Første del. Domstolene og deres avgjørelser. Kap 1. Lovens virkekrets. 1. Saker om straff ' l Se strl. kap. 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første del. Domstolene og deres avgjørelser. Kap 1. Lovens virkekrets. 1. Saker om straff ' l Se strl. kap. 2."

Transkript

1 22 mai. Nr Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). Se tidligere lover l juli 1887 nr. 5 (straffesaker), 8 april 1983 nr. 14, 21 feb 1947 nr. 2 (landssviksaker). Første del. Domstolene og deres avgjørelser. Kap 1. Lovens virkekrets. 1. Saker om straff ' l Se strl. kap Se Grl. 86 og 87 og lov 5 feb 1932 nr. 2. Se milstri. l flg. og kap. l, jfr. lov 20 mai 1988 nr. 32. Se videre dl. kap Se også lover 19 mars 1965 nr og 20 des 1974 nr Se 4. - Se ikrafttredelsesloven 14 juni 1985 nr. 71 I første ledd. 2. Ette r reglene i denne lo v behandle s og så, uten hen syn ti l om de t samtidig blir nedlag t på stand ' om straff: 1) sa k om sikring eller for varing,2 2) offen tl ig sak om in ndragn ing,3 3) sa k hvor ærekrenkel se på stå s erklær t død og mak te slø s.4 I sa ker om kra v so m ne vn t i denne paragraf gjelder lo ven s regler om sk yld spør småle ts ti lsvarende så lang t de pa sser. For øvrig an vende s reglene om fa stse tting av straff. Endres ved lov 17 jan 1997 nr. 11 (fra den tid som bestemmes ved egen lov). l Sml. 3. Se også 252 siste ledd. 2 Se strl. 39, 39 a og 39 b. 3 Se strl , 70, 390, 406, 435, strl.ikrl. 8 annet ledd og milstri Se 3 nr. 2 og 428 første ledd i.f., strl. 253, jfr. 70 annet ledd. 5 Se 33 annet punktum. 3. Re ttskra v so m fornærmede eller andre ' i forbindel se med sak so m ne vn t i 1 eller 2, såfrem t re ttskra ve t sp ringer ut av samme handling so m sa l\e n gjelder. På vi lkår so m ne vn t kan og så fremme s:

2 1721 Straffeprosessloven - strpl - Kap l. 22 mai. Nr ) krav mo t si ktede s foreldre etter 1-2 i lov 13 juni 1969 nr. 26 om skade ser sta tn ing, 2) krav mo t Nor sk rik skringka sting eller annen in sti tu sj on so m driver kringka sting, eller mo t eier eller utgiver av tryk t skrif t3 ette r 3-6 i nevn te lov, 3) krav mo t for sikring ssel skap ette r kap Il i bilan svar slova 3 februar 1961 og krav eller s mo t for sikring s se lskap når si ktede har te gne t an sv ar sfor sikring og sk adelid te kan gjøre gjeldende krav direk te mo t se lskape t, 4) regre sskrav so m for sikring ssel sk ap eller annen so m har be ta l t er sta tn ing, tr ygd eller pen sjon i anledning av sk aden, har mo t si ktede,2 5) krav om forbry te l se av arvere tt ette r 73 i arveloven 3 mar s 1972 nr. 5. I forbindel se med straffe sak mo t en offen tlig tjene stemann kan de t offen tlige gjøre gjeldende krav om av skjed ette r 10 i lov om straffeloven s ikraf ttreden.4 De krav so m er nevn t i før ste og anne t ledd an se s so m borgerlige krav og behandle s ette r reglene i kap 29. Med uttr ykke t fornærmede for stå s i denne lov og så andre sk adelid te so m nevn t i før ste ledd. De tte gjelder likevel ikke 72, 80, 229, 273 og 295 og ikke kapi tl ene 9 a og 28. Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71. Se også dens 2 annet ledd annet pkt. I Se Se Se strl Sml. strl. 29 nr. I. 4. Loven s regler gjelder med de begren sninger so m er anerkjen t i folkere tten eller følger av overen skom st med fremmed sta t. I Se dl. kap. 2. Kap 2. Domstolenes saklige virkekrets.1 5. Ved herred s- eller byre tt behandle s i før ste in stan s alle saker ette r denne lov. Ved herred s- eller byre tten so m forhør sre tt fore ta s re ttslig avhør og andre enkel tstående re ttshandlinger,! og de ssu ten sl ik pådømmel se so m nevn t i 248. Endret ved lov Il juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). I Sml Se f.eks. 237, 24 1, 247, 269 og Under lagmann sre tten hører : 1) anke i saker so m er pådøm t ved herred s- eller byre tten, 2) kj æremål mo t kjennel ser og be slu tninger av herred s- eller byre tten og 3) anke over ved takel sen av forelegg. Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 8 juli 1988 nr. 70, 16 juni 1989 nr. 64, 20 juli 1991 nr. 66, Il juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). 7. Under Høye stere tt hører anke i sa ker so m er behandle t ved lagmann sre tt.! l Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, Il juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). Se også Jfr. 13 annet ledd. 8. Med sa mtykke av Høye stere tts kjæremål su tv alg kan en anke so m hører under lagmann sre tt, bringe s direk te inn for Høye stere tt når anken gjelder et sp ør smål av be tydning utenfor den foreliggende sak, eller de t er sæ rlig vik tig å få saken hur tig avgjor t.! SØknad om sa mtykke frem se tte s sammen med ankeerklæringen og se nde s med saken s dokumen ter ti l kj æremål su tv alge t. Før sa mtykke gi s, sk al mo tpar ten ha få tt adgang ti l å utta le se g. Endret ved lov Il juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). l Jfr. tvml. 6 annet og tredje ledd. 9. Under Høye stere tts kjæremål su tvalg hører kjæremål mo t kjennel ser og be slu tninger av lagmann sre tten.! Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kr I Se kap. 26, særlig 388. Kap 3. Domstolenes stedlige virkekrets.1 Forening og utsettelse av straffesaker. l Se dl. kap Hovedforhandling holde s i den re ttskre ts der den straffare handling an ta s fore ta tt eller i en av de re ttskre tser der den kan være fore ta tt.!. Er den straffbare handling fore ta tt om bord i nor sk sk ip eller luf tfar tøy under rei se i eller utenfor nke t,2 kan hovedforhandling holde s i den re ttskre ts der sk ipe t eller luf tfar tøye t har hjem sted3 eller der de t før stanløper, eller der etterfor sking før st blir sa tt i verk. Til sv arende gjelder når handlingen er fore ta tt om bord på nor sk borepla ttform eller liknende fly ttbar innre tning under rei se i eller utenfor rike t. For luf tfar tøy regne seieren s bopel eller forre tning sk on tor so m hjem sted. I Sml. strl. 12 siste ledd. - Jfr Se strl. 12 første ledd nr. I og 2. 3 Se sjøl. 12 jfr Er de t her i rike t ikke noe verne ting ette r 10, eller ville forfølging ved noen av di sse medføre ve sen t hge ulemp er for si ktede2 eller vi tner, eller uforhold sme ssig for sinkel se eller utgi ft, kan hovedforhandling holde s der siktede bor eller oppholder se g, eller der saken an ta s le tte st å kunne bli opply st. I Se dl. 39 og lov 18 juli 1958 nr. I Jfr. 82.

3 : = 2 m=a=i. N 2 =5. S _ tr _ ruf e - _ 1 _-_ K _ 3 _ Enkel tstående re ttshandlingerl fore ta s so m regel i den ettskre ts der. eller oppholder se g, eller der den ti ng so m re ttshandlingen gjelder, an tasa væ re. l Se f.eks. 237, 24 1, 247, 269 og ForfØlging mo t sa mme per son for flere stra ffbare handlinger eller mo t fl re pe so ner so m med sk yl _ dige i sa mme handling, forene s i en ak, så frem t de t lar se g gjøre uten ve se nthg for smkel se eller va n sk e. Ti lkommer på talen for skjellige, kan sl ik forening skje når de er enige om de t. Med re tten sa mtykke kan og så eller s forfølgingen av flere straffare hand hnger forene s l en sak, like som foren te sa ker kan sk ille s når re tt en be stemmer de t eller sa mtykker. Endret ved lover 16 juni 1989 nr. 68, 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). l Se 7 og 14. Se ogs 385 siste ledd. den per son so m sk al a vhøre sbor,., 14. Straffbare handlinger so m på tale s i en sa k e tte r 13 før ste ledd, kan forfølge si enh ver re ttskre ts der noen enkel t a v dem kunne ha væ rt forfulg t. Blir sa ken del tl ette r at ho vedforhandling er åpne t, be stemmer re tt en om den del av sa ken so m bare på grunn av foreningen er brak t inn for den, sk al fremme s ti l pådømmel se. l Se 13 annet ledd ij. 15. Med sa mtykke a vden re tt aken er brak t inn for, kan på talemyndighe ten o verføre for følgingen ti l et anne t sted der de t er ve rne ting for sa ken. I l Jfr Med si ktede si sa mtykke kan ve rne ting sreglene fra vi ke s. Der som si ktede mø ter, prø ver re tten ikke av ege t ti ltak om sa ken er brak t inn for rik tig ve rne ting.2 l Jfr Se 285 siste ledd Når stra fbarhe ten av en handling beror på om e t vi sst re ttsforhold be stod da handlingen ble foreta tt, kan re tten utse tte straffe saken ti l de tte sp ør smål er bli tt a vgjor t i si vi l sa k. Avgjørel se n i den si vi le sa k er like vel ikke bindende ve d avgjørel sen av straffe saken. Er de t rei st ærekrenkel se ssak mo t den so m har formidle t vi dere et utsa gn frem sa tt a ven annen, kan re tten u tse tte sa ken mo t formidleren inn til de t er ta tt a vgjørel se i re ttssak mo t kilden. Re tten kan og så eller s utse tte en stra fe sak inn til e t om tvi ste t forhold er nærmere klarlag t i en annen stra fe sak. l Sml Se tvml l Se dl. kap. 7. Kap 4.1 Rettsb.ker I ethver t re ttsmø te føre s de t bok over forhandlingene. Re ttsb oka sk al angi : 1) re tten, ti den2 og stede t for re ttsmø te t, dommerne s, lagre ttemedlemmene s, pro to kollføreren s og re ttsvi tn ets na vn, par tene, sa ken s nummer og hva den gjelder, 2) hvilke par ter so m er ti l stede, hvem so m mø ter for dem, na vnene på de vi tn er og sa kkyndige so m mø te r, og de dokumen ter og andre be vi s so m blir fremlag t. Forhandlingene s gang ned tegne s ette r hver t. Særlig må de t kunne se s om de former lo ven fore sk ri ver, er iak tta tt.3 Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71. l Se tvml Sml. 275 første ledd i.f. 3 Se 26 siste ledd I re ttsb oka føre s inn full stendig : l) par tene s på stander og de erklæringer so m endrer sa ken s gjen stand eller inneholder en uttrykkeli g godkjenning av mo tpar ten s på stand eller en del av den, 2) på stander, begjæringer og inn sigel ser so m gjelder saksbehandlingen og blir sa tt fram i re ttsmø te t, om de ikke blir frafal t eller strak s ta tt ti l følge, og så fremt de en ten er av be tydning for avgjørel se n eller forlange s innfør t, 3) re ttslige avgjørel se r so m blir ta tt eller avle st i re ttsmø te t,2 og pålegg so m blir gi tt av re tten eller dens formann. Når de t so m her er ne vn t, inneholde s i sk rif ter so m blir ve dlag t, eller i en ti dligere re ttsbok, er de t nok å ta inn en hen vi sning. Re tten kan kre ve at på stander og begjæringer so m blir sa tt fram av ak tor eller aven ad voka t på ve gne aven par t, sk al se tte s opp sk rif tlig for å ve dlegge s re ttsboka. l Se tvml Se Utenfor ho vedforhandling sk al de forklaringer so m par ter, vi tn er eller sakkyndige gir i re ttsmø te, føre s inn i re ttsb oka og ette r hver t le se s opp ti l ve dtakel se. De ti lføyel ser og re ttel se r so m blir gjor t ve d opple singen, blir før t inn. Ti lståel ser og andre sæ rdele s vi ktige u tta lel ser bør gjengi s så vi dt mulig med den avhør te s egne ord. Uvedkommende eller be tydning sl øse enkel the ter u tela te s. Når en forklaring hel t eller del vi s stemmer med de t so m den sa mme eller en annen per son ti dligere har forklar t i re ttsm øte, kan re tten hen vi se ti l den ti dligere forklaring og le se den opp ti l ve dtakel se. Under re ttsmø te ti l saksforberedel se ( 272) be stemmer re tten i hvilken utstrekning forklaringer sk al pro tokollere s. l Se tvml. 127.

4 -- Sṯr -- e - ov - - I ---- Ḵa - 4 _. 2 _ 2 _ID al_ Ṅ_r _ 2 _S. 1_ Under hovedforhandling kan retten beslutte at forklaringer som blir gitt av parter, vitner eller sakkyndige, skal føres inn i rettsboka etter reglene i 20: 1) når retten antar at avhør i tilfelle av ankeforhandling ved lagmannsrett ikke mer vil kunne foretas eller vil måtte foregå ved bevisopptak utenfor hovedforhandling, 2) når forklaringen på vesentlige punkter avviker fra vedkommendes tidligere forklaring i rettsmøte eller for politet, 3) når ellers særlige grunner gjør det ønskelig. Har en som er avhørt, ikke hatt noe å forklare om saken, bør dette nevnes. Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). l Sm!. 25. Se tvm! Når det er grunn til å tro at en uttalelse vil kunne medføre straffansvar for falsk forklaring eller anklage, bør den føres inn i rettsboka fullstendig og så vidt mulig med vedkommendes egne ord. l Se tvm! Etter nærmere regler som Kongen gir,2 kan forklaringer og andre deler av forhandlingene tas opp stenografisk eller ved mekaniske midler. Reglene fastsetter i hvilken utstrekning slik gjengivelse kan tre i stedet for innføring i rettsboka. l Se tvm! Se res. 15 nov 1985 nr om lydopptak ved rettens behandling av en straffesak. 24. Når gransking foretas utenfor hovedforhandling, I skal rettsboka gi en fullstendig redegjørelse for granskingen, hvordan den er foretatt, de iakttakelser som er gjort, og hvilke slutninger de antas å føre til. Der det kan være av betydning, bør det søkes skaffet fotografier, tegninger, planer og riss. 1 Se Ved gransking under hovedforhandling kan retten bruke reglene i 24 når den antar at gransking i tilfelle av ankeforhandling ved lagmannsrett ikke mer vil kunne foretas eller vil bli mangelfull fordi gjenstanden står i fare for å bli ødelagt eller forandret, eller vil måtte foregå ved bevisopptak utenfor hovedforhandling. Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft 1 aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). 1 Sml. 21 nr Dersom noen av partene ber om det, skal rettsboka leses opp i rettsmøtet eller forelegges for partene. Finner retten at noe bør rettes, I gjør den det ved en tilføyelse eller randbemerkning. Når en part, en dommer eller rettsvitnet forlanger noe rettet, men det blir nektet, kan nektelsen kreves nedtegnet. Rettsboka skal undertegnes av dommerne, protokollføreren og rettsvitnet. 1 Sm! Dokumenter som blir fremlagt i retten, skal ha påtegning om at de er fremlagt. 1 Se tvm! Fornærmede2 kan kreve utskrift3 av rettsbøker og andre dokumenter i en straffesak som retten har avsluttet behandlingen av. Slikt krav kan også fremsettes av enhver annen som det har rettslig interesse for. Utskrift skal nektes når det av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat ville være betenkelig å gi utskrift, eller når det er grunn til å frykte at utskriften vil bli nyttet på urettmessig vis. Overfor andre enn partene gje1der det samme når retten har gitt pålegg om hemmelighold. Utskrift av psykiatriske erklæringer, personundersøkelser og andre personopplysninger kan bare gis i den utstrekning det er fastsatt ved forskrift av Kongen. Spørsmålet om retten til utskrift bedømmes i forhold til hvert enkelt dokument. Avslås en begjæring om utskrift etter denne paragraf, kan spørsmålet begjæres forelagt retten til avgjørelse. Kongen kan gi forskrifter om gjennomsyn og utlån av dokumentene i en straffesak, og om rett til utskrift av dokumentene i tilfeller som ikke omfattes av første ledd. Reglene i annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for slike forskrifter. Endret ved lov l juli 1994 nr. 50 (i kraft 15 aug 1995 iflg. res. 13 juli 1995 nr. 641). l Sm!. tvm! Se 3. 3 Se påt.instr. kap Kongen2 kan gi nærmere regler om innretningen av rettsbøkene og om oppbevaring og tilintetgjøring av rettsbøker og andre dokumenter. 1 Se tvm! Justisdepartementet iflg. res. 13 des 1985 nr Kap 5. Dommer, kjennelser og andre beslutninger av retten.1 1 Se kap. 24, 25 og Dommer er de beslutninger av retten som domfeller eller frifinner siktede,2 eller som for øvrig helt eller delvis avgjør det krav saken gjelder.3 Andre beslutninger er kjennelser når loven kaller dem Så,4 eller når de avslutter saken eller en selvstendig del av den. l Se tvm! Se dog 288 annet ledd nr Se 1, 2 og 3 og strl. 54 nr Se f.eks. 137, 157, 167, 184, 189, 214, 242,345 annet ledd, 385, 396, 44 1, 449, 452 og 462. Se strl. 54 nr. l og dl. 45, 82, 88, 118, 125, 126, 130, 131, 134 og 214.

5 mai. Nr. Straffeprosessloven - strpl Kap Har retten flere medlemmer, skal den holde rådslagning og stemmegivning for stengte dører før dom blir avsagt, såfremt de ikke straks blir enige om avgjørelsen. Bare protokollføreren har adgang til å overvære rådslagningen og stemmegivningen om ikke rettens formann gir særlig tillatelse til andre som av hensyn til sin juridiske utdanning eller av liknende grunner Øn ker å være til stede. 1 Se tvml Formannen leder forhandlingene, stiller spørsmålene og teller opp stemmene. Avstemningen foregår muntlig i den rekkefølge formannen fastsetter. En dommer2 som er blitt overstemt, skal ta del i de følgende3 avstemninger som saken gir grunn til, om ikke annet er bestemt ved lov.4 I Høyesterett foregår stemmegivningen offentlig i den orden rettens formann bestemmer. Formannen stemmer alltid sist. Hver av dommerne grunngir den avgjørelsen han stemmer for.s 1 Se tvml. 139 og 14\. 2 Se 372 tredje ledd. 3 Se Se Se 41 siste ledd Over skyldspørsmålet blir det stemt særskilt. Til skyldspørsmålet regnes ikke spørsmål om bortfall av straff på grunn av foreldelse2 eller forhøyd straff på grunn av gjentakelse,3 unntatt for så vidt angår tidspunktet da den påtalte handling ble foretatt. l Jfr. 2 siste ledd. 2 Se strl. kap Se strl En dommer som har stemt for frifinnelse i skyldspørsmålet, deltar ikke i avstemningen om det foreligger slike særskilte omstendigheter som ville bringe forholdet inn under en strengere eller mildere straffebestemmelse, men anses SOIJ om han hadde tiltrådt den stemmegivning som er gunstigst for siktede. 1 l Se 32 annet ledd, 372 tredje ledd, 376 e annet ledd. 35. Avgjørelse av skyldspørsmålet til ugunst for siktede krever i lagmannsrett fem stemmer. I saker som behandles med lagrette, gjelder 372. For øvrig treffes alle avgjørelser med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt. Står stemmene likt, 1 gjelder ved avgjørelser om straff eller rettsfølger som nevnt i 2 nr. l og 2, den mening som er gunstigst for siktede; ellers gjør formannens stemme utslaget. Spørsmålet om vilkårene for mortifikasjon2 foreligger, blir avgjort med alminnelig flertall. Står stemmene likt,1 gjør formannens stemme utslaget. Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 16 juni 1989 nr. 68, Il juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft 1 aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). 1 Se dl Se strl Er det flere enn to meninger når straff eller andre rettsfølger skal fastsettes, og ingen har flertall, legges de stemmer som er ugunstigst for siktede sammen med de nærmest følgende inntil det blir stemmeflertall. 37. Er det uenighet om hvordan spørsmålene skal stilles eller om utfallet av stemmegivningen, avgjøres dette ved særskilt avstemning. Står da stemmene likt, 1 gjør formannens stemme utslaget. Om utarbeidelse av spørsmål til lagretten gjelder reglene i 363 til 367. Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 35 (i kraft 1 aug se res. 2 juni 1995 nr. 513). Se dl Retten kan ikke gå utenfor det forhold2 tiltalen gjelder, men er ubundet av den nærmere beskrivelse med hensyn til tid, sted og andre omstendigheter. Bare når den finner særlig grunn til det, prøver retten om det foreligger omstendigheter som ville bringe forholdet inn under en strengere straffebestemmelse enn etter tiltalen. Med hensyn til det straffebud som skal anvendes på forholdet, er retten ikke bundet av tiltalen eller de påstander som er fremsatt. Det samme gjelder med hensyn til straff og andre rettsfølger.3 Inndragning og mortifikasjon4 kan bare idømmes når det er fremmet krav om det, og ikke i større utstrekning enn påstått. Straff eller rettsfølger som nevnt i 2 nr. l, kan ikke idømmes i en sak som bare gjelder inndragning eller mortifikasjon. Før retten bruker et annet straffebud enn tiltalebeslutningen eller idømmer en annen rettsfølge enn påstått, skal den gi partene anledning til å uttale seg om spørsmålet. Siktede skal få en passende utsettelse når retten finner det ønskelig for forsvaret.s Om utformingen av spørsmålene til lagretten gjelder reglene i 364. Endret ved lov 23 juni 1995 nr. 35 (i kraft l aug se res. 2 juni 1995 nr. 513). l Se kap. 19 og Jfr. 254 annet ledd. Se også 289 og 331 annet ledd. 3 Sml. 3, se lov 3 mars 1972 nr tredje ledd i.f. 4 Se 2 første ledd nr. 2 og 3, sml. tvml Se 254 fjerde ledd En dom skal inneholde: 1) en kort fremstilling av aken gjenstand med de krav som er gjort gjeldende, 2) avgjørel e grunner,2

6 1725 Straffeprosessloven - strpl - Kap mai. Nr ) domsslutning. Avskrifter av dommen skal dessuten opplyse om domstolen, dommerne, tid og sted for domsavsigelsen, partene og dem som har møtt på deres vegne.3 Rettens formann skriver dommen, om ikke retten bestemmer noe annet. Dommen underskrives av de dommere som har tatt del i pådømmelsen. I Se tvm! Se Se Ved dommer av lagmannsrett skal, når en lagrettekjennelse legges til grunn for dommen, 1 domsgrunnene for skyldspørsmålets vedkommende2 bare bestå i en henvisning til kjennelsen. I andre tilfelle3 skal, når siktede domfelles, domsgrunnene for skyldspørsmålets vedkommende bestemt og uttømmende angi det saksforhold retten har funnet bevist som grunnlag for dommen, og vise til det straffebud han dømmes etter. Når siktede domfelles, skal domsgrunnene også opplyse om de grunner retten har lagt vekt på ved fastsetting av straff og andre rettsfølger. Opplysninger om tidligere domfellelser eller påtaleunnlatelser tas bare med i den utstrekning det har betydning for dommen. Har retten anvendt straffeloven 63 annet ledd, skal det opplyses hvilken eller hvilke straffbare handlinger retten har betraktet som skjerpende omstendigheter. Blir siktede frifunnet, skal domsgrunnene angi de vilkår for straffeskyld som antas å mangle, eller de omstendigheter som utelukker straff eller annen rettsfølge som det er fremmet krav om. Domsgrunnene skal i alle saker som har vært behandlet med meddomsrett, angi hovedpunktene i rettens bevisvurdering. Endret ved lov 14 juni 1985 Of. 71, II juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 Of. 513). I Se 376, 376 b. 2 Se Sml. tvm!. 144 Of Domsgrunnene skal i alle tilfelle opplyse om dommen er enstemmig, eller dersom det ikke er tilfellet, hvilke av rettens medlemmer som er uenige i domsslutningen, og hvilke punkter uenigheten gjelder. Dommere som ikke er enige i domsslutningen eller domsgrunnene, kan kreve inntatt i disse en redegjørelse for sin mening. For så vidt angår medlemmer av lagretten som deltar ved fastsettingen av straff og annen reaksjon, gjelder likevel reglene i 376 e. Høyere retter kan i sine domsgrunner henholde seg til tidligere dommer i saken. I høyesterettssaker trer stemmegivningen i stedet for domsgrunner.2 Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 Of. 513), 2 juni 1995 nr. 26 (i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 514). I Se tvm! Se 32 siste ledd. 42. Dommen bør avsies umiddelbart etter at saken er tatt opp til doms. Kan dette ikke skje, og domsavsigelsen derfor besluttes utsatt til et senere rettsmøte, skal om mulig tid og sted for dette samtidig fastsettes. Er dom ikke avsagt innen tre dager etter at saken er tatt opp til doms, skal grunnen opplyses i rettsboka. 1 Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71. I Se Dommen avsies i rettsmøte.2 Tar flere dommere del i pådømmelsen, skal de alle være til stede. Etter at det har vært holdt rådslagning og stemmegivning etter 31, kan retten enstemmig beslutte at bare rettens formann behøver å være til stede når dommen blir avsagt. I så fall underskrives dommen av de øvrige dommerne før rettens formann avsier dommen ved underskriving eller avlesing. Enhver dommer kan kreve at dommen blir avsagt i et rettsmøte der alle dommerne er til stede, selv om det er truffet beslutning etter tredje punktum. Når en avgjørelse forelegges for en meddommer til underskrift etter fjerde punktum, skal vedkommende gjøres oppmerksom på sin rett etter femte punktum. Er siktede til stede i rettsmøtet, foregår domsavsigelsen ved at dommen blir lest opp. Det er likevel ikke nødvendig å lese opp gjengivelsen av siktelsen eller tiltalebeslutningen. For domsgrunnenes vedkommende kan en muntlig framstilling av det vesentlige innhold tre istedenfor opplesning. Er det adgang til å anke, skal retten gi ham opplysning om frist og fremgangsmåte. Han skal spørres om han vedtar3 dommen og om han Ønsker avskrift av den. Er siktede ikke til stede, anses dommen avsagt når den er underskrevet. Retten skal sørge for at dommen snarest mulig forkynnes4 for siktede med slik opplysning som nevnt i annet ledd. Han skal samtidig spørres om han vedtar dommen. Retten kan overlate til påtalemyndigheten å sørge for forkynningen. Retten er bundets ved sin avgjørelse når dommen er avsagt. Endret ved lover 27 juni 1986 Of. 48, 24 aug 199 Of. 54, Il juni 1993 Of. 80 (se dens V - i kraf l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 Of. 513). I Se tv ml Se dl. 31 og 122 flg. 3 Se Se dl. kap. 9. Se også påt.instr. 2fr3. 5 Jfr. 52 og Er det i dommen skrivefeil eller regnefeil eller andre åpenbare uriktigheter eller utelatelser, skal retten selv eller den høyere rett som får saken, rette dem av eget tiltak. Kan det være tvil om hvordan rettingen skal foretas, treffes avgjørelsen av den samlede rett. Ellers kan formannen foreta rettingen. l Jfr Se tvm!. 15fr159.

7 mai. Straffeprosessloven - strpl - Kap Er det ellers i domsgrunnene uriktigheter, motsigelser, uklarheter eller ufullstendigheter, kan de rettes etter begjæring av den ene part, og etter at den annen er hørt. Begjæringen må settes fram innen to uker.2 Den skal snarest mulig avgjøres av de samme dommere som har avsag dommen. eddo erne eller de lagrettemedlemmer som deltok ved fastsettingen av straff og annen reaksjon, behøver Ikke tilkalles, om ikke noen av partene krever det. Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71. I Se tvml Sml Rettinger etter 44 og 45 foregår ved særskilt tilførsel i rettsboka. Det vises til dem ved randbemerkning på vedkommende sted. Alle avskrifter som er utlevert, skal kreves tilbake for enten å rettes eller byttes om med nye. Retten skal sørge for at den rettede eller nye avskrift snarest mulig forkynnes2 for tiltalte. I Se tvml Se dl. kap Jfr. 47 siste ledd Mot beslutninger etter kan kj æremåj2 bare erklæres på grunn av feil ved saksbehandlingen eller fordi en retting går videre enn loven hj emler. Når det er begjært retting etter 44 eller 45, løper ingen frist for anke før spørsmålet er avgjort. Er det anket, skal den overordnede domstol underrettes. Er det foretatt retting etter 45, løper en ny frist for anke. Dette skal siktede gis opplysning om når rettingen blir forkynt. Endret ved lov Il juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). I Se tvml Se kap Er noe som skulle ha vært avgjort ved dommen, ikke tatt med, kan det avsies tilleggsdom etter reglene i 45 og 46. Hovedforhandlingen tas opp igjen om det er nødvendig. I Se tvml Er noen ved forskjellige dommer 1 idømt straff uten at straffeloven 54 nr. 3 eller 64 er iakttatt, bringer påtalemyndigheten sakene inn for den rett som avsa den siste fellende dom, til felles avgjørelse. Avgjørelsen treffes ved dom. Hovedforhandlingen tas opp igjen om retten finner grunn til det. Så vidt mulig settes retten med de samme dommere som avsa den tidligere dom. I lagmannsrett deltar ikke de lagrettemedlemmer som deltok ved fastsettingen av straff og annen reaksjon, hvis ikke hovedforhandlingen tas opp igjen. Dersom noen av disse ikke kan møte, tas i stedet det nødvendige antall ut ved loddtrekning blant de øvrige lagrettemedlemmer som gjorde tjeneste i saken. Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71. l Se En dom er rettskraftig når den er vedtatt av partene eller fristen for anke er utløpt. Er anke erklært, blir dommen rettskraftig når saken er endelig avgjort i høyere instans. Med rettskraften inntrer de følger av dommen som ikke krever noen fullbyrding. Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). Jfr. 452 og 453. Se tvml Reises ny sak om et krav som er avgjort2 ved rettskraftig dom, skal retten avvise saken av eget tiltak. l Se tvml. 163 første ledd. 2 Sml. 38 første ledd. 52. Kjennelser skal ha grunner. 1 Dessuten får 31-37, 41 og 43 tilsvarende anvendelse om det er anledning til det. Består retten av flere dommere som alle er fagdommere, trenger bare en av dommerne å være til stede i det rettsmøtet der kjennelsen blir avsagt. I så fall underskrives kjennelsen av. de øvrige dommerne før den siste dommeren avsier kjennelsen ved underskriving eller avlesning. Enhver dommer kan likevel kreve at kjennelsen blir avsagt i et rettsmøte der alle dommerne er til stede. Retten sørger for at en kjennelse snarest mulig blir meddelt2 siktede eller andre som den angår. Er det adgang til kj æremål, skal retten gi vedkommende opplysning om frist og fremgangsmåte.3 Prosessledende kjennelser kan omgjøres4 av den rett som bar avsagt dem, når ingen ervervet rett er til hinder. For øvrig får og 50 tilsvarende anvendelse på kjennelser.5 Endret ved lov 24 aug 1990 nr. 54. l Se 184 annet ledd. - Se 288 annet ledd nr. 2 i.f. 2 Se dl Se 379 og Se 272 i.f. Se også 401. Sml. tvml. 164 siste ledd. 5 Se 184 femte ledd og dl. 215 annet ledd. 53. På beslutninger av retten som ikke er dommer eller kjennelser, får 31, 32, 35-37, 41 og 52 annet ledd tilsvarende anvendelse om det er anledning til det. En beslutning kan omgjøres av den rett som har truffet den, når ingen ervervet rett er til hinder. For øvrig får 448 og 50 tilsvarende anvendelse. 1 I Sml. 401.

8 S t- r -t l -re -- s -t - I -- K 5 _. 2 2 _m 31,_N_[ Har retten flere medlemmer og de ikke er samlet til møte,2 kan formannen3 treffe avgjørelser som ikke etter sin art hører til hovedforhandlingen eller pådømmelsen, når ikke annet er bestemt ved lov.4 Er forberedelsen av saken overlatt til en annen dommer, kan slike avgjørelser treffes av ham. I Jfr. tv ml. 166 og dl. 13 og Se 398 første ledd i.f. 2 Se f.eks. 28, 88, 100, 102, 109, 138, 141 flg., 150, 151, 152, 162, 165, 167, 197, 202,208, 217,220, 242, 266,267, 44 1 og Se dl. 7 siste ledd og 8 siste ledd. 4 Se f.eks. 44 i.f., 274. Annen del. Partene. Kap 6. Påtalemyndigheten.1 Se lover 9 juni 1903 nr. 7 kap. 3, 3 juni 1983 nr. 40 kap. IX. Se også nærværende lovs Påtalemyndighetens tjenestemenn er: l) riksadvokaten og den assisterende riksadvokaten, 2) statsadvokatene, statsadvokatfullmektigene og hjelpestatsadvokatene, 3) politimestrene, visepolitimestrene, overvåkingssjefen, politiinspektørene, politiadvokatene, politiadj utantene, og politifullmektigene for så vidt de har juridisk embetseksamen og gjør tjeneste i embete eller stilling som er tillagt påtalemyndighet, l 4) lensmennene.2 Kongen kan bestemme at en politiembets- eller tj enestemann som nevnt i første ledd nr. 3 skal tilhøre påtalemyndigheten selv om han ikke har juridisk embetseksamen. Det samme gjelder for tjenestemenn ved Statens Innkrevingssentral. Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 16 juni 1989 nr. 64, 2 nov 1990 nr. 58, 13 juni 1997 nr. 49. l Se lov 13 mars 1936 nr. 3 kap. I, særlig 4 (se nå lov 4 aug 1995 nr. 53). 2 Se lov 13 mars 1936 nr. 3 6 og 7 (se nå lov 4 aug 1995 nr. 53). Jfr. påt.instr Riksadvokaten er embetsmann. Han må ha juridisk embetseksamen med beste karakter. I forhold til regelen i Grunnloven 22 betraktes han som overøvrighet. Domstolsloven 235 gjelder tilsvarende. Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten. Bare Kongen i statsråd kan utferdige alminnelige regler og gi bindende pålegg om utføringen av hans verv. Kongen kan utnevne assisterende riksadvokat som etter riksadvokatens fullmakt eller i hans forfall kan utøve riksadvokatens myndighet på hans vegne. For assisterende riksadvokat gjelder 57 første ledd tilsvarende. Endret ved lover 18 des 1987 nr. 97, Il juni 1993 nr Statsadvokatene er embetsmenn. De må ha juridisk embetseksamen. Domstolsloven 235 gjelder tilsvarende. Kongen fastsetter antallet statsadvokater, deres embetsdistrikter og stedet for embetskontoret. Statsadvokater kan også knyttes til riksadvokatembetet. Departementet kan ansette statsadvokatfullmektiger. De må ha juridisk embetseksamen. Statsadvokatfullmektigene behandler de saker som overlates dem av statsadvokatene. Når sakmengden gjør det påkrevd, kan Kongen oppnevne midlertidige hjelpestatsadvokater. De behandler de saker som riksadvokaten eller vedkommende statsadvokat overlater til dem. En statsadvokat som er knyttet til riksadvokatembetet, kan etter riksadvokatens fullmakt utøve riksadvokatens myndighet på hans vegne. Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 18 des 1987 nr. 97, Il juni 1993 nr Politimestrene står som påtalemyndighet under riksadvokaten og stedets statsadvokat. Riksadvokaten og statsadvokatene kan gi pålegg umiddelbart til politiets tjenestemenn. 59. Overordnet påtalemyndighet kan helt eller delvis overta behandlingen av sak som hører under en underordnet, eller ved beslutning i det enkelte tilfellet overføre behandlingen til en annen underordnet. Riksadvokaten kan gi regler om at etterforskingen i enkelte grupper av saker skal ledes av en annen tjenestemann enn den som saken ellers ville høre under. 59 a. Følgende vedtak av påtalemyndigheten kan med de begrensninger som følger av annet ledd, påklages til nærmeste overordnete påtalemyndighet: l l) henleggelse, 2) påtaleunnlatelse,2 3) utferdigelse av forelegg,3 4) utferdigelse av tiltalebeslutning,4 5) vedtak etter 459 (soningsutsettelse). Riksadvokatens vedtak kan ikke påklages. Klagerett etter første ledd har 1) den som vedtaket retter seg mot, 2) andre med rettslig klageinteresse, 3) et forvaltningsorgan dersom vedtaket direkte gjelder forvaltningsorganets saksområde. Klageretten gjelder ikke for den som kan bringe vedtaket inn for retten. SiktedeS kan dessuten ikke påklage vedtak som innleder strafforfølgning for retten. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til klageren. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt vedkommende har fått

9 1981 Straffeprosessloven - strpl - Kap mai eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak om å unnlate på. tale eller om å frafalle o en påbegy o forfølgning, skal klagefristen for andre enn den vedtaket retter seg mot, likevel senest løpe ut nar det er gatt tre måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. Klageinstansens vedtak i klagesaken kan ikke påklages. Tilføyd ved lov 19 juli 1996 nr. 58 (i kraf I nov 1996 iflg. res. 25 okt 1996 nr. 1(06). I Jfr Se 60 og Se kap Se kap Se En tjenestemann som hører til påtalemyndigheten eller handler på vegne av denne, l er ugild når han står i et forhold til saken som nevnt i domstolsloven 106 nr Han er også ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Særlig gjelder dette når ugildhetsinnsigelse er reist av en part.2 Er en tjenestemann ugild, anses også hans underordnede ved samme embete ugilde, når ikke hans nærmeste overordnede bestemmer noe annet. l Jfr Sml. dl Tj enestemannen avgjør selv om han er ugild. Når en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tj enestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han snarest mulig forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. Dersom det er reist spørsmål om riksadvokatens ugildhet, kan departementet avgjøre at han ikke er ugild. om dette. Tj enestemann som anser seg som ugild, skal snarest mulig gi sin nærmeste overordnede meddelelse Når en tjenestemann er ugild, avgjør hans nærmeste overordnede hvordan saken skal behandles videre. Selv om en tjenestemann er ugild, kan han ta slike skritt som ikke uten skade kan utsettes og ikke kan overlates til en annen. 61 a. Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter å hindre at andre får adgang eller kj ennskap l til det han i straffesaker får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og framgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Taushetsplikten gjelder også for andre opplysninger som det ut fra hensynet til etterforskingen i den enkelte sak er nødvendig å holde hemmelig. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i paragrafen her i egen virksomhet eller i tj eneste eller arbeid for andre. Tilføyd ved lov 18 des 1987 nr. 97. I Jfr. strl b. Taushetsplikt etter 61 a er ikke til hinder for: 1) at opplysninger gjøres kj ent for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, 2) at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 3) at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Tilføyd ved lov 18 des 1987 nr c. Taushetsplikt etter 61 a er ikke til hinder for: l) at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, og ellers for dem som opplysningene direkte gjelder, 2) at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan de brukes i forbindelse med etterforsking, saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 3) at opplysningene er tilgjengelige for andre tj enestemenn i politiet og påtalemyndigheten i den utstrekning opplysningene vil være av betydning for deres arbeid, 4) at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll, 5) at opplysningene brukes for å forebygge lovovertredelser eller for å hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte, 6) at det til andre offentlige organer blir gitt opplysninger om en persons forbindelse med politiet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme politiets oppgaver, 7) at opplysninger blir gitt til andre enn partene når dette har særskilt hjemmel i lov eller i generell instruks fastsatt av Kongen l eller av riksadvokaten, og 8) at statsadvokaten, politimesteren eller den disse gir fullmakt, gir allmennheten informasjon om straffesaker i samsvar med regler gitt av riksadvokaten. Politiet eller påtalemyndigheten kan pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til eller på annen måte bistår politiet eller påtalemyndigheten.

10 1729 Straffeprosessloven - strpl - Kap mai. Nr Overtredelse av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffeloven 121 dersom vedkommende er gjort oppmerksom på at overtredelse kan få slik følge. Tilføyd ved lov 18 des 1987 nr. 97. I Jfr. påt.instr. kap d. Vedkommende myndighet skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på betryggende måte. Tilføyd ved lov 18 des 1987 nr e. Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan riksadvokaten bestemme at underordnet påtalemyndighet kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten hinder av påtalemyndighetens taushetsplikt etter 61 a. l Bestemmelsene i forvaltningsloven2 13 d annet og tredje ledd og 13 e første og annet ledd får tilsvarende anvendelse så langt de passer. Tilføyd ved lov 18 des 1987 nr. 97. I Se påt.instr Lov 10 feb Kongen i statsråd gir nærmere regler om ordningen av påtalemyndigheten. l I Påtaleinstruks (påt.instr.) gitt ved res. 28. juni 1985 nr og endret ved en rekke senere resolusjoner. Om fiskerioppsyn og militære saker se påtaleinstruks 14 des 1934 nr kap. X og XII, jfr. påt.instr. del Il. Kap 7. Påtalen. 63. Domstolene trer bare i virksomhet etter begjæring av en påtaleberettiget, l og deres virksomhet opphører når begjæringen blir tatt tilbake. l Se 64 flg. 64. Kongen i statsråd avgjør spørsmålet om tiltale når det gjelder straffare handlinger i tjenesten av embetsmenn og andre tjenestemenn tilsatt av Kongen. Riksadvokaten kan likevel beslutte at forfølgingen i en slik sak skal innstilles på grunn av bevisets stilling eller fordi straff ikke kan anvendes på forholdet. Kongen i statsråd avgjør dessuten spørsmålet om å unnlate påtale etter 69 når det gjelder: l) forbrytelser som kan straffes med fengsel inntil 21 år, 2) forbrytelser mot straffeloven kap 8, 9 eller 10. Endret ved lov 14 juni 1985 nr Hvis det ikke er Kongen i statsråd som skal gjøre vedtaket, avgjør riksadvokaten spørsmålet om tiltale når det gjelder: l) forbrytelser som kan straffes med fengsel inntil 21 år. 2) forbrytelser mot straffeloven kap 8, 9 eller 10 eller 135, 140, 142 og 144, 3) forbrytelser ved trykt skrifti eller i kringkastingssending,2 unntatt forbrytelse mot straffeloven 211. Endret ved lover 1 4 juni 1985 nr. 71, l6 juni 1989 nr. 64. l Jfr. strl. 2 og 10 og milstri Se 3 første ledd nr. 2 og 125 siste ledd. Jfr. også strl. 247 og Statsadvokaten avgjør spørsmålet om tiltale i saker om forbrytelser l når det ikke hører under Kongen i statsråd eller riksadvokaten. I Jfr. strl. 2, strl.ikrl. 5, milstri Politiet kan etterforske og reise siktelse i alle saker, herunder begjære rettens avgjørelse om bruk av tvangsmidler etter kap og påkjære slike avgjørelser. Politiet avgjør spørsmålet om tiltale i saker om forseelser.2 Kongen i statsråd kan bestemme at politiet avgjør spørsmålet om tiltale i saker om forbrytelse mot straffeloven 147, 162 første ledd, 182, 183, 228 første og annet ledd, 255 til 258, 260, 270, 271, 271 a, 29 1 og 317, og mot militær straffelov 34, legemiddelloven 31 annet ledd, merverdiavgiftsloven 72 og ligningsloven Etter nærmere regler som Kongen gir,4 kan politiet utferdige forelegg i saker om forbrytelser som etter loven ikke kan medføre straff av fengsel i mer enn ett år. Politiet kan beslutte at saker om forbrytelser skal overføres til megling i konfliktråds når ikke spørsmålet om tiltale hører under Kongen i statsråd eller riksadvokaten. Kongen i statsråd kan som en prøveordning bestemme at også lensmannen i bestemte distrikter kan beslutte at saker om overtredelse av straffeloven 147, 257, 258, 260, 29 1, 39 1 og 391 a skal overføres til megling i konfliktråd. Overvåkingssjefen6 har den myndighet som er nevnt i første ledd i de saker Kongen bestemmer. I saker som gjelder anmeldelse av embets- eller tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten for å ha begått en straffar handling i tjenesten, kan Kongen bestemme at etterforskingen skal ledes av særskilte etterforskingsorganer etter nærmere regler.? Det samme gjelder når påtalemyndigheten finner at det foreligger mistanke om straffbar handling i tjenesten som tilsier at etterforsking igangsettes mot noen person som nevnt i første punktum eller når en mistenkt selv begjærer etterforsking.? Statsadvokaten avgjør spørsmålet om tiltale på grunnlag av innstilling fra etterforskingsorganene? når påtalespørsmålet ikke hører under Kongen i statsråd eller riksadvokaten. Selv om det ikke er grunn til mistanke om en straffbar handling, kan Kongen bestemme at etterforsking

11 Straffeprosessloven - strpl - Kap mai. Nr som nevnt i sjette ledd skal settes i verk dersom noen dør eller blir alvorlig skadet om følge av politiets eller. påtalemyndighetens tjenesteutøvelse. Det samme gjelder dersom noen dør eller blir alvorlig skadet mens de er tatt hånd om av politiet eller påtalemyndigheten..... Med tj enestemenn i politiet menes i sjette og sjuende ledd også politthøgskolestudenter som er i praksis, og innkalte mannskaper fra politireserven.. " Endret ved lover 12 juni 1987 nr. 53, 15 mars 1991 nr. 5, 11 juni 1993 nr. 79, 7 april 1995 nr. 15 (I kraft straks Iflg. res. 7 april 1995 nr. 286). l Se 55 nr. 3. Se påt.instr Se strl. 2, strl.ikrl. 5, milstri Se påt.instr Se påt.instr Jfr. lov 15 mars 1991 nr Se lov 13 mars 1936 nr. 3 4 (opphevet - se nå lov 4 aug 1995 nr. 53). 7 Se påt.instr. kap Den myndighet som har besluttet tiltale, gjør vedtak om anke] hvis ikke noe annet er bestemt i leddet her eller i påtaleinstruksen. I saker som nevnt i 64 første ledd treffes vedtaket likevel av riksadvokaten. I saker hvor politiet har tatt ut tiltale etter 67 annet ledd annet punktum, treffes vedtaket av statsadvokaten. Har politiet i samme sak tatt ut tiltale både for forbrytelse og for forseelse, treffer statsadvokaten vedtaket for alle forholdene. I de tilfellene som er nevnt i tredje og fj erde punktum, kan politiet likevel vedta dommen. I andre tilfeller hvor tiltale er reist av politiet,2 ta politimesteren avgjørelsen. KjæremåP mot kjennelse om avvisning erklæres av den som har myndighet til å anke. Ellers kan den som utfører saken, erklære kjæremål. Riksadvokaten gjør vedtak om å begjære gjenopptak.4 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 11 juni 1993 nr. 79, 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i krafr l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). Se kap. 24. Se 67 annet ledd. Se kap Se kap ] Selv om straffeskyld anses bevist, kan påtale unnlates2 såfremt slike særlige forhold er til stede at påtalemyndigheten etter en samlet vurdering finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Unnlatelse av påtale etter første ledd kan gjøres betinget av at siktede i prøvetiden ikke gjør seg skyldig i noen ny straffbar handling. Prøvetiden er to år fra den dag det blir besluttet å unnlate påtale, men ikke lenger enn foreldelsesfristen for adgangen til å reise straffesak for handlingen.3 Unnlatelse av påtale kan også gjøres betinget av slike vilkår som er nevnt i straffeloven 53 nr. 2, nr. 3 bokstavene a-f, nr. 4 og nr. 5. Den siktede skal på forhånd få adgang til å uttale seg om vilkårene. Når den siktedes forhold gir grunn til det, kan påtalemyndigheten i prøvetiden oppheve eller endre vilkår som er fastsatt og sette nye vilkår. Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71. l Jfr. påt.instr. 5-8 og Se 75 annet ledd. 3 Se strl Påtale kan unnlates når reglene for straffutmålingen ved sammenstøt av flere forbrytelser eller forseelser] medfører at ingen eller bare en ubetydelig straff ville komme til anvendelse. Påtale kan også unnlates når det er ilagt militær refselse for forholdet.2 Endret ved lov 24 juni 1994 nr. 36 (i kraft I juli 1997 iflg. res. 13 juni 1997 nr l Se strl Jfr. lov 20 mai 1988 nr Dersom siktede hevder at han ikke er skyldig i en straffbar handling som påtale er unnlatt for etter 69, ] kan han kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten, om den ikke frafaller siktelsen. Begjæring om dette må være fremsatt innen en måned etter at siktede fikk melding om påtaleunnlatelsen og adgangen til å kreve sak reist. Reglene i 318 første ledd gjelder tilsvarende. Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 7 I, 11 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). l Sml Når straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten beslutte at saken skal overføres til megling i konfliktrådet, ] dersom den egner seg for det.2 Både fornærmede og siktede må samtykke i at saken overføres til konfliktrådet. Tilføyd ved lov 15 mars 1991 nr. 5. l Jfr. lov 15 mars 1991 nr Jfr. 67 fjerde ledd, påt.instr. 18-AI. 72. Inntil dom er falt] i første instans, kan en forfølging innstilles. Det samme gjelder når en dom er opphevd. Når offentlig påtale etter lov er avhengig av begjæring fra særlig myndighet,2 skal forfølgingen innstilles dersom begjæringen tas tilbake. Det samme gjelder når offentlig påtale er betinget av påtalebegjæring fra fornærmede3 og denne gyldig blir kalt tilbake.4 l Se Se strl. 130 og bl.a. lover 3 des 1948 nr siste ledd, 3 des 1951 nr. 2 45, 13 mars 1981 nr siste ledd og 81 flg. og 21 juni 1985 nr Se 3 si te ledd i.f. 4 Se strl. 82.

12 173 1 Straffeprosessloven - strpi - Kap mai. Nr Frafalles saken etter at hovedforhandling er begynt, enten på grunn av bevisets stilling eller fordi straff ikke kan anvendes på forholdet, avsier retten frifinnelsesdom. Når ellers en forfølging blir innstilt, gis skriftlig melding til siktede2 og til fornærmet3 som har opptrådt som klager. I Se Se Se 3 siste ledd Er forfølging mot en siktet2 innstilt på grunn av bevisets stilling, kan den tas opp på ny dersom det senere blir oppdaget bevis av vekt. Er påtale unnlatt etter 69, kan forfølgingen tas opp på ny om det reises siktelse for en annen lovovertredelse som er forøvd før påtaleunnlatelsen. Tiltale må i så fall være reist eller begjæring om dom i forhørsrett fremsatt innen ett år etter påtaleunnlatelsen. Blir siktede ikke kjent skyldig i den annen lovovertredelse, står påtaleunnlatelsen ved makt, når ikke retten finner at han må frifinnes. Er det satt vilkår for påtaleunnlatelsen,3 kan forfølgingen også tas opp på ny dersom vilkårene ikke blir overholdt. Det samme gjelder om siktede unndrar seg pålagt tilsyn eller setter seg ut over pålegg fra tilsynsmyndigheten. Tiltale må i så fall være reist eller begjæring om dom i forhørsrett fremsatt innen tre måneder etter utløpet av prøvetiden. Er påtale unnlatt etter 70, kan forfølgingen tas opp på ny dersom siktede2 ikke blir domfelt for den eller de straffare handlinger som ble påtalt. Er forfølgingen innstilt fordi en nødvendig påtalebegjæring eller en annen forutsetning for å fremme saken manglet, kan den tas opp på ny om mangelen blir avhjulpet. Ellers kan en forfølging bare tas opp på ny ved omgjøring av overordnet myndighet etter 75 annet ledd eller om vilkårene for gjenopptakelse4 foreligger. Disse regler hindrer ikke at en påtaleunnlatelse blir gjort om til gunst for siktede.2 I Se lov 17 juli 1953 nr Se Se 69 annet og tredje ledd. 4 Se kap En påbegynt forfølging kan frafalles av overordnet påtalemyndighet. Beslutning om å unnlate påtale eller om å frafalle en påbegynt forfølging mot en siktet2 kan omgjøres av overordnet påtalemyndighet innen tre måneder. I Jfr Se Saker ved Høyesterett kan riksadvokaten føre selv eller overlate til en statsadvokat, en advokat med rett til å føre saker for Høyesterett eller en fullmektig ved riksadvokatembetet. Saker ved lagmannsrett og herreds- eller byrett blir ført av statsadvokatene, polititjenestemenn som tilhører påtalemyndigheten, eller advokater. Gjelder saken en forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn 6 år, skal den føres av en statsadvokat. Når særlige grunner foreligger, kan riksadvokaten likevel overdra til en advokat, en polititjenestemann som hører til påtalemyndigheten, 1 eller en fullmektig ved riksadvokatembetet å føre en slik sak. Saker for herreds- eller byretten om forseelser2 føres som regel av polititjenestemenn som hører til påtalemyndigheten. 1 Når særlige grunner foreligger, kan riksadvokaten overdra til en polititjenestemann som har juridisk embetseksamen, men som ikke hører til påtalemyndigheten,1 å føre saker ved lagmannsrett eller ved herredseller byrett. I saker ved herreds- eller byrett hvor det er utferdiget forelegg, kan påtalemyndigheten møte ved en polititjenestemann som ikke hører til påtalemyndigheten.3 Det samme gjelder ved rettsmøter i forhørsrett.4 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, I1 juni 1993 nr. 80 (se dens V - i kraft l aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995 nr. 513). I Se Se strl. 2, strl. i kri. 2, milstri Se 55 og påt.instr femte ledd. 4 Se påt.instr tredje ledd. 77. Til å føre saker i retten etter påtalemyndighetens nærmere bestemmelse og på dens vegne antar departementet ved Høyesterett et tilstrekkelig antall advokater med rett til å føre saker for Høyesterett, og ved de øvrige domstoler et tilstrekkelig antall advokater. 78. Når en sak blir ført ved Høyesterett av tjenestemann som ikke har fast lønn, fastsetter retten godtgjørelsen, som utredes av statskassen. Ved de øvrige domstoler fastsetter retten en slik godtgjørelse etter nærmere regler som blir gitt av Kongen,1 om det ikke er bestemt en fast lønn. Rettens fastsetting kan påkjæres etter reglene i rettshjelpslovens2 28 a. Endret ved lov 14 juni 1985 nr. 71, 29 juni 1990 nr. 47. I Justisdepartementet iflg. res. 13 des 1985 nr Myndighet til å gi salærinstruks delegert til Justisdepartementet ved res. 8 okt 1982 nr Se videre forskrifter om salær fastsatt ved res. 28 okt 1994 nr Se lov J3 juni 1980 nr Når den som skal føre en sak for retten får forfall, kan hans nærmeste foresatte anta i hans sted en advokat eller en tjenestemann som hører til påtalemyndigheten. 1 l Se Forfølging av straffbare handlinger ved fornærmede kan skje etter reglene i kap 28. l Se 3 siste ledd i.f.

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 22. mars 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2012 Jan. 27. Lov nr. 9 om arbeidstvister

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

Norges paintballforbund er en fellesorganisasjon for sporten paintball i Norge.

Norges paintballforbund er en fellesorganisasjon for sporten paintball i Norge. LOV FOR NORGES PAINTBALLFORBUND À JOUR PR. 18.11.2010 SIDE 1 LOV FOR NORGES PAINTBALL FORBUND KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Organisasjon og virkeområde Norges paintballforbund er en fellesorganisasjon

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning:

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning: Årsberetning 2006 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET

PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET POLITIET POLITIDIREKTORATET Rundskriv 2005/008 Til politimestrene m. fl. Dato 12. juli 2005 Saks m. 2001/01479-20200 Saksk andkr Seniorrådgiver Maria B. Belle PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE,

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer