Miljøoppfølgingsprogram. Posthuskvartalet Dronningsgate 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøoppfølgingsprogram. Posthuskvartalet Dronningsgate 15"

Transkript

1 Miljøoppfølgingsprogram Posthuskvartalet Dronningsgate 15 August 2004 revidert

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hensikten med miljøoppfølgingsprogrammet... 4 Sammendrag... 4 Målgruppe... 5 Miljøbegrepet... 5 Miljøovervåkning... 5 Linstow Eiendom as miljøarbeid... 6 Miljøvisjon... 6 Miljømål... 6 Miljøoppfølgingsprogram (MOP)... 6 Posthuskvartalet en introduksjon... 7 Oppfølging av helse, miljø og sikkerhet... 9 Inneklima... 9 Energi Materialvalg Transport Estetikk Avfall Støy og vibrasjoner Forurensning Helse, miljø og sikkerhet Oppdatering av miljøoppfølgingsprogrammet Vedlegg A. Prioriterte miljøgifter I Norge side 2 av 2 sider

3 Forord Linstow Eiendom AS (forkortet Linstow i dokumentet) skal i all sin verdiskapning være kjennetegnet av; bevisste og fornøyde kunder å gi positivt bidrag til fellesområder og omgivelser varig og god arkitektur og funksjonalitet intelligente bygg med miljø- og flerbrukskvaliteter, - fleksible i forhold til endrete brukerbehov. For å oppnå bygg med slike kvaliteter, har Linstow fokusert på miljø i gjennomføring og drift av sine bygg. Et standardiseringsarbeid for etablering av miljøoppfølgingsprogram (MOP) og miljøplaner for byggeprosjekter er igangsatt. Denne MOP en er en del av dette arbeidet. Prosjekteringen var påbegynt før denne MOP en ble utarbeidet. MOP en er således en oppsummering av prosjekteringen fram til nå og et dokument for gjennomføring av de fremtidige arbeider. Dette dokumentet skal være et redskap i det videre arbeid og bør således være et levende dokument for å oppnå de beste løsninger for prosjektet også på miljøsiden. Oslo Tore Bjørke prosjektdirektør side 3 av 3 sider

4 Hensikten med miljøoppfølgingsprogrammet Miljøoppfølgingsprogrammet skal i utgangspunktet angi ambisjonsnivået og retningslinjer for hvordan hensynet til miljø og sikkerhet skal ivaretas i den videre planlegging og prosjektering, under byggeperioden og i det ferdige prosjekt. Kravene som fremkommer i programmet gjelder alle som arbeider i prosjektet, både interne og eksterne aktører. Miljøoppfølgingsprogrammet skal være gjenstand for regelmessig oppdatering etter hvert som man høster ny erfaring. Sammendrag Bakgrunn for prosjektet er Postens beslutning om å nedlegge hovedpostkontoret og selge eiendommen. Linstow kjøpte bygget, samt nabogårdene Tollbugt. 17 og Kirkegt. 20 og eier nå hele kvartalet. Linstow ønsker å rehabilitere eiendommene slik at hele området blir en attraktiv og aktiv del av byen i samsvar med områdets potensiale og sentrale beliggenhet. I denne omgang er det ombygging av selve Posthuset Dronningsgate 15 som kommer til gjennomføring. Linstow har høye krav til miljøkvaliteter i sine prosjekter. De overordnede miljømål for dette prosjektet er; 1. Posthuset skal fremstå som et miljøeffektivt bygg hvor ressurseffektivitet, miljøhensyn og estetikk er integrert i den helhetlige design av bygget. 2. Miljøkrav skal innarbeides i planlegging, prosjektering, bygging og drift på lik linje med tekniske, økonomiske og fremdriftsmessige hensyn. Det skal gi fremtidsrettede løsninger som bidrar til en miljøeffektiv drift av kvartalet. 3. Posthusets visuelle karakter skal opprettholdes og utvikles. Området skal tilføres miljøkvaliteter i form av visuell opprusting av bygget, samt beplantning og møblering hvor dette er mulig. 4. Posthuset er sentralt lokalisert med god tilgang til kollektivtrafikk og hovedgangårer, samt nær tilgjengelighet til spisesteder, forretninger, kulturaktiviteter og servicetilbud. Dette skal ytterligere styrkes i prosjektet. side 4 av 4 sider

5 Målgruppe Miljøoppfølgingsprogrammets målgruppe er; a) de som skal etterleve kravene dvs. prosjektorganisasjon de som engasjeres for arbeidet med Posthuskvartalet b) de som blir berørt av aktivitetene de som bor, arbeider og ferdes i området samfunnet for øvrig (offentlig myndigheter, næringsliv, organisasjoner mm.) Miljøbegrepet Linstows MOP beskriver mål, krav og retningslinjer knyttet til følgende områder: inneklima energi (energibruk/energieffektivitet) materialvalg transport og tilgjengelighet estetikk (visuelle miljø) avfallsreduksjon støy forurensning helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen Miljøovervåkning Overvåkning (måling, registrering) vil særlig bli gjennomført for; støy og rystelser visuelle hensyn i byggeperioden HMS på byggeplass avfallsbehandling side 5 av 5 sider

6 Linstow Eiendom as miljøarbeid På miljøsiden setter Linstow særlig fokus på følgende formulering i Plan- og bygningsloven; Så langt det er mulig skal virksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet og levevilkår forringes. Miljøvisjon Med utgangspunkt i ovenstående, har Linstow formulert følgende miljøvisjon: Linstow Eiendom AS skal bidra til en bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet skal integreres i alle faser i den daglige virksomhet hos Linstow Eiendom AS. Langsiktig og aktivt miljøsatsning skal bidra til at Linstow Eiendom AS gis et konkurransefortrinn i eiendomsmarkedet. Miljømål Overordnede miljømål for bedriften; Linstow Eiendom AS skal fokusere på det ytre miljø og miljø for våre kunder ved å sette opp miljømål og gjennomføre, samt overvåke, disse også i driftsfasen Linstow Eiendom AS skal, utover å oppfylle myndighetenes miljøkrav, ligge i forkant innen utvalgte områder Linstow Eiendom AS skal til enhver tid ha høy kompetanse om miljøeffekten av sine produkter og aktiviteter Miljøoppfølgingsprogram (MOP) Planlegging, utbygging og forvaltning skal skje i henhold til prosjektets miljøoppfølgingsprogram (MOP) med fokus på inneklima energi (energibruk/energieffektivitet) materialvalg transport og tilgjengelighet estetikk (visuelle miljø) avfallsreduksjon støy forurensning helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen side 6 av 6 sider

7 Posthuskvartalet en introduksjon Bakgrunn for prosjektet er Postens beslutning om å nedlegge hovedpostkontoret og å selge eiendommen. Linstow Eiendom AS kjøpte bygget, samt nabogårdene Tollbugt. 17 og Kirkegt. 20 og eier nå hele kvartalet. Linstow ønsker å rehabilitere eiendommene slik at hele området blir en attraktiv og aktiv del av byen, i samsvar med områdets potensiale og sentrale beliggenhet. Første skritt har vært å omregulere eiendommen fra offentlig bygning til område for blandet bruk / spesialområde bevaring, med hotell i det gamle Posthuset. Omreguleringen S-4012 ble stadfestet , men markedsundersøkelser har vist at etablering av hotell ikke er gjennomførbart. Linstow besluttet da å utrede mulighetene for å etablere boliger i eiendommen gjennom en arkitektkonkurranse. Etter bedømming og bearbeidelser har konkurransen resultert i dette prosjektet som nå nærmer seg utførelse. Krav til Bevaring : De bygningsmessige prinsipper som kreves ved den reguleringsmessige definisjon av eiendommen til Spesialområde bevaring, er etterfulgt i tiltaket. Alle fasader mot gateløpene beholdes / restaureres i sin nåværende form, og vinduer i 1. etg. utvides i henhold til reguleringens retningslinjer. Byggets innvendige hovedelementer beholdes i størst mulig grad, og enkelte deler blir restaurert og opprustet med minimale endringer. Dette gjelder først og fremst den gamle Posthallen og de to hovedtrapperom, men også korridorsystemet med bitrapper. Innvendig rominndeling i øvre etasjer beholdes og loftet innredes i byggeprosjektet. Planlagte bruksområder : Næringsarealer Første etasje benyttes til næringslokaler for publikumsrettet virksomhet, med støttefunksjoner som kontorer etc. i 2. etasje. Det skal etableres spisesteder, forretninger, kulturaktiviteter og servicetilbud i hele etasjen, som et tilbud til området generelt, og beboerne spesielt. Posthallens overlys bevares, og deler av bebyggelsen over dette rives slik at taket får et tilskudd av dagslys som opprinnelig. Posthallen vil fungere som byggets hjerte, en felles lobby og resepsjon både for beboerne i bygget og for brukerne av de publikumsrettete funksjoner i 1. og 2. etasje. Gårdsrommet oppgraderes med beplantning og møblering til et bruksrom / torg som er tilgjengelig for alle på dagtid, og privat for beboerne på kveldstid. Boliger Boligdelen i 3. til 8. etg. utgjøres av 218 arealeffektive leiligheter. De fordeler seg på101 ett-roms (en-sidig belyst), roms og 13 3-roms leiligheter med to-sidig belysning. Boligene er i størst mulig grad basert på den eksisterende rominndeling på grunn av vindusplasseringen i de bevaringsverdige fasader. Netto romhøyde er ca 4,00 m, og gjennom en effektiv utnyttelse av side 7 av 7 sider

8 konstruksjonsprinsipper, medfører det at hver leilighet kan utføres med mezzanin/hems med målbar høyde min. 1,90 m. Minste areal er ca 30 m2 for noen få boliger. En effektiv planløsning gir fullgod funksjonsdeling i boligen, og den store romhøyden og vindusflaten gir et oppholdsrom med store romlige kvaliteter. Boligene er tilrettelagt for sammenkopling av tilgrensende enheter til større boliger ved bruk av prefabrikkerte våtrom som kan frakoples og fjernes ved behov. Dette gir en fleksibilitet i valg av boligstørrelse nå og i fremtiden. Boligenes begrensede størrelse kompenseres ved det store tilbud av fellesaktiviteter som finnes i bygget, fra resepsjons- og lobbyfunksjonen med spisesteder og forretninger i 1. etg., via renholds-, lagrings- og trimtilbud i kjelleren, til felles vaskeri og oppholdsrom i hver etasje. Boligene har i tillegg utearealer som balkonger og park- og bruksmessig opparbeidete takterrasser. Kjeller Kjellerarealene benyttes som service-tilbud til brukerne av bygget, med funksjoner som vaskeri-/ renholdstilbud og trimaktiviteter, i tillegg til tekniske rom, boder og parkering for sykler og biler. Parkeringen er basert på et helautomatisk p-anlegg med separate bilheiser for inn- og utgående trafikk innpasset i bygningskroppene mot henholdsvis Tollbugt. og Prinsens gt. Derved holdes gårdsrommet fritt for biltrafikk (bortsett fra leveranser og evt. avfallshåndtering). side 8 av 8 sider

9 Oppfølging av helse, miljø og sikkerhet I det etterfølgende beskrives de ulike miljøaspektene for prosjektet. Inneklima Utfordring Lokalene i Posthuskvartalet skal sikres et like godt innemiljø som nybygde lokaler ville gitt. Det gjelder så vel luftkvalitet som støynivå, lysforhold og termisk miljø. Store volum i leilighetene og fellesarealene tilrettelegger for god luftkvalitet og gode lysforhold. Den tunge hovedkonstruksjonen (yttervegg) bidrar til å gi stabil innetemperatur, da ytterveggen har god varmelagringsevne. Det skal tilstrebes å oppnå et godt inneklima uten at det går på bekostning av prosjektets energimålsetninger. Mål 1. Dagens krav til et godt innemiljø skal tilfredsstilles uten at det går på bekostning av prosjektets energimål (se eget kapittel på Energi). 2. Bygningen skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning. 3. Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. 4. Alle lokaler skal beskyttes mot støy og vibrasjoner utenfra. Det legges særlig vekt på brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og rekreasjon. 5. Angitte grenseverdier for inneklima angitt av Statens institutt for folkehelse, skal ikke overskrides. Tiltak Bygningen skal ha et balansert ventilasjonsanlegg med luftmengder tilpasset dette byggets spesifikke behov. Det må tas utgangspunkt i stor takhøyde og tung konstruksjon. Tilført luft må renses på grunn av bygningens plassering i trafikkert strøk. En rekke tiltak for å oppnå godt innemiljø er behandlet andre steder i Miljøoppfølgingsprogrammet; Tiltak for å oppnå god luftkvalitet, gode lysforhold og god termisk komfort er behandlet under Energi. Valg av materialer som gir liten avgassing av helse- og miljøskadelige stoffer, er behandlet under kapittel Materialbruk. Tiltak for å gi gode akustiske forhold er behandlet under Støy. Henvisninger Rapport «Anbefalte faglige normer for Inneklima, Statens institutt for folkehelse side 9 av 9 sider

10 Energi Utfordring Bruk av fossile brensler medfører utslipp av CO2 og andre gasser, som igjen medfører en rekke miljøproblemer. Norge er svært avhengig av vannkraft, men videre utbygging av vannkraft kan føre til uønsket inngrep i naturen. Det er derfor et mål å etterstrebe effektiv energibruk og økt anvendelse av fornybare energiformer i Norge. Energibruk til drift av bygninger er en variabel parameter som kan påvirkes både i prosjekterings-, utførelses- og driftsfasen. Bygningen er pålagt tilkopling til fjernvarmenettet. Oppvarming skjer ved vannbåren varme. Mål 1. Bygningen og de tekniske installasjonene skal planlegges, prosjekteres og utføres ut fra krav om mest mulig energieffektiv drift i løpet av hele levetiden. 2. Totalt årlig netto energibehov pr. brutto gulvareal av oppvarmede deler av bygningen, skal tilfredsstille verdier til foreslåtte fremtidige krav til energirammer fra myndighetene: Boligblokk 130 kwh/m2 (regnes ekskl. hems) Kontorbygg 160 kwh/m2 3. Bygningen skal benytte energifleksible oppvarmingssystemer gjennom tilknytting til fjernvarmenettet Tiltak Brukerne bør bevisstgjøres om eget energiforbruk gjennom organisering av avregning for eget forbruk. Prosjekterende Bygningen designes slik at solinnstråling kan nyttes til dagslys, oppvarming, samt dempes i størst mulig grad ved overoppvarming. Bygningen isoleres Byggets tunge masser utnyttes til varmeutligning Bruken av fjernvarme i bygget bør designes på en slik måte at temperaturdifferensen tur/retur blir størst mulig Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for alle boliger Ventilasjonen skal behovstyres Oppvarmingen skal behovstyres Det skal velges energieffektivt utstyr og installasjoner Bevegelsesfølere på belysning i fellesareal bør vurderes Manual for riktig ventilasjon og energibruk må utarbeides og overleveres eiere/leietakere side 10 av 10 sider

11 Utførende Det skal leveres og monteres installasjoner av best mulig kvalitet Tekniske anlegg skal innreguleres Anvendte produkter og installasjoner skal ha forstålig og lettfattelig dokumentasjon Fremdrift Det må foretas energivurderinger gjennom hele prosjektet. Det skal tidligst mulig dannes en tverrfaglig gruppe for å gi innspill til energieffektive løsninger. Dokumentasjon Energirammeberegninger Bruksmanualer til eiere/leietakere Bruksmanualer til drift av eiendommen Henvisninger 1. Nye EU direktivet/ forslag til energirammeberegninger fra BE/SINTEF 2. Støtteordninger ENOVA SF side 11 av 11 sider

12 Materialvalg Utfordring Prosjektets hovedidee er bevaring og gjenbruk av mest mulig av det bestående bygg, både utvendig og innvendig. Allikevel vil det være behov for riving av en del eksisterende materialer, samt utskifting og oppbygging med nye materialer. Utformingen av prosjektet er gjort delvis i samarbeid med Byantikvaren og i henhold til reguleringsbestemmelsene. Arkitekturen skal tydeliggjøre nybygg i forhold til det eksisterende. Det foreligger bevaringsmessige krav for interiørene i posthallen og hovedtrapperommene, men også for byggets gatefasader / takflater. Bevaringshensyn er omtalt bl.a. i Premissdokumentet og er ikke videre behandlet her. I tillegg til bevaringshensyn, ønsker imidlertid Linstow å ta hensyn til forurensing og ressursbruk ved material- og produktvalg. Når det gjelder eksisterende materialbruk, er det utarbeidet en egen miljøsaneringsrapport. Denne beskriver bygningsdeler og materialer som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer og som derfor må fjernes og håndteres på en spesiell måte. Når det gjelder nye materialer, er det viktig å ikke velge materialer som vil gi helse- eller miljøskader ved fremtidig bruk. Linstow ønsker å legge føre-var prinsippet til grunn, slik at brukere av bygget skal kunne føle seg trygge på å ikke få forringet helsen pga feil materialbruk. Linstow ønsker også å unngå unødig belastning på ytre miljø gjennom sine materialvalg. Mål 1. Det søkes å nytte eks. konstruksjoner og overflater i bygget der dette er formålstjenlig. Dvs. det søkes om størst mulig gard av gjenbruk. 2. Bygningsprodukter som anvendes, skal ikke inneholde stoffer som står på Miljøverndepartementets prioriteringsliste over stoffer hvor utslippene skal søkes stanset innen 2005 (se vedlegg). 3. Bygningsprodukter med innhold av miljøgifter som står på Mljøverndepartementets prioriteringsliste over stoffer der utslippene skal reduseres vesentlig innen 2010 (se vedlegg), kan kun aksepteres dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes gode erstatningsprodukter og/eller at alternative løsninger ikke kan brukes. 4. Materialer fra sårbare bestander skal unngås. 5. Bygningsproduktene som anvendes skal være robuste og enkle å demontere ved behov for bruksendring og ombygginger. 6. Bygnings- og overflatematerialer skal ikke avgi forurensninger til inneluften i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. 7. Bygningsproduktene som anvendes, skal ikke kreve renhold eller vedlikehold med produkter som innebærer helse- eller miljøskade. side 12 av 12 sider

13 Tiltak Det skal ikke velges tropiske tresorter. Selv om sertifikater på bærekraftig drift kan fremskaffes, vil transportavstand med tilhørende forurensning tale mot slikt valg. Ved valg av materialer som skal brukes i stor utstrekning (f.eks. gulvbelegg og taktekking), skal man gjøre en miljøvurdering med hensyn på ressursutnyttelse og forurensning. (F.eks. vil bruk av små steinfliser gi vesentlig mindre svinn en store steinfliser, og valg av små fliser er således et viktig ressursbesparende tiltak.) For alle bygningsprodukter som vurderes anvendt, skal innholdsdeklarasjon fremskaffes. En rekke produkter er nå deklarert etter standarden Miljødeklarasjon av byggevarer (administrert av BNL). Innholdsdeklarasjonen sjekkes ut mot Miljøverndepartementets prioriteringsliste. Dette gjelder særlig lim, maling og treimpregning. For utvalgte innendørs overflatematerialer: maling, myke og halvharde gulvbelegg (tepper, linoleum, vinyl), lim, vinyltapet og fugemasse, skal avgassing dokumenteres og vurderes. Produkter som kan gi avgassing over lengre tid bør unngås. Det skal innhentes renholds- og vedlikeholdsbeskrivelse fra produsent av alle overflatematerialer. Disse beskrivelsene skal lagres for å senere inngå i renholds- og vedlikeholdsinstruks for bygget. Fremdrift Miljøvurderinger for hovedmaterialer skal gjøres på prosjekteringsstadiet. Innsamling av dokumentasjon av bygningsprodukter (maling, lim og treimpregninger) må gjøres i god tid før innkjøp, slik at alternative valg er mulig. Dokumentasjon Innholdsfortegnelse på valgte bygningsprodukter Renholds- og vedlikeholdsinstruks for valgte overflatematerialer Henvisninger Miljøsaneringsrapport for Posthuskvartalet, Norconsult AS St.meld.24 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand Premissdokument for Posthuskvartalet, Linstow AS side 13 av 13 sider

14 Transport Utfordring Posthuskvartalet Dronningsgate 15 ligger midt i Oslo sentrum, noe som tilsier at en stor del av trafikken til og fra kvartalet vil forgå til fots eller med sykkel. Mulighetene til å nytte kollektive transportmidler er svært gode. Det går både buss og trikk i tilliggende gater. Det er kort avstand til Sentralbanestasjonen. Det er derfor her naturlig å oppfordre til bruk av andre transportmidler enn egen bil. Økt biltrafikk som følge av dette prosjektet, vil være strid med Oslo kommunes målsetting om reduksjon av biltrafikken i sentrum. I utgangspunktet har reguleringsmyndighetene satt et krav om 88 biloppstillingsplasser. For å muliggjøre parkering på egen eiendom anordnes det et automatisk parkeringssystem i kjelleretasjene. Her ligger imidlertid forholdene til rette for en mer fleksibel bilbruk enn 88 stasjonære biloppstillingsplasser. I byggefasen vektlegges minimering av transport inn til kvartalet, slik at øvrig trafikk og naboer får minst mulig belastning fra anleggstrafikken. Mål 1. Det skal tilrettelegges for at persontrafikken til og fra Posthuskvartalet primært foregår ved bruk av kollektivtrafikk, til fots eller med sykkel. Tiltak Det må legges opp til at beboerne velger å nytte kollektivtransportmidler og sykkel. Ved ønske om bruk av bil, kan man gjennom en bilpool-ordning leie bil. Bilpoolen bør legge opp til bruk av miljøvennlige bilder som for eksempel elbil. Prosjekterende Primæroppgaven for prosjekterende er å omsette miljømålene i konkrete løsninger under prosjektering av bygget. Legge til rette for en bilpool-ordning for beboerne gjennom et bilutleiefirma. Dette kan redusere behovet for antall plasser til bilparkering. Utrede modeller for bildeling i samråd med leverandører. Avklare behov for parkeringsplasser Tilrettelegge for sykkelbruk ved lett tilgjengelig parkering både for gjester og beboere. Fremdrift Dispensasjon om kravet om 88 biloppstillingsplasser må drøftes med myndighetene før man arbeider videre med ideen om bilpool. side 14 av 14 sider

15 Dokumentasjon Utredning om bilpool Bruksmanualer til automatiske bilparkeringsanlegget Estetikk Utfordring Bygningen er ikke fredet, men er klassifisert som et sterkt bevaringsverdig. Enkelte fasadedetaljer og innvendige deler er underlagt ekstra oppmerksomhet fra byantikvaren. Målsettingen med prosjektet er å bevare en størst mulig del av det originale bygget, og supplere dette med nødvendige tilog ombygginger utført i dagens formspråk, slik at det ferdige produkt fremstår som et spennende arkitektonisk samspill mellom det originale og det tilførte. Det kulturelle og visuelle miljø tjener på at dette praktbygget bevares og gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Utviklingen av prosjektet har vært gjort sammen med byantikvaren og den estetiske dimensjonen har vært og er en viktig premiss i hele prosjektet. Estetikk er derfor ikke behandlet separat i dette miljøoppfølgingsprogrammet. Henvisninger Premissdokument for Posthuskvartalet, Linstow AS side 15 av 15 sider

16 Avfall Utfordring Prosjektets hovedidee er bevaring og gjenbruk av mest mulig av det bestående bygg, både utvendig og innvendig. Dette medfører reduserte rivingsarbeider og nybyggsarbeider og en forholdsvis lav produksjon av bygningsavfall. Det er imidlertid behov for noe riving av bygningsmassen for å tilpasse nytt formål med bygget. Norconsult AS har foretatt en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i forbindelse med ombyggingen og utarbeidet en miljøsaneringsrapport. I denne beskrives forekomst av asbest, pcb-holdige kondensatorer i lysarmaturer, kjøleanlegg med KFK-/HKFK-gasser, varmegjenvinningsanlegg med miljøskadelig etylenglykol, samt avløps- og takvannsrør med bly i rørskjøtene. Mål 1. Tilstebe lavest mulig avfallsproduksjon 2. Rive eksisterende bygg med sikte på størst mulig gjenvinning % sanering av helse- og miljøfarlige stoffer ved rivning 4. Minimere transport av masser i forbindelse med riveavfall 5. Behandle avfall fra driften av eiendommen på en fremtidsrettet måte Tiltak Prosjekterende Foreskrive prinsipper for miljøvennlig riving Utarbeide hovedplan for riving Vurdere mulighet for å ta ut materialer til ombruk og gjenvinning Stille krav til entreprenøren om utarbeidelse av regnskap for avfallsplan Sette av plass til kildesortering i leilighetene Utarbeide instruksjon til boligkjøpere og brukere i kildesortering av avfall Utførende Alt avfall skal kildesorteres og transporteres til godkjent mottak i henhold til Miljøsaneringsrapport for prosjektet og avfallsplan som skal utarbeides av rive-entreprenøren. Rivearbeidene skal utføres på en slik måte at det skaper minst mulig støv, støy og annen sjenanse (se også eget kapittel for Støy). Åpninger i bygget skal være midlertidig tildekket til de er permanent lukket slik at nedbør/fuktighet ikke kan trenge inn i bygget. Personell skal instrueres i planer for avfallshåndtering, herunder skal det utarbeides dokumentasjon for avfallsdisponering. Tegne returavtale for emballasje med leverandører av byggevarer. Installere søppelsugeanlegg type Envac eller tilsvarende. side 16 av 16 sider

17 Legge til rette for avfallshåndtering ved drift av bygningen slik plantegning viser og etter anvisning fra aktuelt avfallsselskap. Fremdrift Avfallsplan skal utarbeides før igangsetting av byggearbeidene Dokumentasjon Avfallsplaner Avfallsrapporter/avfallsregnskap Eventuelle avviksmeldinger Henvisninger Premissdokument for Posthuskvartalet, Linstow Eiendom AS Miljøsaneringsrapport for Posthuskvartalet, Norconsult AS Håndbok i miljøsanering av bygninger, GRIP, Norges Miljøvernforbund Forskrift om spesialavfall. MD 2000T-1301 Miljøvennlig riving et ledd i byggets kretsløp. Norsas. side 17 av 17 sider

18 Støy og vibrasjoner Utfordring Rivingsarbeider, hulltakning i betongdekker, massetransport og byggearbeider generelt vil medføre påkjenninger for omgivelsene. Støy og vibrasjoner kan være svært sjenerende for naboer og arbeidsmiljø i tilstøtende næringseiendommer. I tillegg kan det medføre skader på bygg og utstyr. Når boligene tas i bruk, er det en utfordring å begrense støy fra trafikk inn i boligene. Mål 1. Ulemper som følge av støy og vibrasjoner skal begrenses 2. Fastsatte støykrav skal overholdes 3. Informasjon til naboer vedr. større operasjoner som medfører vesentlig ulemper i form av støy, støv og vibrasjoner skal varsles. 4. Boligene skal ha et godt innemiljø og ikke sjeneres unødig av støy fra omkringliggende trafikk. Tiltak Oslo kommunes forskrifter om støy i bygg- og anleggsvirsomhet skal overholdes. Byggeleder skal sørge for informasjon til berørte naboer om arbeider som er støyende og skaper sjenerende vibrasjoner. Alle klager skal registreres og behandles gjennom byggeleder og rapporteres til prosjektleder. Leilighetene skal støyisoleres slik at støynivå ikke overskrider gjeldende forskrifter. Fremdrift Støy- og vibrasjonskravene skal innarbeides i entreprenørkontaktene. Kommunikasjon og planlegging ovenfor berørte naboer skal skje i god tid før oppstart av arbeidene og påløpende dialog vurderes etter behov. Dokumentasjon Støy- og vibrasjonsmålinger skal innarbeides i underentreprenørers kontrakter. Alle klager skal protokolleres Henvisninger Oslo kommunes forskrifter om støy i bygg- og anleggsvirsomhet side 18 av 18 sider

19 Forurensning Utfordring Bygget ligger sentralt plassert og forurensning fra biltrafikk er en sentral utfordring. Dette er behandlet i kapitlene om Inneklima og Støy. Prosjektet ønsker ikke å bidra til økt forurensing og har derfor lagt opp til at man går utenom standard parkeringsnormer og heller vurderer alternativer som bilpool med el-biler. Se kapittel Transport Forurensning i øvrig er ellers hovedsaklig knyttet til riveprosessen. For å ivareta helse- og miljøskadelig avfall ved rivingen, er det utarbeidet en egen Miljøsaneringsrapport. Oppfølging av denne og rivingen i øvrig, er behandlet under kapittel Avfall. side 19 av 19 sider

20 Helse, miljø og sikkerhet Utfordringer Linstows bygg- og anleggsplasser skal drives på en måte som skaper et godt arbeidsmiljø, reduserer risiko for arbeidsulykker, og påvirker det ytre miljø og naboer i minst mulig grad Mål All virksomhet skal planlegges og gjennomføres slik at det ikke oppstår alvorlige skader eller tap på; 1. menneskers liv og helse 2. arbeidsmiljø og ytre miljø 3. materiell og utstyr Tiltak Det er en forutsetning at alle virksomheter som får oppdrag på Posthuskvartalet har et implementert og velfungerende internkontrollsystem. Byggherreforskriftene skal følges på alle punkter Prosjekterende Planlegge arbeider i forbindelse med riving, nybygging og drift av bygget med fokus på å unngå farlige arbeidssituasjoner (situasjoner som kan medføre skader og sykefravær) Vektlegge sikkerhet og helse under utarbeidelse av FDVdokumentasjon for bygget Utførende Utarbeide fremdriftsplaner for egne arbeider ut fra hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (unngå stramme tidsplaner som innebærer sikkerhetsrisiko) Gjennomføre sikker jobb analyser, vurdere risiko i arbeider som går parallelt eller etter hverandre for å unngå unødvendige konflikter mellom farlige/ufarlige arbeider Gjennomføre riving, nybygging og drift av bygget med en vesentlig reduksjon i arbeidsulykker med personskader i forhold til foreliggende statistikk for bygg- og anleggsbransjen Orientere verneombudet om plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før bygge- og/eller rivearbeider igangsettes Orientere arbeidstakerne om alle tiltak for å ivareta egen sikkerhet på byggeplassen Rive, bygge og tilrette for drift av bygget slik at negative konsekvenser for omgivelsene minimaliseres, bl.a. gjennom å sørge for en ren og ryddig byggeplass som gir bedre sikkerhet og arbeidsmiljø i byggeperioden Ivareta miljøhensyn under rive- og byggearbeidene på et nivå likeverdig med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn side 20 av 20 sider

21 Fremdrift Det skal utarbeides en HMS-plan for byggearbeidene før arbeidene igangsettes. Dokumentasjon Entreprenøren utarbeider sine HMS-planer Dokumentasjon på at HMS-internkontroll er innarbeidet i virksomheten, skal kunne fremvises av alle kontraktspartnere Henvisninger Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 Arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981 Forurensningsloven, med tilhørende forskrifter side 21 av 21 sider

22 Oppdatering av miljøoppfølgingsprogrammet Miljøoppfølgingsprogrammet gjenspeiler myndighetskrav og Linstows egne krav og ambisjoner på miljø og sikkerhetsområdet. Prosjektleder for Linstow er ansvarlig for at dokumentet oppdateres og gjøres kjent for alle målgrupper. Miljøoppfølgingsprogrammet skal gjennomgå en revisjon. Revisjonsrapport som beskriver oppnådde resultater målt opp mot definerte målsetninger, skal utarbeides etter avtale med prosjektleder for Linstow. Ved prosjektets avslutning skal Linstow evaluere den totale miljøinnsatsen. side 22 av 22 sider

23 Vedlegg A. Prioriterte miljøgifter I Norge Kilde: St.meld.24 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand Miljøgifter Bruk innen bygg- og eiendomssektoren Merknader Miljøgifter som skal reduseres vesentlig innen år 2000 og utfases innen år 2005: Høyklorerte, kortkjedede Maling og lim parafiner Nonylfenol og nonylfenoletoksilater Rengjøringsmiddel, maling, lim, lakk Oktylfenol og oktylfenoletoksilater Rengjøringsmiddel, maling, lim, lakk PCB (polychlorinated biphenyl) Vinduslim, fugemasse, Bare i eksisterende bygninger kondensatorer Pentaklorfenol Treimpregnering Regulert bruk Enkelte tensider Rengjøringsmiddel Miljøgifter som skal reduseres vesetlig innen 2010 (utvalg av de viktiste i byggsektoren): Bly Rør, maling, puss Regulert bruk, men problem i eksisterende bygningsmasse Brommerte flammehemmere Kadmium Krom Kvikksølv Kobber Kvikksølv Treimpregnering Musk xylener Rengjøringsmiddel PAH Treimpregnering Regulert bruk Tributyltinnforbindelser Treimpregnering Regulert bruk Regulert bruk, men problem i eksisterende bygningsmasse side 23 av 23 sider

Hva er miljøprogrammering?

Hva er miljøprogrammering? Hva er miljøprogrammering? - Prosessen gjennom et prosjekt - Hvordan fastsette miljømål? - Hvordan forankre og integrere miljømålene? Siv.ing ing.. Katharina Th. Bramslev Premisser for miljøprogrammet

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET

MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET Oppdragsgiver ppppppppp pe Vedlegg til detaljreguleringsplan 2014-02-03 MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM TU LLINKVARTALET RAMB LL TULLINKVARTALET 2 (9) TULLIN KVARTALET Oppdragsnr.: 1110948 Oppdragsnavn: Detaljregulering

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene. Sjekkliste HMS-miljø HMS i Detaljprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 2006-09-08 Utarbeidet av: 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Entreprenørforretning

Entreprenørforretning 45 Entreprenørforretning Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 284

Detaljer

STorefjell 7.-8. mars 2007 INNEKLIMA OG NYE ENERGIREGLER. Senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken BE

STorefjell 7.-8. mars 2007 INNEKLIMA OG NYE ENERGIREGLER. Senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken BE STorefjell 7.-8. mars 2007 INNEKLIMA OG NYE ENERGIREGLER Senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken BE Inneklima er så mye... som henger sammen! Funksjonsbaserte Bygg Samspill mellom Bygningsutforming, Installasjoner

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS / Kolo Veidekke AS Rapporttype Miljøoppfølgingsprogram Dato 2013-01-21 VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM 3 (9) VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

Nytt rådhus byggherreambisjon

Nytt rådhus byggherreambisjon Nytt rådhus byggherreambisjon 1. Saken gjelder Bystyret besluttet 29.04.14 om å gjennomføre arkitektkonkurranse i forkant av modifisert totalentreprise. I beslutning lå også at SEKF skulle videre utarbeide

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Miljøkartlegging på Ørlandet Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Innhold Illustrasjon av utbyggingen Miljøstyringssystemet Miljøoppfølgingsplan og delmop Byggavfall og miljøgifter

Detaljer

Passiv klimatisering

Passiv klimatisering Passiv klimatisering - Betong med fortrinn som energisparer i bygg - Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk 1 Disposisjon Passiv/naturlig klimatisering, hva og hvorfor Utnyttelse av tung bygningsmasse/betong/termisk

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Beregning av CO 2 -utslipp fra bygg på Fornebu

Beregning av CO 2 -utslipp fra bygg på Fornebu Beregning av CO 2 -utslipp fra bygg på Fornebu Ingvild Tandberg, miljørådgiver i Bærum kommune Klimavennlige Fornebu: Alle bygg tilkoples fjernvarmeanlegg basert på sjøvann Begrensete parkeringsarealer

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

AURSKOG-HØLAND HELSEHUS D12 - MILJØPLAN DEL I

AURSKOG-HØLAND HELSEHUS D12 - MILJØPLAN DEL I Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Miljøplan del I Dato 17.01.2015 AURSKOG-HØLAND HELSEHUS D12 - MILJØPLAN DEL I AURSKOG-HØLAND HELSEHUS D12 MILJØPLAN Oppdragsnr.: 1350010887 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kelly Nesheim Iversen. Miljøkoordinator. Statens vegvesen, Region vest

Kelly Nesheim Iversen. Miljøkoordinator. Statens vegvesen, Region vest Det gode i seg sjølv om bærekraft i planane Kelly Nesheim Iversen Miljøkoordinator Statens vegvesen, Region vest Bærekraftig utvikling en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg. Bente Haukland Næss, miljøkoordinator

Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg. Bente Haukland Næss, miljøkoordinator Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg Bente Haukland Næss, miljøkoordinator Bærekraftig utvikling? SUSTAINABLE DEVELOPMENT BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Nordisk oversettelse) BÆREKRAFTIG VEKST (NHO) De største

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

BÆREKRAFTIG OPPGRADERING AV SVØMMEHALLER

BÆREKRAFTIG OPPGRADERING AV SVØMMEHALLER BÆREKRAFTIG OPPGRADERING AV SVØMMEHALLER STRATEGISK ANALYSE Anders-Johan Almås, PhD-stipendiat NTNU/SINTEF Byggforsk/Multiconsult 10. Mars 2010 1 Strategisk analyse - tidligfase Overordnet vurdering av

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Morgenstjernen Eiendom. ROS - analyse Kvartal 54 Hamar

Morgenstjernen Eiendom. ROS - analyse Kvartal 54 Hamar ROS - analyse Kvartal 54 Hamar RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 26.04.2010 Kunde: ROS-analyse kvartal 54 Hamar Sammendrag: Sweco Norge, avd Lysaker har på oppdrag fra gjennomført og utarbeidet

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 30.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN 1 Innledning Denne deluttalelsen

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

EN BYGGHERRES PERSPEKTIV PÅ AVFALLSHÅNDTERING I SMÅ PROSJEKT

EN BYGGHERRES PERSPEKTIV PÅ AVFALLSHÅNDTERING I SMÅ PROSJEKT EN BYGGHERRES PERSPEKTIV PÅ AVFALLSHÅNDTERING I SMÅ PROSJEKT SVERRE MELVÆR ØGAARD PROSJEKTLEDER STATSBYGG VEST Agenda Litt om meg Litt om Statsbygg Statsbyggs miljøstrategi Utfordringer for Statsbygg Eksempler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2292/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 26 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Meieri-kvartalet. Planbestemmelser. Plan-ID R105. Arkivsak: 10/246 Arkivkode: PLA R105 Sakstittel: MEIERI-KVARTALET Utarbeidet: 08.08.

Meieri-kvartalet. Planbestemmelser. Plan-ID R105. Arkivsak: 10/246 Arkivkode: PLA R105 Sakstittel: MEIERI-KVARTALET Utarbeidet: 08.08. Planbestemmelser Arkivsak: 10/246 Arkivkode: PLA R105 Sakstittel: MEIERI-KVARTALET Utarbeidet: 08.08.2014 Meieri-kvartalet Plan-ID R105 Planbestemmelser, datert 08.08.14 Side 1 INNLEDNING Disse bestemmelsene

Detaljer

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen

Ra ungdomsskole Energi og miljø ved. HMS-rådgiver Kai Gustavsen Ra ungdomsskole Energi og miljø ved Kan bygging du skrive noe og her? drift Valg av tomt er viktig når det bygges ny skole MHV 8 Beliggenhet Aktuelle HMS/MHVmomenter: Høyspent Byggegrunnen (miljøgifter)

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer