SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID"

Transkript

1 Endret 16/09/2013 Erstatter dato 21/01/ / 9 SIKKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID MCC-SSF0IP 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker Rengjøringsmiddel 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Kontaktperson Produsent MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Nødtelefon EU: CHEMTREC +(32) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1272/2008) Klassifisering (1999/45) Fysiske og kjemiske farer Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker Acute Tox. 4 - H332 Skadevirkninger på miljøet Xn;R20. R52/53. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. Skadevirkninger på mennesker Aquatic Chronic 3 - H412 Langvarig hudkontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Mild dermatitt, allergisk hudutslett. Skadevirkninger på miljøet Produktet inneholder et stoff som er skadelig for vannorganismer, og som kan medføre uønskede langtidseffekter i vannmiljøet. Fysiske og kjemiske farer Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Gass eller damp fortrenger oksygen tilgjengelig for ånding (kvelningsfare) Merkingselementer Inneholder TRANS-DIKLORETYLEN

2 Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/ / 9 Signalord H-Setninger P-Setninger Supplerende P-Setninger Ytterligere informasjon på etiketten Advarsel H332 Farlig ved innånding. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. P273 Unngå utslipp i miljøet. P261 Unngå innånding av damp/aerosoler. P VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. RCH001 Kun for industriell bruk Andre farer PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Blandinger 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane 10-30% CAS-nummer: EF-nr.: Registreringsnummer: Klassifisering (1272/2008) Aquatic Chronic 3 - H412 Klassifisering (67/548) R52/53. HEPTAFLUOROCYCLOPENTANE 10-30% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Ikke klassifisert. Klassifisering (67/548) Ikke klassifisert. TRANS-DIKLORETYLEN 60-90% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 4 - H332 Aquatic Chronic 3 - H412 Klassifisering (67/548) F;R11 Xn;R20 R52/53

3 3 / 9 Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Konsulter lege for særskilt råd. Innånding Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege. Inntak Fremkall ikke brekning. Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann ( ml). Kontakt lege. Hudkontakt Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Øyekontakt Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Generelt Alvorlighetsgraden av de beskrevne symptomene varierer avhengig av konsentrasjon og eksponeringstid. Ved omfattende arbeid på store flater i små og dårlig ventilerte rom vil det kunne utvikle seg damper i konsentrasjoner som kan gi ubehag i form av hodepine, svimmelhet og kvalme. Innånding Kan forårsake astmatiske pusteproblemer. Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Uregelmessig hjerterytme (arytmi). Inntak Lungeødem eller skummende opphost. Hudkontakt Hudirritasjon. Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake rødhet, kløe, irritasjon og eksem/sprekkdannelse. Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon. Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT LEGE ØYEBLIKKELIG! PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel. Ikke egnede slukkingsmidler Vannspray. Hell ikke vann på søl da vann vil spre sølet og føre til ytterligere forurensning Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper. Ved brann dannes: Karbonylforbindelser. Klorider. Særlige Brann- Og Eksplosjonsfarer Lukkede beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Særlige farer Unngå kontakt med åpen ild eller varme overflater da dette kan skape etsende og giftige spaltningsprodukter Råd for brannmannskap

4 Særlige Brannslukkingstiltak Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Verneutstyr til slukkingspersonale Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. 4 / 9 PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Følg forholdsreglene nevnt i dette sikkerhetsdatabladet. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt Miljøbeskyttelsestiltak Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Unngå utslipp i miljøet Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning Større mengder må ikke skylles ned i avløp, men samles opp med absorberende materiale. Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Søl samles opp med skuffe, kost eller lignende og kan evt. gjenbrukes. Avfall avleveres etter avtale med de lokale myndigheter. Best egnet er hansker av neopren Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Se punkt 11 for ytterligere informasjon om helsefare og symptomer. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Lagringskategori Uspesifisert lagring. Stoffet er ikke brannfarlig Spesifikke slutt-bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere 8.2. Eksponeringskontroll Verneutstyr Tekniske tiltak Ingen spesielle ventilasjonskrav angitt, unntatt at dette stoffet ikke må benyttes i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Åndedrettsvern Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Bærbart pusteapparat med helmaske. Håndvern Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales. Øyevern Ved fare for sprut, bruk tettsluttende, godkjente vernebriller. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

5 Andre Vernetiltak SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Hygienetiltak. Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Hudvern Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut. Termisk fare Unngå kontakt med åpen ild eller varme overflater da dette kan skape etsende og giftige spaltningsprodukter. 5 / 9 PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Klar væske Farge Fargeløs Lukt Svak lukt Løselighet Litt oppløselig i vann. Startkokepunkt og 43 C / 109 F kokepunktsintervall ( C) Volumvekt kg/l Damptetthet (luft=1) <1 Damptrykk 51.7 kpa 25 C / 77 F Eksplosjonsgrense, Nedre (%) 7.0 Eksplosjonsgrense, Øvre (%) 14 Annen brannfarlighet Stoffet er ikke brannfarlig Andre opplysninger Flyktighet Flyktig Fordampningsgrad (Vol%) 100 Flyktige organiske forbindelser 1150 g/litre (VOC) UDF Phrase 1 Stoffet er ikke brannfarlig. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Farlig Polymerisering Polymeriserer ikke Forhold som skal unngås Unngå kontakt med åpen ild eller varme overflater da dette kan skape etsende og giftige spaltningsprodukter Inkompatible materialer Materialer Som Skal Unngås Alkali-metaller. Alkali-jordmetaller. Metallpulver Farlige spaltningsprodukter Ved oppvarming kan det dannes giftige og etsende damper/gasser. Halogenerte hydrokarboner. Hydrogenfluorid (HF). Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO).

6 6 / 9 PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske virkninger Innånding Damp kan irritere luftveiene og forårsake hoste, astmatisk pusting og kortpustethet. Inntak Kan gi magesmerter eller brekninger. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Hudkontakt Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon. Medisinske Symptomer Dampene kan i høye konsentrasjoner irritere luftveiene og føre til hodepine, tretthet, kvalme og brekninger. Toksikologisk informasjon for ingredienser. Toksisk Dose 1 - LD mg/kg (oral-rotte) Toksisk Dose 2 - LD 50 >5000 mg/kg (oral-kanin) Toksisk Kons. - LC ppm/4t (inh-rotte) Andre Helseskader Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). Toksisk Dose 1 - LD 50 >5, 000 mg/kg (oral-rotte) Toksisk Kons. - LC 50 11, 100 ppm/4t (inh-rotte) Aspirasjonsfare: Hudkontakt Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon. Kan forårsake avfetting av huden, men gir ikke irritasjon. Øyekontakt Sprut kan medføre irritasjon. Helsefareinformasjon Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). HEPTAFLUOROCYCLOPENTANE (CAS: ) PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet Produktet inneholder et stoff som er giftig for vannorganismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet. Økotoksisitet Lav akutt toksisitet for vannlevende organismer. Økotoksisitet Det er usannsynlig at stoffet vil oppløses i vann i mengder som er store nok til å være giftig for fisk og dafnier.

7 7 / Toksisitet LC 50, 96 T, Fisk, mg/l 1350 EC 50, 48 T, Dafnia, mg/l 220 LC 50, 96 T, Fisk, mg/l 27.2 IC 50, 72 T, Alger, mg/l Persistens og nedbrytbarhet Nedbrytbarhet Data ikke tilgjengelig. Nedbrytbarhet Data ikke tilgjengelig. Nedbrytbarhet Produktet forventes ikke å være bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulerings- potensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig. Bioakkumulerings- potensial Bioakkumulering anses for å være uten betydning på grunn av produktets lave vannløselighet. Bioakkumulerings- potensial Bioakkumulering anses for å være uten betydning på grunn av produktets lave vannløselighet Mobilitet i jord Mobilitet: Data ikke tilgjengelig. Mobilitet: Produktet har dårlig vannoppløselighet Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Data ikke tilgjengelig Andre negative virkninger Produktet inneholder stoffer som medvirker til global oppvarming (drivhuseffekt). PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING

8 Generelt SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent/importør/omsetter. Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. 8 / Metoder for avfallsbehandling Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelt Ikke regulert. Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-nummer UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Transportetiketter Ingen faremerking for transport kreves Emballasjegruppe Miljøfarer Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning Nei Spesielle forholdsregler for brukeren Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-Direktiver Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Revisjonskommentarer BEMERK: Markering i marginen indikerer vesentlige endringer i forhold til den tidligere revisjonen. Endret 16/09/2013 Erstatter dato 21/01/2013

9 DATABLADNR. BULK_SSF Databladstatus Godkjent. Dato 16 September, 2013 Risikosetninger R20 Farlig ved innånding. R11 Meget brannfarlig R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Full Tekst For H-Setninger H225 Meget brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 9 / 9 Forbehold Om Ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID Report Date : 03/01/2011 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. SYNONYMER, VARENAVN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER Report Date : 13/01/2010 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. MCC-POCGG, MCC-POC03M,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN Endret 07.06.13 Erstatter dato 01.12.10 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI)

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI) Endret APRIL 2013 Revisjon 6 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. LRM-db, ELRM200DB, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin Endret 01.08.13 Erstatter dato 22.07.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT Endret APRIL 2013 Revisjon 7 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. PAM, EPAM400, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B Endret 29/05/2015 Revisjon 2 Erstatter dato 25/10/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 82640,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash Endret 12/08/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. EXS1L 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Cleaning Product ELECTROLUBE. A

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON ETBS-B new Klebemiddel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Vannbasert Impregnering Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Vannbasert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET *

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Artikel nr. : TISSUE-TEK XPRESS PRE-PROCESSING SOLUTION : SAK-7115 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer