SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma. Avsnitt 2: Fareidentifikasjon"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma Produktidentifikator Navn på stoffet Nikkel Handelsnavn på stoffet Identificatienummer Registreringsnummer Synonymer Nickel Squares, SUPERELECTRO TM, Full Plate Cathode, Nickel Crowns, D-Crowns, Micros, Sundry, Ribs, Starting Sheets. SDS-nummer Ni-rev Dato for første gangs 01-April-2011 utgivelse Versjonsnummer 01 Revisjonsdato - Overgår date - Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Identifiserte anvendelser Produksjon og bruk av deler og produkter. Annen registrert bruk av dette produktet kan du finne i avsnitt 15 i dette e-databladet. Anvendelser som frarådes Brukes av arbeidere i industrien Konstruksjon og produksjon av nikkel i materialer og artikler som er ment for direkte og langvarig kontakt med huden, der utslippet av nikkel overskrider grensen som er satt i direktivene 94/27/EC og 2004/96/EC og REACH-forskriften 1907/2006 (Anneks XVII). Produksjon av nikkelholdige materialer som er i kontakt med mat (unntatt Ni-Cr-belagte materialer), hvor overføringen til matvarene vil overstige 0,1 mg/kg Ni (ifølge Europarådets retningslinjer for metaller og legeringer som brukes som materialer som kommer i kontakt med mat, 2002). Produksjon av nikkelholdig rustfritt stål med HØYT INNHOLD AV SVOVEL (AISI-grad 303, eller ISO , referansegrad N) for bruk til kirurgisk implantering. Produksjon av nikkel- eller kromnikkelbelagte varmespoler nedsenket i kjeler. Brukes av profesjonelle arbeidere Bruk av nikkelholdig rustfritt stål med HØYT INNHOLD AV SVOVEL (AISI-grad 303, eller ISO , referansegrad N) for bruk til kirurgisk implantering. Bruk av nikkel i materialer og artikler som er ment for direkte og langvarig kontakt med huden, der utslippet av nikkel overskrider grensen som er satt i direktivene 94/27/EC og 2004/96/EC og REACH-forskriften 1907/2006 (Anneks XVII). Ved forbruker Bruk av nikkel i materialer og artikler som er ment for direkte og langvarig kontakt med huden, der utslippet av nikkel overskrider grensen som er satt i direktivene 94/27/EC og 2004/96/EC og REACH-forskriften 1907/2006 (Anneks XVII). Bruk av nikkelholdige materialer som er i kontakt med mat (unntatt Ni-Cr-belagte materialer), hvor overføringen til matvarene vil overstige 0,1 mg/kg Ni (ifølge Europarådets retningslinjer for metaller og legeringer brukt som materialer som kommer i kontakt med mat, 2002). Bruk av nikkel- eller kromnikkelbelagte varmespoler nedsenket i kjeler. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Firmanavn Xstrata Nikkelverk AS Adress Vesterveien 31, N-4606 Kristiansand Norge Telefonnummer: Kontaktperson Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS Nødtelefon (during office hours 09:00-17:30 CET) e-post Avsnitt 2: Fareidentifikasjon Klassifisering av stoffet/blandingen Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

2 Klassifisering Kreft 3;R40, T;R48/23, R43 Den fullstendige teksten i alle R-setningene er vist i avsnitt 16. Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Helsefarer Hud sensibilisering Kreftframkallende virkning Spesifikk organtoksisitet - gjentatt eksponering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1 (Lunge, Åndedrettssystemet) Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Stoffet mistenkes å forårsake kreft. Skader organer (Lunge, Åndedrettssystemet) ved langvarig eller gjentatt eksponering. Oppsummering av farer Fysiske farer Ikke klassifisert for fysiske farer. Helsefarer Mulig fare for kreft. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning på helsen. Miljøfarer Ikke klassifisert for miljøfarer. Særlige farer Høye temperaturer eller mekanisk påvirkning kan danne støv og gasser som kan være irriterende for øyne, slimhinner og luftveier. Oppvarming over smeltepunktet frigir metalloksider som kan gi metallrøykfeber ved innånding. Symptomer er skjelving, feber, ubehag og muskelsmerter. Effektene kan være forsinket Smeltet materiale vil gi termiske forbrenninger. Mekanisk prosessering kan danne støv. Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft. Hovedsymptomer Irritasjon i nese og svelg. Irritasjon av øyne og slimhinner. Sensibilisering. Etikettelementer Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Inneholder: Nikkel Identificatienummer Signalord Fareutsagn Forsiktighetsutsagn Forebygging Svar Lagring Avhenting Tilleggsinformasjon om etiketter Andre farer Fare Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Stoffet mistenkes å forårsake kreft. Skader organer (Lunge, Åndedrettssystemet) ved langvarig eller gjentatt eksponering. Skaff spesialanvisninger før bruk. Støv/dunst/røyk/gass/sprøytetåke/damper/spray må ikke innåndes. Bruk vernehansker. Ta kontakt med lege/søk råd fra lege hvis du føler deg uvel. Lagres avlåst. Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Ingen. PBT- og vpvb-kriteriene i vedlegg XIII til forskriften gjelder ikke anorganiske stoffer, som nikkelmetall. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Stoff Generelt Kjemisk navn % CAS-nr. / EC-nr. REACH-registreringsnr. INDEKS-nr. Anm. Nikkel Klassifisering: DSD: CLP: Kreft 3;R40, T;R48/23, R43 Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H # #: Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense(r). Sammensetningskommentarer Dette produktet er registrert under REACH-regelverket 1907/2006 som et stoff med ett hjelpestoff. Den fullstendige teksten i alle R- og H-setningene er vist i avsnitt 16. Alle konsentrasjoner er angitt i vektprosent, unntatt hvis det er en bestanddel i en gassblanding. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i volumprosent. Se analysesertifikatet for mer detaljert, kjemisk sammensetning Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

3 Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak Generelt Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak Generelle brannfarer Brannslokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Uegnet slukkingmiddel Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Råd til brannmenn Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn Spesielle brannslokningstiltak Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Kontakt lege dersom det oppstår ubehag. Søk legehjelp ved enhver forbrenning, uansett hvor liten den synes å være. Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege. I tilfelle noen er blitt eksponert for damper eller partikler: Flytt personen ut i frisk luft. Kontakt lege ved fortsatt ubehag. Kontakt med støv: Vask huden med såpe og vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet. I tilfelle av kontakt med smeltet produkt, avkjøl snarest med vann og søk øyeblikkelig legehjelp. Ikke forsøk å fjern smeltet produkt fra huden, fordi huden vil lett få rifter. Kutt eller sår bør behandles snarest med grundig rensing av det berørte området. Ikke gni øyet. Ta ut ev. kontaktlinser. Skyll øynene grundig med vann, vær nøye med å skylle under øyelokkene. Fortsett å skylle i 15 minutter hvis irritasjonen vedvarer og skyll under øyelokkene av og til. Søk lege hvis ubehaget fortsetter. Ved inntak av støv, skyll munnen grundig. IKKE fremkall oppkast. Kontakt lege hvis ikke ev. ubehag gir seg. Irritasjon i nese og svelg. Irritasjon av øyne og slimhinner. Sensibilisering. Behandles symptomatisk. Symptomene kan opptre forsinket. Nikkelpulver eller nikkelstøv vil underholde forbrenningen og kan danne eksplosive blandinger i luft. I brann kan nikkel danne nikkelkarbonyl, en meget toksisk og anerkjent kreftfremkallende stoff. Ikke bruk vann på smeltet metall: Det kan medføre eksplosjonsfare. Spesialpulver mot metallbranner. Tørr sand. Vannspray, -tåke eller -dis. Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen. Ved brann eller høy temperatur dannes: Metalloksider. Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. Flytt beholderne bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko. Personlige sikkerhedsforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-nødpersonell Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For nødpersonell Hold unødvendig personell borte. Se avsnitt 8 i HMS-databladet for anbefalinger om personlig verneutstyr. Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet. Unngå spredning av støv og forurensede materialer. Metoder og materiell for avgrensning og opprenskning av utslipp Referanse til andre avsnitt Avsnitt 7: Håndtering og lagring Forsiktighetsregler for forsvarlig håndtering Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikeligheter Spesifikk sluttbruk Samle opputslippet. La det spilte materialet stivne og skrap det opp med skuffer i en egnet beholder for resirkulering eller oppføring i. Samle opp støv eller partikler med en støvsuger med HEPA-filter. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Sveising, brenning, saging, slaglodding, sliping eller annen maskinering kan danne støv og damper. Det må anordnes tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede verktøy. Unngå kontakt med skarpe kanter og varme overflater. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Unngå kontakt med smeltet materiale. Ikke bruk vann på smeltet metall. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Følg yrkeshygienisk praksis. Må holdes tørr. Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier. Se avsnitt 15 for detaljert informasjon. Anbefalingene som er gitt i brukseksponeringsscenariet, er distribuert og lagt ved som separate dokumenter til dette e-databladet Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

4 Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr kontrollparametere Grenseverdier for eksponering Norge. Administrative normer for forurensninger på arbeidsstedet Material Type Verdi Nikkel ( ) TLV 0,05 mg/m3 Biologiske grenseverdier Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Anbefalte Følg planen for målinger på arbeidsplassen. overvåkingsprosedyrer DNEL Material Type Vei Verdi Form Nikkel ( ) PNEC Material Arbeidere Innånding 1,6 mg/m3 Akutt lokale innvirkninger Innånding 816 mg/m3 Akutt systeminnvirkninger Dermal 0,015 mg/m3 Langvarig lokale innvirkninger Innånding 0,05 mg/m3 Langvarig lokale innvirkninger Oral 1,1 mg/kg/dag Langvarig systeminnvirkninger Innånding 0,05 mg/m3 Langvarig systeminnvirkninger Befolkningen generelt Oral 1,2 mg/kg/dag Akutt systeminnvirkninger Type Vei Verdi Form Nikkel ( ) Eksponeringskontroll Egnete konstruksjonsmessige kontrolltiltak Ikke aktuelt Ikke aktuelt 12,3 mg/kg Skalldyrspisende fugl Ikke aktuelt 12,3 mg/kg Tjeld Ikke aktuelt 4,6 mg/kg Steinkobbe Jordbunn Ikke aktuelt 29,9 mmol/mol Nikkel Kloakkrenseanlegg Ikke aktuelt 0,33 mg/l Nikkel Vann (ferskvann) Ikke aktuelt 3,6 µg/l Oppløst Ni Vann (havvann) Ikke aktuelt 8,6 µg/l Oppløst Ni Bruk avsperringssoner, lokal avtrekksventilasjon, eller annen teknisk kontroller for å holde luftbårne stoffmengder under anbefalt eksponeringsgrense. Bruk eksplosjonssikkert utstyr hvis høye støv-/luftkonsentrasjoner er mulige. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Generelt Bruk passende verneutstyr. Øyen-/ansiktsvern Bruk støvtette vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene. I tillegg til vernebriller må det brukes sveisehjelm med tilstrekkelig svertet skjold under sveising, brenning eller slaglodding. Det anbefales i tillegg at det brukes vernebriller ved saging, sliping eller maskinering. Hudvern - Håndvern Bruk riktige vernehansker for å hindre kutt og skrap. Når materialet er varmet opp, skal det brukes hansker for å beskytte mot termisk forbrenning. Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. - Annet Bruk egnede verneklær. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon, eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). Søk råd hos den lokale arbeidsledelsen. Temperaturfarer Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig. Hygienetiltak Vask hendene etter bruk. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Arbeidsklær og personlig verneutstyr må vaskes rutinemessig for å fjerne kontaminantene. Private klær og arbeidsklær skal oppbevares atskilt. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Oppfølging ved eventuelle behov for medisinsk overvåkning. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Avgrens spill og hindre utslipp; følg nasjonale forskrifter om utslipp. Varsle aktuelle myndigheter hvis dette stoffet slippes ut i miljøet Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

5 Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Massive metaller. Fysisk tilstand fast stoff. Form Faste former, som: Pellets, Offcuts, Briquets, S sheet, Caths, Cuts, Uncuts and Crowns. Farge Sølvgrå. Lukt Luktfri. Luktgrense ph Smeltepunkt/frysepunkt C (2.651 F) Kokepunkt, C (4.946 F) begynnelseskokepunkt og kokepunktsintervall Flammepunkt Autoantennelsestemperatur Ikke kjent. Brennbarhet (faststoff, Ikke brannfarlig. gass) Eksplosjonsgrense, nedre (%) Eksplosjonsgrense, øvre (%) oksiderende egenskaper Ikke oksiderende. Eksplosjonsegenskaper Ikke eksplosivt. Eksplosjonsgrense Damptrykk 1 mm Hg ved 1810 C Damptetthet Fordampningshastighet Relativ tetthet 8,9 Relativ tetthetstemperatur 25 C (77 F) Løselighet (i vann) Uløselig Fordelingskoeffisient Ikke aktuelt. n-oktanol/vann Dekomponeringstemperatu Toksiske gasser og damper (som nikkelkarbonyl) kan bli frigjort ved nedbryting av nikkelsammensetninger. Viskositet Viskositetstemperatur VOC (Vekt %) Prosent flyktig Andre opplysninger Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig. Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Inkompatibelt materiale Farlige nedbrytingsprodukter Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger Metall i fast form er er stabilt og ikke-reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold. Produktet er stabilt. Farlig polymerisering forekommer ikke. Det vil ikke oppstå farlige reaksjoner. Kontakt med ikke-kompatible materialer. Kontakt med syrer vil frigjøre brennbar hydrogengass. Dette produktet er uforenelig med nitrater. Fluor. Oksiderende materialer. Fosfor. Ammoniakk. Halogener. Svovel. Syrer. Sveising, brenning, saging, slaglodding, sliping eller annen maskinering kan danne støv og damp med metalloksider. Generelt Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning. Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier Svelging Kan svelges ved et uhell. Innånding Støv kan irritere luftveier. Hudkontakt Kan gi allergi ved hudkontakt Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

6 Øyekontakt Symptomer Toksikologiske opplysninger Akutt giftighet Produkt Nikkel ( ) Hudtæring/irritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Åndedrett sensibilisering Hud sensibilisering Kontakt med øynene er mulig, og må unngås. Irritasjon av øyne og slimhinner. Irritasjon i nese og svelg. Allergifremkallende. Den akutte, orale toksisiteten for nikkelmetall er funnet i et velutført dyreforsøk, som fastslo at akutt, oral LD50 var større enn >9000 mg/kg bw. Høy konsentrasjon av nylig dannede damper/støv av metalloksider kan gi symptomer på metalldampfeber. Data som gjelder akutt toksisitet hos dyr via hudeksponering, er ikke funnet. Akutt hudtoksisitet forventes å være lav når det gjelder den lave orale toksisiteten og den minimale absorpsjonen gjennom huden. Testresultater Akutt Oral LD50 Rotte: > 9000 mg/kg Ikke irriterende for huden i forsøk på kaniner (dyrenummer: 2, dose: 500mg/dyrets øre, eksponeringsperiode: 24 timer, observasjonsperiode: 7 dager). Det er ikke funnet forsøk med øyeirritasjon av metallisk nikkel. Toksisitetsdata fra vannløselige nikkelsammensetninger kan brukes til å estimere potensialet til metallisk nikkel når det gjelder å forårsake øyeirritasjon. Det er ikke foreslått noen klassifisering for det som gjelder øyeirritasjon. Ikke klassifisert. Det finnes tilstrekkelige data fra forsøk på mennesker til å rettferdiggjøre klassifisering av nikkelmetall som sensibiliserende for huden. Testdataene gir en konklusjon, men den er ikke tilstrekkelig for klassifisering. Antatt å være karsinogent for mennesker ved innånding. Bakteriecellemutagenisitet Kreftframkallende virkning IARC-monografier. Helhetlig evaluering av karsinogenisitet Nikkel (CAS ) 2B Mulig karsinogent for mennesker. Reproduserbar giftighet Testdataene gir en konklusjon, men den er ikke tilstrekkelig for klassifisering. Spesifikk organtoksisitet - Testdataene gir en konklusjon, men den er ikke tilstrekkelig for klassifisering. akutt eksponering Spesifikk organtoksisitet - gjentatt eksponering Aspirasjonsfare Opplysninger om blanding versus stoff Andre opplysninger Forårsaker skade på følgende organer ved langvarig eller gjentatt eksponering: Lunger. Respirasjonsveiene. Ikke klassifisert. Ikke kjent. Sveising eller plasmabueskjæring av metaller og legeringer kan danne ozon, nitrogenoksider og ultrafiolett stråling. Overeksponering for ozon kan resultere i irritasjon av slimhimmer eller ubehag i luftveiene. UV-stråling kan gi rødhet i huden og sveiseblindhet. Avsnitt 12: Økologiske opplysninger Giftighet Produkt Nikkel ( ) Testresultater EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 81,5-148 µg/l 72 Timer (Nikkelklorid) EC50 Water flea (Ceriodaphnia dubia): 121,6 µg/l 48 Timer (Nikkeldiklorid, heksahydrat) LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret): 15,3 mg/l 96 Timer (Nikkelklorid) Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringspotensial Mobilitet Skjebne i miljøet fordelingskoeffisient Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger Andre skadelige virkninger Produktet er ikke bionedbrytbart. Akkumuleres i jord og sedimenter. Vannlevende organismer: BCF= 270 mg/l. Potensialet for bioakkumulering er lavt. Nikkel i fast form er ikke mobilt i miljøet. Ikke aktuelt. Nikkel i fast form er ikke mobilt i miljøet. Stoffet eller blandingen er ikke et PBT- eller vpvb-stoff eller -blanding. Forventes ikke å være skadelig for vannlevende organismer. Men man kan ikke utelukke skadevirkninger ved utilsiktet utslipp av større mengder. Avsnitt 13: Instrukser om deponering Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Hvis det er praktisk mulig, bør materialet gjenvinnes og resirkuleres. Faste metaller og legeringer i partikkelform kan være reaktive. De farlige karakteristikkene, inkludert brann og eksplosjon, bør fastslås før avhending Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

7 Forurenset emballasje Da tømte beholdere kan inneholde rester, må advarslene på etiketten følges, selv om beholderen er tømt. Avfallskode, EU Deponeringsmetoder/informasjo Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Avsnitt 14: Transportopplysninger ADR RID ADN IATA IMDG Transport i bulk, ifølge vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Avsnitt 15: Regelverksmessige opplysninger Ikke aktuelt. Produktet er imidlertid et faststoff. Når det transporteres i bulk, er det ikke dekket av Vedlegg I til IMSBC-forskriften. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-forskrifter Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget, Anneks I Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget, Anneks II Forskrift (EU) nr. 850/2004, Persistent, organisk forurensning, Anneks I Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 1 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 2 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 3 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks V Direktiv 96/61/EØF: Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg (IPPC): Artikkel 15, European Pollution Emission Registery (EPER europeisk forurensingsutslippsregister) Nikkel (CAS ) Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(1). Kandidatliste Andre forskrifter Produktet er klassifisert ifølge EU-forskrift 1272/2008 (CLP-forskriften) med endringer/tillegg, og respektive nasjonale lover som har implementert EU-direktivene. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EF-forordning nr. 1907/2006. Direktivet 96/82/EC (Seveso II); del 2 (klassifiserte stoffer) toksisk. Nasjonale bestemmelser Det er ikke tillatt for personer under 18 år å arbeide med dette produktet, iht. EU-direktiv 94/33/EF, som gjelder beskyttelse av ungdom på arbeidsplassen. Gravide bør ikke arbeide med dette produktet hvis det er den minste fare for eksponering. Følg nasjonalt regelverk for arbeid med kjemiske stoffer Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

8 Vurdering av kjemisk sikkerhet Det er utført en kjemisk sikkerhetsvurdering for dette stoffet. Avsnitt 16: Andre opplysninger Liste over forkortelser Referanser Informasjon om evalueringsmetoden som førte til klassifiseringen av blandingen Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R-setninger under avsnitt 2 til 15 Opplæringsinformasjon Eksponeringsscenarier som er relevante for dette materialet, er lagt ved og distribueres som et separat dokument sammen med dette e-databladet. Kjente bruksområder: Brukes av arbeidere i industrien Produksjon av nikkelmetall. S4A: Produksjon av rustfritt stål, spesialstål og spesiallegeringer. Integrert produksjon av stål og jern. EAF-karbonstål. Pulvermetallurgi. Metalloverflatebehandling (nikkelelektropletterings- og nikkelelektroformingsteknologier). Produksjon av nikkelsalter fra nikkelmetall. Produksjon av batterier med positive nikkelelektroder. Produksjon av katalysatorer. Bruk av forhåndsredusert nikkel som inneholder katalysatorer. Produksjon av magneter. Produksjon av nikkelholdige produkter (f.eks. elektronikk). Produksjon av legeringer for slaglodding. Bruk av legeringer for slaglodding. Produksjon av kontaktmaterialer i sølv-nikkel. Bruk av kontaktmaterialer i sølv-nikkel. Sprutavsetning. Avsetning av tynnfilm med fordampningsteknikk. Brukes av profesjonelle arbeidere Bruk av legeringer for slaglodding. Bruk av kontaktmaterialer i sølv-nikkel. Bruk ved forbrukere. Drikkevann fra kjeler som inneholder nikkel. Mynter. Direkte og langvarig kontakt med huden. Drikkevann fra rør og kraner som inneholder nikkel. Nikkelholdige materialer som kommer i kontakt med mat. Nikkelholdige piercinger. Verktøy og andre utslippsoverflater som inneholder nikkel. DNEL: Derived No-Effect Level (Avledet nivå for ingen virkning). PNEC: Predicted No-Effect Concentration (Forventet konsentrasjon uten virkning). PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb: Svært persistent og svært bioakkumulerende. DSD: Direktiv 67/548/EEC CLP: Forskrift nr. 1272/2008. LD50: Dødelig dose, 50 %. N/A: Ikke aktuelt. IUCLID IARC Monographs. Total evaluering av karsinogenisitet (volumer på 1-100A) Klassiseringen m.h.t. helse- og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis tilgjengelig. Nærmere opplysninger finnes i avsnitt 9, 11 og 12. R40 Mulig fare for kreft. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. H317 - Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H351 - Stoffet mistenkes å forårsake kreft. H372 - Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Forbehold om ansvar Dette sikkerhetsdatabladet er utformet i samsvar med kravene i EU-regelverket REACH - registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (EF-nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og -rådet den 18. desember 2006) og tilhørende nasjonale lover, og det kan hende at det ikke er i samsvar med krav i andre forskrifter om sikker produkthåndtering. Utstedelsesdato 01-April-2011 Revisjonsdato 01-April-2011 Utskriftsdato 13-April Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 01-April-2011 Utskriftsdato: 13-April / 8

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Navn på stoffet Identifikasjonsnummer Registreringsnummer Synonymer BRI Product

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge Sikaflex -Tank N AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X COBALT CHLORIDE Utstyrnavn: SOLiD(TM) BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer