Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr oversending av plandokumenter til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr 110 - oversending av plandokumenter til behandling"

Transkript

1 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Pb Bergen COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr oversending av plandokumenter til behandling Viser til forslag til endret reguleringsplan for Lønningen industriområde - konferansehotell, kontorer oversendt 9. September 2009 og til Bergen kommune sine merknader til innsendt planmateriell mottatt 20. Oktober Dato 18. november 2009 Deres ref Vår ref /vos Vi takker for konstruktive merknader på tidligere innsendt planmatereiale. Vi har nå gjennomgått dette og legger her frem endret forslag i tråd med deres merknader. Vi legger dette frem punktvis med referanse til deres brev. Noen av endringene er så omfattende at de bare er stikkordsmessig kommentert og lagt ved som egne vedlegg. Punktene er innarbeidet i planmateriellet og nytt ajourført planmateriell oversendes samtidig med dette brevet. Punktvis gjennomgang (Bergen kommune sine merknader i ramme) Punktvis gjennomgang (Bergen kommune sine merknader i ramme) Punkt side 1 DWG-/SOSI-filformat Geodetisk grunnlag SOSI-filformat (versjon 4.1) Planens navn og ID Illustrasjonsplan - filformat Trase bybane, byggegrenser og plangrense Vegstandard Byggegrenser Overordnet grønnstruktur i planframlegget Grønn nord-sør akse Gjennomgående turdrag Terrengsnitt, krav til opparbeidelse av terreng Plandokumentenes navn og ID Aktuelle formål i plandokumentene Grad av utnytting - fremstilling Grad av utnytting... 7 Foretaksregisteret: NO MVA C:\Documents and Settings\VOS\Desktop\Konferansehotell Lønningen\BRE_innsendt_regplan_etter_merknader.DOCX

2 2 / Byggehøyde Parkeringsarealer i plankartet Parkeringsdekning Avkjørsel vises i plankartet Plandokumentenes navn/id Risiko- og sårbarhetsanalyse Geoteknisk analyse Illustrasjoner Digitalt planmateriell Vedlegg: Plandokumenter DWG-/SOSI-filformat Plankart (jf Startpakken / MD s veileder) - For nye versjoner av SOSI (4.1) og tegneregler for plankart etter PBL2008 henvises til følgende link: BL/ Nytt plankart vil oversendes som SOSI-filformat (versjon 4.1). Det blir lagt ved dokumentert kontroll av filene. 2 Geodetisk grunnlag - Det ser ut til plankartet er levert med geodetiske grunnlaget er Bergenshalvøen, jf plankartets tegnforklaring. Vi gjør oppmerksom på at det etter hvert er flere år siden Bergen kommune vedtok å forlate Bergenshalvøen. Det fremkommer en feil opplysning i tidligere oversendt plankarts tittelfelt. Riktig geodetisk grunnlag er UTM euref89. Dette er nå rettet, ajourførte plandokumenter oversendes i egne sending. 3 SOSI-filformat (versjon 4.1) - Fagetaten kan ikke se å ha mottatt plankartet i dwg-/sosi-format. Dette må innsendes snarest, med kopi til etat for plan og geodata ( ). Fristen på 12 uker etter plan- og bygningsloven begynner ikke å løpe før forslagsstiller har framlagt et datasett som er korrekt i henhold til de nye nasjonale kravene, jf 10 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Nytt plankart vil oversendes som SOSI-filformat (versjon 4.1). Det blir lagt ved dokumentert kontroll av filene. 4 Planens navn og ID - Plankartet skal gis et navn i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og

3 3 / 11 planforskriften). Bydel, Gnr, bnr, plannavn ( Hotell -Lønningen ). Dette skal være identisk med navnet på tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Plandokumentene gis en enhetlig benevnelse. Nasjonal ID gis av Bergen kommune når saken tas opp til behandling. BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr. 110, bnr. 53 Saksnummer: Illustrasjonsplan - filformat - Det følger en retningsgivende illustrasjonsplan til plankartet. Denne må leveres inn i pdf-format. Jpg-formatet vi hittil har mottatt viser kun et utsnitt av planen, tegnforklaringsfelt mangler. Illustrasjonsplan leveres i pdf-format med tilhørende informasjon i ajourført planmateriell. Dette vil ligge ved planbeskrivelsen som et eget tilrettelagt vedlegg - pdf-filer. 6-8 Trase bybane, byggegrenser og plangrense - Fagetaten har forelagt innlevert prinsippskisse for veg og bybane for bybanekontoret. De svarer at de tidlig neste år ( 2010) vil melde oppstart av regulering av bybanen til Flesland. Frem til dette skal det jobbes med løsninger og det er fortsatt aktuelt å ha traseer forbi "Hotell- Lønningen " (tidl. " Vingen"). - Bybanekontoret fraråder at byggegrenser for hotellbygg kommer for nært veien. Det anbefales å holdefast ved opprinnelig byggegrense, siden bybanen kan trenge areal i dette snittet og at det er ikke sikkert at det lar seg løse så lett som det nå er foreslått i vedlegg til plankartet. Fagetaten slutter seg til bybanekontorets vurdering. - Fagetaten finner det uheldig at all offentlig infrastruktur foreslås lagt utenfor plangrensen, man skyver alle felles løsninger over på naboeiendommene i vest. Planlagt hotell med eventuell konferansedel kan i seg selv utløse behov for oppgradering av vegstandarden i området. Fagetaten vil komme tilbake til en vurdering av de trafikkanalysene som foreligger i planbeskrivelsen. Byggegrensen er justert i samsvar med tilbakemeldingen fra Fagetaten. Ajourført planmateriell inneholder et vedlegg som viser at der er tilstekkelig areal til Bybanen. Det vil si at noe av fellesarealet for offentlig infrastruktur kan legges delvis inn på tomten gnr 110, bnr 53. Det er godtgjort i planarbeidet at bybane i tillegg til kommunal veg

4 4 / 11 og fortau er sikret plass i forhold til andre tiltak i område (bygninger). Dagens offentlige infrastruktur vil ikke bli berørt av tiltaket, med unntak av avkjørselspunktet. Det er således ikke behov for å utvide planområde. Endringer av offentlig infrastruktur i forbindelse med bybanen tas opp i eget reguleringsarbeid. Dersom kommuneplanens trase for bybanen forbi gnr 110, bnr 53 blir gjort gjeldende, skjer dette ved en egen reguleringsplan. Planarbeidet for hotelltomten vil ikke være til hinder for senere regulerings av bybanen og annen off infrastruktur. 9 Vegstandard - Lønningsvegen fram flyplassen, med kjøreveg, gang-sykkelveg, parkbelte og eventuell bybane utgjør hovedaksen i infrastrukturaksen i området, der det grønne parkbeltet er et viktig estetisk og sammenbindende element. Hensynet til denne aksen må ivaretas og oppgradering av vegstandard med mer, må påregnes. Vedlagt trafikkanalyse for tiltaket dokumenterer ingen behov for oppgradering av vegstandard mv. Trafikkanalysen bygger på et tidligere konsept som innebærer tiltak som genererer større trafikkmengder enn det som nå foreslås. Vi ser ikke behov for å dokumentere dette ytterligere, da trafikkmengdene tilnyttet nytt konsept er redusert. Type trafikk vil være den samme etter at konseptet er endret. Det reguleres en avkjørsel til tomten. Avkjørselen er vist i plankartet med sin endelige fastsatte plassering. Det sikres redningsarealer i tilknytning til tiltaket. 10 Byggegrenser - På bakgrunn av ovennevnte kan fagetaten ikke anbefale at byggegrensen settes 5 meter fra plangrensen, som er en reduksjon i forhold gjeldende plan som har ca 10 meters byggegrense. Vi ber om at planen justeres slik at byggegrensen i gjeldende plan som minimum beholdes. Denne byggegrensen samsvarer også i stor grad med den opparbeidede grønne alleen og gang-sykkelvegen som går langs planområdet i dag. De øvrige utbygde næringstomtene har forholdt seg til denne byggeavstanden mot veg. Vi har endret byggegrensene i tråd med Fagetaten sin merknad.. Opparbeidet grønn alle og gang-sykkelveg berøres ikke av planarbeidet på annen måte enn at avkjørselen til hotelltomten krysser gang-sykkelvegen i et punkt. 11 Overordnet grønnstruktur i planframlegget - Vi minner videre om at det i undervegsmøtenotat for møte den , ble trukket frem at det er behov for å sikre gjennomgående grøntakser også øst-vest i Lønningen-området. Det er fortsatt aktuelt å

5 5 / 11 sikre den grønne forbindelsen forbi Lønningstjern sør for flyplassen, denne fører helt ned mot sjøen. Dette fremgår ikke tydelig på temakart grøntstruktur til kommuneplanen, men er et landskapselement som andre reguleringsplaner i området har forholdt seg til. Det er ikke noe naturlig turdrag i vest-øst-retning i tilknytning til tomten ut over det som er etablert sør i planområde. Det etableres likevel arealer nord på tomten (byggegrensa trekkes 10 m inn på tomten i nord) slik at uteoppholdsarealer kan etableres. Disse arealene kan nås umiddelbart fra gang-sykkelsystemet langs tomten eller være utgangspunkt for opphold og gjennomgang i nærliggende natur-arealer nord - nord/aust for tomten. Her vises til vedlagte illustrasjonsmateriell som viser mulig bruk av arealet nord i planområde. 12 Grønn nord-sør akse - Fagetaten vil peke på at den grønne alleen i nord-syd retning i selve næringsområdet på Lønningen som dette planforslaget grenser til, vil krysses av en eller flere akser i øst-vest-retning. Fagetaten må derfor se hotelltomten i sammenheng med de øvrige pågående planene i området, dette gjelder bl.a Avinors plan for flyplassen og den offentlige kommunedelplanen som er igangsatt. Den grønne alleen og gang- og sykkelvegen som de refererer til, er ikke innenfor eiendommen, og går derfor ikke inn i dette i planområde. Vi viser til pkt 10 over.

6 6 / Gjennomgående turdrag - Fagetaten kan foreløpig slutte seg til foreslått grønn buffer/ turvegtrase langs planens sørgrense, men vi mener det også bør settes av en buffer mot naboeiendommen på nordsiden av hotelltomten. Her foreslås det en en byggegrense på kun 2 meter, fagetaten mener det bør være avstand som tilsvarer byggegrensen mot Lønningsvegen. Her viser vi til vår konklusjon i punkt 11 over. 14 Terrengsnitt, krav til opparbeidelse av terreng - Vi vil også bemerke at det er en høydeforskjell mellom planområdet og tomtearalet på nordsiden, som ligger på et utplanert platå noen meter høyere enn hotelltomten. Vi savner en snitt/illustrasjoner som viser hvodan overgangen mellom disse kan opparbeides. Plan- bestemmelser kan si noe om hvordan terrenget skal opparbeides. Det er utarbeidet snitt som avklarer høydene i nåværende og fremtidig terreng med tanke på opparbeidelse av arealene. Vi viser til vedlegg til planbeskrivelsen. 15 Plandokumentenes navn og ID Planbestemmelser (jf Startpakken / kommunens mal for planbestemmelser) Planbestemmelsene skal ha et navn identisk med navnet på plankart og beskrivelse et navn i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon Entydig navn/identitet på planmateriellet blir gjennomgående BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr. 110, bnr. 53 Saksnummer: Nasjonal planid tildeles av kommunen. 16 Aktuelle formål i plandokumentene - I bestemmelse 2 for bebyggelse og anlegg, er det tatt med flere formål/underformål enn de formålene planbeskrivelsen beskriver. Fagetaten vil bemerke at plankart og bestemmelser skal kun omfatte de hovedformål og underformål som faktisk foreslås i planforslaget, hotell, kontor, konferansesenter. Kart og bestemmelser skal samsvare - man gir bestemmelser til de formålene det reguleres til på plankartet Ajourførte plandokumenter er gitt en konsistent fremstilling i forhold til omtale av de aktuelle formål som gis i plankartet/bestemmelser.

7 7 / 11 Forutsetningene for hvilke formål som er vist i plankart/bestemmelser er omtalt i planbeskrivelsen. 17 Grad av utnytting - fremstilling - Det må fremgå tydelig hvilke delområder som skal ha hvilke formål, byggehøyder og grad av utnytting. Fagetaten vil be om at grad av utnytting oppgis i %BRA, om man i tillegg ønsker å ta med BYA har vi ingen merknad til dette. Ajourførte plandokumenter oppgir grad av utnytting i %BRA. 18 Grad av utnytting - Fagetaten vil ta forbehold om vi kan anbefale en utnytting på inntil % BRA= 180 %, slik planforslaget nå etter vår beregning legger opptil. 1) Det er ønskelig at utnyttelsesgraden oppgis i %BRA. I denne forbindelsen ønsker vi å presisere i bestemmelsene hvordan er BRA fordeles i %BRA over bakken, %under bakken og % i biloppstillingsplasser. Vi vil også påpeke at %BRA blir forholdvis høy på grunn av at dette er beregnet i henhold til forskrift fra nr. 96, med ikraftredelse , hvor bl. annet, overdekket utearealer som helt eller delvis mangler vegger beregnes også med i %BRA. Siden bygget har en del utkraginger resulterer dette i en høy % BRA. 2) Det står i veilederen Grad av Utnytting, 3-6 Bruksareal (forskrift fra nr. 96, med ikraftredelse ) at "...For bygninger med etasjehøyde over 3m, beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3. m. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan." På grunn av type virksomhet, er det nødvendig at felles arealer er høyere enn 3m for å kunne ha bl. annet ventilasjonskanaler, sprinkelrør, osv. i himlingen. Derfor ønsker vi å ha i bestemmelsene at %BRA beregnes uten tillegg for høye etasjer. 3) I følge ovennevnte veileder, 3-8 Bruksareal under terreng, skal planbestemmelsene fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terrenget medregnes i grad av utnytting. Vi har tatt inn i bestemmelsene at en etasje regnes med som BRA under bakken må minst 70% av etasjen være under terreng. 19 Byggehøyde - Tilsvarende er vi skeptisk til byggehøyder som tilsvarer 9 etasjer. Vi har ingen holdepunkter i overordnet plan for å kunne anbefale slike byggehøyder i dette området. En vesentlig økning av byggehøyder må vurderes i en større sammenheng, her vil arbeidet med

8 8 / 11 en kommunedelplan for området og Avinors plan for utvidelse av flyplassterminalen kunne spille inn. Vårt holdepunkt for å fastholde forslaget om byggehøyde inntil 69 m o.h. er knyttet til de føringer Avinor har gitt i plansaken. 20 Parkeringsarealer i plankartet - Det er gitt bestemmelser til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. På plankartet fremgår det ikke hvor parkering tenkes plassert. Det må fremgå på hvilket areal parkering skal legges under bakken, skal vises på plankartet som formål under bakken. Det tegnes på kart hvilke arealer som avsettes som parkering med egen formål under bakken. 21 Parkeringsdekning - Parkeringsdekningen bør oppgis presist for de enkelte formål. Det bør ikke vises til en fremtidig situasjon, f.eks gjennomføring av bybane. Redegjørelse for behov av parkeringsplasser til foreslått nytt hotell i Lønningen ved Flesland, Bergen. Parkeringsvedtekter for Bergen Kommune forutsetter at i ytre by skal parkering for hoteller beregnes med 0,6 parkeringsplass per gjesterom, mens i indre by er beregningsgrunnlag satt til 0,4 plasser per gjesterom. Området hvor hotellet er foreslått er til å betrakte som indre by fra det tidspunktet reguleringsplanen for bybanen til Bergen Luftahavn Flesland er godkjent. Vi vil i det følge redegjøre for et antatt behov et slikt hotell vil ha med gitte beliggenhet. Det er forskjellige erfaringer med behov for parkering ved forskjellige hotellkategorier og beliggenhet. Tilgjengelighet til offentlige transportmidler er en viktig faktor i å fastsette behovet. Hotellkategori er også viktig. Ferie og fritid segmentet er ofte familie orientert og gjester kommer ofte i privatbiler Spa hoteller som inkluderer dagspa krever flere parkeringsplasser enn de som ikke har dette og hoteller nær flyplasser får mange av gjestene sine nettopp med fly. Et eksempel er Thon sitt hotell på Jessheim som ligger 5 min. fra Gardermoen flyterminal. Dette har 435 rom og 200 parkeringsplasser, det vil si, en kapasitet på 0,45 bil pr. gjesterom. Kapasiteten har per i dag ikke blitt fult ut utnyttet. Hotellet skal utvikles under begrepet konferansehotell og gjestene til et slik hotell vil komme med fly, kollektivtransport eller egen bil/innleid transport. De som kommer til Bergen med fly og skal til hotellet antas det at når hotellet ligger nært flyplassen vil de fleste spasere til hotellet. Tilbudet med kollektivtransport fra Bergen sentrum er rimelig god

9 9 / 11 når det gjelder buss. Det kjøres både rutebusser, flybusser og Bergen minibuss flere ganger hver time. Fra Flesland kai går det hurtigbåt til Austevoll, Sunnhordaland og til Stord - Haugesund og Stavanger. Det er også påbegynt regulering av bybane til Flesland, som vil bidra til å utvide tilbudt for kollektivtransport. Når det gjelder konferanse for samme bedrift/forening er det vanlig praksis å leie buss, og det er derfor viktig å ha noen parkeringsplasser for dette. De som ikke kommer i buss antas å bruke egen bil. Mange konferansehotell tar tilleggsbetaling for parkering og det er derfor vannlig å reise flere personer sammen i en bil for et arrangement. Videre er Bergen sentrum mye nærmere Flesland enn Oslo er fra Gardermoen og det er derfor mer selvfølgelig å benytte seg av kollektivtransport her. Samtidig er Oslo en vesentlig større flyplass enn Flesland og derved kan behovet for parkering reduseres proporsjonelt med dette. Det er rimelig å anta at det er få brukere av hotellet som oppsøker dette for å benytte restauranten eller andre servicefasiliteter alene, noesom ville vært situasjonen om hotellet lå i byen. Det er derfor rom- og kurs/ konferansekapasiteten som blir avgjørende for hvor mange som enhver tid befinner seg i bygget. Det vil også være naturlig at noen av de ansatte vil ha behov for parkeringsplass til daglig gjøremål. Det karakteristiske for flyplassen er nettopp tilgjengelighet for reisende med annet enn personbiler. Store flyplasser har normalt gode kollektive transporttilbud fordi kostkonsekvenser av å parkere privat biler er høye over lengre tid når en er på reise. Dagparkering er mer normalt for kortidsreiser og flyplassene har gode parkeringsfasiliteter for slik bruk. Dette er et forhold hotellet vil nytte godt av i spesielt belastede perioder. Å legge til rette for bruk av offentlig transport gir miljømessige gevinster. En synergi av dette er at hotellet kan fungere godt med et begrenset antall p- plasser med en slik beliggenhet. Ut i fra disse betraktingene mener vi at beregningsgrunnlaget for det foreslåtte hotellet kan ligge på 0,4 plasser pr. gjesterom og at dette er godt tilfredsstillende for å dekke det reelle behovet. 22 Avkjørsel vises i plankartet - Avkjørsel må vises på plankartet, det er ikke tilstrekkelig at plassering av denne skal fastsettes ved byggesaksbehandlingen. Vi viser til undervegsnotatet der dette er påpekt. Avkjørselspunktet er tegnet inn og riktig plassert i plankartet, ajourholdt illustrasjonsplanen. Utformingen av avkjørselen er gitt i eget vedlegg. 23 Plandokumentenes navn/id Planbeskrivelsen

10 10 / 11 - Planbeskrivelsen skal ha et navn identisk med navnet på plankart med tilhørende bestemmelser i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Som punkt Risiko- og sårbarhetsanalyse - I henhold til ny planlov 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse skal det gjennomføres ROS-analyser for alle planer som innebærer utbygging. Fagetaten kan ikke se at avsnittet 11.7 er i samsvar med de nye føringene for ROS-analyser. Vi vil vise til til Ot-prop nr 32. Denne presiserer betydningen av at ROSanalysen inngår som en viktig integrert premiss i planarbeidet, for at ROS-analysen skal få praktisk betydning i arbeidet. Et viktig formål med denne nye bestemmelsen er å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes en særskilt risiko. Det foreligger en egen ROS-analyse som har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomgang av sjekklisten for analysen, gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Analysen ligger ved her som eget vedlegg. Som grunnlag for den ligger tidligere referert VA-rammeplan, støyanalyse og trafikkanalyse. 25 Geoteknisk analyse I planbeskrivelsen s 50 foreslås det at rassikring skal vurdres gjennom byggesaken. Fagetaten vil vise til at planforslaget for hotell på Lønningen vil innebære en større utsprenging i en åsside. Dette antas å gi høye terrengskjæringer inn mot høydraget, som kan fremstå som betydelige landskapinngrep. Plandokumentene mangler nærmere beskrivelser av hvilke skjæringshøyder tiltaket vil medføre og hvilke eventuelle sikringstiltak dette kan utløse behov for. Fagetaten vil be om at det gjøres en rasrisikovurdering i forbindelse med plansaken som vedlegges saken til 1 gangs behandling. En slik vurdering må utføres av foretak med geologisk/ geoteknisk kompetanse. Eventuelle behov for sikring, kontroll av sikringstiltak som fremkommer i en slik vurdering, må innarbeides i plankart og bestemmelser. Likeledes må avbøtende tiltak i forhold til landskap, ferdsel og bygninger beskrives og innarbeides i plandokumentene. Det foreligger en egen geoteknisk analyse for planområde. Analysen ligger ved her som eget vedlegg. 26 Illustrasjoner Illustrasjoner - Det mangler terrengsnitt i øst-vest / nord-sør retning som viser planlagt hotell og næringsbygg i forhold til terrenget. Det er vist en

11 11 / 11 grov terrengskisse i planbeskrivelsen, s. 44. Fagetaten Det må leveres inn mer presise terrengsnitt, bla. gjennom nordre og søndre del av hotellbygget. Og et snitt som illustrer terrenginngrep slik kontorbygg er skissert. Snittene bør trekkes ut over plangrensen og vise terrengskråningen i øst samt gang-/ sykkelveg, trerekke og vegbane på vestsiden. -Vi ønsker også snitt gjennom hotellbygget parallelt med Lønningsvegen. Snittet må vise terrenghøyder langs vegen i dag og inn på nabotomtene i nord og sør. Refererer til punkt 14. Det er utarbeidet nødvendige snitt og perspektiver, basert på riktig kartgrunnlag. 27 Digitalt planmateriell Digitalt planmateriell Utover de formelle kravene som nevnt ovenfor om plankart i sosi-format minner vi ellers om at også øvrig planmateriale av hensyn til en rasjonell saksbehandling skal leveres på digital form (se Startpakke) når det er klart for behandling. Vi har nå mottatt flere av planillustrasjonene som jpgfiler. Vi vil viser til kravspesifikasjon ber om at disse leveres som pdf-filer, vi viser bl.a til kommentar til illustrasjonsplan. Riktig fil-formater leveres i henhold til startpakken. Vennlig hilsen Vidar Østerbø COWI AS Vedlegg: Plandokumenter

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Ytrebygda, gnr.110, bnr. 53 m. fl., Hotell - Lønningen, PlanID. 60770000 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD TILBAKEMELDINGSSKJEMA - GIS-KONTROLL Mal: BKDOK-2009-01229 Saksnr og arealplan-id Saksnr 201303945, Arealplan-ID 64210000 Plannavn FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD Plantype Detaljregulering Kontrollanledning

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

Rita Dora Olsen Rådgiver, Plan- og bygningsetaten

Rita Dora Olsen Rådgiver, Plan- og bygningsetaten Fra: Olsen, Rita Dora Sendt: 8. desember 2016 14:58 Til: Merete Lunde (merete@abo-ark.no) Kopi: Postmottak planogbygg Emne: VS: Tilbamedlinger på planmateriell. Trollskogen barnehage. Sak 201506034 Hei

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune Ringebu kommune ønsker en mest mulig enhetlig utforming av de reguleringsplaner som sendes inn til behandling. Ringebu kommune har derfor utarbeidet et veiledningsmateriale for utbyggere og forslagsstillere.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4 Sted Herredshuset Malvik kommune Tid Kl. 10.00-20.02.15 Tilstede: Forslagsstiller Lyngstad, Flasnes, Hognes Kommunen Referent Brovold, Kverkild,

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT 1 12015reguleringsplan200113B.doc Planbeskrivelse Reguleringsendring For del av SKALAND BOLIGFELT i Vefsn kommune Overhalla 20.01.13 For Siv. ing. Jan Lian AS Jan Lian 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Ytrebygda, gnr.110, bnr. 53 m. fl., Hotell - Lønningen, Plannummer Forslag til detaljregulering, 2.

Ytrebygda, gnr.110, bnr. 53 m. fl., Hotell - Lønningen, Plannummer Forslag til detaljregulering, 2. 504-10 Ytrebygda, gnr.110, bnr. 53 m. fl., Hotell - Lønningen, Plannummer 60770000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 211010 sak

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 02.07.2013 Saksnr.:

Detaljer

PLAN HOLEN, GBNR. 4/96 MFL GANGS BEHANDLING

PLAN HOLEN, GBNR. 4/96 MFL GANGS BEHANDLING PLAN 360 - HOLEN, GBNR. 4/96 MFL. - 2. GANGS BEHANDLING Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Stein Are Høviskeland Arkivsaknr.: 2013/1943-34 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/858 RAMMSMOEN-KVARTALET - 1. GANGSBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet 10.03.2016 Vedlegg 1. Planbeskrivelse, plan-id R85b, datert

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan. Plan nr

Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan. Plan nr Til grunneiere/naboer (se adresseliste i eget dokument) Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200005069/218 BBY - 5120 22.04.2010 AMBR Fana, Gnr. 40, Bnr. 55 m.fl., Skjoldnes boligområde, Reguleringsplan.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Bergenhus, gnr. 166 bnr. 188 mfl. Bellevue Nasjonal arealplan-id

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 16/1324-16/18808 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer