Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr oversending av plandokumenter til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr 110 - oversending av plandokumenter til behandling"

Transkript

1 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Pb Bergen COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr oversending av plandokumenter til behandling Viser til forslag til endret reguleringsplan for Lønningen industriområde - konferansehotell, kontorer oversendt 9. September 2009 og til Bergen kommune sine merknader til innsendt planmateriell mottatt 20. Oktober Dato 18. november 2009 Deres ref Vår ref /vos Vi takker for konstruktive merknader på tidligere innsendt planmatereiale. Vi har nå gjennomgått dette og legger her frem endret forslag i tråd med deres merknader. Vi legger dette frem punktvis med referanse til deres brev. Noen av endringene er så omfattende at de bare er stikkordsmessig kommentert og lagt ved som egne vedlegg. Punktene er innarbeidet i planmateriellet og nytt ajourført planmateriell oversendes samtidig med dette brevet. Punktvis gjennomgang (Bergen kommune sine merknader i ramme) Punktvis gjennomgang (Bergen kommune sine merknader i ramme) Punkt side 1 DWG-/SOSI-filformat Geodetisk grunnlag SOSI-filformat (versjon 4.1) Planens navn og ID Illustrasjonsplan - filformat Trase bybane, byggegrenser og plangrense Vegstandard Byggegrenser Overordnet grønnstruktur i planframlegget Grønn nord-sør akse Gjennomgående turdrag Terrengsnitt, krav til opparbeidelse av terreng Plandokumentenes navn og ID Aktuelle formål i plandokumentene Grad av utnytting - fremstilling Grad av utnytting... 7 Foretaksregisteret: NO MVA C:\Documents and Settings\VOS\Desktop\Konferansehotell Lønningen\BRE_innsendt_regplan_etter_merknader.DOCX

2 2 / Byggehøyde Parkeringsarealer i plankartet Parkeringsdekning Avkjørsel vises i plankartet Plandokumentenes navn/id Risiko- og sårbarhetsanalyse Geoteknisk analyse Illustrasjoner Digitalt planmateriell Vedlegg: Plandokumenter DWG-/SOSI-filformat Plankart (jf Startpakken / MD s veileder) - For nye versjoner av SOSI (4.1) og tegneregler for plankart etter PBL2008 henvises til følgende link: BL/ Nytt plankart vil oversendes som SOSI-filformat (versjon 4.1). Det blir lagt ved dokumentert kontroll av filene. 2 Geodetisk grunnlag - Det ser ut til plankartet er levert med geodetiske grunnlaget er Bergenshalvøen, jf plankartets tegnforklaring. Vi gjør oppmerksom på at det etter hvert er flere år siden Bergen kommune vedtok å forlate Bergenshalvøen. Det fremkommer en feil opplysning i tidligere oversendt plankarts tittelfelt. Riktig geodetisk grunnlag er UTM euref89. Dette er nå rettet, ajourførte plandokumenter oversendes i egne sending. 3 SOSI-filformat (versjon 4.1) - Fagetaten kan ikke se å ha mottatt plankartet i dwg-/sosi-format. Dette må innsendes snarest, med kopi til etat for plan og geodata ( ). Fristen på 12 uker etter plan- og bygningsloven begynner ikke å løpe før forslagsstiller har framlagt et datasett som er korrekt i henhold til de nye nasjonale kravene, jf 10 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Nytt plankart vil oversendes som SOSI-filformat (versjon 4.1). Det blir lagt ved dokumentert kontroll av filene. 4 Planens navn og ID - Plankartet skal gis et navn i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og

3 3 / 11 planforskriften). Bydel, Gnr, bnr, plannavn ( Hotell -Lønningen ). Dette skal være identisk med navnet på tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Plandokumentene gis en enhetlig benevnelse. Nasjonal ID gis av Bergen kommune når saken tas opp til behandling. BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr. 110, bnr. 53 Saksnummer: Illustrasjonsplan - filformat - Det følger en retningsgivende illustrasjonsplan til plankartet. Denne må leveres inn i pdf-format. Jpg-formatet vi hittil har mottatt viser kun et utsnitt av planen, tegnforklaringsfelt mangler. Illustrasjonsplan leveres i pdf-format med tilhørende informasjon i ajourført planmateriell. Dette vil ligge ved planbeskrivelsen som et eget tilrettelagt vedlegg - pdf-filer. 6-8 Trase bybane, byggegrenser og plangrense - Fagetaten har forelagt innlevert prinsippskisse for veg og bybane for bybanekontoret. De svarer at de tidlig neste år ( 2010) vil melde oppstart av regulering av bybanen til Flesland. Frem til dette skal det jobbes med løsninger og det er fortsatt aktuelt å ha traseer forbi "Hotell- Lønningen " (tidl. " Vingen"). - Bybanekontoret fraråder at byggegrenser for hotellbygg kommer for nært veien. Det anbefales å holdefast ved opprinnelig byggegrense, siden bybanen kan trenge areal i dette snittet og at det er ikke sikkert at det lar seg løse så lett som det nå er foreslått i vedlegg til plankartet. Fagetaten slutter seg til bybanekontorets vurdering. - Fagetaten finner det uheldig at all offentlig infrastruktur foreslås lagt utenfor plangrensen, man skyver alle felles løsninger over på naboeiendommene i vest. Planlagt hotell med eventuell konferansedel kan i seg selv utløse behov for oppgradering av vegstandarden i området. Fagetaten vil komme tilbake til en vurdering av de trafikkanalysene som foreligger i planbeskrivelsen. Byggegrensen er justert i samsvar med tilbakemeldingen fra Fagetaten. Ajourført planmateriell inneholder et vedlegg som viser at der er tilstekkelig areal til Bybanen. Det vil si at noe av fellesarealet for offentlig infrastruktur kan legges delvis inn på tomten gnr 110, bnr 53. Det er godtgjort i planarbeidet at bybane i tillegg til kommunal veg

4 4 / 11 og fortau er sikret plass i forhold til andre tiltak i område (bygninger). Dagens offentlige infrastruktur vil ikke bli berørt av tiltaket, med unntak av avkjørselspunktet. Det er således ikke behov for å utvide planområde. Endringer av offentlig infrastruktur i forbindelse med bybanen tas opp i eget reguleringsarbeid. Dersom kommuneplanens trase for bybanen forbi gnr 110, bnr 53 blir gjort gjeldende, skjer dette ved en egen reguleringsplan. Planarbeidet for hotelltomten vil ikke være til hinder for senere regulerings av bybanen og annen off infrastruktur. 9 Vegstandard - Lønningsvegen fram flyplassen, med kjøreveg, gang-sykkelveg, parkbelte og eventuell bybane utgjør hovedaksen i infrastrukturaksen i området, der det grønne parkbeltet er et viktig estetisk og sammenbindende element. Hensynet til denne aksen må ivaretas og oppgradering av vegstandard med mer, må påregnes. Vedlagt trafikkanalyse for tiltaket dokumenterer ingen behov for oppgradering av vegstandard mv. Trafikkanalysen bygger på et tidligere konsept som innebærer tiltak som genererer større trafikkmengder enn det som nå foreslås. Vi ser ikke behov for å dokumentere dette ytterligere, da trafikkmengdene tilnyttet nytt konsept er redusert. Type trafikk vil være den samme etter at konseptet er endret. Det reguleres en avkjørsel til tomten. Avkjørselen er vist i plankartet med sin endelige fastsatte plassering. Det sikres redningsarealer i tilknytning til tiltaket. 10 Byggegrenser - På bakgrunn av ovennevnte kan fagetaten ikke anbefale at byggegrensen settes 5 meter fra plangrensen, som er en reduksjon i forhold gjeldende plan som har ca 10 meters byggegrense. Vi ber om at planen justeres slik at byggegrensen i gjeldende plan som minimum beholdes. Denne byggegrensen samsvarer også i stor grad med den opparbeidede grønne alleen og gang-sykkelvegen som går langs planområdet i dag. De øvrige utbygde næringstomtene har forholdt seg til denne byggeavstanden mot veg. Vi har endret byggegrensene i tråd med Fagetaten sin merknad.. Opparbeidet grønn alle og gang-sykkelveg berøres ikke av planarbeidet på annen måte enn at avkjørselen til hotelltomten krysser gang-sykkelvegen i et punkt. 11 Overordnet grønnstruktur i planframlegget - Vi minner videre om at det i undervegsmøtenotat for møte den , ble trukket frem at det er behov for å sikre gjennomgående grøntakser også øst-vest i Lønningen-området. Det er fortsatt aktuelt å

5 5 / 11 sikre den grønne forbindelsen forbi Lønningstjern sør for flyplassen, denne fører helt ned mot sjøen. Dette fremgår ikke tydelig på temakart grøntstruktur til kommuneplanen, men er et landskapselement som andre reguleringsplaner i området har forholdt seg til. Det er ikke noe naturlig turdrag i vest-øst-retning i tilknytning til tomten ut over det som er etablert sør i planområde. Det etableres likevel arealer nord på tomten (byggegrensa trekkes 10 m inn på tomten i nord) slik at uteoppholdsarealer kan etableres. Disse arealene kan nås umiddelbart fra gang-sykkelsystemet langs tomten eller være utgangspunkt for opphold og gjennomgang i nærliggende natur-arealer nord - nord/aust for tomten. Her vises til vedlagte illustrasjonsmateriell som viser mulig bruk av arealet nord i planområde. 12 Grønn nord-sør akse - Fagetaten vil peke på at den grønne alleen i nord-syd retning i selve næringsområdet på Lønningen som dette planforslaget grenser til, vil krysses av en eller flere akser i øst-vest-retning. Fagetaten må derfor se hotelltomten i sammenheng med de øvrige pågående planene i området, dette gjelder bl.a Avinors plan for flyplassen og den offentlige kommunedelplanen som er igangsatt. Den grønne alleen og gang- og sykkelvegen som de refererer til, er ikke innenfor eiendommen, og går derfor ikke inn i dette i planområde. Vi viser til pkt 10 over.

6 6 / Gjennomgående turdrag - Fagetaten kan foreløpig slutte seg til foreslått grønn buffer/ turvegtrase langs planens sørgrense, men vi mener det også bør settes av en buffer mot naboeiendommen på nordsiden av hotelltomten. Her foreslås det en en byggegrense på kun 2 meter, fagetaten mener det bør være avstand som tilsvarer byggegrensen mot Lønningsvegen. Her viser vi til vår konklusjon i punkt 11 over. 14 Terrengsnitt, krav til opparbeidelse av terreng - Vi vil også bemerke at det er en høydeforskjell mellom planområdet og tomtearalet på nordsiden, som ligger på et utplanert platå noen meter høyere enn hotelltomten. Vi savner en snitt/illustrasjoner som viser hvodan overgangen mellom disse kan opparbeides. Plan- bestemmelser kan si noe om hvordan terrenget skal opparbeides. Det er utarbeidet snitt som avklarer høydene i nåværende og fremtidig terreng med tanke på opparbeidelse av arealene. Vi viser til vedlegg til planbeskrivelsen. 15 Plandokumentenes navn og ID Planbestemmelser (jf Startpakken / kommunens mal for planbestemmelser) Planbestemmelsene skal ha et navn identisk med navnet på plankart og beskrivelse et navn i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon Entydig navn/identitet på planmateriellet blir gjennomgående BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr. 110, bnr. 53 Saksnummer: Nasjonal planid tildeles av kommunen. 16 Aktuelle formål i plandokumentene - I bestemmelse 2 for bebyggelse og anlegg, er det tatt med flere formål/underformål enn de formålene planbeskrivelsen beskriver. Fagetaten vil bemerke at plankart og bestemmelser skal kun omfatte de hovedformål og underformål som faktisk foreslås i planforslaget, hotell, kontor, konferansesenter. Kart og bestemmelser skal samsvare - man gir bestemmelser til de formålene det reguleres til på plankartet Ajourførte plandokumenter er gitt en konsistent fremstilling i forhold til omtale av de aktuelle formål som gis i plankartet/bestemmelser.

7 7 / 11 Forutsetningene for hvilke formål som er vist i plankart/bestemmelser er omtalt i planbeskrivelsen. 17 Grad av utnytting - fremstilling - Det må fremgå tydelig hvilke delområder som skal ha hvilke formål, byggehøyder og grad av utnytting. Fagetaten vil be om at grad av utnytting oppgis i %BRA, om man i tillegg ønsker å ta med BYA har vi ingen merknad til dette. Ajourførte plandokumenter oppgir grad av utnytting i %BRA. 18 Grad av utnytting - Fagetaten vil ta forbehold om vi kan anbefale en utnytting på inntil % BRA= 180 %, slik planforslaget nå etter vår beregning legger opptil. 1) Det er ønskelig at utnyttelsesgraden oppgis i %BRA. I denne forbindelsen ønsker vi å presisere i bestemmelsene hvordan er BRA fordeles i %BRA over bakken, %under bakken og % i biloppstillingsplasser. Vi vil også påpeke at %BRA blir forholdvis høy på grunn av at dette er beregnet i henhold til forskrift fra nr. 96, med ikraftredelse , hvor bl. annet, overdekket utearealer som helt eller delvis mangler vegger beregnes også med i %BRA. Siden bygget har en del utkraginger resulterer dette i en høy % BRA. 2) Det står i veilederen Grad av Utnytting, 3-6 Bruksareal (forskrift fra nr. 96, med ikraftredelse ) at "...For bygninger med etasjehøyde over 3m, beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3. m. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan." På grunn av type virksomhet, er det nødvendig at felles arealer er høyere enn 3m for å kunne ha bl. annet ventilasjonskanaler, sprinkelrør, osv. i himlingen. Derfor ønsker vi å ha i bestemmelsene at %BRA beregnes uten tillegg for høye etasjer. 3) I følge ovennevnte veileder, 3-8 Bruksareal under terreng, skal planbestemmelsene fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terrenget medregnes i grad av utnytting. Vi har tatt inn i bestemmelsene at en etasje regnes med som BRA under bakken må minst 70% av etasjen være under terreng. 19 Byggehøyde - Tilsvarende er vi skeptisk til byggehøyder som tilsvarer 9 etasjer. Vi har ingen holdepunkter i overordnet plan for å kunne anbefale slike byggehøyder i dette området. En vesentlig økning av byggehøyder må vurderes i en større sammenheng, her vil arbeidet med

8 8 / 11 en kommunedelplan for området og Avinors plan for utvidelse av flyplassterminalen kunne spille inn. Vårt holdepunkt for å fastholde forslaget om byggehøyde inntil 69 m o.h. er knyttet til de føringer Avinor har gitt i plansaken. 20 Parkeringsarealer i plankartet - Det er gitt bestemmelser til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. På plankartet fremgår det ikke hvor parkering tenkes plassert. Det må fremgå på hvilket areal parkering skal legges under bakken, skal vises på plankartet som formål under bakken. Det tegnes på kart hvilke arealer som avsettes som parkering med egen formål under bakken. 21 Parkeringsdekning - Parkeringsdekningen bør oppgis presist for de enkelte formål. Det bør ikke vises til en fremtidig situasjon, f.eks gjennomføring av bybane. Redegjørelse for behov av parkeringsplasser til foreslått nytt hotell i Lønningen ved Flesland, Bergen. Parkeringsvedtekter for Bergen Kommune forutsetter at i ytre by skal parkering for hoteller beregnes med 0,6 parkeringsplass per gjesterom, mens i indre by er beregningsgrunnlag satt til 0,4 plasser per gjesterom. Området hvor hotellet er foreslått er til å betrakte som indre by fra det tidspunktet reguleringsplanen for bybanen til Bergen Luftahavn Flesland er godkjent. Vi vil i det følge redegjøre for et antatt behov et slikt hotell vil ha med gitte beliggenhet. Det er forskjellige erfaringer med behov for parkering ved forskjellige hotellkategorier og beliggenhet. Tilgjengelighet til offentlige transportmidler er en viktig faktor i å fastsette behovet. Hotellkategori er også viktig. Ferie og fritid segmentet er ofte familie orientert og gjester kommer ofte i privatbiler Spa hoteller som inkluderer dagspa krever flere parkeringsplasser enn de som ikke har dette og hoteller nær flyplasser får mange av gjestene sine nettopp med fly. Et eksempel er Thon sitt hotell på Jessheim som ligger 5 min. fra Gardermoen flyterminal. Dette har 435 rom og 200 parkeringsplasser, det vil si, en kapasitet på 0,45 bil pr. gjesterom. Kapasiteten har per i dag ikke blitt fult ut utnyttet. Hotellet skal utvikles under begrepet konferansehotell og gjestene til et slik hotell vil komme med fly, kollektivtransport eller egen bil/innleid transport. De som kommer til Bergen med fly og skal til hotellet antas det at når hotellet ligger nært flyplassen vil de fleste spasere til hotellet. Tilbudet med kollektivtransport fra Bergen sentrum er rimelig god

9 9 / 11 når det gjelder buss. Det kjøres både rutebusser, flybusser og Bergen minibuss flere ganger hver time. Fra Flesland kai går det hurtigbåt til Austevoll, Sunnhordaland og til Stord - Haugesund og Stavanger. Det er også påbegynt regulering av bybane til Flesland, som vil bidra til å utvide tilbudt for kollektivtransport. Når det gjelder konferanse for samme bedrift/forening er det vanlig praksis å leie buss, og det er derfor viktig å ha noen parkeringsplasser for dette. De som ikke kommer i buss antas å bruke egen bil. Mange konferansehotell tar tilleggsbetaling for parkering og det er derfor vannlig å reise flere personer sammen i en bil for et arrangement. Videre er Bergen sentrum mye nærmere Flesland enn Oslo er fra Gardermoen og det er derfor mer selvfølgelig å benytte seg av kollektivtransport her. Samtidig er Oslo en vesentlig større flyplass enn Flesland og derved kan behovet for parkering reduseres proporsjonelt med dette. Det er rimelig å anta at det er få brukere av hotellet som oppsøker dette for å benytte restauranten eller andre servicefasiliteter alene, noesom ville vært situasjonen om hotellet lå i byen. Det er derfor rom- og kurs/ konferansekapasiteten som blir avgjørende for hvor mange som enhver tid befinner seg i bygget. Det vil også være naturlig at noen av de ansatte vil ha behov for parkeringsplass til daglig gjøremål. Det karakteristiske for flyplassen er nettopp tilgjengelighet for reisende med annet enn personbiler. Store flyplasser har normalt gode kollektive transporttilbud fordi kostkonsekvenser av å parkere privat biler er høye over lengre tid når en er på reise. Dagparkering er mer normalt for kortidsreiser og flyplassene har gode parkeringsfasiliteter for slik bruk. Dette er et forhold hotellet vil nytte godt av i spesielt belastede perioder. Å legge til rette for bruk av offentlig transport gir miljømessige gevinster. En synergi av dette er at hotellet kan fungere godt med et begrenset antall p- plasser med en slik beliggenhet. Ut i fra disse betraktingene mener vi at beregningsgrunnlaget for det foreslåtte hotellet kan ligge på 0,4 plasser pr. gjesterom og at dette er godt tilfredsstillende for å dekke det reelle behovet. 22 Avkjørsel vises i plankartet - Avkjørsel må vises på plankartet, det er ikke tilstrekkelig at plassering av denne skal fastsettes ved byggesaksbehandlingen. Vi viser til undervegsnotatet der dette er påpekt. Avkjørselspunktet er tegnet inn og riktig plassert i plankartet, ajourholdt illustrasjonsplanen. Utformingen av avkjørselen er gitt i eget vedlegg. 23 Plandokumentenes navn/id Planbeskrivelsen

10 10 / 11 - Planbeskrivelsen skal ha et navn identisk med navnet på plankart med tilhørende bestemmelser i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Som punkt Risiko- og sårbarhetsanalyse - I henhold til ny planlov 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse skal det gjennomføres ROS-analyser for alle planer som innebærer utbygging. Fagetaten kan ikke se at avsnittet 11.7 er i samsvar med de nye føringene for ROS-analyser. Vi vil vise til til Ot-prop nr 32. Denne presiserer betydningen av at ROSanalysen inngår som en viktig integrert premiss i planarbeidet, for at ROS-analysen skal få praktisk betydning i arbeidet. Et viktig formål med denne nye bestemmelsen er å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes en særskilt risiko. Det foreligger en egen ROS-analyse som har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomgang av sjekklisten for analysen, gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Analysen ligger ved her som eget vedlegg. Som grunnlag for den ligger tidligere referert VA-rammeplan, støyanalyse og trafikkanalyse. 25 Geoteknisk analyse I planbeskrivelsen s 50 foreslås det at rassikring skal vurdres gjennom byggesaken. Fagetaten vil vise til at planforslaget for hotell på Lønningen vil innebære en større utsprenging i en åsside. Dette antas å gi høye terrengskjæringer inn mot høydraget, som kan fremstå som betydelige landskapinngrep. Plandokumentene mangler nærmere beskrivelser av hvilke skjæringshøyder tiltaket vil medføre og hvilke eventuelle sikringstiltak dette kan utløse behov for. Fagetaten vil be om at det gjøres en rasrisikovurdering i forbindelse med plansaken som vedlegges saken til 1 gangs behandling. En slik vurdering må utføres av foretak med geologisk/ geoteknisk kompetanse. Eventuelle behov for sikring, kontroll av sikringstiltak som fremkommer i en slik vurdering, må innarbeides i plankart og bestemmelser. Likeledes må avbøtende tiltak i forhold til landskap, ferdsel og bygninger beskrives og innarbeides i plandokumentene. Det foreligger en egen geoteknisk analyse for planområde. Analysen ligger ved her som eget vedlegg. 26 Illustrasjoner Illustrasjoner - Det mangler terrengsnitt i øst-vest / nord-sør retning som viser planlagt hotell og næringsbygg i forhold til terrenget. Det er vist en

11 11 / 11 grov terrengskisse i planbeskrivelsen, s. 44. Fagetaten Det må leveres inn mer presise terrengsnitt, bla. gjennom nordre og søndre del av hotellbygget. Og et snitt som illustrer terrenginngrep slik kontorbygg er skissert. Snittene bør trekkes ut over plangrensen og vise terrengskråningen i øst samt gang-/ sykkelveg, trerekke og vegbane på vestsiden. -Vi ønsker også snitt gjennom hotellbygget parallelt med Lønningsvegen. Snittet må vise terrenghøyder langs vegen i dag og inn på nabotomtene i nord og sør. Refererer til punkt 14. Det er utarbeidet nødvendige snitt og perspektiver, basert på riktig kartgrunnlag. 27 Digitalt planmateriell Digitalt planmateriell Utover de formelle kravene som nevnt ovenfor om plankart i sosi-format minner vi ellers om at også øvrig planmateriale av hensyn til en rasjonell saksbehandling skal leveres på digital form (se Startpakke) når det er klart for behandling. Vi har nå mottatt flere av planillustrasjonene som jpgfiler. Vi vil viser til kravspesifikasjon ber om at disse leveres som pdf-filer, vi viser bl.a til kommentar til illustrasjonsplan. Riktig fil-formater leveres i henhold til startpakken. Vennlig hilsen Vidar Østerbø COWI AS Vedlegg: Plandokumenter

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer