-2- Av tidligerearbeiderhar vi bygget på det som er offentliggjortav N.G.U..Noe har også kommet frem gjennom samtalermed folk som er kjent i området.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-2- Av tidligerearbeiderhar vi bygget på det som er offentliggjortav N.G.U..Noe har også kommet frem gjennom samtalermed folk som er kjent i området."

Transkript

1 e ittitig $322

2 .

3 Innhold: side Innledning 1 Resym; 1 Tidligerearbeider Rombaksvinduet Rånafeltet 5 Oversiktover egne observasjoner 6 Renskrevetdagbok 8 Forslag til videre undersøkelser 36 Litteraturhenvisninger 37 Kartforklaring 38

4 I i i! r I I

5 -2-. Tidli ere arbeider. Av tidligerearbeiderhar vi bygget på det som er offentliggjortav N.G.U..Noe har også kommet frem gjennom samtalermed folk som er kjent i området. Rapporterfra private undersøkelser(gruveselskaper)har vi ikke forsøk å anskaffe Rombaksvinduet. Den nordligedel av vinduet (kartbladnarvik) er kartlagtav Th. Vogt og særtrykkav hans foredrag (1) samt geologiskkart (2) gir en god innføringi geologien. Fjellkjedesedimentenetilhørendesynklinalutviklingeni Ofoten,hviler i øst på et sikkertprekambriskbasalkompleksi Rombaksvinduet.Disse grunnfjellsbergarterkan settes opp i følgendealdersskjema: Dyperuptiver. 5. Grovkornigbiotitt-hornblende-gabbro (yngst). 4. Sildvik-granitt,finkornigmikroklingranitt. 3. Rombaksgranittog Hundalsyenitt,grovkornige og mikroklinrikebergarter. 2. Finkornigegabbrobergarteretc.. Suprakrustal-kompleks(-botniskalder). 1. Biotitt-kvarts-skiferete, med andesittiske lavaer (eldst). De sistnevntekan delvis være rusten og noe kullstoff-førende,delvis også så kvartsrikeat de kan kalles biotitt-kvartsitter. I alder kommer så antakeligen rekke finkornige gabbrobergarteretc., som opptrersom større eller

6 fl C.f.) r I r r

7 -

8 Rånafeltet. På sydsidenav Ofotfjordenog øst for Håfjellsynklinalen(mulden)ligger Råna norittmassiv.dette har et sentraltområde av kvartsnorittog en randsone av noritt med kropper av olivin-norittog peridotitt. Bergarteneer massive og ikke metamorfosert.massivet kan betraktessom en synklinalsom er invertertmot syd der kvartsnorittendanner den øvre del, et tilfelleav gravitativdifferensiasjon(3,s.263,bilag I. Ertsmineraleneer magnetkis,pentlanditog kobberkis.disse opptrer som meget uregelmessige utsondringerog impregnasjoneri noritt og peridotitt, mens kvartsnorittener kisfri. Impregnasjonenei noritten,rikest i grensesonenetil peridotittene, fører en kis som er fattigerepå Ni (1,5-3,0%)enn impregnasjonenei peridotittene,mens malmføringener større (4,s.35).

9 -6-4. Oversikt over e e observasoner. Dette kapitlet er ment som en oversiktover de observasjonersom er gjort i felt. For nærmerebeskrivelse henvisestil pkt. 5 samt rentegnetekart. I den nordligedel av Rombaksvinduetsynes mineraliseringenå være knyttet til biotitt-kvarts-skiferenog de gabbroidebergartene. Ved Kuberget og Klubnes er det påvist blyglansog sinkblendei mørk bergartkonkordantskiferen.søyleoppsprekninger observert. I det store N-S-gåendeskiferområdetpå østsidenav st. Haugfjell er det påvist svovelkisog muligensmagnetkis i en mørk,forskifretbergart av omtrentsamme type som ved Klubnes.Muligens søyleoppsprekning. Lengre øst er det funnetblyglans,kobberkisog muligens svovelkis,magnetkisog sinkblendei en grå, finkornetog tildelzsterkt forskifretbergart som enkeltesteder kan minne om kvartsitt.denne bergarten kan muligens være av samme type som de mørke partier i biotitt-kvarts-skiferen. Den står avmerketpå det geologiskekartet som finkornetgabbro-bergart. I områdetsyd for Katteratvd.er det avsatt blyglans, kalkspat og tildelssinkblende,svovelkisog flusspatlangs sprekkeri forbindelsemed forkastningssoner. De sprekkersom er undersøkt,er fra et par m til 150 m lang og fra noen cm til 0,5 m bred og har sannsynligvisen begrensetutstrekningmot dypet. Dannelsener antakelighydrotermalav kaledonskalder. Ved Gautelisfjelli Skjomen er det funnet 110- gående arsen- og kobber-kis-soneri en finkornet, mørk skifer. Sonene strekkerseg over flere hundredem og varierer fra kompaktmalm til svak impregnasjon.

10 -7- Svovelkisog muligen'smagnetkiser observerti kvartsittiskbergart i "Trehakfjelldalen". En grense mellom granitt og skifer er observert flere steder i Gautelisfjellog videre mot Nø. Denne er søkt inntegnetpå det rentegnetekart. Ved Rosokkatoppener det flere soner med magnetitt og tildelskobberkisi en mørk bergart. Når det gjelderrånafelteter det funnet Nimagnetkisi olivinnorittlangs en randsone.dette er vist i bilag 1 der forskjelligelokaliteterer avmerket på et kart hentet fra Geology of Norway.Kvartsnorittenhar vist seg å være uten mineralisering. Over Saltvikryggengår en sone av en kompleksmalmtype i skiferen.

11 -8-5. Renskrevetda bok. Denne del av rapporuenbestår av en kort oversikt over det som er blitt gjort i ldpet av feltsesongen. Dato er angitt for hvert avsnitt og lokalitetenesnr. og antall prbver er angitu i margen der lokalitetene er beskrevet Ankom Narvik ca. xl. 17u0med buss fra Fauske og bla mb-ctnå ;erminalen.ble anvist plasj iå L;randHotell Royal. Diskutertederetter i fellesskapoppleggetfor feltsesongenog fikk utlevertkart, flybilder,hammer og div. utstyr Innkjbpav div. utstyr. Var hos Trygve Romsloe om kvelden. Fikk her se en del malmstufferog anvist på kartet hvor disse var funnet. Romsloe anviste også en del skjerp og mineralisertesoner som han hadde sett Reiste til Bjdrnefjellmed tog og etablertehovedbase i nærheten av stasjonen.poretok en rask undersökelse av Spionkopmen kunne hverken finne det angitte skjerp på det geologiskekart eller se noen mineralisering. Flere spregningerog stillingerfra krigen. Bergarten var syenittmed basiske inklusjoner. Regn og kaldt Gikk fra Ejbrnefjellvia Katteratdalenog nesten frem til Katteratvd.Returnerteover Norddalsfjell. Observerterustsoner i hele dette området. Disse var knyttet til en grå, finkornetog metamorf basisk bergart.farven varierte fra mbrk til noe lysere grå og enkelte steder kunne bergartenminne sterkt om kvarts itt. Den var delvis forskifret,oppsprukketog hard og var svakt impregnert.

12 -9- Undersbkte spesielt en N-B-gåenderustaone brudevd. Impregnasjonav muligens svovelkiseller magnetkis (arsenkis?), Pent vær Tog til Katterjåkk-stuganog derfra langs sti til Katteratvd. Foretok en rask undersdkelseav en del skjerp og rustsonerv og SV vannet og tok med noen orienterende pröver.kunne tydelig påvise blyglans,kalkspat og muligens sinkblendeavsatt på sprekkeri granitten. Disse avsetningeneer sannsynligvishydrotermal.de inndrevetestollenekunne ikke inspiseresp.g.a. is og snb. Rustsoner ble observerti en basisk bergart av samme type som fbr beskrevet. Eent vær Tog til Strbmsnesog derfra til fots langs riksveien til Tyttebærvik. Undersdkte de kaledonskebergartenei veiskjæringene samt granitt og gabbro ved Tyttebærvik.Lærte å måle strdk og fall. Tok med en del orienterendeprbver. Kunne ikke finne det basalkonglomeratsom er angitt på det geologiskekart. Tog til Katterat st. og derfra langs jernbanentil 6-siden av Rombakselven. Lette etter det angitte skjerp men kunne ikke finne dette. Tok prbver av gabbro ved Rombakselven. Pent vær Tog til Narvik. Div. innkjbp.snakket med Romsloe og fikk anvist nye steder på kartet Tog til Katterat st. og derfra langs vei til Rombaks-

13 -10- botn der vi beså det nedlagte kobberskjerp. Skjerpet besto av en 7-10 m lang stoll og en skjakt som var fylt med vann Disse var drevet langs en forskifringssonemed strbk 20? 30 N0 og fall 55,75 NV (to målinger) og beståehde av en basisk bergart av omtrent samme type som tidligerebeskrevet.selve malmen var ca. 0,5-1,0 m bred og inneholdtkobberkis og muligens andre kobberaulfider. Fulgte sonen videre oppover fjellet og kunne flere steder observeretildels kraftige rustsoner. Pent vær Renskrivingav dagbbker og plotting av punkter på kart og flyfoto.regn og tåke. Om ettermiddagenpenere vær. Gikk noen km nedover langs veien til Naxvik og undersdktespesieltveiskjeringene. Fant basalkonglomerat,gneis,syenitt,finkornete gabbroidebergarterog muligens aplitt. Observerteen overgangssonemellom gneis og syenitt (anatexe?) Gikk langs den kaledonskesynklinalv Bjbrnefjell og derfra over dundfjell forbi Gjeitvd. og tilbake over 1. Haugfjell. Fulgte en stbrre rustsone SV-over langs 1. Haugfjell. Denne sonen besto av en svakt mineralisert,finkornet gabbroid bergart. Pent vær Tog til Naxvik. Div. innkjbp Pakket og gikk til Katteratvd.hvor jeg opprettet leir på SV-siden. Liten tur i området og tok noen prbver av for-

14 skjelligebergarterbl.a. av overgangssonenmellom syenitt og den gabbroidebergarten. Pent vær Orientertemeg i området V Katteratvd.v.h.a. flybilder. Lok.1. Lok. ligger ca. 60 m 0 lite vann og består av to 12.pr. mindre innslag i en forskifringssonebeståendeav finkornet basisk bergart. Denne grensermot granitt ca.20 m mot S. Rustsonen er impregnerti en bredde av ca m og strekker seg videre mot 0. Lok. sett mot 0, avstanderi m: basisk bergart, 10 5 granitt ' + tj / t\i. tipp tipp Foliasjoneni sonen ble målt på to steder: Ved B: strbk 86 N0, fall 50 NV Ved E: strbk 90 6, fall 48 N. Skissen angir hvor prbvene er tatt. Samtlige er tatt i fast fjell. Lok.2. Lok. ligger ca m 0 lok.1 i samme bergart 4.pr. og er muligens en fortsettelseav den samme sonen. Det er overdekningmellom de to lok. Lok. er ca. 1 m bred og 3-4 m lang og har utstrekningi SO-lig retning. Det har muligens vært foretatt spregningi lok.

15 -12- Lok.2 sett ovenfra,avstanderi m: o-7 0,5 / NV Strök og fall ved C er målt til 148 S6 og 79 SV Denne måling er gjort langs en sprekkeflate. Lok.3. Lok. ligger V Katteratvd.og består av et tuaelli pr. innslag og en 1-2 m dyp synk langs hydrotermaleavsetningeri granitt. Lok. sett ovenfra, avstanderi 111 : stoll 4 granitt 4 ca Avsetningenebestår av blyglans,kalkspat og muligens sinkblendeog enkeltekismineraler,og er noen cm tykk og noen m lang. Pröven er tatt fra 0 lok, ligger to nedfalte steinhytter.

16 Regn og tåke.holdtmeg i teltet Oppholdsværfra 1000 til 1300 og benyttet tiden til å plotte skjerp nöyaktig på flybilder.holdt meg deretteri teltet p.g.a. regn Regn til kl Pakket og gikk tilbaketil Björnefjell. Tog til Narvik. Div. innkjap Regn og tåke. Innearbeid Regn og tåke. Innearbeid Regn og tåke. Innearbeid.Heggelundkom om kvelden Traff Jakobsen fra Sulfidmalmpå Turiststasjonen og snakket genereltmed han om prospekteringi området. Sulfidmalmhadde 9 studenterfordelt på forskjellige steder og drev mest med geokjemi. Reiste til Narvik og anmeldtepunkter hos lens, mannen. Var hos Romsloe men han var ikke til stede Pakket og flyttet til Turiststasjonen.Niels

17 - 14- ble igjen mens jeg dro med Heggelund til Skjomen.Litan stopp i Narvik. Romsloe ikke til stede. Slo opp telt N Baatsvd Gikk fbrst innover "Trehakfjelldalen".Observerte foliert,granittiskbergart uten rustsoner. Lok.4 6 pr. Lok. ligger oppå en hbyde og kan sees på lang avstand p.g.a. rustfarge.den består av tre soner mad overdakningmellom og i to av disse er det drevet synker, ca.1m dypt. Lok. sett ovenfra,mål i m: morene KN4),)il< varde iiiineraliseringen synes å ligge i en kvartsittisk bergartmed farge_somvarierer fra hvit til mbrk grå og en strbkretningpå ca. 40 N0. 1-Jetble observert svovelkis(rikestved F) og muligens andre kismineraler. Lok. er omgitt av morene og flere rustsonerkan ikke observeresi nærheten. Lok.5 Lok. ligger ca.50-60m N elv og består av en ca. 1 pr. 200 m lang blotning i morene. Blotningener sterkt

18 -15- overgroddav svart lav og er derfor markert. Flere lignenderygger mot NÖ. Lok. sett ovenfra,mål i m: ust elv Rust langs sprekker og i svakt impregnertskifer. Ellers består lok, av tektonisertgranitt (?). Gikk videre oppovermot Trehakfjell.Konkordante rustsonerlangs hele N-siden. Disse består mest av småfoldet,mörk skifer samt kvartsittiskelag: kvartsitt (?) Rustavsetningerlangs sprekkesystemer.kunne ikke observeremineralisering. Lok.6 Betegner i förste:omgang den V-lige del av Trehak- 3 pr. fjell lok.6. Denne består som för nevn av lagdelte bergarter,tildels sterkt tektonisertog kan muligens være rester av et kaledonsk skyveplan.rust er avsatt langs sprekker i skifer og kvartsitt.

19 - 16- Lok.6 sett mot 0: ///- rust A--- er kvartsitt ur gabbroid ber rt A ar Prbve B og C er tatt fra uren og inneholder mineralisering.de lagdelte formasjoneneer svært bratt og lite tilgjengeligfor prövetaking. V lok, ligger et område med gabbroid bergart (?). Pent vær. Regn mot kvelden Gikk N Kjbrisvd. og videre langa V-siden av Gautelisfjell.Tilbake over selve toppen. Lok.7 Rustsone i skifer og tilstbtendegranitt. Skifer- 1 pr. en varierer fra mörk til litt lysere grönn. Svak impregnasjoni skifer, rust langs sprekkeri granitt. Tildels sterk erosjon. Ovenfor lok.7 N-S-gåendegranitt og skifer med strök 28,280110og fall 66,48 NV.I sterkt forskifretesoner er det en separasjoni lyse (kvarts-og feltspat-rike) og mbrke lag. Lok.8 Sterkt forskifretskifersonemed strbk 35 N0 og pr. fall 40 NV. Pröve tatt fra ur (muligensspregning).

20 -17- Lok.9 Lok. ligger i en skifersonei granitt og består 2 pr. av to små blotningermed ca m avstand. Stök 0 N og fall 55 V. Muligens er dette det skjerp som er avtegnet på Poulsen'skart (4). Lok.10 Sterk arsenkissonei mörk skifer med strakretning 3 Pr. ca. 30 N(5.Liten synk ( 0,5-1,0 m ayp) i srdkretningen. Ur på begge sider. Lok. sett ovenfra,mål i m: 0 4t ma1mblokkerei5=. 8 Rundt lok, ligger flere oppskuttekiablokker. Skisse av större blokk,mål i cm: skit c=>8 ' r. kis kvarts kis Det er vanskeligå påvise malm i fast fjell. Pröve B er tatt fra blokk. Gikk videre langs bekkdal mot toppen.rustsoner på flere atedar.n-s-gåendeskifersoneover selve toppen.

21 -18- Lok.11 1 pr. Liten rustsone i kvartsittmellom skifer og granitt. N-b-gåendestrbkretning.Lok. sines å være for liten til å representeredet avmerketearsenkisskjerppå Poulsen's kart (4). Pent vær Fikk skyss til Ankenesstrand.Meldte lok. 4 og 10 hos lensmannen.tog til Bjbrnefjell. Tåke Tog til Strbmsnesog videre derfra langs vei og sti til Kuber6et. Lok.12 Lok. ligger ved Kuberget og lihe ved sjben, og 4 pr. består av en rustsone i biotitt-k7lrts-skiferen. Stridk140 NV og fall 55 SV. Pröve A og B er tatt V lok. Lok.13 Lok. ligger Sd Klubnes og består av en ca. 1,5 m 4 pr. dyp og 10 m lang synk som går fra sjben og videre oppover. Len omgivendebergart er skifer. Lok. sett ovenfra, mål i m: op sjö Observerteblyglans, sinkblendeog magnetkis (?). kellom lok.12 og 13 er det flere mineraliserte soner langs stranden.söyleoppsprekningkan observeres. Dette kan muligens tyde på at mineraliseringeneer knyttet til diabaser. Regn og tåke.

22 Tog til Narvik. Anmeldte tre nye punkter. Div. innkjöp Liten tur N bjdrnefjellst. men måtte snu p.g.a. regn. Fotogeologiom kvelden Tog til Narvik for å leie bil. Ingen ledig. Retunerte. Gikk deretterrundt Björnefjell. Lok.14 Oppsprukketog delvis forvitretskifersonen lite 1 pr. vann. Svak mineralisering.fröven er tatt fra ur. Muligens et skjerp.lok. sett mot N, mål i m: atitt granitt A 2R Lok.15 NO-gående (ca.30 )mineralisertskifersone,ca.5 m 1 pr bred og ca. 20 m lang. Granittpå begge sider. Gradvis V overgang.observertmagnetkis.pröve fra tipp. Skjerp. Lok.16 Magnetkis (?) på kvarts-feltspat-gangi granitt. 1 pr. Pröve fra tipp. Skjerp. Lok.17 Mineralisertskifersonei granitt.muligens skjerp. V 1 pr

23 -20- Rustsoner i skifer (gneis, gabbrobergart) kan observeresflere steder. Svake impregnasjoner. Forkastninger,kvartsgangerog migmatittsonerkan også observeresflere steder. Pent vær Tog til Narvik. Hentet bil og kjörte til Jernvd. Kunne ikke finne arsenkisskjerpsom er avmerketpå det geologiskekart. kuligens er dette sprengt bort under bygging av veien. Gikk rundt Jernvd.Kunne ikke finne skifersonen med de avmerkete skjerp S vannet. Pent vær Kjorte til Skitdalsvd.og gikk deretter rundt vannet. Fulgte grensen granitt/skiferv vannet. Denne var svært tydelig.kjlonitt og skiferinklusjoneri granitten samt kvartsintrusjonerkunne observeresnær kontakten. Lok.18 Ca m lang SO-gående(105 ) stoll i skifer. 3 pr. Liten rustsone over innslaget.pröver fra tipp. Tippen inneholdermest gråberg og det er derfor sannsynligat stollen ikke er et skjerp Kjörte til Tyttebærvikhvor vi satte fra oss sekk, ene. Leverte bilen i Naxvik og tok buss tilbake til Tyttebærvik.Gikk derfra til to vann S6 Lakselvvd. hvor vi slo leir. Pent vær Undersökte skifersonenö Lakselv.Kunne ikke filane det avmerketeskjerp. Pakket og gikk til lite vann Ö hoyde 824 hvor vi slo leir. Overskyet og vind.

24 Regn og tåke. Sterk vind. Holdt meg i teltet.litt fotogeologi Liten tur N-over fra höyde 824. Lok.19 Ca m lang og ca.100 m bred N-S-gåenderust- 2 pr. sone ca.200 m rett V hbyde 824. Mineraliseringener knyttet til en finkornet,mörk skifer som har tildele skarpe grenser til den omgivendebiotitt-kvarte-skifer. Sulfidavsetningerlangs sprekker.strök 4 N0 fall NV. Sprekkembneterobserverti loddrett bergvegg: Denne kan enkelte steder minne om söyleoppsprekning. Lok.20 Sterkt rusten topp som skiller seg markert ut. 2 pr. kineraliseringi mbrk skifer med strbk og fall 650SV. Sonen forteettermot S og N. Svovelkisobservert. Mellom lok.19 og 20 går en sammenhengenderustsone. Flere parallellepstbrrerustsoner. Pakket og gikk tilbake til Björnefjell. Pent vær Tog til Narvik. Div. innkjöp.fotogeologiom kvelden.

25 Liten tur til toppen av Norddalsfjell. Lok.21 2 pr. Lok.22 1 pr. Ca.60 m lang rustsone i basisk bergart N0 vann. jelvis sbyleoppsprekning.påvist blyglans,svovelkisog muligenskobberkis.prbvene fra liten ur SV mot vann (spregning?). Rett b toppen av Norddalsfjeller det flere rustsoner hvor det muligens har vært sprngt.kunne ikke påvise betydeligmineraliaering. På N-siden av fjellet er det flere rustsoner. Pent vær Pridager Tog til Narvik. Leide bil og reiste til Skjomen. Slo leir S Baatsvd. Tåke Gikk via lok.10 til toppen av v Iovaskjbris.Tilbake ojennom skar 0 toppen av Gautelisfjell. Lok.23 2 pr. Skjakt langs fallretningeni skiferbergartca. 150 m SV lok.10. Synker S og N skjakt. Strök 20 N0 og fall 70 NV. Lok. synes å ligge i samme sone som lok.10. Påvist arsenkis og kobberkis.pröver fra tippen. 0 lok. en ca.30 m bred oppknusningesonebestående av kvartsrikbergart med tynne konkordantelag av kvarts og kie. Talk observert.småfolding.

26 -23- Området mellom lok.23 og v Iovaskjbrisbestår mest av finkornetgranitt ( Sildvikgranitt) gjennomsatt av diabas- (amfibolitt-)ganger (?). Noen steder svovelkisimpregnasjon.migmatittstrukturer Gikk fbrst til lok.4 og merket denne med maling. Derfra langs V-siden av Trehakfjell. NO lok.5 ligger et större område med overgrodde (svart lav) rygger. Hei finnes presset granitt (?) og gneisbergarter.strdk 107 S0,84 N0og fall 38 SV,50 bv. Fjellet lengre mot Nb synes å være av samme bergart. Undersbkterustsone som ligger nedenfor det sted hvor prbve 6.0 er hentet fra. Rusten,kvartsrikskifer med strbk 150NO og fall 45 NV. Kunne ikke observere mineralisering. Lok.24 Ca.100 m S overnevnterustsone en ca. 100 m lang 1 pr. skifersonemed strbk 100 S0 og fall 45 SV. Rust langs sprekkesystemmen ingen direktemineralisering.denne sonen synes å være en fortsettelseav en stbrre rustsone langs S-siden av Trehakfjell: -åridreformasjoner rust P Ur kraftig rustsonetr, Lok.24 rustsone rust kvartsittiskskif,granttt Lok.25 Lok. består av et större gabbroid (?) område 3 pr. (pr.a) som er delvis forskifretog omgitt av granitt/ gneis(pr.b,c).

27 -24- Snakket med Heggelund og Oivind Mikkalsen om kvelden.reiste til Björnefjell. Pent veer Möte med Heggelund og Mikkalsenpå Grand Hotell i Narvik. Diskuterteanmeldelser. Beså Ni-Co-mutingi Rånbogen.Profilprbvehar gitt 1,74%Ni og 0,23% Co. Tok med pröver. Leide hytte på campingplassi Ballangen.Diskuterte oppleggetom kvelden. Overskyet Kjbrte til Elvenes og gikk aerfra over Mataloftet til toppen av Tverfjell(1364).Retur langs V-siden. Lok.26 2 pr. Flere parallellerustsoner i noritt. Strök 130 S0 og fall Sonene kan fblges over flere hundrede meter.trondlajenttt pegmatitt-gangerparalleltrustsonene. Lok. sett fra N-siden av topp 1317, mål i m:

28 -2 5- Lok.27 Rustsone i ur med omtrent samme strök som målt 1 pr. ved lok.26. Noritt med mineralisering.platået N og V selve toppen er gjennomsattav sterke rustsoner. kåling rett NV toppen (1364) gir strök og fall 50 N0. Rustsoner i serpentinområdet Regn. Tur til Ballangen.Div. innkjöp.mikkalsen snakketmed lensmannsbetjentenom anmeldelseri området Flyttet fra campingplassen.slo leir ved Stdvel- Kjiirtefra Råna til fergestedet(skjærviken)og tilbake.deretter til Elvenes. Noritt med mineraliseringi skjæringog tunellinnslagv Råna. Regn og tåke Anmeldte 8 punkterhos lensmannen.kaffe hos kikkalsen. Kjörte til Meraaker Verk's kaianleggog gikk oppoverrånbogen. Lok.28 A/S Nordmalm'smuting 110 m.o.h.. Ved elveleiet V mutingen er målt strök 130 S0 og fall 40 SV. Dette gjelder skifrighetog ikke selve malmsonen. Ca m 111:5 lok.28 og 140 m.o.h. en ny skjæringmed Ni-malm. Lok.29 Malmskjæringi noritt ca m Ö lok pr. Strök 100 S0 og fall 70 SV.

29 -26- Viuere mot tier det overdekning.blotning med rustsone 240 m.o.h. Lok.30 Stbrre rustsone i noritt. Prbven er tatt fra ur. 2 pr. Olivinriksone på tvers av skifrigheten. Lok.31 Rustsone i ur. Lok. ligger i det området som kalles Metallskredaeller Kobberlemmen Kjbrte til Ballangen.Div. Lankjbp.Gikk deretter opp på Saltvikryggenhvor vi slo leir. Gikk en liten tur langs Kobberlemmen. Lok.52 Ca. 4 m lang stoll i noritt. Strbk 80 N0 og fall 2 pr. 35 NV.Rustsonekan fblges m oppovermot S. Lok. sett mot S: Prbve B er tatt fra tipp. _ 0B ttpp Lok.33 1 pr. Lok.34 6 pr. Glimmerskjerpmed mineralisering.prbven er tatt fra tipp. Lok. omfatter seks prdver tatt langs Rånkjeipen ovenforkobberlemmen.området består av flere tildels kraftige rustsoner i noritt. Forskjelligetyper av basiske bergarter. Lok m ayp synk i noritt. Lok. sett ovenfra: 2 pr.

30 varde X -27- haug tipp Regn og tåke.kjbrtetil Bjbrnefjell Kjörtetil Virekog gikk derfratil leirplassen. Gikk til V-sidenav RAntindvd.og observerte langsno-sidenav Rånkjeipenmed kikkert.flere pegmatittgangerlangsveggen.få rustsoner.området rundtråntindvd.er uten rustsoner.rånkjeipensett mot SV: 1200 lok.3 --/ - peg \\ 7 ar \ Störrerustsonerkan observeresi Kongsbaktind LangsRAnkjeipenog Tverfjell(802).

31 -28- Lok.36 5 pr. ea. 120 m lang 0-V-gåenderustsone i noritt. Flere rustsonern og S lok. kineraliseringener knyttet til en grdnnaktig,basisk bergart (pr.a). Mellom rustsoneneer det områdermea liten rustdannelse (pr. b,c,q og E). Prövene er tatt tilfeldig. Pegmatitter. Lok. kan muligene fblgesmot SV langs en pegmatittmed strbk 25 N0 og fall 50 S6. Lok.37 Liten forskifretrustsone i noritt med strbk 1 pr. 60 N0 og fall oa.900. Flere lignenae rustsonerobservertpå vei mot toppen (1200). Observertemed kikkert mot Tverfjell 1364 og 802. Tverfjell 1364 sett mot S: 1364 is., morene) morene kataloftet Ur

32 -2 9- Tverfjell802 sett mot Ø: 839 lok lok.39 ArCji -lok.41 Råntindvd. Pegmatittene(trondhjemitt-ganger?) på Klubviktind synes å falle ca.45 N0. Lok.38 Liten rustsoneca.80 m S toppenav Rånkjeipen. 1 pr. Strøk 500N0 og fall 65 S0. Ifølge observasjonerfra (se panoramaskisse)går denne muligensdypt. Lok.39 Ø-V-gåendemalmsonerpå V-siden av høyde 794. To 1 pr. spregninger.påvist Ni i prøven. Lok.40 Lok. består av den N-lige del av Tverfjell802 og 2 pr. selve punktetmarkerer et NØ-gåendeskjerp (grøft)ca. 20 m lang og 1-2 m dyp. Det er merket med varde. Selve fjelletbestår mest av en bergart som ligner svært på prøve 36 A, kanskje noe mer metamorfosert (pr.b).kanmuligensbetegnes olivinnoritt.dessutenen noe lysere type samt noritt.pra fra skjerpet. Sterk rustsone (forvitring)i SV-skråningen. Lok.41 Rustsone i noritt. Stoll mellom lok, og vann (420). Noe lysere bergart enn 36 A. Pent vær.

33 Gikk tibake til bilen om morgenen.div.innkjøpi Narvik.Kjørte til Bjørnefjell Delvis fridag.pakket Kjørte til øversteanleggsbrakkei-norddalen. Fulgtemerket sti til Cunojavrre.Slo leir på N-siden av vannet. Pent vær Regn og kraftigvind. Var i teltethele dagen Liten tur til toppen av Rosokkatoppenfor å bese kobberskjerp. Lok.42 Gammeltkobberskjerpbeståendeav N25-gåendemalm- 3 pr. sone. Lok. sett ovenfra,mål i m: skjakt 1-2 rødt kryss fold varde _ --ytrig.punkt

34 -31- Malmsonenkan ikke følges lengre mot SV muligens p.g.a. tektonikk.den kan sannsynligvisfølges lengre mot Nø. Påvist kobberkis,magnetittog muligens svovelkis i finkornet,mørkbergart.tildelssterk tektonikkog metamorfosei området.muligens en del kaledonskebergarter. Skjaktenved C er drevet ned i fallretningenoe er fylt med is og vann. Mindre synker langs malmsonen.. Pr.0 fra tipp. Flere store rustsonern og S lok, i omtrentsamme strøkretning.disse kan følges inn i Sverige. Regn, Regn og tåke. I teltet Regn og snø. I teltet Regn og tåke. Tilbake samme vei. Kjørte til Bjørnefjell Fridag Kjørte til Stationsholmeni Norddalen.Niels gikk herfra mot Losivatn.Kjørte derettertil innersteanleggsbmakke ved Baatsvd.Gikk herfra til riksgrensenn s Cearvvejavrrehvor jeg slo leir.

35 -32- Lok.43 Rustsone i fylittiskskifer.oker og oksyd langs 1 pr. sprekkesystem.rødt lav. Sonen er ca m lang og ligger i SV-sidenav høyde Lok.44 Ca. 50 m lang skifersonei SV-sidenav høyde 984. Rødt lav. Lok. 43 og 44 er sannsynligvisen fortsettelseav bergartenei Trehakfjell Regn. Tilbake til Baatsvd. Observertemot N fra S-endenav n Coarvvejavrre. Fjelletrundt vann (1111)sterkt overdekketav morene, myr og snø. Kunne ikke observerenoen rustsoneri dette området. Observerteskifer,finkornetgranitt og migmatitt N og NØ Gautelisvd Liten tur til lok. 10 og 23. Retningenmellom lok. 10 og 23 ble målt til 50 NØ og avstandentil 150 m. Malmsonenkan følges ca. 70 m mot NØ fra lok. 10. Den synes her å forsvinnelangs fjellsiden.svake rustsoneri hele dette området. Lok.45 Lok. ligger ved lite vann (i pass) og strekker 1 pr. seg oppoverfjelletca. 80 m mot SV. Den består av en 10 m bred mineralisertsone i mørk skifer.strøk 250 Ng ég faii 65 NV. Sonen kan muligenshenge sammenmed malmsonen ved lok. 10 og 23, bare forskjøvetmot Ø ved en forkastningeller fold. Den kan også muligens følges lengremot NØ. Rustsonerkan sees på N-sidenav anleggsveien. Det går en parallellrustsoneca. 20 m 50 lok..

36 -33- Kunne muligensse en bergartsgrensen og S Baatsvd. som jeg tegnet av på kartet. Regn og tåke Kjørte til Bjørnefjell. Regn Kjørte til Narvik.Levertebil. Div. innkjøp.snakket med Romsloe. prøver Ringte til Heggelund.Bestiltebiletter.Pakket Rapportskriving.Pakking av prøver Gikk langs større forkastningssoneover Norddalsfjell til Katteratvd..Merking av punkter. Lok.46 Rustsone i mørk, gabbroidbergart langs Ø-V-gående 1 pr. forkastning.trolig sprengtpå to steder.det ser ut som om rustsonenogså er Ø-V-gående. Observerteflere sterkerustsonerlangs forkastningen S lok. 21. Lok.47 SkjerpNV Katteratvd.beståendeav rustsonerlangs Ø-V-gåendesprekker.Lok. sett ovenfra:

37 hytte -34- spregning \,. 'F.1/ 7/ forkastningpsprekk 2 spregning Svakt minrralisertgabbroidbergart. Lok.48 Spregningi svakt mineralisertgabbroidbergart 1.pr. ca. 20 m N forkastning. Lok.49 Lok. ligger S lite vann og består av en ca. 3 m lang stoll langs blyglansførendekalkspatgangsom fortsetter ca. 80 m mot S. Strøk 45 M og fall 45 NV. Lok.50 Lang stoll langs blyglansførendekalkspatgangsom fortsetterca, 130 m mot S. Strøk 350N0 og fall 650NV. Kunne også observeresvovelkis,flusspatog muligens sinkblende.lok. merket fra før med rødt kryss. Lok.51 To stollerlangs kalkspatgangern og S forkastning. Strøk og fall 65 NV. Svovelkis,blyglans og muligens sinkblende.lok. merket fra før med rødt kryss. Lok.52 Stoll langs kalkspatgang.strøk 40 Nl3og fall 70 NV. Blyglans,svovelkisog muligens sinkblende. Lok.53 Svake rustsonern myrområde.kunne ikke finne avmerketskjerp.

38 -35- Gikk tilbaketil Bjørnefjell. Pent vaer Pakket Sendtekasser. InviterteRomsloe ut til middag Tog til Narvik.Båt derfra til Svolveer.Hurtig rute videre nordover Hurtigrute.Satte opp foreløpigregnskap Ankom Hammerfestca. kl Ble møtt av Heggelund.

39 atiday 65 2o26,.**... Artr a - j l I "3/4...cl l'es %.1 «"Pb. / je.....ts ~111a... Sicie s e 63, 1<i - >< k% I 4, 1.1% eate. / j r t fl 4, / 41/ ø how. 1 / 1 \ 1 / \ \ / 4 ee I 1 / %. / \ /. / / / /4fr /...i i I /... /..... I 7 > /

40 Forsla til videre undersøkelser. De undersøkelsersom er foretattmå betraktessom foreløpigeog en nærmereundersøkelseer nødvendigfor å få et riktigerebilde av mineraliseringene. For spredtemineraliseringerav magnetkis,kobberkis, blyglans,bornitt og magnetittvil sannsynligvis I.P.-målingervære det beste. Dette vil da omfatte Ni-magnetkiseni Råna og impregnasjonenei de basiske bergarteneog mørke skiferene. For de hydrotermaleavsetningerved Katteratvd. vil det dessutenvære gunstig å foreta en nøyere kartleggingav sprekkesystemet.dette kan gjøres ved en fototolkning.en foreløpigtolkninger vist i bilag 2,

41 -37-. Litteraturhenvisniner. Th. Vogt: "Trekkav Narvik-Ofotentraktensgeologi", særtrykkav NGT 21, h.2-3, 1941, p Th. Vogt: Geologiskkart 1: , Narvik,NGU, Oslo Olaf Holtedahl:"Geologyof Norway",NGU nr. 208, Oslo Arth. 0. Poulsen:"Norgesgruver og malmforekomster, II Nord-Norge,NGU nr. 204, Oslo 1964.

42 Kartforklarin Anmeldt punkt, merket (med maling): II, ikke merket: Ikke anmeldt punkt: Rust, varierendestyrke: Malmsone: Bergartsgrense:

43 Bilag 1. ker.reit Tractdis Haril Krorts il liorizont or folk I ts b c kt: it»".11ht ''\ i' I IIIII I IIII i 4111iyh I I 11 hilgrig1" it, I IIIIIIIIII Sil I I I iiIIIIII I IIIIIII1IIIIII ( niiiiiiiiiii III11111IIIP IIIIII Ii IIIIIIIII S or \\: 4art6 II IIIIII IIIi li 8 Iforliont Kolkylim or skifer... 41,3S. \la. ti. Gronotylimmeraifer strikli* k,,.. I: la fl Lokaliteterplottet på geologiskkart hentet fra, Geology of Norway (s. 264).

44 ,. r f i t. i * i ', 4-c-rxr-r- i ' /: q:a 1 le. nrs-cpe---v...4d '., 1 ' I ; I.. 4/, 1,9? L! i.. 1 ; r' i - er).9//:.. 4, ',.74 f 1 '7 X if I 74,,

45 , ''...., ( _ rad, Afr "="7,14e Alat9-) 44? de Avect I AZtH fr4ht,c1 n.44.2,77 nil mpat e,44 3,11 I in Mr /2.4 itipc69 9,v7 å/-g ne 2 1/4 2/ r /36- IAfp.e I r /6" 4, /31 e 4$7 /42 i. i/ 4 /2# /-3 4 / c.1- x<4 1/#~71 - t 02-> n Fest», - 40/erneas /(2444 :11.e.4e /49 2 A/M VF z / /34 16-c 5/14 a)4: c So!1-4, fl 2//? it / Apzista-6Aell:

46 if» 3 A'

47 I I I I f I I 1 44-C. ' f "--...,:!_4,. 4e4. i I ; I,, : ' I ' I I t I : t 1, I 1 I I I I I I i I 1 1 I, t i f, I,.. : I : t ' t I I i I I

48 r 219`,/r 11/ -arr7 'relf Agfr r* irr 4-'4irry; atil, )- S/e rer" -sr inle7j/r ti ),/ aa "4-4. $e....,... I

49 i I a --r44, Ij ; ' Ag-r.. en I" 4 /( $ /39 l(æ , /31å> r71, Sistin +k 421:14c1/2~ 241 Zi4te..22.eK9 0 5" dioir 4" c 1 fi444~, r /3h' 3Y... ; ;

50 ,t/st sedirrji-i izne" Ki,04e4t~d /1/6-4- 4eg 4 14-c-~-nd ges g ja."0" ; 471,7 ø.4(gslite dill~1 4,t r ; - 4 m- ikatteill.da,1;' *i fi 37

51 Liste over nutbarestufforfor Ronbakog Råna sonner1971. Merknader: i-jtuffene er klassifisertetter følgende system:. Noe aulf1d ( event. okeyd ) : + Middels,I : I+ Xye it : +++ Svmrt mye m : ++++ Greneen for mutingestuffer ca. Lieten er ordnet 1 tiderekkefølgefor anmeldelsene. Ler aam. dato og nr. mangler tilsvarer atuffen ikke noe anm. pkt.

52 Oaråde: Roabak, Nord. Ana.dato _ P lt nr. Lah,nr. Klaea. Sted n w w n n 4 NDK' GB w NDK w A 13..B 15.3 lted Xrokst.int. Klubnes " 4.J 61 * II 4 " 4.1) " * - * " " 4.E n Kuberget. Laagvd.. Katteratvd GE Norddalsfj. NDX w " 21.E * St, Haugfj, \ * II 135 * 21 GB 20.A * : 2 GB 15.A Bjøruefj, NDX 30.6 I aoab.botn " K E Bjørnefj. " 8.? II NDX A 43 + Kroketevd " A 49 + Katteratvd. " w " " A St. Raugfj GE 16.A Bjørnsfj. GE 16.B 87 + Skitdalsvd. * NDK 30.6 G 36 + Ro=b.botn., 11 * " d 4 + o o Lakeelv o D Bjernefj. /

53 unrådes Konbak, Nidtre. Ann.dato Anm.nr. Initial Felt nr. Lab.nr. Klaes Sted ,5 Gt., 42.A Roeokkatoppen " " "

54 Oaråde: itombak,syd Ana.dato Ana.nr. Initial Felt nr. Lab.nr. Klasa. Sted NDIC Gantsliefl. " " fl N N N N 22.D N fl N 0, N

55 Oaråde: Råna. Ann.dato Ana.nr. Initial Yelt nr. Lab.nr. Klase. Sted n n n 2 " n 7 8 n NDI OB w NDK n n B A " 35.0 n 35.D Kobberlennen n " Saltvikryggen damasrfj. a II " it " 35.E m n 12 GE Hd A HAnkjelpen GB 32.A Rankjelpen OB 26.A 1_/2 + Tverfj. m 5 NDK ;caladal II 49 Il n " I, m 23.D 23 + m i Saltvikryggen II n 8 " 35.A 62 + Hammerfj. ø n n " 35.B 52 + n o 9 GE Tverfj '' 30.A 85 + Kot>berinen m 6 n :42 + Ankjelpen, GB )4.A ånkjelpen n " m Kobbe,l mmen m " 31.h " NDK , 41 + Vidrekelven

56 Oarådes Råna. Ana:dato Anm.nr. Initial Pett nr. Lab.nr. Kla s Sted saltvikragen w w 32.1s 53 + w " A 2, + Saltvikryggen NDi w w n I. n n n n ni 34.f; 46+ w w 9.8 :6.B 54 + Ro he lemmen gl 29.A 55 + " n n 29.B 35 + n n n i9.j w 29.D if

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Guide for Petrologi-ekskursjon til Åfjord/Stokksund-området Tore Prestvik 1996

Guide for Petrologi-ekskursjon til Åfjord/Stokksund-området Tore Prestvik 1996 Guide for Petrologi-ekskursjon til Åfjord/Stokksund-området Tore Prestvik 1996 På denne ekskursjonen konsentrerer vi oss om tre områder i Åfjord/Stokksund-distriktet. Ekskursjonsruta går fra Trondheim

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim. Dato 04.111975. NordlandNordlandske19271 20274

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim. Dato 04.111975. NordlandNordlandske19271 20274 ub3 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheitn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1180 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001

Oppdragsgiver: NGU og Troms fylkeskommune Fylke: Kommune: Sidetall: 15 Pris: 115,- Div. forekomster på Senja Feltarbeid utført: Sommer 2001 Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telecast 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.054 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Naturstein på Senja i Troms fylke Forfatter: Bjørn Lund. Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning

NOTAT. 1. Innledning. 2. Foreliggende grunnlag REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID. Sammenfatning NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 8110311A Strømsheia Næringsutvikling AS G-not-002 Geir Mykletun Fra Kopi Stefan Degelmann Halvor Nes REGULERINGPLAN STRØMSHEIA - GEOLOGISKE UNDERSØKELSER FOR SULFID Dato

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen.

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen. Bispen Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av. Her sett fra Isterdalen. En flott alpin topp med fantastisk utsikt. I topp-partiet er det luftig og mye ur,

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Rapport nr.: 2002.115 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Detaljkartlegging av Grasbott skiferforekomst ved Notodden, Telemark

Rapport nr.: 2002.115 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Detaljkartlegging av Grasbott skiferforekomst ved Notodden, Telemark Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.115 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Detaljkartlegging av Grasbott skiferforekomst ved

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

1 11.12.2012 Rapport: Kartlegging av alunskifer 9 KM PHe WAA Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: E16 Eggemoen - Olum Kartlegging av alunskifer Rapport: Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 122674-SI-RIG-RAP-00003 Begrenset Utarbeidet av: Kjetil

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere...

MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013. Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE NGU-DAGEN 2013 Henrik Schiellerup med mange flere... MINERALPOTENSIALET I SØR-NORGE Nasjonal satsning på mineralleting i de tre nordligste fylkene gjennom programmet MINN,

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Stavanger Staal A/S Rånaundersøkelsene 1974 Rapport nr. 1250A GEOLOGISK KARTLEGGING AV RANAMASSIVET NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Oppdragsgiver: Rapport nr.: Arbeidets art: Sted: Tidsrom: Saksbehandler:

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred. Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1

Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred. Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1 Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1 Sikkerhetsdag for SMS tema: skred Del 1 (inne) -Skredets forutsetninger/faktorer -Skredtyper -Tommelfingerregler

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Base Camp 2010. Rondane. 10.-15. august. DNT fjellsport Arendal

Base Camp 2010. Rondane. 10.-15. august. DNT fjellsport Arendal Base Camp 2010 Rondane 10.-15. august DNT fjellsport Arendal Turprogram Dag 1 (tirsdag): Grimstad - Hafjell Grimstad Hafjell (48 mil / 8 t) Avreise fra Harebakken bussterminal kl. 16:30 presis (minibuss

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

REFLEKSJONSSEISMIKK - METODEBESKRIVELSE

REFLEKSJONSSEISMIKK - METODEBESKRIVELSE REFLEKSJONSSEISMIKK - METODEBESKRIVELSE Refleksjonsseismikk anvendt på løsmasser er tilpasning og modifisering av konvensjonelle refleksjonsseismiske teknikker. I mange tilfeller kan refleksjonsseismikk

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Landmannalaugar Innlandet

Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar danner sentrum i et fantastisk område mellom de store isbreene på Island. Her kan du kose deg med grus og flotte fjell i alle farger, lavamasser, drikkevann, svovelrøyk

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Botanikk.no E-mail Oversikt over spesielle botaniske steder. Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Øyastøl

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vedlegg 2 - side 1 av 5 Håndbok Vedlegg 2 Bergartsklassifisering Vedlegg 2 Bergartsklassifisering Versjon april 2005 erstatter versjon juli 197 Omfang Prinsipp Å klassifisere bergarter inngår som et ledd

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik.

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Vår ref. Olav Haugen Vår ref. Olav Haugen Tlf: 48072791 Dato: 21.07.10 E-post: olav haugen@ mesta.no BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Mesta Drift Fjellsikring har utført befaring

Detaljer

Rapport nr..: 2002.069 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Geologien på kartbladene Vinje 1514 3, Songavatnet 1414 1,Sæsvatn 1414,2

Rapport nr..: 2002.069 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Geologien på kartbladene Vinje 1514 3, Songavatnet 1414 1,Sæsvatn 1414,2 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr..: 2002.069 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Geologien på kartbladene Vinje 1514 3, Songavatnet

Detaljer

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene.

Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes innen områdene. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Alstadhaug kommune Forfatter: Morland

Detaljer

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart.

Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Geologiske faktorer som kontrollerer radonfaren og tilnærminger til å lage aktsomhetskart. Mark Smethurst 1, Bjørn Frengstad 1, Anne Liv Rudjord 2 og Ingvild Finne 2 1 Norges geologiske undersøkelse, 2

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011

SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011 SKREDULYKKE RAULAND, TELEMARK LØRDAG 5. MARS 2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Svein Loftsgarden redningsgruppe skred Vinje og Haukeli Røde Kors, Jon Galteland politiet i

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av mangel på luft (asfyksi).

Mannen ble fløyet med luftambulansen til UNN hvor han ble erklært død. Dødsårsak antas å være resultat av mangel på luft (asfyksi). SKREDULYKKE BRENNMOTINDEN BALSFJORD, SØNDAG 16.03.2014 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (også basert på info bl.a. fra politiet i Troms, Røde Kors skredgruppe og Forsvarets skredgruppe). Kontroll internt

Detaljer

SKREDULYKKE EIKEDALEN, HORDALAND FREDAG 11.02.2011

SKREDULYKKE EIKEDALEN, HORDALAND FREDAG 11.02.2011 SKREDULYKKE EIKEDALEN, HORDALAND FREDAG 11.02.2011 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. basert på informasjon fra Terje Kvalvik lensmann i Kvam og Håkon Olav Hadeland Røde kors/brannvesenet i Samnanger,

Detaljer

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92

RAPPORT. Narvik. Narvik 01.01.92 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.003 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Narvik kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre Skoddevarre Salkobekken 30 min Salkobekken klatrefelt ligger i ei markert kløft i fjellet Skoddevarre. Rutene er 8-18 m høye. Følg riksvei 93 fra Bossekop og ta av til Øytun folkehøgskole. Ta til venstre

Detaljer

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra John Tetlie hundefører i Politiet i Tromsø) Det bemerkes at ikke var på ulykkestedet og denne

Detaljer

FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen

FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen Arkeologisk registrering i vindparken på Lutelandet vår 2009, Fjaler kommune FØREBELS RAPPORT Morten Tellefsen Innhold 1. Innledning.. 3 2. Påviste kulturminnelokaliteter. 4 2.1. Lokalitet 27 røys. 5 2.2.

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE

EV105- HP02- KM0,3: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERING AV ETABLERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER VED ELVENES, I SØR- VARANGER KOMMUNE GEOLOGISK NOTAT 1 Til: Fra: Kopi: SVV Plan og veg - Øst-Finnmark v/ Bjarne Mjelde Andreas Persson og Elisabeth Rasmussen Stig Lillevik Saksbehandler/innvalgsnr: Andreas Person Kvalitetskontroll: Stig Lillevik

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Gran Canaria Innhold: Kjørekart GR1 unta de Maspalomas GR Norskeplassen fra uerto Rico GR3 Norskeplassen fra Motor Grande GR Eivindsplassen GR Roque

Detaljer

RAPPORT 01.01.92 BEMERK

RAPPORT 01.01.92 BEMERK Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.036 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Øksnes kommune Forfatter: Morland G. Fylke:

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Gol og Hemsedal lensmannskontor, Langfjella Alpine Redningsgruppe, Gol og Hemsedal Røde

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

Parken med Askerpyramiden er siste etappe i et tretrinns prosjekt, "Torget, Strøket, vannet", som ble påbegynt i november 1990.

Parken med Askerpyramiden er siste etappe i et tretrinns prosjekt, Torget, Strøket, vannet, som ble påbegynt i november 1990. Bakerløkka 2 Parken med Askerpyramiden er siste etappe i et tretrinns prosjekt, "Torget, Strøket, vannet", som ble påbegynt i november 1990. Prosjektet, som omfatter de viktigste offentlige uteområdene,

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet VilB Bergvesenet Rapportarkivet Posthok> 3021. N- T4-II I rondhein) Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2378 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Ulykkesoppsummering Nesten- ulykken skjedde like ved Litleskarvatnet; se Fig.1 og Fig. 2 under. Stedet er merket

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

EN GUIDE TIL NORSKE PERLER

EN GUIDE TIL NORSKE PERLER EN GUIDE TIL NORSKE PERLER INTRODUKSJON 8 ette er en bruksguide til Norge. På de neste 180 sidene kan du bli med til noen av Norges flotteste naturopplevelser og mest særegne overnattingssteder. Boka er

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim 5t yfl Postboks 3021, N-744I Trondheim Bergvesenet Rapportarkivet,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6034

Detaljer

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&...

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&... R:?: ;, 11FA : :. :.a:*,.. :,:s.::.:::;.:::t > t1g::::::4 r... tv.:.,.. m:::::::::::::::::: L M # 5::19~1~: 4:&...,4:; ::g." ;;;>..:>: 1 5403,>S r:!s s m.: y -:».....as,..«,. PL:."--:":;L..-SV :S.

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

Felt rapport: Elven Dvina (Arkhangelsk regionen) Tolokonka NW-Russia 2008

Felt rapport: Elven Dvina (Arkhangelsk regionen) Tolokonka NW-Russia 2008 Felt rapport: Elven Dvina (Arkhangelsk regionen) Tolokonka NW-Russia 2008 Utsikt over elven Dvina fra teltplassen ved Tolokonka Hilde Krogh, Universitetet i Tromsø 1 Arkhangelsk Tolokonka Kotlas Fig 1:

Detaljer

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Oddgeir Johansen Vefsn Røde Kors Hjelpekorps, og Erik Hestnes ). Kontroll internt : Frode Sandersen

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

DETALJUNDERSØKELSER AV PYRITE AU - MINERALISERINGEN HILLE / VIPEMYR PÅ BØMLO.

DETALJUNDERSØKELSER AV PYRITE AU - MINERALISERINGEN HILLE / VIPEMYR PÅ BØMLO. DETALJUNDERSØKELSER AV PYRITE AU - MINERALISERINGEN HILLE / VIPEMYR PÅ BØMLO. INNLEDNING På bakgrunn av 3 gullanalyser som ble utført i forbindelse med en rekognoserende feltundersøkelser i Hardangerfjordområdet,

Detaljer

Baku-Butami, Coast2Coast by bike 2012

Baku-Butami, Coast2Coast by bike 2012 Baku-Butami, Coast2Coast by bike 2012 Tromsø 22.02.2012 13.03.2012 Hei sykkelvenner! Har laget en kort oversikt over etappene (noen har fått bildene av etappene på pdf-fil tidligere) og det er vel ikke

Detaljer

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal

Bergvesenet. BV 3782 Trondheim. Geologisk feltarbeide i området nord for Vordal, Kvinesdal Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondbeim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3782 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden.

NGU Rapport 2010.059. Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. NGU Rapport 2010.059 Feltbefaring av seks mulige lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden. .oiiiiiii.' Norges geologiske undersokelse N G U F Postboks 6315 Sluppen, _~ 7441 Trondheim

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

5(4 Bergvesenet. BV 3520 Trondhcim. Rød - grønn marmor i Hattfjelldal, Nordland. Hattfjelldal Nordland Nordlandske 19262. Bygningstein Marmor

5(4 Bergvesenet. BV 3520 Trondhcim. Rød - grønn marmor i Hattfjelldal, Nordland. Hattfjelldal Nordland Nordlandske 19262. Bygningstein Marmor 5(4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3520 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

5 på topp i Storfjord

5 på topp i Storfjord 5 på topp i Storfjord 5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 1000 meters høyde over havet. Turene har varierende lenge og terreng, men alle har sikre traséer opp. Med sikker

Detaljer

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Costa del Sol Innhold: Kjørekart (vestlig og østlig del) CS1 Cruz del Juanar CS2 La concha CS3 uerto illones CS4 Torrecilla CS5 Venta radillos CS6

Detaljer