F&M as Rense - og rehabiliteringssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F&M as Rense - og rehabiliteringssystem"

Transkript

1 F&M as Rense - og rehabiliteringssystem F&M Industri-Avfetter er en miljø- og helsevennlig avfetter der bruksløsningen ikke er emulgerende med olje. Den fjerner effektivt olje, voks og fett i en og samme operasjon. Den er fungerer godt ned mot 0 C, og egner seg derfor også godt som riggvask. Den er ph nøytral, noe som gjør den mild mot huden sammenlignet med andre avfettere. Bruksområde: All avfetting og rengjøring av gulv/dekk og vegg/skott. Kan også brukes til avfetting av metalldeler og verktøy, samt CIP-rens. Forurensningstyper: Olje Smøreolje Glykol Basolje Voks Fett Kjølevæske Materialpåvirkning: Skader ikke metaller, betong eller gummi. Kan uten betenkelighet benyttes på materialer som aluminium, messing, glass og de fleste typer plast. OBS! Visse typer gummi kan påvirkes ved langvarig kontakt, som for eksempel nitril-, neopren- og vitongummi. PVC kan påvirkes, prøv derfor først på en mindre overflate. Avfallshåndtering: Produktet er ikke miljøfarlig i seg selv. Det er heller ikke emulgerende, noe som gjør det enkelt å skille det fra spesialavfallet. Blandingsforhold: 1 del F&M Industri-Avfetter til 7 deler ferskvann. (Ved mye forurensning, øk andelen konsentrat). OBS! Kannen bør ristes eller på annen måte homogeniseres før anvendelse. Anvendelse: Fordel bruksløsningen med en pumpe eller lignende ut over de forurensede flatene. La det virke i 5-15 minutter og spyl av. Varmt vann anbefales. Unngå at middelet tørker ut før avspyling, da effekten reduseres. Transport & lagring: Det finnes ingen transport- eller lagringsrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er 0-30 C. Produktet kan fryses og tines uten at effekten reduseres. Kontroller etter 3 år. Helse & miljø: Produktet er ikke helse- eller miljøskadelig. Unngå kontakt med øynene. Produktet er lett biologisk nedbrytbart, ikke bioakkumulerende eller giftig. Teknisk spesifikasjon: ph-verdi: 6,9 ± 0,3 Densitet: 1,01 Se HMS Datablad for mer informasjon. Irriterende Produktet klassifiseres som R 36. Irriterende på øynene. F&M Miljøkjemikalier as Tlf.: Bankgiro: Kontorfellesskapet Fax.: Organisasjonsnummer: Drammensveien 64 E-post: NO MVA 0271 Oslo, Norway Internett:

2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensekjemikalie. Produsent/importør F&M Miljøkjemikalier as Adresse Kontorfellesskapet, Drammensvn 64 Postnr. / sted 0271 Oslo Land Norway Telefon Faks Kontaktperson Morten Robertsen 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons.(vekt%) Merking 1 BIO GEN Active (fermentert myse) IK 2 Alkoholetoxilat < 10 Xi,Xn R Alkylester - < 5 Xi R 38 4 Dipropylenglykolmetyleter < 5 IK Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent. INGREDIENSKOMMENTARER R-setninger nevnt i punkt 2 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterende HELSE Produktet klassifiseres som R 36. Irriterende på øynene. Alkoholetoxilat medfører at produktet i konsentrert form er irriterende på øynene og forårsaker en viss risiko for akutt moderat forgiftning ved evt. svelging. BRANN OG EKSPLOSJON Produktet er ikke brennbart. MILJØ Ikke ansett som miljøfarlig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Vanlig førstehjelp hvis nødvendig. Generell førstehjelp i form av symptomatisk behandling skal alltid utføres dersom en er i tvil om hvilken behandling som foreskrives. INNÅNDING Ved innånding av damper eller sprøytetåke: Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

3 HUDKONTAKT Skyll huden med store mengder vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsur o.l. fjernes. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med en myk stråle lunkent vann mens øyelokkene løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer etter skylling. SVELGING Fremkall ikke brekninger. Skyll nese og munn med vann. Gi 1-2 glass vann eller helst melk å drikke hvis den skadede er ved full bevissthet. Gi aldri noe via munnen hvis pasienten har nedsatt bevissthet. Kontakt lege. MEDISINSK INFORMASJON Vurdér ventrikkelskylling ved inntak av så store mengder at det er fare for systemiske effekter. Pasienten bør evt. intuberes pga. mulig skumningsfare og aspirasjon til lungene. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Skum, tørrkjemikalier, karbondioksid (CO2). BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Produktet er ikke brennbart. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. ANNEN INFORMASJON Ingen spesielle tiltak er nødvendig for dette produktet. Ingen kjente farlige spaltningstoffer ved brann. Fjern branntruede beholdere, hvis mulig uten risiko for personellet. Beskytt mot varme, bruk vann til å avkjøle beholdere. Brannen bekjempes fra mest mulig beskyttet plass pga. eksplosjonsfare hvis trykkbeholdere utsettes for sterk varme. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Vernebriller anbefales. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ Produktet inneholder ingen miljøskadelige komponenter. Skyll bort med vann. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING Mindre mengder kan tørkes opp med klut av bestandig materiale, eller evt. med en fuktig klut som skylles godt med store mengder vann etter bruk. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt gulv. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER Ingen spesielle egenskaper eller farer er angitt. HÅNDTERINGSVEILEDNING Vernebriller anbefales ved håndtering av konsentrert kjemikalie. Bruk kjemikaliet i godt ventilerte lokaler, spesielt ved varme lokaler eller sprøytning. Unngå innånding av damper. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå søl rundt beholdere, materialet kan være glatt. LAGRINGSANVISNING Ideell lagring ved temperatur mellom 0 og 30ºC, ellers ingen kjente risikoer eller krav til lagring. Av rensetekniske grunner bør produktet bør ristes eller på annen måte homogeniseres før bruk. Holdbarhet: 3 år. Kontroller produktet før bruk.

4 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR FOREBYGGENDE TILTAK Sørg for god ventilasjon.nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen.sørg for god hygiene.vask hud som er blitt tilsølt og bruk en fet hudkrem jevnlig for å erstatte utvasket hudfett. ÅNDEDRETTSVERN Normalt ikke påkrevet. ØYEVERN Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for sprut/dampdannelse. ARBEIDSHANSKER Bruk vanlige gummihansker. VERNEKLÆR Bruk hensiktsmessige arbeidsklær, tilpasses det øvrige arbeidet. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Væske. Farge: Lys gulaktig. Lukt: Søtlig. Løslighet: Løselig i vann. Smelte/Frysepunkt: ca -4 C Tetthet: 1,01 g/ml Eksplosjonsomr., %-%: Løslighet i vann: Damptrykk: Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: Kokepunkt: <100 C Flammepunkt: ph konsentrat: 6,9 ± 0,3 Molvekt: Tenntemperatur: Rel. damptetthet,(l.=1): Luftreaktiv: Viskositet: Luktegrense: Rel. fordampningshast.: Vannreaktiv: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil ved normal håndtering. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved brann kan det dannes produkter som karbonmonoksid (giftig, meget brannfarlig) og karbondioksid (fortrenger oksygen). 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE INNÅNDING Damp/sprøytetåke kan irritere luftveiene. HUDKONTAKT Kan gi lette irritasjoner, sprekkdannelser og eksem ved gjentatt/langvarig hudkontakt. ØYEKONTAKT Damp eller sprut i øyet kan gi irritasjon, rødhet, svie og ubehag. SVELGING Svelging kan føre til lett irritasjon av slimhinnene i svelg, spiserør og mage/tarm, samt kvalme og oppkast. Skumming i magen kan føre til at litt av produktet kommer over i lungene.

5 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE MOBILITET Produktet er vannløselig og forventes å bli igjen i vannfasen. NEDBRYTBARHET Produktet er lett biologisk nedbrytbar. Se databasen CHEMS for nærmere informasjon. AKKUMULERING Produktet er ikke bioakumulerende. Se databasen CHEMS for nærmere informasjon.. ØKOTOKSISITET Produktet er ikke giftig. Se databasen CHEMS for nærmere informasjon. ANNEN INFORMASJON Forhindre utslipp til drikkevannskilder og avløp. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL GENERELT Produktet i seg selv er ikke miljøskadelig avfall. Rester av produktet kan normalt håndteres som vanlig industriavfall. Håndtering av avfall kommer an på type forurensning som er oppløst. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert ANNEN INFORMASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN-, IMO-, ADR/RID- og IATA/ICAO-regler. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Farekl. / Anm. Irriterende EF-Etikett Ja Nei Ikke vurdert R-SETNINGER R-36 Irriterer øynene. S-SETNINGER S-25 Unnvik kontakt med øynene. REFERANSER Forskrift om helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking. Forskrift om stoffliste. Forskrift om spesialavfall.

6 Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, ANDRE OPPLYSNINGER R-SETNINGER R 22 Farlig ved svelging. R 38 Irriterer huden. R 41 Fare for alvorlig øyeskade. R-36 Irriterer øynene

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

BONDING PRIMER PART B

BONDING PRIMER PART B HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad BONDING PRIMER PART B Handelsnavn: BONDING PRIMER PART B Revisjonsdato: 24.01.2003 Erstatter: 04.01.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m.

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av AGA AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL N 2 NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking,

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fuchs Renolit Unitemp 2 Helse miljø og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.11.2003 Erstatter: 30.04.2002 Fuchs Renolit Unitemp 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer