SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90"

Transkript

1 FOGSKUM 90 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn FOGSKUM Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Fugemasse 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Essve Norge AS Besøksadresse Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen Postadresse Postboks 686 Postnr Poststed Kolbotn Land Norge Telefon Telefaks Hjemmeside Kontaktperson Dick Johansson 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Ved akutte tilfeller:113 Giftinformasjonssentralen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol Xn; R48/20 Xi; R42/43 Xn,Kreft 3; R40 Xi; R36/37/38 F+; R12 R-setninger R12 Ekstremt brannfarlig. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R40 Mulig fare for kreft R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.

2 FOGSKUM 90 Side 2 av 8 S-setninger S23 Unngå innånding av damp. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallbehandlingsanlegg. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Sammensetning på merkeetiketten Metylendifenyldiisocyanat:< 25 % Supplerende etikett informasjon Personer som allerede er overfølsomme for diisocyanater kan få allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet. Personer med astma, eksem eller hudproblemer bør unngå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produktet. Dette produktet bør ikke brukes på steder med utilstrekkelig ventilasjon med mindre en vernemaske med et egnet gassfilter (type A1 ifølge standard EN 14387) benyttes. 2.3 Andre farer Andre farer Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Metylendifenyldiisocyanat CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: ,2-Etandiol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Isobutan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Dimetyleter CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Dimetyleter Propan CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Propan Kreft 3; R40 Xn; R20, R48/20 Xi; R36/37/38 R42/43 Carc. 2; H351 Acute tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Note: C Xn; R22 Acute tox. 4; H302 Note: Fotnote 1, H F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas Note: C F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas < 25 % < 25 % < 20 % < 20 % < 20 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =

3 FOGSKUM 90 Side 3 av 8 European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ta straks av forurensede klær og sko. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Kontakt lege. Ikke relevant Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandle symptomatisk. Akutte symptomer og virkninger Det kan forekomme: Hudirritasjon. Irritasjon i luftveiene. Øyeirritasjon. Forsinkede symptomer og virkninger Kan forårsake en allergisk hudreaksjon Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Ekstremt brannfarlig væske og damp. Ved oppvarming og brann kan det dannes giftige damper/gasser. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Hydrogencyanid (HCN). Nitrøse gasser (NOx). Hydrogenklorid (HCl). Unngå innånding av branngasser. Bruk egnet åndedrettsvern utstyr. Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Dem inn og samle opp slukkevann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Sørg for god ventilasjon. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Fjern alle antennelseskilder Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå utslipp til avløp Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Absorber søl/spill i sand eller jord. Søl samles opp med skuffe, kost eller lignende. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt

4 FOGSKUM 90 Side 4 av Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se 7, 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper. Unngå kontakt med huden og øynene. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe etter endt arbeid. Skift straks tilsølte klær. Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Unngå kontakt med oksiderende stoffer. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år 1,2-Etandiol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: t.: 20 ppm 8 t.: 52 mg/m3 15 min.: 40 ppm 15 min.: 104 mg/m3 H 2013 Dimetyleter CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Dimetyleter Diisocyanater Komponent Bokstavkoder Diisocyanater A 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Godt ventilert område. 8 t.: 200 ppm 8 t.: 384 mg/m3 8 t.: 0,005 ppm 15 min.: 0,001 ppm 2011 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Bruk vernehansker av: Butylgummi. Referanser til relevante standarder EN 374 Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

5 FOGSKUM 90 Side 5 av 8 Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak >120 min Bruk godkjente vernebriller. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta av tilsølte klær og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er ferdig. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Aerosol Lukt Karakteristisk Løselighetsbeskrivelse Uoppløselig i vann. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Danner eksplosive blandinger med luft Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Unngå varme. 'Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk' Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksider Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Hydrogenklorid (HCl). Hydrogencyanid (HCN). Nitrøse gasser (NOx). Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Kan forårsake irritasjon av luftveiene. I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon. Kan gi allergi ved hudkontakt. Irriterende. Forsinket / Repeterende Allergi Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Mistanke om kreftfare. Seksjon 12: Miljøopplysninger Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

6 FOGSKUM 90 Side 6 av Toksisitet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Kommentar, BCF Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Etylenglykol LC50 (fish), 96h, mg/l (Oncorhynchus mykiss) Propan (fish), 96h, 16,9 mg/ml Metylendifenyldiisocyanat BCF 2089 Etylenglykol BCF 10 Propan BCF 13, Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Ja EAL: * gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS AEROSOLS, FLAMMABLE Transport fareklasse ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballasjegruppe Kommentar Ikke relevant Miljøfarer Kommentar Ikke relevant Spesielle forholdsregler for bruker

7 FOGSKUM 90 Side 7 av 8 EmS F-D, S-U Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Lover og forskrifter Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Preparatdirektivet 1999/45/EF. Stoffdirektivet 67/548/EØF. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (utgave desember 2011) Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R40 Mulig fare for kreft R22 Farlig ved svelging. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H332 Farlig ved innånding. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. H220 Ekstremt brannfarlig gass. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

8 FOGSKUM 90 Side 8 av 8 Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Lagt sikkerhetsdatabladet til databasen. Essve Norge AS

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum

SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Byggmax Fogskum 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs

SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs Naturhaus Hartwachs Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Naturhaus Hartwachs SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer