Informasjon og regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og regler"

Transkript

1 Informasjon og regler Bra å vite for deg som bor på

2 Oppd. nov 2009 Borettslagets historie før og nå Styret Styrets sammensetning Styrets oppgaver Fakta om styret Informasjon OBOS oppgaver Forsikring Vaktmestertjeneste garasjelag Trappevask Brannutstyr Elektrisk anlegg Søppelskur TV og internett Strøm Lås og nøkler Bruksoverlating Utleielokaler Regler Husordensregler Parkeringsplasser og garasjer Ulovlig parkering og borttauing av biler Fellesvaskerier Vaske-, tørke- og banketider Dyrehold Gjeldende vedtak Markiser Innglassing av balkonger Belysning på balkonger Maling av balkongtak

3 før og nå sto ferdig til innflytting i årene Borettslaget ble konstituert 17. januar Borettslaget ble oppført på deler av g.nr 129/7 som var gård. Denne gården lå omtrent der hvor svingen 18 ligger i dag. I flg Oslo byleksikon var opprinnelig utskilt fra Bergsløkken. Husene brant ned i 1932, og eiendommen ble sammen med deler av Normannsløkken lagt ut til industriområde for AS Christiania Staalverk, som bygget en stor maskinhall på tomten. Hallen ble senere utleid til idrettsformål (Sportshallen). Hallen har i dag adresse Gladengvn 10. På eiendommen lå også Teglverk. I dag består av 373 leiligheter fordelt på 20 blokker og 3 rekker med rekkehus (28 leiligheter). Borettslaget grunn er på m2. Bebyggelsen ligger til veien (vei 491) og svingen (vei 492) g.nr 122/139. Nærmeste naboer er Hovin borettslag i nord og Valle borettslag i sør. I øst finner vi Valle Hovin friareal og i vest Grenseveien med tilhørende forretningsgårder. Mellom og Hovin borettslag går en av Oslo kommunes turveier som strekker seg fra Kampen til Grefsenåsen. Borettslaget hører i dag til Bydel Gamle Oslo. Bydelsadministrasjonen ligger på Grønland med kontoradresse Platous gate 16. Vi tar gjerne imot endringer som kan gi grunnlag for ytterligere innsikt i borettslagets historie. De første årene var det stor aktivitet for å få borettslaget til å bli et trivelig sted å bo. Dugnadsånden var stor. Alle deltok, til og med de minste var med på å skape et godt miljø. Bl.a ble trillebor på trillebor med jord og planter hentet fra Lindbecks gartneri i Grenseveien. I borettslaget var det de første årene også mange aktivitetstilbud som f.eks søndagsskole og speiderarbeid med god tilslutning. Dette bidro også til å skape et godt miljø. Mange av barna var også aktive i skolemusikken.

4 Miljøet ble styrket ytterligere gjennom forskjellige arrangementer som 17. mai tog med ridende politi, St Hans fester ved dammen og på lekeplassen, samt juletrefester og skirenn. En viktig bidragsyter til det gode miljøet var damelaget som ble stiftet et av de første årene. Gjennom sine medlemsarrangement støttet de borettslagets aktiviteter og ga også økonomisk støtte til søndagsskolen og speider-gruppene. De forærte også borettslaget en flott fane som dessverre er altfor bortgjemt. En fotogruppe ble etablert og hadde stor tilslutning i mange år, de arrangerte bl annet lørdagskino for de minste. Etter hvert kom et generasjonsskifte i borettslaget og de forskjellige aktivitetene døde hen. I februar 1991 ble det stiftet en pensjonistforening som resulterte i 104 medlemmer. Hver 3. onsdag i måneden er det hyggemøte. I tillegg arrangeres dagsturer og femdøgns turer alt med god tilslutning. I 2004 hadde foreningen ca 50 medlemmer. I 1993 vedtok generalforsamlingen å starte planleggingen med tanke på å rehabilitere borettslagets bygningsmasse. I 1995 ble arbeidet satt igang. Alle hus fikk ny taktekking, alle yttervegger ble isolert og fikk ny kledning. Inngangsdører til blokkene ble skiftet ut til aluminium og de fleste blokkleiligheter utstyrt med store tidsmessige balkonger. I tillegg ble blokkenes loftsgulv isolert ved innblåsing av mineralull, på samme måte ble rekkehusenes tak etterisolert. Den bygningsmessige rehabiliteringen var i stor grad ferdig i mars Vaskeriene ble rehabilitert i 1997, vaskeriet i vn 32 ble oppgradert med nye maskiner. Alle tørkebåser ble skiftet ut. Istandsetting av utomhus anleggene startet våren Det ble opparbeidet 30 nye parkeringsplasser, samt

5 utbedring av de eksisterende. Det ble installert motorvarmere på 133 av i alt 144 parkeringsplasser, samt i nedre garasje rekke. Sirkelplassen fikk ny asfalt og fikk sitteplasser med benker. Trekantplassen ble belagt med belegningsstein, fikk sittebenker, nye trær og ny hekk. Det ble laget sitteplasser i forbindelse med inngangspartiene til alle blokkene, samt 9 plasser med benker og bord, \noen av disse med en liten sandkasse. Lekeplass mot Kløvertun og lekeplass ved Nøtter`n ble oppgradert og fikk nytt utstyr som tilfredsstiller dagens forskrifter. Inngangspartiene fikk belegningsstein avgrenset med kantstein av storgatestein. Nye sykkelstativer i stål ved hver inngang. Ny beplantning ved alle inngangspartier, foran balkonger, rundt avfallscontainere og parkeringsplasser. Enkelte trær ble hogd ned og erstattet med nye. Opprustning av bekken og et lavt vannspeil ved nedre del. Det ble laget totalt 7 avfallbåser av tre og postkassestativ ved hver av de tre rekkehusene. Ca 25 belysningslykter ble satt ut. Det gamle traktorhuset ved nedre rekkehus ble revet og ny flott garasje satt opp vis avis øvre garasjerekke. I prosjektet var det medregnet fortau langs veien og svingen. Dette ble nedstemt av Generalforsamlingen. Pr i dag er det kun fortau fra svingen 1 15 og langs trekantplassen. Borettslaget vant rehabiliteringsprisen for utomhusprosjektet i Borettslagets elektriske anlegg ble oppgradert i Alt gammelt elektrisk utstyr som sikringsutstyr, ledninger, kabler, brytere og stikkontakter ble skiftet ut. Inne i den enkelte leilighet ble alle gamle kabler/ledninger som lå skjult/utvendig, i/på tak og vegger omtrukket/omlagt, og gamle brytere og stikkontakter utskiftet, i tillegg nye sikringsautomater i alle sikringsskap. Videre inngikk levering og montering av nye hovedtavler og utskifting av gårdslysanlegg. September 2003 ble våtromsprosjektet avsluttet. Byggeperioden hadde da vart i 2 år. Vann- og avløpsrør m/sluk er skiftet i samtlige leiligheter og kjellere. Badene har nye membraner, varmekabler, fliser, veggmonterte

6 WC og nedsenkede tak med spotter. Småberederne er sanert og erstattet med nye felles berederanlegg. Tekniske løsninger m.m. er basert på moderne produkter og konstruksjoner. 90-årene startet som en ny epoke. Alle utbedringer og fornyelser er gjennomført fra 1993 til To av vaskeriene er blitt oppgradert i 2007 og I 2008 ble det lagt nytt takdekke på rekkehusene. Det er også skiftet ut dører til tekniske rom i alle blokkene. De nye ståldørene holder dagens krav til brannklasse. Høsten 2009 er det startet opp dreneringsarbeider i borettslaget. Disse arbeidene er en del av en omfattende vedlikeholdsplan som styret har vedtatt og som skal avvikles i samarbeid med OBOS Prosjekt (Opas). Fellesarrangementer har det vært mange av gjennom årene, bl.a. juletrefest på sirkelplass, tenning av juletre på trekantplassen, pensjonistgrilling i Nøtter`n, Halloween og 50-årsfeiring. De siste årene har antall fellesarrangemanger gått ned grunnet manglende interesse fra beboerne. Det oppfordres imidlertid til egne initiativ fra beboerne til arrangemanger av ymse slag, og styret vil støtte disse hvis det er ønskelig. I tillegg til dette gjennomføres dugnader på uteområdene hver vår.

7 Oppd. nov 2009 Styrets sammensetning for perioden Styrets representanter: Peter Carlsson Helle Franks Ingebrigt Holmen Marit Synnøve Manengen Solveig Sveinhaug styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Varamedlem: Styret har tradisjonelt hatt 7 medlemmer, men i perioden oktober 2009 aptil/mai 2010 består styret kun av 6 medlemmer siden tidligere styreleder Jan- Kjell Daffinrud trakk seg midt i perioden, noe som førte til en ekstraordinær generalforsamling i oktober Kåre Wennerstrand

8 Styrets oppgaver Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen. Styrets viktigste saker: - anvise og godkjenne fakturaer til utbetaling - følge opp borettslagets økonomi og vedta budsjett, herunder forta nødvendige regulerringer av husleie - foreta beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og bomiljøtiltak - godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om fremleie - håndheve borettslagets husorden, herunder behandle klagesaker og foreta beslutninger om advarsler og oppsigelser - ved behov avholde styremøter, hvor løpende og innkomne saker taes opp. Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger Henvendelser fra andelseier Henvendelser fra andelseiere om boliger skal som hovedregel rettes direkte til styret. Styret velges av general- Forsamlingen og skal styre etter borettslagets og offentlige lover og regler. Unntak: - forsikringssaker vedr. boligen (ikke innbo) - husleiespørsmål, purringer, utkastelser m.m. - salg av boligen I disse tilfellene kan henvendelsene rettes direkte til OBOS

9 Oppd. nov 2009 Fakta om styret Styret Styret er representert ved: styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmer velges for ett år, leder og styremedlemmer velges for to år. Valget gjennomføres på den årlige generalforsamlingen. Hvor finner du oss? svingen 5, sokkeletasje. Bruk ringeklokken! Beboertime Kl hver mandag Informasjon Styret fordeler informasjon til beboerne gjennom skriv i postkasser, på oppslagstavlene og på web-sidene. Henvendelser Skriftlig; i postkasse, styret, svingen 5, eller Utover dette treffes styreleder Peter Carlsson på tlf Saker til behandling på styremøter skal være skriftlig, undertegnet og levert til styret innen 3 dager før hvert møte. Websider: Vi gjør oppmerksom på at anonyme henvendelser ikke besvares. Styret har taushetsplikt. Postadresse svingen 5, 0662 Oslo Telefon styrerom (kun betjent i kontortiden)

10 OBOS oppgaver OBOS er i henhold til kontrakt borettslagets forretningsfører. Forretningsførerens viktigste oppgaver er: - innkrevning av husleie, kontroll med innbetalinger, purring og inkasso av restanser - betryggende forvaltning av borettslagets likvide midler - løpende regnskapsførsel og utarbeidelse av forslag til årsregnskap og årsberetning for styret - forslag til budsjetter - bistå borettslagets styre med råd og tilrettelegging av generalforsamlinger - deltagelse i styremøter etter avtale, og oppfølging av vedtak i styremøte/generalforsamling - beregning og utbetaling av lønn til borettslagets ansatte, f.eks vaktmester - innberetning av statistiske opplysninger til offentlige myndigheter Borettslagets forvaltningskonsulent p.t. er: Anne-Lise Jenseth Johansen i OBOS tlf

11 Oppd. nov 2009 Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige med forsikringsnummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnredninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning det er naturlig å ta med når en flytter). Oppstår skade i leiligheten sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har Gjensidige skadeforsikring en egenandel på kr 6.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslagets styre vedtar dette. Ved vannskade/ og behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt ORAS på tlf ORAS er et rørleggerfirma som har nattevakt fra kl 15 til kl 07.

12 Vaktmestertjeneste Oppd. nov 2009 Vaktmesteroppgavene er satt bort til firmaet GrøntMiljø AS hvor Steinar Aardal er daglig leder og vår kontaktperson. Firmaet skal ivareta de daglige oppgaver som gressklipping, snømåking og strøing. I tillegg kommer en del oppfølgingsoppgaver, kontroll av låser, dørpumper, ringetablåer, vaskerier samt skifting av lyspærer. Firmaet har fra tidligere avtale om vedlikehold av grøntarealet (nyplanting etter rehabilitering). Kontrakt er tegnet frem til , både for vaktmesteroppgavene og grøntarealet. Feil og mangler skal meldes til Steinar Aardal. Enten med lapp i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i veien 5, eller via tlf (gjelder hverdager fram til kl Utenom ordinær arbeidstid kan også styrets representanter kontaktes. Styreleder ivaretar kontakten med firmaet GrøntMiljø AS

13 AL garasjelag Etter avtale mellom og garasjelag skal det på garasjelagets årsmøte velges styre for garasjelaget. Følgende personer sitter i garasjelagets styre: Hans Georg Bjørndal Styreleder (tlf ) M. Mani Styremedlem Jan Erik Kvensjø Styremedlem AL garasjelag er et andelslag som har til formål å forvalte eksisterende og å forestå oppføringen av eventuelle nye garasjer til fordel for garasjelagets- og borettslagets andelseiere. Bare andelseiere i kan være andelseiere i garasjelag. Garasjelaget annonserer ledig garasje gjennom ved oppslag, og garasjen overdras etter ansiennitetsprinsippet blant de som melder sin interesse. Det er i tillegg til avtale mellom borettslag og garasjelag utarbeidet kontrakt mellom garasjelag og andelseier, i tillegg er det satt opp vedtekter for garasjelaget

14 Oppd. nov 2009 Trappevask Borettslaget har satt bort trappevask til firmaet Økonomiske Løsninger AS. Hver uke vaskes: - trapper fra toppetasje til ytterdør - innvendig kjellertrapp - vaskeritrapp med gulv En gang i måneden vaskes: - loftstrapp - utvendig kjellertrapp Hver tredje måned vaskes: - rekkverk/håndløpere/postkasser Hver fjerde måned vaskes: - vinduer m/vannbrett En gang pr år vaskes: - loft - høytrykksspyling av ytterplatå - renhold av vaskerier inkl støvfjerning i tørkebåser To ganger i året: - støvsuges kjellerganger Leie for trappevask belastes husleie med kr 80,- pr. mnd.

15 Brannutstyr Røykvarsler skal festes i tak. Den skal kunne høres der hvor du ligger og sover - og den skal være plassert der hvor røyken først vil samle seg i tilfelle brann. Vanligvis bør den plasseres i gangen utenfor soverom. Brannslokningsapparat (ABE pulverapparat) skal henge fremme, lett tilgjengelig og klar til bruk Brannutstyr; brannslokningsapparat og røykvarsler regnes som fast inventar og skal følge leiligheten. Røykvarsler: Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverommet når døren er lukket. Slokningsutstyr: Alle boliger skal ha manuelt slokningsutstyr som kan benyttes i alle rom. I 1990 ble alle leiligheter utstyrt med godkjent brannslokningsapparat og godkjent røykvarsler som ble utkvitert av borettshaver for den enkelte leilighet. I 2005 ble alle brannslokningsapparater byttet ut. Den som har bruksrett til andelen skal innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå og forøvrig på en slik måte at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger. Bruker er også forpliktet til å føre tilsyn med at sikringstiltak ikke forringes. Det skal gjennomføres brannkontroll hvert 3. år.

16 Elektriske anlegg og utstyr El-sikkerhet du har ansvaret! Det elektriske anlegget i leilighetene skal til enhver tid være i orden. Ansvaret ligger hos den enkelte andelseier. Vedlikeholdsplikten av ditt elektriske anlegg er beskrevet i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929, og i 9 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Borettslaget ved styret har ansvaret for det elektriske anlegget ute og i alle fellesområder Røykvarsler skal festes i tak. Den skal kunne høres der hvor du ligger og sover - og den skal være plassert der hvor røyken først vil samle seg i tilfelle brann. Vanligvis bør den plasseres i gangen utenfor soverom. Brannslokningsapparat (ABE pulverapparat) skal henge fremme, lett tilgjengelig og klar til bruk Brannutstyr; brannslokningsapparat og røykvarsler regnes som fast inventar og skal følge leiligheten.

17 Søppelcontainere Borettslaget disponerer i alt 8 skur med søppelcontainere. Bor du i: Rekkehus og veien 32 og 34 tilhører du skuret v/veien 32. veien 14, 11, 13, 15 og 17 tilhører skuret v/veien 14 veien 6, 8, 10, 12, 9 og 7 tilhører skuret v/veien 10 veien 1, 3, 5 og svingen 10 tilhører skuret v/veien 1 svingen 1, 3, 5, 2 og 4 tilhører skuret mellom svingen 3 og 5 svingen 6, 7, 9 og 11 tilhører skuret mellom svingen 7 og 9 Det er viktig at søppel blir kastet på rett sted, da antall containere er satt ut i hht antall brukere. Husk at søppelcontainerne er ment til husholdningsavfall. svingen 8, 13, 15 tilhører skuret v/svingen 8 svingen 12, 14, 17, 19 og vn 2 og 4 tilhører skuret v/svingen 17 svingen 21, 23, 25, 16 og 18 tilhører skuret v/svingen 25

18 Oppd. nov 2009 TV og internett Borettslaget har en kollektiv avtale med Get om levering av digital-tv og bredbånd. Tjenestene krever en digitalboks som utleveres av Get. Styret har tegnet en standardavtale med en grunnpakke for TV og basistilknytning til bredbånd. Kostnaden for digital-tv og bredbånd er inkludert i felleskostnadene. Alle beboere kan utvide avtalen etter egne ønsker, men må da betale dette på egen faktura. Get kundesupport har tlf Beboerne har også tilgang til det analoge kabel-tvnettet.

19 Oppd. nov 2009 Strøm Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Opprinnelig avtale med Energipartner/LOS utløp den OBOS har forlenget avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS.

20 Oppd. nov 2009 Lås og nøkler For kopiering av nøkler må man ha en rekvisisjon fra styret før nøkler bestilles hos Vrio Lås og Nøkler. Rekvisisjon kan fås under beboertimen. Styret har inngått avtale med Låsmester 1 som gjelder alt av låser og låsarbeid til alle beboere. Alle tjenester og produkter fra Låsmester 1 vil bli rabattert med 15% ved fremvisning av kort. Rabatten gjelder ikke allerede nedsatte produkter. NB! Låser du deg ute og ikke har tilgjengelige nøkler får du hjelp alle dager og hele døgnet. Låsmester 1 har døgnservice med gratis telefonnummer: Mailadresse er: Nøkler og låser for å reservere tid for bruk av vaskemaskiner på vaskeriene skal følge leiligheten. Mangler man dette, kan nye kjøpes under beboertimen for 100 kroner per stykk. Postkassenøkler skal også følge leiligheten. Hvis man mister nøkkelen må man bestille ny lås til postkassen på eget initiativ og regning. Dette kan gjøres hos Låsmester 1.

21 Oppd. nov 2009 Bruksoverlating Kontakt OBOS og be om å få tilsendt søknadsskjema som fylles ut og returneres OBOS. Tlf.: OBOS sender søknaden til styret sombehandler denne godkjenner eventuelt avslår. Man har rett til å leie ut boligen i inntil 3 år.vilkår: Andelseier eller nærstående må ha bodd i leiligheten i minst et av de to siste år. Man har ubetinget rett til hybelutleie så lenge andelseier selv bor i boligen. Ulovlig bruksoverlating kan føre til salgspålegg av leiligheten.

22 Oppd. nov 2009 Utleielokaler Borettslaget disponerer en del kjellerlokaler som kan leies av beboere. De varierer i størrelse fra ca. 10 til 45 kvadratmeter. Interesserte beboere kan sende en søknad til styret, enten via e-post eller per brev som legges i postkassen ved svingen 5.

23 Husordensregler er et andelslag, hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier bebyggelsen. Borettshaverne i et fellesskap er ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand, og at borettslagets omdømme er det beste. Hver enkelt borettshaver med familie er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. Husordenen inneholder ikke bare plikter. Vær oppmerksom på at den skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmene. Husordensreglene finner du i sin helhet på websidene, via linken Husordensregler i menyen.

24 Parkeringsplasser og garasjer Oppd. nov 2009 Parkeringsplasser: Meld fra til styret om du ønsker å stå på venteliste for parkeringsplass. Ved fremleie av leilighet inndras plassen. Alle beboere som har blitt tildelt faste parkeringsplasser skal feste et oblat i frontvinduet på bilen. Uregistrerte biler får ikke stå på borettslagets nummererte parkeringsplasser. Tildelte plasser skal brukes. Garasjer: Ledige garasjer blir slått opp på tavlene. Søknad sendes garasjelagets styre. Garasjene tildeles etter ansiennitet i borettslaget. Borettshavere som tildeles garasje må si opp en eventuell parkeringsplass. Parkeringsplasser og garasjer følger ikke leiligheten.

25 Oppd. nov 2009 Ulovlig parkering og borttauing av biler Parkering på gang og stikkveier kan være praktisk når mange og eller tunge ting skal i hus, eller om noen av helsemessige grunner bør gå minst mulig. Det er når man glemmer at kjøretøyet står i stikkveien at det blir ulovlig parkering. Feilparkerte kjøretøy er motorkjøretøyer stående over lengre tid i gang- og stikkveier (over lengre tid betyr i dette tilfellet 15 minutter). Unntak er yrkesbiler på oppdrag og ellers biler med synlig godkjennelse. Styret kan kun rekvirere borttauing fra borettslagets stikkveier. Den enkelte beboer kan kun rekvirere borttauing fra egen parkeringsplass mot å vise frem legitimasjon og husleieblankett hvor parkeringsplassnummeret ditt står. Feilparkering på borettslagets områder meldes til A1 Security, tlf Hvis det er biler som står ulovlig parkert i veien og svingen (som er offentlige veier), likeledes observasjoner av uregistrerte biler, kan man kontakte Trafikketaten i Oslo kommune, tlf (døgnåpent).

26 Fellesvaskerier Borettslaget disponerer ialt 7 vaskerier. Bor du i: svingen 2, 4, og 1, 3, 5, 7 tilhører du vaskeriet i svingen 4 svingen 6, 8 og 9, 11, 13, 15 tilhører du vaskeriet i svingen 8 svingen 14, 16, 18 og 17, 19, 21, 23, 25 tilhører du vaskeriet i svingen 17 sv 10, 12 eller veien 2, 4, 6, 8 og veien 1, 3, 5-1. og 2. etg tilhører du vaskeriet i veien 2 veien 7, 9, 11, 13, 15 veien 1, 3, 5-3. og 4. etg tilhører du vaskeriet i veien 7 veien 10, 12, 14, 17 tilhører du vaskeriet i veien 14 Alle vaskerier har kort som betalingssystem. Kortene kjøpes hos styret, i kontortiden på mandager fra kl i Lillebersvingen 5 Kr 100,- eller kr 200,- pr kort. Husk å ha med korrekt valør. veien 32, 34 eller i rekkehusene tilhører du vaskeriet i veien 32

27 Vaske-, tørke- og banketider Vasketider Mandag t.o.m. fredag kl 07:00-10:00 kl 10:00-13:00 kl 13:00-16:00 kl 16:00-20:00 Lørdag kl kl Tørketider ute Mandag t.o.m. fredag kl 07:00-22:00 Lørdager kl 08:00-17:00 Tørketider inne Mandag t.o.m. fredag kl Lørdag kl Banketider Mandag t.o.m. fredag kl 07:00-08:00 kl 20:00-22:00 Lørdager kl 08:00-16:00 Tøy til tørk som ikke er tatt inn innen kl 22:00 kan bli fjernet og i såfall hentes på styrerommet i kontortiden påfølgende mandag. NB! Det er ikke tillatt å benytte vaskeriet på søndager og helligdager NB! Vi gjør oppmerksom på at strømmen blir stengt på vaskemaskiner mandag t.o.m. fredag kl 20.00, lørdager kl På tromler og tørkeskap mandag t.o.m. fredag kl 21.00, lørdager kl Lyset stenges mandag t.o.m. fredag kl 21.15, lørdager kl Tørke og rullerom kan benyttes to timer etter vasketiden. Ett tørkeskap skal ryddes etter en time. Dette med unntak av siste vasketur hvor alt må være ferdig til kl I det oppgraderte vaskeriet i veien 32 er det et tørkeskap og to tørketromler. Disse kan benyttes en time etter vasketur, rulla i to timer.

28 Oppd. nov 2009 Dyrehold Generalforsamlingen har vedtatt at borettslag har forbud mot dyrehold. Dyreholdsparagrafen i husleieloven fra 2000, i 5-2, annet ledd, åpnet adgang for dyrehold, på tross av vedtektsfestet forbud i borettslaget. Lovens utgangspunkt opprettholdt adgangen til vedtektsfestet forbud mot dyrehold. Forbudet kan imidlertid settes til side dersom: Gode grunner taler for det. Dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Styret har utarbeidet retningslinjer og søknadsprosedyre for dyreholdet i samarbeid med Obos juridiske avdeling. Har du planer om å skaffe deg hund eller innekatt, kontakt styret for videre fremgangsmåte.

29 Maling av balkongtak Styret har vedtatt at maling av balkongtak skal være i ens farge. Innkjøp av maling besørges av borettslagets styre og betales over borettslagets budsjett. På styremøte ble det vedtatt at eneste tillatte farge er: Fargenr. 2000, 520 Empire Ta kontakt med styret for å få maling og for å få vite hva som kan / skal males.

30 Belysning på blokkenes balkonger og ved rekkehusenes inngangsparti Styret har vedtatt at belysning av blokkenes balkonger skal være tillatt under forutsetning av at det benyttes samme type armatur alle steder. Det ble også vedtatt at belysning av rekkehusenes inngangsparti skulle ha samme type armatur. På styremøte ble det vedtatt at eneste lovlige armaturtype er: NORAL CAPRI MINI hvit m/kabelbryter Har du problemer med å finne lampetypen, kontakt styret.

31 Oppd. nov 2009 Innglassing av balkonger inngangsparti Styret har vedtatt at innglassing av balkonger er tillatt under forutsetning av at det benyttes den av styret utpekte leverandør. På styremøte ble det vedtatt at eneleverandør av innglassing for er Nika Balkonginnglassing AS. Nika Balkongsinnglassing holder fysisk til på Furuset i Oslo. Hovedkontoret er i Skien, t dit er

32 Markiser i borettslaget Styret har vedtatt at markiser på blokkenes balkonger skal være tillatt under forutsetning av at det benyttes samme type farge på markiseduk alle steder. Det ble også vedtatt at markiser på rekkehusenes vinduer skulle ha ens type farge på duken. På styremøte ble det vedtatt at fargen på blokkenes markiser skal være: DIS 5009/11 På styremøte ble det vedtatt at fargen på rekkehusenes markiser skal være: På styremøte ble det vedtatt at det ved montering av nye markiser i blokkene skal benyttes løsning som kan sees i veien 4, 1 etasje. Denne løsningen innehar rett duk, farge og montering. Uansett hvilken leverandør du bruker må denne løsning benyttes. Løsningen er utarbeidet av Korsvoll Persienneindustri Gamle markiser tillates oppsatt, men ved skifte av duk må den følge regler som nevnt på denne siden.

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl 18.00 i styrerommet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2005

ÅRSBERETNING FOR 2005 1 Teisen borettslag ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Styreleder John Larssen Prost Hallings vei 14 Nestleder

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære nabo! * * * * *

Kjære nabo! * * * * * Kjære nabo! I 2007 har styret hatt fokus på utskiftning av dårlige vinduer og balkongdører, hos beboere som hadde behov for nye. En god del skader på vinduer og balkongdører ble oppdaget da vi i 2006 malte

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 12.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære nabo! Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2011 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

Kjære nabo! Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2011 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2011 gikk vi i gang med oppussing av oppgangene. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av vinduer i oppgangene,

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer