Velkomen til oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til. 2. - 5. oktober 2014"

Transkript

1 Velkomen til oktober 2014

2 Leiaren har ordet Kjære Systrendingar og andre lesarar Fruktbare dagar såg dagens lys i 1998 i regi av Norsk Fruktmuseum. I 2014 vart fruktmuseet lagt ned som stifting, men arrangementet lever vidare. Opplev Leikanger vil bruke dette magasinet som ein velkomst til Fruktbare dagar, og om det som skal skje. Arbeidsgruppa for Fruktbare dagar har gjort ein flott jobb for å få programmet i hamn. Arrangementet strekk seg over fire dagar. I år som i fjor tilbyr vi ein variert meny for ein kvar smak, som de ser av programmet på midtsida. Det store teltet på Borggarden dannar ramma for festkvelden på fredagen, marknadsdagen på laurdagen og med utekino for ungdommen om kvelden. I 2014 har Opplev Leikanger så langt gjennomført både jonsokfesten og sommarfesten som planlagt, til glede for folk og næringsliv. No står Fruktbare dagar og bankar på døra. I november dreg vi i gang julemessa som vart ein suksess i Saften i fjor. I tillegg er det eit mål å få snekra i hop desemberfoldaren som vi har laga dei siste åra. Samstundes ser vi i Opplev Leikanger framover mot Eg nyttar difor høve til å invitere til å bidra inn med tankar, idear og konkret innsats til å utvikle både Fruktbare dagar og dei andre arrangementa vidare. Vi systrendingar har rett og slett mykje å vera stolte av. Eg håpar de vil bruka dei Fruktbare dagane til å bli endå meir stolte. Ver aktive og bruk programmet flittig. Inviter venner og kjende til den finaste stoppeplassen langs Sognefjorden. Velkomen alle saman Helsing Roar Werner Vangsnes Leiar i Opplev Leikanger Årets programkomité: Mari Johansen Aune, Birgitte Røysum, Haavard Stensvand, Marit Fjøsne, Simone Stibbe, Kari Kitty Stadheim, Birte Fossheim. Manglar på bildet: Frode Vagstad, Aase Menes, Anne Brit Lauvsnes. 2

3 Kommunen Litt av ein tittel til ei bygdesamling! Ein slik tittel kan tolkast på mange måtar, men gir så absolutt rom for å vise alt som Leikanger har å by på. Her får ein inkludert både landbrukstradisjonen i kommunen, så vel som arbeidet og utviklinga som skjer i dag, anten det gjeld praktisk arbeid eller utviklingsarbeidet bak kontorpulten. Ekstra kjekt er optimismen som har råda i hagenæringa dei siste åra, med både bringebær, plomme, pære og eple. Med utvidingar og fornyingar av kontorlokale, ser heller ikkje kontornæringa ut til å henge etter. Ei lita veke med arrangement som set Leikanger i fokus er svært viktig Fruktbare Leikanger for ei bygd som dette. Ikkje berre er det flotte aktivitetar ein kan vere med på, ein får òg høve til og tenke over kva Leikanger er og kva vi bør satse vidare på. Uansett kva som skjer vidare på regionalt nivå, vil Leikanger vere ei eiga bygd med mykje flott å ta vare på og vidareutvikle. Det er veldig flott at Fruktbare dagar klarer å vere så allsidige og inkludere så mange i arrangementet. Fruktbare dagar løfter fram historia til Leikanger, samtidig som framtidige systrendingar får vere med og lage utstillingar og aktivitetar. Ungdom meiner det er viktig at det skjer noko i bygda, og innbyggarar elles får endeleg tid til å slå av ein prat med naboen og sambygdingane. Og ikkje minst er dette eit godt høve for nye innbyggarar å bli kjent med bygda. Ta dykk tid til å helse på folk, både kjende og nye ansikt! Slik kan vi igjen skape «strondi der det sydar av varme» - heilt uavhengig av ver- og klimaendringar. Ha ei god veke, og støtt opp om det gode arbeidet som blir lagt ned! Helsing Anne Brit Lauvsnes Tenesteleiar for samfunnsutvikling og kultur Leikanger kommune Av Anne Brit Lauvsnes Dersom du har gått tur oppover i fjella bak Leikanger, kan det hende du har sett nye, grøne turskilt merka med S1 og eit stadnamn. Då har du allereie møtt på Sognefjordvegen, ei ny tursti-løype frå ytst i Leikanger (Hella), gjennom Sogndal og heilt til Sognefjellet. Å seie at turstien er ny, er ikkje heilt rett, for traseane består hovudsakleg av gamle turstiar som er rydda og merka. Sogndal og Leikanger turlag har vore med og valt ut kor løypene skal gå, og lagt vekt på å finne flotte ruter som både tilreisande og fastbuande kan få ei fin turoppleving gjennom. I Leikanger startar turløypa ved parkeringsplassen på Hella. Turstien går opp gjennom eit flott kulturlandskap til stølen Skopasete, vidare på skrå opp lia forbi Kleivafjellstølen, og til toppen av Mælen (974 moh). Deretter går det nedover til fjellstølen Dalsbotten og vidare til Engjasete, bilveg ned til Grindsbrui, og langs riksvegen til oppkøyringa til Huksdalen. Stien følgjer bilvegen opp til Eggja før god skogssti fører ein over til Kleppa. Her er det flott utsyn over Leikanger og Sognefjorden frå Lauparfjellet. Frå Kleppa går stien til Raumålsgrindi, ned Heggdalane til Skiva. Deretter forbi barneskulen og gangveg over Henjaaelvi, vidare på bilveg til trafostasjonen på Njøs, opp Kidlestigen til Bjørgahaug og stølen Hangsete før stien kryssar Fatlaelvi før Sognefjordvegen S1 Kråkesete. Det er mange stader ein kan starte og slutte turen, og dersom ein har gått seg gjennom alle rutene i Leikanger, kan ein halde fram i nabokommunane. Det er svært mange frivillige privatpersonar og organisasjonar som har gjort det mogleg å realisere S1. Det har vore lagt ned mykje frivillig arbeid med rydding, merking og skilting, samt kontakt med grunneigerane. Stien er delt opp i strekningar med kvar sin «stifadder» som skal sørgje for at stiane vert vedlikehaldne, slik at det skal vere flotte stiar som er tydeleg merka i mange år framover. Leikanger kommune er saman med Sogndal og Luster initiativtakarar til turstien, men dette har blitt ein sti av innbyggarar til innbyggarar. Det heng oversiktskart på Saften, og etter kvart vil turane bli lagt ut på ut.no. Vi seier som dei: Kom deg ut! 3

4 150 år med sparebank i Leikanger Av Henning Rivedal Då Leikanger Sparebank hadde fyrste opningsdagen den 8. september 1864 vart det sett inn 99 spesidalar og 44 skilling. 1 spesidalar tilsvara 4 kroner og 1 skilling til drygt 3 øre. Grunnfondet som 114 innskytarar i Leikanger hadde betalt inn var på 314 dalar. 150 år seinare er forvaltingskapitalen i Sparebanken Sogn og Fjordane på 42 milliardar kroner. Leikanger Sparebank spela ei viktig rolle då fylkesbanken vart skipa i Viss Leikanger hadde valt å stå utanfor, ville vegen fram mot Sparebanken Sogn og Fjordane truleg vorte lenger, ja kanskje ville det aldri vorte skipa ein eigen fylkesbank. Sparebankrørsla har ei 214 år lang historie bak seg. Det var i 1810 at den skotske presten Henry Duncan skipa den fyrste sparebanken. Han ynskte å få sokneborna sine til å setja av pengar når dei hadde arbeid, slik at det var noko å falla tilbake på viss naud og sjukdom skulle råka dei. Difor skipa han sparelag der kvar einskild som ville vera med kunne melda seg inn og skriva under på ein fast sparesum han ville setja inn årleg. Denne forma for hjelp til sjølvhjelp vart snøgt populær og spreidde seg som eld i turt gras. Våren 1864 kjende også systrendingane seg mogne for sparebankideen. Til då hadde dei vore knytte til Tjugum Sparebank i Balestrand. Dei som gjorde opptakten og vart medlemer i den fyrste direksjonen var amtmann John Collett Falsen, skomakar Hans Schaboe, sokneprest Johan D. Haslund, gardbrukar Anders Olsen Njøs og gardbrukar Nils Jørgensen Njøs. Renta på innskot vart sett til 4% og amtskontorist Augund Hellesen vart tilsett som kasserar med ei årsløn på 15 spesidalar. Alle dei andre arbeidde dugnad, altså utan godtgjerdsle. Frå pengar på kistebotnen til pengar i banken Renta heldt seg stabilt på rundt 4% dei fyrste 50 åra, og summen på innskot auka frå kroner fyrste året til kroner i I same perioden auka talet på innskytarar frå 119 til Når det galdt lån heldt renta seg rundt 5%. Den årlege lånesummen frå banken auka frå kroner til dei fyrste 50 åra. Talet på låntakarar auka frå 43 til 700. Sparebanken fekk auka tillit då folk såg at dei som stod bak arbeidde utan godtgjerdsle dei fyrste 15 åra, og etter det var godtgjerdsla framleis smålåten. Administrasjonsutlegga i skipingsåret var på 111 kroner, medan ho var komen opp i 1131 kroner 50 år seinare. Både eiga og fortenesta til banken auka så sterkt, at frå 1874 tok han til å dela ut pengegåver til gode føremål. Ved 50-årsjubileet kunne det dokumenterast at det hadde vorte delt ut kroner, og det var ein veldig sum på den tida. Bankbygga på Systrond I 1878 kjøpte banken det gamle skulehuset på Halland, der han vart grunnlagt. I 1906 bygde dei på, og rusta opp huset slik at det tente som bankbygg fram til Då vart det rive for å gje plass til den nye riksvegen som kom langs strondi. Banken fekk seg lokale i det nye tinghuset som vart reist, og som me i dag kallar Tinghus 1. Der heldt han til fram til det vart reist nytt bankbygg i Prosessen med det tok til i Då søkte styret i banken om å få kjøpa ei tomt på Klokkargarden ovanfor tinghusa. I byrjinga møtte søknaden motbør fordi det var tankar om å byggja landhandel i dette området. Det var også pianar om å byggja samfunnshus på tomten. Haken var at det skulle vera 60 meters avstand til kyrkja. I 1960 fekk likevel sparebanken løyve til å leiga tomten i 99 år og til å byggja eit bankbygg som i tillegg skulle hysa Leikanger Trygdekasse og tannhelsetenesta. Det vart også gjeve dispensasjon frå 60-metersregelen til kyrkja, sidan avstanden mellom dei to bygga ville bli 54 meter. I same rennet vart den fyrste banksjef tilsett i Leikanger Sparebank. Han heitte Artur Edvardsen og kom frå Bergens Privatbank. Straks vart han utnemnt til formann i byggjenemnda for 4

5 det nye bankbygget. Samtidig tilsette Leikanger kommune sin fyrste kommuneteknikar, seinare teknisk sjef. Det var Kåre Risnes, og han vart utnemnt til byggjeleiar. Arkitekt Eide i Oslo, teikna bygget som markerte eit tidskilje. Det vart eit stort og moderne bankbygg der det låg rett opp om tinghusa. Men ikkje alle tykte det var like gildt. Særleg ein del eldre fann det altfor prangande, og så var det dette store, sjølvlysande skiltet på utsida der det stod Bank. Det er bra dei ikkje har sett Sparebank, sa ein gammal innskytar, for det er det ikkje lenger. Annleis var det før. Då var det sparebank i ordet si rette tyding då. Men den 1. juli 1962 vart bygget opna. Neste trinn i utviklinga kom drygt 20 år seinare. Då vart det store næringsbygget der banken no held til opna og året var 1985.Men før dette hadde sparebanken i 1983 oppretta ein bankfilial i Gamlehotellet på Hermansverk med Marit Velle og Bjørg Ølmheim som medarbeidarar. Banken skulle ha kontor der drosjene har halde til, og på den tida gjekk det ei trapp opp dit på utsida av huset. Dei skulle mellom anna ha eit pengeskåp opp denne trappa. Dette var ein skikkeleg karajobb der banken vart utfordra på rå muskelkraft. Så viste det seg at trappa var for smal. For tre av muskelmennene, banksjef Lars Nes, vaktmeister Ole Stadheim og Arnstein Hauståker var gode råd dyre. Dei fekk henta Ingebrigt Lundheim. Han hadde utstyr og skar ned metallrekkverket på trappa. Med list, lempe og jarnrøyr fekk dei no pengeskåpet opp trappa og på plass. Då dukka ei ny utfordring opp. Golvet tok til å siga under tyngda av pengeskåpet og alle pengane. Endå ein gong var gode råd dyre. Etter kort rådslagning fekk dei sendt bod på Trygve Rishovd. Han kom, slo opp støttestandarar frå kjellaren som heldt golvet på plass. Dermed kunne rekkverket sveisast på att og filialen trå i kraft. I 1985 opna banken dei nye lokala i det store huset på tomten der Viking Hermetikkfabrikk, på folkemunne Silden, hadde halde til. Fram til 1992 var det bank både på Hermansverk og ved tinghusa. Då vart drifta i midtbygda avvikla, bygget selt og det vart oppretta ein filial i samyrkelagsbygget på Hanahaug i nokre år. Rivande utvikling og fylkesbank Då Bjørg Ølmheim vart tilsett i 1967 fortel ho at dei framleis opererte i den gamle tid: Den gong var det ikkje vanleg med lønskonto. Difor vart lønningar betalte ut kontant. Her i Leikanger hadde Statens vegvesen ei avdeling på Laberg, og verkstadfolket som heldt til der ynskte løna utbetalt i kontantar. Leikanger Sparebank drog dit med eit pengaskrin når det var lønningsdag. Så tok vegvesenet ut det dei trengde, og ordna sjølv med å porsjonera ut lønningane. Arnstein Hauståker tok til som banksjef i 1997 og er den 7. i rekka. Han var til jobbintervju med dåverande banksjef Tor Hauge ein torsdag i juli i Fredagen byrja han i jobben. Han fortel at i 1977 fekk kasseraren, som den fyrste, si eiga datamaskin, og i 1980 kom minibanken. I same perioden kom også noko nytt på bana i tillegg til gåvetildelinga; sponsormidlane. Som eit resultat av dette fekk me den fyrste bankkonserten i 1984 ut frå sponsorfilosofien om at dei som fekk slike midlar stilte opp og ytte noko attende. Seinare har mellom anna ballbingar og klatreparkar vore gode døme på sparebanken sine støtteprosjekt. Etter dei fyrste banksamanslåingane på og 1970-talet kom spørsmålet om ein fylkesbank med full tyngde på 1980-talet. Sunnfjord Sparebank med banksjef Anders Sølvberg stod sentralt. Gloppen og Leikanger Sparebank var mektige og moglege samarbeidspartnarar etter at Sogndal Sparebank og Sparebanken Nordfjord søkte samarbeid utanfor fylket. Sogn og Fjordane fylkeskommune, som var Leikanger Sparebank sin kunde, signaliserte at dei ynskte seg ein fylkesbank som hadde musklar til å møta framtida sine krav. Det viste seg at det vart oppslutnad om å slå seg saman frå alle regionar. Dei representerte meir enn halvparten av sparebankkapitalen i fylket. Dermed såg Sparebanken Sogn og Fjordane dagens lys i 1988 med Anders Sølvberg som hovudbanksjef. Han gav i 2001 stafettpinnen vidare til Arvid Andenæs. Ein suksess Leikanger Mannskor levde høgt på alt som hende i den lokale bankverda vår, og takka vera Odd Njøs kan me presentera ein liten smakebit som han og kollegaene Olav O. Henjum (Tambur-Ola), Ingemår Fosshagen og Svein Mardal bidrog med då fylkesbanken høgtida 10-årsjubileum. Det handla om den nye tid med profilering, gåver og marknadsføring, til tone frå Pengegaloppen. Kalendarhaugen min han veks, og kulepennar og refleks, Eg blir nedøyrd av rot og ein masse med skrot, Eg får vasar og fat til salat og tomat Og koffertar med eiker på, og t-skjorter som er for små, Eg får skål av krystall, og ein dings av metall Til å henga nøklar på. For dei penga, ja dei penga, vil dei ha tak i om svarte eller grå. Administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane forklarar suksessen til fylkesbanken med at dei har lukkast med å halda kontakten med utflyttarungdommen. Heile 6 av 10 utlånskroner går til personmarknaden utanfor fylket, medan verdiane blir verande her. Og så har han ei helsing til Leikanger: Vi har i grunnen halde på den gamle modellen i Leikanger fordi Arnstein Hauståker har ein så sterk posisjon der. Han har vore prototypen på den gamle lokalbanksjefen som har vore litt potet og har gjort alt mogleg. Han er ein utruleg fascinerande person med ei voldsam omsorg for ein del av kundane. Du kan fleipe med at det er han Arnstein sjølv som har kausjonert både for Saften og litt forskjellig. Men han veit å seie frå og rydde opp viss han må det. Det viktigaste er at det fungerer, og det gjer det så lenge han sit ved roret i Leikanger. 5

6 Program torsdag Opning og kunstutstilling under Fruktbare dagar Opplev Leikanger har dei siste åra hatt stor glede av å samarbeide med lokale kunstnarar i samband med Fruktbare dager. Torsdag 2. oktober kl ønskjer vi velkomen til lokale utstillingar i 2. etg i Saften. Opning av Fruktbare dagar og lokal kunstutstilling blir feira med gratis eplekake, saft og kaffi. Song med Damekoret. Vi håpar mange tek turen! Barnehagane i Leikanger har i år jobba med eit kunstprosjekt om gardsbruk. Tema for utstillinga er nærmiljø der dei har hatt fokus på gardsbruk. Kunstutstilling frå Cuba på Gamlehotellet Kunstnaren Ramon E. Haiti Filiu viser fargesterke maleri i olje- og blandingsteknikkar. Ramon er frå Havana i Cuba, bur no i Bergen. Han er utdanna ved det mest kjende kunstakademiet i Cuba, San Alejandro i Havanna, og er son til ein av landets mest kjende skulptørar. Bjørnehiet SFO og fleire klassesteg ved barneskulen stiller ut elevarbeid der temaet er haust, frukt og grønsaker. Vi gledar oss til å sjå bilda dei har laga i år. Her er bilete frå utstillinga i fjor. Ramon E Haiti Filiu ynskjer å bringa meir varme og lys til oss nordbuarar. Hans fargerike maleri, fulle av afro-cubanske symbol, gjev også oss skandinavar meining og gjenkjenning. Ramon jobbar heile tida med ideen om å gjera forteljingane i bilda sine meir universelle utan at det går på bekostning av hans cubanske uttrykk. Sjå meir: com/ Sjå utstillinga på Gamlehotellet: Fredag kl Laurdag kl Søndag kl

7 Trine Nylehn har jobba med fotokunst i snart fire år. Ho fekk kamera i gåve av sonen Mikkel, og so var ho i gang. Trine leitar i landskapet etter detaljar, sprekker, rust og betong. Med riktig lys er det utruleg kor fasinerande bilda kan bli! Du finn utstillinga hennar i 2. etg på Saften under Fruktbare dagar. Dessertkurs med Herman Cafe og Delikatesse; barneskulen torsdag kl Julia Frisk Brendehaug er 18 år, bur i Leikanger og går tredje året på vidaregåande skule i Sogndal. Interessa hennar for fotografering starta for 3 år sidan. Eg likar å fange vakre augeblikk i naturen. Sjå detaljar som ein ofte overser i kvardagen, seier Julia. Gjennom foto fekk eg utvikle kreativiteten min på nye måter, seier ho. Dei tema ho stiller ut er «Sommar i Sverige», «Steinar og hav frå Byrknesøy i Gulen» og bilete lokalt frå bygda, blant anna temaet «is og vinter». Du finn utstillinga hennar i 2. etg på Saften under Fruktbare dagar. Åse Kongsvik formidlar gode oppskrifter på fruktdessertar. Passer til det store utvalet av frukt og bær som vi har her i bygda. Lurer du på kva du skal servere til søndagsdessert, så meld deg på. Åse Kongsvik er kjøkensjef på Herman, og kokk på Henjatunet. Ho er kokebokforfattar, og har gjeve ut bøkene: Fjordamat, Alle tiders Fjordamat, og Ta kaka. Pris kr 400. Påmelding: innan 1. okt Sogn- og Leik og ingen anger? Opplev Leikanger inviterar til debattkveld, torsdag kl Stortinget har nye forventingar til norske kommunar og debatten omkring kommunestruktur går flittig i desse dagar. Vi ønskjer ikkje ein debatt for eller imot kommunesamanslåing. Vi ønskjer derimot å setje fokus på mulegheiter og kvalitetar i Leikanger som er viktig for framtidig utvikling, og som vil styrke oss i samspel med andre. Vi har fått med oss rådmann i Naustdal kommune Øyvind Bang-Olsen til å innleie debatten. Naustdal har dei siste åra blitt ein attraktiv bukommune. Mange pendlar til Førde og Florø på jobb, men vel å busetje seg i Naustdal der dei har lagt til rette for gode bustader nær sjø og sentrum. Dei har jobba systematisk og godt med lokal samfunnsutvikling. Dei står støtt og veit kva dei er gode på. Kva kan vi lære av det Naustdal har gjort? Vi tek debatten! Håpar å sjå deg! Stad: Sognefjord hotell. Gratis inngang. Sal av spekemat og drikke. 7

8 Program Fruktbare Dagar i Leikanger torsdag 3.- søndag 6. okober Onsdag 1. oktober Tjuvstart med humorkveld med Rasmus Mo og fleire. På Herman Café og Delikatesse Torsdag 2. oktober Barnehagane planter og pynter i sentrum Opning av Fruktbare dagar Kunstutstilling i 2 etg Saften med barnehagane, barneskulen/sfo, Julia Frisk Brendehaug og Trine Nylehn Gratis eplekake og kaffi. Damekoret syng Dessertkurs med Herman Café og Delikatesse Kurshalder: Åse Kongsvik. Stad: Leikanger barneskule. Pris kr 400. Påmelding: innan 1. okt Sogn- og Leik og ingen anger? Kva er styrkene til Leikanger som er viktig for framtidig utvikling? Debattkveld. Inneleiiar; Rådmann Øyvind Bang-Olsen frå Naustdal kommune Stad: Sognefjord hotell. Sal av spekemat og drikke. Vi håpar å sjå deg! Fredag 3. oktober Omvisning Fruktlageret midt i hektisk sesong for fruktpakking Guide: Jens Terje Hamrevoll Opning av kunstutstilling på Gamlehotellet med kunstnaren Ramon E Haiti Filiu frå Cuba Oktoberfest i teltet på Borggarden. Her vert det servert drikke frå Balder Brygg. Øl-planken blir satt saman med passande smakar frå Herman Café og Delikatesse. Gratis inngang Laurdag 4. oktober Kick-off m/idrettssenteret. Ope treningsstudio. Aktivitetane er opne for alle. Gruppetreningar: 08:30 Morgonsykkel 30 min (ute)* 11:30 Cross/Campus Callenge 30 min (ute)* 13:30 Yoga 30 min (ute)* 14:00 Tabata (30 min) *Flyttast inn om veret er dårleg Fruktbar Frukost i idrettshallen Bondelaget Sogn og Fjordane, Kiwi og Prix spanderar. Minikonsertar og gratis laurdagsavis frå Sogn Avis. Klatring i hallen med Speideren Torget opnar. Mange utstillarar! Sjå lista Gratis høyrselstest! Høyrselforbundet avd. Sogn tek høyrselstest til dei som ynskjer det. Stad: kjellaren på Elvegard Eplepressing på torget med Leikanger barneskule. Ta med ein kasse av dine eigne eple, og vi hjelper deg å lage eplesaft! Snøhumle-toving med lesestund av Snøhumla Mille, den nye barneboka frå SKALD. Og toving med Sans og Samling handarbeidslag. Passar for born i alderen 5 10 år. Stad: Biblioteket/ 2. etg. Påmelding innan 29. september til 11:00 Veterantraktorutstilling og parade. Kom og sjå dei gamle slitarane. Kanskje kjem Gråtass? Sjå meir omtale i brosjyra. Påmelding med informasjon om traktor til Meir informasjon om Fruktbare dagar sjå graving transport betongarbeid 8 org.nr

9 Frode Vagstad tlf eller til vagstadprosjektservice.no innan 2. oktober Bruskasseklarting. Vi kårar Leikanger-mester! Kven får høgaste tårn med bruskasser? Sminking på Fjordklipp. Frå 16 år og oppover. Kr 50. Dei som sminker er: Mari Nord Melås, Frøydis Westvik Yri og Heevin Ali Kunstutstilling på Gamlehotellet med kunstnaren Ramon E Haiti Filiu frå Cuba Gratis miniatyrskyting med Leikanger Skyttarlag. Stad: Skytebana i ungdomshuset Folkedrakter og bunadar frå Sogn - signering med Bjørg Hovland av hennar aktuelle bok. Stad: Leikanger bokhandel Fruktbart konditori på Herman Café og Delikatesse. Bakeglade systrendingar vert utfordra til å lage kaker. Alle som leverer vert med i trekning om fine premiar. Innmelding av kaker seinast torsdag 2. oktober. 12:00 Rømmegraut/risengryns- graut på Fjordkroa Kaffi og kaker frå kl :00 Plommefin og Erling Røysum AS inviterar 20:00 Utekino for ungdom i teltet til motevisning. på Borggarden. Erling Røysum AS viser Frå 8. klasse og oppover. haustnytt og motar innan Sal av pizza, popcorn, brus fritid og trening. og kinosnop. Ta med teppe Modellane hjå Plommefin og gode venner! og Aurora viser haustens Gratis inngang nyheiter til kvardag og fest. 12:30 Fruktbart i Leikanger. Søndag 5. oktober Vi samler alle gravide 11:00 Omvisning på mager og 1 åringer til felles Njøs Frukt- og bærsenter. gruppebilde. Ope for alle. i trappa på Borggarden Guide: Stein Harald Negledesign og make up Hjeltnes hjå Aurora. 11:00 Hausttakkefest i Leikanger Patrycja K Switon. kyrkje. Alle velkomen innom Utdeling av fireårsbok. for spørsmål eller Takkoffer til Redd Barna. timebestilling. Alle som Ope Amtskontor i bestiller time på lørdagen Fylkesmannsgarden. får 30% på behandlinga. Omvisning Amtskontoret 13:00 NM i Plommesteinspytting Guide: Per Holen 14:00 Trekking av billotteri Foredrag med: Olav Sørum Leikanger skyttarlag. Får vi om skadedyr i frukt- og ein heldig vinnar frå bærhagen. Leikanger? Kunstutstilling på 16:00 Undringstime for 4-åringar Gamlehotellet med med foreldre i Leikanger kunstnaren Ramon E Haiti kyrkje. Filiu frå Cuba. v/trusopplærar Skilpadde Challenge på Monica Ugulsvik Nokkaneset. 16:00 Mini-kurs i øl-brygging i Oktoberbading i fjorden. bryggjarhuset til Sal av kaker, kaffi og kakao Nils Henjum i Berlebakken. på Sognefjord hotell etter Pris kr 100. Påmelding til badinga. Jack Eggum fortel historia com innan 2. okt. om Skilpadda som redda 19:00 Intimkonsert med liv. Badekviss med Liv Kreken på Herman Café premiering. og Delikatesse 9

10 Program laurdag Den store Torgdagen Frukost Gratis frukost frå kl i idrettshallen. Av Frode Vagstad Veterantraktorutstilling og parade kl 11 Traktorane har sidan dei kom til bygdene vore trufaste arbeidshestar både i bratt og flatare lende. Mange av dei gamle slitarane er avløyst av meir moderne maskiner, men nokre finst att i løer og reiskapshus. Mange er i overraskande god stand, og fleire er framleis i bruk som reservetraktor eller for å drive enkeltreiskap for å spare tid eller fordi dei er meir økonomiske i drift enn den nye store og tunge traktoren på bruket. Eplepressing på torget med Leikanger barneskule. Kl barneskule har i løpet av skuleåret jobba med ulike måtar å foredle frukt på. Dette har gjort at vi kvart år har unge dyktige eplepressarar som bidreg på Fruktbare dagar. -Flott tilbod til deg som har ei kasse eple og har lyst å gjere denne om til eplesaft. Ta med deg eplekassa, og elevane ved Leikanger barneskule hjelper deg. Hugs å ta med flaske til å ha eplesafta på. I år vil vi heidre desse gamle slitarane med ei utstilling på fruktbare dagar, og vil oppmode både lokale og tilreisande om å stille ut og komme og sjå. Klarer vi å vise breidda av traktorar som var i bruk på 50-talet og fram til 1980? Kanskje er det nokon som har ein Ferguson 25 eller 35? Ungane vil gjerne sjå og klatre på ein gråtass. Kven har ein Transporter? Kven har ein tohjular t.d. AIBI 53? Ei høyvogn i paraden hadde gjort seg! Som inspirasjon til å børste støv, fylle luft og fyre opp klenodiet ditt har vi besøkt Jon Erling Oppedal og Heidi Eiken på Grinde. På dette bruket har dei 5 traktorar. Dei tre eldste er: 1950 mod. Bolinder Munktell, 1960 mod. Ferguson 35 og 75 mod. Schilter 500. Den eldste som er ein svenskprodusert 1950 mod. Bolinder Munktell BM10 er ein 2-sylindra 20 hk totaktar semidiesel med tørrsumpsmørjing og hydraulisk reiskapsløft. Traktoren har ei spesiell historie som er nedskriven av Magne Oppedal og som du kan lese på utstillinga. Øvst er bilde av traktoren frå 50-talet med Lars Oppedal (bror til Magne) som sjåfør. Fargebildet under er frå åkerpløying på Grinde i 2008 Påmelding med litt informasjon om traktor til Frode Vagstad tlf eller til innan 2. oktober. Det er ikkje eit krav at traktoren skal gå i parade sidan dei eldste kan vere ein heil seremoni å starte. Foto: Heidi Eiken Til ære for Fruktbare dagar har nokre bønder funne fram veterantraktorane sine. I sentrumsparken kan ungar få sjå dei fine og gamle traktorane. Ungane får sitte på høyvog inn i Riverdalen 10

11 Sjølvsagt finst det snøhumler, mamma! Janne Marit Øye frå Ørsta er utdanna førskulelærar med lang erfaring frå arbeid med barn og formidling. No gir ho ut si første bok, Snøhumla Mille, ei forteljing om ei lita humle som blir overumpla av hausten, vakkert illustrert av Anne Angelshaug. Spiren til historia om Mille var at dotter mi insisterte på at det finst snøhumler, fortel Øye. Til ære for sogningane og handverket, kleskulturen og landskapet Dei vakre bunadene og folkedraktene har vore ei livslang interesse for forfattar Bjørg Hovland, og i vår kom boka Folkedrakter og bunader frå Sogn ut på SKALD forlag. Det er første gong så omfattande dokumentasjon om draktskikken i Sogn har blitt samla i eitt verk, og i boka går Hovland attende i tid og skildrar korleis sogningane kledde seg til høgtids på 1800-talet då nasjonalromantiske Slik dukka spørsmålet opp om korleis ei humle kan halde på varmen om vinteren, og no er den sjarmerande forteljinga blitt til ei vakker billedbok. Laurdag under Fruktbare dagar vert det høgtlesestund med påfølgjande snøhumle-toving. Alle snøhumler får til slutt stille til gruppebilde. Arrangementet er eit samarbeid mellom målarar oppdaga fjord, fjell og folk her i Sogn. Det er like viktig å kjenne kulturhistoria til drakter, bunader og lokalt tekstilhandverk, som å vite om tradisjonsmat, arkitektur- og båtbyggartradisjonar, seier Hovland. I boka har ho kartlagt draktskikken gjennom ulike kjelder frå 1800-talet og fram til i dag. Også mannsbunaden har fått ein velfortent plass i denne boka. Denne boka er til ære for SKALD forlag, Sans og Samling handarbeidslag og Fruktbare dagar. Påmelding innan 29. september 2014 til skald.no. Sjå Fruktbare dagar-programmet for meir info. sogningane og handverket, kleskulturen og landskapet, seier forfattaren. Under Fruktbare dagar kan du møte forfattaren når ho signerer boka si ved Leikanger bokhandel laurdag 4. oktober kl Idrettssenteret vil arrangere «Kick-off» laurdag 4.oktober i samanheng med Fruktbare dagar. Denne dagen vil me ha ope i treningsstudio, vise fram dei nye timetilboda våre og tilby kampanjar m.m. Aktivitetane er opne for alle, og det er «første mann til mølla»-prinsippet som gjeld mtp. plass på dei ulike timane me tilbyr denne dagen. Gruppetrening 08:30 Morgonsykkel 30 min (ute)* 11:30 Cross/Campus Callenge 30 min (ute)* 13:30 Yoga 30 min (ute)* 14:00 Tabata (30 min) *Flyttast inn om veret er dårleg. Les meir om dei ulike timane på idrettssenteret.no>gruppetrening Kick-off med Idrettssenteret Anna - Fri inngang i treningsstudio med muligheit for veiledning - Gratis test av makspuls på enten mølle eller sykkel i treningsstudio - Kampanje med gratis innmelding på heilårsmedlemskap og tilbod på Personelg Trenar - Massasje Presentasjon av torgseljarar Laurdag er Fruktbare dagar sin torgdag, og her finn du mange lokale torgseljarar, ulike stand og artige aktivitetar for store og små. Her kan du hamstre frukt, grønsaker og lokal mat til vinteren. I tillegg er våre lokale butikkar flinke å lage fruktbare tilbod denne dagen. Torghandlere Sjur Huke: Aromaeple Magne Opthun: gul Gravenstein og Summerred Nordane Fruktgard: Sognamost Henjatunet, Marit Henjum: eplesaft Lærdal Torg: grønsaker av alle slag Menes laks: røykelaks og ramslauk frå Vetlefjorden Heidi Eiken: blomsterhonning frå Leikanger Triobakst: heimabaka flatbrød og lefse frå Veitastrondi Trafokjøt DA: fenalår og pølse frå slakteriet i Vik Njøsagarden Kvaole: Geiteskinn, Kasjmirgarn, Spekepølse av geit Erling Røysum As: klede og sko for sport og fritid SKALD forlag: bøker Coop Byggmix, Hermansverk: diverse byggartiklar Nærøy design: selbuvottar, handlaga smykke div gåveartiklar Lake Industrie Sogn: panner og kasserollar til matlaging Thaimat: vårrullar og grillspyd Desse møter du på stand under Fruktbare dagar: Sogn og Fjordane Bondelag: steikjer lappar og slår av ein prat Leikanger jakt og fiskelag: gratis smaksprøvar av tilbreda vilt og fisk HLF Luster, Sogndal og Leikanger: gratis høyrselstest Sparebanken Sogn og Fjordane: vi feirar 150 år! 11

12 Trekking av billotteri Leikanger skyttarlag. Kl 14 Spennande lotteritrekking under Fruktbare dagar! Kven vinn bilen som Leikanger skyttarlag har seld lodd på i lang tid? Lensmann Norvald Ylvesåker deltek under trekninga som garantist for at alt går rett føre seg. Det hadde vore veldig moro om vinnaren var tilstades og fekk overlevert bilen på lørdagen. Motevisning på torgplassen Borggarden kl Erling Røysum AS og Plommefin tek opp att tradisjonen med motevisning. Årets motevisning vil verta ute på torgplassen dersom veret tillet. Butikkane bugnar no av haustog vinternyheiter. Møt opp og sjå modellane våre presentere desse på den raude løparen! Erling Røysum AS viser sesongens nyheiter innan ull og dunklede, samt siste mote innan fritid og trening. I tillegg til salsbod i Borggarden lagar vi til eit kjempesal på sko og klede i butikken på laurdag. Kom innom for ein fruktbar handel til gode prisar! Plommefin har fått inn mykje fint til både kvardag og fest. Modellane vert pynta for å vise deg siste mote. Det vert salsstativ i butikken med mange gode tilbod. Håpar vi ser deg der! Fruktbart i Leikanger. Kl Undringstime for 4-åringar med foreldre i Leikanger kyrkje. Kl 16 Trusopplærarar Monica Ugulsvik (t.v.) er nytilsett i kyrkja og har busett seg i Leikanger. Dei andre på bildet er: Kyrkjetenar Sandra Pearce, sokneprest Egon Askvik og organist Diccon Pearce Vi ønskjer å samle alle gravide og dei som har fått barn sidan Fruktbare Dagar i fjor til eit gruppebilde i samband med Fruktbare dagar. Dette blir eit godt symbol på kor fruktbart det er i Leikanger, og målet må vere at det er blitt endå fleire neste år? Distriktet si dyktige og sprudlande jordmor Jean Rockwell har eit godt grep om svangerskapsomsorga. Dei vordande mødrer og barselskvinner kjenner seg trygge etter gode samtalar og besøk hjå henne. Jean tek i mot nye Leikanger-borgarar, og likar at det er fruktbart i bygda vår. Vi oppmodar alle med magar og små ungar under 1 år å stille opp og bli med på bilde i trappa på Borggarden. Kurs i Sogna-øl. Kl 16 i bryggjarhuset til Nils Henjum i Berlebakken Mini-kurs i ølbrygging på om lag 2 timar. Innføring i utstyr og metode. Vi rekk ikkje å lage øl, for det tek heile dagen. Men kjenner vi han Nils rett, vert orienteringa med humor og gode historier. Det er fyr på grua, og Nils serverer smaksprøvar under orienteringa. Pris kr 100,-. Påmelding til innan 2. okt. Intimkonsert med Liv Kreken på Herman Café og Delikatesse. Kl 19 Liv Kreken er oppvaksen i Jostedalen i Sogn, men har budd på austlandet sidan Ho er visesongar, tekstforfattar og komponist. Hennar første CD Søt & Snill kom ut i oktober Albumet fekk svært gode tilbakemeldingar i heile Norden. 12 Foto: Mona Ødegård

13 Program søndag Klar ferdig HOPP! Søndag avsluttar vi Fruktbare dagar med ei utfordring. Då startar vinterbadinga eller sluttar sommarbadinga alt etter korleis du ser på det. Oppmøte er på kaien nede ved Sognefjord hotell. I fjorden ligg det epler og flyt. Nokre har tannpirkar, og får du tak i dei, vinn du premie! Etter badinga inviterar Jack på varm kakao, kaffi og kaker på Sognefjord hotell. Her får du høyre historia om Skilpadde Challenge og kvifor skilpadder har ein spesiell betydning for Sognefjord hotell. Her blir det også kviss for store og små. Denne søndagsaktiviteten er for alle aldre. Håpar å sjå deg med badekle kl ! Besøk Amtskontoret i Fylkesmannsgarden Amtskontoret som står i Fylkesmannsgarden blei restaurert i samband med fylket sitt 250 års jubileum i fjor. Dette er den første kontorbygningen på Leikanger, og var kontor for amtmannen/ fylkesmannen frå 1862 til No er bygget blitt eit lite museum som viser kontorhistorie med konto- rutstyr frå den tida og heilt fram til då dei første datamaskinane kom. Denne dagen er det ope hus i Amtskontoret for dei som har lyst å sjå og høyre meir om bygget. Guide er Per Holen Elles er bygget innreia og kan brukast til møterom. Og denne søndagen får du høyre foredrag av Olav Sørum her i amtskontoret. Han er forfatter av boka «Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i frukt- og bærhagen» og vil basere foredraget sitt på ca 30 min på den. Velkomen til Amtskontoret søndag 5. oktober kl 13. Servering av eplekake og kaffi! Reiselivslaget inn i Opplev Leikanger Frå hausten 2014 er det lokale reiselivslaget er ein del av Opplev Leikanger. Jan Erik Lie ved Leikanger Fjord Hotel trur det vil vera med å styrke både reiselivet og arrangementa vi har i bygda. Det første reiselivsgruppa vil vera med å bidra til, er å få oppgradert skilta som vart laga i samband med fruktstien på 1990-talet og som står rundt om i bygda. Det til beste både for tilreisande og fastbuande. Frå før er det ei handelsgruppe og ei kulturgruppe i Opplev Leikanger Leikanger i panorama innunder «Kyrafossen» - flott både for fastbuande og tilreisande, seier hotelldirektør Jan Erik Lie 13

14 Frå vest til aust i fjellkommunen Leikanger Eit herleg panorama frå fjella like over Hella ferjekai Av Roar Werner Vangsnes Syril Trim har i 2014 lagt ut i alt 20 postar av ulik vanskegrad i Leikangerfjella. Ein sommar og haust med mykje fint turver, har sendt mange systrendingar i fjells. To mindre kjende besøkspunkt som fleire bør ta turen til er Vassvarden i vest og Bergsete i aust. Turen til vassvarden startar på Hella. Ein flott tur oppover forbi garden Ruud og gjennom gamalt kulturlandskap nesten heilt opp til stølane ved skoggrensar. Her finn de Norges finaste panorama på 1000 meters høgde. I aust finn vi den nedlagte fjellstølen Bergsete, som kanskje aldri kom skikkeleg i drift! Det er fleire vegar opp, t.d. frå Fadnastølen og opp til Havravatnet før de tek turen opp Moldbakken. Her får du ei kjensle av litt villmark i fjellheimen mellom Leikanger og Sogndal. Det er endå litt tid før postane blir henta ned, og i 2015 er Syril Trim klare for ein ny sesong. Ein liten pause ved Havravatnet før stigning opp Moldbakken mot Bergsete og Mjellhaugane på toppen. Ungdomen skal glede seg til Fruktbare dagar Dette er ambisjonane til programkomiteen! Når det er Fruktbare dagar skal ungdomen i Leikanger tenke «Jippi - då er der alltid kjekke aktivitetar som vi kan vere med på!» I år har vi samarbeida med Leikanger kommune og ungdomsrådet. Det er ungdomane sjølv som har bestemt at dei vil ha utekino i teltet på Borg- 14 garden. Dette er igjen eit samarbeid med Filmklubben i Leikanger, så her er mange gode aktørar med på laget! Hanna Vangsnes som er leiar i ungdomsrådet synest det er kjekt at ungdomane sjølv er med å utformar sine aktivitetar. No er det godt innarbeida i ungdomsrådet at vi planlegg eit arrangement i samband med Frukt- bare dagar, seier ho. Vi håpar mange vil bli med å lage god kinostemning i teltet på laurdagen. Ta gjerne med eit teppe som du kan dele med ein god venn, smilar ho. Arrangementet er laurdag kl 20 for ungdom frå 8.klasse og oppover. Gratis inngang! Det blir sal av pizza, brus, popkorn og kinosnop.

15 Takk til våre sponsorer graving transport betongarbeid org.nr

16 5 i frukthagen Kvifor er det kjekt å bu i Leikanger? Sara Felde Liljedal bur på Leite - ungdomsskuleelev Det er så mange kjekke folk her i bygda. Eg har mange gode vener. Det er mykje å velje i å vera med på i fritida, og eg prøver å vera med på det meste. Vi har ein flott skule og eg skal flytta heimatt når eg blir vaksen Olav Henjum bur på Henja - går på vidaregåande På Leikanger skjer det mykje med tanke på kor lita bygda er. Har vakse opp midt i frukthagen på Henja heilt fantastisk. Eg har mange vener, er med på fotball, spelt i band og er med i mannskoret der eg både syng og spelar revy. Kjeringi Open, palmerevyen og Fruktbare dagar er viktig, men drøymer om ein stor musikkfestival. Vi ønskjer deg velkomen til Fruktbare dagar 2014! Under Fruktbare dagar finn du ein stor kasse med eple midt på Borggarden. Vær så god å forsyn deg! Ei stor helsing frå Sognefrukt. Henning Rivedal bur på Røysafeltet - ein optimistisk pensjonist Då eg melde meg inn i Leikanger Mannskor for 25 år sidan fekk eg samstundes lykelen til eit godt liv på Systrond, fylkesbygda som er i finaleheatet på alle velferdstevlingar og som viser at det er sant som det står i songen: Kvifor vere stor når du er lukkeleg som liten. Shewit Demai bur i Lundene - kjem frå Eritrea - budd i Leikanger i 5 år. I Leikanger er det kjekke folk som smiler masse. Eg fekk norske venner som har hjelpt meg mykje. Dette har gjort at eg også trivast godt. Elles har Leikanger fin natur og lite stress. Eg har jobb hjå Fylkesmannen og likar meg godt der. Eg har fire jenter, og her i Leikanger er det trygt og godt for dei å vekse opp. Halvard Gjerde tilflyttar og budd i Leikanger i 2 år - jobbar i Vegvesenet Det eg likar med Leikanger er: 1) flotte fjell å klatre og fantastiske fjordar å seile 2) gode arbeidsplasser og spenstige oppgåver å ta tak i 3) gutar på to og fem som diggar barnehagen, og dagen når høgdepunktet med eit nyplukka eple frå hagen med utsikt over bygd, fjord og fjell. Vil du bli medlem? Skal vi utvikle bygda vidare treng vi fleire frå både næringslivet, organisasjonslivet og privatpersonar. Difor håpar vi at de støttar Opplev Leikanger ved å bli medlem. Send e-post til Betal medlemskontingent til Opplev Leikanger på konto nr Medlemsskapskontingent for 2014 Bedrifter: 1-2 tilsette/årsverk kr. 500,- 3-6 tilsette/årsverk kr. 1000,- 7 tilsette/årsverk kr. 1500,- Lag og organisasjonar kr. 400,- Privatpersonar kr. 250,- 16

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer