Velkomen til oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til. 2. - 5. oktober 2014"

Transkript

1 Velkomen til oktober 2014

2 Leiaren har ordet Kjære Systrendingar og andre lesarar Fruktbare dagar såg dagens lys i 1998 i regi av Norsk Fruktmuseum. I 2014 vart fruktmuseet lagt ned som stifting, men arrangementet lever vidare. Opplev Leikanger vil bruke dette magasinet som ein velkomst til Fruktbare dagar, og om det som skal skje. Arbeidsgruppa for Fruktbare dagar har gjort ein flott jobb for å få programmet i hamn. Arrangementet strekk seg over fire dagar. I år som i fjor tilbyr vi ein variert meny for ein kvar smak, som de ser av programmet på midtsida. Det store teltet på Borggarden dannar ramma for festkvelden på fredagen, marknadsdagen på laurdagen og med utekino for ungdommen om kvelden. I 2014 har Opplev Leikanger så langt gjennomført både jonsokfesten og sommarfesten som planlagt, til glede for folk og næringsliv. No står Fruktbare dagar og bankar på døra. I november dreg vi i gang julemessa som vart ein suksess i Saften i fjor. I tillegg er det eit mål å få snekra i hop desemberfoldaren som vi har laga dei siste åra. Samstundes ser vi i Opplev Leikanger framover mot Eg nyttar difor høve til å invitere til å bidra inn med tankar, idear og konkret innsats til å utvikle både Fruktbare dagar og dei andre arrangementa vidare. Vi systrendingar har rett og slett mykje å vera stolte av. Eg håpar de vil bruka dei Fruktbare dagane til å bli endå meir stolte. Ver aktive og bruk programmet flittig. Inviter venner og kjende til den finaste stoppeplassen langs Sognefjorden. Velkomen alle saman Helsing Roar Werner Vangsnes Leiar i Opplev Leikanger Årets programkomité: Mari Johansen Aune, Birgitte Røysum, Haavard Stensvand, Marit Fjøsne, Simone Stibbe, Kari Kitty Stadheim, Birte Fossheim. Manglar på bildet: Frode Vagstad, Aase Menes, Anne Brit Lauvsnes. 2

3 Kommunen Litt av ein tittel til ei bygdesamling! Ein slik tittel kan tolkast på mange måtar, men gir så absolutt rom for å vise alt som Leikanger har å by på. Her får ein inkludert både landbrukstradisjonen i kommunen, så vel som arbeidet og utviklinga som skjer i dag, anten det gjeld praktisk arbeid eller utviklingsarbeidet bak kontorpulten. Ekstra kjekt er optimismen som har råda i hagenæringa dei siste åra, med både bringebær, plomme, pære og eple. Med utvidingar og fornyingar av kontorlokale, ser heller ikkje kontornæringa ut til å henge etter. Ei lita veke med arrangement som set Leikanger i fokus er svært viktig Fruktbare Leikanger for ei bygd som dette. Ikkje berre er det flotte aktivitetar ein kan vere med på, ein får òg høve til og tenke over kva Leikanger er og kva vi bør satse vidare på. Uansett kva som skjer vidare på regionalt nivå, vil Leikanger vere ei eiga bygd med mykje flott å ta vare på og vidareutvikle. Det er veldig flott at Fruktbare dagar klarer å vere så allsidige og inkludere så mange i arrangementet. Fruktbare dagar løfter fram historia til Leikanger, samtidig som framtidige systrendingar får vere med og lage utstillingar og aktivitetar. Ungdom meiner det er viktig at det skjer noko i bygda, og innbyggarar elles får endeleg tid til å slå av ein prat med naboen og sambygdingane. Og ikkje minst er dette eit godt høve for nye innbyggarar å bli kjent med bygda. Ta dykk tid til å helse på folk, både kjende og nye ansikt! Slik kan vi igjen skape «strondi der det sydar av varme» - heilt uavhengig av ver- og klimaendringar. Ha ei god veke, og støtt opp om det gode arbeidet som blir lagt ned! Helsing Anne Brit Lauvsnes Tenesteleiar for samfunnsutvikling og kultur Leikanger kommune Av Anne Brit Lauvsnes Dersom du har gått tur oppover i fjella bak Leikanger, kan det hende du har sett nye, grøne turskilt merka med S1 og eit stadnamn. Då har du allereie møtt på Sognefjordvegen, ei ny tursti-løype frå ytst i Leikanger (Hella), gjennom Sogndal og heilt til Sognefjellet. Å seie at turstien er ny, er ikkje heilt rett, for traseane består hovudsakleg av gamle turstiar som er rydda og merka. Sogndal og Leikanger turlag har vore med og valt ut kor løypene skal gå, og lagt vekt på å finne flotte ruter som både tilreisande og fastbuande kan få ei fin turoppleving gjennom. I Leikanger startar turløypa ved parkeringsplassen på Hella. Turstien går opp gjennom eit flott kulturlandskap til stølen Skopasete, vidare på skrå opp lia forbi Kleivafjellstølen, og til toppen av Mælen (974 moh). Deretter går det nedover til fjellstølen Dalsbotten og vidare til Engjasete, bilveg ned til Grindsbrui, og langs riksvegen til oppkøyringa til Huksdalen. Stien følgjer bilvegen opp til Eggja før god skogssti fører ein over til Kleppa. Her er det flott utsyn over Leikanger og Sognefjorden frå Lauparfjellet. Frå Kleppa går stien til Raumålsgrindi, ned Heggdalane til Skiva. Deretter forbi barneskulen og gangveg over Henjaaelvi, vidare på bilveg til trafostasjonen på Njøs, opp Kidlestigen til Bjørgahaug og stølen Hangsete før stien kryssar Fatlaelvi før Sognefjordvegen S1 Kråkesete. Det er mange stader ein kan starte og slutte turen, og dersom ein har gått seg gjennom alle rutene i Leikanger, kan ein halde fram i nabokommunane. Det er svært mange frivillige privatpersonar og organisasjonar som har gjort det mogleg å realisere S1. Det har vore lagt ned mykje frivillig arbeid med rydding, merking og skilting, samt kontakt med grunneigerane. Stien er delt opp i strekningar med kvar sin «stifadder» som skal sørgje for at stiane vert vedlikehaldne, slik at det skal vere flotte stiar som er tydeleg merka i mange år framover. Leikanger kommune er saman med Sogndal og Luster initiativtakarar til turstien, men dette har blitt ein sti av innbyggarar til innbyggarar. Det heng oversiktskart på Saften, og etter kvart vil turane bli lagt ut på ut.no. Vi seier som dei: Kom deg ut! 3

4 150 år med sparebank i Leikanger Av Henning Rivedal Då Leikanger Sparebank hadde fyrste opningsdagen den 8. september 1864 vart det sett inn 99 spesidalar og 44 skilling. 1 spesidalar tilsvara 4 kroner og 1 skilling til drygt 3 øre. Grunnfondet som 114 innskytarar i Leikanger hadde betalt inn var på 314 dalar. 150 år seinare er forvaltingskapitalen i Sparebanken Sogn og Fjordane på 42 milliardar kroner. Leikanger Sparebank spela ei viktig rolle då fylkesbanken vart skipa i Viss Leikanger hadde valt å stå utanfor, ville vegen fram mot Sparebanken Sogn og Fjordane truleg vorte lenger, ja kanskje ville det aldri vorte skipa ein eigen fylkesbank. Sparebankrørsla har ei 214 år lang historie bak seg. Det var i 1810 at den skotske presten Henry Duncan skipa den fyrste sparebanken. Han ynskte å få sokneborna sine til å setja av pengar når dei hadde arbeid, slik at det var noko å falla tilbake på viss naud og sjukdom skulle råka dei. Difor skipa han sparelag der kvar einskild som ville vera med kunne melda seg inn og skriva under på ein fast sparesum han ville setja inn årleg. Denne forma for hjelp til sjølvhjelp vart snøgt populær og spreidde seg som eld i turt gras. Våren 1864 kjende også systrendingane seg mogne for sparebankideen. Til då hadde dei vore knytte til Tjugum Sparebank i Balestrand. Dei som gjorde opptakten og vart medlemer i den fyrste direksjonen var amtmann John Collett Falsen, skomakar Hans Schaboe, sokneprest Johan D. Haslund, gardbrukar Anders Olsen Njøs og gardbrukar Nils Jørgensen Njøs. Renta på innskot vart sett til 4% og amtskontorist Augund Hellesen vart tilsett som kasserar med ei årsløn på 15 spesidalar. Alle dei andre arbeidde dugnad, altså utan godtgjerdsle. Frå pengar på kistebotnen til pengar i banken Renta heldt seg stabilt på rundt 4% dei fyrste 50 åra, og summen på innskot auka frå kroner fyrste året til kroner i I same perioden auka talet på innskytarar frå 119 til Når det galdt lån heldt renta seg rundt 5%. Den årlege lånesummen frå banken auka frå kroner til dei fyrste 50 åra. Talet på låntakarar auka frå 43 til 700. Sparebanken fekk auka tillit då folk såg at dei som stod bak arbeidde utan godtgjerdsle dei fyrste 15 åra, og etter det var godtgjerdsla framleis smålåten. Administrasjonsutlegga i skipingsåret var på 111 kroner, medan ho var komen opp i 1131 kroner 50 år seinare. Både eiga og fortenesta til banken auka så sterkt, at frå 1874 tok han til å dela ut pengegåver til gode føremål. Ved 50-årsjubileet kunne det dokumenterast at det hadde vorte delt ut kroner, og det var ein veldig sum på den tida. Bankbygga på Systrond I 1878 kjøpte banken det gamle skulehuset på Halland, der han vart grunnlagt. I 1906 bygde dei på, og rusta opp huset slik at det tente som bankbygg fram til Då vart det rive for å gje plass til den nye riksvegen som kom langs strondi. Banken fekk seg lokale i det nye tinghuset som vart reist, og som me i dag kallar Tinghus 1. Der heldt han til fram til det vart reist nytt bankbygg i Prosessen med det tok til i Då søkte styret i banken om å få kjøpa ei tomt på Klokkargarden ovanfor tinghusa. I byrjinga møtte søknaden motbør fordi det var tankar om å byggja landhandel i dette området. Det var også pianar om å byggja samfunnshus på tomten. Haken var at det skulle vera 60 meters avstand til kyrkja. I 1960 fekk likevel sparebanken løyve til å leiga tomten i 99 år og til å byggja eit bankbygg som i tillegg skulle hysa Leikanger Trygdekasse og tannhelsetenesta. Det vart også gjeve dispensasjon frå 60-metersregelen til kyrkja, sidan avstanden mellom dei to bygga ville bli 54 meter. I same rennet vart den fyrste banksjef tilsett i Leikanger Sparebank. Han heitte Artur Edvardsen og kom frå Bergens Privatbank. Straks vart han utnemnt til formann i byggjenemnda for 4

5 det nye bankbygget. Samtidig tilsette Leikanger kommune sin fyrste kommuneteknikar, seinare teknisk sjef. Det var Kåre Risnes, og han vart utnemnt til byggjeleiar. Arkitekt Eide i Oslo, teikna bygget som markerte eit tidskilje. Det vart eit stort og moderne bankbygg der det låg rett opp om tinghusa. Men ikkje alle tykte det var like gildt. Særleg ein del eldre fann det altfor prangande, og så var det dette store, sjølvlysande skiltet på utsida der det stod Bank. Det er bra dei ikkje har sett Sparebank, sa ein gammal innskytar, for det er det ikkje lenger. Annleis var det før. Då var det sparebank i ordet si rette tyding då. Men den 1. juli 1962 vart bygget opna. Neste trinn i utviklinga kom drygt 20 år seinare. Då vart det store næringsbygget der banken no held til opna og året var 1985.Men før dette hadde sparebanken i 1983 oppretta ein bankfilial i Gamlehotellet på Hermansverk med Marit Velle og Bjørg Ølmheim som medarbeidarar. Banken skulle ha kontor der drosjene har halde til, og på den tida gjekk det ei trapp opp dit på utsida av huset. Dei skulle mellom anna ha eit pengeskåp opp denne trappa. Dette var ein skikkeleg karajobb der banken vart utfordra på rå muskelkraft. Så viste det seg at trappa var for smal. For tre av muskelmennene, banksjef Lars Nes, vaktmeister Ole Stadheim og Arnstein Hauståker var gode råd dyre. Dei fekk henta Ingebrigt Lundheim. Han hadde utstyr og skar ned metallrekkverket på trappa. Med list, lempe og jarnrøyr fekk dei no pengeskåpet opp trappa og på plass. Då dukka ei ny utfordring opp. Golvet tok til å siga under tyngda av pengeskåpet og alle pengane. Endå ein gong var gode råd dyre. Etter kort rådslagning fekk dei sendt bod på Trygve Rishovd. Han kom, slo opp støttestandarar frå kjellaren som heldt golvet på plass. Dermed kunne rekkverket sveisast på att og filialen trå i kraft. I 1985 opna banken dei nye lokala i det store huset på tomten der Viking Hermetikkfabrikk, på folkemunne Silden, hadde halde til. Fram til 1992 var det bank både på Hermansverk og ved tinghusa. Då vart drifta i midtbygda avvikla, bygget selt og det vart oppretta ein filial i samyrkelagsbygget på Hanahaug i nokre år. Rivande utvikling og fylkesbank Då Bjørg Ølmheim vart tilsett i 1967 fortel ho at dei framleis opererte i den gamle tid: Den gong var det ikkje vanleg med lønskonto. Difor vart lønningar betalte ut kontant. Her i Leikanger hadde Statens vegvesen ei avdeling på Laberg, og verkstadfolket som heldt til der ynskte løna utbetalt i kontantar. Leikanger Sparebank drog dit med eit pengaskrin når det var lønningsdag. Så tok vegvesenet ut det dei trengde, og ordna sjølv med å porsjonera ut lønningane. Arnstein Hauståker tok til som banksjef i 1997 og er den 7. i rekka. Han var til jobbintervju med dåverande banksjef Tor Hauge ein torsdag i juli i Fredagen byrja han i jobben. Han fortel at i 1977 fekk kasseraren, som den fyrste, si eiga datamaskin, og i 1980 kom minibanken. I same perioden kom også noko nytt på bana i tillegg til gåvetildelinga; sponsormidlane. Som eit resultat av dette fekk me den fyrste bankkonserten i 1984 ut frå sponsorfilosofien om at dei som fekk slike midlar stilte opp og ytte noko attende. Seinare har mellom anna ballbingar og klatreparkar vore gode døme på sparebanken sine støtteprosjekt. Etter dei fyrste banksamanslåingane på og 1970-talet kom spørsmålet om ein fylkesbank med full tyngde på 1980-talet. Sunnfjord Sparebank med banksjef Anders Sølvberg stod sentralt. Gloppen og Leikanger Sparebank var mektige og moglege samarbeidspartnarar etter at Sogndal Sparebank og Sparebanken Nordfjord søkte samarbeid utanfor fylket. Sogn og Fjordane fylkeskommune, som var Leikanger Sparebank sin kunde, signaliserte at dei ynskte seg ein fylkesbank som hadde musklar til å møta framtida sine krav. Det viste seg at det vart oppslutnad om å slå seg saman frå alle regionar. Dei representerte meir enn halvparten av sparebankkapitalen i fylket. Dermed såg Sparebanken Sogn og Fjordane dagens lys i 1988 med Anders Sølvberg som hovudbanksjef. Han gav i 2001 stafettpinnen vidare til Arvid Andenæs. Ein suksess Leikanger Mannskor levde høgt på alt som hende i den lokale bankverda vår, og takka vera Odd Njøs kan me presentera ein liten smakebit som han og kollegaene Olav O. Henjum (Tambur-Ola), Ingemår Fosshagen og Svein Mardal bidrog med då fylkesbanken høgtida 10-årsjubileum. Det handla om den nye tid med profilering, gåver og marknadsføring, til tone frå Pengegaloppen. Kalendarhaugen min han veks, og kulepennar og refleks, Eg blir nedøyrd av rot og ein masse med skrot, Eg får vasar og fat til salat og tomat Og koffertar med eiker på, og t-skjorter som er for små, Eg får skål av krystall, og ein dings av metall Til å henga nøklar på. For dei penga, ja dei penga, vil dei ha tak i om svarte eller grå. Administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane forklarar suksessen til fylkesbanken med at dei har lukkast med å halda kontakten med utflyttarungdommen. Heile 6 av 10 utlånskroner går til personmarknaden utanfor fylket, medan verdiane blir verande her. Og så har han ei helsing til Leikanger: Vi har i grunnen halde på den gamle modellen i Leikanger fordi Arnstein Hauståker har ein så sterk posisjon der. Han har vore prototypen på den gamle lokalbanksjefen som har vore litt potet og har gjort alt mogleg. Han er ein utruleg fascinerande person med ei voldsam omsorg for ein del av kundane. Du kan fleipe med at det er han Arnstein sjølv som har kausjonert både for Saften og litt forskjellig. Men han veit å seie frå og rydde opp viss han må det. Det viktigaste er at det fungerer, og det gjer det så lenge han sit ved roret i Leikanger. 5

6 Program torsdag Opning og kunstutstilling under Fruktbare dagar Opplev Leikanger har dei siste åra hatt stor glede av å samarbeide med lokale kunstnarar i samband med Fruktbare dager. Torsdag 2. oktober kl ønskjer vi velkomen til lokale utstillingar i 2. etg i Saften. Opning av Fruktbare dagar og lokal kunstutstilling blir feira med gratis eplekake, saft og kaffi. Song med Damekoret. Vi håpar mange tek turen! Barnehagane i Leikanger har i år jobba med eit kunstprosjekt om gardsbruk. Tema for utstillinga er nærmiljø der dei har hatt fokus på gardsbruk. Kunstutstilling frå Cuba på Gamlehotellet Kunstnaren Ramon E. Haiti Filiu viser fargesterke maleri i olje- og blandingsteknikkar. Ramon er frå Havana i Cuba, bur no i Bergen. Han er utdanna ved det mest kjende kunstakademiet i Cuba, San Alejandro i Havanna, og er son til ein av landets mest kjende skulptørar. Bjørnehiet SFO og fleire klassesteg ved barneskulen stiller ut elevarbeid der temaet er haust, frukt og grønsaker. Vi gledar oss til å sjå bilda dei har laga i år. Her er bilete frå utstillinga i fjor. Ramon E Haiti Filiu ynskjer å bringa meir varme og lys til oss nordbuarar. Hans fargerike maleri, fulle av afro-cubanske symbol, gjev også oss skandinavar meining og gjenkjenning. Ramon jobbar heile tida med ideen om å gjera forteljingane i bilda sine meir universelle utan at det går på bekostning av hans cubanske uttrykk. Sjå meir: com/ Sjå utstillinga på Gamlehotellet: Fredag kl Laurdag kl Søndag kl

7 Trine Nylehn har jobba med fotokunst i snart fire år. Ho fekk kamera i gåve av sonen Mikkel, og so var ho i gang. Trine leitar i landskapet etter detaljar, sprekker, rust og betong. Med riktig lys er det utruleg kor fasinerande bilda kan bli! Du finn utstillinga hennar i 2. etg på Saften under Fruktbare dagar. Dessertkurs med Herman Cafe og Delikatesse; barneskulen torsdag kl Julia Frisk Brendehaug er 18 år, bur i Leikanger og går tredje året på vidaregåande skule i Sogndal. Interessa hennar for fotografering starta for 3 år sidan. Eg likar å fange vakre augeblikk i naturen. Sjå detaljar som ein ofte overser i kvardagen, seier Julia. Gjennom foto fekk eg utvikle kreativiteten min på nye måter, seier ho. Dei tema ho stiller ut er «Sommar i Sverige», «Steinar og hav frå Byrknesøy i Gulen» og bilete lokalt frå bygda, blant anna temaet «is og vinter». Du finn utstillinga hennar i 2. etg på Saften under Fruktbare dagar. Åse Kongsvik formidlar gode oppskrifter på fruktdessertar. Passer til det store utvalet av frukt og bær som vi har her i bygda. Lurer du på kva du skal servere til søndagsdessert, så meld deg på. Åse Kongsvik er kjøkensjef på Herman, og kokk på Henjatunet. Ho er kokebokforfattar, og har gjeve ut bøkene: Fjordamat, Alle tiders Fjordamat, og Ta kaka. Pris kr 400. Påmelding: innan 1. okt Sogn- og Leik og ingen anger? Opplev Leikanger inviterar til debattkveld, torsdag kl Stortinget har nye forventingar til norske kommunar og debatten omkring kommunestruktur går flittig i desse dagar. Vi ønskjer ikkje ein debatt for eller imot kommunesamanslåing. Vi ønskjer derimot å setje fokus på mulegheiter og kvalitetar i Leikanger som er viktig for framtidig utvikling, og som vil styrke oss i samspel med andre. Vi har fått med oss rådmann i Naustdal kommune Øyvind Bang-Olsen til å innleie debatten. Naustdal har dei siste åra blitt ein attraktiv bukommune. Mange pendlar til Førde og Florø på jobb, men vel å busetje seg i Naustdal der dei har lagt til rette for gode bustader nær sjø og sentrum. Dei har jobba systematisk og godt med lokal samfunnsutvikling. Dei står støtt og veit kva dei er gode på. Kva kan vi lære av det Naustdal har gjort? Vi tek debatten! Håpar å sjå deg! Stad: Sognefjord hotell. Gratis inngang. Sal av spekemat og drikke. 7

8 Program Fruktbare Dagar i Leikanger torsdag 3.- søndag 6. okober Onsdag 1. oktober Tjuvstart med humorkveld med Rasmus Mo og fleire. På Herman Café og Delikatesse Torsdag 2. oktober Barnehagane planter og pynter i sentrum Opning av Fruktbare dagar Kunstutstilling i 2 etg Saften med barnehagane, barneskulen/sfo, Julia Frisk Brendehaug og Trine Nylehn Gratis eplekake og kaffi. Damekoret syng Dessertkurs med Herman Café og Delikatesse Kurshalder: Åse Kongsvik. Stad: Leikanger barneskule. Pris kr 400. Påmelding: innan 1. okt Sogn- og Leik og ingen anger? Kva er styrkene til Leikanger som er viktig for framtidig utvikling? Debattkveld. Inneleiiar; Rådmann Øyvind Bang-Olsen frå Naustdal kommune Stad: Sognefjord hotell. Sal av spekemat og drikke. Vi håpar å sjå deg! Fredag 3. oktober Omvisning Fruktlageret midt i hektisk sesong for fruktpakking Guide: Jens Terje Hamrevoll Opning av kunstutstilling på Gamlehotellet med kunstnaren Ramon E Haiti Filiu frå Cuba Oktoberfest i teltet på Borggarden. Her vert det servert drikke frå Balder Brygg. Øl-planken blir satt saman med passande smakar frå Herman Café og Delikatesse. Gratis inngang Laurdag 4. oktober Kick-off m/idrettssenteret. Ope treningsstudio. Aktivitetane er opne for alle. Gruppetreningar: 08:30 Morgonsykkel 30 min (ute)* 11:30 Cross/Campus Callenge 30 min (ute)* 13:30 Yoga 30 min (ute)* 14:00 Tabata (30 min) *Flyttast inn om veret er dårleg Fruktbar Frukost i idrettshallen Bondelaget Sogn og Fjordane, Kiwi og Prix spanderar. Minikonsertar og gratis laurdagsavis frå Sogn Avis. Klatring i hallen med Speideren Torget opnar. Mange utstillarar! Sjå lista Gratis høyrselstest! Høyrselforbundet avd. Sogn tek høyrselstest til dei som ynskjer det. Stad: kjellaren på Elvegard Eplepressing på torget med Leikanger barneskule. Ta med ein kasse av dine eigne eple, og vi hjelper deg å lage eplesaft! Snøhumle-toving med lesestund av Snøhumla Mille, den nye barneboka frå SKALD. Og toving med Sans og Samling handarbeidslag. Passar for born i alderen 5 10 år. Stad: Biblioteket/ 2. etg. Påmelding innan 29. september til 11:00 Veterantraktorutstilling og parade. Kom og sjå dei gamle slitarane. Kanskje kjem Gråtass? Sjå meir omtale i brosjyra. Påmelding med informasjon om traktor til Meir informasjon om Fruktbare dagar sjå graving transport betongarbeid 8 org.nr

9 Frode Vagstad tlf eller til vagstadprosjektservice.no innan 2. oktober Bruskasseklarting. Vi kårar Leikanger-mester! Kven får høgaste tårn med bruskasser? Sminking på Fjordklipp. Frå 16 år og oppover. Kr 50. Dei som sminker er: Mari Nord Melås, Frøydis Westvik Yri og Heevin Ali Kunstutstilling på Gamlehotellet med kunstnaren Ramon E Haiti Filiu frå Cuba Gratis miniatyrskyting med Leikanger Skyttarlag. Stad: Skytebana i ungdomshuset Folkedrakter og bunadar frå Sogn - signering med Bjørg Hovland av hennar aktuelle bok. Stad: Leikanger bokhandel Fruktbart konditori på Herman Café og Delikatesse. Bakeglade systrendingar vert utfordra til å lage kaker. Alle som leverer vert med i trekning om fine premiar. Innmelding av kaker seinast torsdag 2. oktober. 12:00 Rømmegraut/risengryns- graut på Fjordkroa Kaffi og kaker frå kl :00 Plommefin og Erling Røysum AS inviterar 20:00 Utekino for ungdom i teltet til motevisning. på Borggarden. Erling Røysum AS viser Frå 8. klasse og oppover. haustnytt og motar innan Sal av pizza, popcorn, brus fritid og trening. og kinosnop. Ta med teppe Modellane hjå Plommefin og gode venner! og Aurora viser haustens Gratis inngang nyheiter til kvardag og fest. 12:30 Fruktbart i Leikanger. Søndag 5. oktober Vi samler alle gravide 11:00 Omvisning på mager og 1 åringer til felles Njøs Frukt- og bærsenter. gruppebilde. Ope for alle. i trappa på Borggarden Guide: Stein Harald Negledesign og make up Hjeltnes hjå Aurora. 11:00 Hausttakkefest i Leikanger Patrycja K Switon. kyrkje. Alle velkomen innom Utdeling av fireårsbok. for spørsmål eller Takkoffer til Redd Barna. timebestilling. Alle som Ope Amtskontor i bestiller time på lørdagen Fylkesmannsgarden. får 30% på behandlinga. Omvisning Amtskontoret 13:00 NM i Plommesteinspytting Guide: Per Holen 14:00 Trekking av billotteri Foredrag med: Olav Sørum Leikanger skyttarlag. Får vi om skadedyr i frukt- og ein heldig vinnar frå bærhagen. Leikanger? Kunstutstilling på 16:00 Undringstime for 4-åringar Gamlehotellet med med foreldre i Leikanger kunstnaren Ramon E Haiti kyrkje. Filiu frå Cuba. v/trusopplærar Skilpadde Challenge på Monica Ugulsvik Nokkaneset. 16:00 Mini-kurs i øl-brygging i Oktoberbading i fjorden. bryggjarhuset til Sal av kaker, kaffi og kakao Nils Henjum i Berlebakken. på Sognefjord hotell etter Pris kr 100. Påmelding til badinga. Jack Eggum fortel historia com innan 2. okt. om Skilpadda som redda 19:00 Intimkonsert med liv. Badekviss med Liv Kreken på Herman Café premiering. og Delikatesse 9

10 Program laurdag Den store Torgdagen Frukost Gratis frukost frå kl i idrettshallen. Av Frode Vagstad Veterantraktorutstilling og parade kl 11 Traktorane har sidan dei kom til bygdene vore trufaste arbeidshestar både i bratt og flatare lende. Mange av dei gamle slitarane er avløyst av meir moderne maskiner, men nokre finst att i løer og reiskapshus. Mange er i overraskande god stand, og fleire er framleis i bruk som reservetraktor eller for å drive enkeltreiskap for å spare tid eller fordi dei er meir økonomiske i drift enn den nye store og tunge traktoren på bruket. Eplepressing på torget med Leikanger barneskule. Kl barneskule har i løpet av skuleåret jobba med ulike måtar å foredle frukt på. Dette har gjort at vi kvart år har unge dyktige eplepressarar som bidreg på Fruktbare dagar. -Flott tilbod til deg som har ei kasse eple og har lyst å gjere denne om til eplesaft. Ta med deg eplekassa, og elevane ved Leikanger barneskule hjelper deg. Hugs å ta med flaske til å ha eplesafta på. I år vil vi heidre desse gamle slitarane med ei utstilling på fruktbare dagar, og vil oppmode både lokale og tilreisande om å stille ut og komme og sjå. Klarer vi å vise breidda av traktorar som var i bruk på 50-talet og fram til 1980? Kanskje er det nokon som har ein Ferguson 25 eller 35? Ungane vil gjerne sjå og klatre på ein gråtass. Kven har ein Transporter? Kven har ein tohjular t.d. AIBI 53? Ei høyvogn i paraden hadde gjort seg! Som inspirasjon til å børste støv, fylle luft og fyre opp klenodiet ditt har vi besøkt Jon Erling Oppedal og Heidi Eiken på Grinde. På dette bruket har dei 5 traktorar. Dei tre eldste er: 1950 mod. Bolinder Munktell, 1960 mod. Ferguson 35 og 75 mod. Schilter 500. Den eldste som er ein svenskprodusert 1950 mod. Bolinder Munktell BM10 er ein 2-sylindra 20 hk totaktar semidiesel med tørrsumpsmørjing og hydraulisk reiskapsløft. Traktoren har ei spesiell historie som er nedskriven av Magne Oppedal og som du kan lese på utstillinga. Øvst er bilde av traktoren frå 50-talet med Lars Oppedal (bror til Magne) som sjåfør. Fargebildet under er frå åkerpløying på Grinde i 2008 Påmelding med litt informasjon om traktor til Frode Vagstad tlf eller til innan 2. oktober. Det er ikkje eit krav at traktoren skal gå i parade sidan dei eldste kan vere ein heil seremoni å starte. Foto: Heidi Eiken Til ære for Fruktbare dagar har nokre bønder funne fram veterantraktorane sine. I sentrumsparken kan ungar få sjå dei fine og gamle traktorane. Ungane får sitte på høyvog inn i Riverdalen 10

11 Sjølvsagt finst det snøhumler, mamma! Janne Marit Øye frå Ørsta er utdanna førskulelærar med lang erfaring frå arbeid med barn og formidling. No gir ho ut si første bok, Snøhumla Mille, ei forteljing om ei lita humle som blir overumpla av hausten, vakkert illustrert av Anne Angelshaug. Spiren til historia om Mille var at dotter mi insisterte på at det finst snøhumler, fortel Øye. Til ære for sogningane og handverket, kleskulturen og landskapet Dei vakre bunadene og folkedraktene har vore ei livslang interesse for forfattar Bjørg Hovland, og i vår kom boka Folkedrakter og bunader frå Sogn ut på SKALD forlag. Det er første gong så omfattande dokumentasjon om draktskikken i Sogn har blitt samla i eitt verk, og i boka går Hovland attende i tid og skildrar korleis sogningane kledde seg til høgtids på 1800-talet då nasjonalromantiske Slik dukka spørsmålet opp om korleis ei humle kan halde på varmen om vinteren, og no er den sjarmerande forteljinga blitt til ei vakker billedbok. Laurdag under Fruktbare dagar vert det høgtlesestund med påfølgjande snøhumle-toving. Alle snøhumler får til slutt stille til gruppebilde. Arrangementet er eit samarbeid mellom målarar oppdaga fjord, fjell og folk her i Sogn. Det er like viktig å kjenne kulturhistoria til drakter, bunader og lokalt tekstilhandverk, som å vite om tradisjonsmat, arkitektur- og båtbyggartradisjonar, seier Hovland. I boka har ho kartlagt draktskikken gjennom ulike kjelder frå 1800-talet og fram til i dag. Også mannsbunaden har fått ein velfortent plass i denne boka. Denne boka er til ære for SKALD forlag, Sans og Samling handarbeidslag og Fruktbare dagar. Påmelding innan 29. september 2014 til skald.no. Sjå Fruktbare dagar-programmet for meir info. sogningane og handverket, kleskulturen og landskapet, seier forfattaren. Under Fruktbare dagar kan du møte forfattaren når ho signerer boka si ved Leikanger bokhandel laurdag 4. oktober kl Idrettssenteret vil arrangere «Kick-off» laurdag 4.oktober i samanheng med Fruktbare dagar. Denne dagen vil me ha ope i treningsstudio, vise fram dei nye timetilboda våre og tilby kampanjar m.m. Aktivitetane er opne for alle, og det er «første mann til mølla»-prinsippet som gjeld mtp. plass på dei ulike timane me tilbyr denne dagen. Gruppetrening 08:30 Morgonsykkel 30 min (ute)* 11:30 Cross/Campus Callenge 30 min (ute)* 13:30 Yoga 30 min (ute)* 14:00 Tabata (30 min) *Flyttast inn om veret er dårleg. Les meir om dei ulike timane på idrettssenteret.no>gruppetrening Kick-off med Idrettssenteret Anna - Fri inngang i treningsstudio med muligheit for veiledning - Gratis test av makspuls på enten mølle eller sykkel i treningsstudio - Kampanje med gratis innmelding på heilårsmedlemskap og tilbod på Personelg Trenar - Massasje Presentasjon av torgseljarar Laurdag er Fruktbare dagar sin torgdag, og her finn du mange lokale torgseljarar, ulike stand og artige aktivitetar for store og små. Her kan du hamstre frukt, grønsaker og lokal mat til vinteren. I tillegg er våre lokale butikkar flinke å lage fruktbare tilbod denne dagen. Torghandlere Sjur Huke: Aromaeple Magne Opthun: gul Gravenstein og Summerred Nordane Fruktgard: Sognamost Henjatunet, Marit Henjum: eplesaft Lærdal Torg: grønsaker av alle slag Menes laks: røykelaks og ramslauk frå Vetlefjorden Heidi Eiken: blomsterhonning frå Leikanger Triobakst: heimabaka flatbrød og lefse frå Veitastrondi Trafokjøt DA: fenalår og pølse frå slakteriet i Vik Njøsagarden Kvaole: Geiteskinn, Kasjmirgarn, Spekepølse av geit Erling Røysum As: klede og sko for sport og fritid SKALD forlag: bøker Coop Byggmix, Hermansverk: diverse byggartiklar Nærøy design: selbuvottar, handlaga smykke div gåveartiklar Lake Industrie Sogn: panner og kasserollar til matlaging Thaimat: vårrullar og grillspyd Desse møter du på stand under Fruktbare dagar: Sogn og Fjordane Bondelag: steikjer lappar og slår av ein prat Leikanger jakt og fiskelag: gratis smaksprøvar av tilbreda vilt og fisk HLF Luster, Sogndal og Leikanger: gratis høyrselstest Sparebanken Sogn og Fjordane: vi feirar 150 år! 11

12 Trekking av billotteri Leikanger skyttarlag. Kl 14 Spennande lotteritrekking under Fruktbare dagar! Kven vinn bilen som Leikanger skyttarlag har seld lodd på i lang tid? Lensmann Norvald Ylvesåker deltek under trekninga som garantist for at alt går rett føre seg. Det hadde vore veldig moro om vinnaren var tilstades og fekk overlevert bilen på lørdagen. Motevisning på torgplassen Borggarden kl Erling Røysum AS og Plommefin tek opp att tradisjonen med motevisning. Årets motevisning vil verta ute på torgplassen dersom veret tillet. Butikkane bugnar no av haustog vinternyheiter. Møt opp og sjå modellane våre presentere desse på den raude løparen! Erling Røysum AS viser sesongens nyheiter innan ull og dunklede, samt siste mote innan fritid og trening. I tillegg til salsbod i Borggarden lagar vi til eit kjempesal på sko og klede i butikken på laurdag. Kom innom for ein fruktbar handel til gode prisar! Plommefin har fått inn mykje fint til både kvardag og fest. Modellane vert pynta for å vise deg siste mote. Det vert salsstativ i butikken med mange gode tilbod. Håpar vi ser deg der! Fruktbart i Leikanger. Kl Undringstime for 4-åringar med foreldre i Leikanger kyrkje. Kl 16 Trusopplærarar Monica Ugulsvik (t.v.) er nytilsett i kyrkja og har busett seg i Leikanger. Dei andre på bildet er: Kyrkjetenar Sandra Pearce, sokneprest Egon Askvik og organist Diccon Pearce Vi ønskjer å samle alle gravide og dei som har fått barn sidan Fruktbare Dagar i fjor til eit gruppebilde i samband med Fruktbare dagar. Dette blir eit godt symbol på kor fruktbart det er i Leikanger, og målet må vere at det er blitt endå fleire neste år? Distriktet si dyktige og sprudlande jordmor Jean Rockwell har eit godt grep om svangerskapsomsorga. Dei vordande mødrer og barselskvinner kjenner seg trygge etter gode samtalar og besøk hjå henne. Jean tek i mot nye Leikanger-borgarar, og likar at det er fruktbart i bygda vår. Vi oppmodar alle med magar og små ungar under 1 år å stille opp og bli med på bilde i trappa på Borggarden. Kurs i Sogna-øl. Kl 16 i bryggjarhuset til Nils Henjum i Berlebakken Mini-kurs i ølbrygging på om lag 2 timar. Innføring i utstyr og metode. Vi rekk ikkje å lage øl, for det tek heile dagen. Men kjenner vi han Nils rett, vert orienteringa med humor og gode historier. Det er fyr på grua, og Nils serverer smaksprøvar under orienteringa. Pris kr 100,-. Påmelding til innan 2. okt. Intimkonsert med Liv Kreken på Herman Café og Delikatesse. Kl 19 Liv Kreken er oppvaksen i Jostedalen i Sogn, men har budd på austlandet sidan Ho er visesongar, tekstforfattar og komponist. Hennar første CD Søt & Snill kom ut i oktober Albumet fekk svært gode tilbakemeldingar i heile Norden. 12 Foto: Mona Ødegård

13 Program søndag Klar ferdig HOPP! Søndag avsluttar vi Fruktbare dagar med ei utfordring. Då startar vinterbadinga eller sluttar sommarbadinga alt etter korleis du ser på det. Oppmøte er på kaien nede ved Sognefjord hotell. I fjorden ligg det epler og flyt. Nokre har tannpirkar, og får du tak i dei, vinn du premie! Etter badinga inviterar Jack på varm kakao, kaffi og kaker på Sognefjord hotell. Her får du høyre historia om Skilpadde Challenge og kvifor skilpadder har ein spesiell betydning for Sognefjord hotell. Her blir det også kviss for store og små. Denne søndagsaktiviteten er for alle aldre. Håpar å sjå deg med badekle kl ! Besøk Amtskontoret i Fylkesmannsgarden Amtskontoret som står i Fylkesmannsgarden blei restaurert i samband med fylket sitt 250 års jubileum i fjor. Dette er den første kontorbygningen på Leikanger, og var kontor for amtmannen/ fylkesmannen frå 1862 til No er bygget blitt eit lite museum som viser kontorhistorie med konto- rutstyr frå den tida og heilt fram til då dei første datamaskinane kom. Denne dagen er det ope hus i Amtskontoret for dei som har lyst å sjå og høyre meir om bygget. Guide er Per Holen Elles er bygget innreia og kan brukast til møterom. Og denne søndagen får du høyre foredrag av Olav Sørum her i amtskontoret. Han er forfatter av boka «Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i frukt- og bærhagen» og vil basere foredraget sitt på ca 30 min på den. Velkomen til Amtskontoret søndag 5. oktober kl 13. Servering av eplekake og kaffi! Reiselivslaget inn i Opplev Leikanger Frå hausten 2014 er det lokale reiselivslaget er ein del av Opplev Leikanger. Jan Erik Lie ved Leikanger Fjord Hotel trur det vil vera med å styrke både reiselivet og arrangementa vi har i bygda. Det første reiselivsgruppa vil vera med å bidra til, er å få oppgradert skilta som vart laga i samband med fruktstien på 1990-talet og som står rundt om i bygda. Det til beste både for tilreisande og fastbuande. Frå før er det ei handelsgruppe og ei kulturgruppe i Opplev Leikanger Leikanger i panorama innunder «Kyrafossen» - flott både for fastbuande og tilreisande, seier hotelldirektør Jan Erik Lie 13

14 Frå vest til aust i fjellkommunen Leikanger Eit herleg panorama frå fjella like over Hella ferjekai Av Roar Werner Vangsnes Syril Trim har i 2014 lagt ut i alt 20 postar av ulik vanskegrad i Leikangerfjella. Ein sommar og haust med mykje fint turver, har sendt mange systrendingar i fjells. To mindre kjende besøkspunkt som fleire bør ta turen til er Vassvarden i vest og Bergsete i aust. Turen til vassvarden startar på Hella. Ein flott tur oppover forbi garden Ruud og gjennom gamalt kulturlandskap nesten heilt opp til stølane ved skoggrensar. Her finn de Norges finaste panorama på 1000 meters høgde. I aust finn vi den nedlagte fjellstølen Bergsete, som kanskje aldri kom skikkeleg i drift! Det er fleire vegar opp, t.d. frå Fadnastølen og opp til Havravatnet før de tek turen opp Moldbakken. Her får du ei kjensle av litt villmark i fjellheimen mellom Leikanger og Sogndal. Det er endå litt tid før postane blir henta ned, og i 2015 er Syril Trim klare for ein ny sesong. Ein liten pause ved Havravatnet før stigning opp Moldbakken mot Bergsete og Mjellhaugane på toppen. Ungdomen skal glede seg til Fruktbare dagar Dette er ambisjonane til programkomiteen! Når det er Fruktbare dagar skal ungdomen i Leikanger tenke «Jippi - då er der alltid kjekke aktivitetar som vi kan vere med på!» I år har vi samarbeida med Leikanger kommune og ungdomsrådet. Det er ungdomane sjølv som har bestemt at dei vil ha utekino i teltet på Borg- 14 garden. Dette er igjen eit samarbeid med Filmklubben i Leikanger, så her er mange gode aktørar med på laget! Hanna Vangsnes som er leiar i ungdomsrådet synest det er kjekt at ungdomane sjølv er med å utformar sine aktivitetar. No er det godt innarbeida i ungdomsrådet at vi planlegg eit arrangement i samband med Frukt- bare dagar, seier ho. Vi håpar mange vil bli med å lage god kinostemning i teltet på laurdagen. Ta gjerne med eit teppe som du kan dele med ein god venn, smilar ho. Arrangementet er laurdag kl 20 for ungdom frå 8.klasse og oppover. Gratis inngang! Det blir sal av pizza, brus, popkorn og kinosnop.

15 Takk til våre sponsorer graving transport betongarbeid org.nr

16 5 i frukthagen Kvifor er det kjekt å bu i Leikanger? Sara Felde Liljedal bur på Leite - ungdomsskuleelev Det er så mange kjekke folk her i bygda. Eg har mange gode vener. Det er mykje å velje i å vera med på i fritida, og eg prøver å vera med på det meste. Vi har ein flott skule og eg skal flytta heimatt når eg blir vaksen Olav Henjum bur på Henja - går på vidaregåande På Leikanger skjer det mykje med tanke på kor lita bygda er. Har vakse opp midt i frukthagen på Henja heilt fantastisk. Eg har mange vener, er med på fotball, spelt i band og er med i mannskoret der eg både syng og spelar revy. Kjeringi Open, palmerevyen og Fruktbare dagar er viktig, men drøymer om ein stor musikkfestival. Vi ønskjer deg velkomen til Fruktbare dagar 2014! Under Fruktbare dagar finn du ein stor kasse med eple midt på Borggarden. Vær så god å forsyn deg! Ei stor helsing frå Sognefrukt. Henning Rivedal bur på Røysafeltet - ein optimistisk pensjonist Då eg melde meg inn i Leikanger Mannskor for 25 år sidan fekk eg samstundes lykelen til eit godt liv på Systrond, fylkesbygda som er i finaleheatet på alle velferdstevlingar og som viser at det er sant som det står i songen: Kvifor vere stor når du er lukkeleg som liten. Shewit Demai bur i Lundene - kjem frå Eritrea - budd i Leikanger i 5 år. I Leikanger er det kjekke folk som smiler masse. Eg fekk norske venner som har hjelpt meg mykje. Dette har gjort at eg også trivast godt. Elles har Leikanger fin natur og lite stress. Eg har jobb hjå Fylkesmannen og likar meg godt der. Eg har fire jenter, og her i Leikanger er det trygt og godt for dei å vekse opp. Halvard Gjerde tilflyttar og budd i Leikanger i 2 år - jobbar i Vegvesenet Det eg likar med Leikanger er: 1) flotte fjell å klatre og fantastiske fjordar å seile 2) gode arbeidsplasser og spenstige oppgåver å ta tak i 3) gutar på to og fem som diggar barnehagen, og dagen når høgdepunktet med eit nyplukka eple frå hagen med utsikt over bygd, fjord og fjell. Vil du bli medlem? Skal vi utvikle bygda vidare treng vi fleire frå både næringslivet, organisasjonslivet og privatpersonar. Difor håpar vi at de støttar Opplev Leikanger ved å bli medlem. Send e-post til Betal medlemskontingent til Opplev Leikanger på konto nr Medlemsskapskontingent for 2014 Bedrifter: 1-2 tilsette/årsverk kr. 500,- 3-6 tilsette/årsverk kr. 1000,- 7 tilsette/årsverk kr. 1500,- Lag og organisasjonar kr. 400,- Privatpersonar kr. 250,- 16

Leikanger. Sognaquiz s. 24. Innvandrar for Vårherre s. 18. Gøymde skattar ved fjorden s. 5

Leikanger. Sognaquiz s. 24. Innvandrar for Vårherre s. 18. Gøymde skattar ved fjorden s. 5 Mykje leik & lite anger 2010 Utgitt av Næringshage Foto (frå venstre): mannskor, Colin Tattersall, orraine Thompson, Ole Kristian Åset Ingen stad har alt, men tru kor høgt ville ha kome på ein skala frå

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 1 2013 Steinhoggar i Leksaren Side 2-3 Vennelaget for Lensmannsgarden Side 6-7 Varhaug Sykkelklubb Side 11 Karen Roed Side 12 Hå Skulesjakk side 28 Arnstein Skretting

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april

Atle Ingar Vold lærar og revyartist. Pris 248,- Bestilling på e-post: post@nashornet.no I bokhandelen frå 27. april nashornet 2011 I rampelyset Løland-stipend til Bjørn Ingvaldsen Lagar kortfilm Fann kjærasten til Løland Kvitebjørnen, ei annleis utstilling Må satse på Lølandsenteret nashornet 2011 Gjer Diktarvegen brei!

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 21 JANUAR 2010 NR 3 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kjempekontrakt til North Cape Minerals FOTO: Sindre Sandnes Dei smiler med god grunn, salsansvarleg

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7 g Onsdag torsdag Fredag Laurdag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d Mandag Tirsdag Onsdag

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint

Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint 14. 16. august 2015 Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint Barneaktivitetar Kunstutstilling Hengekøyesøndag generalsponsor...der hjartet er Hald kontakt heimplassen gjennom

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS! 5. november 2008. Opplag 20.000

Det beste i livet er GRATIS! 5. november 2008. Opplag 20.000 www.regionavisa.no Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner du i Ulsteinvik, Saunesmarka, Fosnavåg Brygge, Tlf. 70 01 88 00

Detaljer

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard.

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard. 14. 16. august 2009 Jorunn Torsheim Ansiktsmaling «Svanhild» 1 Spik Adel Open gard EM handbak generalsponsor: Hovudsponsorar: 2 GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord

Detaljer

Leverte farty 1.halvår 2011 Januar

Leverte farty 1.halvår 2011 Januar Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Leverte farty 1.halvår 2011 Januar Bnr 334/336 VS 491 CD, til Siem Offshore Sommar 2011 Siem Opal Mars Bnr 348 VS 485, til O.H. Meling Siddis Mariner

Detaljer

Dei tiande Eikefjorddagane!

Dei tiande Eikefjorddagane! 17. 19. august 2012 Dei tiande Eikefjorddagane! «Jippi! Eg skal på Eikefjorddagane for 10. året på rad!» www.eikefjorden.no Foto: Odd Asle Endestad ole jonny eikefjord «Veltepetter» «Gråtass» Jo nesbø

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 Postens Billettservice www.billettservice.no Sjå: www.vanylvsfestivalen.no SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 1 TORSDAG 1 JULI 2010 NR 25 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Enkel å bygge Denne brua skulle vere ei grei

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer