tutti fratelli VINNAR AV REISELOTTERIET Innhald: side side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tutti fratelli VINNAR AV REISELOTTERIET Innhald: side side"

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 6 - desember 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i Vinnar vart vesle Veronika, 28 veker gamal. VINNAR AV REISELOTTERIET Vesle Veronika Skogen Westervik frå Gulen vann fyrstepremine i Reiselotteriet. Ein yndigare vinnar er knapt muleg. Med seg på tur skal ho ha mamma Evy Skogen, pappa Frode Westervik og storesyster Aurora, nesten 3 år. Ekstra kjekt er det også at det er ein barnefamilie som vann denne reisa, sidan reiselotteriet sitt formål er Ferie for alle og leirane våre. Vi ønskjer familien ein retteleg god tur. I denne gode førjulstida er biletet av vesle sovande Veronika, ei påminning om kva det heile handlar om, håpet som blir tent hos oss gjennom alle nye barn. Må alle små i verda få sove kvar natt og ingen av dei gråte og ingen bli forlatt. Frå alle oss til alle dykk; God Jul og godt Nytt År! Innhald: side side Lesestoff 2 Tippenøkkelen 3 Medlemsregister 2 Premie på panto 4 I godt selskap 2 Basar i Lærdal 4 Humanitært forum 2 Julegleder til barn 4 Vinterleir 2 Julegleder til vaksne 5 Avtalar og bidrag 3 Røde Kors avisa 5 Nasjonale budsjett 3 Opningstider i jula 5 Røde Kors Sogn og Fjordane Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim

2 LESESTOFF I JULA - NYTT HOVEDPROGRAM Den trykte versjonen av det nye hovudprogrammet er tilgjengeleg for bestilling i Røde Kors butikken. Programmet kan også prentast frå Korsveien: Korsveien > Om oss > Styrende dokumenter > Hovedprogram DIBA - FRAMTIDAS MEDLEMSREGISTER DiBa, dialogbasen, skal gje lokalforeiningane ein sjanse til å forvalte medlemmar og frivillige på ein enklare måte, lettare kunne kvalitetssikre innhaldet i basen, og få oversikt over alle som har vendt seg til lokalforeininga. DiBa blir klar I løpet av våren - sommaren I GODT SELSKAP Statistisk sentralbyrå, SSB, har i 2011 gjennomført ei Levekårsgransking. Eit tema i denne gjaldt deltaking i organisasjonar mellom befolkninga. Granskinga synte at 4 av 10 utfører gratisarbeid. Nær 80 prosent av den norske befolkninga er medlem i ein organisasjon Nesten halvparten er svært eller noko aktive medlemmar I underkant av 40 prosent av befolkninga har utført gratisarbeid for ein organisasjon gjennom det siste året. HUMANITÆRT FORUM Hovudinnlegget var ved sosionom, sosiolog og samfunnsforskar Karin Gustavsen ved Telemarksforskning. Lokalforeiningar som er medlem i 10 prosent klubben er i 2011 Aurland, Balestrand, Bremanger, Olden, Vikane og Svelgen. Tilgang til DiBa kjem via Korsveien. DiBa er eit tilbod til lokalforeiningane, som foreiningane sjølve kan velje å bruke eller ikkje. Gjennom DiBa kan lokalforeiningane melde inn og ut medlemmar og legge til informasjon om t.d. kompetanse og teieplikt. Lokalforeiningane får direkte tilgang til liste over medlemskap, aktivitetar, timelister, vedlikehalde kontaktinformasjon, adresse m.m. Det er kopling mellom DiBa og ressurssystemet. Data i begge system vert oppdatert ved endringar. Leiar eller den i foreininga som har eit særskilt ansvar for medlemskontakt, får tilgang til å operere systemet. Elles kan alle få tilgang til informasjon som ein har rett til å sjå. Hjelp og service i oppstartfasen blir gitt av Røde Kors kundeservice. Om fattige familiar: Som samfunn bør vi hjelpe slik at dei kan stå i det. Til alle tider har barn trengt tryggleik i oppveksten. Humanitært forum, Trude Brosvik Eit svært vellukka humanitært formum vart gjennomført på Skei 18. november. Tema sosial ulikskap i oppvekst ei humanitær utfordring, ga publikum noko å tenkje på, som fleire sa etterpå. Hovudinnlegget var med Karin Gustavsen frå Telemarksforskning. Hennar tilnærming til problemstillinga var prega av solid forsking og kunnskap til barns vilkår i familiar som lever i økonomisk fattigdom. Det var også spennande å møte ein forskar som ikkje var verdinøytral til dei fakta som forskinga på fattigdom i Noreg legg fram. - Den offentlege inntektssikringa er så låg at vi sender folk rett ut i fattigdom. Å utrydde barnefattigdom er å investere i framtidig helse. Rekneskapen vil bli positivt i det lange løp, sa Gustavsen. Kari Vold Olsen, ved fylkesmannen, Geir Knapstad og Kari Vårdal frå Flora ungdomsskule og Trude Brosvik, fylkespolitikar frå KrF heldt også innlegg på forumet. Du kan lese meir om forumet i Røde Korsavisa nr Artikkelen Barns beste går nærare inn i dei funna som fattigdomsgranskinga viser. VINTERLEIR FOR UNGDOM Helga januar vert det arrangert ein Internasjonal Vinterleiar i regi av Røde Kors ungdom. Invitasjon, oversikt over program og meir info vil kome nærare jul. Spørsmål om vinterleiren ta kontakt med Christian Vik på distriktskontoret. 2

3 NYE SAMARBEIDSAVTALAR OG BIDRAG FRÅ NÆRINGSLIVET Norges Røde Kors melder om nye avtaler som er etablert med næringslivet: Elkjøp: 5 mill til Vann for livet i 2011 MøllerGruppen: forlenga hovudpartnaravtale 3 MNOK pr. år / 3 år Odfjell Drilling: ny prosjektpartnar 1 mill pr. år / 3 år til nødhjelp Gjensidigestiftelsen: til oppvekst- og juleaktivitetar 4 mill Telenor: ekstra til flomkatastrofane 1. Auka midlar til frivillig beredskap 5 mill, (Røde Kors kan forvente 1/3) 2. Auke i tilskot til Ferie for alle (storbytiltak) 3. Auken er ikkje innarbeida i budsjettet, men gir rom for å auke aktivitet på desse områda VERN OM TIPPENØKKELEN Speleoverskotet til Norsk Tipping går til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Norsk Tipping har no utfordringar med å auke omsetninga. Røde Kors er ein av mottakarane av dette overskotet og det kan vere nyttig for oss å ha nokre gode argument til rådigheit når temaet vert diskutert. Røde Kors ønskjer å styrke Norsk Tipping, slik at speleoverskotet aukar til nytte for frivilligheita. Røde Kors meiner at debatten bør handle om korleis vi skal styrke Norsk Tipping, slik at overskotet aukar Røde Kors støttar aktivt opp under den norske einerettsmodellen med Norsk Tipping som instrument for å skape inntekter til frivillig humanitær aktivitet Røde Kors samarbeider med Norsk Tipping fordi det styrkjer handlekraft og fører til fleire og betre humanitære aktivitetar OMRÅDEØVING INDRE SOGN Laurdag 12. november var det områdeøving i Indre Sogn, med Hafslo og Luster som vertskorps. Totalt var det ca 60 frivillige involvert denne dagen, med andre ord ei stor øving. Hjelpekorpsmannskapa fekk trena seg på mange ulike moment, mellom anna søk barmark, redning i vatn og bratt lende. Dei som sat i KO fekk også store utfordringar då søket som i starten var etter ein person utvikla seg til å bli søk/redning av 5 personar. I etterkant av øvinga ser me at bruk av tracking er til stor hjelp for KO. Det som også går igjen er att bruk av samband må øvast meir på. På øvinga var Norske Redningshundar med oss med i alt 6 personar, ein operativ leiar, ein observatør og 4 hundar med førarar. Dei meinte øvinga var lærerik og yngste meir samarbeid med Røde Kors. NORGES RØDE KORS - ENDRINGAR BUDSJETT 2012 Generalsekretær Åsne Havnelid melder frå allmøte i desember desse føresetnadane for 2012: Inntekter frå Norsk Tipping er justert ned til 208,5 mill basert på prognoser frå selskapet (215 mill i 2011 og i opphavleg budsjettforslag) Inntektsprognosen for Panto er auka frå 13 til 15 mill halvparten av auken er forventa å tilfalle lokalforeiningane Budsjettposten for omstilling (5,5 mill i opphavleg budsjettforslag) blir fjerna Positive signal frå statsbudsjettet: Lov om endringar i pengespel- og lotterilovgjevinga, (automatforliket) var eit stort og ønska kompromiss mellom dei samfunnsnyttige og humanitære organisasjonane og staten Røde Kors støtta lova og forarbeida heilhjerta fordi vi meinte, og meiner, det er viktig og riktig at spel- og lotterimarknaden bli regulert på ein formålsteneleg og rettferdig måte Kompromisset mellom oss og staten handlar om at vi har gitt frå oss sjansen til å drive spel og store landsdekkande lotteri i Noreg til Norsk Tipping, mot at vi får stabile og føreseielege rammevilkår tilbake gjennom ein del av inntektene Endringar i rammevilkåra kan få konsekvensar for sjølve kompromisset, og inntektene frå Norsk Tipping er langt lågare enn inntektene vi hadde når vi sjølv hadde ansvaret Som dei andre mottakarane av overskotet ønskjer Røde Kors å auke inntektene, og meiner den beste måten å gjere dette på er gjennom dialog og samarbeid for å styrke Norsk Tipping I samsvar med styresmaktene og Norsk Tipping har Røde Kors gjennom dette samarbeidet lagt framtidige spel og lotteri til Norsk Tipping, og sikrar ytterlegare legitimitet til den norske einerettsmodellen Det er viktig at Norsk Tipping får flere bein å stå på for å vere betre rusta i konkurranse med internasjonale spelselskap Den norske einerettsmodellen har blitt til gjennom ei rekkje kompromiss mellom aktørar med inntekter, erfaring og kompetanse frå spel og lotteri, og styresmaktene som regulerer spelmarknaden 3

4 PANTOLOTTERIET PÅ LANDSMØTET Asbjørn Sande tv. saman med Per Christopher Prebensen prosjektleiar spel Norges Røde Kors Tru det eller ei, men Asbjørn Sande frå Svelgen vann pantokonkurransen på Landsmøtet, ein flott gåvesjekk på ei reise! Prebensen hevda at plassen framfor flaskeautomaten var ein av dei beste møteplassane under Landsmøtet. Med seg hadde han 200 vinstar å dele ut og mange sjekka vinnarlukka si. Så vart det Sande som fekk hovudpremien. LEIARSAMLING 7. JANUAR Dei siste to åra er Røde Korsåret starta med leiarsamling på Skei. Lokalforeiningsleiar og nestleiar, og leiarar av lokalråd møter saman med representantar frå distriktsråda, distriktsstyret og distriktstilsette for å ta opp, diskutere og få informasjon om aktuelle tema. Det er kome tydelege tilbakemeldingar frå lokale ledd om at ein ynskjer dette som oppstart for 2012 òg. Laurdag 7. januar 2012 vert det difor leiarsamling på Skei hotell. MAGI OG FORVIKLINGAR Denne fornøyelege historia fortel om eit fantastisk basarresultat hos Lærdal Røde Kors (det beste så langt etter 32 år) og historia om ein kasserar si oppleving av eit sluttresultat som i fyrste omgang ikkje heilt stemde med det dei hadde opplyst ved avslutning på basaren. Det var ein god gamaldags basar med masse folk og mange fine vinstar og inntekter som passerte ei magisk grense. Røde Kors basaren i skulen på Lærdalsøyri, søndag 20. november. Olav Teigen: Ein del forfattarar fortel at dei vaknar nattestid og får ein lys ide, som dei straks krotar ned. Eg vakna i natt til ei openbaring, og det tok litt tid før eg sovna igjen! Saken er den at eg kjende litt uro etter e-posten om sluttresultatet for basaren eg sende ut i går, kr ,-. Det undra meg at Severin etter snart ein mannsalder bak kassa på basaren hadde teke så hardt i at vi var nesten 3000 kroner skeive på sluttsummen. Det hadde aldri skjedd før. I tillegg visste eg kor mange årar som var ute kvar omgang, så det undra meg at vi ikkje sat med ein total sum på ca. kr ,- slik Severin og Bjørn hadde rekna, inkludert kr 2.000,- vi fekk i gåve til basaren, kr 1.000,- frå Trevaren og kr 1.000,- frå tannlege Lem. I natt fekk eg svaret. Siste veka før basaren samla eg vekslepeng frå loddsalet til bruk på basaren. Søndag før eg reiste ned på skulen samla eg vekslepengane i posar og setlar. I ein eigen pose la eg nokre 500-lappar og 200-lappar samt ein del mynt eg tykte vi hadde nok av. Dette la eg inn på mitt vesle "heimekontor". Måndag då eg bar tungt til banken var ikkje posen i tankane mine. Men den kom til meg i natt. Det fyrste eg gjorde då eg hadde talt opp var å ringe Severin. I posen låg kr 2.640,50 som betyr eit samla sluttresultat på kr ,- Eit hjartesukk Ja, ja Olemann, vi får håpe det er alderen, og ikkje same fenomen som Petrus leid av i ein av mine kjære fangstbøker frå Grønland. Han underslo litt av fangsten frå ein kamerat og om han var det sagt at han var komen til på fallande måne og fødd på fjæra sjø, den fjomsen! JULEGLEDER TIL BARN Sogn og Fjordane Røde Kors har i år fått kroner gjennom Gjensidigestiftinga til julegleder for 203 barn i Sogn og Fjordane. Som i fjor er arbeidsmåten i aktiviteten å avdekke (hindre og linde nød), det er ein lokal aktivitet og den er utelukkande positiv. Julegledene er ei hjelp til utsette og sårbare barn. Erfaringane frå i fjor var gode og Sogn og Fjordane Røde Kors har fått tilbakemeldingar om at dette er ein svært meiningsfull aktivitet. Felles er eit ønskje om å sette fokus på at det er finns barn i familiar i alle kommunar som ikkje har like lett for å glede seg til jul. I juleaksjonen rettar vi difor eit spesielt fokus på følgjande grupper: Barn som lever i familiar med dårleg råd, barn på asylmottak og krisesenter. Ei helt vanleg Jul : Til dei prosjekta som skal gjennomførast med hjelp av midlar frå Juleaksjonen 2011 er det i år også stilt ein nokre særskilde krav: Barnet skal stå i fokus og bli direkte involvert i hendinga/aktiviteten Barnet skal få oppleve å ta del i eit fellesskap 4

5 Hendinga/aktiviteten skal i noko form få barnet til å kjenne meistringsglede, omsorg og ei heilt vanleg jul Aktiviteten skal vere noko utover det vanlege Behova er svært ulike frå barn til barn, situasjon til situasjon og kommune til kommune. Ut frå gitte budsjettrammer er lokalforeiningane oppmoda om på best muleg måte å fylle målet med at utsette og sårbare barn skal få ei heilt vanleg jul. Midlane kan gå til: Julegåver, leikar, kle eller andre gåver som barna treng. Juleopplevingar, juletrefest, aketur, besøk på juleteater, julebesøket: tog/flybillett for seg sjølv eller nær familie/vener eller julehuset, med juletre, pynt, mat. Fjorårets aksjon synte at lokalforeiningane viste stor dyktigheit i å finne barna og avdekke kven som hadde behov for ekstra hjelp i jula. RØDE KORS AVISA NR Avisa er sendt Posten for distribusjon og det er venta at ho er i dei alle fleste postkassane veke 50. I tillegg til hushald er avisa sendt til alle kommunar, fylkeskommune, fylkesmann, samarbeidspartar og andre som Røde Kors ønskjer skal kjenne til arbeidet vårt. Det er framleis aviser til overs, som lokalforeiningane kan få å bruke til stands eller liknande. Med dei store postmengdene som kjem til kvar av oss, hender det at avisa vår ved eit uhell hamnar i bosspannet. Difor kan det vere greitt å ha nokre på lur. Er de i Førde så kom gjerne oppom for å ta med aviser heim. JULEGÅVETIPS OG ØNSKJER - PÅ GIMEDHJERTET.NO Også i år har Røde Kors symbolkort og andre gåver, som krus, julekuler, på Desse har falt i smak og mange har handla hos Røde Kors. Det er framleis muleg å tinge julegåver og få dei levert før jul. MEN det hastar. Tingar du varene før 16. desember garanterer Posten levering før jul. RØDE KORS JULEKORT PÅ ESSO Nokre ESSO-stasjonar sel julekort for å støtte Røde Kors i det internasjonale malaria-arbeidet. Sjå etter julekortet på din Esso-stasjon og ver med å støtte dette viktige arbeidt. Kvart 45. sekund dør eit barn av malaria. 5 kr per kort går uavkorta til Røde Kors sitt malaria-arbeid. Korta vert selde i pakkar på 10 stk. OPNINGSTIDENE I JULA Distriktskontoret har redusert bemanning i romjula. 23. desember ope til kl 12: desember ope frå 10:00-15:00 Tlf /Faks e-post: 5

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Desember 2014 Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Første vekene i oktober var 42 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane på tur til Sør-Afrika. Her nyt nokre av dei den

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2012 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet 2012 4 Direktøren si oppsummering 5 Slik er vi organisert 7 Det skjedde i

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke.

RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 18. oktober 2013 Nr. 76 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Kommunen får legesenter-kritikk Leiar...vanskeleg å svare

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer