Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. NB. Formannskapet møter kl til fellesmøte med utvalgslederne og lederteam. Se egen innkalling sendt på e-post SAKSKART Side 21/13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ Saker til behandling Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker. Prinsippsak om arealbruk ved bygging av et 3. spor på Geilo stasjon 065/132/010 Boplikt, Timrehaugvegen 106, Geilo, pålegg om å søke konsesjon. Konsesjon ved erverv av landbrukseigedom - gbnr 092/001 Arnegård - Arne Ronold Delegerte saker /13 12/ Plan for Hol kommune og sosiale medier Vedtatt 101/13 12/ /13 12/ Skarverennet 2013 Søknad om disponering av areal regulert til gågate/torg i Geilo sentrum. Flytting av startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 1

2 103/13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Gnr. 64, bnr. 404 og 443. Arealdisponering landeveisrittet Voss - Geilo. Administrativt delegeringsreglement Gjeldende fra Motorferdsel i utmark - Mest Bygg as - Dispensasjon etter 6 - næring Motorferdsel i utmark - Ragnar Verpe - Dispensasjon etter 6 - transport til hytter Vedtatt 107/13 13/ Årsbudsjett på tjenestenivå Teknisk Etat /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Slaatta Skisenter AS. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Motorferdsel i utmark - Haugastøl Turistsenter - Dispensasjon etter 6 - arrangement Motorferdsel i utmark - Ola Magne Veslegard - Dispensasjon etter 5e- transport ved, 6- utleie støl, drift fiskevann Skarverittet Søknad om å disponere kommunalt areal i Geilo sentrum. Motorferdsel i utmark - Kåre Kleven - Dispensasjon etter 6 - helse Motorferdsel i utmark - Helge Kortvedt - Dispensasjon etter 6 - helse Årsbudsjett 2013 for sentraladministrasjonen på tjenestenivå. Motorferdsel i utmark - Anne Berit Gudbrandsgard - dispensasjon etter 6 - helse Gnr. 64, bnr Plassering av skiskyttersimulator i Geilo sentrum under Skarverennet Melding om delegert vedtak. Kultur- og oppvekstetaten - årsbudsjett 2013 på tjenestenivå. Motorferdsel utmark - Løken Elektro AS - Dispensasjon etter 6 - næring Delvis innvilget Vedtatt Vedtatt 2

3 119/13 13/ /13 13/ Motorferdsel i utmark - Bedriftenes Førstehjelpssenter DA - Dispensasjon etter 6 - næring Sameiet Rallavegen Parkering søkjer konsesjon på gnr. 74/5 F1, ein parkeringsplass på 2,4 DA på Haugastøl Referatsaker Tilrådd 3/13 13/ Høyringsuttale - forslag til endring i jordlova 12 - deling Sted, Tony Arild Kjøl ordfører 3

4 Saker til behandling 21/13 Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 040 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Brev fra Direktoratet for naturforvaltning av Brev fra helse- og omsorgsdepartementet av Saksopplysninger: Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker: Høring forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag. Høring forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal Rådmannens innstilling: Hol kommune gir ikke høringsuttale i følgende saker: Høring forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag. Høring forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal 4

5 22/13 Prinsippsak om arealbruk ved bygging av et 3. spor på Geilo stasjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/N21 Saksbehandler: Liv Juchelka Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med knutepunktutviklingsprosjektet ved Geilo stasjon og planer om bygging av et 3. jernbanespor, har Jernbaneverket fremmet innsigelse ved oppstart av ny detaljreguleringsplan for Dr. Holms hotell da en slik plan kan komme i konflikt med Jernbaneverkets planer. På bakgrunn av dette er det behov for en politisk avklaring i forhold til utvikling av Geilo stasjon og bruk av tilgrensende arealer. Knutepunktutviklingsprosjektet ved Geilo stasjon har pågått siden 2010 i et samarbeid mellom Hol kommune, NSB, ROM eiendom, Jernbaneverket, Buskerud kollektivtrafikk og Statens Vegvesen. Prosjektet gjennomførte en mulighetsstudie i Prosjektet fikk tildelt KID-midler (Kollektivtrafikk i Distriktene) fra Samferdelsdepartementet både i 2011 og Prosjektet fortsetter i 2013 med prosjektering av Geilovegen og selve stasjonsområdet. Det har gjennom hele prosjekttiden vært en forutsetning å «holde av» areal til et mulig 3. jernbanespor for videre utvikling av stasjonen i framtida. Dr. Holms hotell varslet høsten 2012 oppstart av detaljreguleringsplan for å utvikle eiendommen videre. Jernbaneverket varslet innsigelse fordi utbyggingen vil komme i konflikt med nødvendig areal til et 3. jernbanespor. Jernbaneverket har utredet muligheten om å forskyve sporet så langt vest som mulig for å unngå arealkonfliktene. Utredningene viser imidlertid at sporet da vil komme i konflikt med Geilovegen. Utredningene viser også at et 3. jernbanespor kommer i konflikt med Holmsundergangen. Den må stenges for biltrafikk, men kan opprettholdes for myke trafikanter. Spørsmålet er derfor om Hol kommune vil satse på utvikling av Geilo stasjon med et nytt spor eller om Hol kommune ser det som overordnet viktig for Geilo å beholde Holmsundergangen for biltrafikk der den ligger i dag. 5

6 Forhold til overordna plan: Kommuneplanen , samfunnsdelen, kap Samferdsel og kommunikasjon og kap Energi og klima. Miljøkonsekvenser: Mer bruk av jernbane i stedet for bil er positivt i forhold til klimautslipp. Økonomiske konsekvenser: Store utgifter dersom Hol kommune skal delta økonomisk ved bygging av ny Holmsundergang. Vurdering: I denne saken må en vurdere hvor viktig et 3. jernbanespor er for Hol kommune. Det er imidlertid usikkert når sporet kan bli realisert. Sporet ligger ikke i Jernbaneverkets handlingsplaner fram til 2018, men kan bli en realitet en gang etter det. Hensikten med et 3. jernbanespor er i første omgang chartertrafikk og et bidrag til reiselivsutviklingen. Men en kan ikke se bort fra at et nytt spor også kan brukes som krysningsspor. Rådmannen mener det er viktig å sikre Geilo stasjon flest mulige funksjoner. Chartertrafikk fra Oslo / Bergen og utlandet kan generere nye turistgrupper til Geilo. I dag er Holmsundergangen enveiskjørt. Rønsgårdundergangen ble bygd for noen år siden. Kjøremønsteret er endret. Biltrafikken til Timrehaugvegen og Hegnavegen går hovedsakelig fra Bardølakrysset og gjennom Rønsgårdundergangen. Det er konkrete planer om utbedring av Hegnavegen. Rådmannen vurderer at det for de myke trafikantene langs Hegnaveien og Timrehaugveien er behov for å komme over /under jernbanen og til sentrum. I motsatt tilfelle blir jernbanen en for stor barriere for Geilo. Rådmannen er mer usikker på hvor stort behovet er for å beholde Holmsundergangen for kjøretøy. Dr. Holms hotell, som er i en utbyggingsfase, er av den formening at en tilgang fra sentrum er svært viktig. Mulighetene for å bygge en ny Holmsundergang har vært utredet siden 80-tallet. Flere løsninger ble skissert. Flere av dem er uaktuelle i dag. Rådmannen mener imidlertid at det vil være mulig å bygge en ny Holmsundergang lenger øst dersom det er ønskelig. Alternative forslag til vedtak: Alternativ 1: Hol kommunestyre vedtar en videre planlegging i knutepunktprosjektet med utgangspunkt i bygging av et 3. jernbanespor ved Geilo stasjon. Alternativ 2: Hol kommunestyre vedtar en videre planlegging i knutepunktprosjektet uten bygging av et 3. jernbanespor ved Geilo stasjon. 6

7 Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtar en videre planlegging i knutepunktprosjektet med utgangspunkt i bygging av et 3. jernbanespor ved Geilo stasjon. 7

8 23/13 065/132/010 Boplikt, Timrehaugvegen 106, Geilo, pålegg om å søke konsesjon. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 483 Saksbehandler: Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Situasjonskart. Tilbakemelding fra eier Dokument i saka: Journal ESA sak 09/230 og 12/05568 Saksopplysninger: Forskrift om boplikt for Hol kommune ble innført ved vedtak i Landbruksdepartementet den Forskriften er senere justert og utvidet ved vedtak i Landbruksdepartementet og Statens landbruksforvaltning hhv. den og Formålet med forskrift om boplikt er at kommunen ønsker å forhindre at hus registrert til helårsbolig blir brukt som fritidsbolig. Gjennom kommunens oppfølging av boplikt i januar 2008, ble det avdekket at det ikke var registrert fastboende på eiendommen gnr. 66, bnr. 206, Gullsteinvegen 6, Geilo. Registrert hjemmelshaver Andreas Dalstø opplyste i sitt svarbrev av at huset ble kjøpt i 1998 med tanke om å kunne jobbe på Geilo og pendle til Oslo. Frem til 2010 leide han ut hele huset. Historien videre er at Dalstø mer eller mindre har leid ut underetasjen til NTG- elever. Siste bekreftede leieavtale som er fremlagt, viser at leiligheten har vært leid ut til den Sammen med denne bekreftelsen ble det opplyst at han ville ha nye leietagere fra og med høsten I brev av ba kommunen om at vedlagt skjema angående utleie blir utfylt. Kommunen mottok ingen tilbakemelding i forhold til dette. I brev av ba kommunen på nytt om at vedlagt skjema angående utleie blir utfylt. På nytt mottok kommunen ingen tilbakemelding. I brev av sendte kommunen varsel om at det vil bli fremmet sak for Formannskapet om å pålegge boligeier å søke om konsesjon: 8

9 Da vår anmodning om innsendelse av skjema for eventuell utleie av boligen ikke er innfridd, eller at det er registrert fastboende på eiendommen, vil det bli fremmet sak for Formannskapet om å pålegge boligeier å søke om konsesjon. Pålegg om å søke konsesjon gjøres med hjemmel i konsesjonslovens 13 og delegasjonsbestemmelsene i rundskriv M-6/2003 fra Landbruks og matdepartementet. Før kommunen kan treffe vedtak om å pålegge boligeier å søke konsesjon, skal han ha hatt anledning til å gi uttale. Dersom slik uttale ønskes gitt må den være avsendt Hol kommune senest I brev av fra Dalstø opplyses det at: Etter at vi fikk en overraskende oppsigelse i utleie fra Hans Ola Ferike sommeren 2011, mistet vi muligheten til ny utleie siden de fleste på skigymnaset da hadde fått seg bolig. Vi var da klar for ny utleie for høsten Dessverre fikk min kone en alvorlig skade i benet (Bakers Cyste) slik at hun måtte gå på krykker fra 30.4 til midten av september. Vi fikk derfor ikke igangsatt nok aktiviteter, til at vi klarte å få inn en ny hybelboer. Vi ringte skigymnaset som sa de skulle formidle utleie, men intet skjedde. (Man må nok drive aktiv påvirkning for å få tak i de rette interessenter, noe vi ikke klarte sommeren 2012.) Vi skal selvfølgelig leie ut videre, men den type hybel vi har, passer best for skigymnasiaster. Det viser seg vanskelig å få inn andre. Vi vil derfor sørge for at vi får inn nye leietagere (skigymnasiaster) til sommeren (Min kone er nå relativt frisk igjen så vi vil selv stå for hele opplegget) For øvrig vil jeg bemerke at vi har drevet med utleie ganske kontinuerlig fra 1998 ti 2011, og vi er selv ganske økonomisk avhengig av å ha denne ekstrainntekten siden vi nå er pensjonister. I henhold til bestemmelsene i konsesjonsloven 13, 3 ledd, nr. 6, kan kommunen sette frist for erververen til å søke konsesjon dersom: kravet til bosetting etter 7 tredje ledd jf. 6 ikke overholdes. Konsesjonsloven (kl.) 7 gjelder nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom. Lovens 7, 4 ledd er som følger: En eiendom er i bruk som helårsbolig etter 3 ledd når erververen eller andre har tatt eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. 6. Lovens 6 beskriver bopliktens innhold. Når det gjelder et eventuelt tvangssalg av eiendom viser administrasjonen til hjemmel i konsesjonslovens 19, jf. lovens 13. I konsesjonslovens delegasjonsforskrift (av nr. 1479) 3, gis fylkesmannen myndighet til å begjære tvangssalg gjennom namsmyndighetene. Forhold til overordna plan: I reguleringsplan for Geilo Del 4, er eiendommen regulert til byggeområde for bolig. Miljøkonsekvenser: For kommunen ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: For kommunen ingen kjente. 9

10 Økonomiske konsekvenser: For kommunen ingen kjente Vurdering: Rådmannen viser til at hjemmelshaver ervervet eiendommen i 1998 og den skulle etter konsesjonsloven vært tatt i bruk som bolig etter 1 år. Boligen eller deler av den har vært utleid i store deler av perioden frem til sommeren Nå har den ikke vært utleid over en lengre periode. Den aktuelle eiendommen ligger i et regulert område for bolig. Ut fra kommunens kartlegging og skriftlige tilbakemeldinger fra Andreas Dalstø, legger rådmannen til grunn at konsesjonsvilkårene for boligeiendommen ikke overholdes. Rådmannen anbefaler at formannskapet pålegger Andreas Dalstø å søke konsesjon for sitt erverv av gnr.065, bnr.132,festenr. 010 med hjemmel i konsesjonslovens 13, da kravet til bosetting etter kl. 7, jf. lovens 6, ikke overholdes. Fristen for å søke konsesjon settes til 4 uker fra vedtaksdato. Rådmannens innstilling: 1. Andreas Dalstø pålegges med hjemmel i konsesjonsloven 13 å søke konsesjon for sitt erverv av gnr.065, bnr.132,festenr. 010,Timrehaugvegen 106 i Hol kommune, innen 4 uker fra vedtaksdato. Begrunnelsen er at vilkårene for konsesjonsfritt erverv av eiendommen ikke overholdes da det ikke er registrert fast bosetting på eiendommen, jfr. bestemmelsene i konsesjonslovens 7, jf. lovens Oversittes denne fristen, gir Hol kommune melding til Fylkesmannen i Buskerud. Denne kan uten varsel la eiendommen selge gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg så langt det passer, jfr. konsesjonslovens

11 24/13 Konsesjon ved erverv av landbrukseigedom - gbnr 092/001 Arnegård - Arne Ronold Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 092/001/---/V60 Saksbehandler: Håvard Holeplass Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Konsesjonssøknad Kart over eigedomen Verdivurdering gjort av kommunen, U. off. offentleglova 13 Dokument i saka: Konsesjonssøknad Kjøpekontrakt Verdivurdering v/ Hallingdal Eiendomstaksering AS U.off 13 Førebels svar til søkjar behov for fleire oppl E-post frå søkjar med oppl. og foto av bygningar Verdivurdering av skogen v/ skogbrukssjefen Ål/Hol E-post korrespondanse om verdien av jakt- og fiskerettar og Verdivurdering gjort av kommunen U. off. 13 Saksopplysninger: Ved kjøpekontrakt av har Arne Ronold, Oslo kjøpt gbnr 92/1 «Arnegård» i Nord- Skurdalen frå Tilda Arnegård sitt dødsbu v/ Arild Lau, Drammen. Gbnr 84/9 som er ei ubebygd bustadtomt i regulert bustadområde i Skurdalen, nær kyrkja, følgjer ikkje med i handelen. Det er avklart at denne tomta ikkje inngår i driftseining med gbnr 92/1 jf. jordlova 12, fjerde ledd, og kan omsetjast uavhengig av denne. Kjøpesum: Avtalt kjøpesum er kr. Erverver: Arne Ronold har bustad i Oslo og bur/arbeider der. Ronold er utdanna ingeniør i teknisk fysikk frå NTH (no NTNU) og har i tillegg graden Master of Vine frå eit universitet i Storbritannia (1993). Han har arbeida som ingeniør i mange år, men er no vinekspert og redaktør i bladet Vin. Dette arbeidet kan i stor grad utførast ved telefon/epost/telekonferanse og Ronold må berre vere i Oslo dagar i året. Ronold har slekt i Skurdalen, har hytte der som han er mykje på, og han har i tillegg vore mykje med ein sauebonde i området om sauestell, lamming, sank og heimeslakting. Same sauebonde vil hjelpe til med oppstart av sauehald på gbnr 92/1. 11

12 Føremål: Setje i stand bygningsmassen på tunet. Våningshuset frå 1931 har enkel standard, og skal setjast i stand ved at tak og golv skal isolerast, straum og vatn/avløp oppdaterast og bad, kjøkken, toalett byggjast. Søkjar opplyser at han vil busetje seg på eigedomen i Nord- Skurdalen, men at det vil ta 2-3 år å få dagens standard på huset. Drifta av eigedomen vert sett bort til våningshuset er klart for innflytting. Deretter er det opplyst at det vil verte oppstart av sauehald. Stølane vil verte utleigd. Buplikt: Eigedomen er under grensa for lovpålagt buplikt i konsesjonslova 5, andre ledd (25 dekar full- eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog). Søkjar har i søknaden sjølv opplyst/kryssa av at han «vil forplikte seg til å bosette seg på eiendomen innen 1 ett år og deretter selv bebo eiendommen i minst 5 fem år i sammenheng». Når landbrukseigedom er konsesjonspliktig (25 dekar full- eller overflatedyrka jord eller over 100 dekar totalt) er det likevel forvaltningspraksis for å ta inn vilkår om personleg buplikt etter konsesjonslova 11, andre ledd (vilkår for konsesjon). Om eigedomen: «Arnegård» gbnr 92/1 ligg i Nord-Skurdalen og er på i alt dekar, kor av 14 dekar er fulldyrka jord, 27 dekar innmarksbeite og 109 dekar produktiv skog. Det er våningshus, driftsbygning, loft, eldhus og uthus på garden og det ligg to stølar «Braute» (Heimstøl) og «Skurdalsstølen» (langstøl) med stølsbuer og fjøs/uthus. Det er jamnt over svært gamle bygningar (frå 1700-talet), t.d. er ei gamal Hallingstugu flytta frå gardstunet til Braute. Våningshuset er frå 1931 og var i bruk som heilårsbustad inntil for 10 år sidan. Det var sauehald på garden i same periode. Etter dette har innmarka vore bortleigd til nabobruk for slått/beite. Fleire av bygningane er Sefrak registrert som verneverdige, og restaurering/tiltak vil vere søknadspliktig både hjå kommunen og fylkeskommunen. Det har tidlegare vore kontakt med fylkeskommunen om istandsetjing av bygningane. For detaljar om dette syner ein til verdivurderinga. Verdivurdering: I denne saka skal det gjerast verdivurdering, jf. rundskriv M-2/2012. Kommunen har satt opp verdivurdering av eigedomen slik det går fram av rundskriv M-3/2002, M-1/2010 og M- 2/2012, som det går fram av vedlegg. Ein har kome fram til ei samla verdivurdering på kr Forhold til overordna plan: Alt areal på gbnr 92/1 ligg i område synt som LNF i kommuneplanen Miljøkonsekvenser: Ingen Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen 12

13 Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen Vurdering: Ved handsaming av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal eller kan nyttast til landbruksføremål skal det leggjast vekt på følgjande, jf. konsesjonslova 9: «- om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, - om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, - om ervervet innebær en driftsmessig god løsning, - om erververen anses skikket til å drive eiendommen og - om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. «Prisen er litt over det ein har kome fram til ved verdivurderinga, men det er tale om under kr , tilsvarande 1,5 % av kjøpesum. Det er svært gamle bygningar på eigedomen som er vanskeleg å gi verdivurdering på, og prisen må derfor seiast å vere forsvarleg ut frå omsynet til prisutvikling på landbrukseigedomar. Erverver har ved fleire høve, både på søknad, og i møte med sakshandsamar sagt at han vil flytte til eigedomen, så snart våningshuset er sett i stand, slik at det eignar seg som heilårs bustad. Opplysningar som er ettersendt og formidla i møte godtgjer at ein kan feste lit til dette, ettersom erverver har eit arbeide som han kan utføre frå Skurdalen/langtidspendling og vere dagar i Oslo. Fordi Nord-Skurdalen er eit område med liten/synkande busetjing og aukande grad av tilgroing er det i denne saka naturleg å stille vilkår om personleg buplikt i fem år jf. konsesjonslova 11, andre ledd der det heiter at «Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier», dersom det er eller har vore heilårsbustad, eller denne innan rimeleg kostnad kan setjast i tilstrekkeleg stand. Buplikt bør fyrst tre i kraft 3 år etter at konsesjon er gitt, sidan våningshuset må setjast i stand fyrst. Omsynet til busetting vert dermed ivareteke ved ervervet. Etter at jordlova vart revidert i 2009 er det no evigvarande driveplikt på produktivt jordbruksareal. Dersom eigar ikkje kan/vil drive sjølv, skal jorda leigast ut til aktivt gardsbruk på skriftleg avtale i 10 år. Dei fyrste åra skal jorda leigast ut, deretter skal erverver byrje med sau, med hjelp frå aktiv gardbrukar. På sikt vil både innmark og utmark dermed verte godt drive. Erverver har noko begrensa med erfaring frå gardsdrift, men har vore med i sauehald før, har konkakter i oppstarten og har erfaring med jakt/fiske (utleige). Erverver må seiast å vere skikka til å drive eigedomen og ervervet gir ei god driftsmessig løysing. Det er her tale om at ein fråflytta og nedlagt landbrukseigedom vert kjøpt med tanke på både fast busetjing og aktiv landbruksdrift. Det er positivt at gamle og verneverdige bygningar skal setjast i stand/restaurerast. Ervervet gir dermed god heilskapleg ressursforvaltning og ivaretek omsynet til kulturlandskapet. 13

14 Etter ei samla vurdering finn ein å kunne tilrå at det vert gitt konsesjon for erverv av gbnr 92/1 «Arnegård» for kjøpesum inntil kr på vilkår av personleg buplikt i fem år rekna frå 3 år etter at konsesjon er gitt. Rådmannens innstilling: Hol formannskap gir etter konsesjonslova 9 og 12 Arne Ronold, Oslo, konsesjon på gbnr 92/1 «Arnegård» i Hol, for ein kjøpesum på inntil kr Det er eit vilkår etter konsesjonslova 11 at Arne Ronold flytter til eigedomen innan 3 år etter at konsesjonen er gitt og bur på garden i minst 5 år samanhengande. Jordbruksarealet skal leigast ut på skriftleg avtale inntil eigar sjølv skal drive det, jf. føresegn om driveplikt i jordlova 8. 14

15 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 2/13 12/ /653 Fritidsbolig, garasje, Geilo Fjellandsby - klage på avslag om dekning av sakskostnader. Vedtak fra fylkesmannen 3/13 13/ Høyringsuttale - forslag til endring i jordlova 12 - deling 15

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 13.02.2014 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 4 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på

Detaljer

Saker til behandling. 44/13 12/04999-6 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3

Saker til behandling. 44/13 12/04999-6 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 03.06.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat 32092107 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 08.30. NB. Merk tidspuntet. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 17.06.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Havreberg Ytre gnr. 56, bnr. 3 på Sørheim i Luster kommune Rådmannen

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2009 Møtetid:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer