SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Synonymer Hagmans, Body 500 Bruksområde Beskyttelse mot rust og steinsprut osv.rustbeskyttelsesmidler Artikkelnummer Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Hvit, Svart Produsent Foretak Hagmans Kemi AB Adresse Förläggarevägen 2 Postnr./sted Fritsla Land Sverige/ Sweden E-post Internett Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Navn E-post Tlf. (arb.) Land Gunilla Markkola +46 (0) Sverige Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider +46 (0) Kemiakuten i Sverige (0) Kemiakuten i Sverige från utlandet VIKTIGSTE FAREMOMENTER Helseskadelig Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalme. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Irriterer huden. Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt kontakt fare for eksem. HELSE Farlig ved innånding og hudkontakt.irriterer huden. BRANN OG EKSPLOSJON Brannfarlig. MILJØ Vurdert ikke merkepliktig m.h.p miljøfarlighed. 1(6)

2 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 Xylen (alle isomerer) % Xn,R10 - R20/21 - R38 2 Alkydharpiks % Ikke Merkepliktig 3 Talk (magnesiumsilikat) % Ikke Merkepliktig 4 Magnesiumkarbonat % Ikke Merkepliktig,- 5 Titandioksyd pigment % Ikke Merkepliktig 6 C.I. Pigment Black % Ikke Merkepliktig Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig INGREDIENSKOMMENTARER R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Vis dette HMSdatablad til tilstedeværende lege. INNÅNDING Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Ta av forurensede klær.vask huden nøye med såpe og vann. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes.kontakt lege hvis ubehag vedvarer etter skylling. SVELGING Drikk et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Pulver, skum eller karbondioksyd (CO2). BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlig.Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Bruk åndedrettsapparat. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Bruk egnet verneutstyr. (informasjon iht. seksjon 8). SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Utslipp til avløp skal forhindres. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Absorberes i et inert materiale (sand, vermikulitt etc.) og samles opp i egnede beholdere. Se seksjon 13, informasjon om avfallshåndtering og destruksjon. 2(6)

3 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING Evt. damper er tyngre enn luft og vil samle seg langs gulvet eller bakken.ventiler godt. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig. Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. OPPBEVARING Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Damp kan samles ved gulv og lavtliggende område. Forhindre gnistdannelse som følge av statisk elektrisitet. Benytt eksplosjonsikret el.-utstyr. Ikke røyking, ild, gnister eller sveisning. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan behøves. Det skal finnes mulighet for øyeskylling. ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med filter A ved for dårlig ventilasjon. Kontroller at masken er tett og skift filter i tide. ØYEVERN Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse. HÅNDVERN Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.beskyttelseshansker (nitrilgummi, PVA). (EN 374-3) ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Verneklær etter behov. Inneholder et stoff som det er angitt en hygienisk grenseverdi for. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Xylen (alle isomerer) timer 25,0 108,0 H OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING H: Stoffet kan tas opp gjennom huden. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet Løselighet i vann Tiksotrop vætske Grå Svart. Hvit. Organiske løsemidler. Løselig i de fleste organiske løsningsmidler. Ikke løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt C Xylen Flammepunkt ~ 27 C Eksplosjonsområde 1-8 % Xylen Tetthet ~ 1350 kg/m³ Luktgrense ppm (Xylen) VOC ~ 575 g/l 3(6)

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Reagerer kraftig med oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Inga kjente ved normal håndtering. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksiske testresultater Xylen (alle isomerer) Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) 4300 mg/l Rat LC50(Inhalasjon) 6700 ppm Rat 4h Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen. Opplysningene gjelder den dominerende ingrediens. I høyere konsentrasjoner er xylen irriterende for øyne og luftveier, forårsaker døsighet og kan forårsake sentralnervesystem-virkninger (hodepine etc). INNÅNDING Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalme. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Langvarig og gjentatt eksponering kan forårsake dårlig matlyst, stikninger og nummenhet i armer og bein samt ev. permanente nerveskader. HUDKONTAKT Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt kontakt fare for eksem. ØYEKONTAKT Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene. SVELGING Kan gi brekninger og magesmerter og ellers lignende symptomer som ved innånding. 12. MILJØOPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Xylen: Giftig for vannlevende organismer. Kan allerede ved lave konsentrasjoner forårsake dødlighed eller forgiftning av fisk og andre vannlevende organismer. Tillgjengelige miljødata tyder dog på at bare større lokale utslipp kan utgjøre en risiko. Lav giftighet for landlevende pattedyr. Normal handtering og mindre utslipp bedømmes ikke å utgjøre en fare MOBILITET Xylen: Ved søl eller utslipp avdunster mesteparten. Ved nedtrengning i dypere jordlag forverres avdunstingen betydelig. Oppløses ikke i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Xylen: Lett nedbrytbar. Brytes ned relativt hurtigt av naturligt forekommende mikroorganismer. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Xylen: Bioakkumulerer ikke i vannmiljøn. KONKLUSJON Det forventes ingen miljøproblemer når produktet håndteres/brukes riktig. Innsamling av data pågår. Unngå utslipp i naturen. Det er ingen tilgjengelige data på selve produktet. 4(6)

5 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Rester og brukt produkt som ikke kan gjenvinnes skal håndteres som farlig avfall. Deponeres eller destrueres i henhold til lokale forskrifter. AVFALLSGRUPPER For bortskaffing av avfall innenfor EU brukes EAL-koden som er mest egnet i hvert enkelt tilfelle. EAL-kodene er i hovedsak inndelt etter bransjetilhørighet. EAL-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAL-kode Måling og lakkavfall som inneheld organiske løysemiddel eller andre farlege stoff Maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr: 1263 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Paint/Maling (Xylen) ADR/RID (veitransport/jernbanetransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: III Fareseddel: 3 IMDG (sjøtransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: III Sub. risiko: EMS: F-E S-E Marin forurensning: nej IATA (lufttransport) Klasse: 3 Forpakningsgr: III Etikett: 3 Förpackningar under 450 liter transporteras enligt i ADR och förpackningar under 30 liter transporteras enligt i IMDG.. Tunnel kod. (D/E) 5(6)

6 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Helseskadelig EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING Xylen (alle isomerer) (30-60 %) R-SETNINGER Nr. R-setningstekst R10 Brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R38 Irriterer huden. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. REFERANSER Råvarulev. HMS-datablad. EU-DIREKTIVER Direktiv 2004/42/EF: VOC-grenseverdi (kat B/e) 840 g/l (2007). Produktets innehold: < 600 g/l VOC. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene i dette HMS-datablad er i henhold til vår informasjon påangitte dato for siste revidering. Der kan forekomme ord eller vendinger i teksten, som ikke er blevet oversat. Vi beder Dem have forståelse for det, og vi skal så snart som muligt afhjælpe det. Endring punkt: 1, 2, 8, 14, 16. LISTE OVER ALLE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R10 Brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R38 Irriterer huden YL-gruppe 5 YL-tall m3/l 6(6)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.12.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.03.2002 Tradition Äkta Falu Rödfärg (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer