STRATEGI VALGKAMP 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI VALGKAMP 2015"

Transkript

1 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20

2 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger i Grønn Ungdom, det vil si medlemmer av Landsstyret og alle som møter på Landsmøtet (LM) i mars. Etter at det er vedtatt av LM, er det dette dokumentet Arbeidsutvalget (AU) skal jobbe etter fram mot valget september Som et supplement til dette dokumentet foreligger det en valgkamphåndbok og Grønn Ungdoms ressursbank. Valgkamphåndboka er et dokument for alle medlemmer av Grønn Ungdom, og skal være en daglig støtte gjennom valgkampen, både i møte med media, på stands og under skolevalget. Til ressursbanken har vi utarbeidet valgkampspesifikt materiell, med argumentasjonshefte på alle våre viktigste politiske saker. Strategien ble lagt fram for landsstyremøtet som fant sted februar (LS ). Det ble vedtatt å gjøre visse endringer i dokumentet, særlig da det gjelder politiske hovedsaker. Tre hovedsaker er blitt lagt til grunn. I tillegg presenteres tre alternative hovedsaker, etter anmodning av Landsstyret. Vi håper at strategien legger til rette for en god og grønn valgkamp! Grønne klemmer fra strategisk valgkamputvalg, Kristin, Anna, Isa, Sabina, Pål og Sara Oslo, februar 2015 Side 2 av 20

3 INNHOLD INNLEDNING... 2 INNHOLD... 3 MÅL FOR VALGKAMPEN ANSVARSFORDELING UNDER VALGKAMPEN... 4 ARBEIDSUTVALGET... 4 VALGKAMPKOORDINATOR (VKK)... 6 FYLKENE... 6 PRIORITERING AV RESSURSER... 7 POLITISKE SAKER... 7 ØKONOMIEN RESULTAT MÅL FOR ØKONOMIEN PRIORITERING AV ØKONOMISKE MIDLER MEDIA SKOLERING MATERIELL EN LIKESTILLT OG INKLUDERENDE VALGKAMP FORHOLD MDG OG GS INTERNASJONALT KRISEHÅNDTERING ETTER VALGET VEDLEGG MANDAT OG ARBEIDSMETODE STRATEGISK VALGKAMPUTVALG Side 3 av 20

4 MÅL FOR VALGKAMPEN 2015 Grønn Ungdoms (GU) mål for valgkampen 2015 er at vi oppnår minst 5 % oppslutning i skolevalget. minst 25 av ungdomskandidatene blir valgt vi er aktivt tilstede på skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante arrangementer. alle norske ungdommer skal vite at GU finnes. ANSVARSFORDELING UNDER VALGKAMPEN Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for valgkampen. I tillegg ansettes det en egen Valgkampkoordinator (VKK) som arbeider med valgkamp fra mars og ut september. AU skal i størst mulig grad være tilgjengelig for fylkeslagene, så de kan drive en god, lokal valgkamp. Under ligger det et forslag til hvordan ansvar skal fordeles, både innad i AU og mellom AU, VKK og fylkene. Denne lista over ansvarsoppgaver må anses som veiledende. De viktigste oppgavene er listet opp i prioritert rekkefølge, men om andre presserende oppgaver dukker opp står AU fritt til å disponere sine ressurser for å løse dem. ARBEIDSUTVALGET Fylkeslagsoppfølging (FLO) Arbeidsutvalget sin aller viktigste oppgave under valgkampen er å følge opp fylkene. Grønn Ungdom har allerede i dag en fylkeslagsoppfølgerordning via Arbeidsutvalget. Det betyr at hvert fylkeslag har en kontaktperson i AU som de kan vende seg til når de har spørsmål, trenger innspill eller bare noen å dele idéer med. For valgkampen 2015 vil denne ordningen utvides slik at fylkeslagene får enda mer støtte fra sine fylkeslagsoppfølgere (FLO). På denne måten vil AU gjøre det betydelig enklere for fylkeslagene å drive valgkamp. Det utvidede ansvaret for fylkeslagoppfølgerne blir følgende: Være forutseende: FLO skal tenke framover og forsikre seg om at nødvendige prosesser gjennomføres i god tid. FLO må hele tiden være forutseende for å raskt kunne se hva fylkeslaget kommer til å behøve i løpe av valgkampen. Dialog med valgkampkoordinator (VKK): FLO må ha en god dialog med VKK slik at VKK raskt informeres om situasjonen ute i fylkene. Dette vil gjøre at organisasjonen raskt kan sette in tiltak der det trengs. Side 4 av 20

5 Andre ansvarsoppgaver for AU Ansvarsområde Talsperson (2 stk) Talspersonsekretær (2 stk) Generalsekretær med sekretariat Internasjonalt Ansvarlig Materiell Skolering Arrangementer Oppgaver Være synlig i nasjonale media Kunne følge opp fylkene Delta i debatter og holde appeller nasjonalt. Fordele til andre i AU om de ikke kan. Følge opp de andre partienes strategier Ha hvert sitt politisk fokusområde Danne media-gruppa med talspersonsekretærerene Støtte «sin» talsperson Være oppdatert på vårt politiske program, svare på spørsmål når medlemmer eller eksterne lurer på politikk. Være Talspersonens høyre hånd; Hjelpe til å forberede tekster, kartlegging osv. Danne media-gruppa med talspersonene Daglig drift av kontoret Eksterne henvendelser Medlemsregister Sende ut jevnlig nyhetsbrev til medlemmer Følge opp den nasjonale økonomien Følge opp fylkenes budsjettarbeid Personalansvar, også for VKK Følge opp Internasjonalt Utvalg (IU) og det internasjonale arbeidet. Lage opplegg for besøk fra Sverige, evt andre land Følge med på kampanjer fra andre land, høre om vi kan kopiere eller få tips Sørge for at materiell blir designet Få inn bestillinger på materiell fra hvert fylke Trykke materiell Distribuere materiell Samarbeide med MDG om skoleringsopplegg Lage skoleringsopplegg fylkene kan benytte Arrangere sommerleir Hjelpe fylkene å arrangere valgvake, og arrangere en Side 5 av 20

6 nasjonal valgvake GU på nett Listetoppene Likestilling Mentorordningen Oppdatere gronnungdom.no til valgkampsider, og hjelpe fylkene med deres hjemmesider Holde ressursbanken ryddig og oversiktelig Følge opp de som er på topp ti av listene. Kartlegge hvilken kompetanse de har og hva som trengs, om de trenger støtte og lignende. Sikre at ingen kjønn er overrepresentert på debatter ol. Følge ekstra med på at jenter får mulighet til å stille i debatter og føler seg trygge på situasjonen Sammen med arrangementsansvarlig arrangere jentesamling Følge opp mentorordningen og sørge for at både mentorer og ungdomskandidater er fornøyde med ordningen VALGKAMPKOORDINATOR (VKK) VKK skal koordinere alle oppgaver som har med valgkampen å gjøre. Praktisk VKK må samarbeide tett med AU, og kan ikke gå imot et AU-vedtak. VKK har kun rett til å vedta administrative beslutninger, ikke beslutninger relatert til media og politikk. Dette gjelder også om fylkene tar kontakt. VKK har heller ikke anledning til å omdisponere GUs budsjett. VKK ansettes under AU (personalansvar hos generalsekretær). VKK bør ansettes umiddelbart etter Landsmøte. Oppgaver VKK skal så langt det lar seg gjøre følge kalenderen med frister satt av LM. VKK skal følge opp fylkene der FLO ikke har kapasitet. VKK har det overordnede ansvaret for at all informasjon er samlet inn (eks liste over skoler, tidspunkt for skolevalg osv). VKK skal lage en rapport for valgkampen FYLKENE Oversikt over skolevalg: Fylkeslaget sørger for en oversikt over skolene i fylket, hvor mange elever skolene har, hvilke av dem som kommer til å ha skoledebatt og/eller valgtorg, og hvilke datoen de skal ha skoledebattene/valgtorgene. Hvis ikke fylkeslaget selv klarer å Side 6 av 20

7 skaffe en oversikt, er det FLO sitt ansvar å ordne oversikten. Lister skal lages sammen med Grønne Studenter. Plan for logistikk: På mange steder rundt om i landet vil det være et problem å ta seg til skolene hvis man ikke har bil. Fylkene er å ha en plan for hvordan man skal komme i tid til alle skoledebatter og valgtorg. Hvis det ikke er mulig å besøke alle skoler skal FLO i samarbeid med fylkeslaget lage en prioriteringsordning. Finne debattanter: Mange fylkeslag vil slite med å finne medlemmer som kan ta skoledebattene for MDG. FLO skal hjelpe fylkeslaget med å finne personer som kan ta debattene. AU skal gjennomføre tiltak for å øke antallet kvinnelige debattanter. Dette krever et godt forarbeid fra FLO ved for eksempel å oppmuntre personer til å delta på Grønn Ungdom sine skoleringsarrangement. Skolering: Kartlegge hvem som trenger skolering i fylket, og holde skolering selv eller invitere AU til å skolere Det er også fint om fylkene støtter hverandre, har god dialog og er klare til å steppe inn om et av fylkene rundt skulle ha behov for støtte. PRIORITERING AV RESSURSER Grønn Ungdom har mange dyktige og engasjerte medlemmer, men i valgkampen 2015 vil Grønn Ungdom mest sannsynlig få en del utfordringer med for eksempel å dekke alle skoledebatter. Det gjør at AU er nødt til å ha en prioritetsordning, slik at organisasjonen kan rette sine ressurser på en måte som er gjennomtenkt og målrettet. Prioritering av skoler Store skoler er viktigere ettersom vi når flere personer. Fint at våre ungdomskandidater får mulighet til å ta debatter. Hvis man har to like store skoler å velge mellom så skal man prioritere skoler som har elever som kan stemme på 16 års stemmerett. Som en siste prioritering skal man prioritere det som er mest økonomisk. POLITISKE SAKER Landsstyret (LS) har valgt å innstille på tre hovedsaker til valgkampen De tre hovedsakene LS har innstilt på er klima og fremtidens næringsliv, dyrevern og helsetjenesten i skolen. I tillegg presenteres det tre alternative hovedsaker. Disse er samferdsel, migrasjon og grønn utdanning. Når Grønn Ungdom velger hovedsaker for valgkampen 2015 er det disse som blir utgangspunktet for den fortellingen vi ønsker å levere om oss selv, og det politiske Norge. Vårt politiske budskap skal ha en tråd, som viser det politiske alternativet vi ønsker å være: et grønt kompromissløst ungdomsparti som setter alltid livsgrunnlaget først - og er et unikt politisk alternativ som sådan. Grønn Ungdom skal ha tre hovedsaker i valgkampen. Side 7 av 20

8 Hovedsak 1: Klima og fremtidens næringsliv I alle mulige sammenhenger skal Grønn Ungdom sørge for å levere følgende budskap: Vi er det politiske alternativet å gå til om man vil ha politikk som tar vare på livsgrunnlaget. Vi skal også sørge for å levere en fortelling om hvordan grønne valg må gjøres tilgjengelige og naturlige i alle norske kommuner. Da blir det viktig blant annet å presentere solid politikk om fremtidens næringsliv. Grønn Ungdom representerer den generasjonen som skal vokse opp og ta regninga for en økologisk krise voksengenerasjonen har skapt. Vi kompromisser ikke i klimapolitikken fordi vi ikke har råd til å kompromisse med kloden. Skal katastrofale klimaendringer forhindres, og i beste fall utviklinga reverseres krever det politisk handlekraft av stål umiddelbart. En omstillingspolitikk er fullt mulig. Det er på tide at voksengenerasjonen tar ansvar for å vri politikken i en klimavennlig retning og ikke sender hele regninga til oss som er unge i dag. Grønn Ungdom skal presentere seg som det selvsagte valget for alle som ser behovet for en slik omstilling. Klimasaken er Grønn Ungdoms kjernesak. Vi har høy troverdighet på alle spørsmål som angår området, og evner å vise hvor mangfoldig og omseggripende saksfeltet er. Vi har solid politikk å basere oss på, og et helt år med stortingsaktivitet som viser hvilke resultater et kompromissløst (foreløpig) lite parti evner å oppnå. Det er også i klimaspørsmål vi evner kanskje aller best å vise hvorfor det er stort behov for et grønt parti i Norge. Store partier til både høyre og venstre har sviktet massivt i klimapolitikken de siste tiåra og bærer samlet ansvar for at utslippsstatistikken i Norge raser i gal retning, mens tiden blir knappere og knappere. Historien om et Norge som har stagnert på klimafronten synliggjør behovet for Miljøpartiet de Grønne og Grønn Ungdom. Å snakke om framtidas arbeidsplasser og næringsliv gir oss mulighet til å ta med det grønne skiftet hjem. I tillegg vil det gi oss mulighet til å løfte fram problematikken om petroleumsnæringens dominerende plass i norsk skolehverdag. Fokuset på framtidas arbeidsplasser gir oss mulighet til å posisjonere oss som det ungdomspartiet som tar elevenes (arbeids-)framtid på alvor. Saksfeltet trekker fram politiske spørsmål som det er sannsynlig at vi blir konfrontert med fra både Høyre (eks. «dere vil ta fra folk jobben») og venstre (eks. fint med miljøsatsing, men vi er de eneste som har løsningen på hva disse arbeidsplassene faktisk skal være»). Å velge klima som en hovedsak i kommende valgkamp er naturlig og riktig av Grønn Ungdom. I lokalpolitisk sammenheng er framtidas næringsliv et smart område å fokusere på for å gi innhold til slagordet: tenk globalt, handle lokalt. Gjennom skolevalget vil Grønn Ungdom ved å løfte klima og framtidas næringsliv vise at: Vi tar generasjonskonflikten på alvor. Vi er det alternativet som ikke er villige til å skusle bort livsgrunnlaget til fordel for kortsiktig profitt. Vi representerer en grønn bevegelse som er på full fart fremover, og har vist stor handlekraft i løpet av det siste året på stortinget. Vi evner å våger å se de store og små sammenhengene. Vi står foran en global utfordring som alle og enhver skal kunne bidra til å løse i sitt nærmiljø og sin hjemkommune. Side 8 av 20

9 Hovedsak 2: Dyrevern Grønn Ungdom skal gjennom valgkampen vise at vi er et politisk alternativ som ser menneskeheten som del av naturen. Våre tre solidaritetsprinsipper gjenspeiler dette. Solidaritet med dyr og natur er en av disse, og kampen for dyrs rettigheter er derfor svært sentral i grønn politikk. Grønn Ungdom anerkjenner at mennesket er en del av naturen, og at også vi har et ansvar for ikke å drive overgrep om andre arter og de økosystemene som er forutsetninger for våre liv. Dyrevern er derfor en naturlig kjernesak for et grønt parti. Vi anerkjenner at dyrs egenverdi. Denne skal ikke skusles vekk på mat eller pelsindustriens alter. Dyrevern er en sak som svært mange er opptatt av. NOAHs årlige fakkeltog mot pels, er bare et av mange eksempler på at saken engasjerer og mobiliserer masse folk. Både MDG og Grønn Ungdom har et tungt eierskap til saken, og besitter stor troverdighet i spørsmål som angår dyrevelferd i husdyrhold, så vel som matproduksjon, fiskerinæring, underholdningsindustri og forskning. Det vil være hensiktsmessig av Grønn Ungdom å velge dyrevern som en hovedsak i 2015 i likhet med valgkampen i Den siste tiden har dyrevernpolitikken virkelig kommet på dagsordenen, både i kjølvannet av pelsdyrutvalgets rapport, og debatten om antibiotika i landbruket. Likevel foreslår regjeringa i statsbudsjettet å kutte i midler til Mattilsynet. Dette vil kunne redusere til at det blir enda vanskeligere å håndheve dyrevelferdsparagrafen. Miljøpartiet de Grønne har foreslått å avvikle hele pelsdyrnæringa. I tillegg foreslås det i partiets alternative statsbudsjett å styrke overføringene til Mattilsynet med 15 millioner, samt å gi 20 millioner kroner til utvikling av en norsk eller skandinavisk kyllingrase. Det er strategisk klokt av Grønn Ungdom å løfte på dagsordenen en sak hvor vi har svært solid politikk å vise til, og som både vekker engasjement hos større og større lag av befolkninga. Gjennom skolevalget vil Grønn Ungdom ved å løfte dyrevern vise at: Vi er et ungdomsparti med politikk som gjenspeiler dyrs egenverdi, og som viser i praksis den solidariteten vi har med, ikke bare medmennesker og framtidige generasjoner, men også dyr og natur. Den grønne ideologien er en ideologi også for våre fir og flerbente venner. Gjennom et år på stortinget har vårt moderparti evnet å sette flere viktige dyrevernsaker på dagsorden. De Grønne er det naturlige alternativet for dyrevernere. Hovedsak 3: Helsetjenester i skolen Grønn Ungdom skal fremme en politikk som sikrer unge menneskers livskvalitet. Uavhengig av kjønnsidentitet, alder, bosted eller helsetilstand skal elever bli møtt med respekt og forståelse og ha mulighet til å utfolde seg på skolen. Skolen har et ansvar for å ruste elevene til i møtet med samfunnet. Vi skal representere et parti som forstår at skolens primære mål er å formidle kunnskap, men at det også er skolens oppgave å styrke elevene slik at de i er i stand å reflektere rundt sosiale verdier og ferdigheter, samt forsvare egne og andres rettigheter. Skolen skal være en arena som stimulerer til et godt og sunt liv, gjennom mer fysisk aktivitet, sunnere, mer vegetarisk kosthold og større fokus på helse. Gode tilbud i helsetjenesten er et offentlig ansvar. I lokalvalgskampen blir det viktig å trekke fram at alle kommuner bør ha et tilgjengelig helsepersonell på samtlige skoler. Det skal Side 9 av 20

10 legges til rette for at 16-åringer får gratis samtale hos skolehelsetjenesten, med fokus på livsstil, fysisk og psykisk helse. Gjennom skolen skal elever ha rett på gratis psykologstøtte. Flere og bedre etterutdanningsmuligheter skal sørge for økt kompetanse i møte med personer fra andre kulturer hos skolens ansatte. I tillegg skal alle som jobber med barn og unge være bevisste på kjønnsroller og likestillingsspørsmål i det daglige. Ansatte skal ha kunnskap om LHBTIQ+-tematikk og møte alle med respekt. Skolehelsetjenesten skal systematisk jobbe for at heteronormative antagelser taes tak i, og sørge for å en normkritisk tilnærming til skolens elever og ansatte. Gjennom skolevalget vil Grønn Ungdom ved å løfte helsetjenester i skolen vise at: Vi er et ungdomsparti som viser til et skolesystem som skal likestille, inkludere og motivere. Vi tar et progressivt, normkritisk standpunkt. Grønn Ungdom ser sammenheng i unges fysiske og psykiske helse og er opptatt av at dette blir løftet opp og fram. Alternativ hovedsak: Samferdsel Pro: Contra: Enkle grønne transportvalg i nærmiljøet er grønn lokalpolitikk det er lett å formidle. Samferdsel når bredt: det gjelder kollektivtransport, det gjelder gange- og sykkelstier; i tillegg gjelder det redusering av de høye utslippene transportsektoren står for i Norge. Sammen med utfasing av petroleumsindustrien, er grønn samferdsel et av de klart viktigste politikkområdene på veien mot et fornybart Norge. Denne fortellingen vil Grønn Ungdom tjene på å levere gjennom skolevalget. Alle snakker om samferdsel, og det er trolig ikke et felt vi kommer til å skille oss ut på. Engasjerer de som allerede er i miljøbevegelsen, men favner ikke nye velgermasser. Alternativ hovedsak: Migrasjon Pro: Contra: Kjernesak som er en gren av medmenneskelig-delen av politikken vår. Gir oss mulighet til å snakke om kommunenes bosetningspolitikk. Er en sak vi kan ta eierskap til ved å være partiet som vrir retorikken, og ikke snakker om flyktninger som utelukkende sosiale og økonomiske byrder. Ofte et tema i skoledebatter. En sak som venstresida tradisjonelt har eierskap til. Side 10 av 20

11 Alternativ hovedsak: Grønn utdanning Pro: Contra: Skole er ofte et tema i skolevalgkampen Saken kan vinkles både lokalt og nasjonalt, og appellerer til både elever og studenter. GULM2014 vedtok at dette skulle være en hovedsak for GU våren 2015 (her står jo GULM2015 helt fritt til å vedta noe annet og/eller motstridende) Grønn utdanning er ikke egentlig et begrep vi har definert i noen særlig grad. Hva mener vi med dette? Utdanning som spesifikt skal legge opp til mer klimakunnskap i skolen? Eller MDG sin skolepolitikk på et mer generelt grunnlag? Å velge dette som hovedsak fordrer i alle fall mye arbeid med politikkutvikling. Arbeid som ellers kan brukes på å forberede flest mulig debattanter på saker vi allerede er tyngre på. Fordi skolepolitikk er et populært tema blant nesten samtlige av de andre ungdomspartiene, kan det hende dette ikke er en sak GU trenger forsøke å superprofilere seg på. Vi kommer uansett ikke til å sette dagsorden. ØKONOMIEN RESULTAT 2013 For valgkampen 2013 fikk vi støtte fra MDG, GU og også fra fylkene, i sum Pengene ble fordelt utover de områdene vi prioriterte; materiell, reklame, skolevalg, aksjoner og SWEaid (støtte til svensker som kom og hjalp oss under valgkampen) Vi brukte over budsjett på materiell og den sentralt styrte basilikum-aksjonen. Uten det fikk vi ikke fylkene til å ta i bruk de midlene som var tilgjengelig, og endte med et overskudd på omtrent MÅL FOR ØKONOMIEN 2015 For 2015 blir det litt annerledes. GU får en ny ordning, Frifond Organisasjon. Det innebærer at GU nasjonalt får en pott med penger, og at fylkene søker den potten for støtte til lokal aktivitet. Vi ønsker at fylkene skal bruke denne ordningen i størst mulig grad. Vi regner med å bruke omtrent av GUs budsjett på valgkamp. I tillegg regner vi med en overføring fra MDG på Størsteparten av utgiftene vil være på materiell og ansettelse av en valgkampkoordinator. Dette første budsjettet blir et veldig grovt overslag, mest for å se hvilke poster vi bør tenke på å ha med videre. Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2015 INNTEKTER Side 11 av 20

12 Grønn Ungdom Miljøpartiet de Grønne Innbetaling fra fylkene 31, , , , , , , Deler av oppsparte midler, salgsinntekter, gaver VKK får mandat til å søke penger fra MDG SUM INNTEKTER 104, , , UTGIFTER Materiell Reklame 48, , , , , , GU nasjonalt kjøper inn material og trykke valgkmaphåndbok. På facebook. Plakater, TV, radio, film. Skal vi gjøre for GU eller MDG? SweAID 10, , Få hjelp fra Sverige Skolevalg-støtte 10, , Til reise + aksjon under valgtorg Valgtorg 8, Basilikumaksjonen 10, , Nettsidene 2, Oppdatere sidene til valgkamp. Kan MDGs side kopieres? Lønnskostnad 115, Valgkampkoordinator Reiser innad i fylkene Buffer 20, , , , For VKA til å reise rundt i fylkene For uforutsette utgifter, ekstra skolering og annet SUM UTGIFTER 104, , , RESULTAT , PRIORITERING AV ØKONOMISKE MIDLER Dersom organisasjonen skulle få endringer i de økonomiske rammebetingelsene underveis, bør midlene prioriteres som følgende 1. Videreføre dagens aktivitet 2. Ansette en valgkampskoordinator 3. Transport (leie bil i fylkene hvor det er langt til skolene) Side 12 av 20

13 4. Frikjøpe medlemmer av AU til konkrete oppgaver 5. Ansette flere 6. Markedsføring av organisasjonen i xx kanaler 7. Material MEDIA Strategi Mediegruppa innad i Arbeidsutvalget har allerede en mediestrategi som benyttes som verktøy i det daglige mediearbeidet. Denne vil bli oppdatert slik at prioritering av politiske saker og arbeidsrutiner blir samsvarende med valgkampstrategien forøvrig. Se ellers denne for omtale av nevnte kapitler. Videre følger en generell omtale av hvilke målgrupper vi vil nå gjennom media i løpet av valgkampen 2015, hvordan vi bør vinkle satsningsområdene våre, og til slutt et avsnitt om krisehåndtering. Målgruppe Det er skolevalgkampen som blir organisasjonens hovedfokus under valgkampen. Vi har i tillegg satt oss mål om synlighet og hvor mange unge som skal vite om Grønn Ungdom. Utover dette driver vi valgkamp for Miljøpartiet De Grønne, og våre naturlige målgrupper er dermed Vinkling Elever i skolealder Studenter Førstegangsvelgere Folk som er opptatt av våre hovedsaker Det er vårt oppdrag å løfte klima og grønn politikk på dagsordenen. Det innebærer både å si noe om hvor alvorlig situasjonen vi står overfor er, og samtidig opptre som løsningsorienterte når vi snakker om politikken vår. Vi er fortsatt et «friskt pust» i politikken, vil bryte opp i tradisjonell blokktenking og ønsker å legge til rette for mest mulig åpenhet. Dette betyr at vi i ekstern kommunikasjon skal forsøke å: la det gå en løsningsorientert og kreativ tråd gjennom budskapet bruke et enkelt og lite «byråkratisk språk» som både unge og mindre «politikkinteresserte» kan relatere seg til og forstå. bruke eksempler fra hverdagen, slik at folk flest kan relatere seg til politikken vår, samtidig som vi viser at grønn politikk handler om å tenke globalt. synliggjøre behovet for et grønt alternativ ved å vise hvordan vi er kompromissløse på den klimapolitikken vi foreslår, og at vi er kompetente og seriøse. Side 13 av 20

14 Rollefordeling I kapitlet «Organisering av valgkampen» foreslås det en tydelig rollefordeling som også inkluderer mediearbeid. Det er i all hovedsak talspersoner med mediegruppe som har dette ansvaret og som koordinerer mediearbeidet fra nasjonalt plan. Det er viktig at det blir tid og rom til å prioritere mediearbeidet. Krisehåndtering i media I tilfeller hvor Grønn Ungdom må ut i media og forsvare seg i tilknytning til negativt ladede saker (det være seg politiske eller apolitiske), skal alltid én person ha ansvar for den eksterne kommunikasjonen. Da det er uheldig at talspersonene assosieres utad med negative saker, er det normalt generalsekretær som representant for organisasjonens øverste ledelse, som innehar dette ansvaret. SKOLERING Vi legger til rette for to nasjonale skoleringssamlinger i samarbeid med MDG mars: Skolering for valgkampkoordinator (VKK) med MDG MDG arrangerer en samling for partiets valgkampansvarlige på Gardemoen (NB! Må ikke blandes med Grønn Ungdom sine valgkampansvarlige). Vi tar sikte på at vår nyansatte VKK er tilstede på denne samlingen april: Skolering for valgkampansvarlige VKK, i samarbeid med det nye Arbeidsutvalget, arrangerer en skoleringshelg for alle valgkampansvarlige i Grønn Ungdom mai: Listetoppsamling med MDG Alle listetopper (1.plass) er invitert, inkludert GUere. Samlingen vil gi god innføring i hva det innebærer å sitte i et fylkes-, by- eller kommunestyre og hva rollen som listetopp innebærer. GU nasjonalt må i tillegg avholde en egen del for GUs listetopper, med fokus på skoledebatter og GUs hovedsaker. Jentehelg: Et tiltak for å øke likestilling i valgkampen er å arranger en skoleringshelg kun for jenter. Formålet med helgen er først og fremst at jenter i organisasjonen får en arena der de kan treffe hverandre, få nettverk og snakke om likestillingspørsmål og eventuelle utfordringer. Det skal gjøres tydelig hvilke ressurser de er, og at organisasjonen er beredt på å bistå dem ved behov. Helga bør legges snarest etter LM og inkludere alle jenter som kan har lyst til å være ressurspersoner under valgkampen, det være seg ved å stå på liste eller å være aktiv på andre måter. I tillegg vil det blir en egen jentehelg, med skolering for jenter. AU vil utarbeide egne skoleringsopplegg som fylkene kan ta i bruk, og grunnleggende skoleringspakke for ressurspersoner som ikke har andre GUere rundt seg. Sommerleiren blir en viktig arena for å skolere mange medlemmer og dele erfaringer. Det er under sommerleiren det meste av skoleringen vil foregå. Side 14 av 20

15 MATERIELL Alt materiell skal være så miljøvennlig som mulig. Vi ønsker at materiellet skal være mer originalt enn før. Flyers kan ha en annen form enn tidligere, og må ikke være for teksttunge. En brosjyre om dyrevern, kan for eksempel være formet som en katt. Alt materiell skal utvikles for å være spennende som mulig, med gode tekster og bra design. Vi ser for oss en ordning der fylkene kjøper pakker med materiell fra nasjonalt. Vi planlegger tre størrelser på materiell-pakker, så kan fylket selv vurdere hvor mye materiell de trenger. Utover disse grunnpakkene er det mulig å bestille enkeltordrer. Grunnpakkene kan f.eks settes sammen sånn: Grunnpakke litt penger Tre t-skjorter, noen plakater, flyers, litt stash, valgkamphåndbok Millompakke litt mer penger Tre t-skjorter, noen plakater, flere flyers, en del stash, valgkamphåndbok Herregardspakke landbruksstøtte-stor sum penger 10 t-skjorter, roll-up, flere plakater, mange flyers, masse stash, valgkamphåndbok EN LIKESTILLT OG INKLUDERENDE VALGKAMP I en valgkamp kan det gå veldig raskt i svingene og man glemmer ting man ellers ville vært bevisst på. En slik ting kan være likestilling. Sist valgkamp hadde vi et underskudd av jenter i skoledebattene og dette ønsker vi å bli bedre på i år! Vi tror at jenter kanskje kan oppleve det som vanskeligere å rekke labben i været enn gutter, men rådene vi har under gjelder for å skape en trivelig og god valgkamp generelt. Mål: Flere jenter i skoledebattene Mest mulig jevnt fordeling i det utadrettede arbeidet En valgkamp der alle føler seg godt ivaretatt Hva kan vi gjøre? Vi kan bli flinkere til å spørre en ekstra gang. Dette betyr ikke at man skal presse, men det går an å lete litt ekstra etter jenter som vil lære å debattere. Vi kan starte tidlig! Hvis vi sår ideen om å debattere tidlig og lar tanken modne litt er det større sjanse for at folk får lyst. Da kan de også delta på skoleringsarrangementer og bli enda mer gira. Knytte bånd! Det er mye tøffere å gå i debatt hvis man ikke har et fellesskap rundt seg. Hvis man derimot kjenner de andre debattantene og har noen møteplasser, kan man gi hverandre råd og støtte. Side 15 av 20

16 FORHOLD MDG OG GS GU har til nå hatt tett kontakt med både MDG og GS under planleggingen av valgkamp. Det må vi fortsette å ha. MDG har invitert GU til å delta i deres valgkamputvalg som møtes jevnlig. I tillegg deltar GU på MDGs skoleringsmøter. GS sin valgkampkoordinator har jevnlige møter med GU sin VKK. Under valgkampen får GU ansvar for skolevalgene på videregående skoler. GS vil hjelpe MDG med valgkampen på høyskoler og universiteter. I tillegg er det rom for GUere til å være med på MDGs arrangementer. INTERNASJONALT I valgkampen er det veldig viktig at Grønn Ungdom er så synlige som mulig. En måte å få til det på er å invitere miljøpartister fra andre land, særlig Sverige. Slik kan vi maksimere oppslutningen om utadrettede aktiviteter når vi trenger det som mest. Det kreves følgelig tydelige forslag fra Grønn Ungdom og Miljøpartiet de Grønnes side på når/hvor/hvordan man vil få hjelp. Den internasjonale dialogen føres av internasjonal kontakt i GU-AU, i samråd med MDG. Eventuelt hjelp fra andre grønne partier skal avklares med Internasjonal kontakt og Internasjonalt Utvalg. IU er ansvarlige for å planere og gjennomføre arrangement for å få grønne partier/ungdomspartier til å støtte oss i valgkampen. Når det gjelder svenske miljøpartister bør planlegging gjennomføres i samarbeid med Miljöpartiet de gröna Oslo. Det Internasjonale Utvalgets kontakter i de grønne partiene i verden øker muligheten for Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne til å lære seg av sine søsterpartier. Det er IU sin oppgave å regelmessig sondere terrenget for å se om det finnes kunnskaper og metoder som de andre grønne partiene bruker som kan være nyttige for GU og MDG å bruke. KRISEHÅNDTERING AU skal gjøre en vurdering av hvilke kriser som kan oppstå og hvordan de skal løses. Mediekriser er behandlet som et eget punkt under mediestrategien. Hva er en krise? En krise er typisk i situasjoner der man står i fare for å tape omdømme. Det kan være at et medlem eller tillitsvalgt som er blitt arrestert for å dyrke hasj der vedkommende bor eller har kommet med en veldig aggressiv/trusselpreget uttalelse på sosiale medier. En annen situasjon er for eksempel en ulykke i forbindelse med et av våre arrangement. I slike sammenhenger kan man bli kontaktet av mediene og må svare på vanskelige spørsmål. Det kan også være en utfordring å beholde ro og orden internt. Side 16 av 20

17 Hvordan håndtere krisesituasjoner? Få oversikt/kontroll over situasjonen. Vær tilgjengelig for media og skriv ned kortfattede og tydelige svar på alle mulige spørsmål. Snakk med relevante parter og sørg for god informasjonsflyt. Begrense skadeomfanget Legg alle kort på bordet og gjør all informasjon tilgjengelig. Ikke gi informasjon før man er helt sikre selv på hva som har skjedd. Ta kritikk på alvor og ikke forsøk å forminske problemet. Vis forståelse, lydhørhet og empati. Innrøm feil hvis man har gjort feil. Gi unnskyldning uten forbehold og bortforklaringer. Forklar hva man konkret gjør for å rette opp i situasjonen og forhindre at problemet oppstår igjen. Ta hånd om organisasjonen som helhet Ta hånd om de involverte/berørte. Sørg for å ivareta de menneskelige hensynene. Alle kan gjøre feil, og det skal i de aller fleste tilfeller tilgis. Gå gjennom krisehåndteringen og hvordan situasjonen ble taklet. Hva kan man lære for å gjøre ting enda bedre neste gang. Hvem uttaler seg? Hovedregelen her bør være at bare én person uttaler seg på vegne av partiet, for å hindre uttalelser som kan komme negativt ut og gjøre situasjonen enda vanskeligere. I de fleste slike situasjoner er det naturlig at generalsekretær er den som uttaler seg. Etter valget Kommentar til valgresultatet på nettsiden dagen etter valget. Nyhetsbrev kort tid etter valget, som blant annet inkluderer presentasjon av folkevalgte GUere. Aktivt innsalg til lokale medier av folkevalgte GUere. Profilering av resultatene av de tre punktene over på Facebook løpende etter valget. ETTER VALGET Dette kapitlet skal sikra et vi etter valget Lærer av valgkamparbeidet på godt og vondt. Ivaretar aktive medlemmer som har stått på for partiet og ungdomspartiet i valgkampen. Kommuniserer hva vi har oppnådd. Side 17 av 20

18 Etter valget må vi sette av tid til å gjøre en ordentlig evaluering av hele prosessen (fra SVU ble opprettet og til gjennomført valg). Vi må ta med det som er bra og fortsette å videreutvikle det som ikke funka. Evalueringa må skje i alle ledd av organisasjonen, og bør være klart til første LS etter valget. Evalueringene skal brukes aktivt i planleggingen av neste valgkamp. Etter at VKK har gått ut av stillingen går AU over i ikke-valgkamp-modus, og fortsetter å jobbe etter arbeidsplanen vedtatt av LM. Arbeidsutvalget FLO snakker uformelt med sine fylker, og kartlegger om noen har ekstra behov for oppfølging Arbeidsutvalget vurderer behov for videre oppfølging av folkevalgte og varaer med tanke på mentorordningen (dette punktet må tilpasses kapittelet om mentorordning) og videre skolering. Folkevalgte og varaer skal omtales i senere skoleringsprogrammer. Valgkampkoordinator Valgkampkoordinator har det overordnede ansvaret for Fylkene Å utarbeide et spørreskjema til alle medlemmer. At alle fylker gjennomfører evaluering. VKK kan lage en mal for evalueringen. Lage en rapport for valgkampen basert på tilbakemeldinger fra fylkene, AU og andre sentrale personer. Rapporten presenteres på første LS og/eller LM# Utarbeide en oversikt over hvilke ungdomskandidater som er valgt eller på varaplass. Opprette kontakt med disse og vurdere om det skal opprettes et nettverk av folkevalgte GUere som holdes sammen av arbeidsutvalget. Valgkampansvarlig gjennomfører en evaluering av valgkampen i fylket, og leverer den til VKK i god tid for VKK til å utarbeide rapport for LS/LM. Fylkes- og lokallag oppfordres til å samles uformelt en eller to uker etter valget og snakke sammen. Side 18 av 20

19 VEDLEGG MANDAT OG ARBEIDSMETODE STRATEGISK VALGKAMPUTVALG Mandat Valgkampen 2015 ble første gang tatt opp i Grønn Ungdoms Arbeidsutvalg på AU , juni AU vedtok F1: Kristin Viko Rasmussen har det koordinerende ansvaret for valgkampstrategiarbeidet, og skal kalle inn til møter i strategigruppa, sørge for at møtereferatene tilgjengeliggjøres for AU og ellers tilrettelegge for at utkast til valgkampstrategi ferdigstilles innen utgangen av F2: Arbeidsutvalget lyser ut 2 plasser i valgkampstrategigruppa med søknadsfrist 1. august, for medlemmer utenfor AU. F3: Valgkampstrategigruppa består av Kristin, Anna og Isa fra AU i tillegg til to medlemmer utenfor AU En utlysning ble distribuert både via medlemsmail, interne fb-grupper og på LS. Vi fikk inn 6 søknader, og valgte ut tre medlemmer til å supplere utvalget. To av dem takket ja. Strategisk Valgkamputvalg består av Kristin Viko Rasmussen, Anna Serafima Svendsen Kvam, Isa Malina Alstedius Isene, Sabina Syed og Pål Thygesen. AU ga utvalget følgende mandat på AU , 28. august 2014 F1: Strategisk Valgkamputvalg skal innen AU-13 (13.januar) komme med forslag til en overkommelige og godt begrunnede mål for valgkampen 2015, samt en strategi for å nå målene F2: Strategien skal Inspirere fylkeslagene til å gjennomføre en engasjerende og inkluderende valgkamp med bred deltakelse Avklarer AUs rolle i valgkampen Inneha punkter om videre valgkamparbeid etter 2015 F3: SVU skal foreslå et antall hovedsaker og hvilke disse kan være fram til valgkampen F4: SVU oppløses 13. januar F5: SVU kartlegger hvilken kompetanse organisasjonen mangler for å gjennomføre en god valgkamp. F6: SVU skal skal orientere om sitt arbeid på LS03. Sammensetning Strategisk Valgkamputvalg (SVU) har bestått av Kristin Viko Rasmussen Anna Serafima Svendsen Kvam Isa Maline Alstadius Isene (i permisjon deler av høsten) Sabina Syed Side 19 av 20

20 Pål Thygesen Sara Blichner (fra oktober) Arbeid Arbeidet ble gjennomført ved at vi lagde en oversikt over hvilke saker som burde nevnes i strategien. Hver sak fikk et kapittel, som ble fordelt til gruppas medlemmer. Vi har jobbet selvstendig med våre kapitler, og sammen i mindre grupper. Omtrent hver tredje uke har vi hatt møte med alle sammen. Valgkamp stod som fast sak både på AU-møter og LS-møter, og vi har hatt jevnlige møter med MDG og GS. Vi ser for oss å dele valgkamparbeidet inn i følgende faser, hvor vi står for den første. Side 20 av 20

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem

Anna Serafima Svendsen Kvam Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 3.3.2015 Møtedato 3.3.2015 Møtested Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato:

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato: Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret Dato 12.01.17 Fra Guri Barka Martins REFERAT FRA AU-2-17 Møtedato: 10.01.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Saksliste 077 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 077 Godkjenning av innkalling V Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 12. mai 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 16. mai 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Skolering om bruk av nettsidene

Detaljer

Område/kategori Punkt i arbeidsplanen Status LS-1-15 Status LS-2-15 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM Delegasjonen skal:

Område/kategori Punkt i arbeidsplanen Status LS-1-15 Status LS-2-15 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM Delegasjonen skal: Område/kategori Punkt i arbeidsplanen Status LS-1-15 Status LS-2-15 Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM Delegasjonen skal: Valgkamp Valgkampstrategien: Mål for valgkampen: Ansvarsfordeling under valgkampen:

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 7.8.2015 Fra Jens Petter Grini Pedersen REFERAT FRA AU-7-15 Møtedato: 4.8.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Anna Serafima Svendsen Kvam (via skype) Arbeidsutvalgsmedlem

Anna Serafima Svendsen Kvam (via skype) Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 17.6.2014 Fra Kristin Viko Rasmussen Møtedato: 17.6.2014 Møtested: Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00)

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Frafall Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem. Heretter legges følgende fast sak ved innkallinga: Epostvedtak

Frafall Guri Barka Martins Arbeidsutvalgsmedlem. Heretter legges følgende fast sak ved innkallinga: Epostvedtak Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 8.4.2015 Fra Anna Serafima Svendsen Kvam REFERAT FRA AU-1-15 Møtedato: 7.4.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 22 Møtetid: 18.00 (skolering

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-17 SAKSLISTE. 027 Godkjenning av innkalling. 028 Valg av ordstyrer og referent. 029 Orienteringsrunde.

REFERAT FRA AU-4-17 SAKSLISTE. 027 Godkjenning av innkalling. 028 Valg av ordstyrer og referent. 029 Orienteringsrunde. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 7.2.27 Fra Christine Bangum, Internasjonal kontakt REFERAT FRA AU47 Møtedato: 7.2.27 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate, Oslo Møtetid: 8.

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

SAK 7 ARBEIDSPLAN 2015/2016

SAK 7 ARBEIDSPLAN 2015/2016 SAK 7 ARBEIDSPLAN 2015/2016 Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtet sin bestilling til Arbeidsutvalget, og utgjør planen for hva organisasjonen skal gjøre i året som kommer. I dette saksfremlegget fremheves

Detaljer

REFERAT FRA AU

REFERAT FRA AU Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 13.05.2016 Fra Lage Nøst REFERAT FRA AU-9-2016 Møtedato: 03.05.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 21:00 (skolering

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen!

Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! 1 2 Kjære delegat! Vedlagt ligger ettersendte sakspapirer og praktisk informasjon. Vi gleder oss til å se dere i morgen! Hvordan komme seg til Nordseter? Dere har tidligere blitt tilsendt sakspapirene

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 29.04.2013 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314 Møtedato 28. mai 2013 Møtetid Kl. 17.00 Møtested Valgkamplokalene på St. Olavs plass, Oslo

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1415

REFERAT FRA AU-12-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9..4 Fra Ingrid Ophaug Dahl REFERAT FRA AU--45 Møtedato: 9..4 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 9, Oslo Møtetid:. (skolering fra 7.) Tilstede

Detaljer

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25)

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25) Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til Fra Hummam Bhutta Dato 22.01.2014 Saksnr. Møtedato 18.01.2014 Møtetid Kl. 09.00 Møtested Kontoret til MDG, Skippergata 33 Oslo Tilstede John S. Jannesson

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 6.5.2014 Møtedato 6.5.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 07.03.2017 Fra Jonas Nilsen Møtedato: 07.03.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Hvem er vi? Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med utgangspunkt i informasjonen gitt om oss

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

VALGKAMPHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I ROGALAND 2017

VALGKAMPHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I ROGALAND 2017 VALGKAMPHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I ROGALAND 2017 Hei medlem! Du leser nå et lite oppslagsverk som vi i valgkamputvalget håper du vil ha nytte av. Målet er at denne håndboka skal være en hjelp for deg som

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2.

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9.2.2016 Fra Mattis Ulvang REFERAT FRA AU-4-16 Møtedato: 9.2.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

SAKSLISTE. 001 Godkjenning av innkalling. 002 Valg av ordstyrer og referent. 003 Sosial runde. 004 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom

SAKSLISTE. 001 Godkjenning av innkalling. 002 Valg av ordstyrer og referent. 003 Sosial runde. 004 Arbeidsutvalget og Grønn Ungdom Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 13.12.2015 Fra Isa Maline Alstadius Isene Møtedato: 13.12.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 09.00-19:00 Tilstede Anna Serafima Svendsen

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Guri Barka Martins (via Google Hangout) Arbeidsutvalgsmedlem John Slinning Jannesson (via Google Hangout) Internasjonal kontakt

Guri Barka Martins (via Google Hangout) Arbeidsutvalgsmedlem John Slinning Jannesson (via Google Hangout) Internasjonal kontakt Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 02.06.2015 Fra Isa Maline Alstadius Isene Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede Anna

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

REFERAT FRA AU-6-15 SAKSLISTE. 166 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato:

REFERAT FRA AU-6-15 SAKSLISTE. 166 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato: Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret Dato 12.10.16 Fra Guri Barka Martins REFERAT FRA AU-6-15 Møtedato: 04.10.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Referat fra LS

Referat fra LS Til Kopi til Landsstyret i GU Sentralstyret i MDG Dato 13. oktober 2013 Fra Anders Skyrud Danielsen, generalsekretær Referat fra LS-2-1314 Tilstede: Henriette Stoltenberg Tryggestad, Delegat Kim André

Detaljer

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 Ivar Egeberg, Generalsekretær i Senterpartiet OVERORDNET TANKEGANG Hva er nødvendig for at vi skal gjøre et godt valg 13. september 09? HVA

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

057 Godkjenning av innkalling V. 058 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Eivind Kristiansen, ordstyrer Sebastian Teigen Nygård, referent

057 Godkjenning av innkalling V. 058 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Eivind Kristiansen, ordstyrer Sebastian Teigen Nygård, referent Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 28. mars 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 4. april 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Skolering med SABIMA fra

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

027 Godkjenning av innkalling V. 028 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Ingvild Kessel, ordstyrer Christine Bangum, referent

027 Godkjenning av innkalling V. 028 Valg av ordstyrer og referent V Innstilling: Ingvild Kessel, ordstyrer Christine Bangum, referent Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 31. januar 2017 Fra Isa Maline Alstadius Isene, generalsekretær Møtedato: 7. februar 2017 Møtested: Hausmannsgate 19 Møtetid: 18:00-21:00. Saksliste 027 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr.

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. REFERAT TIL MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-18-1315 Møtedato

Detaljer

Arbeidsutvalgsmedlem. Jens Petter Grini Pedersen (hangouts) Arbeidsutvalgsmedlem. Frafall Teodor Bruu Arbeidsutvalgsmedlem

Arbeidsutvalgsmedlem. Jens Petter Grini Pedersen (hangouts) Arbeidsutvalgsmedlem. Frafall Teodor Bruu Arbeidsutvalgsmedlem Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 05.04.2016 Fra Isa Maline Alstadius Isene, referent Møtedato: 5. april 2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato Møtedato: 19. mai Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo. Møtetid: 18.

Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato Møtedato: 19. mai Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo. Møtetid: 18. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 21.05.2015 Fra Ingvild Kessel Møtedato: 19. mai 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima Svendsen Kvam Talsperson

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer