Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl på Skei Hotell på Skei.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl. 13.00 på Skei Hotell på Skei."

Transkript

1 ÅRSMELDING SOGN OG FJORDANE RYTTARKRINS 2014

2 INNHALDSLISTE : INNKALLING LEIAREN HAR ORDET ÅRET 2014 PRESTASJONSPRIS 2014/ KLUBBPRIS RESULTATREKNESKAP 2014 BALANSE TIL REKNESKAP 2014 NOTAR TIL REKNESKAP REVISORMELDING 2014 BUDSJETTFORSLAG 2015 VAL, oversikt over folk på val INNKOMNE SAKER

3 Innkalling til årsmøte for 2014 i Sogn og Fjordane Ryttarkrins 1. Mars kl på Skei Hotell på Skei. Innkallinga gjeld alle klubbar tilslutta NRYF gjennom Sogn og Fjordane Ryttarkrins. Representantane må ha skriftleg fullmakt signert av klubbleiar. Representasjon: Klubb inntil 50 medlemmar 1 stk Klubb medlemmar 2 stk Over 100 medlemmar 3 stk Saksliste: Godkjenning av frammøtte representantar Godkjenning av innkallinga Godkjenning av sakslista Val av møteleiar Val av skrivar Val av 2 stk til å skrive under årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val Innkomne saker Frist for innmelding av saker til årsmøtet er satt til 22. Februar Desse skal sendast på e-post til Alle klubbane skal ha hatt sitt årsmøte før krinsen sitt. Me ber alle utsendingane til årsmøtet om å ta med årsmelding og rekneskap for sin klubb. Det vil bli enkel servering, og det er difor ynskjeleg med påmelding (namn og klubb) innan 23. Februar til Med venleg helsing Styret i Sogn og Fjordane Ryttarkrins

4 LEIAREN HAR ORDET : Då var atter eit innholdsrikt 2014 hesteår over, og me byrjar på blanke ark med 2015 og det som det bringer med seg. Heile styret valgte og fortsetta, og det var flott! Er byrja å bli godt innarbeidde og har, etter det me sjølve meinar, fått rydda opp i litt, og fått til litt nytt. Alt er vel ikkje like populært, og noko har falt i smak. Men for å bli enno betre i styrearbeidet vårt treng me tilbakemeldingar på kva som er bra og ikkje. Vi leiter etter ny sponsor for 2015 Me er avhengig av sponsorar for at cupen skal vera gratis, får me ikkje til dette må det bli innført betaling for den igjen. Eventuelt att dekken ikkje blir delt ut. So har de tips til kven me kan spørja må de berre gje ein lyd. Statuttar og cup må på nytt justerast litt, og me får håpa at etter denne justeringa kjem me dit me ynskjer å vera ei stund. Når det gjeld det, so anbefalar eg på det sterkaste at ALLE leser KR og dei forskjellige statuttane og set seg ordentleg inn i dei.

5 Stemneåret 2014 var oppsett med 22 stemner. 5 køyrestemne, 2 avlyst 5 sprangstemne, 3 avlyst 12 dressur, 1 avlyst Her er det ein oppgang i antall stemner frå 2013 Fredeles dessverre litt avlysing, men det blir me vel kanskje aldri kvitt, gjerne det er det vi skal jobba for at det ikkje blir? Som det har vore nemnt før, har du ein ledig plass i hengaren, tilby deg å ta med ein hest! KM i dressur og køyring gjekk, dessverre avlysning i sprang. Her kjem nok ein gong økonomi inn. Me har store utfordringar der, men har teke nokre grep for Det blei utanne 1 ny steward i 2014 og 2 SDA frå kretsen. og cup i sprang skal få telja på utvida klubb og,men me oppfordrar sjølvsagt til å arrangera D-stevne. Dette er og for kvalifiseringsdelen, det får du fremdeles ikkje på utvida klubb.

6 I dei forskjellige meisterskap som har vore avholdt har me fått følgjande resultat: Fjordhest NM: Greinmester Dressur 1 og 2 plass Greinmester Sprang 2 og 3 plass Greinmester Køyring 2 plass Lag 1 og 2 plass Senior 2 og 3 plass KM KØYRING KM MB DMP ponni/hest 2014; 1.plass Anette Heggestad/Phi's Bolero(Sogn) 2.plass Trine L.Paulsen/Finslands Norgrima(Fkrk) 3.plass Jeanett Skophamar/Mayasokken(Sogn) KM DRESSUR ; KM ponni 2014; 1.plass; Grete Elise Sefland/Zafira/Eid 2.plass; Tiril S.B Bjørnseth/Jestis Antario Hit/Flora 3.plass; Mathilde E.R Dale/ Lyheims Lindy/Tefre

7 J/UR Km 2014; 1.plass ; Ingvild Natvik/Lunner Grom / Lærdal 2.plass ; Kristine Solhaug/ Dragar/ Tefre 3.plass ; Trine L. Paulsen/ Fannemels Argon/ Førde KM senior 2014; 1.plass; Liv Jorunn Nyhagen/ Pokemann/Eid 2.plass; Annifrid Ueland / Sæles Loke/Eid 3.plass; Rikke K.Mowinkel/ Absolut Særmark/ Sogndal KM-Lag 1.Plass Tefre -Mathilde Elisabeth Reksten Dale -Lucinda Bjørnset Reksten -Kristine Solhaug 2.Plass Eid 2 -Benedicte Tonning Seim -Thea Jacobsen -Camilla Kjøsnes... 3.Plass Eid 1 -Liv Jorunn Nyhagen -Annifrid Ueland -Silje Nesbakk GRATULERER TIL ALLE SAMAN!!

8 Me i styret har våre rundt å delt ut premiar på KM og cupavslutning, og synest sjølv dette er kjekt, håpar og utøvarane synest det og. Dette kjem me til og fortsetta med. Terminlistemøte 2014, var det like lite oppmøte som for 2013, men me vil fortsetta med det. Dei som ikkje møter vil heller ikkje få gjennomslag for oppsette stemner om det kolliderar med andre stemner. Har heller ikkje fått noko tilbakemelding på forandringar i fob. Med terminlistemøte, so då fortset me som før.. Krinsen var med på utviklingsforum i NRYF i oktober Dette såg vi var svært nyttig og er noko vi bør prøve å få til å være med på kvart år. Styret har avholdt 5 styremøter i arbeidsåret 2014: I april, juni, september, oktober og februar. Det eine som telefonmøte, resten fysiske møter. Dei fleste samtidig som det har vore anna aktivitet (stemner) rundt om i fylket.

9 notar Resultatrekneskap Inntekter 1 Medlemskontigent Purregebyr Norges Idrettsforbund / offentlig tilskot NRYF avgift Leige av kjegler VO tilskot Sponsormidler Sum inntekter Kostnader Premier / rosetter Refusjon teknisk personell Møtekostnad Bilgodgjørelse til styremøter Reisestøtte/lisensstøtte Prestasjonspris/klubbpris Data / edb kostnad Porto/kontorrekvi Bankgebyr / andre driftskostnader Kursutgifter 0 0 Brønnøysund reg Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Sum finansposter Årsresultat

10 notar Balanse EIGENDELAR Omløpsmidler 7 Beholdningsendring Fordringar Bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Eigenkapital 1/ Årets resultat Eigenkapital 31/ Kortsiktig gjeld 9 Leverandørgjeld Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Skei Linda Natvik Leiar Ole Jørn Eldegard Nestleiar Atle Henden Lucinda Bjørnset Reksten Harald Løtuft Sekretær Kasserar Styremedlem

11 Notar til rekneskap 2014 Note 1 Medlemskontigent 12 klubbar a kr 3000,- Note 2 Norges Idrettsforbund og momskompensasjon Spesifisert som Støtte rytterkretser NRYF 6 000,- Særkrinstilkot (SFIK) kr ,- og 4461,36 Momskompensasjon for 2013 på kr 5 148,- Totalt tilskot kr ,36 Note 3 Sponsor Magne Hafstadcup 2014 sponsa av Magne Hafstad As kr ,- Note 4 Refusjon teknisk personell Det var ikkje helde noko kurs i krinsen sin regi. Krinsen fekk inn 2 søknader for refusjon av utgifter i forbindelse med utdanning av teknisk personell. Søknadane vart innvilga med heile beløpet på kr til Tefre Ryttarklubb for utdanning av Steward. Og til Flora hestesportklubb for utdanning av 2 SDA kr ,-. Note 5 Møtekostnader Årsmøte Sogndal Hotel, møtelokaler terminlistemøte, mat til terminlistemøte samt styremøte i forkant av terminlistemøte. Note 6 Reisestøtte Reisestøtte er utbetalt til 31 søkjarar. 21 av desse fekk også utbetalt lisensstøtte. Note 7 Beholdning Kr 987 premiedekken, kr 1539 rosettar, kr 1200 medaljar. Note 8 Fordringer Fakturaer sendt ut i 2015 for 2014 til 11 klubber, 3 klubber for kjegleleige samt Magne Hafstad As for sponsing Note 9 Leverandørgjeld Skyldig Rica Sunnfjord Hotell styremøte, Brodering dekken 2014 og leige møtelokaler Mo til termnlistemøte.

12 REVISJONSMELDING FOR SOGN OG FJORDANE RYTTARKRINS FOR 2014 Vi har revidert årsrekneskapen for Sogn og Fjordane Ryttarkrins for Bokføringa er kontrollert mot vedlegg og kontoutskrift frå bank. Årsrekneskapen er etter vår meining ført og oppgjort på ein tilfredstillande måte. Sum inntekter viser Kr ,36 Sum kostnader viser Kr ,43 Drifta for 2014 gav såleis eit underskot på kr ,07. Årets underskot dekkes av eigenkapitalen, som etter resultatdisponering pr er på kr ,57 Den framlagte resultatrekneskapen og balansen kan etter vår meining fastsettast som Sogn og Fjordane Ryttarkrins sin årsrekneskap for Florø, Georg Tornvik revisor Marit Tornvik revisor

13 Forslag til budsjett 2015 Resultatrekneskap Budsjett 2015 Resultat 2014 Budsjett 2014 merknad Inntekter Medlemskontigent utleige kjegler basert på antall KS Stemne 10'er /avgift Offentleg tilskot /NIF Renteinntekt Sponsorinntekt Sum inntekter Kostnader (Reisestøtte/)Lisensstøtte Reisestøtte tas vekk Refusjon utdanning av teknisk pers Prestasjonspris /50 delt klubb / 5000 utøvar Rosett og premier Møtekostnader Bilgodtgjerdselde styremedlem Andre Kostnader Datakostnad Bankgebyr Sum kostnader Driftsresultat

14 VAL 2015 ; STYRET PR. DD. : Leiar ; Linda Natvik på val N.Leiar ; Ole Jørn Eldegard ikkje på val Kasserar ; Lucinda B.Reksten på val Sekretær ; Atle Henden ikkje på val Styremedlem ; Harald Løtuft på val Varamedlemmar : 1. Robert Bjørnset 2. Trine Lillestøl Paulsen 3. Liv Johanne Gram Revisor : Georg Tornvik Marit Tornvik Vara : Toril Øvrebø og Ann Lorraine Engebø Valnemnd : Kristine Midtun Rikke Filset Hilde Mørkrid

15 TERMINLISTE 2015 Månad Dato Klubb/stad Type Stemne Merknader Januar januar FLORA UK-Sprang Februar TEFRE UK-Sprang Mars April Mai Juni 1.3. SKEI Årsmøte Ryttarkrinsen EID D-Dressur FLORA UK-Sprang FLORA D-Køyring (DP) 4.4. TEFRE UK-Sprang EID UK-Sprang EID Knøttecup FØRDE D-Dressur VIK D-Køyring FLORA D/L-Dressur VM Dressur LÆRDAL D-Køyring (DP) GLOPPEN D-Dressur GLOPPEN D-Sprang KM Sprang EID D-Køyring FØRDE D-Sprang TANGEN D/L-Dressur FØRDE D-Køyring KM Køyring SOGNDAL D-Dressur Juli STAVSPLASSEN NM Fjordhest August September LÆRDAL D-Dressur SOGNDAL UK-Sprang SOGNDAL D-Køyring Cup avslutning FLORA D-Dressur KM Dressur GLOPPEN UK-Sprang Cup avslutning Oktober TANGEN D-Dressur Cup avslutning

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2012 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 1. mai 2013,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00 ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00 SAKLISTE SAK 1 OPNING AV MØTET 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 15.mars 2015 1 INNHALD Side Dagsplan 2 Sakliste 3 Sak 1 Opning 3 Sak 2 Opprop av utsendingar 3 Sak 3 Val av møteleiar, referentar, pressekomite,

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 8.februar 2012 Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakene vert det mat og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte Eikefjord Grendalag søndag 7. april 2013 kl.18.00

Årsmelding 2012. Årsmøte Eikefjord Grendalag søndag 7. april 2013 kl.18.00 Årsmelding 2012 Årsmøte Eikefjord Grendalag søndag 7. april 2013 kl.18.00 1 e i k e fj o r d g r e n da l ag å r s mel d ing 2010 Årsmelding Eikefjord Grendalag 2012 Eikefjord Grendalag har hatt 13 styremøte

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00.

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret ÅRSMELDING

Detaljer