SIKKERHETSDATABLAD DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol"

Transkript

1 Endret 28/05/2014 Erstatter dato 03/04/ / 8 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. #MCC-DGF14A, MCC-DGF Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker Smøremiddel 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Produsent MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Nødtelefon EU: CHEMTREC +(32) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1272/2008) Klassifisering (1999/45) Fysiske og kjemiske farer Skadevirkninger på mennesker Skadevirkninger på miljøet Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. Skadevirkninger på mennesker Langvarig hudkontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Mild dermatitt, allergisk hudutslett. Fysiske og kjemiske farer Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Bruksmengde og emballasjestørrelse tatt i betraktning, anses faren for skadevirkninger for å være liten. Gass eller damp fortrenger oksygen tilgjengelig for ånding (kvelningsfare) Merkingselementer Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 Piktogram ikke påkrevd.

2 P-Setninger Ytterligere informasjon på etiketten P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 2 / 8 P VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501 EUH210 A1 A2 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale Andre farer PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Blandinger HFC-134a Tetrafluoroethane % CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Klassifisering (67/548) Poly-tfe,omega-hydro-alpha-(methylcyclohexyl) 1-5% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Klassifisering (67/548) PROPAN-2-OL 5-10% CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336 Klassifisering (67/548) F;R11 Xi;R36 R67 Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Konsulter lege for særskilt råd. Innånding Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege.

3 Inntak Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Gi straks den skadde mye vann for å fortynne stoffet. Kontakt lege. Hudkontakt Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Øyekontakt Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Konsulter lege for særskilt råd. 3 / Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Generelt Alvorlighetsgraden av de beskrevne symptomene varierer avhengig av konsentrasjon og eksponeringstid. Innånding Hoste, tetthet i brystet eller følelse av trykk for brystet. I høye konsentrasjoner virker damper bedøvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og påvirke sentralnervesystemet. Inntak Kontakt med flytende stoff kan gi frostskader. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Hudkontakt Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake rødhet, kløe, irritasjon og eksem/sprekkdannelse. Kontakt med flytende stoff kan gi frostskader. Øyekontakt Meget sterk irritasjon av øyne og slimhinner, inkludert etsing og tåredannelse. Irritasjon og rødhet etterfulgt av tåkesyn Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT LEGE ØYEBLIKKELIG! PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake Særlige Brann- Og Eksplosjonsfarer Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Særlige farer Unngå kontakt med åpen ild eller varme overflater da dette kan skape etsende og giftige spaltningsprodukter Råd for brannmannskap Særlige Brannslukkingstiltak Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Verneutstyr til slukkingspersonale Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå Miljøbeskyttelsestiltak Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Unngå utslipp i miljøet Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning Sørg for ventilasjon og begrens søl. Unngå avrenning til kloakk. Bruk nødvendig verneutstyr. Slukk alle antennelseskilder. Unngå gnister, flammer, varme og røyking. Ventiler godt. Samles opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i egnede beholdere.

4 4 / Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Unngå kontakt med åpen ild eller varme overflater da dette kan skape etsende og giftige spaltningsprodukter. Oppbevares utilgjengelig for barn Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50 C Spesifikke slutt-bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Bruksbeskrivelse Smøremiddel PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Navn STD Admin. Normer Admin. Normer Anm. PROPAN-2-OL AN 100 ppm 245 mg/m3 AN = Administrative normer Eksponeringskontroll Verneutstyr Tekniske tiltak Ingen spesielle ventilasjonskrav angitt, unntatt at dette stoffet ikke må benyttes i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Åndedrettsvern Emballasjestørrelsen tatt i betraktning anses faren for minimal. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Bærbart pusteapparat med helmaske. Håndvern Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales. Øyevern Ved fare for sprut, bruk tettsluttende, godkjente vernebriller. Andre Vernetiltak Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Hygienetiltak. Ingen spesielle hygienetiltak er angitt, men det anbefales alltid å sørge for god personlig hygiene, spesielt ved arbeid med kjemikalier. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Hudvern Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut. PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

5 5 / Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Farge Lukt Løselighet Startkokepunkt og kokepunktsintervall ( C) Damptetthet (luft=1) Damptrykk Eksplosjonsgrense, Nedre (%) Ikke bestemt. Eksplosjonsgrense, Øvre (%) Ikke bestemt. Annen brannfarlighet Stoffet er ikke brannfarlig. Anm. Væske Aerosol Hvit/off-white Voksaktig Svak lukt av alkohol Litt oppløselig i vann (C) / (F) 25 (C) / 77 (F) 4972 mm Hg 16.7 (C) / 62 (F) Aerosol 9.2. Andre opplysninger Partikkelstørrelse (Micron) 1-15 micron Flyktighet Flyktig Fordampningsgrad (Vol%) 98.5 UDF Phrase 1 Stoffet er ikke brannfarlig. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen spesielle reaktivitetsrisikoer forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Farlig Polymerisering Polymeriserer ikke Forhold som skal unngås Unngå kontakt med åpen ild eller varme overflater da dette kan skape etsende og giftige spaltningsprodukter Inkompatible materialer Materialer Som Skal Unngås Alkali-metaller. Alkali-jordmetaller. Metallpulver Farlige spaltningsprodukter Ved oppvarming kan det dannes giftige og etsende damper/gasser. Halogenerte hydrokarboner. Hydrogenfluorid (HF). Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske virkninger Andre Helseskader Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). Innånding Damp kan irritere luftveiene og forårsake hoste, astmatisk pusting og kortpustethet.

6 6 / 8 Inntak Kan gi magesmerter eller brekninger. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Hudkontakt Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon. Medisinske Symptomer Dampene kan i høye konsentrasjoner irritere luftveiene og føre til hodepine, tretthet, kvalme og brekninger. Toksikologisk informasjon for ingredienser. Toksisk Dose 1 - LD mg/kg (oral-rotte) Toksisk Dose 2 - LD mg/kg (oral-mus) Toksisk Kons. - LC 50 16, 000 ppm/1t (inh-rotte) PROPAN-2-OL (CAS: ) IARC Karsinogenisitet NTP - Karsinogenisitet Antakelig et humant karcinogen. HFC-134a Tetrafluoroethane (CAS: ) Toksisk Dose 1 - LD 50 >2085 mg/kg (oral-rotte) Andre Helseskader Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). Poly-tfe,omega-hydro-alpha-(methylcyclohexyl) (CAS: ) PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet Produktet inneholder stoffer som medvirker til global oppvarming (drivhuseffekt) Toksisitet LC 50, 96 T, Fisk, mg/l EC 50, 48 T, Dafnia, mg/l 450 mg/l 980 mg/l Miljøopplysninger for ingredienser. LC 50, 96 T, Fisk, mg/l 9, 640 EC 50, 48 T, Dafnia, mg/l 5102 IC 50, 72 T, Alger, mg/l >2, 000 LC 50, 96 T, Fisk, mg/l 450 EC 50, 48 T, Dafnia, mg/l 980 PROPAN-2-OL (CAS: ) HFC-134a Tetrafluoroethane (CAS: ) Persistens og nedbrytbarhet Nedbrytbarhet Produktet forventes ikke å være bionedbrytbart.

7 7 / Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulerings- potensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet: Produktet inneholder flyktige stoffer som kan spres i atmosfæren Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Produktet inneholder stoffer som medvirker til global oppvarming (drivhuseffekt). Generelt PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter Metoder for avfallsbehandling Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Tomme beholdere må ikke brennes pga. eksplosjonsfare. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER UN-nummer Un-Nr., Veitransport UN1950 Un-Nr., Sjøtransport 1950 Un-Nr., Flytransport UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name) Godsbeskrivelse UN1950, Aerosols, Non-Flammable, 2.2, Limited Quantity Transportfareklasse(r) ADR-Klasse 2.2 ADR-Etikettnr. 2 IMDG-Klasse 2.2 ICAO-Klasse 2.2 Underklasse, Lufttransport Emballasjegruppe ADR Pakkegruppe IMDG-Pakkegruppe Pakkegruppe, Lufttransport Miljøfarer Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning Nei Spesielle forholdsregler for brukeren

8 Ikke relevant. Hazchem-Kode 8 / Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant Ingen opplysninger. PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-Direktiver Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Revisjonskommentarer BEMERK: Markering i marginen indikerer vesentlige endringer i forhold til den tidligere revisjonen. Endret 28/05/2014 Erstatter dato 03/04/2014 DATABLADNR. Databladstatus AEROSOL_DGF14A Godkjent. Dato 03 April 2014 Risikosetninger R67 NC R36 R11 Full Tekst For H-Setninger H225 H319 H336 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Irriterer øynene. Meget brannfarlig Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Forbehold Om Ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID Report Date : 03/01/2011 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. SYNONYMER, VARENAVN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER Report Date : 13/01/2010 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. MCC-POCGG, MCC-POC03M,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI)

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI) Endret APRIL 2013 Revisjon 6 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. LRM-db, ELRM200DB, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN Endret 07.06.13 Erstatter dato 01.12.10 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT Endret APRIL 2013 Revisjon 7 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. PAM, EPAM400, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin Endret 01.08.13 Erstatter dato 22.07.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Cleaning Product ELECTROLUBE. A

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B Endret 29/05/2015 Revisjon 2 Erstatter dato 25/10/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 82640,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash Endret 12/08/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. EXS1L 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON ETBS-B new Klebemiddel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Vannbasert Impregnering Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Vannbasert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET *

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Artikel nr. : TISSUE-TEK XPRESS PRE-PROCESSING SOLUTION : SAK-7115 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer