 Videregående skoler Fylkeshuset Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Sør-Trøndelag fylkeskommune har en bygningsmasse på ca m2, i hovedsak videregående skoler. Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar eierrollen på vegne av fylkeskommunen mht utvikling, kjøp/salg, utbygging og vedlikehold av eiendommene, bygging av nye skoler og tannklinikker samt teknisk rådgivning til skolene.videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter vedrørende lokaler og tomteområder samt drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet (HIST). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 9

12 Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk (pr ): 5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 6 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon E-handel Post/budtj. /porto Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt*) *) Mva.refusjon er ikke hensyntatt. Det forventes at denne vil bli endret i samsvar med reduksjon i budsjett ( ) for kjøp av post- og budtjenester. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 20 kommuner i Sør-Trøndelag Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: System for intern kontroll Enheten har også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset. I tillegg er ansvaret for miljøsertifisering av de videregående skoler lagt til enheten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 10

13 IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk 2009: 9 (pluss 4 lærlinger) 12 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett IKT-tjenester Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett IKT-tjenester IKT-tjenester skole Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens felles systemer og datanettverk driftes og forvaltes på på en sikker måte med høy oppetid. Dette innbefatter: Brukerstøtte for alle ansatte Overvåkning/drift av bredbåndslinjer til alle enheter Kontorstøtteløsninger inkl. felles E-post for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder I tillegg utføres oppgaver innen: Avtaleforvaltning og rådgivning innenfor: o Sikkerhetsløsninger o Data- og kommunikasjon tekniske løsninger o Programvare lisensavtaler o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører innen data og kommunikasjon Strategisk arbeid/planer innenfor IKT-området VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 11

14 Regnskapstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Mette Hovstein Kviseth Faktisk antall årsverk (pr ): 10 Budsjettert antall årsverk i 2009: 10 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Regnskap Administrativ ledelse Premieavvik Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. Tjeneste 4201 Administrativ ledelse gjelder feriepenger av sykepenger. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 12

15 Arkivtjenesten Faktaopplysninger: Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk (pr ): 8, inkl. 1 prosjektstilling Budsjettert antall årsverk i 2009: 7 (tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett Arkiv Arkiv, prosjekter Sum utgift Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen, og sentralarkiv for det elektroniske og det papirbaserte arkivet for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører også kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet, driver brukerstøtte for de lokale arkivarene og står til tjeneste for saksbehandlere i sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten håndterer også innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. Arkivet er fylkeskommunens felles hukommelse! Arkivtjenesten er også sentralt fakturamottak for hele fylkeskommunen, med skanning og oppbevaring av alle inngående fakturaer. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 13

16 Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger: Ledere: Grethe Jøndahl, Eirik Granaas, Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk (pr ): 49,1 Budsjettert antall årsverk i 2009: 50,2 (Tall i hele kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon Fellestjenester Etter-/videreutdanning Gjesteelever Særskilt tilpasset vg opplæring PP-tjenesten Opplæring i arbeidslivet Voksenopplæring Grunnskoleoppl. i sos/med inst Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. Drifte skoleadministrative systemer Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet Drive fram Skolebruksplan 3 Fremme politiske saker innen opplæring Internasjonalisering VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 14

17 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 15

18 OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 16

19 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 17

20 Oversiktstabell for skolene FAKTAARK SKOLER 2009 Regnskap Vedtatt ) budsj Fakt. elever Program 2008/2009 Elevplasser 07/08 2.) 08/09 2.) 3.) Årsv. pr jan. 08 Adolf Øien SS,ST 47, Brundalen AO,BA,DH,EL,HS,MK,PB,ST,TP 207, Byåsen AO,HS,MK,RM,ST,TP 161, Fosen AO,BA,DH,EL,HS,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 81, x Frøya DH,EL,HS,NA,PB,RM,ST,TP 33, Gauldal BA,DH,HS,ME,PB,RM,SS,ST,TP 64, x Gerhard Sch AA,AO,DH,HS,PB,ST 94, Heimdal AO,EL,ID,MD,SS,ST 125, x Hemne BA,HS,PB,RM,SS,ST,TP 34, x Hitra BA,EL,HS,PB,RM,SS,ST,TP 29, x Ladejarlen EL,PB,RM,TP 98, Malvik AO,BA,DH,EL,HS,ID,ST,TP 62, x Meldal BA,DH,EL,HS,MK,PB,RM,SS,TP 70, Melhus AO,BA,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 87, x Oppdal BA,DH,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 62, x Orkdal AO,HS,ID,MD,PB,SS,ST,TP 75, x Ringve MD,MK,ST 58, Rissa BA,DH,EL,HS,NA,PB,ST,TP 37, x Røros AO,BA,DH,HS,MK,PB,RM,SS,ST,TP 69, x Selbu BA,HS,NA,PB,RM,ST,TP 32, x Skjetlein BA,DH,NA,PB 60, Strinda AO,ID,SS,ST 69, Tiller AO,BA,HS,PB,SS,ST 113, T.Katedralsk MD,MK,ST 82, Åfjord BA,HS,RM,ST,TP 28, x , Egne areal m 2 Leid Bruk av areal m 2 idrettsh. 1.) 2.) 3.) Regnskap 2007 inkluderer avskrivninger på kr 68 mill Elevtall er helårselever - referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen og Byåsen).(Ekskl fagoppl. i skole, samt VO Gerh.Sch), VO inkl i 08/09 Program: AA=allmen,øk.,adm.fag, AO=alternativ opplæring, BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 18

21 Adolf Øiens skole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 330 Totalt 390 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,1 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 19

22 Brundalen vg skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 32 Bygg- og anleggsteknikk 210 Design og håndverksfag 134 Elektrofag 60 Helse- og sosialfag 180 Medier og kommunikasjon 87 Påbygging 80 Studiespesialisering 186 Teknikk og indistruell prod. 75 Totalt ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 20

23 Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 8 Helse- og sosialfag 130 Medier og kommunikasjon 87 Resaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 418 Teknikk og industriell prod. 195 Totalt 913 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL: Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 21

24 Fosen vg skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 15 Design og håndverksfag 18 Elektrofag 55 Helse- og sosialfag 32 Idrettsfag 49 Musikk, dans og drama 42 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 26 Service og samferdsel 21 Studiespesialisering 97 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 422 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 22

25 Frøya vg skole REKTOR: Lene Strandli (inntil ) TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 21 Naturbruk 22 Påbygging 14 Restaurant- og matfag 11 Studiespesialisering 44 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 149 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 23

26 Gauldal vg skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 60 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 45 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 8 Service og samferdsel 22 Studiespesialisering 99 Teknikk og industriell prod. 31 Totalt 311 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,8 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 24

27 Gerhard Schønings skole (inngår i AGT) REKTOR: Harald Volan TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Allmenne, øk. og adm.fag 19 Alternativ opplæring 32 Design og håndverksfag 60 Helse- og sosialfag 45 Påbygging 75 Studiespesialisering 505 Totalt 736 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har et utstrakt voksenopplæringstilbud. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 25

28 Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 8 Elektrofag 90 Idrettsfag 174 Musikk, dans og drama 90 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 677 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,3 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 26

29 Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 8 Helse- og sosialfag 25 Påbygging 15 Resraurant- og matfag 11 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 78 Teknikk og industriell prod. 34 Totalt 197 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 27

30 Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 17 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 19 Påbygging 4 Restaurant- og matfag 3 Service og samferdsel 13 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 17 Totalt 137 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 28

31 Ladejarlen vg skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Elektrofag 119 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 195 Teknikk og industriell prod. 50 Totalt 424 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,4 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 29

32 Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 30 Helse- og sosialfag 75 Idrettsfag 81 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 424 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 30

33 Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 54 Design og håndverksfag 15 Elektrofag 61 Helse- og sosialfag 45 Medier- og kommunikasjon 29 Påbygging 20 Restaurant- og matfag 25 Service og samferdsel 6 Teknikk og industriell prod. 75 Totalt 330 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 31

34 Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 14 Bygg- og anleggsteknikk 30 Elektrofag 45 Helse- og sosialfag 60 Idrettsfag 141 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 23 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 124 Teknikk og industriell prod. 66 Totalt 559 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 32

35 Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 17 Design og håndverksfag 16 Elektrofag 25 Helse- og sosialfag 29 Idrettsfag 91 Påbygging 26 Restaurant- og matfag 16 Service og samferdsel 14 Studiespesialisering 93 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 347 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,2 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 33

36 Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Helse- og sosialfag 50 Idrettsfag 75 Musikk, dans og drama 49 Påbygging 30 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 163 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 439 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter 2007 Jfr Meldal vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,6 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 34

37 Ringve vg skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Medier og kommunikasjon 85 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 259 Totalt 429 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,5 Øvrig pers. pr ,6 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 35

38 Rissa vg skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 22 Design og håndverksfag 6 Elektrofag 6 Helse- og sosialfag 18 Naturbruk 10 Påbygging 15 Studiespesialisering 81 Teknikk og industriell prod. 32 Totalt 190 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,1 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 36

39 Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 20 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 21 Medier og kommunikasjon 39 Påbygging 21 Restaurant- og matfag 2 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 94 Teknikk og industriell prod. 29 Totalt 283 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,0 Øvrig pers. pr ,0 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 37

40 Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 25 Helse- og sosialfag 17 Naturbruk 10 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 6 Studiespesialisering 48 Teknikk og industriell prod. 9 Totalt 130 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m2 Leide areal, m Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 38

41 Skjetlein vg skole REKTOR: Geir Haugland TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 30 Naturbruk 187 Påbygging 30 Totalt 277 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,8 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 39

42 Strinda vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 14 Idrettsfag 180 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 360 Totalt 599 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,2 Øvrig pers. pr ,3 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 40

43 Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 29 Bygg- og anleggsteknikk 165 Helse- og sosialfag 120 Påbygging 30 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 180 Totalt 644 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,9 Øvrig pers. pr ,5 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 41

44 Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Medier og kommunikasjon 85 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 435 Totalt 605 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,7 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 42

45 Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 50 Helse- og sosialfag 17 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 26 Totalt 154 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap Vedtatt budsjett Omsetn. ressurssenter PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr ,4 Øvrig pers. pr ,7 AREAL: Egne areal, m Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 43

46 TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 44

47 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 45

48 Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger: Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk pr : Budsjettert antall årsverk i 2009: 189 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) 194,4 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Klinikkene pr aug 2008, og budsjetterte årsverk 2009 (uten fylkestannlegens adm.) Distrikt Klinikker + Tannleger Tannpleiere Sekretærer / Årsverk i alt biklinikker annet pers. SUM ,9 21,6 88,5 189 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett Administrasjon (f.tannl.) Fellestjenester Pasientbehandling Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt Forslag budsjett 2009 (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Behandlingsutstyr Digital røntgen Sum investering Forslag budsjett 2009 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 46

49 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 47

50 REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 48

51 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 49

52 Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger: Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, regionaldirektør Ida Munkeby Tore Kiste, fagleder areal, miljø (inkl. vei) Odd Moldestad, fagleder samferdsel Gleny Foslie, fagleder næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagleder kultur Gørill Holte, leder administrasjon Budsjett 2009 Faktisk pr Fast 52,3 47,4 Midlertidig 13,5 12,5 65,8 59,9 Det er opprettet flere faste stillinger innenfor enheten. Flere av de som tidligere har hatt et vikariat/engasjement har fått fast tilsetting. (Tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Administrasjon Næringsutv. og reg. utvikling Fylkesveier Kollektivtransport Kultur Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Fylkesveier Forskottering E Sum investering Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 50

53 Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 51

54 Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger: Leder: Lisbeth Tangen Faktisk antall årsverk (pr ): 10,1 (i tillegg 1,0 årsverk i prosjekter.) Budsjettert antall årsverk i 2009: 10,1 (tall i hele kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett Bibliotekdrift Sum netto drift Sum utgift Sum inntekt 778 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkesbiblioteket har ansvaret for utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innen bibliotekfeltet. Enhetens ansvarsområdet omfatter : - Utlån av litteratur til kommune (Fjernlån) - Rådgivnings- og utviklingsoppgaver - Biblioteksutvikling - Bokbusstjenester - Utlån av lesesett - Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 52

55 VEDLEGG til strategiplan med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 53

VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007. Rådmannens forslag

VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007. Rådmannens forslag VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 Rådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2007 Politiske organ...

Detaljer

VEDLEGG. Strategiplan 2012-2015. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012

VEDLEGG. Strategiplan 2012-2015. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012 VEDLEGG Strategiplan 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2012 VEDLEGG til strategiplan 2012 2015 med budsjett 2012, fylkesrådmannens forslag i INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg Strategiplan 2015-2018

Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE

Detaljer

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag VEDLEGG Strategiplan 2010-2013 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2010 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Vedlegg Strategiplan 2015-2018

Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag

VEDLEGG. Strategiplan Fylkesrådmannens forslag VEDLEGG Strategiplan 2011-2014 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2011 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Vedlegg Strategiplan 2016-2019. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016

Vedlegg Strategiplan 2016-2019. Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016 Vedlegg Strategiplan 2016-2019 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2016 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3

Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2006 og BMS styringskort Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 STYRINGSKORT FOR ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER...

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2011 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Beregning av satser for frittstående videregående skoler

Beregning av satser for frittstående videregående skoler Beregning av satser for frittstående videregående skoler - 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler

Beregning av satser til private videregående skoler Beregning av satser til private videregående skoler - 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Beregning av satser til frittstående videregående skoler

Beregning av satser til frittstående videregående skoler Beregning av satser til frittstående videregående skoler - 2016 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skoleåret 2009-2010. gode ideér

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skoleåret 2009-2010. gode ideér Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Skoleåret 9- gode ideér INNHOLD TILSTANDSRAPPORTEN 9- INNHOLD TILSTANDSRAPPORTEN 9-... INNLEDNING... FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... RESSURSER...

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; tirsdag 27. mars 2012 kl.09:00-11:00 Medlemmer til stede: Ordfører Orkdal Ordfører Meldal

Detaljer

Strategiplan Budsjett Det går (litt ) likar no!

Strategiplan Budsjett Det går (litt ) likar no! Strategiplan 2006 2009 Budsjett 2006 Det går (litt ) likar no! Grundig beslutningsprosess - gir få overraskelser April utfordringsnotat Juni strateginotat rammer 6 sept strategiplanpresentasjon 14-15.sept:

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Flere oppnevninger til andre styrer, råd og utvalg foretas i kommende fylkesting Innhold: Egne/interne organer s 1 Interkommunale

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hovedutfordringer og utviklingstrekk Tre viktige faktorer påvirker

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Skoleåret 2010-2011 gode ideér INNHOLD FORORD... 2 1 FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG... 3 2 RESSURSER... 11 3 LÆRINGSMILJØET...

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Utdannings- og velferdskomitéen SAKLISTE

Utdannings- og velferdskomitéen SAKLISTE SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utdannings- og velferdskomitéen SAKLISTE Møtedato: 08. juni 2005 kl. 09.00 Møtested: Byåsen vg skole Saknr: 12/2005-20/2005 12/2005 200500134 Godkjenning av protokoll fra Utdannings-

Detaljer

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs onsdag 09. desember 2015 kl.08:30-10:10

Referat fra møte i felles Skoleutvalg for Orkdal vgs. og Meldal vgs. Sted/dato; Orkdal vgs onsdag 09. desember 2015 kl.08:30-10:10 Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Referat fra møte i felles Skoleutvalg for. og. Sted/dato; onsdag 09. desember 2015 kl.08:30-10:10 Medlemmer til stede: Ordfører Meldal Fylkespolitiker

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget

MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00-13:30 Sted: Fylkesutvalgssal Møteleder: Karianne O. Tung (A) Møtende medlemmer: Karianne O. Tung (A) Olav Huseby (A) Randi Reese (SV) Torhild Aarbergsbotten

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Felles Skoleutvalg for og onsdag 09.12.15 kl 8:30 Møtested: Orkdal vidaregåande skole Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter,

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for og tirsdag 10. mars 2009 kl 9:30 Møtested: Orkdal videregående skole Til behandling sak 1 7/2009 Møtet er åpent og elever

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Åge Risdal Rådgiver. Enhet for elev og lærlingvurdering. Utdanningsdirektoratet Frå 15. Juni 2004. Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og

Åge Risdal Rådgiver. Enhet for elev og lærlingvurdering. Utdanningsdirektoratet Frå 15. Juni 2004. Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og . januar 5 Åge Risdal Rådgiver Enhet for elev og lærlingvurdering Utdanningsdirektoratet Frå 5. Juni 4 Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og. januar 5 Direktør Petter Skarheim Organisasjonsog

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2017-2024 Byggebørsen 06-02-2017 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Trøndelag Fylkeskommune 2 Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Fylkesutvalget TILLEGGSAK

Fylkesutvalget TILLEGGSAK SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget TILLEGGSAK Møtedato: 29.11.2011 kl. 12:00 Møtested: Fylkesutvalgssalen Saker til behandling 355/2011 Ny innkjøpsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune for perioden

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Torgeir Dahl Medlem H Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: Møterom, Tøndergård skole, Molde Dato: 31.03.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3 SKOLEBRUKSPLAN 3 Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3 OKTOBER 2008 Trondheim, november 2008-11-04 Prosjektgruppa for Skolebruksplan 3 Roger Nordahl, Prosjektleder Siri Koldaas, Prosjektmedarbeider

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere.

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere. Feieryrket har i Norden røtter tilbake til 1600-tallet da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland. Arbeidet besto i starten mest av feiing av skorsteinene på kongens slott.

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe?

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsråder for yrkesfagene- SRY Faglige råd Yrkesopplæringsnemnda i fylkene Prøvenemnder

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2015-2018 Byggebørsen 09-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 21.06. 2010 kl 8:30 Møtested: Meldal videregående skole Til behandling

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Side 1 Gjelder for skoleåret 2016 2017 Nytt av året Karrieredager i uke 40 og 42 Søknad hospitering uke 43 Hospitering uke 45 & 46 Felles informasjonsmøte for

Detaljer