Tanaquil Enzensberger ASKVIKA NATURRESERVAT NATURVERDIER PÅ LAND TILSTAND OG ANBEFALINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tanaquil Enzensberger ASKVIKA NATURRESERVAT NATURVERDIER PÅ LAND TILSTAND OG ANBEFALINGER"

Transkript

1 Tanaquil Enzensberger ASKVIKA NATURRESERVAT NATURVERDIER PÅ LAND TILSTAND OG ANBEFALINGER VTE

2 Rapport VTE Utfører Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger Finansiering Fylkesmannen i Sogn og Kontaktperson Tanaquil Enzensberger 2975 Vang Kontaktperson for oppdragsgiver Johannes Anonby ISBN Dato Februar 2010 Fjordane, Miljøvernavdelinga Referanse Tanaquil Enzensberger Askvika naturreservat - naturverdier på land. Tilstand og anbefalinger Rapport VTE Referat På oppdrag av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er det utført en undersøkelse av landområdene i og rundt Askvika naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Det er gjort registreringer på én lokalitet for beitemarkssopp i Askvika, og andre lokaliteter med særlige naturverdier utenfor reservatet er undersøkt. Ved siden av beitemarkssopp var forekomster av svartor-strandskog, brakkvannseng og to kulturlandskapslokaliteter av særlig interesse. Fremmede treslag med spredningspotensial ble også registrert. På grunnlag av denne og tidligere undersøkelser er det gitt anbefalinger for skjøtsel som kan ivareta naturkvalitetene i området. Det er også gitt forslag til bevaringsmål. Emneord Beitemarkssopp Bevaringsmål Brakkvannseng Skjøtsel Svartor-Strandskog Foto forsiden: Øverst til venstre: Leira med den store brakkvannsenga. Trærne som har etablert seg på bankene ses tydelig. Smal brakkvannseng med et belte av svartor-strandskog innenfor på den andre siden av vannet. Øverst til høyre: Sikt mot strekningen Søreidet-Ringstad over Kyllaren viser plantefelt med sitkagran og gran. Nederst til venstre: Fra broa over Straumen. Randsone med mye platanlønn på vestbredden. Nederst til høyre: Selvsådd japanlerk i flere størrelser i veikant ved Fristad. Foto: T. Enzensberger 1

3 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn og mål Feltarbeid og rapport 2. OMRÅDEBESKRIVELSE 4 Beliggenhet, vern og eiendomsforhold Naturgrunnlag og påvirkninger Kunnskap om biologiske verdier 3. FUNN HOLME I ASKVIKA 6 Naturverdier Tilstand og omgivelser Råd om skjøtsel og bevaringsmål 3.2 SVARTOR-STRANDSKOG 9 Framtidig vegetasjonsutvikling med mer svartor-strandskog? 3.3 BRAKKVANNSENGER I ASKVIKA OG LEIRA 11 Naturverdier Tilstand Råd om skjøtsel Råd om bevaringsmål 3.4 KULTURLANDSKAP PÅ SØREIDET 14 Naturverdier Tilstand Råd om tiltak 3.5 HAGEMARK VED FRISTAD-KLEPPEN FOREKOMSTER AV FREMMEDE TRESLAG 16 Råd om tiltak 4. KILDER 18 2

4 1. INNLEDNING Bakgrunn og mål Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøavdelinga har bestilt denne rapporten om Askvika naturreservat i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Rapporten skulle særlig handle om: Holme sør i Askvika; beitemarkssopp på holme og effekter av skjøtselstiltak Eventuelle svartor-strandenglokaliteter Lokalitet Søreidet (komplettere eksisterende kunnskap) Eventuelle andre interessante forekomster i eller nær vernegrensa Skjøtselsråd for beitemarkssopplokalitet og andre skjøtselsfavoriserte verdifulle lokaliteter Forslag til bevaringsmål for naturreservatet, basert på undersøkelser overfor Forekomst og tegn til spredning av fremmede arter, samt behov for tiltak. Feltarbeid og rapport Tanaquil Enzensberger gjennomførte feltbesøk i området 2. og 3. oktober Lett tilgjengelige nærområder til Askvika naturreservat (vei) ble oppsøkt, mens utilgjengelige steder ble vurdert med kikkertobservasjon. Tidspunktet var valgt for om mulig å finne interessant sopp, og var ikke det gunstigste for å vurdere karplantefloraen. Feltforholdene var til dels vanskelige med kraftig nedbør og ugunstige tidevannsforhold. I løpet av vinteren 2010 er inntrykk fra besøket og informasjon fra ulike kilder ført sammen til denne rapporten. 3

5 2. OMRÅDEBESKRIVELSE Beliggenhet, vern og eiendomsforhold Askvika er en fjordvik i Granesundet som forbinder Vilnesfjorden og Stongfjorden. Askvika naturreservat består av den innerste og østligste delen av Askvika, som er avsnørt av en vegfylling, samt de tre brakkvannspollene Straumen, Leira og Kyllaren, som ligger på rekke nordenfor Askvika. Vegfyllinga for bygdevegen over Askvika stenger bukta i en bredde av 450 m med to 15 m brede åpninger, en bro og en kulvert. I Eidet mellom Straumen og Leira går Rv 608 på en bro over riksvegen. Askvika naturreservat. Kart fra Naturbase (Internett) Askvika naturreservat dekker et areal på omlag 1350 daa. Av dette er omlag 60 daa landareal. Formålet med fredinga er å ta vare på et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om det rike fuglelivet, den godt utvikla strandenga på Leira, og den spesielle og sjeldne naturtypen som området representerer. I følge verneforskrifta omfatter det freda området følgende gnr./bnr.: 16/1, 2, 3, 4, 24/2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 25/1, 2, 3, 5, 8, 9, 25/felles, 26/3, 27/1, 2, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 21, 25, 29/1, 4, 5, 30/1, 2, 5, 36, 37. (Lovdata, Internett). Naturgrunnlag og påvirkninger Berggrunnen i området er dominert av muskovitt/biotittholdig båndgneis med belter av skifere, kvartsitt og granitt, lengst nord med et innslag av den eruptive bergarten mangeritt. Med unntak av skiferne er dette relativt tungt forvitrelige bergarter, som gir næringsfattige og sure forhold. Imidlertid består løsmassene i det meste av området rundt reservatet av marine avsetninger eller av materiale som er preget av slike, og det er derfor grunnlag for frodig vekst. Unntak fra dette er rasmarksområdene i lia på vestsiden av Kyllaren og morenejord på høyereliggende områder. (NGU Berggrunn og NGU Løsmasser, Internett). 4

6 Sedimentasjonsmassene nede i bassengene (naturreservatet) er satt sammen av fin silt og leirkolloider. Askvika, Straumen og Leira er estuar (grunne områder hvor saltvann og ferskvann blandes), mens Kyllaren er en omkring 30 m dyp terskelfjord. På grunn av de spesielle forholdene oppstår sjiktninger av vannmassene i Kyllaren, hvor saltvannet legger seg i bånn. Sjiktdannelsen fører til anaerobe (anoksiske) forhold og danner grunnlag for dannelse av H2S. Områdene rundt reservatet er preget av jordbruksdrift med mye kultureng og lauvskog, enkelte steder med plantefelt av barskog. Vegetasjonsgeografisk hører Askvika-området til i vegetasjonsseksjon BnO - Boreonemoral sone, sterkt oseanisk seksjon (Moen 1998). Kunnskap om biologiske verdier Utredningen til Godö (1980) og Utkast til verneplan for våtmark (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1985) legger grunnlaget for vern av Askvika. Her legges det vekt på at estuarene Askvika og Leira er representanter for en sjelden naturtype. Askvika er i følge verneplanutkastet den viktigste trekklokaliteten og en av de viktigste overvintringslokalitetene for våtmarksfugl i Sogn og Fjordane, og er sammen med Leira også en viktig hekkelokalitet og næringsområde for flere arter av ande- og vadefugl i trekktiden. Det var da utkastet kom registrert i alt 130 fuglearter i området, av disse omkring 69 arter våtmarksfugl. Kartlegging av naturtyper etter Håndbok 13 er utført for arealene innenfor naturreservatet (Larsen et al. 2004). De er tilordnet naturtypen Brakkvannspoll og verdikategorisert som svært viktig (A). Imidlertid ble brakkvannspoll-lokaliteter ved revisjon av Håndbok 13 (Direktorat for naturforvaltning 2006) overført til marine naturtyper, og skal derfor klassifiseres i henhold til Håndbok 19 (Direktoratet for Naturforvaltning 2001). Håndbok 19 beskriver to prioriterte naturtyper som er aktuelle; Brakkvannspoll og Fjord med naturlig lavt oksygeninnhold. I forbindelse med luktplager som skyldes H2S fra Kyllaren er det gjort flere undersøkelser av kjemiske og biologiske forhold i bassenget (Holmen 1994, Holmen & Nygaard 1995, Aas & Torgersen 1998). Biomangfold av interesse som nevnes er blant annet (ikke påviste) alderdommelige mikroorganismer som forekommer i urørte bunnsediment under anoksiske forhold. Det nevnes også at Kyllaren skal ha huset en stedegen sildestamme, men at denne ikke er påvist etter vinteren 1993/94. Ved naturtypekartlegging i 2003 ble det søkt etter kransalger langs Kyllaren, som det ikke lyktes å påvise (Larsen et al. 2004). Lundberg (1991) har besøkt området i 1987 og gitt en beskrivelse av strandenger i Askvika og Leira. Et utdrag er lagt ut på Miljøstatus (Internett). I 1994 ble det utført biologiske undersøkelser på to små holmer i Askvika (Gaarder & Jordal 1995). På en av holmene ble det funnet minst 15 arter av beitemarkssopp (gjengitt i tabell i senere kapittel), som indikerte at området hadde høy biologisk verdi. Den andre holmen og vegetasjonen for øvrig ble funnet å ha et temmelig trivielt artsinventar. Rett nord for Kyllaren er kulturlandskapsområdet Søreidet kartlagt som naturtypen Hagemark med verdisetting som viktig (B) på grunnlag av undersøkelser av Helle (1990) og Larsen et al. (2004). Det er ikke kartlagt andre prioriterte naturtyper i nærområdene til Askvika naturreservat. (Naturbase, Internett). 5

7 3. FUNN 3.1 HOLME I ASKVIKA Holmen, som ligger sør i Askvika, altså i sin helhet innenfor naturreservatet, ble besøkt etter samtale med Kåre Ness, kårmann på garden (gnr/bnr 29/4) som holmen hører til. Holmene i Askvika. Den sørligste holmen er beitemarkssopplokaliteten. Kart fra Gårdskart (Skog og landskap, Internett) Naturverdier Karplantevegetasjonen på holmen var triviell og uten spesielt interessante arter, men med en del naturengarter. Det var samsvar med plantefunn fra feltbesøk i 1994 (Gaarder & Jordal 1995), men hundekvein og engkvein ble funnet i tillegg. I flomålet foran holmen ligger en godt beitet liten forstrand med saltengvegetasjon. Her dominerte fjæresaltgras med innslag av krypkvein, fjærekoll, strandkryp og sauløk. Den samme vegetasjonstypen forekommer også på små fragmenter langs strandkanten. Årets funn bekreftet at Sørre Holmen har gode forekomster av beitemarkssopp, se tabell. 10 av de registrerte artene var gjenfunn etter feltbesøket i De mest interessante funnene den gang var fiolett greinkøllesopp, gulfotvokssopp og rødnende lutvokssopp. Ingen av disse ble gjenfunnet i år. Imidlertid ble årets mest interessante funn, gul slimvokssopp, ikke sett i Siden beitemarkssopp viser stor variasjon fra år til år med hensyn på om og når de fruktifiserer, er ulikhetene mellom funnlistene som forventet. Blant beitemarkssoppene som er funnet på holmen er fire rødlistet; gulfotvokssopp, fiolett greinkøllesopp og rødnende lutvokssopp i kategori nær truet (NT), og gul slimvokssopp som sårbar (VU). Etter Jordal (1997) sin metode for beregning av indikatorverdi basert på forekomst av beitemarkssopp oppnådde lokaliteten 46 poeng. Etter to besøk med godt datagrunnlag plasserer dette lokaliteten i kategorien av regional verdi. Imidlertid er det sannsynlig at lokaliteten huser langt flere arter enn det som har kommet fram. Begge besøkene foregikk på seinhøsten, en tid da for eksempel rødskivesoppene, som representerer en stor gruppe beitemarkssopp, for det meste allerede har 6

8 avsluttet sesongen. Med andre ord kan det forsvares å betrakte grunnlaget for verdisettingen som dårlig datagrunnlag. Det er derfor antagelig riktigere å plassere lokaliteten i verdikategorien av nasjonal verdi. Funn av sopp på holmen i Askvika 1994 (Jordal & Gaarder 1995, Norsk soppdatabase Internett) og i denne undersøkelsen. For beitemarkssopp angis artspoeng for beregning av indikatorverdi. Siste kolonne viser eventuell rødlistestatus (Kålås et al. 2006). Videre forklaring i teksten. Art 1994 funn 2009 funn Indikatorverdi Beitemarkssopp Fiolett greinkøllesopp Clavaria zollingeri x 8 NT Blektuppet småkøllesopp Clavulinopsis luteoalba x 1 Silkerødskivesopp Entoloma sericellum x 1 Kantarellvokssopp Hygrocybe cantharellus x x 1 Skjør vokssopp Hygrocybe ceracea x x 1 Gul vokssopp Hygrocybe chlorophana x x 1 Gulfotvokssopp Hygrocybe flavipes x 2 NT Brunfnokket vokssopp Hygrocybe helobia x x 2 Rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata x 4 NT Liten vokssopp Hygrocybe insipida x 2 Grå vokssopp Hygrocybe irrigata x 2 Seig vokssopp Hygrocybe laeta x x 1 Liten mønjevokssopp Hygrocybe miniata x x 1 Lutvokssopp Hygrocybe nitrata x x 2 Spiss vokssopp Hygrocybe persistens x 4 Engvokssopp Hygrocybe pratensis x x 1 Grønn vokssopp Hygrocybe psittacina x 1 Honningvokssopp Hygrocybe reidii x x 1 Krittvokssopp Hygrocybe virginea x 1 Gul slimvokssopp Hygrocybe vitellina x 8 VU Elfenbeinshette Mycena flavoalba x x Andre sopper Rød åmekubbe Cordyceps militaris x Okergul grynhatt Cystoderma amianthinuim x x Stjernesporet Entoloma conferendum x rødskivesopp Mjølhette Mycena cinerella x Spiss fleinsopp Psilocybe semilanceata x Gul nålehatt Rickenella fibula x x Sitronkragesopp Stropharia semilobata x x Rødlista Tilstand og omgivelser Som nevnt var forstranda godt nedbeitet, men på selve holmen kunne hardere beitepress være ønskelig, siden det forekom noe strøopphopning. Grunneier planlegger nå å avvikle sauedrifta (Kåre Ness, pers. med.). Beiting på holmen vil dermed ta slutt. Det forekommer enkelte einer, rognekratt og større rogn på holmen. Bjørk ble ikke sett. Ved forstranda på østsiden av holmen står en klynge med svartor. Holmen nord for lokaliteten, som er omtalt av Gaarder & Jordal (1995), er nærmest fullstendig tredekket, mest med svartor. 7

9 På holmens nærmeste fastland (Festarvollen) er en bratt bakke fra en slak kultureng og helt ned til strandkanten plantet til med sitkagran og gran. Plantefeltet er så tilvokst at det fullstendig har skygget ut vegetasjonen i feltsjiktet. Helt nede i standkanten påvirkes forholdene av flere fuktsig fra bakken. Her er det for vått for bartrærne og flekkvis forekommer gjenstående svartor-strandskog. Naboeiendommen i vest (gnr/bnr 29/3) har en strandlinje mot holmen som ikke er plantet til med bartrær. Her er strandberg med tørreng nede ved stranda, som går over til kultureng høyere oppe. Vegetasjonen så ut til å være preget av tidligere gjødsling og pågående gjengroing, med til dels mye dødgras. Et raskt besøk her førte ikke til funn av flere beitemarkssopper. Råd om skjøtsel og bevaringsmål Lokalitetens viktigste naturkvalitet, forekomstene av beitemarkssopp, er avhengige av tradisjonell skjøtsel uten gjødsling og med årlig fjerning av plantemasse og uten gjengroing med treaktige vekster. Det anbefales derfor å sørge for fortsatt beiting, om nødvendig med innleide dyr. Dyreslaget bør helst være sau, som vil gjøre den beste beiteinnsatsen på denne småfragmenterte lokaliteten. For å få til tilstrekkelig beitegrunnlag, bør strandsoner i nærområdet, gnr/bnr 29/3 eller 29/4 tas med i beitet. Fjerning av plantemassen ved brenning på ettervinteren kan være en nødløsning. Hvordan brannvarme virker inn på beitemarkssopp er imidlertid lite kjent, og kan innebære risiko for bestandene (Jordal 1997). Lokaliteten må ikke gjødsles. Det anbefales at barskogen (sitkagran og gran) i plantefeltet nederst på Festarvollen fjernes. Svartorbestander bør stå. Forslag til bevaringsmål: Bestandene av beitemarkssopp skal holdes på samme nivå som registrert. Markvegetasjonen skal holdes lav ved årlig beiting. Det skal ikke akkumuleres dødgras. Forekomst av bjørk og løvskygge fra trær er uheldig for beitemarkssopp. Det skal ikke forekomme bjørk på holmen. Et rognetre og noen få einere kan stå for å gi livd for beitedyr, men det skal ikke forekomme annen treaktig vegetasjon. Svartorklyngen på forstranda til holmen skal stå. 8

10 3.2 SVARTOR-STRANDSKOG Vegetasjonstypen som er beskrevet som E6 Svartor-strandskog hos Fremstad (1977) har et variabelt artsinventar og forekommer i dag nesten bare i smale, beskyttede randsoner mot hav og brakkvann. Den er listet som sterkt truet (EN). (Fremstad & Moen 2001). På mindre saltpåvirkede, men fortsatt svært fuktige arealer kan svartor-strandskog gå over til svartorsumpskog, som er typebetegnet av Fremstad (1977) som E4 Rik sumpskog og som også er listet i kategori sterkt truet (EN) av Fremstad & Moen (2001). De to vegetasjonstypene er ellers begge av Fremstad beskrevet som variable og dårlig undersøkt. Sumpskog er generelt en skogtype som opptrer på jordsmonn som har årstidsbestemte perioder med høy vannstand. Svartor-sumpskog skal som oftest være karakterisert ved å ha sparsomt eller manglende busksjikt og et velutviklet feltsjikt med grasaktige vekster og urter. Svartor-strandskog trives ved fuktige grunnforhold med en viss saltpåvirkning og skal ha et frodig, men relativt artsfattig feltsjikt, hovedsakelig bestående av urter, og fravær av busksjikt. Ved besøk ble forekomster av svartor-strandskog ettersøkt langs Askvika, Straumen, Leira og Kyllaren. I overensstemmelse med Fremstad sin beskrivelse forekom svartorbestandene i eller ved reservatgrensen i små bånd og striper. Det kunne til dels være vanskelig å skille strandskog og sumpskog, og mulige overgangsformer er for sikkerhets skyld tatt med i registreringene. Forekomster av mulig svartor-strandskog i Askvika-området. Kartgrunnlag fra Gislink (Internett) Den største forekomsten av svartor-strandskog ligger på sørsiden av Ringstadelva sitt utløp ved Leira. Herfra strekker den seg videre som en smal stripe langs brakkvannsenga på østsiden av Leira. På vestsiden av Leira går et smalt bånd av svartor-strandskog langs overgangen mot den store brakkvannsenga. Smale bånd av svartor som kan tilordnes vegetasjonstypen svartor-strandskog ble også notert på begge sider av Straumen og i strandkanten ved Festarvollen i Askvika. Andre forekomster av svartor, for eksempel på den nordligste holmen i Askvika eller i hagemarka på Søreidet (begge omtalt annet sted), må tilordnes andre vegetasjonstyper. 9

11 På nordsiden av Ringstadelva er et plantefelt med sitkagran. Enkelte granplanter invaderer også i svartorbestandene ved Straumen. Framtidig vegetasjonsutvikling med mer svartor-strandskog? Svartor opptrer som pionérart på frisk mark i vegetasjonsseksjon O3 (Fremstad 2001). På grunn av endringer i landbruket er arten i sterk framgang på Vestlandet (Fremstad 1983), uten at dette har ført til at vegetasjonstypene svartor-strandskog og svartor-sumpskog har fått økt utbredelse. Svartor formerer seg nesten utelukkende med frø, og sjeldent med rotskott. Selv om frøet hovedsakelig spres med rennende vann, er nyspirte frøplanter av svartor svært følsomme for oksygenfattige forhold. Om jordmonnet er vassmettet over lengre tid, vil frøplantene dø. (McVean 1953). Svartor-strandskogen ved Leira er avgrenset av dyrka mark på landsiden og av brakkvannsenger på sjøsiden. Brakkvannsengene i Leira er daglig oversvømt på grunn av tidevann, noe som gjør det lite sannsynlig at svartor-sumpskogen her kan øke i utbredelse på naturlig måte i nær framtid. På lengre sikt vil imidlertid landheving og akkumulering av løsmasser kunne resultere i tørrere forhold. Dersom brakkvannsengene beites, kan beitedyras aktivitet føre til tuedannelse hvor det kan ligge til rette for frøspredning av svartora. På landsiden av Leiras østlige bredd og ved Festarvollen begrenses svartorbestandene, som antagelig representerer overgangsformer mot sumpskog, delvis av plantefelt med barskog (se omtale annet sted). Fjerning av bartrærne ville favorisere både svartor-strandskog og sumpskog. Ved Straumen er svartorbestandene avgrenset av dyrka mark. Imidlertid virker det som om enga på østsiden av Straumen er i en gjengroingsfase, som kan føre til større arealer med svartor. 10

12 3.3 BRAKKVANNSENGER I ASKVIKA OG LEIRA Innenfor flomålet, altså innenfor reservatgrensen, er det tre større forekomster av brakkvannsenger. Naturverdier I 1987 fant Lundberg (1991) store bestand av pølstarr og grusstarr i Askvika, og også duskstarr, som er en uvanlig art på Vestlandet. Ut fra beskrivelsen lengst aust i Askvika (Lundberg 1991) antas denne lokaliteten å være et observert område innerst i vika, se kart (Lokaliteten er bare observert, ikke besøkt ). Antatt lokalisering for brakkvannseng for Lundberg (1991) sine funn av pølstarr, grusstarr og duskstarr i Askvika. Lokaliteten er tegnet inn med grønt og antagelig noe overdreven i størrelse. Kartgrunnlag fra Gårdskart (Internett) Den største fuktenga i naturreservatet ligger på vestsiden i Leira. To leirbanker stikker opp over vannmålet omtrent midt ute i vannet. Vegetasjonsdekket går fra disse bankene og helt inn til Leiras vestlige bredde. Det er også områder med høy starrvegetasjon på østsiden av Leira, se kart. På grunn av høy vannstand var det ikke mulig å komme ut på disse arealene ved besøket Brakkvannsenger i Leira. Kartgrunnlag fra Gårdskart (Internett) Lundberg (1991) besøkte strandengene i Leira 1987 og registrerte da følgende karplanter: Fjæresaltgras, fjæresivaks, grusstarr, gråstarr, havstarr, krypkvein, myrhatt, myrmaure, rødsvingel, saltbendel, stolpestarr, uvanlig store samfunn av pølstarr, strandkvann. Han fant særlig forekomstene 11

13 av pølstarr og grusstarr interessante. Begge har nordlig utbredelse og er lite vanlige på Vestlandet, og forekomstene av pølstarr regnet han som de mest velutviklede i landsdelen. Sammensetningen av planter i engene overensstemmer med hva Fremstad beskriver som (1997) U7 Brakkvannseng, hvor blant annet pølstarr har sin hovedutbredelse. Fordi vegetasjonstypen går sterkt tilbake regnes brakkvannseng som en noe truet (VU) vegetasjonstype av Fremstad & Moen (2001). Tilstand Engene bar preg av ikke å ha vært beitet eller slått, med høy vegetasjon og mye dødt plantemateriale. Det ble imidlertid ikke registrert gjengroing med takrør, noe som ellers er en viktig trussel mot alle fuktige enger som ikke blir slått eller beitet (Fremstad & Moen 2001). Det har etablert seg trær ute på den tørreste delen av bankene i Leira, se foto (framsiden). Siden det ikke var mulig å forsere de våte delene av enga, var det vanskelig å bestemme artsammensetning. På grunnlag av rette greinvinkler og brede kroner kunne det se ut som om de bartrærne var edelgran (Abies), men jeg anser det likevel som mest sannsynlig at det dreier seg om sitkagran. 4-5 løvtrær så ut til å være rogn. Trehøgden var mellom 3 og 6 m. Råd om skjøtsel Brakkvannseng er i følge Fremstad & Moen (2001) en seminaturlig engtype, skapt av beiting og slått. Lundberg omtaler at strandenga på Leira tidligere har vært slått. Dette er rimelig i å anta også fordi området må ha utgjort et uvanlig produktivt areal i tradisjonslandbrukets tid. Ved opphørt hevd vil opphopninger av organisk materiale føre til at mer storvokste planter kommer inn og vegetasjonstypen vil forandre seg i retning U8 Brakkvannsump og U9c Sumpstrand, myrutforming (Fremstad 1997). Disse to vegetasjonstypene er i følge Fremstad & Moen (2001) i økende utbredelse på bekostning av brakkvannseng. Brakkvannsengene kan neppe opprettholdes uten at det gjennomføres slått med bortføring av plantemateriale. Avbrenning av tørt dødgras kan være et alternativ for å forhindre forsumpning av arealet. Imidlertid kan avbrenning være svært vanskelig å gjennomføre på fuktige steder. Dessuten kan brenning gi en uønsket gjødseleffekt, som kan ha uheldig virkning på vegetasjonssammensetningen (Norderhaug et al. 1999). Vedlikehold med beiting kan være et bedre alternativ. Den gang brakkvannsengene ble hevdet tradisjonelt, er det sannsynlig at slått ble kombinert med vår- og eller høstavbeiting. Imidlertid er fuktige enger ikke egnet som småfébeite, og arealene må i så fall beites med storfé eller eventuelt hest. Restaurering og skjøtsel av kystnære fuktenger ved hjelp av beite med kombinasjoner av brenning og slått er vel utprøvet og dokumentert for eksempel i Estland (Rannap et al. 2004). Slåtten må gjennomføres med lett redskap; det bør undersøkes om det er mulig å komme til med tohjulsslåmaskin på stedet. Slåttetidspunkt bør om mulig fastslås i henhold til lokale tradisjoner; det er sannsynlig at tradisjonell slåttetid er noe seinere enn i det moderne jordbruket. Slåttematerialet må rakes opp og fjernes. (Norderhaug et al.1999). Ut fra ønsket om en mest mulig bærekraftig forvaltning bør slåttematerialet helst bli brukt som fôr, noe som er en utfordring i mange verneområder med skjøtselsavhengige naturtyper. I enkelte tilfeller kan dette problemet løses ved å lage gode skjøtselsavtaler med gårdbrukere i nabolaget. Dersom skjøtselen skal utføres av SNO-personale mener jeg det på sikt er aktuelt å anskaffe utstyr for fôrkonservering på stedet. Slikt utstyr kan være rundballepresse med bordinnmating. 12

14 Lokalitetene må ikke gjødsles. Fremmede bartrær på bankene i Leira bør fjernes. Noen få løvtrær kan eventuelt beholdes. Ved utkanten av brakkvannseng-samfunnene i Leira forekommer smale striper av den sterkt truete (EN) vegetasjonstypen svartor-strandskog. Det er derfor aktuelt å vurdere om det er konflikt mellom hvordan brakkvannsengene og arealene med svartor-strandskog bør skjøttes. Imidlertid framgår det i kapittel 3.5 at forholdene per i dag ikke er gunstige for spredning av svartor inn i områdene nå er brakkvannseng. Dersom forholdene lokalt blir tørrere, noe som kan skyldes landheving, masseakkumulasjon eller klimaendringer, bør skjøtselsregimet innstilles etter dette. Råd om bevaringsmål Naturkvaliteten som skal bevares er den truete vegetasjonstypen brakkvannseng i Leira og Askvika med forekomster av de regionalt uvanlige starrartene pølstarr, grusstarr og duskstarr (sistnevnte bare i Askvika). Videre er engene viktige som funksjonsområde for grasbeitende trekkfugl om våren. Forslag til bevaringsmål: Engarealet skal ha minst samme utbredelse som i dag. Dersom de naturgitte forholdene endrer seg slik at svartor-strandorskog kan etablere seg inn i nåværende engområder må dette bevaringsmålet tas opp til ny vurdering. Innslag av svartor-strandskog i utkanten av brakkvannsengene i Leira skal ikke skades ved skjøtselsaktivitetene. Det skal ikke forekomme opphopning av strølag som kan føre til forsumpning av brakkvannsenga og dermed endret vegetasjonstype. Vegetasjonen skal årlig klippes eller beites ned på maksimalt 15 cm (høst) og plantematerialet skal bortføres. Det skal ikke forekomme bartrær på engarealene. Innslag av bartrær skal fjernes. På bankene i Leira kan enkelteksemplarer av stedegne løvtrær tolereres. 13

15 3.4 KULTURLANDSKAP PÅ SØREIDET Naturverdier Ved besøk ble kulturlandskapet på Søreidet funnet godt beskrevet i Naturbase (Internett). Vegetasjonen på de åpne områdene er temmelig gjødselpreget, men på de mest kuperte delene med skrinnere mark er det fortsatt innslag av en del naturengplanter. Det siste gjelder også et myrområde som er gammel slåttemark. Randsoner mot skog på vestsiden ned mot Kyllaren er hagemarkspreget og kan ha interesse, likeså den fuktigste delen av beitemarka, med starrvegetasjon. Som det også rapporteres av Larsen et al. (2004) er en godt beita svartorhage ned mot Kyllaren kanskje den mest verdifulle delen av området. Imidlertid ligger svartorhagen delvis utenfor lokalitetens areal og er tatt inn i naturtypelokaliteten som kalles Askvika naturreservat, selv området ligger utenfor reservatet (se kart). Kulturlandskapslokaliteten Søreidet markert med grønt i nord. Sørlige deler av Kyllaren med brakkvannspoll-lokaliteten markert med grønt og verneområdet markert med rød skravur. Fra Naturbase (Interrnett). Tilstand Området ga inntrykk av å ha blitt vedlikeholdt med et greit beitepress, men bar preg av en tidligere gjengroingsfase. Områdene rundt den tidligere husmannsplassen Smetten mot berg i vest er nå tresatte, blant annet med mye platanlønn og flere store grantrær. Også de sørligste områdene av lokaliteten er godt tresatt. Råd om tiltak Områdene som ligger utenfor (nord for) Askvika naturreservat kan bare beholde sine kvaliteter ved et samarbeid med landbruksinteressene, som sikrer at beitet opprettholdes. Et viktig forvaltningstiltak kan være å gjøre dyreholder oppmerksom på at lokaliteten tilhører en prioritert naturtype, hvor det kan gjøres krav på tilskott. En dialog bør også kunne omfatte avtale om ryddetiltak. Alle innførte treslag (platanlønn, gran) bør fjernes. 14

16 3.5 HAGEMARK VED FRISTAD-KLEPPEN Ved feltbesøket ble et lite, men interessant kulturmarksområde funnet på Fristad mot Kleppen. Kulturmarksområdet Fristad-Kleppen. Avgrensing mot nord er usikker. Kartgrunnlag fra Gårdskart (Internett) Ned mot Kyllaren går kulturenga over i hagemark. I dette området går traseen til den gamle hovedvegen fra Søreidet til Askvoll (omtalt av Helle 1990), som gikk ut av bruk i krigsårene. Avgrensing av området nordover er usikker, fordi ikke hele strekningen ble undersøkt. Små glenner og engstykker er omgitt av lauvtrær; hassel, rogn, selje og noe bjørk. Naturengplanter som ble notert var hvitkløver, engkvein, markjordbær, blåklokke, legeveronika, gulaks, englodnegras, kystgrisøre, harerug og tepperot. Det ble også sett hengeaks, lundrapp, sølvbunke, engsoleie, blåkoll og følblom. Langs kanten mot Kyllaren er det strandberg med tørreng-vegetasjon og furu. Det knyter seg særlig interesse til forekomstene av svært gamle hasselkratt. Vegetasjonstypen Edellauvskog, Rikt hasselkratt er av Fremstad & Moen (2001) listet som sterkt truet (EN). Hagemark anses i følge samme som noe truet (VU). Vegetasjonen er beitepreget, men beitepresset har antagelig vært lavt i perioder og det er noe gjengroing med kratt. Under samtale med grunneier (NN pers. med.) kom det fram at husdyrdriften på gården nå (2009) vil opphøre. Området virker såpass fragmentert og lite at det ikke anbefales å sette inn spesielle tiltak for å ivareta naturtypen. Imidlertid regner jeg det som mulig at videre undersøkelser kan avdekke større naturkvaliteter. 15

17 3.6 FOREKOMSTER AV FREMMEDE TRESLAG Fremmede treslag som ble funnet i områdene rundt Askvika naturreservat omfattet platanlønn, gran, sitkagran og enkelte japanlerk. Omtrentlig utbredelse er tegnet inn på kart. Fremmede treslag i selve naturreservatet og i nærområdene rundt reservatet. Plantefelt med gran og sitkagran er tegnet inn med grønt innenfor en hel strek, spredte forekomster med grønt og skravur. Platanlønn er tegnet inn med rød skravur. Forekomster av japanlerk er tegnet inn med blå ringer (mortrær) og blå skravur (frøspredning). Kartgrunnlag fra Gårdskart (Internett). 16

18 Platanlønn forekommer mange steder som selvspredde enkeltplanter i løvskog. Det er særlig mange i kantvegetasjonen på langs Leiras vestlige bredde, nord for bua. På Kyllarens vestside ved Kleppen og ved husmannsplassen Smetten på Søreidet står også mye platanlønn. Gran og sitkagran finnes i mange plantefelt i Askvika-området. Det forekommer også mange selvsådde enkelttrær. I Askvika sørvest forekommer flere plantefelt med sitkagran. Her er også et gjengroende heiområde med mye selvsådd sitkagran. Som nevnt ligger et plantefelt med både sitkagran og gran like ned mot holmen sør i Askvika. Østsiden av Straumen har et mindre plantefelt med sitkagran. På østsiden av leira ved Ringstadelva er det plantefelt med både sitgkagran og gran. Ved Kyllaren er det et plantefelt for sitkagran over Fristad og Kleppen. På vestsiden av Kyllaren er et langt strekk i strandsonen og på oversiden av vegen mot berget plantet til med gran og sitkagran. Et par større eksemplarer av japanlerk ble sett ved plantefeltene på østsiden av Kyllaren. Det ble også registrert et par mindre frøplanter av disse inntil vegen. Japanlerk ble også sett som store frømodne trær på bygdevegen mot Fristad. Her ble det registrert massiv frøspredning i nærheten (se bilde på framsiden). Råd om tiltak Platanlønn er vurdert til å innebære høy risiko i Norsk Svarteliste (Internett). Den anses å være en trussel mot stedegent biologisk mangfold, særlig i edelløvskog på Vestlandet. Skogstrærne sitkagran og gran er foreløpig ikke vurdert for svartelisting, men de tette bestandene av disse treslagene utgjør en åpenbar trussel for landskapskvaliteter og lokalt biomangfold. Begge viser også god evne til frøspredning, noe som tydelig sees i Askvika-området. Japansk lerk er heller ikke vurdert for svartelisting, men viser stort spredningspotensial og må derved sies å utgjøre en trussel. Innen verneområdet bør åpenbart alle forekomster av fremmede treslag fjernes. Siden det er rik tilgang på frøkilder utenfor området, må dette utføres som en del av årlig skjøtsel. Utenfor verneområdet er dette en langt større utfordring. Det gjelder særlig avvirkning av plantefelt. Lokalt initiativ og samarbeide er her nødvendig. Ikke minst vil jeg anta at kompensasjoner til skogbrukere ved avvirkning av plantefelt er et nyttig virkemiddel. Den praktiske gjennomføringen av fjerningen bør gjennomføres i tråd med gjeldende kunnskap. En god veileder er gitt av Nordheim Kuslid (2008). Ikke minst er det viktig å følge opp trefelling med fjerning av spirende frøplanter. 17

19 4. KILDER Informanter Kåre Ness, Kårmann på gnr/bnr 29/4. NN, Grunneier på gnr/bnr 25/3 (Fristad-Kleppen). Litteratur Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av naturtyper verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006 (oppdatert 2007). Direktoratet for naturforvaltning Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok Revidert Fremstad, E Role of black alder (Alnus glutinosa) in vegetation dynamics in East Norway. Nordic Journ. Botany Vol 3(3): Fremstad, E Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12: Fremstad, E. & Moen, A. (red) Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. Bot. Ser Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1985 Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga. Godö, G Naturverdier i Askvika-området. Askvoll kommune Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Gaarder, G. & Jordal, J. B Biologiske undersøkelser av noen kulturlandskap og en edellauvskog i Sogn og Fjordane i Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga. Rapport Helle, T Kulturlandskap og kulturmarkstyper i Askvoll kommune. Kulturlandskap og kulturlandskapstyper i Sogn og Fjordane, bruk og vern. Rapport 14, Sogn og Fjordane Distriktshøgskole. Holmen, L. G Hydrogensulfid i Kyllaren og Aslkvoll. Vurdering av årsaker og tiltak. NIVA-Rapport. Holmen & Nygaard Oppgfølgjande gransking i Kyllaren i Askvoll kommune. NIVA-rapport. Jordal, J. B Sopp i naturbeitemarker i Norge. En kunnskapsstatus over utbredelse, økologi, indikatorverdi og trusler i et europeisk perspektiv. Utredning for DN Direktoratet for naturforvaltning. Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) 2006 Norsk Rødliste 2006, Artsdatabanken, Trondheim. Larsen, B. H., Gaarder, G. & Fjeldstad, H Biologisk mangfold i Askvoll kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004:7 18

20 Lundberg, A Plantegeografiske registreringer på Vestlandet. Blyttia 49: Henvisning fra Miljødata (Internett). McVean, D. N Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Journal of Ecology 41(2): Moen, A Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss. Norderhaug, A., Austad, I., Hauge, L. & Kvamme, M. (red.) Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker. Landbruksforlaget. Nordheim Kuslid, A Råd for skjøtselstiltak der målet er opning av attgroingsareal og ope landskap. Brosjyre. Prosjekt Ope landskap, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rannap, R., Briggs, L., Lotman, K. Lepik, I. & Rannap, V Coastal meadow management. Best practice guidelines. The experiences of LIFE-Nature project Boreal Baltic Coastal Meadow Preservation in Estonia. LIFEOONAT/EE/7083, Tallin, Estland. Øyen, B.-H., Andersen, H. L., Myking, T., Nygaard, P.H. & Stabbetorp, O.E Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge. Viten fra Skog og landskap 1/2009. Aas, S. & Torgersen, E Miljøgeologisk undersøkelse av Kyllaren, Askvoll kommune. Kandidatoppgave ved Seksjon for ressurs- og miljøgeologi, Høgskolen i Sogn og Fjordane. Internett Gårdskart gardskart.skogoglandskap.no Lovdata Forskrift om freding av Askvika naturreservat, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf html Miljøstatus (utdrag Av Lundberg 1991) sognogfjordane.miljostatus.no/dm_documents/askvika_omtale_av_havstrandvegetasjon_o7lzh.pdf Naturbase dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn NGU Berggrunn ngu.no/kart/berggrunn NGU Løsmasser ngu.no/kart/losmasse Norsk Svarteliste 2007 artsdatabanken.no/article.aspx?m=172&amid=2581 Norsk Soppdatabase natmus.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm 19

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012

Rapport. Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus. BM-rapport nr 6-2012 Rapport Biologisk mangfold Oslo lufthavn, Gardermoen Nannestad og Ullensaker kommune, Akershus BM-rapport nr 6-2012 Dato: 20.11.2013 Tittel: BM-rapport nr. 6 (2012). Biologisk mangfold på Oslo lufthavn,

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 151, 2011

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 151, 2011 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 151, 2011 Strandengene i Søm-Ruakerkilen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder. Oppfølging av igangsatte skjøtselstiltak 2009-2011. Svalheim, Ellen Bioforsk

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

.',lom'#.c!ye' ^i-^ `,'..

.',lom'#.c!ye' ^i-^ `,'.. .',lom'#.c!ye' ^i-^ `,'.. ÅRBOK FOR nordmøre museum 1997 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 1997 INNHOLD Melby, Morten Wewer og Side og Geir Gaarder - Plan for forvaltning av kulturlandskapet 5 i sørlige

Detaljer

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ecofact rapport 1 Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark Ingve Birkeland, Geir Gaarder, Geir Arnesen og Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN:

Detaljer

Områdereguleringsplan Dale

Områdereguleringsplan Dale Ecofact rapport 65 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Dale Eiendomsutvikling AS Rune Søyland ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-063-5 Naturmiljø og grønnstruktur Grunnlag for KU Ecofact rapport

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

Biofokus-rapport 2013-34

Biofokus-rapport 2013-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra fylkesmannen i Hedmark supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 68 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 9 lokaliteter

Detaljer

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn

Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan for Sandnessjøen lufthavn Fagrapport Naturmangfold Solbjørg Engen Torvik ISSN: 1891-5450 www.ecofact.no ISBN: 978-82-8262-272-1 Ecofact rapport 274 Områdereguleringsplan

Detaljer

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune

Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Flerbruksplan for Gjuvslandslia landskapsvernområde Kvinnherad kommune Vedlegg V til Vegetasjon, bruk og skjøtsel i verneområdene for barlind og kristtorn i Hordaland Brith Natlandsmyr Lunde og Arnfinn

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal

Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal Geir Gaarder, Dag Holtan, John Bjarne Jordal, Perry Larsen og Finn Gunnar Oldervik Areal- og miljøvernavdelinga Rapport

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss R A P P O R T RAPPORTENS TITTEL: Verdivurdering av naturmiljø i planområdet for utvidet Sandslikryss. FORFATTERE: Linn Eilertsen, Bjart

Detaljer

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak

Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Naturverdier i Bergheimveien 10, Snarøya, Bærum kommune - konsekvensvurdering av planlagt tiltak Terje Blindheim og Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2012-5 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for grunneier

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-20

Biofokus-rapport 2011-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold foretatt kartlegging av naturtyper i Sandefjord kommune. Det har vært særlig fokus på store gamle eiker og kystnære områder. Totalt 228 lokaliteter

Detaljer

Forvaltning og overvåking av biologisk mangfold på Tautra, Nord-Trøndelag

Forvaltning og overvåking av biologisk mangfold på Tautra, Nord-Trøndelag Dag-Inge Øien, Gunnar Austrheim, Per Gustav Thingstad, Kristian Hassel, Thyra Solem og Kaare Aagaard Rapport botanisk serie 2009-1 Forvaltning og overvåking av biologisk mangfold på Tautra, Nord-Trøndelag

Detaljer