Sikkerhetsdatablad utferdiget i samsvar med REACH-forskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad utferdiget i samsvar med REACH-forskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010"

Transkript

1 1 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver 1 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Varemerke Stopit Fluepennen Kjemikaliets Biocid mot flue bruksområde Leverandør: Silvandersson Sweden AB Adresse Lagavägen 28, KNÄRED Telefon +46(0) Telefaks +46(0) Hjemside/Epost Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Fareidentifikasjon Klassifisering Klassifisering i henhold til EF direktiver1999/45/ef R10, Xn; R65, N 50/53 Merking Faresymbol Helseskadelig Miljøskadelig Inneholder Aktivt stoff, Cypermetrin 5 Vekt %, destillater (petroleum), lette Rsetninger R10 Brannfarlig. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Ssetninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S24 Unngå hudkontakt. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Annet Regnr P310568

2 2 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver 1 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Stoff/Stoffblanding: blanding Kjemisk navn CASNr/ ECNr. Cypermetrin Destillater (petroleum), lette (<0,1% benzen) Regnr Kons % Faresymbol &Rsetninger* 5 Xn; R20/22 Xi; R37 N; R50/ Xn; R65, R10 klass. CLP Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic1 Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3 Paraffinolje * For den fulle teksten til R og H setningene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. H setninger H312 H332 H335 H400 H410 H304 H226 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, Fo=Brannfarlig, N=Miljøskadelig, 4. Førstehjelpstiltak Generelle råd: Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Innåndning: Flytt ut i frisk luft. Hudkontakt: Ta umiddelbart av nedstenkte klær. Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Øyenkontakt: Hold øyelokkene åpne og skyll med (lunkent) vann i flere minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Svelging: Ved svelging gi rikelig med vann å drikke. Fremkall ikke brekning! Kontakt lege. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Innåndning: Hud: Øyne: Svelging: Kan være irriterende ved innånding.(hoste) Kan ved langvarig og ofte gjentatt kontakt virke irriterende/avfettende/uttørkende på huden. (svie, rødhet, eksem) Kan forårsake irritasjon av øye.(tåreflom og svie) Svelging kan medføre kvalme, diaré, oppkast, irritasjon av magetarmkanalen og kjemisk lungebetennelse. Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

3 3 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver 1 5. Brannslokkingstiltak Egnete brannslokkingsmiddler Bruk pulver, CO2, vanndusj (tåke) eller skum. Uegnete brannslokkingsmiddler Ikke bruk vannstråle. Farer på grunn av stoffet eller blandingen Ved oppvarming kan det dannes skadelige damper/gasser. Unngå innånding av gass/røyk. Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell. Bestemte forholdsregler for brannslukning Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko. Bruk vanndusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Pust ikke inn damp eller tåke. Unngå langvarig og ofte gjenntatt direktekontakt med hud. Forholdsregler for vern av miljø Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,avløp og kloakk. Metoder og materialer for begrensning og opprenskning Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut eller skylles vekk med vann. Benytt vernehansker Referanse til andre avsnitt Se avsnitt 7 (Håndtering og lagring) Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering. 7. Håndtering og lagring Forholdsregler for sikker håndtering Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Følg bruksanvisningen. Unngå langvarig og ofte gjenntatt direktekontakt med hud. Pust ikke inn damp eller tåke. Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet Oppbevares utilgjengelig for barn. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. Spesifikk sluttbruk

4 4 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver 1 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Kontrollparametere Sørg for god ventilasjon. Administrative normer Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes(norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære): Ingen fastlagt Eksponeringskontroll Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå hudkontakt. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Ikke røyk, spis eller drikk under arbeidet. Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Åndedrettsvern Behøves ikke ved normal anvendning. Håndvern Bruk egnede vernehansker. ( Nitril) Øyevern Ved risiko for stenk bruk godkjente vernebriller. Annet hudvern enn håndvern Behøves ikke ved normal anvendning. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand: Væske Farge: Fargeløs, klar Lukt: løsemidler Flammepunkt ( C): 40 Relativ tetthet: 0,80,9 g/cm³ ph: Ikke anvendelig. Eksplosive egenskaper: Bedømmes ikke være eksplosiv. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ingen tilleggsinformasjon.

5 5 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver 1 10.Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold. Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet for skadelige reaksjoner Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold. Forhold som skal unngås Ingen kjente Uforenlige stoffer Ingen kjente Farlige nedbrytingsprodukter Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings og bruksforhold. 11. Toksikologiske opplysninger Akutt toksisitet Se også avsnitt 4 (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede) Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig. Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer. Cypermetrin ( ) Destillater (petroleum), lette( ) Akutt oral toksisitet:ld 50 Oralt rotte:: 57,5 mg/kg bw, Akutt toksisitet innånding:ld 50 rotte, 4h: 2,5 mg/l, Akutt dermal toksisitet:ld 50 Dermalt rotte: >1600 mg/kg bw, Akutt dermal toksisitet:ld 50 Dermalt kanin: >2400 mg/kg bw Akutt oral toksisitet:ld 50 Oralt rotte:>2000 mg/kg. Akutt dermal toksisitet:ld 50 Dermalt rotte: >2000 mg/kg Akutt toksisitet innånding:ld 50 rotte 4 h: >5000 mg/m 3 Effekter ved overeksponering. Ingen kjente effekter. Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier Forutsette inntaksveier: Oral, Hud, Innånding. Allergifremkallende egenskaper. Dette produkt er ikke klassifisert som allergiframkallende ved innånding eller hudkontakt. CMR (Kreftfremkallende, Mutasjonsfremmende og Reproduksjonsforstyrrende emner) Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. Inneholder destillater (petroleum), lette( ). Petroleumsdestillater med <0,1% benzen er ikke klassifisert som kreftfremkallende. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

6 6 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver Økologiske opplysninger Allmen informasjon Produktet er klassifisert som miljøfarlig. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Toksisitet Ingen økotoksilogisk informasjon er angitt for dette produktet. Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer. Cypermetrin ( ) Destillater (petroleum), lette ( ) LC 50 Fisk 96h: 0,0014 mg/l Art: Salmo salar, EC 50 Daphnia 48h: 0,00015 mg/l Art: Daphnia magna Giftighet for fisk: LC 50 Fisk 96h: 110 mg/l, Giftighet for alger:ic 50 Alger 72h: 110 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial Log Pow: 3,7 4,5, Destillater (petroleum), lette ( ) BCF: 930, Log Pow: 6,60 Cypermetrin ( ) Jordmobilitet Resultater av PBT og vpvbvurderinger 13. Instrukser ved disponering Avfallsbehandlingsmetoder Rester av produktet skal håndteres som farlig avfall. (Avfallsforskriften) Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. EALkoden * EALkoden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet Emballasje Tomme emballasje bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. 14.Transportopplysninger FNnummer Ikke kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene (ADR (vei), RID (jernbane), IMDG /GGVSea (sjø). Korrekt transportnavn Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Skadevirkninger i miljøet Marine pollutant: No

7 7 / 7 REACHforskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 453/2010 Stopit Fluepennen Utgitt dato Ver 1 14.Transportopplysninger ( ) Spesielle forholdsregler for brukeren Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCkoden 15. Regelverksmessige opplysninger Sikkerhets, helse og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen Merking i henhold til EF direktiver1999/45/ef, Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Kjemisk sikkerhetsvurdering 16. Andre opplysninger Fulle teksten til R og H setningene nevnt i Seksjon 3. R10 Brannfarlig. R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R37 Irriterer luftveiene. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Utgitt dato/revisjonsdato: Ver1:Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACHforskriften, EC 1907/2006,forskrift (EC) 1272/2008 og forskrift (EC) 453/2010 Referanselister Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EUforordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 453/2010/EC

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge Sikaflex -Tank N AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Vannbasert Impregnering Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Vannbasert

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn CAS nummer Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer