SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160"

Transkript

1 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjon Kjemikaliets navn Emulgerende Avfetting R-160 Artikkelnr ,100248, Produktgruppe Avfetting. Løsemiddel. Kjemikaliets bruksområde Avfettning av biler etc. Løsningsmiddel Firmanavn REN SÅPEINDUSTRI AS Besøksadresse Veum Allé 13, 1612 Fredrikstad Postadresse Postboks 593 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Helen-Marie Heksem Utarbeidet av Helen-Marie Heksem Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Farebeskrivelse Helse: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Brann og eksplosjon: Brannfarlig. Miljø: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold NAFTA (PETROLEUM CAS-nr.: Xn, N; R10, R51/53, % HYDROGENAVSVOVLET TUNG (14- EC-nr.: R65, R66, R67 17% AROMATER) C9-11 Alkohol etoksilat CAS-nr.: Xi; R % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Komponent 1. Inneholder < 0,01% benzen. Dette innebærer at stoffet ikke er

2 Emulgerende Avfetting R-160 Side 2 av 5 kreftfremkallende. Se punkt 16 for full tekst på R-setninger. 4. Førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Informasjon til helsepersonell Flytt ut i frisk luft og sørg for hvile. Søk lege ved betydelig påvirkning. Gi kunstig åndedrett hvis pusten har stoppet og skaff øyeblikkelig legehjelp. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann.dersom klær er tilsølt må disse fjernes og huden vaskes. Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege. Fremkall IKKE brekning. Gi vegetabilsk olje eller fløte hvis den skadede er ved full bevissthet. Gi 5 spiseskjeer aktivt kull rørt ut i minst mulig vann. Skaff øyeblikkelig legehjelp! Pga. fare for aspirasjon frarådes brekning og ventrikkelskylling på vanlig måte, Syptomatisk behandling. Kroniske løsemiddelskader kan vise seg ved et ukarakteristisk neurasteniformet sykdomsbilde, gi ml. kullsuspensjon. Risiko for aspirasjon med kjemisk lungebetennelse. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Uegnet brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Andre anvisninger Brann kan slukkes med skum, karbondioksid(co2), pulver. Vann i samlet stråle. Kan føre til sprut av brennende materiale med fare for brannen kan spre seg yttligere. Brannfarlig. Løsemiddeldamper kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Risiko for elektrostatisk oppladning ved tapping. Friskluftsmaske eller helmaske med filter for organiske damper anbefales som beskyttelse mot farlige damper. Vann kan brukes for å spyle bort spill fra utsatte områder og fortynne til ikke brennbar blanding. Ikke bruk stråle ved brann dette vil spre brannen ytterligere. Informer ansvarlige myndigheter hvis vannforurensning skjer. Vær oppmerksom på brannfaren. Mulig antennelseskilder fjernes. Ved store utslipp vær oppmerksom på behovet for bruk av beskyttelsesutstyr. Se punkt 8. Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken. Absorber i tørr sagflis, vermikulitt, tørr sand eller jord. Ventiler og begrens sølet. Tillat ikke avrenning i kloakk. Kontakt brannvesenet ved større utslipp. Avfallet oppbevares i tett lukket emballasje og oppbevares som brannfarlig avfall inntil det kan destrueres på en forsvarlig måte Kontakt brannvesenet ved store utslipp. Ved større spill til vann/avløp kontakt vannverk eller renseanlegg 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Tilrettelegg og utfør arbeidet slik at direkte kontakt med produktet kan unngås. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan behøves. Holdes borte fra varme, ild, gnister og andre tennkilder. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Lagring av mer enn 50 liter væske krever brannvesenets godkjenning og oppslag som varsler om brannfaren.

3 Emulgerende Avfetting R-160 Side 3 av 5 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år NAFTA (PETROLEUM HYDROGENAVSVOVLET TUNG (14-17% AROMATER) Eksponeringskontroll om grenseverdier Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern CAS-nr.: EC-nr.: Fysiske og kjemiske egenskaper 8 t.: 275 mg/m Vær oppmerksom på bestemmelser om hygeniske grenseværdier og regler for håndtering av organiske løsemiddler. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Bruk friskluftmaske i trange og lukkede rom. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom bør det brukes åndedrettsvern feks. maske med gassfilter A.(Brunt) Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Nitril,Viton Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller. Bruk verneklær etter behov. Tilstandsform Klar væske med merkbar karakteristisk lukt. Lukt White Spirit Farge Klar. Løselighet i vann Emulgere i vann. Relativ tetthet Verdi: kg/m3 Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: ~ ca - 40 C Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: C Eksplosjonsgrense Verdi: vol % Damptrykk Verdi: 1 kpa 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet Må ikke utsettes for temperaturer over 50 C Ved brann kan det utvikles karbon monoksid (CO) Stabil ved normale/anbefalt håndtering og lagringsbetingelser. 11. Toksikologisk informasjon Toksikologiske data fra komponenter Komponent NAFTA (PETROLEUM HYDROGENAVSVOVLET TUNG (14-17% AROMATER) LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Verdi: > 5 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Varighet: 4 t Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding representerer den største faren. Innånding Hudkontakt Innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig. Symptomene er hodepine, kvalme og beruselse. Dampene irriterer luftveiene og avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem. Langvarig eller gjentatt innånding av høye konsentrasjoner kan medføre hjerneskader. Virker avfettende og kan gi hudirritasjon pga. avfettingseffekten. Kontakt kan gi

4 Emulgerende Avfetting R-160 Side 4 av 5 Øyekontakt Svelging rødhet og sprekkdannelser i huden.ved langvarig eller gjentatt kontakt kan det utvikles eksem. (ikke allergisk) Kontakt med øynene gir svie og rødhet. Kan gi illebefinnende, brekninger, diare og åndenød. Lungebetennelse kan inntreffe etter noen timer og opp til et døgen etter, hvis produktet ved svelging eller brekning er kommet ned i luftveiene. Bare noen milliliter i lungene kan forårsake kjemisk lungebetennelse. 12. Miljøopplysninger Toksikologisk informasjon Akvatisk kommentarer GIFTIG FOR VANNORGANISMER. Toksikologiske data fra komponenter Komponent NAFTA (PETROLEUM HYDROGENAVSVOVLET TUNG (14-17% AROMATER) Akvatisk kommentarer LC 50 for vannorganismer antas å ligge i området mg/l Mobilitetsbeskrivelse Produktet fordamper relativt raskt fra vann og jordskorpen.ved større utslipp til mark finnes det en viss risiko for at produktet trenger ned gjennom jorden og forurenser grunnvannet Biologisk oksygenforbruk (BOD) Verdi: > 75 % Testmetode: 28 dagers test målt som oksygenforbruk Kommentarer: Vurderes å være biologisk lett nedbrytbar Bioakkumulering Bioakkumulering vurderes så være mulig (log Pow 2-7) Andre negative effekter GIFTIG FOR VANNORGANISMER. Kan allerede ved lav konsentrasjon og kortvarig eksponering forårsake høy dødlighet eller forgiftning av vannorganismer. Øvrige miljøopplysninger Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering vurderes å være mulig. (log Pow 2-7) 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall 14.Transportinformasjon Andre løsemiddler og løsemidelblandinger 7042 Organiske løsemidler uten halogen. Ja Behandles etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) Kode for farlig avfall( EAL-kode) er veiledende. Proper Shipping Name Mineralterpentin (White Spirit)/Turpentin Substitut Farlig gods ADR Status: Ja Klasse: 3 Fare nr.: 30 Farlig gods IMDG Status: Ja Marin forurensning: Ja Fareseddel Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol

5 Emulgerende Avfetting R-160 Side 5 av 5 Sammensetning på merkeetiketten NAFTA (PETROLEUM HYDROGENAVSVOVLET TUNG (14-17% AROMATER): %, C9-11 Alkohol etoksilat: 5-10 % EC-etikett Ja R-setninger R10 Brannfarlig. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet S-setninger S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. S24 Unngå hudkontakt. S57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning). S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Andre anmerkninger UTEN FOSFAT Lover og forskrifter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids og inkluderingsdepartementet, 16 juli 2002, med endringer gjeldende fra 31 oktober 2005 Forskrift om utarbeidelse og distrubusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdtatblader for farlige kjemikalier. Endret Stoffliste: Liste over farlige stoffer(2003). Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg- /jernbanetransport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Administrativ normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2003.Direktoratet for Arbeidstilsynet: (Best.nr361) Kvitteringsnr. fra Produktregisteret Andre opplysninger YL-gruppe 4 YL-tall l/m³ Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R10 Brannfarlig. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Produktdeklarasjon i henhold til vaskemiddelforordning 648/2004 EC. < 5 % Nonionisk tensid. Tilpasset REACH som medfører at seksjon 2 og 3 bytter plass. Punkter som er endret fra forrige versjon: 1,2,6,12,15,16 Opplysningene i dette HMS-datablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. REN SÅPEINDUSTRI AS

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer