SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar"

Transkript

1 Microsit Polar Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikator Kjemikaliets navn Formel Microsit Polar Formulert produkt Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Produktgruppe Avfettings-/rengjøringsmiddel 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende bruker Firmanavn NorKem AS Besøksadresse Lagerveien 12B Postadresse Postboks 77 Postnr Poststed STAVANGER Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Nødtelefonnummer Nødtelefon Giftinformasjonen: AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Merkingselementer Farepiktogrammer (CLP) Xi; R36 Eye Dam. 1; H318 Gir alvorlig øyeskade. Signalord Fare

2 Microsit Polar Side 2 av 10 Faresetninger Sikkerhetssetninger Annen merkeinformasjon (CLP) 2.3 Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse H318 Gir alvorlig øyeskade. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P315 Søk legehjelp umiddelbart. Innhold: Alkohol etoksilat Kaliumhydroksid 2-(2-Butoksyetoksy)etanol Dette stoffet anses ikke for å være PBT eller vpvb. Gir alvorlig øyeskade. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer navn Identifikasjon Klassifisering Innhold Alkoholetoksilat C9-C11 CAS-nr.: Xi; R41 Eye Dam. 1;H318 Alkylglucosid CAS-nr.: EC-nr.: Tetrakaliumpyrofosfat CAS-nr.: EC-nr.: (2-Butoksyetoksy)etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: xxxx Kaliumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: xxxx kommentarer AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 Eye Irrit. 2;H319 C; R22, R35 Skin Corr 1A; H314 Acute tox. 4; H302 Met. Corr. 1; H290 For H- og R-setninger i klartekst, se seksjon 16. Kun merkepliktige komponenter er oppgitt % 1-5 % 1-5 % 1-5 % < 0,2 % Fjern pasienten fra videre eksponering snarest.vanlig førstehjelp hvis nødvendig. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.generell førstehjelp i form av symptomatisk behandling skal alltid utføres dersom en er i tvil om hvilken behandling som foreskrives. Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden så snart som mulig. Sørg for ro, varme og frisk luft. Skyll huden med vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsur o.l. fjernes. Erstatt tap av hudfett med passende salve. Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Øyeblikkelig til øyenlege / lege. Skyll øynene også

3 Microsit Polar Side 3 av 10 Svelging under transport til lege. FREMKALL IKKE BREKNING! Gi 1-2 glass vann eller helst melk å drikke hvis den skadede er ved full bevissthet. Gi aldri noe via munnen hvis pasienten har nedsatt bevissthet. Kontakt lege hvis større mengde er svelget De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Informasjon til helsepersonell Behandle symptomatisk. Akutte symptomer og virkninger Innånding: Damp/sprøytetåke kan irritere luftveiene. Hudkontakt: Avfetter huden og kan gi sprekkdannelse og eksem ved langvarig kontakt. Øyekontakt: Fare for alvorlig øyeskade. Svelging: Svelging kan føre til lett irritasjon av slimhinnene i svelg, spiserør og mage/tarm, samt kvalme og oppkast Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Annen informasjon Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Vanndusj/-tåke/-dis, skum, tørrkjemikalier, karbondioksid (CO2). Vannstråle Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brannfarlig Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Benytt angitt verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under seksjon 8. Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon For innsatspersonell For innsatspersonell Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Se seksjon 8 og seksjon 13. Dem evt. opp med absorberende materiale og forhindre spredning og utslipp til vannkilder og kloakk. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under seksjon 13. Fjerning av rester og avfall. Mindre mengder kan tørkes opp med klut av bestandig materiale, eller evt. med en fuktig klut som skylles godt med store mengder vann etter bruk. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt gulv.

4 Microsit Polar Side 4 av 10 AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Bruk hensiktsmessig verneutstyr. Unngå kontakt med hud og øyne. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager og i lukkede originalbeholdere. Lagres frostfritt. Ved oppvarming til dekomponering vil det dannes oksider av karbon og fosfor Særlig(e) sluttanvendelse(r) Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier navn Identifikasjon Verdi Norm år 2-(2-Butoksyetoksy)etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: xxxx Kaliumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: xxxx / PNEC fra komponenter 2-(2-Butoksyetoksy)etanol Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsfrekvens: Kort sikt (akutt) Type effekt: Lokal effekt Verdi: 14 ppm Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Dermal Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 20 mg/kg kroppsvekt/dag Gruppe: Arbeidstaker Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 10 ppm Gruppe: Arbeidstaker Type effekt: Lokal effekt Verdi: 10 ppm Gruppe: Konsument 8 t.: 10 ppm 8 t.: 68 mg/m t.: 2 mg/m3, T 2013

5 Microsit Polar Side 5 av 10 PNEC PNEC PNEC PNEC 8.2. Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Type effekt: Lokal effekt Verdi: 7,5 mg/m3 Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Dermal Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 10 mg/kg kroppsvekt/dag Gruppe: Konsument Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 5 mg/kg kroppsvekt/dag Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Oral Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 1,3 mg/kg kroppsvekt/dag Gruppe: Konsument Type effekt: Lokal effekt Verdi: 5 mg/m3 Eksponeringsvei: Vann Verdi: 1 mg/l Eksponeringsvei: Sediment Verdi: 4 mg/l Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 200 mg/l Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,4 mg/l Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Håndbeskyttelse, kommentar Øye- / ansiktsvern Ved sprøyting eller annen bruk som medfører høye konsentrasjoner av aerosoler/gass/støv, bør kombinasjonsmaske med filter A/P2 benyttes. Materiale: Nitrilgummi Hansketykkelse: 0,4 mm Gjennombruddstid: >480 min. Materiale: Fluorinert gummi Hansketykkelse: 0,4 mm Gjennombruddstid: >480 min Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok.

6 Microsit Polar Side 6 av 10 Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm. Bruk hensiktsmessige arbeidsklær, tilpasses det øvrige arbeidet. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Lys gul. Lukt Karakteristisk ph (handelsvare) Verdi: ~ 11 ph (bruksløsning) Verdi: ~ 10,9 Testmetode: 20% Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: ~ 0 C Flammepunkt Verdi: > 100 C Relativ tetthet Verdi: ~ 1000 kg/m3 Løselighet i vann Lett oppløselig Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Data ikke registrert. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Ikke kjent Kjemisk stabilitet Stabilitet Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå kontakt med syrer Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Ikke kjent Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og bruk. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data fra komponenter Alkoholetoksilat C9-C11 LD50 oral LD50 oral LD50 dermal LD50 oral Ved brann kan det dannes produkter som karbonmonoksid og karbondioksid. Fosfor. Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Tetrakaliumpyrofosfat Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Mus Verdi: > 7940 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin 2-(2-Butoksyetoksy)etanol Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin

7 Microsit Polar Side 7 av 10 LD50 oral LD50 oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kaliumhydroksid Verdi: 365 mg/kg Forsøksdyreart: rotte AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Akutt akvatisk, fisk. Ikke kjent. Akutt akvatisk, fisk Lclo. Akutt akvatisk, alge. Akutt akvatisk, alge. LCLo Akutt akvatisk, Daphnia, Økotoksisitet Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Toksikologiske data fra komponenter Alkoholetoksilat C9-C11 Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulering Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Resultat av PBT vurderingen på komponenten vpvb vurderingsresultat Akutt akvatisk, fisk Produktet forventes ikke å være giftig for vannorganismer. Verdi: > 1 mg/l Varighet: 96 t Verdi: > 1 mg/l Art: Alge Varighet: 72 t Verdi: > 1 mg/l Art: Daphnia magna Varighet: 48 t Resultat: I henhold til resultater fra prøver på biologisk nedbrytbarhet er dette produktet å anse som raskt nedbrytbart. >60%. Metode: OECD Guide-line 301 D - Ready Biodegradability: Closed Bottle Test. Ingen bioakkumulering forventet. Alkylglucosid Verdi: > 100 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96 t Verdi: > 100 mg/l Art: Scenedesmus quadricauda Varighet: 72 t Verdi: > 100 mg/l Art: Daphnia magna Varighet: 48 t Dette stoffet anses ikke for å være PBT. Dette stoffet anses ikke for å være vpvb. Tetrakaliumpyrofosfat Verdi: > 100 mg/l

8 Microsit Polar Side 8 av 10 Akutt akvatisk, Daphnia Resultat av PBT vurderingen på komponenten Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Bioakkumulering Resultat av PBT vurderingen på komponenten vpvb vurderingsresultat Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, Daphnia Resultat av PBT vurderingen på komponenten vpvb vurderingsresultat Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Art: Onchorhynchus mykiss Varighet: 96 t Verdi: > 100 mg/l Art: daphnia magna Varighet: 48 t Test referanse: OECD 202 Ingen PBT og vpvb vurdering har blitt gjennomført fordi komponenten er uorganisk. 2-(2-Butoksyetoksy)etanol Verdi: 2700 mg/l Art: gullfisk Varighet: 24h Verdi: 1000 mg/l Testmetode: ICL0 Art: Scenedesmus quadric Varighet: 8d Verdi: 3200 mg/l Varighet: 24h Bioakkumuleres ikke i vannmiljøet. Dette stoffet anses ikke for å være PBT. Dette stoffet anses ikke for å være vpvb. Kaliumhydroksid Verdi: 125 mg/l Art: Gambusia affinis Varighet: 96 t Verdi: mg/l Art: Daphnia magna Varighet: 96 t Dette stoffet anses ikke for å være PBT. Dette stoffet anses ikke for å være vpvb. Produktet inneholder kun lett biologisk nedbrytbare stoffer. Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Mobilitet Løses i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Produktet inneholder fosfat. Stor tilførsel av fosfor fører til uønsket algevekst i vann og vassdrag. Dette medfører problemer med oksygenmangel, vond smak og lukt, redusert fiskebestand og gjengroing.

9 Microsit Polar Side 9 av 10 AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Avfallskode EAL andre organiske løsemidler, vaskevæsker og utgangsvæske NORSAS 7133 Annen informasjon EAL-koden er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer Ikke relevant FN-forsendelsesnavn Ikke relevant Transportfareklasse(r) Ikke relevant Emballasjegruppe Ikke relevant Miljøfarer Marin forurensning Nei Særlige forsiktighetsregler ved bruk Spesielle forholdsregler Data ikke registrert Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Andre opplysninger ikke angitt. ADR / RID - Annen informasjon Tunnelbegrensningskode Ikke relevant. AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) ADR/RID Produktforskriften. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. juli Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr med siste endring jan Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr REACH forskriften (No 1907/2006). CLP (No 1272/2008). er De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske-og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler. Deklarasjonsnr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei

10 Microsit Polar Side 10 av 10 AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER CLP klassifisering, kommentarer Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Versjon 2 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad NorKem AS Klassifisering utført på grunnlag av beregningsmetode. Eye Dam. 1; H318; R35 Sterkt etsende. R36 Irriterer øynene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R22 Farlig ved svelging. H318 Gir alvorlig øyeskade. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H290 Kan være etsende for metaller. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. Produktet er svanemerket iht kriteriene for industrielle rengjørings- og avfettingsmidler, versjon: 2.1. LISENSNR: REVISJONSOVERSIKT: : Generell oppdatering av datablad : Oppdatering av pkt. 15 (Lover og forskrifter) : Revisjon pkt : Oppdatert etter REACH, Annex II : Generell oppdatering av datablad : CLP klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 Suma Kraftig Rengjøring D36 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer