Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg"

Transkript

1 Naturvernforbundet Hordaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen Leikanger Bergen Fylkesmannen må si nei til bygging av nytt IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg 1. Sammendrag og konklusjoner Naturvernforbundet vil med dette be om at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sier nei til søknad om byggetillatelse for nytt varehus for IKEA i det verdifulle kulturlandskapet på Nyborg nedenfor gamle Åsane Kirke, da utbyggingen er i strid med Fylkesdelplanen for Senterstruktur og Lokalisering av Handel i Hordaland og i strid med kjøpesenterforskriften. Kommunen og Fylkeskommunen hevder at byggetillatelse kan gies da IKEA etter deres mening kan sies å komme inn under unntaket i Fylkesdelplanen som åpner for at plasskrevende handel kan lokaliseres utenom eksisterende sentre. Naturvernforbundet er uenig i dette og mener at unntaket ikke kan gjelde for IKEA da IKEAs vareutvalg ikke er begrenset til plasskrevende varer. IKEA selger et bredt utvalg av detaljvarer innen en rekke varegrupper og er dermed å anse som et stort detaljhandelstilbod etter Fylkesdelplanen. Naturvernforbundet er videre av det syn at det følger direkte av kjøpesenterforskriften at IKEA må anses som et kjøpesenter uansett hvordan man måtte fortolke unntaket for plasskrevende varer i Fylkesdelplanen. Dette fordi Fylkesdelplanen ikke har en egen definisjon av kjøpesenter. I slike situasjoner sier forskriften (Jf. Utfyllende kommentarer til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre, Til 3) at man må legge forskriftens definisjon av kjøpesenter til grunn hvor det framgår eksplisitt at varehus som selger flere varegrupper (slik som IKEA klart gjør) er å anse som kjøpesenter. Våtmarks- og beiteområdet nedenfor gamle Åsane Kirke er et unikt kulturlandskap av stor verdi for naturmangfold, lokalhistorie og friluftsliv. Området utgjør en av de siste restene av det opprinnelige myrlandskapet i Åsane og rommer bl.a. en levende ørretelv og er en viktig del av leveområdet for en av de største gjenværende bestandene av rødlistet vipefugl i Bergensområdet. Området er også svært viktig både som ramme for og som en integrert del av det gamle gårdslandskapet på Saurås og Antveit samt for Trondhjemske Postvei og Dalavegen som er mye benyttet av turgåere. Etablering av et IKEA varehus på nærmere 40,000 kvm. med mer enn1200 parkeringsplasser vil fullstendig endre områdets karakter. Det relativt uberørte våtmarksområdet vil bli gravd opp, fylt med stein og lagt under asfalt og betong med et kunstig anlagt parkanlegg rundt. Postadresse: Postboks 1201, 5811 BERGEN Besøksadresse: Jakobsfjorden 3 etg., Bryggen Tlf: Faks: Bank: e-post:

2 Utbyggingen vil føre til økt byspredning, trafikkøkning og økte klimagassutslipp og medføre at en av de siste grønne lungene i sentrale Åsane vil gå tapt. Utbyggingen er klart i strid med kjøpesenterforskriftens paragraf 1 hvis mål er å hindre byspredning og å oppnå en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling og begrensning av klimagassutslippene. Av særlig relevans er det også at det i de Utfyllende kommentarer til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre (Til 1 Formål), står at bestemmelsen skal bidra til effektiv arealbruk, slik at inngrep i landbruks-, natur- og friluftsområdene blir redusert, og nasjonale målsettinger om jordvern og bevaring av det biologiske mangfoldet blir fulgt opp. Området som IKEA søker utbygd har alle de kvaliteter som kjøpesenterforskriften her beskriver og er dermed typisk et slikt område som kjøpesenterforskriften har til hensikt å beskytte. Naturvernforbundet mener derfor at Fylkesmannen må si nei til å gi IKEA byggetillatelse slik at dette unike natur- og kulturlandskapet kan bevares for fremtiden. Naturvernforbundet mener videre at IKEAs krav om at det forhold at de har lagt ned mye tid og kostnader i planlegging av utbyggingen må tillegges betydelig vekt, også må avvises. IKEA har fulgt en kontroversiell og dermed risikabel linje ved å velge et verdifullt kulturlandskap med sterke verneinteresser som sitt foretrukne utbyggingsområde istedenfor å ta imot kommunens tilbud om en rekke alternative lokaliteter. De må selv ta ansvaret for sitt valg av utbyggingsstrategi og for de kostnader og den tidsbruk som denne har medført. Det er ikke tvil om at det i hele prosessen har vært, og fortsatt er, et stort press fra en rekke lokalpolitikere som setter IKEAs ønsker om tilgang på dette unike grøntområdet ved motorveien foran hensynet til en bærekraftig tettstedsutvikling. Kjøpesenter-forskriften ble imidlertid innført bl.a. for å stoppe denne type utbygginger hvor lokale politikere lar seg presse til å sette miljømessige hensyn tilside for å tekkes tunge utbyggingsinteresser. Naturvernforbundet mener derfor at Fylksmannen må si nei til samtykke iht. kjøpesenterforskriften. 2. Innledning og Bakgrunn I saksdokumenter fra IKEA/ABO arkitekter og Bergen Kommune gies det inntrykk av at etablering av et nytt IKEA varehus i våtmarksområdet på Nyborg er et prosjekt som fremmer bærekraftig utvikling og som har vært ansvarlig behandlet i alle instanser i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer og hvor det er tatt hensyn til miljø, kulturlandskap og friluftslivsinteresser. Ingenting kunne vært lengre fra de faktiske forhold. Prosessen rundt IKEAs søknad om å få sette opp et stort, nytt varehus i området går flere år tilbake i tid. Den startet ved at selskapet Nyborg Utvikling inngikk en avtale med lokale bønder om opsjon på fremtidig kjøp av våtmarks- og jordbruksarealer på nordsiden av motorveien. Området var klassifisert som LNF-sone og i utgangspunktet av lav kommersiell verdi pga. utbyggingsforbudet i slike områder. For å øke pengeverdien på opsjonene, prøvde investorene å få næringslivet interessert i området med sikte på å sette i gang en politisk prosess for å få arealene omregulert og frigjort til næringsvirksomhet. Nyborg Utvikling kontaktet IKEA som var på utkikk etter et område for å sette opp et stort, nytt varehus i Åsane da det eksisterende bygget ved Åsane Senter begynte å bli for lite. Myrområdet langs Dalavegen lå perfekt til langs motorvei og med store,

3 flate og ubebygde grøntarealer hvor IKEA så muligheten for å bygge ut et storskala varehus uten å være begrenset av eksisterende bygg og naboer. Området som IKEA ønsker å bygge ut ligger nord for motorveien som deler Åsane i to, ca. 1 kilometer fra bydelssenteret Åsane Senter. Det dreier seg om et betydelig landområde på over 100 mål som er en av de siste gjenværende, relativt intakte delene av det unike myrlandskapet som det sentrale Åsane opprinnelig besto av. Området består av myrområder, en levende ørretelv, vassenger med yrende fugleliv samt kulturbeiter tilknyttet de gamle gårdene på Antveit og Saurås. Området er en del av et historisk kulturlandskap som strekker seg fra motorveien til Langavann. Når en krysser motorveien ved Gullgruven og kommer inn i Dalavegen, legger en raskt støyen fra trafikken og næringsvirksomhetet som preger store deler av sentrale Åsane, bak seg. Når en går til fots innover Dalavegen, har en på ene siden skog, våtmark og grønne beitemarker og på den andre siden det vakre høydedraget med gamle Åsane Kirke, gravlunder og Den trondhjemske postvei. En går langs gamle gårder på Saurås, Antveit og Mellingen hvor kulturminnene ligger på rekke og rad i form av gamle steinhus, gårdshus med steingavler, beitemarker ryddet i gamle tider, åpne bekkefar samt den Trondhjemske postvei. Foto: Naturvernforbundet Utsikt fra Dalavegen mot utbyggingsområdet Området er med Dalaelven og omliggende myr- og beitelandskap svært viktig for naturmangfoldet og inneholder bl.a. hekkeområder for rødlistet vipefugl. I sin rapport om biologisk mangfold i området sier Rådgivende Biologer bl.a. at det til sammen er registrert 64 fuglearter i området som er betydelig flere enn tidligere antatt. Om vipefuglen sier rapporten (s.30) at Sett under ett utgjør vipebestanden på markene innover langs Dalavegen en av de

4 største konsentrasjonene av arten i Bergen kommune. 1 For flere bilder fra området, se vedlagte artikkel fra Åsane Tidende. Verdien av dette unike, sammehengende kulturlandskapet i Åsane er vidt anerkjent. Bla. ble kulturlandskapet i Mellingen tildelt Hordaland Fylkes Kulturlandskapspris i år 2000, til dags dato det eneste landskapet i Bergen Kommune som har mottatt denne prisen. Fylkesmannen fremhevet da også kulturlandskapet og hensynet til grønne verdier i sin innsigelse til IKEAs planer hvor han sa at Dalaveien innover mot Mellingen fremstår i dag som et relativt skjermet område og gir turgåere raskt inntrykk av å legge det hektiske bylivet bak seg. I sin innstilling til fylkeslandbruksstyret gikk også Landbruksdirektøren imot utbyggingen, ved bl.a. å minne om at Mellingen fikk kulturlandskapsprisen i Han sa bl.a. at Området i Mellingen er mye brukt i rekreasjonssammenheng. Når det gjelder turopplevelser for innbyggerne i Åsane, og for byen sine innbyggere generelt, så starter turopplevelsen med postveien innover til Mellingen allerede ved Åsane kirke. Fylkeslandbruksstyret fulgte landbruksdirektørens innstilling og gikk imot utbyggingen 2. Lederen i landbruksstyret, Torill Nilsen (H) uttalte til NRK at Det er et veldig fint grøntområde, og vi synes at det er såpass unikt at en grense i ved veien vil være naturlig i forhold til næringsvirksomhet. 3 Kilde: Fylkesmannen i Hordaland Da den firefelts motorveien gjennom Åsane i sin tid ble etablert i randsonen av dette området, ble det fra myndighetenes side sagt at motorveien skulle utgjøre en absolutt grense mot dette unike kulturlandskapet som dermed skulle skjermes fra den omfattende næringsutviklingen og utbyggingen som foregikk på andre siden av motorveien (bl.a. fra Gullgruven og innover Liaflaten.). Hvis IKEA lykkes med sitt press for å få etablere seg på den grønne siden av motorveien, så vil denne skjøre balansen bli ødelagt. Etableringen av et IKEA varehus i området vil sprenge en massiv kile av utbygging inn i dette unike kulturlandskapet som vil utradere våtmarksområdet og fullstendig endre landskapets karakter. Dalaelven vil bli lagt om 1 Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane, Fagtema: Biologisk Mangfold, Fisk og ferskvannsbiologi, Rådgivende Biologer,

5 i nytt kunstig løp da den ligger i veien for IKEAs ønskede plassering av varehuset. Det er ikke lagt opp til avbøtende tiltak for å skjerme vipe og annen fugl som dermed vil miste viktige hekkeområder hvis området bygges ut. Utbyggingen vil føre til at sentrumsområdet i Åsane blir enda mer utflytende og føre til betydelig økt trafikk på en allerede svært belastet strekning. På grunn av sine unike kvaliteter var området i kommunens utkast til Kommunedelplan for Åsane foreslått som LNF/ Viktig kulturlandskap. Kommunen gikk derfor i dialog med IKEA for å finne andre løsninger. IKEA ble tilbudt en lang rekke andre områder som kommunen anså som bedre egnet for næringsutvikling men sa nei til alle. Det synes åpenbart at IKEA har satset på at de i kraft av sin størrelse og økonomiske tyngde skulle kunne klare å presse igjennom tillatelser fra offentlige instanser i strid med nasjonale, regionale og lokale retningslinjer. Vi viser herunder til bl.a. at IKEAs tidligere assisterende ekspansjonssjef, Jostein Hatlebrekke, uttalte til Bergens Tidende, at Vi har visst at det kan oppstå hindringer underveis, det har vi kalkulert med. 4 I en annen artikkel i Bergens Tidende i mai 2008 viser avisen bl.a. til at Bystyret sier ja til Ikeas planer med stemmene fra Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og Pensjonistpartiet. Flere partier snur etter at Ikea har truet med å flytte ut fra Bergen.. Videre sies det at Hatlebrekke forstår at det kan oppfattes slik at Ikea forsøker å bruke muskler for å tvinge gjennom viljen sin. 5 Etter først å ha sagt nei, endret også Fylkeslandsbruksstyret og Fylkesmannen til slutt standpunkt (etter sigende imot råd fra fagfolkene hos Fylkesmannen) og trakk tilbake innsigelsene sine, uten at det var gjort noen endringer av betydning i utbyggingsplanene. Bystyrets vedtak av reguleringsplanen ble påklaget av Naturvernforbundet og mer en 50 naboer, grunneiere og andre som ønsker å verne dette unike natur- og kulturlandskapet for framtiden. Fylkesmannen la i sin klagebehandling til grunn at kommunen hadde egenkompetanse til å bestemme saken siden ingen andre offentlig instanser hadde opprettholdt sine innsigelser i saken, og klagene ble dermed avvist. Naturvernforbundet viser til at klagene inneholder en rekke viktige punkter av relevans for vurdering av saken i forhold til kjøpesenterforskriften og oppfordrer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til å gå grundig igjennom klagene fra Naturvernforbundet og andre. Naturvernforbundet anbefaler også at Fylkesmannen gjennomfører en befaring i området for å skaffe seg et godt inntrykk av de landskapsmessige forholdene og den byspredning og miljøødeleggelse som en kjøpesenteretablering vil føre til. 3. Utbyggingen av nytt varehus for IKEA på Nyborg er i strid med både Fylkesdelplan for Senterstruktur og Kjøpesenterforskriften 1. Utbyggingen er i strid med Fylkesdelplanens mål om senterutvikling m.m. Som Naturvernforbundet har vist til i tidligere innspill, herunder i klagesak, så er utbyggingen av IKEA med tilhørende store, nye veikryss og rundkjøringer i strid med en rekke punkter i Fylkesdelplan for Senterstruktur og Lokalisering av Handel og Service, herunder følgende: 4 5

6 Side 16: Mål for Senterutvikling i Hordaland om at: Byar, tettstader og sentreområde skal ikkje spreie seg over for stort areal, men utbyggjast slik at transportbehovet kan avgrensast. Biltrafikken skal særleg avgrensast i sentrumsområda. Fylkesdelplanen sier også at: Nye kjøpesentre skal ikkje etablerast i kommunen, men kapasitetsutvidingar skal skje innanfor eksisterande lokalsentra, bydelssentra eller i Sentrum. (s.29) Å anlegge et IKEA nybygg i det hittil ubebygde myr-og kulturlandskapsområdet på Nyborg som ligger ca. 1 kilometer fra det eksisterende Åsane Senter vil klart bidra til en mer utflytende senterområde. Dette er klart i strid med Fylkesdelplanens målsetning om at senterområder ikke skal spres over for stort areal. IKEA-utbyggingen er også klart i strid med Fylkesdelplanens målsetning om begrensning av transportbehovet. Et nytt, bilbasert varehus som flytter IKEA bort fra det eksisterende senterområdet vil gi en vesentlig økning i trafikken i et allerede overbelastet trafikknett i sentrale Åsane. Fylkesdelplanen sier videre at: Publikums- og arbeidsplassintensiv service og handel bør som hovudregel lokaliserast innafor det sentrale handelsområdet i senter definert i kommuneplanen, med mindre særskilte forhold tilseier noko anna (s.33). IKEA med sitt store antall kunder, omfattende vareutvalg og travle kafevirksomhet må klart anses som Publikums- og arbeidsplassintensiv service og handel. Naturvernforbundet har da også gjentatte ganger foreslått at nybygget lokaliseres i tilknytning til Åsane Senter der IKEA ligger i dag. 2. Utbyggingen omfattes ikke av unntaket i Fylkesdelplanen for plasskrevjande handel Kommunen og Fylkeskommunen hevder på sin side at IKEA kan sies å komme inn under unntaket som Fylkesdelplanen gjør for plasskrevjande varer som i tillegg til varene som inngår i Miljøverndepartementets definisjon av plasskrevende varer også inkluderer butikkhandel med møblar, kvitevarer og brunevarer som ikkje kan innpassast i det sentrale handelsområdet i ein by eller tettstad. (s.33) Det synes tvilsomt at en i Fylkesdelplanen så for seg at et varehus med et bredt utvalg av varegrupper skulle kunne omfattes av dette unntaket. I Fylkesdelplanens omtale av hva som menes med plasskrevende varer på side 25 lister en opp biler, motorkjøetøy, trelast og byggevarer samt større møbel. Dette viser etter Naturvernforbundets mening at da man i Fylkesdelplanen åpnet for at forretninger som selger møbler kan lokaliseres utenfor eksisterende sentre, så var tanken at det var rene møbelbutikker som selger større møbel slik som sofaer, reoler, spisebord, senger m.m. som kunne omfattes av unntaket og ikke et varehus som i tillegg selger et bredt utvalg av varegrupper og detaljvarer av ymse slag slik som IKEA gjør.

7 IKEAs rikholdige vareutvalg omfatter bl.a. kjøkkenutstyr, lamper, leketøy, tepper, gardiner, sengetøy, planter og diverse husholdningsutstyr. Enhver kan ved selvsyn i IKEAs eksisterende varehus på Nyborg se at 1ste etasje i varehuset er dominert av denne type detaljvarer mens møbler (med unntak av en liten avdeling for baderomsskap, servanter etc.) er begrenset til 2ndre etasje hvor det også er lokalisert en betydelig kafevirksomhet. Kommunen og Fylkeskommunens påstand om at IKEA selger hovedsakelig møbler er derfor ikke riktig. Verken kommunen eller Fylkeskommunen underbygger denne påstanden med fakta og deres syn synes derfor å være basert på et løst inntrykk av hva IKEA selger mer enn en objektiv vurdering av hva en faktisk finner i IKEAs varehus. Naturvernforbundet vil i denne sammenheng også framheve at det framgår eksplisitt av kommentarene til forskriften at den skal tolkes strengt og at det ikke skal være rom for vesentlige avvik. Det er derfor ikke rom for den type romslige tolkninger av Fylkesdelplanen som kommunen og Fylkeskommunen legger opp til. Det står videre i Fylkesdelplanen at det kun er møbelbutikker som ikkje kan innpassast i det sentrale handelsområdet i ein by eller tettstad (s.33) som omfattes av unntaket. Naturvernforbundet vil her påpeke at det ikke på noen måte er sannsynliggjort at IKEA ikkje kan innpassast i tilknytning til Åsane Senter. Tvert imot så har IKEA uttalt til Bergens Tidende at de underveis i prosessen har forhandlet om arealer ved Åsane Senter men at forhandlingen brøt sammen pga. at IKEA ikke aksepterte tomteprisen. Rolf Tore Andersen, eiendomsinvestor, uttalte i den sammenheng til Bergens Tidende at Jeg kan bekrefte at vi ikke nådde i mål i forrige runde om pris. Dette henger først og fremst sammen med at jeg har tatt utgangspunkt i et senterområde med høy utnyttelse av tomten, mens IKEA har tatt utgangspunkt i prisene i mer perifere områder som ikke er planlagt for senterutbygging 6 Det perifere området som Andersen refererer til er våtmarksområdet ved Nyborg som IKEA kunne kjøpe billigere pga. det på det tidspunkt var klassifisert som LNF og ikke var tiltenkt næringsvirksomhet. Det at IKEA ikke ville betale markedspris for en tomt ved Åsane Senter pga. at de så muligheter for å få en billig tomt i en LNF-sone kan ikke på noen måte brukes som argument for at IKEA ikke skulle kunne innpasses i Åsane Senter. Vi viser også i den sammenheng til sitat fra Fylkesmannen s tidligere innsigelse i saken hvor det står at Fylkesmannen går mot å bygge ned nye grøntområder og viser til at Åsane har rikeleg med ubenyttet næringsareal. Fylkesdelplanen sier også at forretninger på meir enn 3000 kvm for møbler bør lokaliseres i industriområde med god tilknyting til hovudvegnettet. Å etablere et nybygg for IKEA i et viktig kulturlandskapsområde som da blir en del av et mer utflytende sentrumsområde, kan ikke sies å være hva man i Fylkesdelplanen må ha sett for seg som aktuelle industriområder. Det at kommunen underveis i prosessen har omregulert dette kulturlandskapet for å berede grunnen for en IKEA utbygging endrer ikke på at området ikke på noen måte kan anses som et industriområde. Det står også i Fylkesdelplanen at kommunen må ha utarbeidet retningslinjer for lokalisering av møbelbutikker etc. dersom unntaket skal komme til anvendelse. Naturvernforbundet kan ikke se at kommunen har utarbeidet slike. Mangel på retningslinjer er imidlertid ikke av videre relevans for saken da IKEA uansett ikke kommer inn under unntaket for plasskrevende handel siden IKEA må anses som kjøpesenter. 6

8 Et annet forhold som klart er i strid med Fylkesdeplanen og som videre understreker at IKEAs varehus er en kjøpesenteretablering er antall parkeringsplasser som planlegges. Miljøverndepartementets veileder (Planer og bestemmelser for kjøpesentre) setter 10 plasser / 1000 m2 BRA som anbefalt grense for handelsvirksomheter med plasskrevende varer. Fylkesdelplanen for Hordaland setter samme grense, jf. kap. 7 s.35, hvor det står om plasskrevjande handel at Det kan leggjest til rette for maksimalt1 parkeringsplass per 100 kvm handelsareal. For IKEAs nye varehus på ca. 40,000 kvm. skulle dette tilsi ca. 400 parkeringsplasser. I IKEAs planer legges det imidlertid opp til en betydelig høyere parkeringsdekning med ca plasser. Det store antallet parkeringsplasser understreker ytterligere at utbyggingsplanene dreier seg om et varehus/kjøpesenter med behov for mye større parkeringstetthet en den type virksomheter som var tenkt å falle inn under unntaket for plasskrevende handel. 4. Om forholdet mellom Fylkesdelplan og Kjøpesenterforskrift Etter Naturvernforbundets forståelse følger det uansett direkte av kjøpesenterforskriften at et nytt varehus for IKEA må regnes som et kjøpesenter. Dette fordi Fylkesdelplanen ikke har en egen definisjon av kjøpesenter 7 og det dermed er definisjonen i kjøpesenterforskriften som skal legges til grunn. Vi viser i den forbindelse til Kommentarene til forskriftens paragraf 3 hvor det står at Definisjon av kjøpesenter fremgår av retningslinjer i godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner. Der slik definisjon ikke er gitt, gjelder følgende: - Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Det er åpenbart at IKEA med sine mange varegrupper og detaljvarer er et varehus og ikke en ren møbelbutikk, og dermed er å anse som et kjøpesenter. IKEA kan derfor ikke komme inn under unntaket for plasskrevjande varer i Fylkesdelplanen. For kjøpesentre som søkes bygd i strid med kjøpesenterforskriften må Fylkesmannen vurdere om etableringen er forenlig med formålet i forskriftens paragraf 1. I sin opprinnelige innsigelsesbrev sa Fylkesmannen i Hordaland at Fylkesmannen fremmer innsigelse til kommunedelplanen for Åsane Sentrale Deler fordi en endring fra LNF til bygegområde for området mellom Dalaveien og motorveien fører til en unødvendig spredning av senterområdet i Åsane bydel og omfattende inngrep i viktig kulturlandskap med stor friluftsverdi. 7 På Fylkesdelplanen s side 8 står det at Planen vil så fremt ikkje samanhengen tilseier noko anna bruke omgrepet store detaljhandelstilbod i staden for kjøpesenter. Om store detaljhandelstilbod sier planen at begrepet omfatter også store einskildverksemder som ikkje i dagleg tale blir oppfatta som kjøpesenter Siden Fylkesplanen selv sier at begrepet store detaljhandelstilbod er et mer omfattende begrep enn kjøpesenter kan en ikke si at disse begrepene er de samme og Fylkesdelplanen inneholder dermed ikke en definisjon av kjøpesenter. Dermed må definisjonen i kjøpesenterforskriften legges til grunn, jf. forskriftens krav.

9 Naturvernforbundet er helt enig med Fylkesmannen i Hordaland i denne vurderingen som er like gyldig i dag som da den først ble framsatt og mener derfor at det ikke kan gies samtykke til etableringen på grunn av grunnleggende strid med formålet i kjøpesenterforskriftens paragraf 1. Vennlig hilsen Naturvernforbundet Hordaland Oddvar Skre Saksbehandler Espen Edvardsen Leder Naturvernforbundet Hordaland Vedlegg: Åsane Tidene Bilder av prosjektområdet.

2 3 JUNI 2009. Bergen kommune søknad om samtykke etter rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre nytt IKEA varehus i Åsane

2 3 JUNI 2009. Bergen kommune søknad om samtykke etter rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre nytt IKEA varehus i Åsane FYLKESMANNEN. ^iw I SOGN OG FJORDANE Saksbehandler: Arvid Me lingen linj n' Telefon: 57 65 51 30 E post: anne@fmsf.no Bergen komnnuné Pb. 7700 5020 Bergen ^vardato HORDALAND FYLKESKOMMiaJSi 2009 Deres

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

bodø Notat tilorientering KOMMUNE

bodø Notat tilorientering KOMMUNE bodø Notat tilorientering KOMMUNE Byplankontoret Dato 30.09.2013 Saksbehandler Knstin Stavnes Jordbru Telefon direkte. 75 55 53 58 Deres ref Løpenr 66431/2013 Saksnriver ref '...... 2013/5562 Arkukode.

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE TIL REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129 Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-61/10 Plank Arkitekter AS Langgata 59 4306 SANDNES Sandnes, 29.07.2010 Deres ref.: Vår ref : 201002776-5 Saksbehandler: Oddbjørn Fosså Arkivkode : O: : 67-268

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Oppsummering av funn i planarbeidet så langt Situasjonsbeskrivelse av handelsutvikling på Jæren

Oppsummering av funn i planarbeidet så langt Situasjonsbeskrivelse av handelsutvikling på Jæren Oppsummering av funn i planarbeidet så langt Situasjonsbeskrivelse av handelsutvikling på Jæren Jærplanens målsetning om å styrke sentra i planområdet blir ikke oppnådd. Forus Lura har hatt vesentlig sterkere

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

3 JUN201C. Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C 1 i Stavanger og Sola kommuner

3 JUN201C. Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C 1 i Stavanger og Sola kommuner v,ommuje DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger Deres ref Vår ref 200902614/0 Dato 3 JUN201C Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 050/16 Planutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 050/16 Planutvalet Førde kommune Arkiv: FE - 123 JournalpostID: 16/16554 Sakshandsamar: Ole John Østenstad Dato: 12.09.2016 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 050/16 Planutvalet 15.09.2016 Avgrensa rullering av Fylkesdelplan

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Oslo, 24.10.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-25511 Høringssvar fra Virke om ny statlig planbestemmelse

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 17.03.2010 Vår ref.: 2010/1413 Arkivnr: 421.4 Beboere i Tors veg

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune

Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune Merknader til hovedtrekk ved planen. Biologisk mangfold i kantsoner Det biologiske mangfoldet er spesielt stort i kantsoner mellom ulike typer

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Ekstramøte i MØTEINNKALLING Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Oversending av Regionalplan Jæren innvendingar til retningsliner for handelsetableringar

Oversending av Regionalplan Jæren innvendingar til retningsliner for handelsetableringar Dykkar ref.: Vår dato: 13.01.2014 Vår ref.: 2010/1576 Arkivnr.: 421.2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Lura bydelsutvalg 06.09.10 sak 19/10

Lura bydelsutvalg 06.09.10 sak 19/10 Lura bydelsutvalg 06.09.10 sak 19/10 Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen, Postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region vest, Askedalen

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Planforslag kommunedelplan Vestby Nord

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Planforslag kommunedelplan Vestby Nord Behandles i: Formannskapet KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD - MEGLING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Planforslag kommunedelplan Vestby Nord 16.02.2011 F forespørsel om megling 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Regional senterutvikling i Bergensområdet. Ingerid Solberg, Hordaland fylkeskommune

Regional senterutvikling i Bergensområdet. Ingerid Solberg, Hordaland fylkeskommune Regional senterutvikling i Bergensområdet Ingerid Solberg, Hordaland fylkeskommune Kort om Hordaland og utfordringer i Bergensområdet Regionsenter- og byutvikling Regionale planer om senterutvikling i

Detaljer

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/307 Arkivsaksnr.: 11/6852-13 Dato: *

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/307 Arkivsaksnr.: 11/6852-13 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 117/307 Arkivsaksnr.: 11/6852-13 Dato: * SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL - 117/307, INGVALD LUDVIGSENS GATE 14, BRUKSENDRING TIL BOWLINGHALL

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Øyvind Kjølberg, JOA. Fra jord til bord i Vestby. Et kommunalt dilemma?

Øyvind Kjølberg, JOA. Fra jord til bord i Vestby. Et kommunalt dilemma? Øyvind Kjølberg, JOA Fra jord til bord i Vestby. Et kommunalt dilemma? På Delijordet? Hva man visste og ikke visste Tidslinje og utvikling KOMMUNEPLAN 2007-2019: Vestby sentrum skal utvikles til et livskraftig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg:

Vi er en del aktivister som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: Hei! Vi er en del "aktivister" som ønsker å komme med følgende leserinnlegg: OPPDRETTSUTVIDELSEN I HALSBUKTA,TINGVOLL KOMMUNE Etter folkemøtet i Rakstang grendaskole i februar i år, går prosessen vedr

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

- RÅDGIVERS ROLLE MELLOM UTBYGGER OG OFFENTLIG MYNDIGHET

- RÅDGIVERS ROLLE MELLOM UTBYGGER OG OFFENTLIG MYNDIGHET OG METODEBRUK FOR STOR PRIVAT EIENDOMSUTVIKLER JOSTEIN ØVERBY, RAMBØLL - RÅDGIVERS ROLLE MELLOM UTBYGGER OG OFFENTLIG MYNDIGHET - VINTERBRO; AVKLARING AV UTVIKLING GJENNOM KOMMUNEDELPLAN - PLANPROGRAM

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Fylkesdelplan arealbruk krav om endring av kap om etablering av kjøpesenter

Fylkesdelplan arealbruk krav om endring av kap om etablering av kjøpesenter Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Trond Sundby, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 14/1658-2 Fylkesdelplan arealbruk krav om endring av kap. 3.2.4 om etablering av kjøpesenter Framlegg til vedtak:

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: 16.01.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - GULSKOGEN SENTER - GULDLISTEN 35 OG GULDLISTEN 20 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Behandling av klage på vedtak - dispensasjon for etablering av utebase for friluftsliv i Semsvannet landskapsvernområde

Behandling av klage på vedtak - dispensasjon for etablering av utebase for friluftsliv i Semsvannet landskapsvernområde Miljøvernavdelingen Dyveke Sanne Semsveien 172 A 1384 ASKER Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200801042/18 200802168/8 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

ER DET OSS EN GANG TIL?

ER DET OSS EN GANG TIL? Kristiansand, 24. februar 2006 Til Kristiansand kommune v/ ordfører Oddvar Skisland ER DET OSS EN GANG TIL? Vil Kristiansand kommune ha et søppelforbrenningsanlegg i en av de mest tettbefolkede bydelene?

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Seniorrådgiver Peder Vold, Miljøverndepartementet Nettverkssamling regional planlegging Tønsberg 22. mai 2008 RPB om kjøpesentre Lovhjemmel Innkomne uttalelser

Detaljer

Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438 Einargarden i møte 13.03.2014 sak 19/14.

Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438 Einargarden i møte 13.03.2014 sak 19/14. Sola kommune Vår dato Vår ref Arkivkode 23.05.2014 Saksnr.: 14/80-17 REG 0438 Saksbehandler Deres ref. MELDING OM PLANVEDTAK REGULERINGSPLAN 0438 - EINARGARDEN Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438

Detaljer

Godkjenningsbrev - Areal- og transportplan for Nedre Glomma 2. generasjon

Godkjenningsbrev - Areal- og transportplan for Nedre Glomma 2. generasjon Statssekretæren Østfold Fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg Deres ref Vår ref Dato Godkjenningsbrev - Areal- og transportplan for Nedre Glomma 2. generasjon 1. Innledning Miljøverndepartementet har

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. MODELLFLYPLASS PÅ NYSÆTERHØGDA - LILLEHAMMER MODELLFLYKLUBB

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland 1 Landbruksbygg og kulturlandskap: Nye landbruksbygg og kulturlandskap - Bedre landskapstilpassing - Bedre

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Sandefjord kommune Sandefjord /Tønsberg, 6.11.06 Arealplanavdelingen Pb 2025 3247 SANDEFJORD Kommentar til det foreliggende forslag til reguleringsplan for Storgata 7 og Rådhusgata 10. A. Linaae-gården

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer