HMS-DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad"

Transkript

1 HMS-DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: SPÅNSKIVELIM 255 ANVENDELSE: PR.NR: LEVERANDØR: KONTAKTPERSON: Tixotropt løsemiddelbasert montasjelim, basert på gummipolymer. Utfyllende med viss elastisitet. ESSVE NORGE AS Postboks 6399 Etterstad 0604 Oslo Tlf: Fax: Magnus Carlson, tel , Ved spørsmål om HMS-databladet kontakt: NØDTELEFON: Ved akutte tilfeller, tfn 113 Eller, Giftinformasjonssentralen, tfn VIKTIGSTE FAREMOMENTER Helsefare: Miljøfare: Brannfare: Fysiske/ kjemiske farer: Farlig ved innånding og hudkontakt. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Innånding av damp kan gi irritasjon i luftveiene, hodepine, tretthet, uvelhet og svimmelhet. Avfetter huden som kan gi rødhet, hudsprekker og ved langvarig og gjentatt kontakt eksem. Trenger gjennom huden og kan ved omfattende hudkontakt gi lignede symptomer som ved innånding. Sprut i øynene forårsaker sterk svie. Også damp kan irritere øynene. Svelging kan gi brekninger, magesmerter, diaré og forøvrig lignende problemer som ved innånding. Om produktet kommer ned i luftveiene ved svelging eller brekninger er det fare for at kjemisk lungebetennelse kan inntreffe innen ett døgn. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Brannfarlig væske. Damp kan allerede ved temperaturer under romtemperatur danne eksplosiv blanding med luft. Kan skade pakninger, lakkerte og malte overflater, beskyttende og tettende fettbelegg, materialer av naturgummi samt visse syntetiske materialer. 3. STOFFBLANDINGENS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Komponentnavn EC Nr CAS Nr Innhold % Klass; R-setninger* Xylen ,5 <20 R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Syntetisk gummi Harpiks Kalsiumkarbonat Kaolin Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet Kreft2; R45 1) Xn; R65 2) lett; lavtkokende hydrogenbehandlet *** R10 Xi; R66 R67 nafta Utarbeidet: ESSVE NORGE AS Sid 1(5) Revidert:

2 * Klassifisering og R-setninger for helsefare, miljøfare og brannfare som de er angitt i Liste over farlige stoffer (Stofflisten, 2005). ** Egen klassifisering i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR , sist endret 2005). *** Produsentens klassifisering. 1) Inneholder <0,1 % benzen som gjør at klassifisering med risikosetning R45 utgår. 2) Strømningstiden er mer enn 30 s i flow cup med 3 mm åpning ved 23 ºC som gjør at klassifisering med risikosetning R65 utgår. Fullstendig ordlyd for angitte R-setninger kan sees under punkt FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Information til lege: Frisk luft og hvile. Kontakt lege ved pusteproblemer eller svimmelhet. Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann. Skyll straks øynene med myk vannstråle eller øyeskyllevæske i flere minutter. Bruk gjerne temperert vann. Hold øyelokkene åpne, ta av eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved vedvarende ubehag. Gi om mulig fløte eller et par glass melk eller vann. Framkall ikke brekninger. Til sykehus om kraftig hoste eller brekninger inntreffer, eller om mer enn ubetydelige mengder er svelget. Produktet inneholder xylen som øker hjertets følsomhet for katekolaminer. Gi ikke adrenalin, noradrenalin, efedrin eller lignende fare for hjertarytmi. Oppdatert HMS-datablad finnes hos Giftinformasjonssentralen, tfn TILTAK VED BRANNSLUKNING Kan slukkes med pulver, skum, karbondioksid eller vann i spredt stråle. Bruk ikke skarp vannstråle. Beholdere i nærheten av brann flyttes eller avkjøles med vann. Damp er tyngre enn luft og kan samle seg i lavereliggende rom/områder. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Ta hensyn til brannfaren. Forhindre utslipp til avløp. Suges opp med absorberende materiale f.eks. sand, jord eller lignende. Samles sammen og behandles som farlig avfall. Se også pkt. 8 for begrensning av eksponering/personlig verneutstyr. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Unngå innånding av og direktekontakt med produktet. Håndteres og oppbevares adskilt fra antennelseskilder. Ikke røyking, åpen ild, gnister eller sveising. Damp kan samles ved gulvet og i lavereliggende rom/områder. Oppbevares i tett lukket originalforpakning. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Sørg for god ventilasjon. Muliget for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Tekniske forholdsregler: Ved utilstrekkelig ventilasjon skal mekanisk ventilasjon og punktavsug anvendes. Personlig verneutstyr: Ved langvarig eller ofte gjentatt håndtering skal åndedrettsvern, f.eks. hel- eller halvmaske med gassfilter A (brun), benyttes, eventuelt friskluftmaske. Vær oppmerksom på behovet for kombinasjonsfilter for beskyttelse mot aerosoldannelse. Vernehansker og vernebriller skal anvendes, samt ytterligere verneklær ved behov. Anbefalt hanskemateriale: Viton, polyvinylakohol. Hanskeleverandøren må kontaktes for å få angitt gjennombruddstid. Begrensning av Unngå utslipp til avløp. miljøeksponering: Administrative normer i henhold til Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Utarbeidet: Sid 2(5)

3 Xylen Nafta 108 mg/m 3 H 725 mg/m 3 (oktan) 525 mg/m 3 (nonan) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Produktbeskrivelse: Lys gråbeige tixotrop væske Tetthet: 1,07 g/cm 3 Løselighet i vann: Ikke løselig Flammepunkt: >23ºC Viskositet: >30 s i flow cup med 3 mm åpning vid 23 ºC 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabil ved normal håndtering. Damp kan danne eksplosiv blanding med luft. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Spesielle effekter: Toksikologiske data: Produktet avgir løsemiddeldamper. Innånding kan gi irritasjon i luftveiene, hodepine, tretthet, uvelhet, og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan forvirring, opprømthet, eventuelt korte pusteopphold, bevisstløshet og eventuelt nyreskader oppstå. Langvarig eller gjentatt kontakt kan også forårsake nervøsitet, dårlig appetitt, stikninger og dovninger i armer og ben, ustø gange, snøvling samt eventuelle varige nerveskader. Avfetter huden som kan gi rødhet, hudsprekker og ved langvarig eller gjentatt kontakt eksem. Trenger gjennom huden og kan ved omfattende hudkontakt gi lignede symptomer som ved innånding. Sprut i øynene forårsaker sterk svie. Også damp kan irritere øynene. Svelging kan gi brekninger, magesmerter, diaré og forøvrig lignende problemer som ved innånding. Om produktet kommer ned i luftveiene ved svelging eller brekninger er det fare for pusteproblemer og at kjemisk lungebetennelse kan inntreffe innen ett døgn. De kritiske effektene ved yrkesmessig eksponering for xylen er irritasjon og akutt påvikning på sentralnervesystemet. Xylen er plassert i gruppe 3 ikke klassifiserbar når det gjelder kreftfremkallende effekt på menneske av IARC. Nafta: Xylen: LD 50 oral rotta: >5000 mg/kg, LD 50 dermal rotte: >3160 mg/kg, LC 50 inhalasjon rotte: >12 mg/l/6h. LD 50 oral rotte: 4300 mg/kg, LD 50 dermal kanin: mg/kg, LC 50 inhalasjon rotte: <26 mg/l/4h. 5mg/24h i øyet på kanin er kraftig irriterende. 12. MILJØOPPLYSNINGER Produktet forventes ikke å innebære noen negative miljøeffekter. Inneholder xylen som har høy toksisitet for vannlevende organismer men er relativt lett nedbrytbar og bioakkumuleres ikke. Ved spill/utslipp på mark fordamper mesteparten til atmosfæren hvor det skjer en rask nedbrytning; ved nedtrengning i dypere jordlag vanskeliggjøres fordampningen betraktelig. Inneholder også nafta som bedømmes som ikke miljøskadelig. Den har lav toksisitet for vannlevende organismer, er potensielt biologisk nedbrytbar men kan bioakkumuleres. Fullstendig halveringstid i miljøet forventes å være 1-10 døgn. Akvatisk toksisitet: Toksisitet for ikke-akvatiske organismer: Xylen: Nafta: Data mangler. LC 50 Fisk 96h: 2-11 mg/l (art: Roccus saxatilis), LC 50 Fisk 96h: 8,2 mg/l (art: Salmo gairdneri), LC 50 Fisk 96h: 13,5mg/l (art: Lepomis macrochirus), EC 50 Daphnia 48h: 1-5 mg/l (art: Daphnia magna), IC 50 Alger 72h: 3-5 mg/l (art: Selenastrum sp. ). LC 50 Fisk: mg/l, EC 50 Daphnia: >100 mg/l, IC 50 Alger: >100 mg/l. Utarbeidet: Sid 3(5)

4 Mobilitet, persistens og nedbrytbarhet: Bioakkumulering: Andre skadelige effekter/øvrig informasjon: Xylen: Lett nedbrytbar (OECD-test 301C); BOD 5 /COD: ca 0,6 Nafta: Potensielt biologiskt nedbrytbar (inherently biodegradable) iht. leverandøren. Xylen: BCF: 80 fisk (beregnet), Anguilla japonica (eksperimentel); Log P ow 3,11-3,20 Nafta: Log P ow 4-5,7 (vurdert verdi) Naftaen i produktet oksideres raskt gjennom fotokjemiske reaksjoner i atmosfæren. Den flyter på vannet og fordamper innen en dag fra jord- og vannoverflate. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Flytende produkt samt forpakning med ikke tørket produkt behandles som farlig avfall, EAL-kode , i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (FOR , sist endret 2006). Helt tomme forpakninger kan leveres til gjenvinning. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Varenavn og beskrivelse: LIM som inneholder brannfarlig væske. UN nr: 1133 Klass: 3 Ekstra opplysninger for sjøtransport Emb.grp: III EmS kode: F-E, S-D Marine pollutant: Ja Begrensede mengder: Maks 5 liter per inneremballasje og maks 30 kg brutto per kolli. Med inneremballasje anbrakt på brett med krympe- eller strekkfilm maks 1 liter per inneremballasje og maks 20 kg brutto per kolli. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Andreaskors (Xn) Inneholder Nafta (petroleum), xylen R/S-setninger R10 R20/21 R66 R67 S 16 S 36/37 S 51 S 60 S 62 BRANNFARLIG FARLIG VED INNÅNDING OG HUDKONTAKT GJENTATT EKSPONERING KAN GI TØRR ELLER SPRUKKET HUD DAMP KAN FORÅRSAKE DØSIGHET OG SVIMMELHET Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt Bruk egnede verneklær og vernehansker Må bare anvendes på godt ventilerte steder Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje Utarbeidet: Sid 4(5)

5 Øvrig merking: - Øvrige bestemmelser: Om produktet selges til vanlige forbrukere skal det være utstyrt med følbar advarselsmerking som oppfyller kravene i europeisk standard ISO Følgende stoff finnes på miljøvernmyndighetenes OBS-liste: Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett. Kriteriene for å være på OBS-listen gjelder dog ikke da naftaen inneholder <0,1 % benzen som gjør at klassifisering med risikosetning R45 utgår. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Informasjon om inngående stoffer er hovedsaklig hentet fra følgende referanser: CEFIC, Hydrocarbon Solvents Environmental Working Group. The aqueous environmental classification of complex petroleum solvent streams under the EC substances directive, Liste over farlige stoffer (Stofflisten, 2005). Lewis, R.J. (1992) Sax s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th ed., Van Nostrand Reinhold, New York. Skyddsblad och miljöskyddsblad för kemiska produkter; Sveriges Kemiska Industrikontor, Stockholm. Databaserna: HSDB, IARC. Kemiska Ämnen on line, Prevent. Miljøvernmyndighetenes OBS-liste. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Informasjon fra produsenten. R-setninger angitt under punkt 2. R 10 Brannfarlig R 45 Kan forårsake kreft R 20 Farlig ved innånding R 65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging R 21 Farlig ved hudkontakt R 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R 38 Irriterer huden R 67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Dette HMS-databladet er revidert med hensyn til følgende punkter: HMS-databladet er revidert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR , sist endret 2005) samt kapittel IV og vedlegg II Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1907/2006 (Reach). Informasjon har kommet i tillegg/fjernet/revidert i følgende punkter i HMS-databladet: 8 HMS-databladet er datert og erstatter versjon utarbeidet Utarbeidet: Sid 5(5)

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer