KRINGKOLLEN GARASJELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRINGKOLLEN GARASJELAG"

Transkript

1 KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2005 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Tirsdag kl Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter Prosjektstatus Krav til jevnlig vedlikehold av de nye portene 3. Årsregnskap Budsjett 4.1 Økning av leieprisene Styret foreslår en økning av leieprisen på 50% fra og med 2005 og at leien betales i to rater à kr 750,- hvorav den første forfaller i Mai 2005 og den andre i September Valg av styremedlemmer 6. Eventuell godgjøring til styret Styreformann: NOK 2.000,- Regnskapsfører: NOK 3.000,- Styremedlemmer (unntatt valgkomiteen): NOK 1.000,- Revisor: NOK 250,- 7. Andre saker som er nevnt i innkallingen Årsmelding: 7.1 Oppdaterte vedtekter og andelsbrev Det er solgt tre 3 garasje i perioden. Styret har laget forslag til oppdaterte vedtekter og andelsbrev. Styrets sammensetning i perioden: Formann: Hjalmar A. Hanssen, Bølersletta 10 C, 0690 Oslo ( / ) Kasserer: Åge J. Slettvoll, Guristuveien 13 A, 0690 Oslo ( ) Styremedlemmer: Eva Tønder, Bølersletta 9 B, 0690 Oslo ( ) Steinar Høyland, Protonveien 20 A, 0690 Oslo ( ) Reidar N. Karlsen, Guristuveien 11 C, 0690 Oslo( ) Revisor: Finn Pettersen, Kringkollen 1 C, 0690 Oslo ( ) Valgkomitè: Vidar Østengen, Guristuveien 9 C, 0690 Oslo ( / ) Jens Tore Alfei, Bølerveien 16 F, 0690 Oslo ( ) Regnskapet står på baksiden Styret MØT FREM! Vedlegg: Forslag til oppdatert andelsbrev Forslag til oppdaterte vedtekter Forslag til oppdatert leiekontrakt Dugnader 2005 Justering av porter Kommentar fra styreleder

2 REGNSKAP for Kringkollen Garasjelag Resultatreregnskap pr Utgifter Utgifter Inntekter Inntekter Konto 2004 Budsjett 2004 Budsjett Leieinntekter , ,00 Renteinntekter 252, ,00 Diverse inntekter 0,00 0,00 Honorar 9 250, ,00 Snørydding , ,00 Forsikring , ,00 Strømregning , ,00 Administrasjon 5 465, ,00 Vedlikehold 5 067, ,00 Overskudd , , , , , ,00 S t a t u s pr A k t i v a G j e l d Konto K-bank , ,25 Sparebanken NOR , ,16 Leierest 0, ,00 Anleggsverdi , ,81 Omkostn. ikke betalt , ,00 Andelskapital , ,00 Medlemsinnskudd , ,97 Disp. fond , ,43 Resultat , ,18 Tomtesalg ,00 Nye porter innbet ,00 Elektrisk anlegg ,00 Porter ,00 Nytt disp. fond , , , , , ,22 I styret for Kringkollen Garasjelag Hjalmar Hansen Styreleder Revidert Finn Pettersen Revisor Åge J. Slettvoll Kasserer

3 Andelsbevis Kringkollen garasjelag G.nr. 164, b.nr. 50 Garasje nr. : Andelshaver : Adresse : Telefonnummer (fast/mobil) : E-postadresse : Andelsbeviset dokumenterer eierrettighet til en andel i Kringkollen garasjelag med rett til å leie en garasje. Oslo, Styreleder Nestleder Andelen er overdratt til: Navn : Adresse : Telefonnummer (fast/mobil) : E-postadresse :

4 Vedtekter Kringkollen Garasjelag 1. Navn, forretningskontor, lagsform og formål. Kringkollen Garasjelag, med forretningskontor i Oslo, er et andelslag som har til formål å skaffe andelshaverne garasjer ved å erverve eller forestå oppføring av garasjer og leie ut garasjer i slike bygg til andelshaverne. 2. Andeler - ansvar. Andelene skal være på fem hunder kroner. Andelshaverne har personlig ansvar for lagets forpliktelser. Andelshaverne må følge de vedtak som årsmøtet eller medlemsmøter fatter. Andelshaverne plikter å følge reglene som til enhver tid er fastsatt i leiekontrakten, og er inneforstått med at brudd på disse anses som brudd på vedtektene. 3. Eierforhold. Bare enkeltpersoner (fysiske personer) kan være andelshavere i garasjelaget, men unntak kan gjøres for boligsameier i nærområdet. Andre enn ektefeller kan ikke tegne andel sammen eller arve eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap eller et dødsbo ervervet en andel, kan garasjelaget pålegge arvingene eller dødsboet innen seks måneder etter at pålegget er mottatt, å overdra andelen til en person som styret godkjenner i hht vedtektene. En andelshaver kan ikke eie mer enn to andeler. Enhver andelshaver skal få utlevert ett eksemplar av vedtektene og ett andelsbevis. Et gyldig andelsbevis skal være underskrevet av styrets leder og nestleder. I tillegg skal det opprettes en leiekontrakt. 4. Overføring av andel. Andelshaver kan fritt overdra sin andel under forutsetning av at det ikke strider mot vedtektene. Overdragelsesmelding skal uten opphold sendes styrets formann for godkjenning i hht 3 og for utstedelse av gyldig andelsbevis. 5. Godkjenning av andelshaver. Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med 3 i disse vedtektene. Nekter styret å godkjenne erververen som andelshaver, skal det gi ham og overdrageren skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gis opplysning om grunnen til avslaget, og om at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt. 6. Styret. Laget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer og med 2 varamedlemmer. Funksjonstiden for styrelederen og de øvrige styremedlemmer er 2 år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor. Styrelederen velges ved særskilt valg. Kasserer er å anse som nestleder. Styremedlemmer og varamedlemmer kan bare velges blant andelshaverne. Styremedlemmer eller varamedlemmer som avhender sin andel, trer samtidig ut av styret.

5 7. Styrets vedtak. Styret kan treffe vedtak når minst 4 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket. Styret kan ikke, uten fullmakt fra årsmøtet, treffe vedtak om å rive, selge eller bygge om de bygg/tomter laget eier. 8. Firmategning. Styrelederen og et styremedlem i fellesskap tegner lagets navn. Styret kan gi prokura. 9. Årsmøte. Den øverste myndighet i laget utøves av årsmøte. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendedel, dog minst ni av andelshaverne, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig til medlemmene med varsel med minst 8, høyest 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist, som dog skal være minst 3 dager. Saker som en andelshaver ønsker behandlet på det ordinære årsmøte, skal nevnes i innkallingen når det settes fram krav om det senest 8 uker før årsmøtet. På årsmøtet har andelshaverne stemmerett med en stemme for hver andel de eier. Andelhaveren har rett til å møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn 1 andelshaver. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. 10. Saker som skal behandles på ordinært årsmøte. På det ordinære årsmøte skal disse saker behandles: 1. Konstituering. 2. Årsmelding fra styret. 3. Årsregnskap. 4. Budsjett. 5. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer (jfr. 6). 6. Eventuell godtgjøring til styret. 7. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 11. Møteledelse og avstemning. Årsmøtet ledes av styrets leder. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene jfr. 13 avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning. 12. Revisor. Garasjelagets revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil annen revisor velges i hans sted 13. Endringer i vedtektene. Endringer i lagets vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

6 for garasje nr. :.. Leiekontrakt Navn:. som leietaker og KRINGKOLLEN GARASJELAG som utleier er kommet overens om leie av garasje på eiendommen gnr. 164, bnr. 50 Oslo, på følgende vilkår: 1 Leiesummen kan til enhver tid reguleres slik at innbetalingene fra hver garasje dekker de årlige løpende utgiftene for garasjelaget De terminvise og/eller ekstraordinære innbetalinger må betales etter styrets vedtak. 2 Leietaker plikter til enhver tid å holde garasjen innvendig rengjort/ryddig og i forsvarlig vedlikeholdt stand. Garasjen skal alltid holdes låst og utleieren har intet ansvar for innbrudd eller tyveri. Ved inn- og utkjørsel må det utvises den største forsiktighet og beskadigelse av porter, vegger, dører og lignende må i sin helhet erstattes av leietakeren, uansett om det er ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, som har forvoldt skaden. Det er ikke tillatt å hensette motorkjøretøy og/eller andre gjenstander for kortere eller lengre tid på garasjelagets eiendom. Utleieren er ikke ansvarlig for skade på motorkjøretøy og/eller person som måtte inntreffe under motorkjøretøyets opphold på eiendommen. Dersom styret innkaller til dugnad, er det møteplikt. Forfall må meddeles dugnadsansvarlig. Avgift for ikke å møte opp er satt til kr. 100,- pr. gang og forfaller til betaling ved mottak av giro. Overdragelse av leieforholdet er ikke tillatt uten styrets samtykke. Fremleie må meddeles styret. Om godkjenning av ny leietaker ved eventuell overdragelse av garasjen, vises til lagets vedtekter. 3 4 Kringkollen Garasjelag kan bare si opp leiekontrakten dersom leietakeren gjør seg skyldig i vesentlig mislighold. Hvis leien og/eller andre beløp som årsmøtet vedtar, ikke betales ved forfall, anses det som vesentlig mislighold. Fristen for oppsigelse er 1 måned. Oversitter leietakeren oppsigelsesfristen eller leie og/eller tillegg ikke blir betalt 14 dager etter påkrav, vedtar leietakeren utkastelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelseslovens 3 nr. 9. Motkrav som ikke er fastsatt ved dom eller rettskraftig forlik, kan ikke bringes til avkorting i leie og/eller leietillegg, selv om motkravet begrunnes i forhold som henfører under leieavtalen. En leietaker som flytter etter utkastelse, plikter å betale leie og andre fellesutgifter inntil andelen er solgt/overført annen juridisk person. Ved tvangssalg av garasjen(e) vil leietakeren godskrives for salgsverdien av garasjen, fratrukket alle garasjelagets utgifter ved gjennomføring av salget, så som

7 søksmål, salgskostnader, meglerhonorar, rydding og annet som kommer som en følge av et slikt salg. Nettobeløpet ved salget utbetales deretter leietakeren som er blitt utkastet/sagt fra seg sin andel. Leieavtalen faller bort når leietakeren selger/overdrar sin andel i Kringkollen Garasjelag. Skattemessig må leietaker medta i sin selvangivelse formuesverdien av denne garasjeplass. 5 6 Garasjen må bare benyttes til parkering av motorkjøretøy og til oppbevaring av dekk, skistativ, takgrind og ting som naturlig tilhører hvert enkelt motorkjøretøy. Lagring av brennbare materialer i garasjeanlegg er ikke tillatt. Iht gjeldende lov/forskrifter om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, plikter enhver å vise forsiktighet for å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlig ting slik at brann ikke lett kan oppstå, samt i branntilfelle å foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningen. Lagring av mengder med brennbart materiale i et slikt anlegg, vil medføre høy brannbelastning og øker samtidig faren for en rask brannutvikling om en eventuell brann skulle oppstå. 7 Ved behov må leietakeren gi sitt samtykke og gi tilgang til den (de) garasjer vedkommende disponerer slik at nødvendig inspeksjon kan utføres for å påse at alle relevante offentlige krav og branntekniske krav til enhver tid er oppfylt. Dette gjelder både bygget som sådan, elektriske anlegg og lagring av farlig gods i anlegget. Garasjelagets styre, sammen med nødvendig fagekspertise, vil gjennomføre slike inspeksjoner når nødvendig og dette vil skje på kort varsel. Nærværende kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene har sitt eksemplar. 8 Oslo, den / 19 som leietaker som utleier pr.pr. Kringkollen Garasjelag

8 Dugnader for Krinkollen Garasjelag i 2005 Dugnad 1 Torsdag 28. april kl. 18 blir det dugnad for å rydde etter vinteren. Vi skal rydde rundt garasjene og feie asfalten for grus og stein. Henstiller til medlemmene om å stille på dugnaden. Møt opp ved garasjene. Ta med kost, spade eller rive. Styret stiller med søppelsekker og tilhenger. Dugnad 2 I første del av juni blir det dugnad for å male portene og panelbord mellom porten. Tidspunkt kommer senere. Henstiller til medlemmene om å stille på dugnaden. For å være sikre på at vi blir ferdig med all malingen, vi vil også leie inn et lag eller en forening for å bistå oss med malingen. Garasjelaget stiller med alt utstyr som trengs til malingen. For å male de øverste panelbordene trengs det noe å stå på. Ber om at de medlemmene som har noe som er egnet til dette tar det med.

9 Justering av garasjeporter Vi ber om at de som trenger justering av den nye garasjeporten returnerer denne svarslippen til: eller Steinar Høyland Protonveien 20 A 0690 Oslo Hjalmar Hanssen Bølersletta 10 C 0690 OSLO innen 25. april Ønsker justering av ny garasjeport Garasje nr. Hva er problemet? Eiers navn: Gateadresse: Poststed: Kontakttelefon:

10 Kommentar fra styreleder Bruk av elektrisk strøm i garasjen Noen av andelshaverne har rigget seg til med lys i garasjen, hvilket er helt i orden så lenge dette er forskriftsmessig utført og at lyset kun brukes når en fysisk er til stede i garasjen. Vi har fått meldinger om at enkelte andelshavere har hatt lyset påslått konstant i lang tid, noe som etter hvert medfører en kraftig økning i det totale strømforbruket i anlegget. I dagens situasjon dekkes utgiftene til strøm via garasjeleien og det er da viktig at vi alle sparer så mye som mulig og ikke misbruker denne fordelen. Vi henstiller derfor til den enkelte at det benyttes tidsstyrte motorvarmere og at lyset slukkes når garasjen forlates. Hvis ikke vi får gjennomslag for denne enkle rutinen så må vi dessverre vurdere om vi skal innføre seriemålere i anlegget og belaste den enkelte ihht. det faktiske strømforbruket. Dette siste ønsker vi å unngå og det kan kun skje hvis den enkelte følger de rutiner som nevnt i dette skrivet.

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog

Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog Vedtekter for Boligsameiet Åsheim Skog org.nr. 983 836 658 Vedtektene er vedtatt på konstituerende sameiermøte den 4. september 2001 og siste endring av vedtektene er fra sameiermøte 02.03.2011. Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR. BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137

VEDTEKTER FOR. BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137 VEDTEKTER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt i ordinær generalforsamling 25. april 2006, med senere og sist ved ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R. for

V E D T E K T E R. for 1 V E D T E K T E R for ØDEGÅRDEN BORETTSLAG tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 22. mars 2006 Endret på generalforsamling 02.05.2012 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag 1 VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (vedtatt på generalforsamlingen 25. mai 2005 med tillegg i 5-7(5) av 26. mai 2011) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22.06.1992 Endret på generalforsamling 27.04.2006, 12.06.2012, 11.06.2014 1 Lagets navn, forretningskontor og art

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. Vedtekter For VEBO borettslag org nr 985 167 958 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. oktober 2002, endret den 20. september 2004, 28. august 2006, 2. oktober 2006 og 15. juni 2009. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 Vedtekter for sameiet, sist endret på ordinært sameiermøte 31.mars 2011. 1 OMFANG OG FORDELING Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014)

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) VEDTEKTER for Fjellhagen borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor 1-1 Formål (1) Fjellhagen borettslag

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer