Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Karl Idar Berg Medlem KÅSP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Emma Vik Møtesekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 6/11 RS 7/11 PS 28/11 PS 29/11 PS 30/11 Referatsaker: Samarbeidsavtale mellom Samisk språksenter og Sámi Állaskuvla Nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene Klagebehandling: Senter for nordlige folk: Prosjekt stedsnavn og kulturminner på nett 1. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE (Endringsområdet benevnes "Birtavarre Røde kors") Dispensasjon for bygging av radiomaster og boring av hull i fjellet på Nordnes 2011/ / / / /1479 PS 31/11 Flerbrukshus i Kåfjord 2011/659 PS 32/11 Søknader om tilskudd februar lag og foreninger 2011/1026 PS 33/11 KJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN 2011/2215 PS 34/11 PS 35/11 PS 36/11 PS 37/11 KJØP AV BIL TIL DRIFT/UTKJØRING AV HJELPEMIDLER Søknad om overflytting av elev fra Kåfjord kommune til Nordreisa kommune Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og fra byggeavstandbestemmelser mot naboeiendom REGULERINGSENDRING I OLDERDALEN 1940/6/ DEL AV /2215 X 2009/ / /5165 PS 38/11 Prosjektlederstilling Stedsutvikling i Kåfjord 2011/2315 PS 39/11 Søknad om tilskudd til klassetur - 7. klasse Trollvik skole 2010/4956 Rådmannen og ordføreren orienterte om aktuelle saker. Næringskonsulent Einar Eriksen orienterte om fremdriften i bruprosjektet. 2

3 PS 28/11 Klagebehandling: Senter for nordlige folk: Prosjekt stedsnavn og kulturminner på nett Klage vedr. prosjekt Stedsnavn og kulturminner på nett, kulturminnedel III, fra Senter for Nordlige Folk datert 1.mars 2011 tas ikke til følge. Samepolitisk utvalgs innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 1 stemte imot. Klage vedr. prosjekt Stedsnavn og kulturminner på nett, kulturminnedel III, fra Senter for Nordlige Folk datert 1.mars 2011 tas ikke til følge. Saksprotokoll i Kåfjord Samepolitisk utvalg Asle Tveitnes erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. enstemmig vedtatt. Klage vedr. prosjekt Stedsnavn og kulturminner på nett, kulturminnedel III, fra Senter for Nordlige Folk datert 1.mars 2011 tas ikke til følge. PS 29/11 1. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BIRTAVARRE (Endringsområdet benevnes "Birtavarre Røde Kors") Planleggerens innstilling Planendringen legges etter pbl 27-1 ut til offentlig høring og ettersyn. Frist for merknader og innspill settes til 12. august på grunn av sommerferien. Rådmannen forlot møtet under behandlingen av denne saken på grunn av inhabilitet. Planleggerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 3

4 Planendringen legges etter pbl 27-1 ut til offentlig høring og ettersyn. Frist for merknader og innspill settes til 12. august på grunn av sommerferien. PS 30/11 Dispensasjon for bygging av radiomaster og boring av hull i fjellet på Nordnes Kåfjord kommune gir dispensasjon fra bestemmelser i og til plan og bygningsloven for etablering av 2 radiomaster og for boring og instrumentering av 3 borehull på Nordnesfjellet. ble enstemmig vedtatt. Kåfjord kommune gir dispensasjon fra bestemmelser i og til plan og bygningsloven for etablering av 2 radiomaster og for boring og instrumentering av 3 borehull på Nordnesfjellet. PS 31/11 Flerbrukshus i Kåfjord KrF v/frode Lervoll fremmet følgende utsettelsesforslag: Saksutredningen til denne saken er forholdsvis omfattende tatt i betraktning den korte tiden som har vært benyttet. Nå viser det seg at det er elementer i saksutredningen som allerede er blitt benyttet i K-sak 10/98 av 24/ Jeg viser til saksutredningen i K-sak 10/98 og det må foretas en gjennomgang hva som er forutsatt lagt inn i denne saken. Inntil en slik gjennomgang er foretatt og foreligger fremmes følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Det må utredes hva som allerede er gjennomført og hva som gjenstår som er lagt inn i dette prosjektet som K-sak 10/98 inneholder. Det ble først votert over utsettelsesforslaget som falt da det fikk en stemme. Fire stemmer imot. ble vedtatt med fire stemmer. En stemme imot. 4

5 1. Kåfjord kommune slutter seg til saksutredningen som fremlagt. Kåfjord kommune anbefaler videre arbeid med etablering av flerbrukssenter i Kåfjord 2. Kåfjord kommune gjennomfører arkitektkonkurranse og hovedprosjektering. Det gjennomføres budsjettregulering og bevilger inntil kr ,- til konkurransen og prosjekteringsarbeidet. Midlene finansieres over post (hovedbibliotek). 3. Saken legges fram for realitetsbehandling av etableringen av et flerbrukssenter når prosjektet er arkitektonisk utformet og vi har det faktiske kostnadsbildet på plass. PS 32/11 Søknader om tilskudd februar lag og foreninger utsatt sak Legges fram uten innstilling. Ordføreren fremmet følgende forslag: 1. Søknad om støtte fra Prosjekt Faurẽ avslås. 2. Søknad om støtte for 2011 fra Voksne for Barn innvilges med kr. 2000,-. 3. Søknad om støtte fra MARBORG innvilges med kr. 2000,-. 4. Søknad om støtte fra Krafttak mot Kreft innvilges med kr. 2000,-. 5. Utgiftene belastes budsjettpost Rita Mathisen foreslo at søker nr. 2 Voksne for Barn innvilges kr. 2500,-. Votering: 1. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 2. Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 stemmer. 1 stemme for Rita Mathisens forslag. 3, 4 og 5. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Søknad om støtte fra Prosjekt Faurẽ avslås. 2. Søknad om støtte for 2011 fra Voksne for Barn innvilges med kr. 2000,-. 3. Søknad om støtte fra MARBORG innvilges med kr. 2000,-. 4. Søknad om støtte fra Krafttak mot Kreft innvilges med kr. 2000,-. 5. Utgiftene belastes budsjettpost

6 Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes, innkomne søknader om tilskudd fra lag og foreninger tas opp til behandling to ganger årlig, juni og november. Saken utsettes, innkomne søknader om tilskudd fra lag og foreninger tas opp til behandling to ganger årlig, juni og november. PS 33/11 KJØP AV BILER TIL HJEMMETJENESTEN 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til kjøp av 7 biler til hjemmetjenestene. 2. Kåfjord kommune bevilger kr til kjøp av 2 biler til rådhuset 3. Bilene finansieres ved opptak av lån som nedbetales over 6 år. 4. Rådmannen får fullmakt til å bestemme biltype og ekstrautstyr innenfor rammen. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering for 2011 ved at kostnadene til leasing/leie av biler reduseres til fordel for økte kapitalkostnader. 6. Budsjettrammene reduseres i samsvar med bortfall av leasingkostnadene og reduserte kostnader til bilgodtgjørelse fra og med Alle biler som disponeres av kommunen skal merkes som tilhørende Kåfjord kommune. Ordføreren fremmet forslag om nytt tilleggspunkt 8: Det bør vurderes om kjøp av en eller to hybridbiler kan være aktuelt. med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til kjøp av 7 biler til hjemmetjenestene. 2. Kåfjord kommune bevilger kr til kjøp av 2 biler til rådhuset 3. Bilene finansieres ved opptak av lån som nedbetales over 6 år. 4. Rådmannen får fullmakt til å bestemme biltype og ekstrautstyr innenfor rammen. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettregulering for 2011 ved at kostnadene til leasing/leie av biler reduseres til fordel for økte kapitalkostnader. 6. Budsjettrammene reduseres i samsvar med bortfall av leasingkostnadene og reduserte kostnader til bilgodtgjørelse fra og med Alle biler som disponeres av kommunen skal merkes som tilhørende Kåfjord kommune. 8. Det bør vurderes om kjøp av en eller to hybridbiler kan være aktuelt. 6

7 PS 34/11 KJØP AV BIL TIL DRIFT/UTKJØRING AV HJELPEMIDLER 1. Kåfjord kommune bevilger kr til kjøp av en Toyota Hi Ace i henhold til tilbud fra Harila Tromsø. 2. Kjøpesummen inkl omkostninger dekkes med låneopptak og avdras over 3 år. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettregulering i 2011 ved å redusere budsjettrammene til henholdsvis etat for omsorg og driftsavdelinga til fordel for økte kapitalkostnader. 4. Budsjettrammene for 2012 korrigeres i henhold til kjøpet. ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune bevilger kr til kjøp av en Toyota Hi Ace i henhold til tilbud fra Harila Tromsø. 2. Kjøpesummen inkl omkostninger dekkes med låneopptak og avdras over 3 år. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettregulering i 2011 ved å redusere budsjettrammene til henholdsvis etat for omsorg og driftsavdelinga til fordel for økte kapitalkostnader. 4. Budsjettrammene for 2012 korrigeres i henhold til kjøpet. Unntatt offentlighet 13.1 PS 35/11 Søknad om overflytting av elev fra Kåfjord kommune til Nordreisa kommune Søknaden imøtekommes. Eleven gis overflytting for skoleåret 2011/2012. PS 36/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og fra byggeavstandbestemmelser mot naboeiendom 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan Olderdalen til Gunnar Alskog, på gnr 7, bnr 83 for å bygge garasje på inntil 50m 2 BYA og inntil 63m 2 BRA. 2. Det gis ikke dispensasjon for å bygge 2,0m fra nabogrense til gnr 7, bnr 24. 7

8 ble enstemmig vedtatt. 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan Olderdalen til Gunnar Alskog, på gnr 7, bnr 83 for å bygge garasje på inntil 50m 2 BYA og inntil 63m 2 BRA. 2. Det gis ikke dispensasjon for å bygge 2,0m fra nabogrense til gnr 7, bnr 24. PS 37/11 REGULERINGSENDRING I OLDERDALEN 1940/6/ DEL AV 102 Planforslaget legges etter plan- og bygningslovens 27-1 ut til offentlig høring og ettersyn. Frist for merknader og innspill settes til 12. august på grunn av sommerferie. ble enstemmig vedtatt. Planforslaget legges etter plan- og bygningslovens 27-1 ut til offentlig høring og ettersyn. Frist for merknader og innspill settes til 12. august på grunn av sommerferie. PS 38/11 Prosjektlederstilling Stedsutvikling i Kåfjord Saken ble tatt opp direkte i møtet. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Stedsutvikling Kåfjord For å styrke kapasitet og inneha riktig kompetanse internt i kommuneorganisasjonen vil det i en prosjektperiode være gunstig å ha på plass en prosjektleder til å ivareta stedsutviklingsarbeidet. Denne vil i hovedsak konsentrere arbeidsinnsats mot steds- og sentrumsplanlegging på Løkvoll, Olderdalen og sluttføring Birtavarre, herunder også bidra til samarbeidsløsning mot Statens vegvesen og bruken av tunnelmassen Løkvoll indre Nordnes, koordinering mot innbyggere, grendeutvalg, ref. grupper med mer. Stillingen utlyses som prosjektleder over et tidsrom på 3 år. Kvalifikasjonskrav settes til høyere utdanning, helst bachelornivå, innen fagområdene ingeniør, arkitekt, landskapsarkitekt, gjerne med lokal samfunnsutvikling i fagkretsen. 8

9 Stillingen finansieres over kapitalbudsjettet, første driftsår over post , post og post Stedsutvikling Kåfjord For å styrke kapasitet og inneha riktig kompetanse internt i kommuneorganisasjonen vil det i en prosjektperiode være gunstig å ha på plass en prosjektleder til å ivareta stedsutviklingsarbeidet. Denne vil i hovedsak konsentrere arbeidsinnsats mot steds- og sentrumsplanlegging på Løkvoll, Olderdalen og sluttføring Birtavarre, herunder også bidra til samarbeidsløsning mot Statens vegvesen og bruken av tunnelmassen Løkvoll indre Nordnes, koordinering mot innbyggere, grendeutvalg, ref. grupper med mer. Stillingen utlyses som prosjektleder over et tidsrom på 3 år. Kvalifikasjonskrav settes til høyere utdanning, helst bachelornivå, innen fagområdene ingeniør, arkitekt, landskapsarkitekt, gjerne med lokal samfunnsutvikling i fagkretsen. Stillingen finansieres over kapitalbudsjettet, første driftsår over post , post og post PS 39/11 Søknad om tilskudd til klassetur - 7. klasse Trollvik skole Saken ble tatt opp direkte i møtet på bakgrunn av innkommet søknad. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: klasse ved Trollvik skole gis støtte på kr. 5000,- til klassetur til Oslo juni Utgiften belastes budsjettpost som tilføres kr. 5000,-. 3. Formannskapets reserve reduseres med kr. 5000, klasse ved Trollvik skole gis støtte på kr. 5000,- til klassetur til Oslo juni Utgiften belastes budsjettpost som tilføres kr. 5000,-. 3. Formannskapets reserve reduseres med kr. 5000,-. Møtet hevet kl

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 13:15 14:45. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapskontoret, Rådhuset Dato: 26.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd H. Kristiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer