Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr oversending av plandokumenter til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr 110 - oversending av plandokumenter til behandling"

Transkript

1 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Pb Bergen COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr 53, bnr oversending av plandokumenter til behandling Viser til forslag til endret reguleringsplan for Lønningen industriområde - konferansehotell, kontorer oversendt 9. September 2009 og til Bergen kommune sine merknader til innsendt planmateriell mottatt 20. Oktober Dato 18. november 2009 Deres ref Vår ref /vos Vi takker for konstruktive merknader på tidligere innsendt planmatereiale. Vi har nå gjennomgått dette og legger her frem endret forslag i tråd med deres merknader. Vi legger dette frem punktvis med referanse til deres brev. Noen av endringene er så omfattende at de bare er stikkordsmessig kommentert og lagt ved som egne vedlegg. Punktene er innarbeidet i planmateriellet og nytt ajourført planmateriell oversendes samtidig med dette brevet. Punktvis gjennomgang (Bergen kommune sine merknader i ramme) Punktvis gjennomgang (Bergen kommune sine merknader i ramme) Punkt side 1 DWG-/SOSI-filformat Geodetisk grunnlag SOSI-filformat (versjon 4.1) Planens navn og ID Illustrasjonsplan - filformat Trase bybane, byggegrenser og plangrense Vegstandard Byggegrenser Overordnet grønnstruktur i planframlegget Grønn nord-sør akse Gjennomgående turdrag Terrengsnitt, krav til opparbeidelse av terreng Plandokumentenes navn og ID Aktuelle formål i plandokumentene Grad av utnytting - fremstilling Grad av utnytting... 7 Foretaksregisteret: NO MVA C:\Documents and Settings\VOS\Desktop\Konferansehotell Lønningen\BRE_innsendt_regplan_etter_merknader.DOCX

2 2 / Byggehøyde Parkeringsarealer i plankartet Parkeringsdekning Avkjørsel vises i plankartet Plandokumentenes navn/id Risiko- og sårbarhetsanalyse Geoteknisk analyse Illustrasjoner Digitalt planmateriell Vedlegg: Plandokumenter DWG-/SOSI-filformat Plankart (jf Startpakken / MD s veileder) - For nye versjoner av SOSI (4.1) og tegneregler for plankart etter PBL2008 henvises til følgende link: BL/ Nytt plankart vil oversendes som SOSI-filformat (versjon 4.1). Det blir lagt ved dokumentert kontroll av filene. 2 Geodetisk grunnlag - Det ser ut til plankartet er levert med geodetiske grunnlaget er Bergenshalvøen, jf plankartets tegnforklaring. Vi gjør oppmerksom på at det etter hvert er flere år siden Bergen kommune vedtok å forlate Bergenshalvøen. Det fremkommer en feil opplysning i tidligere oversendt plankarts tittelfelt. Riktig geodetisk grunnlag er UTM euref89. Dette er nå rettet, ajourførte plandokumenter oversendes i egne sending. 3 SOSI-filformat (versjon 4.1) - Fagetaten kan ikke se å ha mottatt plankartet i dwg-/sosi-format. Dette må innsendes snarest, med kopi til etat for plan og geodata ( ). Fristen på 12 uker etter plan- og bygningsloven begynner ikke å løpe før forslagsstiller har framlagt et datasett som er korrekt i henhold til de nye nasjonale kravene, jf 10 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Nytt plankart vil oversendes som SOSI-filformat (versjon 4.1). Det blir lagt ved dokumentert kontroll av filene. 4 Planens navn og ID - Plankartet skal gis et navn i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og

3 3 / 11 planforskriften). Bydel, Gnr, bnr, plannavn ( Hotell -Lønningen ). Dette skal være identisk med navnet på tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Plandokumentene gis en enhetlig benevnelse. Nasjonal ID gis av Bergen kommune når saken tas opp til behandling. BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr. 110, bnr. 53 Saksnummer: Illustrasjonsplan - filformat - Det følger en retningsgivende illustrasjonsplan til plankartet. Denne må leveres inn i pdf-format. Jpg-formatet vi hittil har mottatt viser kun et utsnitt av planen, tegnforklaringsfelt mangler. Illustrasjonsplan leveres i pdf-format med tilhørende informasjon i ajourført planmateriell. Dette vil ligge ved planbeskrivelsen som et eget tilrettelagt vedlegg - pdf-filer. 6-8 Trase bybane, byggegrenser og plangrense - Fagetaten har forelagt innlevert prinsippskisse for veg og bybane for bybanekontoret. De svarer at de tidlig neste år ( 2010) vil melde oppstart av regulering av bybanen til Flesland. Frem til dette skal det jobbes med løsninger og det er fortsatt aktuelt å ha traseer forbi "Hotell- Lønningen " (tidl. " Vingen"). - Bybanekontoret fraråder at byggegrenser for hotellbygg kommer for nært veien. Det anbefales å holdefast ved opprinnelig byggegrense, siden bybanen kan trenge areal i dette snittet og at det er ikke sikkert at det lar seg løse så lett som det nå er foreslått i vedlegg til plankartet. Fagetaten slutter seg til bybanekontorets vurdering. - Fagetaten finner det uheldig at all offentlig infrastruktur foreslås lagt utenfor plangrensen, man skyver alle felles løsninger over på naboeiendommene i vest. Planlagt hotell med eventuell konferansedel kan i seg selv utløse behov for oppgradering av vegstandarden i området. Fagetaten vil komme tilbake til en vurdering av de trafikkanalysene som foreligger i planbeskrivelsen. Byggegrensen er justert i samsvar med tilbakemeldingen fra Fagetaten. Ajourført planmateriell inneholder et vedlegg som viser at der er tilstekkelig areal til Bybanen. Det vil si at noe av fellesarealet for offentlig infrastruktur kan legges delvis inn på tomten gnr 110, bnr 53. Det er godtgjort i planarbeidet at bybane i tillegg til kommunal veg

4 4 / 11 og fortau er sikret plass i forhold til andre tiltak i område (bygninger). Dagens offentlige infrastruktur vil ikke bli berørt av tiltaket, med unntak av avkjørselspunktet. Det er således ikke behov for å utvide planområde. Endringer av offentlig infrastruktur i forbindelse med bybanen tas opp i eget reguleringsarbeid. Dersom kommuneplanens trase for bybanen forbi gnr 110, bnr 53 blir gjort gjeldende, skjer dette ved en egen reguleringsplan. Planarbeidet for hotelltomten vil ikke være til hinder for senere regulerings av bybanen og annen off infrastruktur. 9 Vegstandard - Lønningsvegen fram flyplassen, med kjøreveg, gang-sykkelveg, parkbelte og eventuell bybane utgjør hovedaksen i infrastrukturaksen i området, der det grønne parkbeltet er et viktig estetisk og sammenbindende element. Hensynet til denne aksen må ivaretas og oppgradering av vegstandard med mer, må påregnes. Vedlagt trafikkanalyse for tiltaket dokumenterer ingen behov for oppgradering av vegstandard mv. Trafikkanalysen bygger på et tidligere konsept som innebærer tiltak som genererer større trafikkmengder enn det som nå foreslås. Vi ser ikke behov for å dokumentere dette ytterligere, da trafikkmengdene tilnyttet nytt konsept er redusert. Type trafikk vil være den samme etter at konseptet er endret. Det reguleres en avkjørsel til tomten. Avkjørselen er vist i plankartet med sin endelige fastsatte plassering. Det sikres redningsarealer i tilknytning til tiltaket. 10 Byggegrenser - På bakgrunn av ovennevnte kan fagetaten ikke anbefale at byggegrensen settes 5 meter fra plangrensen, som er en reduksjon i forhold gjeldende plan som har ca 10 meters byggegrense. Vi ber om at planen justeres slik at byggegrensen i gjeldende plan som minimum beholdes. Denne byggegrensen samsvarer også i stor grad med den opparbeidede grønne alleen og gang-sykkelvegen som går langs planområdet i dag. De øvrige utbygde næringstomtene har forholdt seg til denne byggeavstanden mot veg. Vi har endret byggegrensene i tråd med Fagetaten sin merknad.. Opparbeidet grønn alle og gang-sykkelveg berøres ikke av planarbeidet på annen måte enn at avkjørselen til hotelltomten krysser gang-sykkelvegen i et punkt. 11 Overordnet grønnstruktur i planframlegget - Vi minner videre om at det i undervegsmøtenotat for møte den , ble trukket frem at det er behov for å sikre gjennomgående grøntakser også øst-vest i Lønningen-området. Det er fortsatt aktuelt å

5 5 / 11 sikre den grønne forbindelsen forbi Lønningstjern sør for flyplassen, denne fører helt ned mot sjøen. Dette fremgår ikke tydelig på temakart grøntstruktur til kommuneplanen, men er et landskapselement som andre reguleringsplaner i området har forholdt seg til. Det er ikke noe naturlig turdrag i vest-øst-retning i tilknytning til tomten ut over det som er etablert sør i planområde. Det etableres likevel arealer nord på tomten (byggegrensa trekkes 10 m inn på tomten i nord) slik at uteoppholdsarealer kan etableres. Disse arealene kan nås umiddelbart fra gang-sykkelsystemet langs tomten eller være utgangspunkt for opphold og gjennomgang i nærliggende natur-arealer nord - nord/aust for tomten. Her vises til vedlagte illustrasjonsmateriell som viser mulig bruk av arealet nord i planområde. 12 Grønn nord-sør akse - Fagetaten vil peke på at den grønne alleen i nord-syd retning i selve næringsområdet på Lønningen som dette planforslaget grenser til, vil krysses av en eller flere akser i øst-vest-retning. Fagetaten må derfor se hotelltomten i sammenheng med de øvrige pågående planene i området, dette gjelder bl.a Avinors plan for flyplassen og den offentlige kommunedelplanen som er igangsatt. Den grønne alleen og gang- og sykkelvegen som de refererer til, er ikke innenfor eiendommen, og går derfor ikke inn i dette i planområde. Vi viser til pkt 10 over.

6 6 / Gjennomgående turdrag - Fagetaten kan foreløpig slutte seg til foreslått grønn buffer/ turvegtrase langs planens sørgrense, men vi mener det også bør settes av en buffer mot naboeiendommen på nordsiden av hotelltomten. Her foreslås det en en byggegrense på kun 2 meter, fagetaten mener det bør være avstand som tilsvarer byggegrensen mot Lønningsvegen. Her viser vi til vår konklusjon i punkt 11 over. 14 Terrengsnitt, krav til opparbeidelse av terreng - Vi vil også bemerke at det er en høydeforskjell mellom planområdet og tomtearalet på nordsiden, som ligger på et utplanert platå noen meter høyere enn hotelltomten. Vi savner en snitt/illustrasjoner som viser hvodan overgangen mellom disse kan opparbeides. Plan- bestemmelser kan si noe om hvordan terrenget skal opparbeides. Det er utarbeidet snitt som avklarer høydene i nåværende og fremtidig terreng med tanke på opparbeidelse av arealene. Vi viser til vedlegg til planbeskrivelsen. 15 Plandokumentenes navn og ID Planbestemmelser (jf Startpakken / kommunens mal for planbestemmelser) Planbestemmelsene skal ha et navn identisk med navnet på plankart og beskrivelse et navn i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon Entydig navn/identitet på planmateriellet blir gjennomgående BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan Ytrebygda, Hotell - Lønningen, gnr. 110, bnr. 53 Saksnummer: Nasjonal planid tildeles av kommunen. 16 Aktuelle formål i plandokumentene - I bestemmelse 2 for bebyggelse og anlegg, er det tatt med flere formål/underformål enn de formålene planbeskrivelsen beskriver. Fagetaten vil bemerke at plankart og bestemmelser skal kun omfatte de hovedformål og underformål som faktisk foreslås i planforslaget, hotell, kontor, konferansesenter. Kart og bestemmelser skal samsvare - man gir bestemmelser til de formålene det reguleres til på plankartet Ajourførte plandokumenter er gitt en konsistent fremstilling i forhold til omtale av de aktuelle formål som gis i plankartet/bestemmelser.

7 7 / 11 Forutsetningene for hvilke formål som er vist i plankart/bestemmelser er omtalt i planbeskrivelsen. 17 Grad av utnytting - fremstilling - Det må fremgå tydelig hvilke delområder som skal ha hvilke formål, byggehøyder og grad av utnytting. Fagetaten vil be om at grad av utnytting oppgis i %BRA, om man i tillegg ønsker å ta med BYA har vi ingen merknad til dette. Ajourførte plandokumenter oppgir grad av utnytting i %BRA. 18 Grad av utnytting - Fagetaten vil ta forbehold om vi kan anbefale en utnytting på inntil % BRA= 180 %, slik planforslaget nå etter vår beregning legger opptil. 1) Det er ønskelig at utnyttelsesgraden oppgis i %BRA. I denne forbindelsen ønsker vi å presisere i bestemmelsene hvordan er BRA fordeles i %BRA over bakken, %under bakken og % i biloppstillingsplasser. Vi vil også påpeke at %BRA blir forholdvis høy på grunn av at dette er beregnet i henhold til forskrift fra nr. 96, med ikraftredelse , hvor bl. annet, overdekket utearealer som helt eller delvis mangler vegger beregnes også med i %BRA. Siden bygget har en del utkraginger resulterer dette i en høy % BRA. 2) Det står i veilederen Grad av Utnytting, 3-6 Bruksareal (forskrift fra nr. 96, med ikraftredelse ) at "...For bygninger med etasjehøyde over 3m, beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3. m. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan." På grunn av type virksomhet, er det nødvendig at felles arealer er høyere enn 3m for å kunne ha bl. annet ventilasjonskanaler, sprinkelrør, osv. i himlingen. Derfor ønsker vi å ha i bestemmelsene at %BRA beregnes uten tillegg for høye etasjer. 3) I følge ovennevnte veileder, 3-8 Bruksareal under terreng, skal planbestemmelsene fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terrenget medregnes i grad av utnytting. Vi har tatt inn i bestemmelsene at en etasje regnes med som BRA under bakken må minst 70% av etasjen være under terreng. 19 Byggehøyde - Tilsvarende er vi skeptisk til byggehøyder som tilsvarer 9 etasjer. Vi har ingen holdepunkter i overordnet plan for å kunne anbefale slike byggehøyder i dette området. En vesentlig økning av byggehøyder må vurderes i en større sammenheng, her vil arbeidet med

8 8 / 11 en kommunedelplan for området og Avinors plan for utvidelse av flyplassterminalen kunne spille inn. Vårt holdepunkt for å fastholde forslaget om byggehøyde inntil 69 m o.h. er knyttet til de føringer Avinor har gitt i plansaken. 20 Parkeringsarealer i plankartet - Det er gitt bestemmelser til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. På plankartet fremgår det ikke hvor parkering tenkes plassert. Det må fremgå på hvilket areal parkering skal legges under bakken, skal vises på plankartet som formål under bakken. Det tegnes på kart hvilke arealer som avsettes som parkering med egen formål under bakken. 21 Parkeringsdekning - Parkeringsdekningen bør oppgis presist for de enkelte formål. Det bør ikke vises til en fremtidig situasjon, f.eks gjennomføring av bybane. Redegjørelse for behov av parkeringsplasser til foreslått nytt hotell i Lønningen ved Flesland, Bergen. Parkeringsvedtekter for Bergen Kommune forutsetter at i ytre by skal parkering for hoteller beregnes med 0,6 parkeringsplass per gjesterom, mens i indre by er beregningsgrunnlag satt til 0,4 plasser per gjesterom. Området hvor hotellet er foreslått er til å betrakte som indre by fra det tidspunktet reguleringsplanen for bybanen til Bergen Luftahavn Flesland er godkjent. Vi vil i det følge redegjøre for et antatt behov et slikt hotell vil ha med gitte beliggenhet. Det er forskjellige erfaringer med behov for parkering ved forskjellige hotellkategorier og beliggenhet. Tilgjengelighet til offentlige transportmidler er en viktig faktor i å fastsette behovet. Hotellkategori er også viktig. Ferie og fritid segmentet er ofte familie orientert og gjester kommer ofte i privatbiler Spa hoteller som inkluderer dagspa krever flere parkeringsplasser enn de som ikke har dette og hoteller nær flyplasser får mange av gjestene sine nettopp med fly. Et eksempel er Thon sitt hotell på Jessheim som ligger 5 min. fra Gardermoen flyterminal. Dette har 435 rom og 200 parkeringsplasser, det vil si, en kapasitet på 0,45 bil pr. gjesterom. Kapasiteten har per i dag ikke blitt fult ut utnyttet. Hotellet skal utvikles under begrepet konferansehotell og gjestene til et slik hotell vil komme med fly, kollektivtransport eller egen bil/innleid transport. De som kommer til Bergen med fly og skal til hotellet antas det at når hotellet ligger nært flyplassen vil de fleste spasere til hotellet. Tilbudet med kollektivtransport fra Bergen sentrum er rimelig god

9 9 / 11 når det gjelder buss. Det kjøres både rutebusser, flybusser og Bergen minibuss flere ganger hver time. Fra Flesland kai går det hurtigbåt til Austevoll, Sunnhordaland og til Stord - Haugesund og Stavanger. Det er også påbegynt regulering av bybane til Flesland, som vil bidra til å utvide tilbudt for kollektivtransport. Når det gjelder konferanse for samme bedrift/forening er det vanlig praksis å leie buss, og det er derfor viktig å ha noen parkeringsplasser for dette. De som ikke kommer i buss antas å bruke egen bil. Mange konferansehotell tar tilleggsbetaling for parkering og det er derfor vannlig å reise flere personer sammen i en bil for et arrangement. Videre er Bergen sentrum mye nærmere Flesland enn Oslo er fra Gardermoen og det er derfor mer selvfølgelig å benytte seg av kollektivtransport her. Samtidig er Oslo en vesentlig større flyplass enn Flesland og derved kan behovet for parkering reduseres proporsjonelt med dette. Det er rimelig å anta at det er få brukere av hotellet som oppsøker dette for å benytte restauranten eller andre servicefasiliteter alene, noesom ville vært situasjonen om hotellet lå i byen. Det er derfor rom- og kurs/ konferansekapasiteten som blir avgjørende for hvor mange som enhver tid befinner seg i bygget. Det vil også være naturlig at noen av de ansatte vil ha behov for parkeringsplass til daglig gjøremål. Det karakteristiske for flyplassen er nettopp tilgjengelighet for reisende med annet enn personbiler. Store flyplasser har normalt gode kollektive transporttilbud fordi kostkonsekvenser av å parkere privat biler er høye over lengre tid når en er på reise. Dagparkering er mer normalt for kortidsreiser og flyplassene har gode parkeringsfasiliteter for slik bruk. Dette er et forhold hotellet vil nytte godt av i spesielt belastede perioder. Å legge til rette for bruk av offentlig transport gir miljømessige gevinster. En synergi av dette er at hotellet kan fungere godt med et begrenset antall p- plasser med en slik beliggenhet. Ut i fra disse betraktingene mener vi at beregningsgrunnlaget for det foreslåtte hotellet kan ligge på 0,4 plasser pr. gjesterom og at dette er godt tilfredsstillende for å dekke det reelle behovet. 22 Avkjørsel vises i plankartet - Avkjørsel må vises på plankartet, det er ikke tilstrekkelig at plassering av denne skal fastsettes ved byggesaksbehandlingen. Vi viser til undervegsnotatet der dette er påpekt. Avkjørselspunktet er tegnet inn og riktig plassert i plankartet, ajourholdt illustrasjonsplanen. Utformingen av avkjørselen er gitt i eget vedlegg. 23 Plandokumentenes navn/id Planbeskrivelsen

10 10 / 11 - Planbeskrivelsen skal ha et navn identisk med navnet på plankart med tilhørende bestemmelser i samsvar med 9 i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Som punkt Risiko- og sårbarhetsanalyse - I henhold til ny planlov 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse skal det gjennomføres ROS-analyser for alle planer som innebærer utbygging. Fagetaten kan ikke se at avsnittet 11.7 er i samsvar med de nye føringene for ROS-analyser. Vi vil vise til til Ot-prop nr 32. Denne presiserer betydningen av at ROSanalysen inngår som en viktig integrert premiss i planarbeidet, for at ROS-analysen skal få praktisk betydning i arbeidet. Et viktig formål med denne nye bestemmelsen er å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes en særskilt risiko. Det foreligger en egen ROS-analyse som har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomgang av sjekklisten for analysen, gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Analysen ligger ved her som eget vedlegg. Som grunnlag for den ligger tidligere referert VA-rammeplan, støyanalyse og trafikkanalyse. 25 Geoteknisk analyse I planbeskrivelsen s 50 foreslås det at rassikring skal vurdres gjennom byggesaken. Fagetaten vil vise til at planforslaget for hotell på Lønningen vil innebære en større utsprenging i en åsside. Dette antas å gi høye terrengskjæringer inn mot høydraget, som kan fremstå som betydelige landskapinngrep. Plandokumentene mangler nærmere beskrivelser av hvilke skjæringshøyder tiltaket vil medføre og hvilke eventuelle sikringstiltak dette kan utløse behov for. Fagetaten vil be om at det gjøres en rasrisikovurdering i forbindelse med plansaken som vedlegges saken til 1 gangs behandling. En slik vurdering må utføres av foretak med geologisk/ geoteknisk kompetanse. Eventuelle behov for sikring, kontroll av sikringstiltak som fremkommer i en slik vurdering, må innarbeides i plankart og bestemmelser. Likeledes må avbøtende tiltak i forhold til landskap, ferdsel og bygninger beskrives og innarbeides i plandokumentene. Det foreligger en egen geoteknisk analyse for planområde. Analysen ligger ved her som eget vedlegg. 26 Illustrasjoner Illustrasjoner - Det mangler terrengsnitt i øst-vest / nord-sør retning som viser planlagt hotell og næringsbygg i forhold til terrenget. Det er vist en

11 11 / 11 grov terrengskisse i planbeskrivelsen, s. 44. Fagetaten Det må leveres inn mer presise terrengsnitt, bla. gjennom nordre og søndre del av hotellbygget. Og et snitt som illustrer terrenginngrep slik kontorbygg er skissert. Snittene bør trekkes ut over plangrensen og vise terrengskråningen i øst samt gang-/ sykkelveg, trerekke og vegbane på vestsiden. -Vi ønsker også snitt gjennom hotellbygget parallelt med Lønningsvegen. Snittet må vise terrenghøyder langs vegen i dag og inn på nabotomtene i nord og sør. Refererer til punkt 14. Det er utarbeidet nødvendige snitt og perspektiver, basert på riktig kartgrunnlag. 27 Digitalt planmateriell Digitalt planmateriell Utover de formelle kravene som nevnt ovenfor om plankart i sosi-format minner vi ellers om at også øvrig planmateriale av hensyn til en rasjonell saksbehandling skal leveres på digital form (se Startpakke) når det er klart for behandling. Vi har nå mottatt flere av planillustrasjonene som jpgfiler. Vi vil viser til kravspesifikasjon ber om at disse leveres som pdf-filer, vi viser bl.a til kommentar til illustrasjonsplan. Riktig fil-formater leveres i henhold til startpakken. Vennlig hilsen Vidar Østerbø COWI AS Vedlegg: Plandokumenter

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Ytrebygda, gnr.110, bnr. 53 m. fl., Hotell - Lønningen, PlanID. 60770000 Saksnummer

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune Ringebu kommune ønsker en mest mulig enhetlig utforming av de reguleringsplaner som sendes inn til behandling. Ringebu kommune har derfor utarbeidet et veiledningsmateriale for utbyggere og forslagsstillere.

Detaljer

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget

Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4. Planstatus og overordnede premisser/krav for området og forslaget Referat oppstartsmøte vedr. Detaljregulering for Granholtvegen 4 Sted Herredshuset Malvik kommune Tid Kl. 10.00-20.02.15 Tilstede: Forslagsstiller Lyngstad, Flasnes, Hognes Kommunen Referent Brovold, Kverkild,

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-2224/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 10.02.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg Møtedato

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT 1 12015reguleringsplan200113B.doc Planbeskrivelse Reguleringsendring For del av SKALAND BOLIGFELT i Vefsn kommune Overhalla 20.01.13 For Siv. ing. Jan Lian AS Jan Lian 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLANEN FOR LYDERHORNSLIEN SØR - FELLES AVKJØRSEL MERKET Fe1- PLANID: , SAKSNR.

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLANEN FOR LYDERHORNSLIEN SØR - FELLES AVKJØRSEL MERKET Fe1- PLANID: , SAKSNR. Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon Private planer Os, den 28.05.2014 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLANEN FOR LYDERHORNSLIEN SØR - FELLES AVKJØRSEL MERKET Fe1- PLANID:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass.

Krav om. med 65/622 65/763 65/1350 65/1358 26/1195 65/1181 65/1180. Om planområdet. rette for. parkeringsplass. Høringsparter Namsos 11.10.2013 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Pb 435 sentrum, 7801 Namsos Tlf 916 21 9209 905 90 420 post@jonark.no jonark.no NO 992 618 590 MVA OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 Bergen KOmmune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 26.06.15 SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 I forbindelse med at det søkes om riving av deler

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Skavabakken, Stange kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Skavabakken, Stange kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skavabakken PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Skavabakken, Stange kommune Dato: 01.06.2007 Sist revidert: 08.06.2007 1.0. Bakgrunn for planarbeidet Det aktuelle arealet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer