HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/05/2008 Internt nr.: Erstatter dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/05/2008 Internt nr.: 209264 Erstatter dato:"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Proff Norge HANDELSNAVN GRUPPENAVN PRODUKTTYPE 05 Rengjøringsmiddel Avfettingsmiddel for alle vaskbare overflater. ART nr Produsent/importør PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr. / sted 3261 Larvik Land Norge Telefon Faks Ansvarlig PROFF Norge AS 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons.(vekt%) Merking 1 Natrium metasilikat C;Xi, natriumkarbonat Xi,36 3 d-limonene <1 XiN;A, /53 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HELSE Etsende stoff MILJØ Ingen kjente ved normal bruk. Etsende 4. FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Skadelig ved innånding.kan irritere og virke etsende på nese, svelg og åndedrettssystem.ved overeksponering, sørg for mengder : 1 / 5 :

2 med frisk luft.kontakt lege omgående. HUDKONTAKT Kan gi permanent skade.skadelig ved hudkontakt. Skyll straks med vann i min 15 minutter. Kontakt lege. ØYEKONTAKT Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt lege. Kan forårsake permanent skade.skyll med rikelig vann (åpne øyelokk) i minst 15 minutter.kontakt lege/sykehus umiddelbart. SVELGING Kan etse i munn, svelg og mage.ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten.ved SVELGING MÅ IKKE BREKNINGER FREMKALLES - KONTAKT LEGE.Drikk rikelig med vann. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Karbondioksid. Vannsprut. Tørre kjemikalier. UEGNET BRANNSLUKNINGSMIDDEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Materialet kan sprute ved ca. 100 C PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Se pkt TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Personvern. : Se avsnitt 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ Små utslipp absorberes opp med inert materiale (sand, jord) og disponeres ihht nasjonale reguleringer. Større mengder suges opp ved hjelp av granulat, sand e.l. Dem evt. opp med absorberende materiale og forhindre spredning og utslipp til vannkilder og kloakk.påse at tilskuere fjerner seg fra det tilsølte området. Gulv og underlag kan være glatt. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERINGSVEILEDNING Unngå kontakt med hud, øyne og klær.vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.bruk bare på godt gjennomluftede områder.unngå innånding av damp og sprøytetåke.alle gjennomtrengelige klær som tilsøles må fjernes øyeblikkelig og tilsølt hud vaskes lenge. LAGRINGSANVISNING Lagres ved max. 60 gr. - min. 1 gr. Produktet må ikke lagres under frysepunktet da det kan koagulere. Emballasjen skal holdes tett og lukket. Oppbevares utilgjengelig for barn. 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediensnavn Cas nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. d-limonene timer 140 FOREBYGGENDE TILTAK Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. ÅNDEDRETTSVERN Ingen beskyttelse påkrevet så lenge lufting er tilfredsstillende. God, generell romventilasjon er forventet å dekke dette. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller. : 2 / 5 :

3 ARBEIDSHANSKER Bruk hansker av gummi. VERNEKLÆR Bruk hensiktsmessige, langermede verneklær ved fare for hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Væske Farge: Klar oransje Lukt: Sitrus Løslighet: Smelte/Frysepunkt: 0 C Tetthet: 1, C Eksplosjonsomr., %-%: I/R Løslighet i vann: 100 % Damptrykk: Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: ~10,9 (3 %) Kokepunkt: 100 C Flammepunkt: I/R ph konsentrat: ~12,65 til 13,15 Molvekt: Viskositet: < 5 20 C Tenntemperatur: Luktegrense: Rel. damptetthet,(l.=1): Rel. fordampningshast.: Luftreaktiv: Vannreaktiv: 10. STABILITET OG REAKTIVITET MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt oral toks. LD50, Natriumm.: 1300mg/kg,rotte LD50,Limonene: <5000mg/kg,rotte,kanin Akutt derm. toks. Inh. toksisitet GENERELT Produktet er ikke testet på dyr. Produktet kan gi irritasjoner på hud, i øyne og i luftveier. HUDKONTAKT Virker irriterende og uttørrende. Gjentatt/ofte kontakt kan gi hudirritasjon og eksem. Renholdskjemikalier kan ved langvarig/hyppig bruk påvirke hudens naturlige beskyttelsesbarriere. ØYEKONTAKT Sprut kan medføre irritasjon og gi varige skader. SVELGING Kan medføre sterk irritasjon og/eller virke etsende på slimhinner. Større mengder kan gi magesmerter og fremkalle brekninger. ALLERGI Inneholder < 0,1 % d-limonen som kan gi allergiske reaksjoner ved hudkontakt. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE NEDBRYTBARHET Alle komponenter er lett biologisk nedbrytbart.vis forsiktighet alikevedl og unngå utslipp i natur og vann. AKKUMULERING : 3 / 5 :

4 Grunnet produktets høye oppløsning og lette biologiske nedbrytbarhet, er det lite sannsynlig at akkumulering vil inntreffe i akvatiske miljø eller i naturen. Tester antar at produktet vil foretrekke vann mot luft og jord. Basert på tilgjengelig informasjon; produktet forventes ikke å gi noen betydelig miljøskader, ved brukt som henvist. ØKOTOKSITET Dette produktet er fullstendig oppløselig i vann. Produktet viser til lav toksitet for vannorganismer. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL GENERELT Små mengder. : Skyll vekk med vann. Større mengder. : Samles opp med absorberende materiale og leveres for destruksjon. Produktet bør ikke tilføres avløpsnettet.alle lokale og nasjonale regler skal følges. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr.: 1760 PROPER SHIPPING NAME: Vei-/jernbanetransport: Etsende væske, n.o.s. blanding inneholder Disodium trioxosilikatsjøtransport: Etsende væske, n.o.s. blanding inneholder Sodium metasilikat. ADR/RID (Veitransport / Jernbanetransport) Klasse: 8 Forpakningsgr.: III Fareseddel: Farenummer: IMDG (Sjøtransport) Klasse: 8 Forpakningsgr.: III Sub Risk: MFAG 730 EMS: F-A, S-B Marine Pollutant: Inge IATA (Lufttransport) Klasse: Forpakningsgr.: III Sub Risk: Etikett: ANNEN INFORMASJON ADR/RID item no.: 80C 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Farekl. / Anm. Etsende : 4 / 5 :

5 EF-Etikett Ja Nei Xxxx15-5 Ikke vurdert SAMMENSETNING d-limonene (<1) R-SETNINGER R-10 Brannfarlig.R-34 Etsende.R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.r-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.r-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-SETNINGER S-1 Oppbevares innelåst.s-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.s-13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.s-22 Unngå innånding av støv.s-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.s-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.s-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.s-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.s-60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall.s-61 Unngå utslipp til miljøet. Se HMS-datablad for ytterligere informasjon. REFERANSER "Klassifisering og merking av farlige kjemikalier". "Stoffliste". "Adm.norm 1996". ANNEN INFORMASJON Klassifisert som Etsende ihht lovgivning 67/548/EEC, 1999/45/EC. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Databladet er utarbeidet på grunnlag av kjente data på utgivelsedato.databladet gjelder konsentratet og dets ingredienser. For bruksløsninger kan det være behov for annen informasjon. I/R.. : Ikke relevant for produktet. UTGITT: 12/05/2008 POSITIV MILJØMERKNING : 5 / 5 :

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m.

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av AGA AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL N 2 NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer