- og litt om KFF. v/ gen sekr Torgeir Flateby, KFF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- og litt om KFF. v/ gen sekr Torgeir Flateby, KFF"

Transkript

1 - og litt om KFF v/ gen sekr Torgeir Flateby, KFF

2 Kort om Kristne Friskolers Forbund ca120 medlemsskoler i forskjellige skoletyper: 54 grunnskoler i Norge 5 grunnskoler i utlandet 29 videregående skoler med paralleller i det offentlige 21 videregående skoler uten paralleller (bibelskoler) +Et tilbud innen naturbruk. Fra 1/7 Diverse skoler 4 fagskoler (3 fagskoler innen bibelfag og lignende, 1 fagskole innenfor jordbruk) 6 høgskoler Styring Sekretariat 2

3 Hvorfor slo skolene seg sammen KFF etablert mars 1988 Man hadde hatt Norske Privatskolers Landsforbund en god del år. Fra Snaue 50 medlemmer på det meste Finn Andersen For en organisasjon med bredere medlemsmasse og alle de kristne skolene. Allerede i 1989 var det 83 medlemmer i KFF Mot kommersialisering, legge muligheten for å kunne forsvare ikke å måtte godkjenne slike

4 Forbundets oppgaver og arbeidsfelt KFF startet i 1988 Arbeider for de kristne skolenes mulighet til å drive og til å ivareta sin egenart. Høringsuttalelser ved lov- og forskriftsendringer Kontakt med offentlige myndigheter. Kontakt med politiske myndigheter (lobbying) i saker om statsbudsjett, tilskudd, lovendringer mm Holder skolelederkonferanser og en rekke kurs for forskjellig personell i skolene. Juridisk og økonomisk rådgivning til skolene. Stort arbeid med system for og hjelp til skolene innen kvalitetssikring 4

5 Skole eiere bak Friskolene i Norge Ca ca tall: 15 skoler ca Norsk Luthersk Misjonssamband NLM Skoler med trosbevegelsesbakgrunn Felleseide (inkl stiftelser) lutherske skoler Adventistsamfunnet Pinsebevegelsesbakgrunn Selveiende og enkeltsk. innen den norske Kirke Normisjon Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn DELK Indremisjonsforbundet Den katolske kirke Blå kors Læstadiansk tilknytning Det norske Misjonsforbund Enkelteiere inkl ekumeniske 5

6 Litt friskolehistorie En god del privateide skoler i Norge på 1800-tallet På grunnskolefeltet fikk vi Katolske skoler fra 1865, i katolske skoler 1866 Foreldre i Ramnes, DELK, jarlsbergske Adventistene Flere skoler Rundt 1940 mange skoler legges ned Fra 1920 til 1940 mange nedleggelser pga økonomi Noen høyere skoler får statsstøtte fra 1920 tallet Ut på 1970-tallet etter loven m tilskudd kom mange lutherske vg skoler, etter hvert mange bibelskoler og noen ungdomsskoler Ny friskolesatsing fra 1990-tallet i trosmenighetene 6

7 Privatskoleloven(PSL) - Utviklingen PSL er de kristne privatskolenes lovgrunnlag Privatskoleloven 1970 Stor revisjon privatskoleloven 1985 Friskoleloven 1. trinn En mild svenskemodell særlig på grunnskolens nivå Friskoleloven 2. trinn 2004 for videregående trinn Frys-periode Ny privatskolelov vedtatt juni 2007 Detaljer: Se 7

8 Andre lover for kristne skoler Noen av våre medlemsskoler underlagt andre lover Fagskoleloven Voksenopplæringslovens kapittel om diverse skoler fra 1. juli 2010 Vi hadde Privathøgskoleloven, men privathøgskolene er blitt innlemmet i Lov om universiteter og høgskoler

9 Nærme oss vårt tema: Kristne skoler sett utenfra de siste 20 år Bakgrunn og begrunnelse for PSL: Fra skolenes og eiernes side kristne argumenter Menneskerettene ligger bak og under lovgivningen Foreldrerett, religionsfrihet organisasjonsfrihet, rett til å velge andre skoler enn de offentlige mm En prinsipiell begrunnelse for statsstøtte til friskolene ble tatt opp i forarbeidene til privatskoleloven av Fritt sitert: For at den formelle rett til å opprette skoler og til å kunne velge dem, skal bli reell, må det følge statsstøtte med retten 9

10 Politisk ståsted bak PSL-lovene 1970 Ren borgerlig lov. Arbeiderpartiet mot! 1985 Ny borgerlig lov, men sosialistene stemte ikke mot loven, bare enkeltpunkter. Likevel store debatter mellom borgerlig og sosialistisk helt til særlig Men i kjempedebatt ved valgkampen og foran ny friskolelov i 2003 var AP tydelig tilhenger av gml lov, den som forsvarte de religiøse og pedagogisk alternativer I valgkampen 2005 ville sosialistene fjerne friskoleloven Stopplov ved juletider 2005 av ny regjering som var rødgrønn. De grønne SP og delvis AP forsvarte kr skoler Ny PSL 2007 med forlik m Krf uten at det var nødv. Vi var fornøyd m loven i den situasjon

11 Når se på friskolene utenfra siste 20 år De såkalt borgelige er for, endog for flere enn de religiøse og pedagogisk alternative Fra de første friskoledebatter i Stortinget i 1959 har de kjempet for og støttet friskolene med få unntak Når se utenfra er det ikke der de kritiske utenfra - uttalelsene kommer fra Derfor ikke handle mye om dem de siste 20 år Likevel en foil først

12 Allmenne begrunnelser Høyresiden bruker i tillegg til menneskerettsargumentasjonen mer argumenter som privatisering, rasjonalisering av det off, skolekonkurranse gir bedre resultater, frihet, konkurranseutsetting Dette er politiske argumenter som er reelle Vi har nok valgt å ikke legge særlig vekt på disse, men bruker menneskeretter og likebehandling m off skoler som det viktigste (Vi gikk likevel ikke mot friskoleloven) Slik har det vært lettere å få til bredere politisk enighet og vi mener det er sterkere begunnelser i menneskerettene for religiøse skoler 12

13 Sekttenkning mot friskolene Særlig Trond Giske fra AP og Lena Jensen fra SV hatt utspill fra om dette: Sektskoler har: Utspring i lukkede og ensrettede sekter og menigheter. Ekstreme synspunkter og f.eks har tungetale på skolen. Hopper bukk over utviklingslæren. Forteller en sær historie om at gud puttet oss alle her for 6000 år siden, den såkalte skapelsesberetningen Formidler eldgamle husmoridealer og har et forkvaklet syn på kjønnsroller og homofili Bryter barnekonvensjonen og har avvik i læreplaner Redd Barna, deres Go On prosjekt, Barneombudet enige

14 Enhetsskoletenkn mot friskolene Karita Bekkemellom Orheim var i deler av stortingsperioden ( ) Aps fraksjonsleder i KUF-komiteen. Til Dagbladet foran 1. mai 2002 sa hun: «I Norge har vi tradisjon for at skolen skal være en felles møteplass med mer I juni 99 la leder i AP Thorbjørn Jagland og KUFkomitéleder Grete Knudsen (AP) fram et forslag (Dok.nr.8:65 ( )) i Stortinget om at det «ikke skal gis tilskudd til private skoler hvis den lokale offentlige skolen må legges ned eller forringes».

15 og anklage om at ekstreme På AUFs Utøyaleir sommeren 2002 sa da tidligere skolestatsråd fra AP, Trond Giske, «et kraftig oppgjør med statstilskuddene til de ekstreme kristne skolene. Clemet har også gitt frislipp for de ekstreme, kristne skolene, som jeg stoppet. At ekstreme religiøse sekter driver skoler, der ungene ikke kommer i kontakt med unger utenfor sekten, det synes Clemet er så bra at hun lar staten ta regninga [ ]»

16 Kommunene taper KUF-komiteens leder Ranveig Frøyland (AP)ble slått stort opp i Bergens tidende 9/4 og i Dagen 18/4-00: «[...] Den offentlegeskulen i den einskilde kommunen tapar på at elevar går til privatskular og privatskulane stjeler ressurser fra dei offentlege [ ] Private skular betyr at elevane vert sorterte etter livssyn [ ] Eg er skeptisk til fleire kristne grunnskular som eg meiner verkar «ekskluderande»

17 Jagland mot Jagland til Dagbladet 1999, mot Jan Pettersens (H) argumenter mot den sosialdemokratiske likhetsskolen: «Et gufs fra fortida [ ] vi trenger enhetsskolen mer enn noen gang. Når samfunnet blir mer oppsplittet i ulike trosretninger, trenger vi et felles møtested.» AP har forslag om at religiøse skoler bør nektes godkjenning og statsstøtte, for eksempel i Innst. S nr 3 ( ) et forslag som sier at faglige og pedagogisk alternativskoler fortsatt skal ha 85 % tilskudd, mens andre skoler som godkjennes skal ha 50 %.

18 Smeltedigelen KUF-komitémedlem fra AP Oddbjørg Ausdal Starrfeldt uttalte i en privatskoledebatt i Stortinget 25. oktober 1994: «Skulen har vore og bør vere ein smeltedigel i eit stadig meir mangearta samfunn. Skulen er den einaste moglege smeltedigelen der alle, eller i alle fall flest mogleg, bør delta.» Driver dere som lærere knappestøping av barna?

19 Senterpartiet, både og «Jeg er skeptisk til en oppblomstring av slike skoler som kan oppfattes som religiøse gettoskoler», sa stortingsrepresentant MaritTingelstad (SP) til Aftenposten 29/5-99. Innst. S nr 206 ( ) fra Stortingets KUF-komite tok opp forholdet mellom enhetsskolen og friskolene. Flertallet bestod av SP, AP og SV. Ny holdning fra SP i friskolespørsmål. Det er stortingsrepresentant Rita Roaldsen som representererpartiet her:

20 SP forts «[...]Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, registrerer en økning av antallet private grunnskoler og elevplasser i Norge. Flertallet mener en slik utvikling er uheldig og vil kunne undergrave og føre til et brudd med enhetsskoletanken. Etter flertallets syn skal det private skoletilbudet kun være et supplement til det offentlige skoleverket og de private skolenes pedagogikk representerer et klart alternativ til pedagogikken i den offentlige skolen.

21 3 KUF-komitémedlemmer fra AP Sigvald Oppebøen Hansen mener i Varden 22/6-99 at friskolene er en trussel mot den offentlige skolen. Tomas Norvoll holdt 13/10-98 flere innlegg i en privatskoledebatt i Stortinget hvor han uttalte at en del private skoler var skadelige for barna og at samfunnet må gripe inn for å skåne disse. Dette ble bl.a. brukt som begrunnelse for å skjære ned støtten til slike skoler betydelig og begrense godkjenningsretten. Marit Nybakk karakteriserte i Vårt Land februar 1995 bl.a. Grunnskolen Oslo Kristne Senter: «[...] aparte sektskoler som aldri skulle vært godkjent.»

22 Lærerlaget mot Til Klassekampen i februar 1995 kommenterte leder i Lærerlaget, Helga Hjetland, enhetsskolen: «Det er et problem at en del foreldre velger å ta barna sine ut av den offentlige skolen og så får 85 % støtte fra det offentlige for å drive en privat skole. Det er helt forkastelig [ ] Mitt personlige syn er at det kun er steinerskoler som burde fått offentlig støtte [ ] Resten burde fått 0 i støtte [ ]»

23 Utdanningsforbundet Forbundet har i høringsuttalelser rundt privatskoleloven akseptert religiøse skoler og pedagogisk alternative. Den utadvendte retorikk er im. kritisk Ny sak nå: Nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet hevdet i Vårt Land i mai 2002 at kristne friskoler som nekter å ansette homofile samboere ikke har retten på sin side. Han kaller det diskriminering og yrkesforbud. Det er ødeleggende i skolen med en slik oppfatning og holdning, og det kan ikke aksepteres av hensyn til demokratiet

24 Endringene i og bak privatskoleforliket Fra Soria Moria-erklæringen fra de Rødgrønne regjeringspartiene høsten 2005 Om friskolene: Vi vil gjennomgå lovverk og støtteordninger til private skoler. Regjeringen vil motarbeide kommersialisering av undervisningssektoren. Regjeringen vil: gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

25 Altså en viss mulig endring Likevel sterk retorikk fortsatt, fram til og etter Stopploven i desember 2005 Også utover rundt forslaget til ny friskolelov som skal bli til privatskolelov med rett for alternative skoler Omslaget: AP frir til KrF om friskoler - Vi inviterer KrF til samarbeid om ny friskolelov slik at vi kan skape forutsigbarhet både for skolene, lokalsamfunnene, elever og foreldre, sier Aps skolepolitiske talsperson på Stortinget, Anniken Huitfeldt, til Dagsavisen

26 Etter stor debatt om Privatskoleloven kommer det et forlik. Anniken Huitfeldt sitat: De privatskolene vi har i dag, representerer stort sett religiøse og pedagogiske alternativer til den offentlige skolen. De skaper ikke markante sosiale skiller. Vi trenger disse alternativene til den offentlige skolen. Derfor vil den nye loven verne om de pedagogiske og religiøse alternativene til den offentlige skolen...vi vil at elevene skal ha rett til et godt offentlig skoletilbud og mulighet til å gjøre alternative valg. Vi vil ikke at religiøse og pedagogiske alternativer skal settes i samme bås som alle de skolene som til slutt fikk godkjenning i frislippet som ble resultatet av den forrige loven.

27 Mer positive til kristne friskoler articleview=true&moduleid=63562 Også i Læreplanene har fått konsekvenser. Se nederst. Tankene fra Forliket har gitt et betydelig bedre klima etterpå. Ikke mye av de uttalelsene vi refererte tidligere Men det fins noen unntak

28 SVs landsmøtevedtak våren 2009 SV sier nei til privatskoler som bygger på alternativ pedagogikk eller på religiøst grunnlag og trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i lovgivningen og som diskriminerer ved ansettelser, skal miste retten til statstilskudd Solhjell ringte: var i mindretall i SV-landsmøtet og var mer friskolevennlig selv enn selve vedtaket Men han har måttet forsvare det i media og der har han også latt det falle kritiske ord om religiøse skoler. Dermed ble det selvfølgelig sådd tvil om SVs holdning også i regjeringen på kort sikt til avtaler han er ansvarlig i overfor Stortinget og sin egen statsminister.

29 Følger av landsmøtevedtaket SVs statsråd Solhjell i KD blir nødt til å være enda mer friskolevennlig enn han ønsket fordi statsministeren ikke tolererer at man bryter med avtaler inngått av hans regjering. Statsminister Jens Stoltenberg klistrer SV til privatskoleforliket: Faggsjef Bente Sandvik i Humanetisk Forb ut mot SV

30 Soria Moria 2 viderefører Videreføre privatskoleforliket. Gjennomføre rentekompensasjonsordningen innenfor en investeringsramme på 15 milliarder kroner, til oppussing og bygging av skoler og svømmeanlegg i perioden

31 KD utreder å stoppe religiøse skoler 24. februar 2010 er det store nyhetsoppslag i media, inklusive NRK, om at Kunnskapsdepartementet utreder muligheten til å stoppe religiøse grunnskoler. NTB har sendt ut nyhetsmelding hvor det heter om regjeringen: Leter etter paragrafer som forbyr religiøse skoler. SVs Kunnskapsminister må stå til rette

32 Mer om utredningen Utredning om å kutte religiøse skoler nyhet 24 feb lt.aspx?articleview=true&moduleid=65623 Kristin Halvorsen innrømmer å ha utredet: oduleid=65809&articleview=true&tabid=248 Høybr art i VL 3. Mars i papirutgaven For muslimske skoler også, bryter privatskoleforliket Høyre mener det fortsatt trengs en vaktbikkje for frisk. NO/Default.aspx?ModuleId=65710&articleView=true&tabId=248

33 Ansettelsesretten På dette punkt er debatten like skarp som tidligere mellom blokkene I regjeringens nye lovforslag står man kun igjen med en generell formulering om at forskjellsbehandling ved ansettelser må ha et saklig formål. Saklighetskriteriet gjelder alle arbeidsgivere. Trossamfunn får ingen spesielle rettigheter. Det synes ikke som om religionens betydning er viktig Det er bare en del av saken som behandles i Stortinget i dag 9.mars. Diskrimineringsloven kommer senere

34 Problemene med økonomien Også her en viss uenighet mellom blokkene Stoltenberg regjeringen fjernet en liten husleiestøtte som kom på slutten av Bondevikregjeringens tid.

35 Konklusjon... Stå på i lærerarbeidet på skolen din. Det er viktig!!! Bli med på enkelte viktige KFFkonferanser! Følg med i skole- og friskolesaker på KFFs hjemmeside hvis du vil holde deg oppdatert på debattene mm Kanskje har du noe å lære der! 35

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF) Presentasjn av Kristne Frisklers Frbund (KFF) Sklelederknferansen 2015 Jan Erik Sundby generalsekretær Krt m Kristne Frisklers Frbund KFF jbber med de kristne sklealternativene Krav til medlemskap gitt

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf Fax E-post: Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Oslo, 29. desember 2009 Til Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Høring

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oslo 14.01.2008 Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Det Kongelige Kunnskapsdepartement Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres Ref Vår ref Dato 14/5053- Skolestyret 14.01.2015 Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Detaljer

Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Vi viser til høringsbrev av 8.2.2005 med Departementets forslag til tiltak etter uttalelsen om KRL-faget fra FNs menneskerettskomité. De

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Likestillingsombudet

Likestillingsombudet Likestillingsombudet I debatten om likestilling er det nødvendig å skille mellom politiske vedtak og lover som skal sikre likestilling versus politiske vedtak og lover som skal fremme eller være en pådriver

Detaljer

Høringssvar på forslag til endringer i privatskoleloven.

Høringssvar på forslag til endringer i privatskoleloven. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: 14/5053 Vår ref. 15/767.7 Dato: 130115 Høringssvar på forslag til endringer i privatskoleloven. Skolenes landsforbund stiller seg avvisende til departementets

Detaljer

Humanistskolen AS. Humanistskolen klage på vedtak i sak 2010/1152. Oslo, 19. april 2011. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo

Humanistskolen AS. Humanistskolen klage på vedtak i sak 2010/1152. Oslo, 19. april 2011. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Humanistskolen AS Telefon: 400 88 055 E-post: post@humanistskolen.no Nettsted: www.humanistskolen.no Zetlitz' gate 3A 0165 Oslo Org.nr. NO 995 262 487 Oslo, 19. april 2011 Utdanningsdirektoratet Postboks

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005)

Innst. S. nr. 184. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innst. S. nr. 184 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen Dokument nr. 8:27 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Til Likestillings- og diskrimineringsombudet,

Til Likestillings- og diskrimineringsombudet, Til Likestillings- og diskrimineringsombudet, TO DISKRIMINERENDE FORHOLD VED UTDANNINGSDIREKTORATET OG KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS BEHANDLING AV HUMANISTSKOLEN - Sak LDO 12/793, KD 2011/05141, Udir 2010/1152

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep N-0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/793-32- MBA 08.10.2013 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 31.10.2008 Høring om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere Kristne Friskolers

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning O Byrådens sak Byrådens sak nr.: 3 /2006 Vår ref. (saksnr.): 200505532-3 Vedtaksdato: 30.01.2006 Arkivkode: 400 FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN

Detaljer

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å gjennomgå formålet for opplæringen og formålet med barnehagen. Utvalget har

Detaljer

Møte mandag den 22. mai kl. 21.12. President: Rune J. Skjælaaen. Dagsorden (nr. 25): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Møte mandag den 22. mai kl. 21.12. President: Rune J. Skjælaaen. Dagsorden (nr. 25): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2006 Em. 22. mai Endringer i friskoleloven og fagskoleloven 227 Møte mandag den 22. mai kl. 21.12 President: Rune J. Skjælaaen Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Lilleborg Menighetsråd, Oslo. Vedtatt 11.10.2006 Ved uenighet står stemmetallene i parentes etter kryssene Type høringsinstans

Detaljer

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 Religion og menneskerettigheter. Debattmøte Litteraturhuset, Oslo Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 I invitasjonen til dette møtet hevdes det at religion i stadig større grad står mot menneskerettigheter

Detaljer

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Regelverk for skolegudstjenester Retningslinjene for gudstjenester i skolen er å finne i sin helhet

Detaljer

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole

Uttalelse i klagesak - utlysning av stilling som faglærere på kristen videregående skole Vår ref.: Deres ref.: Dato: 10/761-17- 24.04.2012 Nødvendig å kreve kristent livssyn av faglærere på religiøs skole Ombudet konkluderte med at en privat, kristen videregående skole ikke handlet i strid

Detaljer

Innst. 393 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader.

Innst. 393 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteens merknader. Innst. 393 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:87 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag

Detaljer

Ny Regjering - ny politikk?

Ny Regjering - ny politikk? Ny Regjering - ny politikk? Ny regjering - ny politikk? Partienes programmer Regjeringserklæringen Politiske signaler (utspill m.m.) Oppsummering Arbeiderpartiet Ruste opp bibliotekene slik at de tilfredsstiller

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

RESPEKTER FORELDRERETTEN!

RESPEKTER FORELDRERETTEN! Høyreleder Erna Solberg Postboks 1536 Vika 0117 Oslo nødvendig handling vil bli iverksatt ved overkjøring av foreldreretten og de foresattes vilje og Venstreleder Lars Sponheim Møllergt. 16 0179 Oslo nødvendig

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

HØRING - KULTURSKOLETILBUD, FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV ArkivsakID.: 13/3967 Arkivkode: FA-A30, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 019/13 Oppvekstkomiteen 04.09.2013 018/13 Idrett- og kulturkomiteen 04.09.2013 069/13 Formannskapet 11.09.2013 HØRING -

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 9. juni 2009 på ombudets uttalelse

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Velkommen til Skolelederkonferansen. Kristne Friskolers Forbund

Velkommen til Skolelederkonferansen. Kristne Friskolers Forbund Velkommen til Skolelederkonferansen 2015 Kristne Friskolers Forbund Info Velkommen til KFFs skolelederkonferanse nr 27, den med flest påmeldinger «ever». Hvem er nye i år? Reis deg. Dere andre får inkludere

Detaljer

Lovgivning og rettspraksis om delt omsorg. Advokat Øivind Østberg Familierettadvokaten.no

Lovgivning og rettspraksis om delt omsorg. Advokat Øivind Østberg Familierettadvokaten.no Lovgivning og rettspraksis om delt omsorg Advokat Øivind Østberg Familierettadvokaten.no Barneloven fra 1.1.1998 35 a) Kvar barnet skal bu fast. Foreldra kan reise sak om kvar barnet skal bu fast for retten

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00

Møtested: Breiseth Hotell, Lillehammer Møtetidspunkt: Tirsdag 16. januar kl. 14.00 - onsdag 17. januar kl. 16.00 Sekretariatet - Bostadutvalget Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 74 98 / 22 24 75 23 Faks: 22 24 75 96 E-mail: Bostadutvalget@kd.dep.no http://odin.dep.no/kd/norsk/dep/utvalg/p30009294/bn.html

Detaljer

Innhold. Innledning Del 1 KULTURARV OG VERDIER I SKOLEN Halldis Breidlid

Innhold. Innledning Del 1 KULTURARV OG VERDIER I SKOLEN Halldis Breidlid Innhold Innledning... 9 Del 1 KULTURARV OG VERDIER I SKOLEN... 13 Halldis Breidlid Kapittel 1 Identitet, kulturarv og nasjonalt fellesskap... 15 Fra flerkulturalitet til «kulturell kompleksitet»... 15

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Møte torsdag den 21. oktober kl. 11.55

Møte torsdag den 21. oktober kl. 11.55 4 21. okt. Endringer i friskolelova 2004 Møte torsdag den 21. oktober kl. 11.55 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 2): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN STOPP FOR GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE SKOLER FORSLAG OM ENDRING AV FAGSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN STOPP FOR GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE SKOLER FORSLAG OM ENDRING AV FAGSKOLELOVEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET V/Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo 31.01.2006 Epostadresse: postmottak@ufd.dep.no HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL MIDLERTIDIG ENDRING I FRISKOLELOVEN STOPP FOR

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Innst. S. nr. 39. ( ) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 39. ( ) Til Stortinget. Innst. S. nr. 39. (1998-99) Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald Tom Nesvik om at pensjonsytelser som samlet utgjør mindre enn 2G, ikke skal

Detaljer

51 i ekteskapsloven (kjønnsnøytral ekteskapslov) Sak nr. 1. Møte torsdag den 18. november kl. 13.07. President: B e r i t B r ø r b y

51 i ekteskapsloven (kjønnsnøytral ekteskapslov) Sak nr. 1. Møte torsdag den 18. november kl. 13.07. President: B e r i t B r ø r b y 2004 18. nov. Forslag fra repr. Hall Arnøy og May Hansen om endring 51 i ekteskapsloven (kjønnsnøytral ekteskapslov) Møte torsdag den 18. november kl. 13.07 Sak nr. 1 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Moss kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 07/420/TH Dato: 05.01.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven Vedlagt følger uttalelse

Detaljer

Representantforslag nr. (2008-2009)

Representantforslag nr. (2008-2009) Representantforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) May-Helen Molvær Grimstad, Dagrun Eriksen, Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal og Bjørg Tørresdal om et styrket og mer likeverdig

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

Innst. 279 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 79 L (2012 2013)

Innst. 279 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 79 L (2012 2013) Innst. 279 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 79 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven

Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Vår ref.: Deres ref.: Dato: 09/1639-15- 11.10.2012 Menighet i Den norske kirke lyste ut stillingsannonse for kirkeverge i strid med arbeidsmiljøloven Ombudet fant at formuleringen «samlivsform kan bli

Detaljer

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010)

Innst. 151 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:12 L (2009 2010) Innst. 151 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:12 L (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kristen Friskole 2013 nr 4 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. desember 2013

Kristen Friskole 2013 nr 4 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. desember 2013 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2013 nr 4 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. desember 2013 Innholdsoversikt:

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo, 22/12-08 Høring Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 1. Innledning Kristne Friskolers

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16.12.05

Deres ref Vår ref Dato 16.12.05 DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG Høringsinstanser, se vedlagte liste j ' t ' '- i/.,/ ^ L Jifo). å~oojoo Deres ref Vår ref Dato 16.12.05 HØRING - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven - stopp for

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/16 Komite for Oppvekst og kultur /105 Bystyret

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/16 Komite for Oppvekst og kultur /105 Bystyret Saltstraumen skole Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2016 35332/2016 2016/3483 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/16 Komite for Oppvekst og kultur 01.06.2016 16/105 Bystyret 16.06.2016 Etablering

Detaljer

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Striden om politisk reklame. Toril Aalberg Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Gjesteforelesning IMK, UiO, 7 september 2009 2 Dagens forelesning - Definisjon - Regulering - Debatten om politisk

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/1922 04.09.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/1922 04.09.2013 Vår ref.: Dato: 12/1922 04.09.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er elev på Ulsrud videregående skole i Oslo. På vegne av flere muslimske elever har søkt om å få tildelt et eget rom som kan benyttes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 39 2003 27. mai Friskolelova

Forhandlinger i Odelstinget nr. 39 2003 27. mai Friskolelova Forhandlinger i Odelstinget nr. 39 2003 27. mai Friskolelova 571 Møte tirsdag den 27. mai kl. 14.30 President: B e r i t B r ø rby Dagsorden (nr. 32): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Om menneskeretten til alternativ grunnopplæring

Om menneskeretten til alternativ grunnopplæring Denne artikkelen om den menneskerettslige tenkning som ligger til grunn for opprettelse av friskoler er hentet fra Administrasjonspermen utgitt av Kristne Friskolers Forbund Om menneskeretten til alternativ

Detaljer

HVORFOR KRISTEN SKOLE?

HVORFOR KRISTEN SKOLE? HVORFOR KRISTEN SKOLE? Begrunnelser og hjelp til å nå nye foreldre og elever Jon-Are Åmland, Lyngdal Kristne Grunnskole LKG Belland 2 En uavhengig stiftelse Kjøpte tidligere Lyngdal Planteskole i 2005

Detaljer

HOVEDINNLEGG KFF SKOLEKONFERANSE 23. APRIL GRENSEN 19, OSLO

HOVEDINNLEGG KFF SKOLEKONFERANSE 23. APRIL GRENSEN 19, OSLO HOVEDINNLEGG KFF SKOLEKONFERANSE 23. APRIL GRENSEN 19, OSLO Av Odd Anders With Innledning: Det er ikke alltid kjøttvekta teller. Det kan hende David trøsta seg med det da han sloss mot Goliat. David klarte

Detaljer

,...Ø6.;;r,..,..._o...

,...Ø6.;;r,..,..._o... Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans: Type høringsinstans 0 Kommune E] Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd P Tros- Prost/ eller biskop livssynssamfunn

Detaljer

Del 3: Politikk og demokrati

Del 3: Politikk og demokrati Del 3: Politikk og demokrati Kapittel 5: Politikk og demokrati 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 106 129 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) politikk

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

A.Generelt grunnlag for etablering og drift av frie skoler.

A.Generelt grunnlag for etablering og drift av frie skoler. 15. januar 2015 Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo E-post: postmottak@kd.dep.no Høringsuttalelse fra Bjørkly skole til ny Friskolelov 2015. Uttalelsen består av to deler. Del A er

Detaljer

Innst. O. nr. 45. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 45. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 45 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 64 (2003-2004)

Innst. O. nr. 1. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) Innst. O. nr. 1 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 64 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN Suppe, såpe og frelse siden 1865 4. september 2009 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement v/ Hilde Hol Postboks 8036 Dep 0030 Oslo BARNE-OG LIKESTILLI", q... -,,'e:. _ ; 2' Dra, U-- Sa::; r..c

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer