RESULTATREGNSKAP PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2008"

Transkript

1 RESULTATREGSKAP PR te: Driftsinntekter Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap ) 8) 8) Salg tjenesteleilligheter, Disenvn. 27 Salg bligseksjner, Disenvn. 31 Innkrevde felleskstnader, andelseiere Leie andre Utleie Disenveien 31, snr. 1 Brenselinnbetalinger, andelseiere Brensel in nbetalinger and re Garasjeleie Leie parkeringsplass Leie antenneplass Tmteleie garasjer Innbetalt fr strsm frysebkser Andre inntekter , , , , , , , , , ,00 '12 600, , , , , , ,00 ' , , , , , , , , , , , , , ,00 '12 600, , ,00 Sum driftsinntekter , , ,00 Driftskstnader 5) 5) 5) / 7) 1) 4) 8) 5) 5) Vaktmesterlnn Lnn vaktmestervikar Vaktmesterlsnn verfsrt garasje Annen ppgavepliktig lnn Annen ppg.pl. lnn verf. Dvn. 31 Frmannshnrar Mtegdtgjrelse Beregnede feriepenger Feriepenger verf. garasje g Dvn. 31 Arbeidsgiveravgift beregnede feriep. Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. verf. garasje g Dvn. 31 O bl i gatrisk tjenestepen sjn Yrkesskadefrsikring GArdslys g vaskeristrm Girdslys verf. garasje Velferdslkalene Disenveien 31 (kmm.avg., frsikr. m.m.) Vedlikehld Frsikringsskader Brenselkstnader Refusjn slukptte Vaskeriutgifter ekskl. strm Garasjeutgifter Antenneanlegget Revisr Frretningsfrer Frretningsfrer verf. garasje Bet. til selvstendig naringsdrivende Renhld v/firma Vaktmesterutgifter Vaktmesterutg. verfrt garasje Huseierfrsikring Styreansvarsfrsikri ng , , , , , , , , , , , ,00 I 884, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 '15 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 '19 200, , , , , , , ,00 Overfres , , ,23

2 RESULTATREGSKAP PR. 31.' frts. te: Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Overfrt 9) Kmmunale avgifter Bank g krtgebyrer 2) Diverse utgifter , , , , , , , , , , , ,20 Sum driftskstnader Driftsresultat , , , , ,57 Finanspster Renteinntekter Renteinntekter balknglan Renteutgifter balkngl6n Renteutg ifte r lan Renteutgifter lan Renteutgifter 16n Andre renteutgifter , , , , , ,72-256, , , , , , , , , , ,60 Sum finanspster , , ,96 Overskudd 20O8/Overskudd 2007 verfsres til annen egenkapital , ,61 Opplvsninqer m dispnible midler Dispnible midler pr , Endrinq i dispqmble mnller Arets resultat Disenveien 31, snr. 1 Opptak av nye l6n Avdrag pi lan Endringarasjeleiernes knt Bebernes balknglinedbetalt , , , , , , , , , ,89 Endring i dispnible midler Dispnible midler , , , ,84

3 BALASE PR te: EIEDELER 11 g23) 12) 23) 13) 14) 23) 15 g 23) 16) Anleqqsmidler Bygningene Bygningene ppskrevet Balknger 1989/90 Disenveien 31, snr. 1 Garasjene/g m l. Traktrgarasje y traktrgarasje Tmten Arbeidsmaskiner , , ,68 I , , , ,67 3, , , , , , ,67 3,00 8) 10) Sum anleggsmidler Finansielle anleqqsmidler Strebrand Bank, garasjeleiernes knt Bebernes balknglan Sum finansielle anleggsmidler ? , , , , ,82 Omlspsmidler Frdringer uten reskntr Etterskudd felleskstnader Etterskudd garasjeleie Etterskudd brensel Etterskudd tillegg balkng16n Kasse vaktmester Kasse frmann rdea, driftsknt rdea, husleieknt rdea, spareknt rdea, skattetrekk I 751, ,00 100, , , ,00 700, , , , ,47 496, ,00 200, ,00 '1 809, ,19 679, , , , j1 Sum mlssmidler SUM EIEDELER , , EA EGEKAPITAL OG GJELD Eqenkapital Innskutt eqenkapital Andelskapital (303 d kr. 100,-) Annen eqenkapital Kapital Innskudd salg leil. Disenvn. 27 Andeler salg leil. Disenveien 27 Overskudd 2008/Overskudd , , ,00-500, , , ,61 Sum annen egenkapital Sum egenkapital , , ,79

4 te: Gield A/L DISEBORETTSLAG BALASE PR , frts. zj) 12 g23) 17) 18) 1e) 20) 21) Lanqsiktiq qield Innskudd bliger Oppskrevet innskudd (gjeldsbrev) Garasjeinnskudd Lin , DnB OR (balknger) Lhn , DnB OR LAn , rdea Lin , rdea (balknger) LAn , rdea Peridisering av lin Sum langsiktigjeld , , , ,00 ' , , , , , , , , , ,87 Krtsiktiq qield Kreditrer Kreditrer uten reskntr Frskuddstrekk Skyldig arbeidsg iveravg ift Avsatt feriepenger Avsatt arbeidsgiveravgift Beregnede gjeldsrenter Peridisering av lan Frskudd felleskstnader Frskudd leie andre Frskudd garasjeleie Frskudd leie parkeringsplass Frskudd brenselinnbetalinger Frskudd tillegg balknglan , , , , , , , ,00 1B 361, ,00 400, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Sum krtsikti gjeld , ,48 SUM EGEKAPITAL OG GJELD , ,14 zz) Pantstillelse , ,00 Garantiansvar Osl, 31. desember mars 2009 Elisabeth Frberg Styreleder Edwin Schmacker estleder Karin Thrsen Styremedlem Frank Bakkejrd Styremedlem Svein Engeset AdvkaUfrretn i ngsfrer Beretning avgitt: BDO raudit Osl DA

5 OTER TIL ARSREGSKAPET Arsregnskapet er satt pp i samsvar med regnskapslvens bestemmelser, frskrift m Arsregnskap g Arsberetning fr brettslag, g gd regnskapsskikk. A/L Disen Brettslag endreregnskapsprinsipp fra frskriftene brettslag fra 1989 til regnskapslvens frskrifter fra te 1 ) Vedlikehld Maxb, diverse varer Brannpplegg Disenveien 27 Rrleggerarbeider, utskiftning pumpe, hytrykkspyling m.m. Heisutgifter Grntanlegg Elektriker, diverse arbeid g materiell Systemnkler, sylindre, laskasser m.m. Kjleanlegg, diverse Prttelefn Rengjring av sppelbehldere Osl Liftutleie, leie lift Cntainerleie, levert avfall Pukk, sand m.m. Diverse utleieleiligheter Lekeapparater Grefsen Fargehandel, maling m.m. T rkestativ, teppeban ker Dr kjeller/trappeppg. Disenveien 39 Diverse gressklipper Mesterglass/Glass-Service AS Asfalteringsarbeider Gravearbeider, utvidelse gardsplass/ml. vervannsledning Drpumper, maling dsrkarmer, Disenveien 27 I nstallert alarmsentral fyran legg Utskiftning av gummimembraner i ekspansjnskar Kdrcher AS, rengj.sett m.m. Diverse Byggeledelse Sum vedlikehld , , , , , , , ,00 I 878, , , , , , , '1, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 s za, 6 896, , , , , , , , , , , , ,06 te 2) Diverse utqifter Husleiehefter Medlemskap Huseierfreningen Flexitrans, beredskashnrar Telenr, internett ADSL Ref. utg. prt, tlf. m.m. frr.frer Ref. utg. prt, tlf. m.m., styreleder K ntrrekvisita/prt Mteutgifter Kpiering innkalling Arsmte, leie av lkaler Gaver Smmerfest ,00 '1 300, , , , , , , , , , ,00 I 300, , , , , , , , , ,33 Overf. til neste side , ,19

6 OTER TIL ARSREGSKAPET forts. te 2) Diverse utqifter frts. Overf. fra frrige side skirt Diverse tjenesteleil. Disenveien 27 Biebekjempelse Leker/lekeplasser til lekeplassen Diverse Registrering av brettslaget i grunnbken Trkestativ Mbiltelefn, styret Trafikkskilt Gebyr bindende frhandsuttalelse likningskntret Gebyr frlengelse leiekntrakt J u lebelysn ing/juletre Osl Liftutleie Sum diverse utgifter , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 te 3l Salq bliqseksiner. Disenvn.3l Salgssum fire bligseksjner Salgskstnader Kstpris fire bligseksjner , , ,60 te 4l Vaskeriutqifter eks. strm 2 vaskemaskiner (2008)/ 2 vaskemaskiner (2007) Varmerulle Diverse reparasjner vaskemaskiner, tsrketrm ler ye stikk, kurser g sikringer fr vaskemaskiner Lysarmatur Reparasjn varmevifte Lame Duk varmerulle Oppussing vaskerier Disenveien 45 g 5'1 Varmluftsvifter, panelvn, brytere m. m. Skiftet deffekt ur vaskemaskiner m.m. SylinderlAs vasketavle te 5) Vaktmesterkstnader ,00 I963, , , , , , , ,50 I963, , ,50 zq szs, , , , ,50 Antall ansatte: 1 vaktmester A/L Disen Brettslag har tjenestepensjnsrdning i verensstemmelse med gjeldende lvkrav. Vaktmesterlnn Feriepen ger vaktmester Lnn vaktmestervikarer Feriepen ge r va ktmestervi ka rer Overf. garasjeutgifter , , , , , , ,00 Arbeidsgiveravg ift vaktmesterlsn n Overf. garasjeutgifter , , , ,00

7 OTER TIL ARSREGSKAPET forts. te 5l Vaktmesterkstnader frts. Vaktmesterutgifter Overf. garasjeutgifter 37968, , , , , ,08 te 6) Frmannshnrar I frbindelse med kjplrehabilitering/salg bligseksjner, Disenveien 3'1, har styreleder hatt svart mfattende tilleggsarbeider, bl.a. annnsearbeid, mter med megler, mter med kmmunen, diverse befaringer g visninger. Sm gdtgjrelse fr dette arbeidet har hun fatt kr ,-. Det skal beregnes feriepenger g arbeidsgiveravgift av gdtgjrelsen/feriepengene. Videre har firmaet Billedkunstner Elisabeth Frberg vart engasjert fr ppussing/styling av bligseksjnene fr salg. Det er utbetalt kr ,- fr dette. te 7l Betaltil selvstendiq narinqsdrivende I frbindelse med salg av tjenesteleilighetene i Disenveien 27 har styreleder gsa hatt svart mfattende tilleggsarbeider, bl.a. ppussing, maling, styling, ftgrafering g annnsearbeider. Fr dette arbeidet er det utbetalt til Firmaet Billedkunstner Elisabeth Frberg: 19800,00 Advkat Svein Engeset, ppr. tre leiekntrakter Disenvn. 31 Advkat Svein Engeset, gevinstberegning, Disenvn. 27 g 3l te 8) Garasieutqifter Takrener garasjer, j usteri ng garasjeprter m. m. Reparasjn av garasje Strmkstnader Vaktmesterutgifter, lnn m. m. Frsikring Bestyrerhnrar Tmteleie Snbryting Leieinntekter garasje Underskudd 2008/Underskudd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 316, ,75 Underskuddet skal verfsres fra bank garasjeknt. Garasieleiernes bankknt lnnestaende pr Overfsrt underskudd 2007 Bankgebyr Renter p6 bankinnskuddet i , ,75-53, , , ,00-50, , ,96

8 OTER TIL ARSREGSKAPET forts. te 9) Kmmunale avqifter Renvasjn Feieavgift Vann- g avlpsavgift , , , ,00 I 832, '104, ,00 te 10) 183 beberes balknqlin Overtatt l6n 1990 (33007,16 x219) P?tlapt renter 1990 til 2007 Phlapt renter 2008 Balkngldn innlst av andelseiere 1990 il 2007 Balkng16n innlst av andelseier , , , , , , , , , , , ,86 Andelseiere betalt husleietillegg 1990 til 2007 Andelseiere betalt husleietillegg 2008 (husleietillegget skal tilnermelsesvis dekke avdrag g renter pi balknglanet) 183 beberes restgjeld ,39-1' , , , , , , ,86 te 11) Bvqninqene Ttalt utbetalt pr Minus bidrag fra Osl Kmmune fr ffentlig ledning fr barnepark mttatt veirefusjn , , , , , , ,31 Pluss betalt veirefusjn , , ,45 Verdi fr deling Blkkene 62, , ,25 Bygningene blir ikke avskrevet frdi vedlikehldet sm er gjrt er tilstrekkelig at verdien ikke reduseres. te 121 Oppskrevet innskudd q bvqninqer Oppskrevet = Gjeldsbrev til andelseierne g er sammensatt av flgende ppskrivninger: Tmt Bygg Garasje , , , , , ' ,00

9 OTER TIL ARSREGSKAPET forts. te 13) Disenveien 31. snr Kjp Disenveien 31 (2008) Dku mentavg ifugebyrer PAkstninger 2008 Slgt snr. 2,3,4 g 5 (kstpris) , ,00 I , , , , ,53 te 14) Garasieanleq/qammel traktrqarasie Ttalt utbetalt Pluss investert i , , , ,23 Minus ttalt avskrevet pr Pluss ttalt ppskrevet , , , , , , , , ,00 Blkkenes andel v/delingen (1986) , ,40 te 151Tmten. qnr.86 bnr. 1 Tmten pr Minus eksprpriasjnssum v/osl Kmmune , , , ,00 Pluss pparbeidelse av friareal , , , ,25 Pluss tmtel<1ap , , , , , ,17 Blkkene 45% , ,68 te 1 6l Arbeidsmaskiner Traktr m/utstyr (1986) Avskrevet tidligere Ar , ,00 1,00-1,00 Gressklipper m/feieutstyr (1997) Avskrevet tidligere Ar , ,00-1,00 Snefreser frittstaende (2000) Avskrevet tidliere ir , ,00 1,00-1,00 3,00-3,00

10 OTER TIL ARSREGSKAPET forts. te 17) Lin nr Rente: 7,60% fra (flytende rente) Avdragstid: 186r FrmAl: Refinansiering balknger Opprinnelig Avdrag tidligere 6r Avdrag siste 6r Innfridd , , , , ' , ,00 te 18) Lin nr Rente: 7,60% fra (flytende rente) Avdragstid: 20 Ar Frm6l: Refinansiering av fasader Opprinnelig Avdrag tidligere Ar Avdrag siste 6r Innfridd , , , , , , , ,87 te 191 Lin nr Rente: 6,25 / lra (flytende rente) Avdragstid: FrmAl: Kjap av Disenveien 31 Opprinnelig: ,00 edbetalt siste ir ,00 te 20) Lin nr ,00 Rente: 6,29 / lra (flytende rente) Avdragstid. B Ar. Frm6l: Refinansieringavbalknger Opprinnelig. Avdrag siste Ar: , , ,84 te 21) Lin nr Rente: 6,28 % fra (flytende rente) Avdragstid: 10 Ar FrmAl: Refinansiering av fasader Opprinnelig: Avdrag siste Ar: , , ,26

11 OTER TIL ARSREGSKAPET forts. te 22) Pantstillelse Obligasjn , nedskrevet DnB OR, 1997: (Balknger) DnB OR,'1997 rdea, , , , , , , , , ,00 Av lagets bkfrte gjeld er sikret ved pant: L6n DnB OR (Balknger): LAn DnB OR rdea (Disenveien 31) rdea (Balknger) rdea lnnskudd bliger Innskudd garasjer , , , , , , , , ,00 I , ,87 Eiendmmen sm er stillet sm sikkerhet, har en bkfsrt verdi A: Tmten Bygningene ,25 Bygningene ppskrevet ,00 Balknger Garasjene inkl. ny traktrgarasje , , , , , , , ,00

12 .9).Y '6^ )x (i b E (0 O) tr) (Y) (9 r CDCO t* c ) r rr) r^ L -:z " EL e E r(9 r)o s(f) l'- rf) l.- CO (OO) s(f) rr) ( cf) ) a q) L! ) H. E'g g gi 3.Gc c.) Cq Cf) (a sc rsr (rif F.( c cv) r) O) v 0) c) 0).G a 0) I.QL b-.e'_.alf.i O)X s _ej, T - 'tt >: Sly 9 PEE E H Et Erl q5l l 9q I ql.e sl gll F il ''l stl I O.El frg Ef;I t6l :EI trjl frfl 'g gl O)- sts r ) O til Or ls c $ rr EE 9t 99 6l cf) :l '<g' =l rjl Jl =l l l st --t -l sl qt (t sl Jlrll rf) sf ( ril' s (f) $s( f.- c $$c r) CDO) f\ f.- $ 6', c EEE 5 q 999 b Ol a^,- A' F.r t- (a f.- ( (.) ) cf) t- c.) Jl ) =l -Yl...(U '- c l Ol r jir ir 6l El 6bbl 6l e, :l l Ql al 6 5l Il --cl u>l d Ol c : a ) c) lz x L 6' L ) U) L.q E (F 8...q6 b.9'u, YO) 'ap P6 c ( f.r l r =-E 6:b ge3 r:= 6 9',.n d- C jz 9) 3i e (!c (r(i)< a : 0) )c ) ) 'E v: LO -c> d- q) c.i P r> rl c.) L0) -E q) CA "OO cde E -:< L (!.E >E 6 d Ec) '= c) p'6.e D L- E6.Ea ; ;: (', ;, _vle :16L tr 6- tj, > q rlt EO d6( 7-i(, p -= 63 OX 6

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Årsregnskap. Inderøy kommune

Årsregnskap. Inderøy kommune 110 IIIII 021132 IHI Årsregnskap 2009 Inderøy kmmune INNLEDNING Dette dkumentet er deler av Inderøy kmmunes årsppgjør fr regnskapsåret 2009 g innehlder regnskapstall fr 2009 fr alle kmmunens virksmhetsmråder.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

1. Konstituering. c) Valg av sekretær. f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)

1. Konstituering. c) Valg av sekretær. f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1) Tangen V Borettslag lnnkalling til ordinær generalforsamling fif. vedtektenes pkt.8.2. a) ordinær generalforsamling hordes 24. mars2ols kl. 19. i Auditoriet i Tangenten (ikke Samfunnshuset) Saksliste 1.

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer