SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 26.03.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 23/14 14/ BUDSJETTREGULERING /14 14/1603 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 25/14 13/7398 FINANSIERING AV IDRETTSBYGG PÅ KAISKURU STADION 26/14 14/1481 HØRING - KOMMUNEREFORM, PROSESS I REGIONRÅDET HØRINGSFRIST 1. MAI /14 14/550 RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER HØRING FRIST /14 14/1498 SYKEHJEMSPLASSER - UTVIDELSE/GJENÅPNING Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 46 29/14 14/592 KLAGE PÅ AVSLAG OM LEIE AV LOKALER I LANGFJORDBOTN SKOLE 30/14 14/1484 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT ORGAN FOR TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM 31/14 14/949 ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET I ALTA KOMMUNE 32/14 14/1497 ELDRERÅDET OG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SEKRETARIAT, ORGANISERING OG ENDRING AV REGLEMENT 33/14 14/1555 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE LEGITIMERT TAP AV ARBEIDSINNTEKT 34/14 14/1485 COOP MARKED TALVIK -SALGSBEVILLING - SØKNAD OM FLYTTING TIL NYE LOKALER 35/14 13/788 SUPPLERINGSVALG MEDDOMMERE ALTA TINGRETT 36/14 14/1602 Unntatt off. Ofl 23 LOKALISERING NYTT LAKSESLAKTERI 37/14 14/1671 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE ALTA IF FOTBALL Ettersendes 38/14 RAPPORT OM SPESIALISTHELSETILBUDET I ALTA/VEST- FINNMARK Ettersendes Vedlagt: Sluttrapport spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, samt referat fra siste møte i styringsgruppen Unntatt off saken kan hentes på politisk sekretariat.

3 Side 3 av 46 Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

4 Sak 23/14 1. BUDSJETTREGULERING 2014 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1524 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Hovedutvalg for næring, drift og miljø /14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett i henhold til vedlagte regneark Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra Frp, Kyst, V, H: Nytt punkt C: Rådmannens innstilling til budsjett 2014 inneholdt en bevilgning til bompengestøtte finansiert fra parkeringsfondet. Denne ble ikke endret i kommunestyrets budsjettvedtak. Når vi nå vet at bompengene ikke blir iverksatt, så avsetter kommunestyret 0,721 millioner i «fond» som øremerkes fremtidig vei-innvestering. Det videreføres en avsetning til «fondet» hvert år, tilsvarende 2 kroner (10 %) av parkeringsgebyret som per dags dato er 20 kroner per time. Dette gjøres for å kunne bidra til en eventuell medfinansiering på avlastningsveien parsell 1. Tidligere avsetning fra brukes til trafikksikkerhets tiltak til avlastningsveien parsell 1. Side 4 av 46

5 Sak 23/14 Forslaget vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den : 1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett i henhold til vedlagte regneark Nytt punkt C: Rådmannens innstilling til budsjett 2014 inneholdt en bevilgning til bompengestøtte finansiert fra parkeringsfondet. Denne ble ikke endret i kommunestyrets budsjettvedtak. Når vi nå vet at bompengene ikke blir iverksatt, så avsetter kommunestyret 0,721 millioner i «fond» som øremerkes fremtidig vei-innvestering. Det videreføres en avsetning til «fondet» hvert år, tilsvarende 2 kroner (10 %) av parkeringsgebyret som per dags dato er 20 kroner per time. Dette gjøres for å kunne bidra til en eventuell medfinansiering på avlastningsveien parsell 1. Tidligere avsetning fra brukes til trafikksikkerhets tiltak til avlastningsveien parsell 1. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den : 1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett i henhold til vedlagte regneark Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den : Behandling: Side 5 av 46

6 Sak 23/14 Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den : 1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett i henhold til vedlagte regneark SAKSUTREDNING: Vedlegg: Regneark «BUDSJETTREGULERING I 2014» Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2014 Andre saksdok.: Budsjett 2014, Økonomiplan med handlingsdel Vedtatt statsbudsjett 2014 Bakgrunn: Budsjettreguleringen fremmes for å få justert budsjett 2014 for endringene i rammetilskudd og skatt som følge av Stortingets budsjettvedtak. Stortingets budsjettvedtak innebærer at rammetilskuddet blir 3,323 millioner lavere enn i vårt vedtatte budsjett. Når reguleringssak fremmes, så tar vi også med justering for omorganisering IKT, og virkningen av at det ikke blir aktuelt å bevilge tilskudd til bompenger fra parkeringsfondet. Økonomiske konsekvenser: Oppdatert beregning av skatt og rammetilskudd for 2014 er slik: Side 6 av 46

7 Sak 23/14 PROGNOSE Budsjett Avvik 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Endringer saldert budsjett Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 7,3 4,7 6,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,3 5,1 4,30 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Vurdering: A Vedtatt statsbudsjett Rammetilskuddet er redusert med 3,323 millioner. Rådmannen foreslår slik inndekning: Økning på 1,27 millioner på grunn av skatteendringer og deflator anvendes til å nedskrive budsjettert skatteinntekt og inntektsutjevning. Endring barnehage på minus 2,947 millioner dekkes opp ved 0,815 mill i beregnet økt foreldrebetaling. De resterende 2,132 millioner som skyldes en kombinasjon av endringer i likebehandling, reversering av to opptak, og redusert etterspørsel som følge av økt kontantstøtte, dekkes inn ved reduksjon i rådmannens reserve. 827 tusen i reduksjon vedr kutt i frukt og grønt dekkes ved tilsvarende kutt i bevilgning til skolene. Økning på 195 tusen til barnevern tilføres barnevernsbudsjettet Utlemming rustilskudd på 1,066 mill dekkes ved å forutsette at vi får tilsvarende øremerket tilskudd. Tilføring av 52 tusen knyttet til dobbeltrom sykehjem anvendes til nedjustering av budsjettert brukerbetaling sykehjem. Rådmannen vil påpeke at inndekningen av reduksjonen i rammetilskuddet er krevende. Merk også at selv om vi opprettholder forutsetningen fra vedtatt kommunebudsjett om en skattevekst på 4,3 %, som er HØYERE enn forutsetningen i statsbudsjettet, så medfører den svake befolkningsveksten i 2. halvår 2013 at vi også etter denne regulering budsjetterer med 1,783 millioner mer i netto skatt og inntektsutjevning enn prognosen tilsier. B Organisasjonsendringer IKT virksomheten i kommunen skal samles i en organisatorisk enhet i Felles støtte. Side 7 av 46

8 Sak 23/14 IKT fagdataenhetene i både Oppvekst og kultur, og Helse og sosial er i utgangspunktet underbudsjetterte i sine tjenesteområder. IKT fagdata i Oppvekst og kultur har driftet betydelig felles infrastruktur. Derfor overføres nå hele avdelingens budsjett til Felles støtte. Hvis det til slutt viser seg at det finnes elementer i dette budsjettet som bør forbli i Oppvekst og kultur, så vil det bli tilbakeført senere. IKT avdelingen i Felles støtte iverksetter et arbeid med sikte på å effektivisere driften av kommunens samlede nettverk, men om dette er tilstrekkelig til at Felles støtte kan løse det faktum at den overførte enheten er underbudsjettert gjenstår å avklare. IKT fagdata i Helse og sosial har ikke driftet infrastruktur, men har i sitt budsjett dekket kostnader til drift av en rekke fagsystemer. Driften av fagsystemene forblir Helse og sosial sin oppgave. Rådmannen overfører derfor i denne omgang kun lønn og pensjon knyttet til to stillinger. Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tilleggsjusteringer senere. C: Andre endringer: Rådmannens innstilling til budsjett 2014 inneholdt en bevilgning til bompengestøtte finansiert fra parkeringsfondet. Denne ble ikke endret i kommunestyrets budsjettvedtak. Når vi nå vet at bompengene ikke blir iverksatt, så tilbakeføres denne bevilgningen i budsjettet. Denne endringen styrker budsjettert netto driftsresultat med 0,721 millioner. Endringer i investeringsbudsjettet: Alta Ungdomsskole Kommunestyret har bevilget 40 millioner til renovering av Østfløya på Alta ungdomsskole i 2014 og Prosjektet omfattet også ombygging av tidligere svømmehall til treningsflate. Dette er i utgangspunktet 2 forskjellige prosjekt som i budsjettet er slått samme til ett. Dette bør splittes på bakgrunn av følgende: Ombyggingen av østfløya vil ikke komme i gang før Spesialromsfløya på Sandfallet er ferdigstilt. Denne vil tidligst være klart til skolestart Byggetid for østfløya er uklar da vi pr. i dag ikke har oversikt over omfang, men mest sannsynlig vil fløya ikke være klar før medio Planlegging for ombyggingen av bassenget er igangsatt og utførelsen vil komme i gang i løpet av høsten og ferdigstilles i 1. halvår Tiltaket er spillemiddelberettiget og det vil da stilles krav om at det skal fremlegges et selvstendig sluttregnskap for prosjektet når det er ferdigstilt. Bevilgningen foreslås fordelt slik: Bassenget 2014 kr. 10,0 mill 2015 kr. 2,5 mill Side 8 av 46

9 Sak 23/14 Østfløya 2014 kr. 2,0 mill 2015 kr. 25,5 mill Planleggingen for hva som skal gjøres på østfløya er ikke påbegynt, men legger vi erfaringen fra renoveringen av vestfløya til grunn så må man forvente at en totalrenovering vil komme på ca. 45,0 mill. Dette bør en ha i minne når økonomiplan for neste periode skal legges. Møllenes / Rullebaneforlengelse Alta lufthavn Det må opprettes eget investeringsprosjekt på rullebaneforlengelsen. Rådmannen anslår et behov for 10 millioner i 2014, og 20,5 millioner i 2015, til sammen 30,5 millioner som finansieres med lån. Med henvisning til K sak 3/14 foreslår rådmannen at bevilgningen til Møllenes industriområde på 80 millioner i tas ut. Dette prosjektet er i hovedsak finansiert med salg av grunn, men å ta det ut vil redusere behovet for låneopptak i Side 9 av 46

10 Sak 24/14 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 14/1603 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /14 Formannskapet Administrasjonens innstilling: Langfjord * Lærerboligen og Velferden legges ut for salg på det åpne marked. Korsfjord * De to boligene i Basnjarga beholdes som utleieboliger. * Boligen Kampen sanneres SAKSUTREDNING: Vedlegg: Kartutsnitt over Langfjord og Korsfjord Andre saksdok.: Bakgrunn: Stiftelsen Utleieboliger som drifter kommunale utleieboliger, har bedt kommunen vurdere salg av kommunale boliger/bygg i Langfjord og Korsfjord, da dette er bygg av eldre årgang som det er liten etterspørsel etter, i kommunal regi. Langfjord I Langfjord har vi to bygg som vurderes solgt: Lærerboligen og Velferden. Side 10 av 46

11 Sak 24/14 Siden skolen ble lagt ned i Langfjord, har behovet for bolig avtatt. Det har heller ikke vært noen etterspørsel etter eldre boliger i dette området, den senere tid. * Stiftelsen Utleieboliger har opplyst følgende om de to byggene i Langfjord: LÆRERBOLIGEN. Består av en boenhet oppført i Den ligger i sin helhet på gnr. 5, bnr. 70. Denne eneboligen bærer preg av å være gammel og vil etter hvert trenge omfattende vedlikehold. Boligen er i dag bebodd. Bygget VELFERDEN Består av 3 boenheter, hvorav 2-romsleiligheter i andre etasje har stått tom siden juli 2012, mens den siste leiligheten har stått tom siden november Første byggetrinn er gjort i 1952 i 2 etasjer, det har vært en ombygging i 1983 og endelig er den påbygd i 1997, med helsekontorer og en egen leilighet til over en etasje. Bygningsmassens eldste del ligger innenfor gnr. 5, bnr. 32 som også innbefatter skolen. Den nyeste delen som ble påbygd i 1997 ligger på gnr. 5, bnr. 70. Ved et evnt. salg må bygningsmassen skilles ut på egen tomt fra 5/32 og 5/70. «Velferden» som også er en del av den samme bygningsmassen benyttes i dag til velferdstiltak for eldre i bygda. De har tidligere tatt opp med kommunen, at de ønsker å benytte dette lokale fortsatt, til velferdstiltak Skolebygningen i Langfjord Skolebygningen i Langfjord er ikke vurdert i denne saken, men også dette bygget står tomt etter at skolen ble lagt ned. For begge byggene i Langfjord gjelder følgende: Området hvor de to byggene står, er avsatt til offentlig formål i kommuneplanens arealdel. Før et ev salg, må hvert bygg få fradelt egen tomt og det må søkes om en mindre kommuneplanendring (endring av arealformål til bolig/fritidsbolig). Vannkvaliteten i området er en utfordring, trolig er årsaken høyt jerninnhold i vannet. Det er mulig et vannfiltersystem kan løse problemet, men det er ikke avklart Side 11 av 46

12 Sak 24/14 Begge byggene har beliggenhet på et sted hvor det alltid samles store snømengder, det krever mye ettersyn på vinterstid. Særlig gjelder det Velferden hvor taket må måkes, og rydding rundt bygget, slik at snø ikke trykker mot vinduer. I de tilfeller hvor store snømengder gir takras, har det medført skader på takrenner og andre utvendige detaljer på byggene. Korsfjord Stiftelsen Utleieboliger har opplyst følgende om de tre byggene i Korsfjord: I Korsfjord har vi to bygg i Basnjarga, samt en bolig Kampen som ligger i nærheten av skolen. Vi har i lengre tid hatt 2 leiligheter stående tomme i Basnjarga. Skolen har bedt oss holde av den minste leiligheta i Basnjarga, i tilfelle det oppstår et behov i skoleåret 2014/15. Boligen vi fremmer forslag om å vurdere avhendet, er «Kampen» som ligger ved siden av skolen. KAMPEN Også dette er eldre bygningsmasse som er oppført på 1950-tallet og som vi på sikt ser store og kostbare utfordringer med. Boligen står delvis på fjell og mangler drenering av grunnmuren som er noe sprukket som følge av setninger. I et av rommene i sokkelen er det ikke skikkelig gulv. Våtrommene vil etter hvert også trenge oppgradering. Brannvesenet har pga. pipas forfatning pålagt fyringsforbud i vedovnen, men det er installert luft til luft-varmepumpe som kompensasjon. Boligen er i dag utleid. Eiendommen har gnr. 49, bnr. 198 og ligger like ved siden av skolen i Korsfjord. Boligen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-område for spredt utbyggingsformål (bolig/fritidsbolig/næring). Men av planverket fremgår at området er merket som potensielt rasfarlig mht sneskred. Det er ikke fradelt egen tomt til eiendommen, noe som må gjøres ved et ev salg av eiendommen. BASNJARGA Her er det 2 boliger som begge står på gnr. 49, bnr Begge boligene består av en 4-roms hovedleilighet og en liten 2-roms sokkelleilighet. Hovedleiligheta i nr. 41 er bebodd og i sokkelen er det et legekontor som står disponibelt. I nr. 39 har begge leilighetene stått tomme over vinteren, men her skal en uansett holde av den minste leiligheta for O/K i tilfelle skolen får behov for den for skoleåret 2014/15. Hovedleiligheten vil være ledig. Økonomi: Side 12 av 46

13 Sak 24/14 Det er ikke foretatt konkrete vurderinger i forhold til investeringskostnader dersom kommunen skal beholde de to byggene i Langfjord og Kampen i Korsfjord. Driften av de to byggene i Langfjord, har gått med underskudd i flere år. Når det gjelder Korsfjord, så har de tre byggene gått med et lite overskudd sett ut fra Stiftelsens regnskap. Det som et resultat av at O/K har dekket leiekostnader i Basnjarga, selv om leiligheter har stått tomme, dette for å ha tilgang til bolig for ansatte dersom behov skulle oppstå. Dersom en tar hensyn til dette, går også regnskapet for Korsfjord i minus. Vurdering: Langfjord Rådmannen anbefaler at det blir foretatt en tilstandsvurdering med takst av de to byggene lærerboligen og Velferden, og at man med bakgrunn i denne, legger begge bygninger ut for salg. Alternativet til salg på det åpne marked, er at den som bor i lærerboligen i dag, får forkjøpsrett til denne boligen. Rådmannen ser at salg av Velferden, innebærer at lokalene for velferdstiltak for eldre i bygda, opphører i dette bygget. Slik rådmannen oppfatter, det ønsker innbyggerne i Langfjord å satse på samfunnshuset som aktivitetslokale for bygda. Det bør kunne tilrettelegges for velferdstiltak for eldre i Langfjorden, i samfunnshuset. Langfjordbotn samfunnshus har etter at skolen ble nedlagt, søkt kommunen om midler i 2013 og fikk innvilget kr , samme beløp er det søkt om og innvilget i 2014, dette er midler til opprustning/drift av samfunnshuset. Skolebygningen i Langfjord Selv om skolebygningen i Langfjord er ikke vurdert i denne saken, ønsker rådmannen å drøfte fremtidig anvendelse av bygget, med kommunestyret. Korsfjord Basnjarga De to boligene i Basnjarga beholdes som utleieboliger, da det er en viss etterspørsel etter boliger i Korsfjord. Side 13 av 46

14 Sak 24/14 Kampen Ut fra den tilstandsbeskrivelse som Stiftelsen har gitt av Kampen, samt at boligen ligger i et område som er angitt som rasfarlig, er rådmannens vurdering at denne boligen saneres. Dersom kommunen skulle vurdere salg av Kampen, måtte det foretas geologiske undersøkelser i området, hva resultatet og kostnadene med en slik undersøkelse ville bli, er ikke utredet. Dagens leietaker i Kampen, tilbys å leie bolig i den ledige leiligheten i Basnjarga Side 14 av 46

15 Sak 25/14 FINANSIERING AV IDRETTSBYGG PÅ KAISKURU STADION Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 13/7398 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Hovedutvalg for næring, drift og miljø Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret utvider rammen investeringsprosjekt K463 Lager Kaiskuru fra 5 millioner til 6,4 millioner inkl mva. Utvidelsen finansieres med 0,28 millioner i momskompensasjon og 1,12 millioner av ubrukte lånemidler fra 2013 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret utvider rammen investeringsprosjekt K463 Lager Kaiskuru fra 5 millioner til 6,4 millioner inkl mva. Utvidelsen finansieres med 0,28 millioner i momskompensasjon og 1,12 millioner av ubrukte lånemidler fra 2013 Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den : Kommunestyret utvider rammen investeringsprosjekt K463 Lager Kaiskuru fra 5 millioner til 6,4 millioner inkl mva. Utvidelsen finansieres med 0,28 millioner i momskompensasjon og 1,12 millioner av ubrukte lånemidler fra 2013 SAKSUTREDNING: Vedlegg: Plantegning Side 15 av 46

16 Sak 25/14 Andre saksdok.: Plan for Kaiskuru Stadion. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i brev av fra Kulturdepartementet. Alta kommunes investeringsbudsjett Bakgrunn: Alta kommune har planlagt og fått forhåndsgodkjent idrettsbygg på Kaiskuru Stadion. Bygget skal inneholde to separate deler som bygges samtidig under samme tak. - Del 1 inneholder rom for tidtaking, speakertjeneste, møter, toalett, bøttekott og inngangsparti. - Del 2 inneholder et uisolert lager til stadionmateriell med mulighet for parkering av tråkkemaskin. I tillegg inneholder denne delen en isolert garasje som gir mulighet for å tine snø av tråkkemaskinen og utføre enkelt vedlikehold. Tilhørende garderobe og dusj for vårt driftspersonell tilhører denne delen av bygget. Bygget skal etter planen stå ferdig høsten Høring/merknader: Byggets funksjon og plassering inngår som et hovedelement i plan for Kaiskuru Stadion som i tillegg inneholder skiløyper, skytebane, rulleskiløype, turløype og fotballbane. Prosessen med stadionplanen er gjennomført sammen med idrettslag, beboere i området og nærmiljøsenteret. Prosessen er ledet av Verte landskap og aritektur som også har utformet planen som har vært på høring hos berørte. Økonomiske konsekvenser: Idrettsbygget har vært utlagt på Doffin. Anbudskonkurransen er gjennomført som totalentreprise. Det billigste blant fem tilbud er kr ,- inkl mva. Bygget totalkostnad: Anbudssum for bygget: ,- Kommunale avgifter: ,- Anleggsbidrag til Alta Kraftlag ,- Uforutsett 3% ,- Side 16 av 46

17 Sak 25/14 Sum inkl mva ,- Avrundet ,- Finansieringssum ,- I budsjett 2014 står oppført 5 mill inkl mva til idrettsbygg på Kaiskuru Stadion. Dette er finansiert med 1 mill i egen momskompensasjon, og de resterende 4 mill er finansiert med lån innefor totalrammen for kommunens investeringsportefølgen. Bygget blir 1,4 mill dyrere enn forutsatt. Dette skyldes blandt annet prisstigning etter 2012 og vanskeligere grunnforhold enn antatt. For gjennomføring av bygget er det behov for tilleggsbevilgning på kr. 1,4 mill. Bygget er forhåndsgodkjent og vil oppnå et tilskudd fra spillemidlene på ca. 2,0 mill. kr. Vurdering: Rådmannen beklager at prosjektet har blitt dyrere enn kalkulert i 2012, men anbefaler likevel at idrettsbygget gjennomføres som planlagt. Behovet for bygget er vurdert i tidligere sammenhenger og sees i en helhetlig sammenheng med utvikling av Kaiskuru Stadion. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å utvider finansieringen 0,28 mill kr. i momskompensasjon og 1,12 mill kr av ubrukte lånemidler for Side 17 av 46

18 Sak 26/14 HØRING - KOMMUNEREFORM, PROSESS I REGIONRÅDET HØRINGSFRIST 1. MAI 2014 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 033 &13 Arkivsaksnr.: 14/1481 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /14 Formannskapet Administrasjonens innstilling: Kommunestyret gir sin tilslutning til prosessen som er igangsatt av Vest-Finnmark Regionråd. Kommunestyret vurderer det som viktig at Alta kommune har en proaktiv holdning til de endringene av kommunestrukturen som vil tvinge seg frem de kommende årene. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Innspill fra Rådmannsutvalget om oppgaver til kommunene Sak til Fylkesstyret i Finnmark (KS); Kommunereformen Bakgrunn: Vest-Finnmark regionråd foreslo følgende på møte 18. februar 2014: 1. Vest-Finnmark regionråd nedsetter en arbeidsgruppe som ledes av en ekstern person, og der det sitter to ordførere, og to rådmenn fra regionen. Både store og små kommuner skal være representert. 2. Arbeidsgruppen får i fullmakt til å utnevne det eksterne medlemmet (lederen) 3. Arbeidsgruppen får i oppdrag og utarbeidet et diskusjonsnotat til regionrådets møte i september Daglig leder i regionrådet er sekretariat for arbeidet. Side 18 av 46

19 Sak 26/14 Høyre/Frp regjeringen la frem sin regjeringserklæring 7.oktober I denne erklæringen ble det varslet at man vil gjennomføre en kommunereform i løpet av inneværende stortingsperiode. I Erklæringen står det bl.a. om kommunesektoren: «Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf samarbeidsavtalen. En mer robust kommunestruktur vil sikre mer kompetanse og større faglighet i den enkelte kommune. Det vil være en fordel for eksempel i vanskelige barnevernssaker, for ressurskrevende tjenester og for en bedre ledelse og utvikling av omsorgs- og utdanningstjenestene. Regjeringen vil invitere partiene i Stortinget til drøftelser om prosessen. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.» «Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommunale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også være en demokratireform.» I oppsummeringen heter det: - «Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. - Innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene.» Videre har kommunal- og moderniseringsminister Jan tore Sanner nedsatt et ekspertutvalg som skal gi råd, og gjøre analyser for grunnleggende forutsetninger for en kommunereform. Ekspertutvalget skal levere første delrapport i løpet av våren. Her skal de se på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skal løse de oppgaver de har i dag. Om ett år legger utvalget fram sin sluttrapport. Her skal de gå nærmere inn på hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at kommunene skal kunne få nye oppgaver og mer selvstyre. Rapporten skal brukes i arbeidet med ny oppgavefordeling. Ekspertutvalget skal ledes av professor Signy Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus. Øvrige medlemmer er professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av TBU, Lars Erik Borge; forsker Bernt Aslak Brantzæg, Telemarksforskning; direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann i Finnøy kommune, Helene Ohm og rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen. Prosessen videre Side 19 av 46

20 Sak 26/14 Det er ventet at det igangsettes prosesser i kommunene, i interesseorganisasjoner, i tillegg til i kommunaldepartementet i tiden fremover. De ulike aktørene vil ha ulikt ståsted, men fokus for alle parter vil være hvordan ivareta innbyggerne i Norges kommuner på en best mulig måte. Momenter som vurderes i denne sammenheng kan nok være: - Demokrati og innbyggerinnflytelse - Effektiv drift av kommunene - Rettssikkerhet - Kompetanse og rekruttering - Infrastruktur og geografiske forhold - Forankring og politisk aksept blant befolkningen. Vest-Finnmark regionråd består av 7 kommuner, med stort sprang i innbyggertall og avstand. Om medlemskommunene har felles ønsker og interesser i en kommende kommunereform, vil nok variere. Det kan være aktuelt å gjøre en gjennomgang for å avdekke felles interesser for regionen, som man fremmer tidlig i forberedelsen av en kommunereform. På denne måten øker man muligheten for å få gjennomslag. I den videre prosess vil det være viktig å vurdere premissene for en fremtidig kommunereform. I den prosessen kan følgende elementer være aktuelle: - Hvilke oppgaver kan gi innbyggerne et bedre tilbud og oppfølging om de lå i kommunene? - Finnes der oppgaver som ligger i kommunene som kunne vært løst på en bedre måte av andre forvaltningsnivåer? - Forholdet mellom kommunene og det regionale leddet (fylkeskommunen)? - Forholdet mellom kommunene og fylkesmannen? - Forholdet mellom kommunene og statlige instanser og institusjoner - Forholdet mellom kommunene og Sametinget? Organisering av arbeidet For å organisere dette arbeidet, bør det nedsettes et arbeidsutvalg, som utarbeider et diskusjonsnotat til regionrådets møte i september. Arbeidsutvalget bør bestå av politikere og administrative ledere. Både store og små kommuner bør være representert i arbeidsgruppen. Det foreslås også at lederen i arbeidsgruppen, oppnevnes eksternt. Denne personen bør ikke ha direkte tilknytning til en av medlemskommunene, men inneha kompetanse om forvaltning, kommunesektoren, og politikk. Økonomi Side 20 av 46

21 Sak 26/14 I budsjettet er det satt av midler til å honorere et eksternt medlem av arbeidsgruppen dersom dette blir nødvendig. I tillegg er det satt av reiseutgifter på et eksternt medlem av arbeidsgruppen. Finansieringen av dette prosjektet foreslås gjort som følger: - Egenandel medlemskommunene (kr 7 500,-) kr ,- - Omdisponering fra SNP 2014 kr ,- Vurdering: Rådmannen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å komme med noen føringer i denne saken. Det er imidlertid lagt ved en oversikt over oppgaver som kan kommunaliseres. Listen er utarbeidet av det sentrale Rådmannsutvalget i KS. Listen er langt fra uttømmende. Når første delrapport fra Regjeringens Ekspertutvalg foreligger 24. mars, kommuneproposisjonen 14. mai, innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen medio juni samt utredningen fra Vest-Finnmark regionråd er tiden moden for å utrede noe konkret om kommunestruktursaken. Side 21 av 46

22 Sak 27/14 RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER HØRING FRIST Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/550 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling fra siste behandling: 1)Alta kommune mener at reservasjoner i yrkesutøvelse begrunnet i moral, etikk eller religion er et nasjonalt anliggende, og ikke bør overlates til den enkelte kommune å regulere. 2) Alta kommune ber om at man ikke setter likhetstegn mellom å reservere seg i fra å bidra i henvisningsprosessen rundt til selvbestemt abort og det å reservere seg i fra aktiv dødshjelp, som er forbudt og straffbart i følge norsk lov. 3) Alta kommune ber om at den foreslåtte reservasjonsordningen ikke vedtas. Administrasjonens innstilling: 1)Alta kommune mener at reservasjoner i yrkesutøvelse begrunnet i moral, etikk eller religion er et nasjonalt anliggende, og ikke bør overlates til den enkelte kommune å regulere. 2) Alta kommune ber om at man ikke setter likhetstegn mellom å reservere seg i fra å bidra i henvisningsprosessen rundt til selvbestemt abort og det å reservere seg i fra aktiv dødshjelp, som er forbudt og straffbart i følge norsk lov. 3) Alta kommune ber om at den foreslåtte reservasjonsordningen ikke vedtas. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Side 22 av 46

23 Sak 27/14 Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den : 1)Alta kommune mener at reservasjoner i yrkesutøvelse begrunnet i moral, etikk eller religion er et nasjonalt anliggende, og ikke bør overlates til den enkelte kommune å regulere. 2) Alta kommune ber om at man ikke setter likhetstegn mellom å reservere seg i fra å bidra i henvisningsprosessen rundt til selvbestemt abort og det å reservere seg i fra aktiv dødshjelp, som er forbudt og straffbart i følge norsk lov. 3) Alta kommune ber om at den foreslåtte reservasjonsordningen ikke vedtas. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Høringsnotat fra Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement av , med hørings frist Bakgrunn: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven samt pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon). Forslaget omfatter også endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. Departementet foreslår å gi mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort, men også aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. ommunene skal få adgang til å inngå a taler med fastleger om reser as on mot en isning og behandling av alvorlige samvittighetsgrunner. Det er imidlertid ingen rettighet for den enkelte lege, men en mulighet for kommunen til å akseptere reservasjon dersom pasientenes interesser og rettigheter ivaretas. Side 23 av 46

24 Sak 27/14 Vurdering: Alta kommune er i mot en hver endring som medfører innskrenkning i de tjenester som pasienter kan kreve og forvente av sin fastlege. Uønsket gravide kvinner er i en sårbar situasjon, det vil ofte haste med en henvisning, og legens kjennskap til pasienten og hennes livssituasjon kan være viktig. Det er allerede innført ordninger som gjør at leger som kan bli involvert i selve inngrepet kan reservere seg. For fastleger, som ikke skal delta i selve inngrepet, bør ikke legen kunne påberope seg rett til ikke å hjelpe kvinner med å begjære svangerskapsavbrudd innen 12. svangerskapsuke, og derved frata pasienten de rettigheter abortloven gir henne. Alta kommune mener at det er problematisk at departementet i sitt høringsnotat mener at reservasjonsadgang i forhold til rett til selvbestemt abort skal tilkjennes samme status som reservasjonsadgang i forhold til aktiv dødshjelp, forutsatt at aktiv dødshjelp skulle bli tillatt. Aktiv dødshjelp har en helt annen status i befolkningen og blant fagfolk i Norge i dag enn svangerskapsavbrudd innen 12. uke, og det er forbudt i henhold til norsk lov. Reservasjonsspørsmålet i forhold til aktiv dødshjelp må drøftes separat dersom denne problemstillingen skulle bli aktuell i framtiden. Alta kommune har ikke hatt tilfeller der helsepersonell har påberopt seg reservasjon mot spesifikke henvisninger eller behandlinger av samvittighetsgrunner. Dersom det likevel etableres regelverk som gir definerte yrkesgrupper rett til å reservere seg mot enkelte prosedyrer av moralske, religiøse eller etiske grunner, i dette tilfellet at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort, så må dette være et nasjonalt ansvar, og ikke pålegges den enkelte kommune å tillate eller forby. Side 24 av 46

25 Sak 28/14 SYKEHJEMSPLASSER - UTVIDELSE/GJENÅPNING Saksbehandler: Marie Stavang Arkiv: J44 Arkivsaksnr.: 14/1498 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/14 Formannskapet /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret er bekymret for situasjonen innen eldreomsorgen i Alta, og vedtar å iverksette midlertidige tiltak inntil nytt omsorgssenter er på plass i Kommunestyret vedtar å gjenåpne korttidsavdelingen for demente (6 plasser) ved Ekonrnsvingen sykehjem. Kostnaden for 2014 på 2,5 mill.kr. finansieres av rådmannens reservepost, og må videre innarbeides i økonomiplan fra 2015 med 4 mill.kr. pr. år. Kommunestyret vedtar å kjøpe ytterligere 1 plass ved Bossekop sykehjem for å ivareta pasienter som må flyttes fra Jansnes grunnet nedleggelse. Dette forutsettes finansiert innenfor tjenesteområdets budsjett til formålet. Kommunestyret ber videre om at andre mulige tiltak vurderes fortløpende slik som økt bruk av dobbeltrom ved korttidsplasser og styrking av hjemmetjenestene. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret er bekymret for situasjonen innen eldreomsorgen i Alta, og vedtar å iverksette midlertidige tiltak inntil nytt omsorgssenter er på plass i Kommunestyret vedtar å gjenåpne korttidsavdelingen for demente (6 plasser) ved Ekonrnsvingen sykehjem. Kostnaden for 2014 på 2,5 mill.kr. finansieres av rådmannens reservepost, og må videre innarbeides i økonomiplan fra 2015 med 4 mill.kr. pr. år. Kommunestyret vedtar å kjøpe ytterligere 1 plass ved Bossekop sykehjem for å ivareta pasienter som må flyttes fra Jansnes grunnet nedleggelse. Dette forutsettes finansiert innenfor tjenesteområdets budsjett til formålet. Kommunestyret ber videre om at andre mulige tiltak vurderes fortløpende slik som økt bruk av dobbeltrom i sykehjem og styrking av hjemmetjenestene. Side 25 av 46

26 Sak 28/14 Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: 4.a snitt endres til økt bruk a dobbeltrom ed korttidsplasser Innstillingen med endring vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den : Kommunestyret er bekymret for situasjonen innen eldreomsorgen i Alta, og vedtar å iverksette midlertidige tiltak inntil nytt omsorgssenter er på plass i Kommunestyret vedtar å gjenåpne korttidsavdelingen for demente (6 plasser) ved Ekonrnsvingen sykehjem. Kostnaden for 2014 på 2,5 mill.kr. finansieres av rådmannens reservepost, og må videre innarbeides i økonomiplan fra 2015 med 4 mill.kr. pr. år. Kommunestyret vedtar å kjøpe ytterligere 1 plass ved Bossekop sykehjem for å ivareta pasienter som må flyttes fra Jansnes grunnet nedleggelse. Dette forutsettes finansiert innenfor tjenesteområdets budsjett til formålet. Kommunestyret ber videre om at andre mulige tiltak vurderes fortløpende slik som økt bruk av dobbeltrom ved korttidsplasser og styrking av hjemmetjenestene. SAKSUTREDNING: Saksdokumenter: Sak 13/5715 K.sak 61/13 Foreløpige budsjettrammer Orientering i HUHS , 20.01, Orientering og vedtak i eldrerådet , Bakgrunn: Situasjonen innen eldreomsorgen har vært et gjennomgående tema i hovedutvalget for helse og sosial det siste året både ved enkeltsaker og i orienteringer. Omsorgsavdelingen opplever økende trykk på sykehjemsplasser både korttids og langtids. Kapasiteten er for liten i forhold til behovet og situasjonen er blitt forverret de siste år. Side 26 av 46

27 Sak 28/14 Dette rammer i særlig grad de pårørende som trenger avlastning for å fortsatt være i stand til å ta seg av omsorgstrengende familiemedlemmer i hjemmet. Som følge av dette fremskyndes behovet for langtidsplasser. Situasjonen med hensyn til korttidsplasser som kan benyttes til avlastning er blitt dramatisk forverret i de siste år. Korttidsavdelingen på Ekornsvingen sykehjem med seks plasser ble som ledd i et innsparingstiltak nedlagt Avdelingen ble brukt som avlastning for demente fordi den var spesielt egnet til det. Etter 2012 har Samhandlingsreformen med krav til tidligere utskrivning gjort at pasienter fra sykehuset blir mottatt på bekostning av de som trenger avlastning. Allikevel er ikke kapasiteten stor nok til å ta imot alle ferdigmeldte pasienter fra sykehuset. I tillegg har antallet personer over 80 år steget jevnt de siste årene uten at tilbudet om heldøgnstjenester for eldre er endret. Det er avgjørende for at kommunen skal kunne håndtere framtidens utfordringer med økende antall eldre og hjelpetrengende at hjelpeapparatet kan gi de tilbud som er minst mulig ressurskrevende. Det er derfor viktig å kunne utsette behov for langtidsplass i institusjon lengst mulig. Alta kommune har 21 institusjonsplasser som skal brukes til avlastning, korttidsopphold og rehabilitering. Fire av plassene er på sykestua, de øvrige på helsesenterets sykehjem. Plassene brukes til: Å gi pårørende avlastning slik at de er i stand til å ta seg av sine omsorgstrengende hjemme lengst mulig. Å gjenopptrene pasienter etter sykehusopphold eller ta inn pasienter fra hjemmet til opptrening. Observasjon og behandling. Både helsesenterets sykehjem og sykestua er lite egnet for demente. Avdelingene er urolige og uoversiktlige. Det er som regel dobbeltrom som kan tilbys pasientene. Dette fører til økt uro hos de demente som er en belastning både for dem og medpasientene. Det har også skjedd at pårørende som skal ha avlastning har måttet hente hjem sine, da de ikke har slått seg til ro og har vært i ferd med å skade seg. Pr er situasjonen at 11 korttids/ avlastnings/ rehabiliteringsplasser er opptatt av pasienter som har så stort hjelpebehov at det er uforsvarlig å sende dem hjem. Disse venter på ledig langtidsplass på sykehjem. Mange får ikke tilbud om avlastning innen rimelig tid selv om de har krav på det i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Flere pårørende er så slitne at de er ikke i Side 27 av 46

28 Sak 28/14 stand til å ta sine hjem igjen når de endelig får avlastningsopphold, det gjør at presset på permanente plasser øker. Pga mangel på ledige institusjonsplasser venter utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Dette medfører utgifter for kommunen på kr 4125 pr. bruker pr. døgn. I tillegg øker antall brukere i hjemmetjenesten fra år til år. Flere brukere enn før har et komplisert sykdomsbilde og hjelpebehov som gir utfordringer for hjemmetjenesten både hva gjelder kapasitet og kompetanse. Vurdering: Sykehjemsutredningen la frem ulike scenarier til fremtidig satsning innenfor heldøgns botilbud ( HDO) i eldreomsorgen i Alta. Et sentralt punkt i utredninga var fastsetting av dekningsgrad for HDO-plasser ( antall HDO-plasser i forhold til innbyggere over 80 år). Samlet dekningsgrad ble fastsatt til 33, herav 23 på institusjonsplasser og 10 på omsorgsboliger. Alta har tradisjonelt hatt høy institusjonsdekning. Veksten i antall eldre de siste 10 åra har endret bildet noe. Dekningen er per i dag hhv 25 og 4, samlet 29. Med den forventa veksten i antall eldre fremover vil institusjonsdekningen være nede på måltallet 23 allerede i Kapasiteten innen HDO-plasser oppleves som svært anstrengt. Korttidsplasser fylles i lange perioder opp med pasienter som venter på langtidsplass, og ønsket fleksibilitet og dynamikk i tjenesten er truet. Dette medfører at pasienter som er i behov av rehabilitering ikke får et godt nok tilbud, og kan ende opp med et større hjelpebehov enn nødvendig. Videre vil mangel på regelmessig avlastning gjøre at pårørende med store omsorgsoppgaver blir så slitne at behov for langtidsplasser blir fremskyndet. En midlertidig løsning kan være å gjenåpne korttidsavdelingen ved Ekornsvingen sykehjem. Korttidsavdelingen på Ekornsvingen brukes i dag av to beboere som trenger ekstra oppfølging. For å få til en gjenåpning av avdelingen må disse flyttes. Det har vært arbeidet med å finne alternativt botilbud. To pasienter er meldt fra Jansnes for utskrivning i mai Kommunen har i flere år kjøpt plass der til disse to. I forbindelse med sommerstenging og nedleggelse av Jansnes, må kommunen finne alternative tilbud til disse. Alta kommune har vurdert: Økt kjøp av plasser Alternative plasser lokalt Økt bruk av dobbeltrom Gjenåpning av korttidsavdeling Ekornsvingen Side 28 av 46

29 Sak 28/14 Vi har kommet fram til følgende løsninger: Stiftelsen Utleieboliger har ervervet en bolig som kan brukes til det skjerma tilbudet som er på Ekornsvingen i dag. Det vil være behov for små tilrettelegginger. Boligen forutsettes klargjort i løpet av mai måned. Bemanningen i tiltaket flyttes i sin helhet dit. Når disse beboerne er flyttet, må det gjøres mindre bygningsmessige tilpasninger i avdelingen, samt oppgradering av sykesengeanlegget. Videre må det rekrutteres personell. I en overgangsfase vil det være mulig med økt bruk av den kommunale vikartjenesten. Mulig oppstart er juni Det har vært kontakt med Stiftelsen Betania i forhold til mottak av de 2 pasientene fra Jansnes. Sammen er det skissert en løsning der kommunen kjøper en ekstra plass (til 15 plasser) og i tillegg bruke en av de eksisterende plassene. I tillegg må driften legges litt om i forhold til funksjonsnivå og brukergrupper. Det foregår drøftinger med Stiftelsen om endelig løsning. I realiteten betyr dette en reduksjon på en eksiterende plass, slik at netto økning av disse tiltakene blir på 5 institusjonsplasser. Økonomiske konsekvenser: For å bemanne korttidsavdelingen på Ekornsvingen sykehjem, avdeling Sandfallet, må det opprettes 600 % stilling til dekning av 2 dag og 2 aftenvakter. Nattevaktene ivaretas av personell som har ansvar for øvrige pasienter på Ekornsvingen sykehjem. Lønns- og driftsutgifter er beregnet til 4 mill.kr. på årsbasis. Det må i tillegg påregnes noen oppstartskostnader. Kostnaden for 2014 er beregnet til 2,5 mill.kr. Dette blir svært rimelige sykehjemsplasser (under pr. plass) fordi man kan nyttiggjøre seg av allerede eksisterende nattevakter. Kjøp av sykehjemsplasser på Bossekop sykehjem for de to som skal skrives ut fra Jansnes forfutsettes dekket av de midlene som er avsatt til kjøp av plasser på Jansnes. Side 29 av 46

30 Sak 29/14 KLAGE PÅ AVSLAG OM LEIE AV LOKALER I LANGFJORDBOTN SKOLE Saksbehandler: Dag Arne Johannessen Arkiv: 614 &52 Arkivsaksnr.: 14/592 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet /14 Hovedutvalg for næring, drift og miljø Innstilling fra siste behandling: Formannskapet tar ikke klagen fra Næringshageinteressenter i Langfjorden, Bedriften Sledmonkey v/ John Hearn og Keramikkverkstedet v/ Randi Karlstrøm til følge. Formannskapet vil avvente med å leie ut skolen til prosjektet som Langfjordbotn bygdelag v/ Gabrielle J. Ottesen utarbeider er ferdig. Formannskapet ber administrasjonen vurdere om søkers ønsker kan innarbeides i Langfjordbotn bygdelags prosjekt. Administrasjonens innstilling: Formannskapet tar ikke klagen fra Næringshageinteressenter i Langfjorden, Bedriften Sledmonkey v/ John Hearn og Keramikkverkstedet v/ Randi Karlstrøm til følge. Formannskapet vil avvente med å leie ut skolen til prosjektet som Langfjordbotn bygdelag v/ Gabrielle J. Ottesen utarbeider er ferdig. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag H, V, Kyst, Frp: Nytt pkt 3. Side 30 av 46

31 Sak 29/14 Formannskapet ber administrasjonen vurdere om søkers ønsker kan innarbeides i Langfjordbotn bygdelags prosjekt. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den : Formannskapet tar ikke klagen fra Næringshageinteressenter i Langfjorden, Bedriften Sledmonkey v/ John Hearn og Keramikkverkstedet v/ Randi Karlstrøm til følge. Formannskapet vil avvente med å leie ut skolen til prosjektet som Langfjordbotn bygdelag v/ Gabrielle J. Ottesen utarbeider er ferdig. Formannskapet ber administrasjonen vurdere om søkers ønsker kan innarbeides i Langfjordbotn bygdelags prosjekt. SAKSUTREDNING: Vedlegg: SØKNAD OM LEIE AV LOKALER I LANGFJORDBOTN SKOLE SVAR- SØKNAD OM LEIE AV LOKALER KLAGE PÅ AVSLAG Bakgrunn: To bedrifter (Jonathan Hearn, Sledmonkey og Keramikkverkstedet til R. Karlstrøm) søkte om korttidsleie (6 mnd) av lokaler i Langfjordbotn skole. Søker ønsket å leie lokalene på samme / liknende vilkår som leietakerne på Klekkeriet har inngått. Beov for lokaler og fasiliteter er som følger: Sledemonkey trenger et rom med godt arbeidslys og med plass til symaksiner og arbeidsbenker i tillegg til lagerplass av råvarer. Keramikkverkstedet trenger et rom med vann /vask og arbeidsbenker, plass til dreieskive og plass til tørkning og glasering. Det er også viktig å få tilgang til og nærhet til keramikkovnen i Langfjordbotn skole. Begge bedriftene ønsket en leieavtale med Alta kommune med innflytting så snart som mulig og med en tidsbegrensning på 6 mnd. Side 31 av 46

32 Sak 29/14 I klagen på avslaget kommer det imidlertid fram at leietakerne er meget interessert i lengre kontrakt enn 6 mnd, og at de ønsker å leie keramikkovnen selv om Alta kommune ikke ønsker å leie ut lokalene. Ovnene er innkjøpt av Langfjordbotn Arbeiderlag i sin tid. Vurdering: Søker ønsker å inngå en avtale til samme pris og vilkår som bedrifter i Alta by får leie seg inn på «Klekkeriet kulturnæringshus». Denne avtalen baserer seg på en husleie der alle kostandene vedrørende drift av bygget dekkes inn av leietakerne. Kostandene som belastes Langfjordbotn skole (kr pr år) vil ikke kunne tas inn i husleie med samme kvm pris som «Klekkeriet kulturnæringshus» har i dag. Etter rådføring av berørte sektorer i Alta kommune har man kommet fram til følgende konklusjoner: Bygget kan ikke leies ut til næringsvirksomhet uten at man har foretatt en planendring fra offentlig virksomhet til næringsvirksomhet. Ved bruksendring av bygget må det innhentes tillatelse fra Arbeidstilsynet og brannvesnet. Drift og utbyggingssektoren ønsker i utgangspunktet å selge bygget. Alta kommune ønsker ikke å inngå en avtale med så kort leietid som søker ber om. Det er satt i gang et prosjekt av Langfjordbotn bygdelag v/ Gabrielle J Ottesen, som skal munne ut i en oversikt over potensielle leietakere av skolen. Alta kommuen vil, etter at prosjektet er gjennomført, få ett bedre grunnlag for å beslutte hva skolen skal brukes til i framtiden. Alta kommune ønsker ikke å inngå leieavtaler før prosjektet er avsluttet. Administrasjonens innstilling er at klagen på avslag om leie av Langfjordbotn skole ikke tas til følge. Side 32 av 46

33 Sak 30/14 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT ORGAN FOR TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Saksbehandler: Svein Olav Hansen Arkiv: F47 &58 Arkivsaksnr.: 14/1484 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Administrasjonsutvalget /14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Innstilling fra siste behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtar å opprette eget organ for tilsyn med barn i fosterhjem. Tilsynsorganet legges under rådmannen. Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtar å opprette eget organ for tilsyn med barn i fosterhjem. Tilsynsorganet legges under rådmannen. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den : Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtar å opprette eget organ for tilsyn med barn i fosterhjem. Tilsynsorganet legges under rådmannen. SAKSUTREDNING: Barnevernlovens regler i 4-22 om tilsyn med barn i fosterhjem er endret med virkning fra 01.februar Den nye endringen presisere at den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvar for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Kommunen ikke barneverntjenesten har ansvaret for å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plassering blir fulgt opp. Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning. Side 33 av 46

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer