HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel."

Transkript

1 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bestolife 4010NM Smøremiddel Nasjonal produsent/importør Foretak BESTOLIFE Corporation Adresse 2777 Stemmons Freeway, Suite 1800, Dallas Postnr./sted Texas Land USA E-post Internett Telefon (214) Faks +1 (214) Navn E-post Tlf. (arb.) Land Colin W. Rumsey +44(0)1379- UK Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonen Døgnåpent 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HELSE Kan irritere øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. BRANN OG EKSPLOSJON Ikke brannfarlig, men brennbar. MILJØ Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 titandioksid % Ikke Merkepliktig 7 2 kalsiumoksid % Ikke Merkepliktig 3 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette nafteniske; baseolje - uspesifisert % Ikke Merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER DMSO - innhold < 3%, IP 346/92. 1 / 6

2 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 4. FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. HUDKONTAKT Vask huden med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen med vann. Drikk et par glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Kan slokkes med vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid. UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Ikke bruk direkte vannstråle. BRANNSLUKKINGSMETODER Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Hvis mulig bekjempes brannen fra beskyttet posisjon. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Ikke brannfarlig, men brennbar. Ved brann dannes: Karbonoksider (COx). Kalsiumoksider. Titanoksider. Fluorid. Silisiumoksider. Magnesiumoksider. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Dem opp eller absorber væskesøl med sand, jord eller annet egnet materiale. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) for destruksjon. Mindre spill tørkes opp. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør med såpe og vann eller vaskemiddelsløsning. 2 / 6

3 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr. OPPBEVARING Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Sørg for god ventilasjon. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅNDEDRETTSVERN Åndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (evt. friskluftmaske). ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. HÅNDVERN Beskyttelseshansker (nitrilgummi). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte! ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. oljedamp - 8 timer 50, titandioksid timer 5, kalsiumoksid timer 2, T oljetåke 8 timer 1, ANBEFALTE OVERVÅKINGSPROSEDYRER Ved eksponeringskontroll vurder egnet prøvetakingsmetode, og om stasjonær eller mobil prøvetaking er mest hensiktsmessig. 3 / 6

4 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet Pasta. Grå. Fett. Oljelukt. Ikke løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Smeltepunkt 288 C Flammepunkt 202 C ASTM D 92, C.O.C. Tetthet 1200 kg/m³ Spesifikk tetthet (vann =1) 1,2 Relativ damtetthet (luft=1) >1 Relativ fordampningshastighet <1 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Holdes unna varme, gnist og åpen ild. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterke syrer. Sterkt oksiderende stoff. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE INNÅNDING Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Høye konsentrasjoner kan gi irritasjon i luftveiene. HUDKONTAKT Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden. ØYEKONTAKT Kan irritere øynene. Kan gi rødhet, hevelse, verk og rennende øyne. SVELGING Fortæring av store mengder kan gi magesmerter, kvalme og diaré. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Langvarig eller gjentatt kontakt i kombinasjon med manglende hygiene kan forårsake hudproblemer i form av hudbetennelse, eksem og oljeakne. 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET Produktet er ikke vannløselig og forventes derfor ha lav mobilitet i jord. 4 / 6

5 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Langsomt biologisk nedbrytbart. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Bioakkumulering er ikke sannsynlig. ANDRE SKADEVIRKNINGER Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjærdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. KONKLUSJON Langsomt biologisk nedbrytbart. Bioakkumulering er ikke sannsynlig. Må ikke slippes ut i avløp, drikkevanntilgang eller mark. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Fjerning av emballasje: All emballasje bør tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes. AVFALLSGRUPPER EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: avfall som ikke er spesifisert andre steder. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert ANNEN INFORMASJON Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING titandioksid (1-5 %), kalsiumoksid (1-5 %), destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette nafteniske; baseolje - uspesifisert (30-60 %) 5 / 6

6 HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 504G Erstatter dato: Bestolife 4010NM S-SETNINGER S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. REFERANSER Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005). Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005), liste over farlige stoffer (Stofflisten). Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2005). Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall (2006). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren, ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS INFORMASJONSKILDER Komposisjon og datablad fra leverandør LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Databladet er kvalitetssikret av Chemtox i henhold til kravene i norsk regelverk. Chemtox har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000. Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristine Drange Monica Aulie Chemtox har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Kristine Drange Utarbeidelse HMSD er utarbeidet av Foretak Chemtox Norge AS Postnr./sted 4313 Sandnes Land Norway E-post Internett Telefon Faks / 6

7 CFR-8L Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD CFR-8L Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn CFR-8L 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Sementeringskjemikalie Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Halliburton AS Postadresse Eldfiskvegen 1 Postnr Poststed Stavanger Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Unn Endresen 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering merknader Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ikke klassifisert. Klassifisering merknader CLP Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert Etikettinformasjon Annen merkeinformasjon Ikke merkepliktig. 2.3 Andre farer PBT / vpvb PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentkommentarer Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

8 CFR-8L Side 2 av 6 Øyekontakt Svelging alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Produktet kan irritere huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Kan irritere øynene og kan forårsake rødhet og svie. Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Avgir brennbare gasser ved oppvarming. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Svovelholdige gasser (SOx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se seksjon 13). Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Skift tilsølte klær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres i tett lukket beholder. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

9 CFR-8L Side 3 av 6 Råd angående samlagring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Lagres adskilt fra: Oksidasjonsmidler. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Egnede hansker Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Annen informasjon Inneholder ingen stoffer med administrative normer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Nitrilgummi. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller. Normale arbeidsklær. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Brun - Svart Lukt Karakteristisk Kommentarer, Luktgrense ph (bruksløsning) Verdi: 9,5-11,3 Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: -7 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 100 C Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Kommentarer, Eksplosjonsgrense Damptrykk Verdi: < 18 mmhg Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Verdi: 1,17-1,20 Kommentarer, Relativ tetthet Spesifikk gravitet. Løselighet i vann Løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

10 CFR-8L Side 4 av 6 Fysikalske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ingen kjente Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Kroniske effekter Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. Kan virke lett irriterende. Moderat irriterende. Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kroniske effekter er ikke kjent. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Verdi: > 1006 mg/l Testmetode: LC50 Fisk, art: Scophthalmus maximus juvenile Test referanse: Sulfonert organisk polymer Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

11 CFR-8L Side 5 av 6 Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Økotoksisitet Verdi: 2480 mg/l Testmetode: EC50 Alge, art: Skeletonema costatum Test referanse: Sulfonert organisk polymer Verdi: 2200 mg/l Testmetode: LC50 Daphnia, art: Acartia tonsa Test referanse: Sulfonert organisk polymer Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktet er ikke lett bionedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke. Sulfonert organisk polymer: logpow < Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer. Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Nei Avfallskode EAL EAL: annet organisk avfall enn det nevnt i Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Kommentar Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN varenavn Kommentar Ikke relevant Transport fareklasse Kommentar Ikke relevant Emballasjegruppe Kommentar Ikke relevant Miljøfarer Kommentar Ikke relevant Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

12 CFR-8L Side 6 av 6 Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) datert Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Brukte forkortelser og akronymer Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Halliburton. Seksjoner som er endret fra forrige versjon: Nytt format. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Halliburton AS Teknologisk Institutt as v/ Bente Frogner Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

13 ERIFON CLS 40 Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD ERIFON CLS Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn ERIFON CLS 40 Kjemikaliets bruksområde Brukes i lukkede systemer i forbindelse med "Blow Out Prevention" (BOP) innen offshore olje og gass industri. Nedstrømsbruker Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land MacDermid Offshore Solutions Cale Lane, New Springs, Wigan, Lancashire, UK WN2 1JR Wigan UK Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Phil Lea; Louise Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Jan Christiansen Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering Farebeskrivelse Xn; R22 Helse: Farlig ved svelging. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold 1,2-etandiol CAS-nr.: Xn; R % EC-nr.: (dimetylamino)-2-metylpropan-1-ol CAS-nr.: Xn; R22, R36/ % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

14 ERIFON CLS 40 Side 2 av 4 Komponentkommentarer Inneholder vann, glykol og additiver. Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Vask tilsølt tøy før det brukes. Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege øyeblikkelig! 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum. Produktet er ikke brennbart. Ved brann dannes karbonoksider og delvis oksiderte fragmenter av produktets hovedingredienser. Nitrogenoksider. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. Sikkerhetstiltak for å beskytte Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. miljø Metoder til opprydding og rengjøring Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Små mengder spyles til avløp med mye vann. Skyll tilsølt område med store mengder vann. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Unngå kontakt med huden og øynene. Lagres tørt. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Lagres fortrinnsvis på et eget område. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år 1,2-Etandiol (Etylenglykol (damp)) CAS-nr.: EC-nr.: Etylenglykol (støv) CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontroll Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) 8 t.: 25 ppm, HT t.: 10 mg/m3, H1) 2007 Normalt ikke nødvendig. Bruk maske med filter P2 ved aerosoldannelse. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren eller nitril. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Det oppgitte verneutstyr er

15 ERIFON CLS 40 Side 3 av 4 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Svak. Amin. Farge Lys gul. Svakt farget. Løselighet i vann Fullstendig blandbar. Løselighet i fett Delvis løselig i fett og oljer. Relativ tetthet Verdi: 1,074 Kommentarer: 15,6 C Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: 100 C ph (handelsvare) Verdi: 9,8 Kommentarer: 20 C Damptrykk Verdi: 2,40 KN.m-2 Viskositet Verdi: ~ 4 cst Kommentarer: 20 C 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Andre toksikologiske data veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ingen spesielle. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. 1,2-etandiol: Dødelig dose for menneske oppgis være 1-2 gram/kg kroppsvekt eller ca 100 ml for en voksen person. Øvrige helsefareopplysninger Innånding Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Arvestoffskader Moderat irriterende. 1,2 etandiol kan opptas gjennom huden. Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet og kløe. Moderat irriterende. Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. 1,2-Etandiol (etylenglykol) er farlig ved svelging. Kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. Inntak over lang tid kan forårsake skade på nyrer og lever. Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent. Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent. Effekter på fosterutvikling er ikke kjent. Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent. Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Miljøopplysninger, konklusjon Ikke ansett for å være miljøfarlig. Løselig i vann. Er lett biologisk nedbrytbar. Forventes ikke å bioakkumulere. Produktet regnes ikke som miljøskadelig. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL EAL: organisk avfall som inneholder farlige stoffer Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

16 ERIFON CLS 40 Side 4 av 4 NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon 7042 Organisk avfall uten halogen Ja Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Sammensetning på merkeetiketten 1,2-etandiol: % R-setninger R22 Farlig ved svelging. S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. Deklarasjonsnr. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Under anmeldelse 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R22 Farlig ved svelging. R36/38 Irriterer øynene og huden. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. MacDermid Offshore Solutions Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

17 Endret Revisjon 3 Erstatter dato DATABLADNR SIKKERHETSDATABLAD GLYDRIL* SYSTEM PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn GLYDRIL* SYSTEM 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker borevæske system 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Produsent 1.4. Nødtelefon Schlumberger Norge AS Division: M-I SWACO P.O. Box 403 N-4067 Stavanger Norge Giftinfo. (24hour): M-I SWACO A Schlumberger Company Woodlands Drive, Kirkhill Industrial Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0GW. Scotland, UK T=+44(0) F=+44(0) = (24 Hour) Australia , Asia Pacific , China , Europe +44 (0) , Middle East and Africa +44 (0) , New Zealand , USA PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1999/45) Skadevirkninger på mennesker Ikke klassifisert. Dette produktet inneholder små mengder kvarts, krystalinsk silika. IARC Monographs, Vol 68, 1997, konkluderer med at det er tilstrekkelig bevist at innåndet krystallinsk silika i form av kvarts eller krystobalitt fra yrkeskilde gir kreft til mennesker. IARC klassifiseringsgruppe 1. Pga. mengden og sammensetningen anses forgiftningsfaren å være liten Merkingselementer Risikosetninger Sikkerhetssetninger 2.3. Andre farer NC NC Ikke klassifisert. Ikke klassifisert. Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier. PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Blandinger 1 / 7

18 GLYDRIL* SYSTEM DATABLADNR VANN % CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548) Ikke klassifisert. KALIUMKLORID 10-30% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548) Ikke klassifisert. KALSIUMKARBONAT 0-30% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548) Ikke klassifisert. BARITT (Ba(SO4)) 0-30% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548) Ikke klassifisert. GLYKOLETERBLANDING 1-5% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Eye dam. 1 - H318 Klassifisering (67/548) Xi;R41. STIVELSE <1% Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548) Ikke klassifisert. KVARTS, KRYSTALINSK SILIKA <1% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) STOT Rep. 2 - H373 Klassifisering (67/548) Xn;R48/20. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt / 7

19 Kommentarer Til Sammensetningen GLYDRIL* SYSTEM DATABLADNR Alle opplysninger er i henhold til de siste EU Direktiver. Dette produktet inneholder små mengder kvarts, krystalinsk silika. Langvarig eller gjentatt påvirkning av krystalinsk silika som overgår Administrativ Norm (AN) kan føre til kronisk lungesykdom som for eksempel silikose. Pga. mengden og sammensetningen anses forgiftningsfaren å være liten. Borevæske er en nøye sammensatt blanding av ulike produkter. Hver borevæske er utformet spesielt for å møte de ulike krav til hver spesifikk brønn. Under boreprosessen vil sammensetning og de fysiske egenskaper av borevæsken konstant endres, slik at en fullstendig avsløring/oppramsing av en bestemt væskes komposisjon er umulig. PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Inntak Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask. Øyekontakt Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Innånding Dette er usannsynlig, men de samme symptomene som ved svelging kan forekomme. Inntak Kan forårsake ubehag ved svelging. Hudkontakt Langvarig hudkontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake Farlige forbrenningsprodukter Ved oppvarming kan det dannes helseskadelige damper/gasser Råd for brannmannskap Særlige Brannslukkingstiltak Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Verneutstyr til slukkingspersonale Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Miljøbeskyttelsestiltak Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Grav spillgrøft i god avstand fra større mengder spilt materiale for senere oppsamling/fjerning. Søl suges opp med absorberende materiale. Skyfles opp i tørre beholdere. Dekk til og fjern beholderne. Spyl området med vann Henvisning til andre punkter Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 3 / 7

20 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering GLYDRIL* SYSTEM DATABLADNR Unngå søl og kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted Spesifikke slutt-bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Navn STD Admin. Normer Admin. Normer Anm. KVARTS, KRYSTALINSK SILIKA AN 0,1 mg/m3 K AN = Administrative normer. K = Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende har anmerkningen K. Kommentarer Til Ingrediensene Da dette produkt er en væske, gjelder ikke grenser for støvrelatert arbeidsplasseksponering. Borevæskeformuleringer og således fysiske egenskaper varierer etter borekravene. Mer detaljert informasjon av de kjemiske og fysiske egenskaper av hver spesifikk blanding er tilgjengelig hos ditt nærmeste M-I SWACO kontor. KALIUMKLORID (CAS: ) DNEL Industri Dermal Kort tid Systemiske Effekter 910 mg/kg/dag Industri Innånding. Kort tid Systemiske Effekter 5320 mg/m3 Industri Dermal Lang tid Systemiske Effekter 303 mg/kg/dag Industri Innånding. Lang tid Systemiske Effekter 1064 mg/m3 PNEC Ferskvann 0.1 mg/l Sjøvann 0.1 mg/l Periodisk utslipp 1 mg/l STP 10 mg/l KALSIUMKARBONAT (CAS: ) DNEL Innånding. Lang tid Systemiske Effekter 10 mg/m3 PNEC STP 100 mg/l 8.2. Eksponeringskontroll Verneutstyr Prosessforhold Alt personlig verneutstyr (PVU) for kjemikalier må velges etter en vurdering av både kjemikalierisikoen og eksponeringsrisikoen for disse farene. PVU-anbefalingene nedenfor er basert på en vurdering av kjemikalierisikoen som er knyttet til dette produktet. Der dette produktet brukes i en blanding med andre produkter eller væsker, kan ytterligere farer skapes og dermed kan en ytterligere risikovurdering være nødvendig. Eksponeringsrisikoen og behovet for åndedrettsvern vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, og må vurderes av brukeren i hver situasjon. Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger angitt, men bruk av åndedrettsvern kan være nødvendig under uvanlige forhold med sterk luftforurensning. Maske med filter mot organiske damper. Håndvern Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Nitrilgummi. eller Neoprengummi. Øyevern Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for øyekontakt. Andre Vernetiltak Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. 4 / 7

21 GLYDRIL* SYSTEM DATABLADNR PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væske Farge Lys (eller blek) Brunaktig. Lukt Mild (eller svak). Løselighet Blandbar med vann Startkokepunkt og > 100 C kokepunktsintervall Relativ tetthet s.g ph, Konsentrert Løsning Flammepunkt > 100 C 9.2. Andre opplysninger Ikke relevant PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Inkompatible materialer Materialer Som Skal Unngås Farlige spaltningsprodukter Ved oppvarming kan det dannes helseskadelige damper/gasser. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske virkninger Aspirasjonsfare: Forventes ikke å utgjøre en aspirasjonsfare basert på kjemisk struktur Innånding Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Inntak Kan gi mavebesvær, kvalme og oppkast ved svelging. Hudkontakt Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Øyekontakt Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. Opptaksvei Ingen opptaksvei notert. Målorgan Ingen spesielle målorganer angitt PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 5 / 7

22 Økotoksisitet GLYDRIL* SYSTEM Kontakt M-I SWACO's HMS avd. for miljøinformasjon DATABLADNR Toksisitet Akutt Fisketoksisitet Ikke ansett som giftig for fisk Persistens og nedbrytbarhet Nedbrytbarhet Der finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulerings- potensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet: Produktet er oppløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier Andre negative virkninger Ingen kjente. PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Ikke relevant Emballasjegruppe Ikke relevant Miljøfarer Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning Nei Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Vannbaserte borevæsker som inneholder blandinger av produkter listet i kapitel 17 og 18 i IBC Code og i siste revisjon av MEPC.2/memo, og levering er tillatt i henhold til Annex II av MARPOL og Resolution A 673 (16) Offshore Supply Vessel Code. Skipstype:- 3. Forurensningskategori:- Z. 6 / 7

23 GLYDRIL* SYSTEM DATABLADNR PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-Direktiver Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering Internasjonale kjemiske varelager Kontakt for REACH informasjon. Er i henhold til følgende nasjonale/regionale kjemikalieregelverk: Australia (AICS), Canada (DSL / NDSL), China (IECSC), Europe (EINECS / ELINCS), Japan (METI / ENCS), Korea (TCCL / ECL), New Zealand (NZIoC), Phillipines (PICCS), United States (TSCA). PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet *karakteren M-I L.L.C. Generelt HMIS Helse - 2 HMIS Brannfare - 1 HMIS helsefare - 0 J - Sprutesikre vernebriller, vernehansker, kjemisk resistent forkle og maske med støv/damp-filter. Litteraturreferanser/Kilder Helse, Miljø- og Sikkerhetsdatablad, diverse produsenter. Produktinformasjon er levert av leverandør. MARPOL 73/78. Marine Environment Protection Committee (MEPC) Circulars. MEPC.2 MEPC 54/10/4. IBC Code. IMO Resolution A.673 (16), rettningslinjer for transport og håndtering av begrensede mengder av farlige/helsefarlige flytende produkter i bulk for Offshore leveringsfartøy. Revisjonskommentarer Generell revisjon. Revidert av Sandra McWilliam Utarbeidet Av Bill Cameron Endret Revisjon 3 Erstatter dato DATABLADNR Risikosetninger R41 R48/20 NC Full Tekst For H-Setninger H318 H373 H318 H373 Fare for alvorlig øyeskade. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Ikke klassifisert. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake organskader <<Organs>> ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake organskader <<Organs>> ved langvarig eller gjentatt eksponering. Forbehold Om Ansvar Sikkerhetsdatabladet fremskaffes uavhengig av produktkjøp. Vi har gjort vårt beste for å beskrive dette produktet, men noen av dataene er innhentet fra kilder som vi ikke har direkte tilsyn med. Vi kan ikke gå god for hvor pålitelige eller fullstendige disse opplysningene er: derfor aksepterer brukeren informasjonen på eget ansvar. Vi har ikke forsøkt å sensurere eller skjule mulige skadevirkninger av dette produktet. Siden vi ikke kan forutse eller kontrollere betingelsene denne informasjonen og produktet skal brukes under, kan vi ikke garantere at de forholdsreglene vi har foreslått er tilstrekkelige for alle individer og/eller situasjoner. Enhver som bruker dette produktet forplikter seg til å overholde krav i relevant lovgivning om bruk og avhending av dette produktet. Ytterligere informasjon og veiledning gis etter anmodning fra brukeren. Vi gir eller påtar oss ingen garantier, verken uttrykt eller underforstått, eller ansvar av noe slag mht. dette produktet eller informasjonen på dette databladet. 7 / 7

24 Halad-300L NS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Halad-300L NS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Halad-300L NS 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Fluid Loss Additiv 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn Halliburton AS Postadresse Eldfiskvegen 1 Postnr Poststed Stavanger Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Unn Endresen 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Annen merkeinformasjon 2.3 Andre farer PBT / vpvb Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene til klassifisering iht. gjeldende regelverk. Ikke merkepliktig. PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentkommentarer Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

25 Halad-300L NS Side 2 av 6 Svelging kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Ingen kjente 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Svovelholdige gasser (SOx). Nitrogenoksider (NOx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Skift tilsølte klær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres kjølig, tørt og i tett lukket beholder. Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Syrer. Oksidasjonsmidler. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

26 Halad-300L NS Side 3 av 6 Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Annen informasjon Inneholder ingen stoffer med administrative normer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC). Butylgummi. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Nøddusj og øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Lysebrun Uklar. Lukt Mild Kommentarer, Luktgrense ph (bruksløsning) Verdi: 5,5-6,5 Kommentarer, ph (bruksløsning) 0,5% løsning Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: > 93 C Kommentarer, Fordampningshastighet Kommentarer, Eksplosjonsgrense Kommentarer, Damptrykk Relativ tetthet Verdi: 1,0 Kommentarer, Relativ tetthet Spesifikk gravitet. Løselighet i vann Løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Fysikalske farer Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Colourlock Leather Cream Møbelpleiemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør.

SIKKERHETSDATABLAD. Colourlock Leather Cream Møbelpleiemiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Nasjonal produsent/importør. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Møbelpleiemiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak ERNST P AB Adresse Box 16006 Postnr./sted S-412 21 GÖTEBORG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Teppespray antistatbehandling Teppe behandling. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 < 1 % Xi,F,R11 - R36 - R67

SIKKERHETSDATABLAD. Teppespray antistatbehandling Teppe behandling. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 < 1 % Xi,F,R11 - R36 - R67 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Teppe behandling. Artikkelnummer 222435 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL

SIKKERHETSDATABLAD. Fax BRANNHEMMENDE MIDDEL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE BRANNHEMMENDE MIDDEL Artikkelnummer 204555 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. Helseskadelig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Trebeskyttelse. Artikkelnummer 204236 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe Smøreolje for materialpumpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn Smøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Furniture and Carpet Shampoo Rengjøringsmiddel. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 1-10 % Xi,F,R11 - R36 - R67

SIKKERHETSDATABLAD. Furniture and Carpet Shampoo Rengjøringsmiddel. 1 propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 1-10 % Xi,F,R11 - R36 - R67 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak ERNST P AB Adresse Box 16006 Postnr./sted S-412 21 GÖTEBORG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 820 RESIN REMOVING CREAM

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 820 RESIN REMOVING CREAM Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 28/08/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 28/08/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av PRIDE CHESS AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Viking

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 66402-68- 5-15 % Xi,R38

SIKKERHETSDATABLAD. 66402-68- 5-15 % Xi,R38 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Poleringsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak Scandic Shine A/S Adresse Stiklestad Alle 1 Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 Gleitmo 585 K-00 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2011 Kjemikaliets navn Gleitmo 585 K-00 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio-Luktfjerner Biologisk luktkontroll. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226398. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio-Luktfjerner Biologisk luktkontroll. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226398. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Biologisk luktkontroll. Artikkelnummer 226398 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13/09/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Dagligrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13/09/2007 Internt nr: Erstatter dato: Enviro Dagligrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av PRIDE CHESS AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Foretak Viking

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KAFFE- OG FLEKKFJERNER Rengjøringsmiddel.

SIKKERHETSDATABLAD. KAFFE- OG FLEKKFJERNER Rengjøringsmiddel. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 222520 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: 24.05.2005 Surface Activated Dynabeads, dried

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: 24.05.2005 Surface Activated Dynabeads, dried 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Dynal Biotech ASA Adresse P. O. Box 114, Smestad Postnr./sted 0309 Oslo Land Norway Telefon + 47 22

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEC7

SIKKERHETSDATABLAD TEC7 TEC7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH),

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE 101 REPAIR TAPE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. EnviroStar Non-Acid Washr.Cleaner/green Daglig rengjøring.

SIKKERHETSDATABLAD. EnviroStar Non-Acid Washr.Cleaner/green Daglig rengjøring. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Daglig rengjøring. Artikkelnummer 208990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN POLARSÅPE STANDARD GRØNN Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn POLARSÅPE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 SPC-801 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-801 Produktgruppe Grafittfjerner og rengjøring/avfetting

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Tetningsmiddel. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Tetningsmiddel. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tetningsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land Norge E-post

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral SPC-909 Neutral Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-909 Neutral Synonymer Aircraft

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Kaffe- og Flekkfjerner Proff 2-komp. Rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 222525B

SIKKERHETSDATABLAD. Kaffe- og Flekkfjerner Proff 2-komp. Rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 222525B 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 222525B Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD. INNÅNDING Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes.

HMS-DATABLAD. INNÅNDING Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag må lege kontaktes. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rensemiddel. Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 53885 Nasjonal produsent/importør Foretak Nordic Chemical Solutions AS Adresse Strandbakken

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24.09.2007 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 08.05.2007 Supervask 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel Internt art.nr. Betegnelse 361716 Supertvätt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Kjølevæske Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning.

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens PM Felgerens Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.05.2010 Kjemikaliets navn PM Felgerens Artikkelnr. PM10253 Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Citric Liquid Fabric Softener

SIKKERHETSDATABLAD Citric Liquid Fabric Softener Endret 31/10/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 31/10/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11091

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rebound Cleaner konsentrat Tru-fill RENSE/PLEIEMIDDEL

SIKKERHETSDATABLAD. Rebound Cleaner konsentrat Tru-fill RENSE/PLEIEMIDDEL 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE RENSE/PLEIEMIDDEL Artikkelnummer 209260 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER DE-WAXER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.10.2008 Kjemikaliets navn DE-WAXER Kjemikaliets bruksområde Bilpleieprodukt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GLATTOL 4103 982

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GLATTOL 4103 982 Endret 04.12.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 301023 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D EUROKOTE 468 Thixo- PART D Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.10.2009 Kjemikaliets navn EUROKOTE

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 252-681-0 35691-65- 7. 2 SILIKONSKUMDEMPER < 1 % Ikke merkepliktig 3 Vann 231-791-2 7732-18-5 60-100 Ikke merkepliktig

SIKKERHETSDATABLAD 252-681-0 35691-65- 7. 2 SILIKONSKUMDEMPER < 1 % Ikke merkepliktig 3 Vann 231-791-2 7732-18-5 60-100 Ikke merkepliktig 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE SKUMDEMPER. Artikkelnummer 226120 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Polsani 2100 m/doserer KJEMISK NAVN Polsani 2100 BRUKSOMRÅDE HANDELSNAVN. Sanitær rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 225530

SIKKERHETSDATABLAD. Polsani 2100 m/doserer KJEMISK NAVN Polsani 2100 BRUKSOMRÅDE HANDELSNAVN. Sanitær rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 225530 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Polsani 2100 BRUKSOMRÅDE Sanitær rengjøringsmiddel Artikkelnummer 225530 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 301237

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN 1892402, 1892403, 1892404 SCANIA OIL STO 1:0 High Performance Axle 75W-140 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17.06.2010 Internt nr: Erstatter dato:

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17.06.2010 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skjærevæske Nasjonal produsent/importør Foretak... Adresse...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ROCK7

SIKKERHETSDATABLAD ROCK7 ROCK7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ROCK7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 29.10.2003 Revisjonsdato 08.01.2013 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL

SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL STRUB-OL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.10.2008 Kjemikaliets navn STRUB-OL Produktgruppe Overflatebehandling.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.09.2007 Internt nr: Erstatter dato: 25.05.2007 TRUTEST PRO 240 PPS STEG 2

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.09.2007 Internt nr: Erstatter dato: 25.05.2007 TRUTEST PRO 240 PPS STEG 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleieprodukter Nasjonal produsent/importør Foretak...

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Håndoppvask- og generelt rengjøringsmiddel Artikkelnummer 1707433

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KINESISK TREOLJE

SIKKERHETSDATABLAD KINESISK TREOLJE Endret 23/03/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Muc-Off Dirty Work Wipes. Sist endret: 09.06.2011 Erstatter dato: 30.08.2010

SIKKERHETSDATABLAD. Muc-Off Dirty Work Wipes. Sist endret: 09.06.2011 Erstatter dato: 30.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRDE Avfettingsmiddel Leverandrens artikkelnummer Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) NASJONAL PRODUSENT/IMPORTR Foretak Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX OVERFLATEMALING

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX OVERFLATEMALING KAIFLEX OVERFLATEMALING Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX OVERFLATEMALING Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.05.2009 Revisjonsdato 06.12.2012

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 203014 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/12/2008 Internt nr: Erstatter dato: 01/12/2007 Nordlys Komfort Mat II

SIKKERHETSDATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/12/2008 Internt nr: Erstatter dato: 01/12/2007 Nordlys Komfort Mat II 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bonevoks. Nasjonal produsent/importør Foretak Viking Cimex A.S Adresse Professor Birkelands vei 24 A Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skumdempingsmiddel. Artikkelnummer 6106 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: IBMO Rig Wash HD-E

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: IBMO Rig Wash HD-E 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrirengjøringsmidler Nasjonal produsent/importør Foretak IBMO Nor A/S Adresse Øvre Laskenvei 28 Postnr./sted N-3221 Sandefjord

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GT7

SIKKERHETSDATABLAD GT7 GT7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GT7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.09.2008 Kjemikaliets navn GT7 Artikkelnr. T230102 Kjemikaliets bruksområde Smøremiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks Ren Avrenningsvæske m/ Voks Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.12.2008 Kjemikaliets navn Ren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AA-210

SIKKERHETSDATABLAD AA-210 AA-210 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AA-210 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.06.2006 Revisjon 13.04.2010 Kjemikaliets navn AA-210 Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Dasic Slickgone NS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.05.2010 Revisjonsdato 30.05.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 421 FIRE RETARDENT

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 421 FIRE RETARDENT Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 421 FIRE RETARDENT I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.09.2009 Internt nr: Erstatter dato: STROVELS SYNTETISK TEFLON OLJA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel, oljer Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 420 ALUMINIUM POWDER

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 420 ALUMINIUM POWDER Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Body Shampoo

SIKKERHETSDATABLAD Body Shampoo Endret 06/11/2013 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Body Shampoo PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Body Shampoo Produktnr. 11123

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment

SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment Jurliniment Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 68002 Nasjonal produsent/importør Foretak Kärcher AB Adresse Box 24

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer