SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat"

Transkript

1 Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Triboron 2-Taktskonsentrat 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde To-takts olje 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn Tribolator i Norden AB Postadresse Box Postnr Poststed Stockholm Land Sweden Telefon +46 (8) E-post Kontaktperson Tommy Lindblom 1.4. Nødtelefon Nødtelefon SOS:112 Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon R-setninger R66 Avfetter huden, kan forårsake rødhet og sprekkdannelser. Kan forårsake forbigående øyeirritasjon. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S24 Unngå hudkontakt. Sammensetning på merkeetiketten Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette: % 2.3 Andre farer Andre farer PBT / vpvb vurdering er ikke gjort. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Xn; R65 Asp. Tox. 1; H %

2 Triboron 2-Taktskonsentrat Side 2 av 6 Kalsium salicylate CAS-nr.: - EC-nr.: - Indeksnr.: - Borsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: R52/ % Rep 2; R60, R61 Repr. 1B; H360FD 0,1-4 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Innånding Frisk luft. Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Øyekontakt Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Innånding av høye konsentrasjoner kan forårsake hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake tørr og sprukken hud. Øyekontakt kan forårsake forbigående irritasjon. Svelging kan forårsake kvalme, oppkast og magesmerter Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Ingen opplysninger. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Stoffet er ikke brannfarlig. Ved oppvarming og brann kan det dannes skadelige damper/gasser Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk vernehansker. I tilfelle sprutfare bør det også brukes vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre Unngå utslipp av større mengder til avløp. Ved større utslipp til

3 Triboron 2-Taktskonsentrat Side 3 av 6 miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se avsnitt 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Små mengder spyles til avløp med mye vann. Större spill Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. Beholdere må holdes tett lukket. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå spising, drikking og røyking når produktet brukes. Bruk mekanisk ventilasjon ved dampdannende håndtering. Det skal være tilgang til håndvask med tilhørende såpe, rensekrem, beskyttelseskrem og fet krem Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Spesifikke sluttbrukere Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted. Beskytt mot direkte sollys. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Kalsium salicylate CAS-nr.: - EC-nr.: - Indeksnr.: - Borsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Godt ventilert område. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk vernehansker av: Neoprengummi. eller Nitrilgummi. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type

4 Triboron 2-Taktskonsentrat Side 4 av 6 A2. Ingen opplysninger. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Gulaktig Lukt Petroleum Kommentarer, Luktgrense Kommentarer, ph (handelsvare) Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke relevant. smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: C Kommentarer, Fordampningshastighet Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Verdi: ~ 800 kg/m3 Løselighetsbeskrivelse Ikke blandbar med vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Viskositet Verdi: > 7 cst vid 40oC Kommentarer, Eksplosjonsgrense 9.2 Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger

5 Triboron 2-Taktskonsentrat Side 5 av 6 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Reproduksjonsskader Lav giftighet ved innånding I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Avfetter huden. Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet, kløe, irritasjon, eksem/sprekkdannelse og oljeakne. Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Inneholder lave nivåer av borsyre Mulig reproduksjonsskadelig produkt. Cat.2 Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akvatisk kommentarer Lav giftighet for vannlevende organismer. Toksikologiske data fra komponenter Persistens og nedbrytbarhet Kommentarer Destillater (petroleum): biologisk lett nedbrytbar Kalsium salicylate : Ikke lett biologisk nedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Destillater (petroleum): Forventet å bioakkumulere i vannmiljøet Mobilitet i jord Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Produktet er ikke miljøfarlige. Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Kalsiumsalicylate: Potensielt bioakkumulerende i akvatiske miljøer. EAL: mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer Ja Ja Emballasjen må være tom (drypptørr). Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

6 Triboron 2-Taktskonsentrat Side 6 av 6 Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Forskrift av 5 mai 2010 om endring av forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009, med endringer. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R60 Kan skade forplantningsevnen. R61 Kan gi fosterskader. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H360FD Kan redusere fruktbarheten. Kan skade det ufødte barnet. Sikkerhetsdatablad versjon: Oppdatert i henhold til EU 453/2010. Tribolator i Norden AB

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer