SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Internt nr: 442 Erstatter dato: VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 26.10.2011 Internt nr: 442 Erstatter dato: 25.03.2011 VINDUSPYLERVÆSKE KONSENTRERT OK 442"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bilpleiemiddel Artikkelnummer 442 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Nasjonal produsent/importør Foretak OK KJEMI Drammen AS Adresse Postboks 706 Postnr./sted 3003 Drammen Land Norge E-post Internett Telefon Faks Navn Sven N. Karlsen E-post Tlf. (arb.) Nødtelefonnummer Bistandstype 110 Brann 112 Politi 113 Ambulanse Giftinformasjonssentralen 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Meget brannfarlig R-SETNINGER Nr. R11 R-setningstekst Meget brannfarlig. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.s7 Emballasjen skal holdes tett lukket.s9 Oppbevares på et godt ventilert sted.s16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.s60 Dette produktet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 Etanol % F,R propanol % Xi,F,R11 - R67 - R36 3 Butanon % Xi,F,R11 - R67 - R66 - R36 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, 1/6

2 Kons.=konsentrasjon 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. INNÅNDING Flytt vedkommende til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Flytt den skadede fra forurenset område. Vask straks med såpe og vann. Fjern gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege. SVELGING Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL CO2, pulver, vanntåke. Alkoholresistent skum. BRANNSLUKKINGSMETODER Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damper. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Bruk vannspray for å redusere damper. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE MEGET BRANNFARLIG! Klær som er våte av stoffet er brannfarlig. Danner eksplosiv blanding med luft. Kan drive langt til tennkilde og gi tilbakeslag. Beholdere i nærheten flyttes og kjøles med vann. Dekk over utspilt væske med skum. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8 SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vann og mark. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Spill tas opp med absorberende materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13).Spyl rent med store mengder vann. Stopp utstrømming hvis mulig. Fjern antennelsesmuligheter. Påse at spilt materiale ikke når trange områder som kloakk pga eksplosjons-fare. Tillat ikke avrenning til kloakk. Ventiler og begrens sølet. Bør ikke forekomme i forbindelsespunkt til kommunalt avløpsnett i konsentrasjoner overstigende 300g/m³. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER 2/6

3 Dampen er tyngre enn luft og sprer seg langs bakken. HÅNDTERING Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Unngå innånding av damper. Eliminer alle antennelseskilder. OPPBEVARING Holdes vekk fra oksiderende stoff, varme og flammer. Oppbevares i kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Unngå gnist ved statisk elektrisitet. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug v/håndtering som fører til støv, røyk, damp eller tåke. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Maske med filter A (brunt, organiske stoffer). ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Kontaktlinser må ikke benyttes ved arbeid med dette stoffet. HÅNDVERN Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk hensiktsmessige verneklær ved langvarig hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 Anm. Etanol timer 500,0 950,0 Butanon timer 75,0 220,0 2-propanol timer 100,0 245,0 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet i vann Væske Lettflytende. Blå Alkoholisk. Blandbar. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt ~ 82 C Flammepunkt 12 C TCC - Lukket kopp Damptrykk Tetthet Luktgrense ~ 760 mm/hg 0,82-0,83 g/cm³ 100ppm 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Normal stabil. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS sterke oksiderende midler. 3/6

4 FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ved høye temperaturer dannes giftige gasser/damper/røyk av karbonmonoksid (CO).Karbondioksid (CO2).Nitrogenoksider. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE INNÅNDING Høye konsentrasjoner kan gi irritasjon i de øvre luftveiene. Høye konsentrasjoner kan forårsake hemming av sentralnervesystemet, hodepine, svimmelhet, døsighet, koordineringsvansker, nedsatt reaksjonsevne, utydelig tale og bevisstløshet. HUDKONTAKT Kan virke irriterende. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og eksem, ikke allergisk. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake uttørking og sprekkdannelse i huden. ØYEKONTAKT Kan virke irriterende. Sterk svie. Tåredannende. Damp eller sprut kan gi forbigående (reversibel) øyeskade. SVELGING Kan irritere munn, spiserør og mage-tarmsystem. Svelging i store mengder kan gi: illebefinnende og brekninger. Svelging av større mengder kan evt. gi effekter som ved innånding. ALLERGI Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent. KREFT Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent. MUTAGENE EFFEKTER Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Eksponering over lang tid kan forårsake varige skader på lever og nervesystemet, ink. hjernen. ANNEN TOKS. INFORMASJON MEDISINSK INFORMASJON. Hypotermi. Respirasjon. Ventrikkelskylling hvis det ikke har gått for lang tid etter inntak. Gi 1/2 teskje natriumbikarbonat i 250 ml vann hver 2.time. (Nøytral eller svakt alkalisk urin.) Unngå for stor væsketilførsel og så vidt mulig medikamenter som hemmer sentralnervesystemet. Vær oppmerksom på hypoglykemi. Ved akutte mentale forstyrrelser gis klorpromacin. 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET Produktet er løselig i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Forventes å være biologisk lett nedbrytbar. KONKLUSJON Produktet bedømmes som ikke miljøskadelig. INGREDIENS 2-PROPANOL AKVATISK TOKSISITET: LC50 fisk (Rasbora heteromorpha), 96h: mg/l (Pimephales promelas) : mg/i EC50 Daphnia, 44h: mg/l 4/6

5 ICLo alger (Microcystis sp), 7d: mg/l (Scenedesmus sp) : 1.800mg/I BIOLOGISK NEDBRYTBARHET: BOD5/COD: 0,3-0,6. BOD20: 70-78% av ThOD. BIOAKKUMULASJON: BCF fisk <10 (beregnet). ABIOTISK NEDBRYTBARHET: Fotokemisk (OH-radikaler), t l/2: 1-2 dager. Isopropanol er vurdert som et ikke miljøfarlig stoff. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte utslipp kan ha skadelig eller forstyrrende påvirkning av miljøet. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Leveres mottaksstasjon for farlig avfall. AVFALLSGRUPPER 7042 Organiske løsemidler uten halogen. EAL-kode: Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr: 1987 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Ethanol (Ethyl alcohol) or ethanol (Ethyl alcohol) solution containing more than 70 vol.-% alcohol. ADR/RID (veitransport/jernbanetransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: II Fareseddel: 3 Farenummer: 33 IMDG (sjøtransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: II Sub. risiko: EMS: F-E, S-D Marin forurensning: N IATA (lufttransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: II 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER SÆRLIGE BESTEMMELSER/ SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHET, HELSE OG MILJØ Administrative normer (2011). Stofflisten. Produktforskriften. Prioritetslisten vedlegg XIV og XVII i REACH. Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002). Forskrift om farlig avfall (2004). ADR/RID-vegtransport av farlig gods (2011). I henhold til CLP-forskriften 1272/2008. EU direktiv 1272/2008. REACH-forskriften art. 31 og vedlegg II. KJEMIKALIESIKKERHETS-VURDERING Ingen spesielle opplysninger enn de som er oppgitt i dette sikkerhetsdatablad. 5/6

6 Opplysningene støtter seg til dagens kjennskap og erfaringer. Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. LOVER OG FORSKRIFTER Lagring i boenhet av mer enn 5 liter brannfarlig gass eller brannfarlig væske klasse A krever melding til brannsjef. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R11 Meget brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet ANBEFALT BRUK OG BEGRENSNINGER Holdbarhet i uåpnet emballasje er 2 år fra leveringsdato. Dosering: Sommerbruk: 1 del spylervæske + 8 deler vann. Vinterbruk: -10 gr.c deler vann. -18 gr.c deler vann. -28 gr.c del vann. Høyere konsentrasjon gir bedre frostbeskyttelse. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer SNK SNK 2, 3, 8, 9, 11, 14, SNK 1, 8, 13, 15, 16 HMSD er utarbeidet av Foretak OK KJEMI Drammen AS Adresse Postboks 706 Postnr./sted 3003 Drammen Land Norge E-post Internett Telefon Faks Navn Sven N. Karlsen E-post Tlf. (arb.) Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss, er utenfor vår kontroll og må svares for av produsentene. Da Brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette Sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. 6/6

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer