SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Navn på stoffet Nikkel Handelsnavn på stoffet Identificatienummer Registreringsnummer Synonymer Nickel Squares, SUPERELECTRO TM, Full Plate Cathode, Nickel Crowns, D-Crowns, Micros, Sundry, Ribs, Starting Sheets. SDS-nummer Ni-rev Dato for første gangs 01-April-2011 utgivelse Versjonsnummer 01 Revisjonsdato - Overgår date - Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Identifiserte anvendelser Produksjon og bruk av deler og produkter. Annen registrert bruk av dette produktet kan du finne i avsnitt 15 i dette e-databladet. Anvendelser som frarådes Brukes av arbeidere i industrien Konstruksjon og produksjon av nikkel i materialer og artikler som er ment for direkte og langvarig kontakt med huden, der utslippet av nikkel overskrider grensen som er satt i direktivene 94/27/EC og 2004/96/EC og REACH-forskriften 1907/2006 (Anneks XVII). Produksjon av nikkelholdige materialer som er i kontakt med mat (unntatt Ni-Cr-belagte materialer), hvor overføringen til matvarene vil overstige 0,1 mg/kg Ni (ifølge Europarådets retningslinjer for metaller og legeringer som brukes som materialer som kommer i kontakt med mat, 2002). Produksjon av nikkelholdig rustfritt stål med HØYT INNHOLD AV SVOVEL (AISI-grad 303, eller ISO , referansegrad N) for bruk til kirurgisk implantering. Produksjon av nikkel- eller kromnikkelbelagte varmespoler nedsenket i kjeler. Brukes av profesjonelle arbeidere Bruk av nikkelholdig rustfritt stål med HØYT INNHOLD AV SVOVEL (AISI-grad 303, eller ISO , referansegrad N) for bruk til kirurgisk implantering. Bruk av nikkel i materialer og artikler som er ment for direkte og langvarig kontakt med huden, der utslippet av nikkel overskrider grensen som er satt i direktivene 94/27/EC og 2004/96/EC og REACH-forskriften 1907/2006 (Anneks XVII). Ved forbruker Bruk av nikkel i materialer og artikler som er ment for direkte og langvarig kontakt med huden, der utslippet av nikkel overskrider grensen som er satt i direktivene 94/27/EC og 2004/96/EC og REACH-forskriften 1907/2006 (Anneks XVII). Bruk av nikkelholdige materialer som er i kontakt med mat (unntatt Ni-Cr-belagte materialer), hvor overføringen til matvarene vil overstige 0,1 mg/kg Ni (ifølge Europarådets retningslinjer for metaller og legeringer brukt som materialer som kommer i kontakt med mat, 2002). Bruk av nikkel- eller kromnikkelbelagte varmespoler nedsenket i kjeler. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Firmanavn Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Norge Telefonnummer: Kontaktperson Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Nødtelefon (during office hours 09:00-17:30 CET) e-post Avsnitt 2: Fareidentifikasjon Klassifisering av stoffet/blandingen Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

2 Klassifisering Kreft 3;R40, T;R48/23, R43 Den fullstendige teksten i alle R-setningene er vist i avsnitt 16. Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Helsefarer Hud sensibilisering Kreftframkallende virkning Spesifikk organtoksisitet - gjentatt eksponering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1 (Lunge, Åndedrettssystemet) Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Stoffet mistenkes å forårsake kreft. Skader organer (Lunge, Åndedrettssystemet) ved langvarig eller gjentatt eksponering. Oppsummering av farer Fysiske farer Ikke klassifisert for fysiske farer. Helsefarer Mulig fare for kreft. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning på helsen. Miljøfarer Ikke klassifisert for miljøfarer. Særlige farer Høye temperaturer eller mekanisk påvirkning kan danne støv og gasser som kan være irriterende for øyne, slimhinner og luftveier. Oppvarming over smeltepunktet frigir metalloksider som kan gi metallrøykfeber ved innånding. Symptomer er skjelving, feber, ubehag og muskelsmerter. Effektene kan være forsinket Smeltet materiale vil gi termiske forbrenninger. Mekanisk prosessering kan danne støv. Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft. Hovedsymptomer Irritasjon i nese og svelg. Irritasjon av øyne og slimhinner. Sensibilisering. Etikettelementer Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Inneholder: Nikkel Identificatienummer Signalord Fareutsagn Forsiktighetsutsagn Forebygging Svar Lagring Avhenting Tilleggsinformasjon om etiketter Andre farer Fare Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Stoffet mistenkes å forårsake kreft. Skader organer (Lunge, Åndedrettssystemet) ved langvarig eller gjentatt eksponering. Skaff spesialanvisninger før bruk. Støv/dunst/røyk/gass/sprøytetåke/damper/spray må ikke innåndes. Bruk vernehansker. Ta kontakt med lege/søk råd fra lege hvis du føler deg uvel. Lagres avlåst. Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Ingen. PBT- og vpvb-kriteriene i vedlegg XIII til forskriften gjelder ikke anorganiske stoffer, som nikkelmetall. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Stoff Generelt Kjemisk navn % CAS-nr. / EC-nr. REACH-registreringsnr. INDEKS-nr. Anm. Nikkel Klassifisering: DSD: CLP: Kreft 3;R40, T;R48/23, R43 Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H # #: Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense(r). Sammensetningskommentarer Dette produktet er registrert under REACH-regelverket 1907/2006 som et stoff med ett hjelpestoff. Den fullstendige teksten i alle R- og H-setningene er vist i avsnitt 16. Alle konsentrasjoner er angitt i vektprosent, unntatt hvis det er en bestanddel i en gassblanding. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i volumprosent. Se analysesertifikatet for mer detaljert, kjemisk sammensetning Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

3 Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak Generelt Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak Generelle brannfarer Brannslokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Uegnet slukkingmiddel Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Råd til brannmenn Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn Spesielle brannslokningstiltak Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Kontakt lege dersom det oppstår ubehag. Søk legehjelp ved enhver forbrenning, uansett hvor liten den synes å være. Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege. I tilfelle noen er blitt eksponert for damper eller partikler: Flytt personen ut i frisk luft. Kontakt lege ved fortsatt ubehag. Kontakt med støv: Vask huden med såpe og vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet. I tilfelle av kontakt med smeltet produkt, avkjøl snarest med vann og søk øyeblikkelig legehjelp. Ikke forsøk å fjern smeltet produkt fra huden, fordi huden vil lett få rifter. Kutt eller sår bør behandles snarest med grundig rensing av det berørte området. Ikke gni øyet. Ta ut ev. kontaktlinser. Skyll øynene grundig med vann, vær nøye med å skylle under øyelokkene. Fortsett å skylle i 15 minutter hvis irritasjonen vedvarer og skyll under øyelokkene av og til. Søk lege hvis ubehaget fortsetter. Ved inntak av støv, skyll munnen grundig. IKKE fremkall oppkast. Kontakt lege hvis ikke ev. ubehag gir seg. Irritasjon i nese og svelg. Irritasjon av øyne og slimhinner. Sensibilisering. Behandles symptomatisk. Symptomene kan opptre forsinket. Nikkelpulver eller nikkelstøv vil underholde forbrenningen og kan danne eksplosive blandinger i luft. I brann kan nikkel danne nikkelkarbonyl, en meget toksisk og anerkjent kreftfremkallende stoff. Ikke bruk vann på smeltet metall: Det kan medføre eksplosjonsfare. Spesialpulver mot metallbranner. Tørr sand. Vannspray, -tåke eller -dis. Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen. Ved brann eller høy temperatur dannes: Metalloksider. Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. Flytt beholderne bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko. Personlige sikkerhedsforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-nødpersonell Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For nødpersonell Hold unødvendig personell borte. Se avsnitt 8 i HMS-databladet for anbefalinger om personlig verneutstyr. Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet. Unngå spredning av støv og forurensede materialer. Metoder og materiell for avgrensning og opprenskning av utslipp Referanse til andre avsnitt Avsnitt 7: Håndtering og lagring Forsiktighetsregler for forsvarlig håndtering Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikeligheter Spesifikk sluttbruk Samle opputslippet. La det spilte materialet stivne og skrap det opp med skuffer i en egnet beholder for resirkulering eller oppføring i. Samle opp støv eller partikler med en støvsuger med HEPA-filter. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Sveising, brenning, saging, slaglodding, sliping eller annen maskinering kan danne støv og damper. Det må anordnes tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede verktøy. Unngå kontakt med skarpe kanter og varme overflater. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Unngå kontakt med smeltet materiale. Ikke bruk vann på smeltet metall. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Følg yrkeshygienisk praksis. Må holdes tørr. Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier. Se avsnitt 15 for detaljert informasjon. Anbefalingene som er gitt i brukseksponeringsscenariet, er distribuert og lagt ved som separate dokumenter til dette e-databladet Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

4 Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr kontrollparametere Grenseverdier for eksponering Norge. Administrative normer for forurensninger på arbeidsstedet Material Type Verdi Nikkel ( ) TLV 0,05 mg/m3 Biologiske grenseverdier Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Anbefalte Følg planen for målinger på arbeidsplassen. overvåkingsprosedyrer DNEL Material Type Vei Verdi Form Nikkel ( ) PNEC Material Arbeidere Innånding 1,6 mg/m3 Akutt lokale innvirkninger Innånding 816 mg/m3 Akutt systeminnvirkninger Dermal 0,015 mg/m3 Langvarig lokale innvirkninger Innånding 0,05 mg/m3 Langvarig lokale innvirkninger Oral 1,1 mg/kg/dag Langvarig systeminnvirkninger Innånding 0,05 mg/m3 Langvarig systeminnvirkninger Befolkningen generelt Oral 1,2 mg/kg/dag Akutt systeminnvirkninger Type Vei Verdi Form Nikkel ( ) Eksponeringskontroll Egnete konstruksjonsmessige kontrolltiltak Ikke aktuelt Ikke aktuelt 12,3 mg/kg Skalldyrspisende fugl Ikke aktuelt 12,3 mg/kg Tjeld Ikke aktuelt 4,6 mg/kg Steinkobbe Jordbunn Ikke aktuelt 29,9 mmol/mol Nikkel Kloakkrenseanlegg Ikke aktuelt 0,33 mg/l Nikkel Vann (ferskvann) Ikke aktuelt 3,6 µg/l Oppløst Ni Vann (havvann) Ikke aktuelt 8,6 µg/l Oppløst Ni Bruk avsperringssoner, lokal avtrekksventilasjon, eller annen teknisk kontroller for å holde luftbårne stoffmengder under anbefalt eksponeringsgrense. Bruk eksplosjonssikkert utstyr hvis høye støv-/luftkonsentrasjoner er mulige. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Generelt Bruk passende verneutstyr. Øyen-/ansiktsvern Bruk støvtette vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene. I tillegg til vernebriller må det brukes sveisehjelm med tilstrekkelig svertet skjold under sveising, brenning eller slaglodding. Det anbefales i tillegg at det brukes vernebriller ved saging, sliping eller maskinering. Hudvern - Håndvern Bruk riktige vernehansker for å hindre kutt og skrap. Når materialet er varmet opp, skal det brukes hansker for å beskytte mot termisk forbrenning. Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. - Annet Bruk egnede verneklær. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon, eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). Søk råd hos den lokale arbeidsledelsen. Temperaturfarer Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig. Hygienetiltak Vask hendene etter bruk. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Arbeidsklær og personlig verneutstyr må vaskes rutinemessig for å fjerne kontaminantene. Private klær og arbeidsklær skal oppbevares atskilt. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Oppfølging ved eventuelle behov for medisinsk overvåkning. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Avgrens spill og hindre utslipp; følg nasjonale forskrifter om utslipp. Varsle aktuelle myndigheter hvis dette stoffet slippes ut i miljøet Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

5 Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Massive metaller. Fysisk tilstand fast stoff. Form Faste former, som: Pellets, Offcuts, Briquets, S sheet, Caths, Cuts, Uncuts and Crowns. Farge Sølvgrå. Lukt Luktfri. Luktgrense ph Smeltepunkt/frysepunkt C (2.651 F) Kokepunkt, C (4.946 F) begynnelseskokepunkt og kokepunktsintervall Flammepunkt Autoantennelsestemperatur Ikke kjent. Brennbarhet (faststoff, Ikke brannfarlig. gass) Eksplosjonsgrense, nedre (%) Eksplosjonsgrense, øvre (%) oksiderende egenskaper Ikke oksiderende. Eksplosjonsegenskaper Ikke eksplosivt. Eksplosjonsgrense Damptrykk 1 mm Hg ved 1810 C Damptetthet Fordampningshastighet Relativ tetthet 8,9 Relativ tetthetstemperatur 25 C (77 F) Løselighet (i vann) Uløselig Fordelingskoeffisient Ikke aktuelt. n-oktanol/vann Dekomponeringstemperatu Toksiske gasser og damper (som nikkelkarbonyl) kan bli frigjort ved nedbryting av nikkelsammensetninger. Viskositet Viskositetstemperatur VOC (Vekt %) Prosent flyktig Andre opplysninger Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig. Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Inkompatibelt materiale Farlige nedbrytingsprodukter Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger Metall i fast form er er stabilt og ikke-reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold. Produktet er stabilt. Farlig polymerisering forekommer ikke. Det vil ikke oppstå farlige reaksjoner. Kontakt med ikke-kompatible materialer. Kontakt med syrer vil frigjøre brennbar hydrogengass. Dette produktet er uforenelig med nitrater. Fluor. Oksiderende materialer. Fosfor. Ammoniakk. Halogener. Svovel. Syrer. Sveising, brenning, saging, slaglodding, sliping eller annen maskinering kan danne støv og damp med metalloksider. Generelt Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning. Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier Svelging Kan svelges ved et uhell. Innånding Støv kan irritere luftveier. Hudkontakt Kan gi allergi ved hudkontakt Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

6 Øyekontakt Symptomer Toksikologiske opplysninger Akutt giftighet Produkt Nikkel ( ) Hudtæring/irritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Åndedrett sensibilisering Hud sensibilisering Kontakt med øynene er mulig, og må unngås. Irritasjon av øyne og slimhinner. Irritasjon i nese og svelg. Allergifremkallende. Den akutte, orale toksisiteten for nikkelmetall er funnet i et velutført dyreforsøk, som fastslo at akutt, oral LD50 var større enn >9000 mg/kg bw. Høy konsentrasjon av nylig dannede damper/støv av metalloksider kan gi symptomer på metalldampfeber. Data som gjelder akutt toksisitet hos dyr via hudeksponering, er ikke funnet. Akutt hudtoksisitet forventes å være lav når det gjelder den lave orale toksisiteten og den minimale absorpsjonen gjennom huden. Testresultater Akutt Oral LD50 Rotte: > 9000 mg/kg Ikke irriterende for huden i forsøk på kaniner (dyrenummer: 2, dose: 500mg/dyrets øre, eksponeringsperiode: 24 timer, observasjonsperiode: 7 dager). Det er ikke funnet forsøk med øyeirritasjon av metallisk nikkel. Toksisitetsdata fra vannløselige nikkelsammensetninger kan brukes til å estimere potensialet til metallisk nikkel når det gjelder å forårsake øyeirritasjon. Det er ikke foreslått noen klassifisering for det som gjelder øyeirritasjon. Ikke klassifisert. Det finnes tilstrekkelige data fra forsøk på mennesker til å rettferdiggjøre klassifisering av nikkelmetall som sensibiliserende for huden. Testdataene gir en konklusjon, men den er ikke tilstrekkelig for klassifisering. Antatt å være karsinogent for mennesker ved innånding. Bakteriecellemutagenisitet Kreftframkallende virkning IARC-monografier. Helhetlig evaluering av karsinogenisitet Nikkel (CAS ) 2B Mulig karsinogent for mennesker. Reproduserbar giftighet Testdataene gir en konklusjon, men den er ikke tilstrekkelig for klassifisering. Spesifikk organtoksisitet - Testdataene gir en konklusjon, men den er ikke tilstrekkelig for klassifisering. akutt eksponering Spesifikk organtoksisitet - gjentatt eksponering Aspirasjonsfare Opplysninger om blanding versus stoff Andre opplysninger Forårsaker skade på følgende organer ved langvarig eller gjentatt eksponering: Lunger. Respirasjonsveiene. Ikke klassifisert. Ikke kjent. Sveising eller plasmabueskjæring av metaller og legeringer kan danne ozon, nitrogenoksider og ultrafiolett stråling. Overeksponering for ozon kan resultere i irritasjon av slimhimmer eller ubehag i luftveiene. UV-stråling kan gi rødhet i huden og sveiseblindhet. Avsnitt 12: Økologiske opplysninger Giftighet Produkt Nikkel ( ) Testresultater EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 81,5-148 µg/l 72 Timer (Nikkelklorid) EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 121,6 µg/l 48 Timer (Nikkeldiklorid, heksahydrat) LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret): 15,3 mg/l 96 Timer (Nikkelklorid) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial Mobilitet Skjebne i miljøet fordelingskoeffisient Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger Andre skadelige virkninger Produktet er ikke bionedbrytbart. Akkumuleres i jord og sedimenter. Vannlevende organismer: BCF= 270 mg/l. Potensialet for bioakkumulering er lavt. Nikkel i fast form er ikke mobilt i miljøet. Ikke aktuelt. Nikkel i fast form er ikke mobilt i miljøet. Stoffet eller blandingen er ikke et PBT- eller vpvb-stoff eller -blanding. Forventes ikke å være skadelig for vannlevende organismer. Men man kan ikke utelukke skadevirkninger ved utilsiktet utslipp av større mengder. Avsnitt 13: Instrukser om deponering Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Hvis det er praktisk mulig, bør materialet gjenvinnes og resirkuleres. Faste metaller og legeringer i partikkelform kan være reaktive. De farlige karakteristikkene, inkludert brann og eksplosjon, bør fastslås før avhending Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

7 Forurenset emballasje Da tømte beholdere kan inneholde rester, må advarslene på etiketten følges, selv om beholderen er tømt. Avfallskode, EU Deponeringsmetoder/informasjo Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Avsnitt 14: Transportopplysninger ADR RID ADN IATA IMDG Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Avsnitt 15: Regelverksmessige opplysninger Ikke aktuelt. Produktet er imidlertid et faststoff. Når det transporteres i bulk, er det ikke dekket av Vedlegg I til IMSBC-forskriften. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-forskrifter Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget, Anneks I Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget, Anneks II Forskrift (EU) nr. 850/2004, Persistent, organisk forurensning, Anneks I Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 1 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 2 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 3 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks V Direktiv 96/61/EØF: Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg (IPPC): Artikkel 15, European Pollution Emission Registery (EPER europeisk forurensingsutslippsregister) Nikkel (CAS ) Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(1). Kandidatliste Andre forskrifter Produktet er klassifisert ifølge EU-forskrift 1272/2008 (CLP-forskriften) med endringer/tillegg, og respektive nasjonale lover som har implementert EU-direktivene. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EF-forordning nr. 1907/2006. Direktivet 96/82/EC (Seveso II); del 2 (klassifiserte stoffer) toksisk. Nasjonale bestemmelser Det er ikke tillatt for personer under 18 år å arbeide med dette produktet, iht. EU-direktiv 94/33/EF, som gjelder beskyttelse av ungdom på arbeidsplassen. Gravide bør ikke arbeide med dette produktet hvis det er den minste fare for eksponering. Følg nasjonalt regelverk for arbeid med kjemiske stoffer Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

8 Vurdering av kjemisk sikkerhet Det er utført en kjemisk sikkerhetsvurdering for dette stoffet. Avsnitt 16: Andre opplysninger Liste over forkortelser Referanser Informasjon om evalueringsmetoden som førte til klassifiseringen av blandingen Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R-setninger under avsnitt 2 til 15 Opplæringsinformasjon Eksponeringsscenarier som er relevante for dette materialet, er lagt ved og distribueres som et separat dokument sammen med dette e-databladet. Kjente bruksområder: Brukes av arbeidere i industrien Produksjon av nikkelmetall. S4A: Produksjon av rustfritt stål, spesialstål og spesiallegeringer. Integrert produksjon av stål og jern. EAF-karbonstål. Pulvermetallurgi. Metalloverflatebehandling (nikkelelektropletterings- og nikkelelektroformingsteknologier). Produksjon av nikkelsalter fra nikkelmetall. Produksjon av batterier med positive nikkelelektroder. Produksjon av katalysatorer. Bruk av forhåndsredusert nikkel som inneholder katalysatorer. Produksjon av magneter. Produksjon av nikkelholdige produkter (f.eks. elektronikk). Produksjon av legeringer for slaglodding. Bruk av legeringer for slaglodding. Produksjon av kontaktmaterialer i sølv-nikkel. Bruk av kontaktmaterialer i sølv-nikkel. Sprutavsetning. Avsetning av tynnfilm med fordampningsteknikk. Brukes av profesjonelle arbeidere Bruk av legeringer for slaglodding. Bruk av kontaktmaterialer i sølv-nikkel. Bruk ved forbrukere. Drikkevann fra kjeler som inneholder nikkel. Mynter. Direkte og langvarig kontakt med huden. Drikkevann fra rør og kraner som inneholder nikkel. Nikkelholdige materialer som kommer i kontakt med mat. Nikkelholdige piercinger. Verktøy og andre utslippsoverflater som inneholder nikkel. DNEL: Derived No-Effect Level (Avledet nivå for ingen virkning). PNEC: Predicted No-Effect Concentration (Forventet konsentrasjon uten virkning). PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb: Svært persistent og svært bioakkumulerende. DSD: Direktiv 67/548/EEC CLP: Forskrift nr. 1272/2008. LD50: Dødelig dose, 50 %. N/A: Ikke aktuelt. IUCLID IARC Monographs. Total evaluering av karsinogenisitet (volumer på 1-100A) Klassiseringen m.h.t. helse- og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis tilgjengelig. Nærmere opplysninger finnes i avsnitt 9, 11 og 12. R40 Mulig fare for kreft. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. H317 - Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H351 - Stoffet mistenkes å forårsake kreft. H372 - Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Forbehold om ansvar Dette sikkerhetsdatabladet er utformet i samsvar med kravene i EU-regelverket REACH - registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (EF-nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og -rådet den 18. desember 2006) og tilhørende nasjonale lover, og det kan hende at det ikke er i samsvar med krav i andre forskrifter om sikker produkthåndtering. Utstedelsesdato 01-April-2011 Revisjonsdato 01-April-2011 Utskriftsdato 13-April Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Navn på stoffet Ethylenvinyl alkoholkopolymer Handelsnavn på stoffet Identificatienummer 26221272

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Navn på stoffet Kobber Handelsnavn på stoffet Identificatienummer 7440-50-8 Registreringsnummer

Detaljer

PRODUKTINFORMASJONSARK

PRODUKTINFORMASJONSARK PRODUKTINFORMASJONSARK AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Navn på stoffet Identifikasjonsnummer Synonymer Dokumentnummer Versjonsnummer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: SODIUM ACETATE Solution Utstyrnavn: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Leverandør: Applied

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET))

SIKKERHETSDATABLAD. +49 (0) 202 585 129 (8:00 a.m. 4:00 p.m. (MET)) SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Utgivelsesdato Versjonsnummer 1,0 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KaVo Everest ZS-Blanks und Ronden

SIKKERHETSDATABLAD. KaVo Everest ZS-Blanks und Ronden SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen REACH registreringsnummer KaVo Everest ZSBlanks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Materion Advanced Chemicals Inc. 407 N. 13th Street 1316 W. St. Paul Avenue Milwaukee, WI US Milwaukee

SIKKERHETSDATABLAD. Materion Advanced Chemicals Inc. 407 N. 13th Street 1316 W. St. Paul Avenue Milwaukee, WI US Milwaukee SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Navn på stoffet Identifikasjonsnummer Synonymer Dokumentnummer Utgivelsesdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen REACH registreringsnummer KaVo QUATTROoil 2135

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Fôrsalt Kjemikalienavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monosil Monosil 501 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Monosil Monosil 501 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 08-04-2011 Revidert utgave nr.: 11 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: OAG30L 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: ENRICHMENT BEADS Produktnr.: 4389752 Utstyrnavn: SOLiD(TM) ENRICHMENT KIT BOX 3 OF 3 Utstyrnr: 4392181

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cut cathode (1 x1 ), Lugs, Starting Sheets, Ribs

SIKKERHETSDATABLAD. Cut cathode (1 x1 ), Lugs, Starting Sheets, Ribs SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Navn på stoffet Handelsnavn på stoffet Identificatienummer Registreringsnummer Synonymer

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: skrivertoner InfoPrint 4000/3900 Forbedret Produktnr.: 1402833 Synonymer: Firmaets kjemikalienummer: 940010130

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/10/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506252; 791448 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. +1 703-527-3887 (noteringsoverføring aksepteres)

SIKKERHETSDATABLAD. +1 703-527-3887 (noteringsoverføring aksepteres) SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monodex Smooth AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift Adresse Web Telefon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 03-Desember-2014 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 03-Desember-2014 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Produktkode

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Navn på stoffet Handelsnavn på stoffet Identifikasjonsnummer Registreringsnummer

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret:

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40700047, 40700048, 40700049, 40700038, 40700039, 40700040, 40700041 CAS-nummer: 1344-28-1

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

HMS-DATABLAD. PC15: Overflatebehandlingsprodukter ikke-metall. -: EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DR9 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray PRF 101 Cold Spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

DRY DES Care Side: 1 Revideringsdato: Revisjonsnr.: 3

DRY DES Care Side: 1 Revideringsdato: Revisjonsnr.: 3 SIKKERHETSDATABLAD (MSDS) DRY DES Care Side: 1 Revideringsdato: 23.01.2017 Revisjonsnr.: 3 Del 1: Identifisering av stoffet/blandingen og selskapet/ foretakende 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: DRY

Detaljer

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul

Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Toner - Svart, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer