Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. NB. Formannskapet møter kl til fellesmøte med utvalgslederne og lederteam. Se egen innkalling sendt på e-post SAKSKART Side 21/13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 12/ Saker til behandling Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker. Prinsippsak om arealbruk ved bygging av et 3. spor på Geilo stasjon 065/132/010 Boplikt, Timrehaugvegen 106, Geilo, pålegg om å søke konsesjon. Konsesjon ved erverv av landbrukseigedom - gbnr 092/001 Arnegård - Arne Ronold Delegerte saker /13 12/ Plan for Hol kommune og sosiale medier Vedtatt 101/13 12/ /13 12/ Skarverennet 2013 Søknad om disponering av areal regulert til gågate/torg i Geilo sentrum. Flytting av startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 1

2 103/13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Gnr. 64, bnr. 404 og 443. Arealdisponering landeveisrittet Voss - Geilo. Administrativt delegeringsreglement Gjeldende fra Motorferdsel i utmark - Mest Bygg as - Dispensasjon etter 6 - næring Motorferdsel i utmark - Ragnar Verpe - Dispensasjon etter 6 - transport til hytter Vedtatt 107/13 13/ Årsbudsjett på tjenestenivå Teknisk Etat /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Slaatta Skisenter AS. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Motorferdsel i utmark - Haugastøl Turistsenter - Dispensasjon etter 6 - arrangement Motorferdsel i utmark - Ola Magne Veslegard - Dispensasjon etter 5e- transport ved, 6- utleie støl, drift fiskevann Skarverittet Søknad om å disponere kommunalt areal i Geilo sentrum. Motorferdsel i utmark - Kåre Kleven - Dispensasjon etter 6 - helse Motorferdsel i utmark - Helge Kortvedt - Dispensasjon etter 6 - helse Årsbudsjett 2013 for sentraladministrasjonen på tjenestenivå. Motorferdsel i utmark - Anne Berit Gudbrandsgard - dispensasjon etter 6 - helse Gnr. 64, bnr Plassering av skiskyttersimulator i Geilo sentrum under Skarverennet Melding om delegert vedtak. Kultur- og oppvekstetaten - årsbudsjett 2013 på tjenestenivå. Motorferdsel utmark - Løken Elektro AS - Dispensasjon etter 6 - næring Delvis innvilget Vedtatt Vedtatt 2

3 119/13 13/ /13 13/ Motorferdsel i utmark - Bedriftenes Førstehjelpssenter DA - Dispensasjon etter 6 - næring Sameiet Rallavegen Parkering søkjer konsesjon på gnr. 74/5 F1, ein parkeringsplass på 2,4 DA på Haugastøl Referatsaker Tilrådd 3/13 13/ Høyringsuttale - forslag til endring i jordlova 12 - deling Sted, Tony Arild Kjøl ordfører 3

4 Saker til behandling 21/13 Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 040 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Brev fra Direktoratet for naturforvaltning av Brev fra helse- og omsorgsdepartementet av Saksopplysninger: Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttale i følgende saker: Høring forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag. Høring forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal Rådmannens innstilling: Hol kommune gir ikke høringsuttale i følgende saker: Høring forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag. Høring forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal 4

5 22/13 Prinsippsak om arealbruk ved bygging av et 3. spor på Geilo stasjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/N21 Saksbehandler: Liv Juchelka Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med knutepunktutviklingsprosjektet ved Geilo stasjon og planer om bygging av et 3. jernbanespor, har Jernbaneverket fremmet innsigelse ved oppstart av ny detaljreguleringsplan for Dr. Holms hotell da en slik plan kan komme i konflikt med Jernbaneverkets planer. På bakgrunn av dette er det behov for en politisk avklaring i forhold til utvikling av Geilo stasjon og bruk av tilgrensende arealer. Knutepunktutviklingsprosjektet ved Geilo stasjon har pågått siden 2010 i et samarbeid mellom Hol kommune, NSB, ROM eiendom, Jernbaneverket, Buskerud kollektivtrafikk og Statens Vegvesen. Prosjektet gjennomførte en mulighetsstudie i Prosjektet fikk tildelt KID-midler (Kollektivtrafikk i Distriktene) fra Samferdelsdepartementet både i 2011 og Prosjektet fortsetter i 2013 med prosjektering av Geilovegen og selve stasjonsområdet. Det har gjennom hele prosjekttiden vært en forutsetning å «holde av» areal til et mulig 3. jernbanespor for videre utvikling av stasjonen i framtida. Dr. Holms hotell varslet høsten 2012 oppstart av detaljreguleringsplan for å utvikle eiendommen videre. Jernbaneverket varslet innsigelse fordi utbyggingen vil komme i konflikt med nødvendig areal til et 3. jernbanespor. Jernbaneverket har utredet muligheten om å forskyve sporet så langt vest som mulig for å unngå arealkonfliktene. Utredningene viser imidlertid at sporet da vil komme i konflikt med Geilovegen. Utredningene viser også at et 3. jernbanespor kommer i konflikt med Holmsundergangen. Den må stenges for biltrafikk, men kan opprettholdes for myke trafikanter. Spørsmålet er derfor om Hol kommune vil satse på utvikling av Geilo stasjon med et nytt spor eller om Hol kommune ser det som overordnet viktig for Geilo å beholde Holmsundergangen for biltrafikk der den ligger i dag. 5

6 Forhold til overordna plan: Kommuneplanen , samfunnsdelen, kap Samferdsel og kommunikasjon og kap Energi og klima. Miljøkonsekvenser: Mer bruk av jernbane i stedet for bil er positivt i forhold til klimautslipp. Økonomiske konsekvenser: Store utgifter dersom Hol kommune skal delta økonomisk ved bygging av ny Holmsundergang. Vurdering: I denne saken må en vurdere hvor viktig et 3. jernbanespor er for Hol kommune. Det er imidlertid usikkert når sporet kan bli realisert. Sporet ligger ikke i Jernbaneverkets handlingsplaner fram til 2018, men kan bli en realitet en gang etter det. Hensikten med et 3. jernbanespor er i første omgang chartertrafikk og et bidrag til reiselivsutviklingen. Men en kan ikke se bort fra at et nytt spor også kan brukes som krysningsspor. Rådmannen mener det er viktig å sikre Geilo stasjon flest mulige funksjoner. Chartertrafikk fra Oslo / Bergen og utlandet kan generere nye turistgrupper til Geilo. I dag er Holmsundergangen enveiskjørt. Rønsgårdundergangen ble bygd for noen år siden. Kjøremønsteret er endret. Biltrafikken til Timrehaugvegen og Hegnavegen går hovedsakelig fra Bardølakrysset og gjennom Rønsgårdundergangen. Det er konkrete planer om utbedring av Hegnavegen. Rådmannen vurderer at det for de myke trafikantene langs Hegnaveien og Timrehaugveien er behov for å komme over /under jernbanen og til sentrum. I motsatt tilfelle blir jernbanen en for stor barriere for Geilo. Rådmannen er mer usikker på hvor stort behovet er for å beholde Holmsundergangen for kjøretøy. Dr. Holms hotell, som er i en utbyggingsfase, er av den formening at en tilgang fra sentrum er svært viktig. Mulighetene for å bygge en ny Holmsundergang har vært utredet siden 80-tallet. Flere løsninger ble skissert. Flere av dem er uaktuelle i dag. Rådmannen mener imidlertid at det vil være mulig å bygge en ny Holmsundergang lenger øst dersom det er ønskelig. Alternative forslag til vedtak: Alternativ 1: Hol kommunestyre vedtar en videre planlegging i knutepunktprosjektet med utgangspunkt i bygging av et 3. jernbanespor ved Geilo stasjon. Alternativ 2: Hol kommunestyre vedtar en videre planlegging i knutepunktprosjektet uten bygging av et 3. jernbanespor ved Geilo stasjon. 6

7 Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtar en videre planlegging i knutepunktprosjektet med utgangspunkt i bygging av et 3. jernbanespor ved Geilo stasjon. 7

8 23/13 065/132/010 Boplikt, Timrehaugvegen 106, Geilo, pålegg om å søke konsesjon. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 483 Saksbehandler: Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Situasjonskart. Tilbakemelding fra eier Dokument i saka: Journal ESA sak 09/230 og 12/05568 Saksopplysninger: Forskrift om boplikt for Hol kommune ble innført ved vedtak i Landbruksdepartementet den Forskriften er senere justert og utvidet ved vedtak i Landbruksdepartementet og Statens landbruksforvaltning hhv. den og Formålet med forskrift om boplikt er at kommunen ønsker å forhindre at hus registrert til helårsbolig blir brukt som fritidsbolig. Gjennom kommunens oppfølging av boplikt i januar 2008, ble det avdekket at det ikke var registrert fastboende på eiendommen gnr. 66, bnr. 206, Gullsteinvegen 6, Geilo. Registrert hjemmelshaver Andreas Dalstø opplyste i sitt svarbrev av at huset ble kjøpt i 1998 med tanke om å kunne jobbe på Geilo og pendle til Oslo. Frem til 2010 leide han ut hele huset. Historien videre er at Dalstø mer eller mindre har leid ut underetasjen til NTG- elever. Siste bekreftede leieavtale som er fremlagt, viser at leiligheten har vært leid ut til den Sammen med denne bekreftelsen ble det opplyst at han ville ha nye leietagere fra og med høsten I brev av ba kommunen om at vedlagt skjema angående utleie blir utfylt. Kommunen mottok ingen tilbakemelding i forhold til dette. I brev av ba kommunen på nytt om at vedlagt skjema angående utleie blir utfylt. På nytt mottok kommunen ingen tilbakemelding. I brev av sendte kommunen varsel om at det vil bli fremmet sak for Formannskapet om å pålegge boligeier å søke om konsesjon: 8

9 Da vår anmodning om innsendelse av skjema for eventuell utleie av boligen ikke er innfridd, eller at det er registrert fastboende på eiendommen, vil det bli fremmet sak for Formannskapet om å pålegge boligeier å søke om konsesjon. Pålegg om å søke konsesjon gjøres med hjemmel i konsesjonslovens 13 og delegasjonsbestemmelsene i rundskriv M-6/2003 fra Landbruks og matdepartementet. Før kommunen kan treffe vedtak om å pålegge boligeier å søke konsesjon, skal han ha hatt anledning til å gi uttale. Dersom slik uttale ønskes gitt må den være avsendt Hol kommune senest I brev av fra Dalstø opplyses det at: Etter at vi fikk en overraskende oppsigelse i utleie fra Hans Ola Ferike sommeren 2011, mistet vi muligheten til ny utleie siden de fleste på skigymnaset da hadde fått seg bolig. Vi var da klar for ny utleie for høsten Dessverre fikk min kone en alvorlig skade i benet (Bakers Cyste) slik at hun måtte gå på krykker fra 30.4 til midten av september. Vi fikk derfor ikke igangsatt nok aktiviteter, til at vi klarte å få inn en ny hybelboer. Vi ringte skigymnaset som sa de skulle formidle utleie, men intet skjedde. (Man må nok drive aktiv påvirkning for å få tak i de rette interessenter, noe vi ikke klarte sommeren 2012.) Vi skal selvfølgelig leie ut videre, men den type hybel vi har, passer best for skigymnasiaster. Det viser seg vanskelig å få inn andre. Vi vil derfor sørge for at vi får inn nye leietagere (skigymnasiaster) til sommeren (Min kone er nå relativt frisk igjen så vi vil selv stå for hele opplegget) For øvrig vil jeg bemerke at vi har drevet med utleie ganske kontinuerlig fra 1998 ti 2011, og vi er selv ganske økonomisk avhengig av å ha denne ekstrainntekten siden vi nå er pensjonister. I henhold til bestemmelsene i konsesjonsloven 13, 3 ledd, nr. 6, kan kommunen sette frist for erververen til å søke konsesjon dersom: kravet til bosetting etter 7 tredje ledd jf. 6 ikke overholdes. Konsesjonsloven (kl.) 7 gjelder nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom. Lovens 7, 4 ledd er som følger: En eiendom er i bruk som helårsbolig etter 3 ledd når erververen eller andre har tatt eiendommen i bruk som sin reelle bolig, jf. 6. Lovens 6 beskriver bopliktens innhold. Når det gjelder et eventuelt tvangssalg av eiendom viser administrasjonen til hjemmel i konsesjonslovens 19, jf. lovens 13. I konsesjonslovens delegasjonsforskrift (av nr. 1479) 3, gis fylkesmannen myndighet til å begjære tvangssalg gjennom namsmyndighetene. Forhold til overordna plan: I reguleringsplan for Geilo Del 4, er eiendommen regulert til byggeområde for bolig. Miljøkonsekvenser: For kommunen ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: For kommunen ingen kjente. 9

10 Økonomiske konsekvenser: For kommunen ingen kjente Vurdering: Rådmannen viser til at hjemmelshaver ervervet eiendommen i 1998 og den skulle etter konsesjonsloven vært tatt i bruk som bolig etter 1 år. Boligen eller deler av den har vært utleid i store deler av perioden frem til sommeren Nå har den ikke vært utleid over en lengre periode. Den aktuelle eiendommen ligger i et regulert område for bolig. Ut fra kommunens kartlegging og skriftlige tilbakemeldinger fra Andreas Dalstø, legger rådmannen til grunn at konsesjonsvilkårene for boligeiendommen ikke overholdes. Rådmannen anbefaler at formannskapet pålegger Andreas Dalstø å søke konsesjon for sitt erverv av gnr.065, bnr.132,festenr. 010 med hjemmel i konsesjonslovens 13, da kravet til bosetting etter kl. 7, jf. lovens 6, ikke overholdes. Fristen for å søke konsesjon settes til 4 uker fra vedtaksdato. Rådmannens innstilling: 1. Andreas Dalstø pålegges med hjemmel i konsesjonsloven 13 å søke konsesjon for sitt erverv av gnr.065, bnr.132,festenr. 010,Timrehaugvegen 106 i Hol kommune, innen 4 uker fra vedtaksdato. Begrunnelsen er at vilkårene for konsesjonsfritt erverv av eiendommen ikke overholdes da det ikke er registrert fast bosetting på eiendommen, jfr. bestemmelsene i konsesjonslovens 7, jf. lovens Oversittes denne fristen, gir Hol kommune melding til Fylkesmannen i Buskerud. Denne kan uten varsel la eiendommen selge gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg så langt det passer, jfr. konsesjonslovens

11 24/13 Konsesjon ved erverv av landbrukseigedom - gbnr 092/001 Arnegård - Arne Ronold Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 092/001/---/V60 Saksbehandler: Håvard Holeplass Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Konsesjonssøknad Kart over eigedomen Verdivurdering gjort av kommunen, U. off. offentleglova 13 Dokument i saka: Konsesjonssøknad Kjøpekontrakt Verdivurdering v/ Hallingdal Eiendomstaksering AS U.off 13 Førebels svar til søkjar behov for fleire oppl E-post frå søkjar med oppl. og foto av bygningar Verdivurdering av skogen v/ skogbrukssjefen Ål/Hol E-post korrespondanse om verdien av jakt- og fiskerettar og Verdivurdering gjort av kommunen U. off. 13 Saksopplysninger: Ved kjøpekontrakt av har Arne Ronold, Oslo kjøpt gbnr 92/1 «Arnegård» i Nord- Skurdalen frå Tilda Arnegård sitt dødsbu v/ Arild Lau, Drammen. Gbnr 84/9 som er ei ubebygd bustadtomt i regulert bustadområde i Skurdalen, nær kyrkja, følgjer ikkje med i handelen. Det er avklart at denne tomta ikkje inngår i driftseining med gbnr 92/1 jf. jordlova 12, fjerde ledd, og kan omsetjast uavhengig av denne. Kjøpesum: Avtalt kjøpesum er kr. Erverver: Arne Ronold har bustad i Oslo og bur/arbeider der. Ronold er utdanna ingeniør i teknisk fysikk frå NTH (no NTNU) og har i tillegg graden Master of Vine frå eit universitet i Storbritannia (1993). Han har arbeida som ingeniør i mange år, men er no vinekspert og redaktør i bladet Vin. Dette arbeidet kan i stor grad utførast ved telefon/epost/telekonferanse og Ronold må berre vere i Oslo dagar i året. Ronold har slekt i Skurdalen, har hytte der som han er mykje på, og han har i tillegg vore mykje med ein sauebonde i området om sauestell, lamming, sank og heimeslakting. Same sauebonde vil hjelpe til med oppstart av sauehald på gbnr 92/1. 11

12 Føremål: Setje i stand bygningsmassen på tunet. Våningshuset frå 1931 har enkel standard, og skal setjast i stand ved at tak og golv skal isolerast, straum og vatn/avløp oppdaterast og bad, kjøkken, toalett byggjast. Søkjar opplyser at han vil busetje seg på eigedomen i Nord- Skurdalen, men at det vil ta 2-3 år å få dagens standard på huset. Drifta av eigedomen vert sett bort til våningshuset er klart for innflytting. Deretter er det opplyst at det vil verte oppstart av sauehald. Stølane vil verte utleigd. Buplikt: Eigedomen er under grensa for lovpålagt buplikt i konsesjonslova 5, andre ledd (25 dekar full- eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog). Søkjar har i søknaden sjølv opplyst/kryssa av at han «vil forplikte seg til å bosette seg på eiendomen innen 1 ett år og deretter selv bebo eiendommen i minst 5 fem år i sammenheng». Når landbrukseigedom er konsesjonspliktig (25 dekar full- eller overflatedyrka jord eller over 100 dekar totalt) er det likevel forvaltningspraksis for å ta inn vilkår om personleg buplikt etter konsesjonslova 11, andre ledd (vilkår for konsesjon). Om eigedomen: «Arnegård» gbnr 92/1 ligg i Nord-Skurdalen og er på i alt dekar, kor av 14 dekar er fulldyrka jord, 27 dekar innmarksbeite og 109 dekar produktiv skog. Det er våningshus, driftsbygning, loft, eldhus og uthus på garden og det ligg to stølar «Braute» (Heimstøl) og «Skurdalsstølen» (langstøl) med stølsbuer og fjøs/uthus. Det er jamnt over svært gamle bygningar (frå 1700-talet), t.d. er ei gamal Hallingstugu flytta frå gardstunet til Braute. Våningshuset er frå 1931 og var i bruk som heilårsbustad inntil for 10 år sidan. Det var sauehald på garden i same periode. Etter dette har innmarka vore bortleigd til nabobruk for slått/beite. Fleire av bygningane er Sefrak registrert som verneverdige, og restaurering/tiltak vil vere søknadspliktig både hjå kommunen og fylkeskommunen. Det har tidlegare vore kontakt med fylkeskommunen om istandsetjing av bygningane. For detaljar om dette syner ein til verdivurderinga. Verdivurdering: I denne saka skal det gjerast verdivurdering, jf. rundskriv M-2/2012. Kommunen har satt opp verdivurdering av eigedomen slik det går fram av rundskriv M-3/2002, M-1/2010 og M- 2/2012, som det går fram av vedlegg. Ein har kome fram til ei samla verdivurdering på kr Forhold til overordna plan: Alt areal på gbnr 92/1 ligg i område synt som LNF i kommuneplanen Miljøkonsekvenser: Ingen Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen 12

13 Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen Vurdering: Ved handsaming av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal eller kan nyttast til landbruksføremål skal det leggjast vekt på følgjande, jf. konsesjonslova 9: «- om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, - om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, - om ervervet innebær en driftsmessig god løsning, - om erververen anses skikket til å drive eiendommen og - om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. «Prisen er litt over det ein har kome fram til ved verdivurderinga, men det er tale om under kr , tilsvarande 1,5 % av kjøpesum. Det er svært gamle bygningar på eigedomen som er vanskeleg å gi verdivurdering på, og prisen må derfor seiast å vere forsvarleg ut frå omsynet til prisutvikling på landbrukseigedomar. Erverver har ved fleire høve, både på søknad, og i møte med sakshandsamar sagt at han vil flytte til eigedomen, så snart våningshuset er sett i stand, slik at det eignar seg som heilårs bustad. Opplysningar som er ettersendt og formidla i møte godtgjer at ein kan feste lit til dette, ettersom erverver har eit arbeide som han kan utføre frå Skurdalen/langtidspendling og vere dagar i Oslo. Fordi Nord-Skurdalen er eit område med liten/synkande busetjing og aukande grad av tilgroing er det i denne saka naturleg å stille vilkår om personleg buplikt i fem år jf. konsesjonslova 11, andre ledd der det heiter at «Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier», dersom det er eller har vore heilårsbustad, eller denne innan rimeleg kostnad kan setjast i tilstrekkeleg stand. Buplikt bør fyrst tre i kraft 3 år etter at konsesjon er gitt, sidan våningshuset må setjast i stand fyrst. Omsynet til busetting vert dermed ivareteke ved ervervet. Etter at jordlova vart revidert i 2009 er det no evigvarande driveplikt på produktivt jordbruksareal. Dersom eigar ikkje kan/vil drive sjølv, skal jorda leigast ut til aktivt gardsbruk på skriftleg avtale i 10 år. Dei fyrste åra skal jorda leigast ut, deretter skal erverver byrje med sau, med hjelp frå aktiv gardbrukar. På sikt vil både innmark og utmark dermed verte godt drive. Erverver har noko begrensa med erfaring frå gardsdrift, men har vore med i sauehald før, har konkakter i oppstarten og har erfaring med jakt/fiske (utleige). Erverver må seiast å vere skikka til å drive eigedomen og ervervet gir ei god driftsmessig løysing. Det er her tale om at ein fråflytta og nedlagt landbrukseigedom vert kjøpt med tanke på både fast busetjing og aktiv landbruksdrift. Det er positivt at gamle og verneverdige bygningar skal setjast i stand/restaurerast. Ervervet gir dermed god heilskapleg ressursforvaltning og ivaretek omsynet til kulturlandskapet. 13

14 Etter ei samla vurdering finn ein å kunne tilrå at det vert gitt konsesjon for erverv av gbnr 92/1 «Arnegård» for kjøpesum inntil kr på vilkår av personleg buplikt i fem år rekna frå 3 år etter at konsesjon er gitt. Rådmannens innstilling: Hol formannskap gir etter konsesjonslova 9 og 12 Arne Ronold, Oslo, konsesjon på gbnr 92/1 «Arnegård» i Hol, for ein kjøpesum på inntil kr Det er eit vilkår etter konsesjonslova 11 at Arne Ronold flytter til eigedomen innan 3 år etter at konsesjonen er gitt og bur på garden i minst 5 år samanhengande. Jordbruksarealet skal leigast ut på skriftleg avtale inntil eigar sjølv skal drive det, jf. føresegn om driveplikt i jordlova 8. 14

15 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 2/13 12/ /653 Fritidsbolig, garasje, Geilo Fjellandsby - klage på avslag om dekning av sakskostnader. Vedtak fra fylkesmannen 3/13 13/ Høyringsuttale - forslag til endring i jordlova 12 - deling 15

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 20 TILLEGGS-MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 06.09.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 08.04.2013 kl. 13:00-14.55. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Evnt.- forfall meldes snarest ttil Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt.- forfall meldes snarest ttil Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 21.10.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt.- forfall meldes snarest ttil Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Petter Rukke (Ap), Mathias Eide Sataøen (V) Erik Kaupang (Ap), Jon Andreas Kolderup (H) Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Petter Rukke (Ap), Mathias Eide Sataøen (V) Erik Kaupang (Ap), Jon Andreas Kolderup (H) Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 04.02.2013 kl. 13:00-14.10 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony

Detaljer

Endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova

Endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova Endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova Heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, buplikt og odlingsjord - med verknad frå 1. september 2017 Arealgrensa for dyrka jord heva frå 25 daa til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov Nord-Aurdal kommune Utvalgssak ournalid: 16/7541 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.08.2016 053/16 KARTER Kommunestyret 08.09.2016 089/16 KARTER Høring - forslag til endring av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 27.06.2013 kl. 15:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105

Detaljer

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste)

Møteprotokoll. Teknisk utvalg. Audun Aasheim (Nes bygdeliste) for Nils Rodegård (Nes bygdeliste) (sak. Nils Rodegård (Nes bygdeliste) Nes Kommune Møteprotokoll Teknisk utvalg Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 20.06.2017 kl. 09:00-12:00 Nes kommunehus, møterom teknisk 15/01240 Rune O. lhle Møtende medlemmer: Rune Owrenn lhle (H), Haldis

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 09/442

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 09/442 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: MTR 66/1 Arkivsaksnr.: 09/442 Søknad om konsesjon på overtaking av Stokkenes gnr. 66, bnr. 1 og Åbyrge gnr. 75, bnr. 2 Rådmannen si tilråding: I medhald

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Utvalgssaker Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Saken gjelder:

Utvalgssaker Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Saken gjelder: Sandnes kommune - rådmannen Arkivsak-dok. 16/08886-2 Saksbehandler Daniela Dobbert Behandles av Sakstype Møtedato Formannskapet 2015-2019 Utvalgssaker 29.08.2016 Høring - Forslag om endring av lov om konsesjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Finnøy kommune Tenesteavdeling plan og forvaltning

Finnøy kommune Tenesteavdeling plan og forvaltning Finnøy kommune Tenesteavdeling plan og forvaltning Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Dykkar ref.: Vår ref.: 16/7135-SUL Arkiv: K2 - V62, K3 - &13 Dato: 06.10.2016 - Høyring forslag

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: 31.01.13 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Helgesson Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 12.02.13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL Ferdigbehandles i: Driftsutvalget. Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6 Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/1996 Løpenr.: 19445/2015 Arkivkode: 164/3/165/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Søknad om konsesjon på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune Landbruk /næring og teknisk 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT KU pi: Saksnr.

Detaljer

Interkommunalt landbrukskontor. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato:

Interkommunalt landbrukskontor. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Interkommunalt landbrukskontor Olav Mikkjel Eielsen Solborgveien 14 4021 Stavanger Melding om vedtak Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/60-35 Peter Rieber-Mohn,35068122 Peter.Rieber-

Detaljer

Sentraladministrasj Formannskapskontoret

Sentraladministrasj Formannskapskontoret Sentraladministrasj Formannskapskontoret on HOL KOMMUNE Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Arkivkode V6 &13 Vår ref. 09/3189 - SDA Deres ref. Dato 23.12.2009 HØRING

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer