TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION"

Transkript

1 Utstedelsesdato: Revisjonsdato: 1. ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: Ikke deklarert. Relevante identifiserede anvendelser for produktet og anvendelser som frarådes: Rengjøringsmiddel for bruk med TIG Brush sveisesystemet. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet: BM Teknik Hesselager 15 DK-2605 Brøndby Danmark Telefon: Fax: Nødtelefon: Giftinformasjonen: FAREIDENTIFIKASJON: Klassifisering av stoffet/blandningen: Merkningselementer: Etsende Inneholder: Fosforsyre %. R-setninger: 34- Etsende S-setninger: 26- Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege 45- Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig Deklarasjonsnummer: Ikke deklarert. Andre farer: 3. SAMMENSETNING/ANGIVELSE AV BESTANDDELER: Kjemisk natur: Rengjøringsmiddel. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vekt % Symbol(er) R-setninger CLP-klassifikation Fosforsyre C - GHS05 34 Skin corr. 1B: H314 Vann Full tekst av R-setninger og H-setninger, se punkt 16. Side 1 av 6

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK: Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Generelt: Innånding: Hudkontakt: Øyenkontakt: Svelgning: Note til lege: Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege. Gi ikke drikke eller noe å spise ved bevisstløshet. Etter innånding flyttes pasienten til frisk luft. Ved åndedrettsstopp gis kunstig åndedrett. Ved kontakt med hud eller hår, vask med såpe og vann. Ved vedvarende irritasjon kontaktes lege. Ved kronisk eksponering, fjernes forurensede klær og ta bad innen kontakt til lege. Skyll med mye vann i minst 15 minutter, også under øyelokkene. Kontakt lege og fortsett skyllingen under transport til lege. Kontakt OMGÅENDE lege. Fremkald IKKE brekning. Behandles symptomatisk. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Innånding: Etsende. Overeksponering kan føre til irritasjon i nese og hals, hoste og bronkitt. Høye konsentrasjoner kan forårsake dannelse av sår i øvre luftveier, skade på lungevevet, kjemisk lungebetennelse og lungeødem. Effekter kan være forsinket og permanent. Hudkontakt: Etsende. Kontakt kan gi irritasjon, rødme, smerte, utslett, eksem og mulige forbrenninger. Gjentatt eller langvarig kontakt kan forårsake kroniske sår. Øyenkontakt: Sterkt etsende. Kontakt kan gi irritasjon, tåreflom, smerte, rødme, øyebetennelse, og brenner til hornhinnen. Mulig varig skade Svelgning: Sterkt etsende. Svelging kan forårsake svie i munn og svelg, kvalme, oppkast, kronisk dannelse av sår i spiserøret, ødem, forhøyet puls, sjokk, bevisstløshet, kramper og død. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig: 5. BRANNSLOKNINGSTILTAK: Brannslokningsmidler: Produktet er ikke brannfarlig. Velg slukningsmiddel etter omgivelserne. Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandningen: Kan danne giftige gasser (fosforoksider) når det varmes til nedbrytningstemperatur. Kontakt med de fleste metaller kan danne brannfarlig hydrogengass. Anvisninger for brannslokningspersonale: Anvend trykkluftmaske ved bekjempning av brann. Utsatte beholdere og lignende kjøles med vannspray. Evakuer området og advare folk i vindretningen. Miljøbeskyttelsestiltak: Unngå at brannslokningsvann trenger ned till avløpsnettet eller miljøet. Side 2 av 6

3 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP: Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og beredskap: Anvend personlig verneutstyr, se punkt 8. Evakuer ubeskyttet personale. Ventiler området hvis det er mulig. Miljøbeskyttelsestiltak: Unngå at produktet trenger ned till avløpsnettet eller miljøet. Metoder og utstyr til inneslutning og opprensning: Utslipp begrenses og absorberes med natriumbikarbonat (natron) eller en 50/50 blanding av natriumcaronat og kalsiumhydroksid. Blandingen samles i egnede beholdere for avhending. Ved større utslipp varsles brannvesenet (tlf.: 110) Henvisning til andre punkter: For avfallshåndtering, se punkt HÅNDTERING OG LAGRING: Forholdsregler for sikker håndtering: Les instruksjonene på pakken før håndtering. Beskyt emballasjen mot fysisk skade. Anvend sikker arbeidspraksis. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Unngå kontakt med hud og øyne og innånding av damper. Utvis god industriell hygiene og vask hendene før pauser og lignende. Spis ikke, drikk ikke og røyk ikke under arbeidet / håndtering. Dette produktet må ikke sprøytes. Se punkt 8 for personlig verneutstyr. Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet: Oppbevar på et kjølig, tørt sted med god ventilasjon. Pass på at produktet er alltid merket. Holdes vekk fra alkalimetaller, nitrometan, natrium tetrahydroborate, varme eller antennelseskilder og fórstoffer. Særlige anvendelser: 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR: Tekniske foranstaltninger: Sørg for egnet ventilasjon. Sørg for tilgang til rennende vann og muligheter for øyeskylling i arbeidsområdet. Kontrollparametre: Grenseverdier etter Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 361: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære: Fosforsyre: - ppm 1 mg/m 3 Grenseverdier etter kommisjonens direktiv 2006/15/EF av 7. februar 2006: 8 timer: Kortvarig eksponering: Orthophosphorsyre: - ppm 1 mg/m 3 - ppm 2 mg/m 3 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: Åndedrettsvern: Ved fare for innånding, anbefaler leverandøren bruk av åndedrettsvern syrefast respirator (AS 1716), type B (uorganiske gasser og damper). Beskyttelse av hendene: Bruk lange hansker av PVC eller gummi. Ved valg av hansker skal der tas hensyn til art, varighet av bruk av hansker, etc. Type av hansker avhenger av stoffer på den aktuelle arbeidsplass, kontakt evt. hanskeleverandøren. Beskyttelse av øynene / ansiktet: Bruk tettsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelse av huden: Bruk egnede arbeidsklær. Hygieniske tiltak: Vask tilsølte klær før gjenbruk. Vask hendene / huden før pauser og etter arbeid. Utvis normal god industriell hygiene. Spis ikke, drikk ikke og røyk ikke under arbeidet. Side 3 av 6

4 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER: Generelle opplysninger Tilstandsform: Farge: Lukt: Veske Klar svakt rød Søt Viktige opplysninger om helse, miljø og sikkerhet Oppløselighet: Oppløselig i vann Kokepunkt: 145 C ph-verdi: 1-3 Brannfare: Ikke brannfarlig Densitet: 1,36 Andre opplysninger: 10. STABILITET OG REAKTIVITET: Kjemisk stabilitet: Risiko for farlige reaksjoner: Reaktivitet: Forhold der skal unngås: Materialer der skal unngås: Farlige spaltningsprodukter: Stabil under anbefalte lagringsforhold. Farlig polymerisasjon forventes ikke at forekomme. Unngå varme, gnister, flammer og andre antennelseskilder. Uforenlig med alkalier (eks. hydroksider) og metaller. Kan danne giftige gasser (fosforoksider) når det varmes til nedbrytningstemperatur. Kontakt med de fleste metaller kan danne brannfarlig hydrogengass. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER: Opplysning om toksikologiske effekter: Akutt toksisitet: Fosforsyre: LD50 (oral, rotte): 1530 mg/kg LD50 (dermal, kanin): 2740 mg/kg Innånding: Hudkontakt: Øyenkontakt: Svelgning: Etsende. Overeksponering kan føre til irritasjon i nese og hals, hoste og bronkitt. Høye konsentrasjoner kan forårsake dannelse av sår i øvre luftveier, skade på lungevevet, kjemisk lungebetennelse og lungeødem. Effekter kan være forsinket og permanent. Etsende. Kontakt kan gi irritasjon, rødme, smerte, utslett, eksem og mulige forbrenninger. Gjentatt eller langvarig kontakt kan forårsake kroniske sår. Sterkt etsende. Kontakt kan gi irritasjon, tåreflom, smerte, rødme, øyebetennelse, og brenner til hornhinnen. Mulig varig skade. Sterkt etsende. Svelging kan forårsake svie i munn og svelg, kvalme, oppkast, kronisk dannelse av sår i spiserøret, ødem, forhøyet puls, sjokk, bevisstløshet, kramper og død. Side 4 av 6

5 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER: Toksisitet: I høye konsentrasjoner, er fosforsyre giftig for vannlevende organismer som lever i vann. Mobilitet i jord: Persistens og nedbrytbarhet: Bioakkumulationspotentiale: Resultater av PBT- og vpvb-vurdering: Andre negative virkninger: Ved utslipp til jord, er produktet absorberes og kan oppløse noen av jorden, særlig karbonat-baserte materiale. En del av syren vil bli nøytralisert, men større deler vil bestå og trenge inn i grunnvannet. I tilfeller hvor surheten kan reduseres av de naturlige vann mineraler, kan fosfat bestå uendelig. Ingen data indikert Miljøbeskyttelsestiltak: Unngå at produktet trenger ned till avløpsnettet eller miljøet. Produktet må ikke tømmes/trenge ned i avløpsnettet der jordsmonn eller grunnvann kan bli forurenset. 13. DISPONERINGSHENSYN: Metoder til avfallsbehandling: Forbrukeren er ansvarlig for korrekt koding og merking av avfallet. Utslipp og rester kastes bort jfr. lokale og nasjonale bestemmelser. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER: ADR/RID: Transportnavn: fosforsyre, oppløsning UN nr. Klasse Klassifiseringskode Emballasje gruppe Label Spesielle bestemmelser LQ Instruk C1 III 8-5L / E1 P001/IBC03 LP01/R001 Transportkategori/tunnelkode: 3 (E) Pakning Spesielle Mix bestemmelser pack. - PM19 IMDG: Shipping name: Phosphoric acid UN no. Class Pack.grp Limited quantities EMS III 5 F-A, S-A Marine pollutant: Yes IATA/ICAO: Shipping name: Phosphoric acid UN no. Class HAZ Pack.grp Passenger and Cargo Cargo Special provisions Pack.inst. Max net. quant. Pack.inst. Max net. quant III Side 5 av 6

6 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK: Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø: Kjemikaliesikkerhetsvurdering: 16. ANDRE OPPLYSNINGER: Tekst for R-setninger fra punkt 3: 34- Etsende Tekst for H-setninger fra punkt 3: H314- Gir alvorlige etseskader på hud og øyne Ytterligere informasjon: Ved blanding av syrer med vann, utvis forsiktighet da det vil bli dannet varme som forårsaker voldsom spruting. ALLTID blande en liten mengde syre med vann. Referanser: Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Forskrifter om helsefare-. brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning, Norsk Stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DSB, Petroleumstilsynet) av Transport om farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA. FOR nr 443: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften). Revidert: Revidert i punkt: Dette sikkerhetsdatablad er laget etter vår nåværende viten, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Ev. forhold som oppstår grunnet manglende opplysninger fra produsenten er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll er det brukerens ansvar at relevante lover og forskrifter følges og at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til de spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er spesifisert her og ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse utenom det som er spesifisert. Opplysningene beskriver de sikkerhetsforskriftene som kreves og skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Side 6 av 6

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 28/05/2015 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Saltsyre 30-35% Formel HCl, H2O EC/NLP-nr 231-595-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 07.10.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn EC/NLP-nr 203-872-2 CAS-nr 111-46-6 Indeks-nr 603-140-00-6

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Kolofonium EC-nr 232-475-7 CAS-nr 8050-09-7 Indeks-nr 650-015-00-7 Reach nr 01-2119480418-32-0012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet/ blandingen og av selskapet/ foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet/ blandingen og av selskapet/ foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet/ blandingen og av selskapet/ foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke brukbart 1.2. Stoffets relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN Endret 07.06.13 Erstatter dato 01.12.10 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET *

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Artikel nr. : TISSUE-TEK XPRESS PRE-PROCESSING SOLUTION : SAK-7115 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktbetegnelse Varemerke Stoffnavn Indeks-Nr. EC-nr. : : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 PRN-nr. : 30050 1.2.

Detaljer