HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12.11.2004 Internt nr.: 1495315250 Erstatter dato: 03.10."

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Sika Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Formoljer for betong. Artikkelnummer Nasjonal Produsent / Importør Foretak Sika Norge AS Adresse Postboks 76 Postnr. / sted N-1483 Skytta Land Norway Internett Telefon Faks Navn Tlf. (Arb.) Hege Krogh OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 Destillater(petroleum), IK hydrogenbehandlede tunge parafinske; baseolje- uspesifisert 2 destillater (petroleum), Xn,65 hydrogenbehandlede lette; kerosin - uspesifisert Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvesto INGREDIENSKOMMENTARER Inneholder <3 % DMSO-ekstrakter, målt ved bruk av IP 346/92. Derfor ikke klassifisert som helseskaldelig.rsetninger nevnt i punkt 2 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HELSE Ikke ansett helseskadelig iht. gjeldende regelverk. BRANN OG EKSPLOSJON Produktet er brennbart. Se pkt. 5. MILJØ Ikke ansett miljøskadelig i ht. gjeldende regelverk. Se pkt / 5

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Symptomer og virkninger: Produktet er ikke klasset med hensyn på akutt helsefare, ved uhell må en likevel begrense eksponeringen og gjennomføre tiltak som beskrevet nedenfor.ved eksponering for større mengder må en være oppmerksom på fare for påvirkninger og skade. INNÅNDING Ved innånding av damper eller sprøytetåke:frisk luft.kontakt lege hvis ubehag oppstår. HUDKONTAKT Vask huden nøye med såpe og vann.kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKONTAKT Skyll med rikelig vann (åpne øyelokk) i minst 15 minutter.fjern evt. kontaktlinser.kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. SVELGING Framkall ikke brekninger.gi 1-2 glass vann å drikke hvis den skadede er ved full bevissthet.kontakt lege hvis større mengde er svelget. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE BRANNSLUKKINGSMIDDEL CO2, skum, pulver. UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig.brennende voks kan avgi irriterende damper. Se pkt. 10. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Benytt egnede verneklær og bruk selvforsynt åndedrettsvern. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann. Hvis lekkasje eller spill er uantent brukes vanndusj for dampspredning og beskyttelse av mannskap som stopper lekkasjen. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt.dem inn med sand, jord e.l. og samle opp i tilsiktede beholdere i henhold til nasjonal lovgivning. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Ta opp med inert absorberende stoff (f. eks. sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13).Varsling ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning: Brannvesen (fra landbasert virksomhet), kystradio (fra fartøy), eller hovedredningssentralen og Oljedirektoratet (fra virksomhet på kontinentalsokkelen). 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 2 / 5

3 HÅNDTERING Unngå kontakt med hud og øyne.unngå aerosoldanning.produktet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre antennelseskilder.unngå blanding med vann. Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. OPPBEVARING Anbefalt lagringstemperatur: 0-25 C. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Vanlige forholdsregler for håndtering av kjemikalier må følges. Unngå hudkontakt.øyevaskflaske med rent vann. ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern ved dannelse av damp/sprøytetåke. ØYEVERN Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for øyekontakt. HÅNDVERN Vernehansker av neopren-, nitrilgummi, vinyl eller annet resistent materiale. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk egnede klær (lange ermer, lange bein o.l.) ved risiko for direkte kontakt eller sprut.ta bort og vask, også innvendig, all forurenset kledning og hansker før det tas i bruk igjen. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løslighet Pasta. Gulbrun.Grønngul. Svak.Mineral.Olje. Lite løselig i vann.løselig i organiske løsningsmidler. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETRE Smelte/Frysepunkt: Tetthet: 800 kg/m³ Eksplosjonsomr., %-%: - Løslighet i vann: Svakt blandbar i vann Damptrykk: - Metningskons.: - ph løsning: - Kokepunkt: Flammepunkt: >100ºc ph konsentrat: Molvekt: - Viskositet: Tenntemperatur: 225ºC Luktegrense: - Rel. damptetthet,(l.=1): - Rel. fordampningshast.: - Luftreaktiv: - Vannreaktiv: STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabilt under de anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterke oksider. 3 / 5

4 FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved forbrenning dannes:kullmonoksyd, kulldioksyd, irriterende aldehyder og ketoner. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE INNÅNDING Innånding av aerosol kan forårsake irritasjon i de øvre luftveier.kan forårsake hodepine og svimmelhet. HUDKONTAKT Gjentatt eller forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon og/eller eksem og overfølsomhet hos mottagelig personer. ØYEKONTAKT Kontakt med øyne kan forårsake irritasjon. SVELGING Ved svelging spesielt i store mengder:magesmerter, oppkast, diare. ALLERGI Ikke kjent. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Ikke kjent. 12. MILJØOPPLYSNINGER ØKOTOKSITET Må ikke slippes ut i grunnvann, vassdrag eller avløpsnett. Kroniske toxitetsstudier viser at inngående oljer ikke utgjør risiko for skadelige langtidsvirkninger i vannmiljø, men voksen kan bli liggende på overflaten. Lav giftighet for vannorganismer og landlevende pattedyr. LD50: >2000 mg/kg. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET % biologisk nedbrytbar Det forventes ingen miljøproblemer når produktet håndteres/brukes riktig. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Større mengder samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon.leveres til autorisert mottager av spesialavfall som spesialavfallsgruppe AVFALLSGRUPPER 7030 Oljeemulsjoner, sloppvann brukte bearbeidingsemulsjoner uten halogener 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 4 / 5

5 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER EF-Etikett Nei Ja Ikke vurdert S-SETNINGER S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.s-61 Unngå utslipp til miljøet. Se HMS-datablad for ytterligere informasjon. REFERANSER Norsk stoffliste Forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av KAD og MD, fra jan. 1998, med endringer av Forskrift om spesialavfall, fastsatt av MD, med siste endringer av Arbeidstilsynets forskrift av om "Utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad" med endringer ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten.det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet.endringer i pkt. merket med X LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-Setningstekst R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev. dato Ansvarlig Endringer SIka Norge AS pkt. 1 HMSD er utarbeidet av Foretak Sika Norge AS Adresse Postboks 76 Postnr. / sted N-1483 Skytta Land Norway Internett Telefon Faks Navn Tlf. (Arb.) Marit Taraldset / 5

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m.

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av AGA AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL N 2 NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.12.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.03.2002 Tradition Äkta Falu Rödfärg (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer