WipeClean Chlorine Disinfection

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WipeClean Chlorine Disinfection"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Sikkerhetsdatablad i henhold til (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikasjon: WipeClean Chlorine Disinfection (Wiping Systems CD1 wipes) 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen samt bruk som frarådes: Identifisert bruk: Desinfeksjon av overflater. Bruk som frarådes: Desinfeksjon av invasivt medisinsk utstyr i klasse IIB Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet: Plum A/S Frederik Plums vej 2 Tlf.: DK-5610 Assens Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (e-post): 1.4. Nødtelefon: (Giftinformasjonen døgnåpen vakttelefon) PUNKT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen: Pulver på/i serviett. EU (67/548 eller 1999/45): R31 N;R50 53 CLP (1272/2008): Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 Væske i pose. Stoffblandingen ikke skal klassifiseres i henhold til EU (67/548 eller 1999/45) og CLP (1272/2008). Ordlyd av faresetninger se punkt Etikettinformasjon: Inneholder: Troclosennatrium, dihydrat Advarsel H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P273: Unngå utslipp til miljøet. EUH 031: Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass Andre farer: Ingen kjente. PBT/vPvB: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB iht. kriteriene i REACH, vedlegg XIII. PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om innholdsstoffer 3.2. Blandinger: Servietter påført pulver og innen åpning blandet med væske i pose, inneholdende nedenfor nevnte stoffer. Ved blanding av pulver og væske innen ibruktaking dannes hypoklorsyre. % w/w Stoffnavn CAS EF-nr. Indeksnr. REACH reg.nr. Stoffklassifisering Pulver på serviett: > 50 Dinatriumhydro Ingen klassifisering genfosfat, anhydrid < 10 Troclosennatrium, EU: Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50-53 (M=10) dihydrat CLP: Acute Tox. 4;H302 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335 Aquatic Acute 1;H400(M=10) Aquatic Chronic 1;H410 (M=10) EUH031 < 1 Adipinsyre EU: Xi;R36 CLP: Eye Irrit. 2;H319 Væske i pose: Ingen deklarasjonspliktige stoffer. Ordlyd av faresetninger se punkt 16. Versjon 3 Revisjonsdato: 21. mars 2013 Side 1 av 5

2 PUNKT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Innånding: Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Søk lege. Hud: Fjern straks tilsølte klær. Skyll huden og vask grundig med vann og såpe. Smør ev. huden inn med en fet hudkrem. Ved hudplager: Søk lege. Øyne: Skyll straks med vann eller fysiologisk saltvann.. Ev. kontaktlinser fjernes, og øyelokkene holdes godt atskilt. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege. Svelging: Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig med vann Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Kan irritere øyne og hud. Hyppig eller langvarig hudkontakt kan avfette huden, gi eksem, sprekkdannelse, rødhet og kløe. Innånding av damp kan gi skader på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem (deriblant hjerneskader) Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig: Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette sikkerhetsdatabladet. PUNKT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Brannslokkingsmidler: Vanntåke (aldri vannstråle den sprer brannen), skum, pulver eller kullsyre Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen: Unngå innånding av røykgasser. Ved brann utvikles meget giftige gasser: Karbonoksider og giftig klorgass Anvisninger for brannmannskaper: Fjern om mulig beholderne eller kjøl dem ned med vann. Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling. PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Bruk personlig verneutstyr se punkt 8. Sørg for god utlufting Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Ikke relevant Metoder for opprydding og rengjøring: Samles opp i egnede beholdere. Videre håndtering av søl se punkt Henvisning til andre punkter: Se ovenfor. PUNKT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask med rikelig vann og såpe etter bruk. Fuktighetskrem motvirker uttørking av huden og kan med stor fordel brukes etter at arbeidet er slutt Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell uforenlighet: Lagres forsvarlig i godt lukket originalbeholder ved o C, atskilt fra syrer. Unngå lagring i direkte sollys. Lagres utilgjengelig for uvedkommende, atskilt fra næringsmidler, fôrvarer, legemidler o.l Spesielle bruksområder: Se bruksområder punkt 1. PUNKT 8: Eksponeringskontroll / Personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere: AT. grenseverdi: 0,5 ppm = 1,5 mg/m 3 (Klor) E S 5 mg/m 3 (Adipinsyre) E = Stoffet har en EF-grenseverdi S = Grenseverdien bør ikke overskrides i en eksponeringsperiode på 15 min. DNEL/PNEC: Ingen CSR Eksponeringskontroll: Forholdsregler for å hindre eksponering: Ingen spesielle. Personlig verneutstyr: Innånding: Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske med gassfilter type B (grått mot uorganiske gasser). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger. Hud: Bruk vernehansker av f.eks. butyl- eller nitrilgummi. Gjennombruddstid: Ca. 3 timer (butyl- og Versjon 3 Revisjonsdato: 21. mars 2013 Side 2 av 5

3 nitrilgummihanske). Øyne: Tettsluttende vernebriller ved risiko for sprut i øynene. Normalt ikke nødvendig. Versjon 3 Revisjonsdato: 21. mars 2013 Side 3 av 5

4 Forebyggende tiltak for begrensning av miljøeksponering: Ingen spesielle. PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: Utseende: Klar væske i pose og serviett påført hvitt, fast stoff Lukt: ph (20 o C): 7,2 7,4 (blanding i servietter) Smeltepunkt/frysepunkt ( o C): Startkokepunkt og kokepunktområde ( o C): Flammepunkt ( o C): Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, luftart): Øvre/nedre antennelses- eller eksplosjonsgrenser (vol-%): Damptrykk (mbar, 25 o C): Dampmassefylde (luft=1): Relativ massefylde (g/ml, 25 o C): Løselighet: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann, Log K ow : Selvantennelsestemperatur ( o C): Viskositet: 9.2. Andre opplysninger: Ingen relevante PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen tilgjengelige data Kjemisk stabilitet: Stabilt ved anbefalte lagringsforhold se punkt 7. Hypoklorsyre virker sterkt oksiderende og dermed desinfiserende Risiko for farlige reaksjoner: Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass Forhold som skal unngås: Unngå all oppvarming (det utvikles giftig klorgass ved oppvarming) Materialer som skal unngås: Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler og syrer Farlige spaltningsprodukter: Ved oppvarming til meget høye temperaturer (spaltning) utskilles meget giftige gasser: Karbonoksider og giftig klorgass. PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data (hypoklorsyre ~ hypoklorittsalter) Test Datakild e Akutt toksisitet: Inhalation Dermal Oral LC 50 (rotte) > 10,5 mg/l LD 50 (kanin) > mg/kg LD 50 (rotte) = 8200 mg/kg Hudirritasjon, kanin Øyeetsing, menneske Ikke opplyst Ikke opplyst OECD 404 Ikke opplyst opplyst DNA-skade Ikke opplyst Livstid Etsing/irritasjon : Sensibilisering: Hudsensibilisering, menneske Patch CMR: Ingen mutagen effekt, rotte, oral, 900 mg/kg Ingen karcinogen effekt, gnagere, oral, 275 mg klor/l, 2Y Ingen reproduksjonstoksisitet, gnagere Sannsynlige eksponeringsveier: Lunger, hud og mage tarm-kanal. Symptomer: Innånding: Partikler/aerosoler kan irritere luftveiene og gi ubehag, hodepine, døsighet og svimmelhet. Hud: Kan virke irriterende og gi tørr og rød hud. Versjon 3 Revisjonsdato: 21. mars 2013 Side 4 av 5

5 Øyne: Kan virke irriterende med rødhet og smerter. Svelging: Kan ev. virke irriterende på slimhinnene i munnen, spiserøret og mage tarmkanalen. Kroniske virkninger: Ingen kjente. PUNKT 12: Miljøopplysninger Toksisitet: Troclosennatrium, dihydrat og hypokloritt er meget giftige for vannlevende organismer. Akvatisk Data Test (Medie) Datakilde Fisk LC 50 (Brachydanio rerio, 96 t.) = 0,16 mg/l (Troclosennatrium) LC 50 (Oncorhynchus gorbuscha, 96h) = 0,023-0,052 mg Cl 2 /l Ikke opplyst (FW) Ikke Produsent Krepsdyr EC 50 (Daphnia magna, 48t) = 0,05 mg/l (Troclosennatrium) EC 50 (Ceriodaphnia sp., 24h) = 0,006 mg hypokloritt/l opplyst Ikke opplyst (FW) (FW) Ikke Produsent Alger EC 50 (Selenastrum capriocornutum, 72t) = 0,013 mg/l. (Troclosennatrium) EC 50 (Skeletonema costatum, 24h) = 0,095 Cl 2 /l Persistens og nedbrytbarhet: Ingen tilgjengelige/relevante data Bioakkumuleringspotensial: Ingen tilgjengelige/relevante data Mobilitet i jord: Ingen tilgjengelige/relevante data Resultater av PBT- og vpvb-vurdering: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB iht. kriteriene i REACH, vedlegg XIII Andre skadevirkninger: Ingen kjente. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder for avfallsbehandling: Kjemikaliet skal betraktes som farlig avfall. Benytt alternativt den kommunale avfallsordningen. Kjemikalieavfallsgruppe: Avfallsfraksjon: EAK-kode: H/Z PUNKT 14: Transportopplysninger UN-nr.: UN-varenavn (UN proper shipping name): MILJØSKADELIG FAST STOFF, N.O.S (Troclosennatrium, dihydrat) Transportfareklasse(r): Emballasjegruppe: III (ADR/RID) Miljøfarer: MP Spesielle forholdsregler for bruker: Ingen Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ingen. PUNKT 15: Opplysninger om regelverk opplyst Ikke opplyst (FW) (FW) Ikke opplyst (FW) Produsent Spesielle bestemmelser / spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet: Annen merking: PR-nr: Biocid: Aktivt stoff: Troclosennatrium, dihydrat: ~ 0,3 g / 100 g EUH401: Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen CSR. Versjon 3 Revisjonsdato: 21. mars 2013 Side 5 av 5

6 PUNKT 16: Andre opplysninger Faresetninger nevnt i punkt 2 og 3: R 22: Farlig ved svelging. R 31: Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. R 36: Irriterer øynene. R 36/37: Irriterer øynene og luftveiene. R 50 53: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H302: Farlig ved svelging. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400: Meget giftig for liv i vann. H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH 031: Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Forkortelser: At. = Arbeidstilsynet CMR = Karcinogen effekt, mutagen effekt og reproduksjonstoksisitet. CSR = Chemical Safety Report (Kjemikaliesikkerhetsrapport) DNEL = Derived No-Effect Level (Utledet nulleffektnivå) EC 50 = Effect Concentration 50 % (Effektkonsentrasjon 50 %) ECB = European Chemicals Bureau. ECHA = European Chemicals Agency (Kjemikalieagenturet) FW = Fresh Water (Ferskvann) GPMT = Guinea Pig Maximization Test LC 50 = Lethal Concentration 50 % (Dødelig konsentrasjon 50 %) LD 50 = Lethal Dosis 50 % (Dødelig dose 50 %) LD Lo = Lowest Lethal Dose (Laveste dødelige dose) PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nulleffektkonsentrasjon) vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende) Råd om opplæring/instruksjon: Materialet må kun brukes av personer som har fått grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utføres og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet. Endringer fra forrige versjon: 3,16 Utarbeidet av: ALTox a/s - Tonsbakken Skovlunde - Tlf Fax / PW Kvalitetskontroll PH Versjon 3 Revisjonsdato: 21. mars 2013 Side 6 av 5

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34709 SPRITBEIS (Liberon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o

Sikkerhetsdatablad. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o Sikkerhetsdatablad Pharmaxim Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o 1.1. Produktidentifikasjon: 1.2. Relevant identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

Färg till hobby bruk.

Färg till hobby bruk. Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i 16 punkter er utarbeidet av dansk rådgivende miljøkonsulentfirma, som har foretatt en toksikologisk vurdering av alle innholdsstoffer i

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 25-01-2011 Erstatter: 24-01-2011 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Opalescence Boost PF

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Erstatter sikkerhetsdatablad fra 13.09.2011 Utgave nummer 2.0 1.2 Identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 18-05-2015 Versjon: 0100/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Ecoz SOS 12 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer