- og litt om KFF. v/ gen sekr Torgeir Flateby, KFF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- og litt om KFF. v/ gen sekr Torgeir Flateby, KFF"

Transkript

1 - og litt om KFF v/ gen sekr Torgeir Flateby, KFF

2 Kort om Kristne Friskolers Forbund ca120 medlemsskoler i forskjellige skoletyper: 54 grunnskoler i Norge 5 grunnskoler i utlandet 29 videregående skoler med paralleller i det offentlige 21 videregående skoler uten paralleller (bibelskoler) +Et tilbud innen naturbruk. Fra 1/7 Diverse skoler 4 fagskoler (3 fagskoler innen bibelfag og lignende, 1 fagskole innenfor jordbruk) 6 høgskoler Styring Sekretariat 2

3 Hvorfor slo skolene seg sammen KFF etablert mars 1988 Man hadde hatt Norske Privatskolers Landsforbund en god del år. Fra Snaue 50 medlemmer på det meste Finn Andersen For en organisasjon med bredere medlemsmasse og alle de kristne skolene. Allerede i 1989 var det 83 medlemmer i KFF Mot kommersialisering, legge muligheten for å kunne forsvare ikke å måtte godkjenne slike

4 Forbundets oppgaver og arbeidsfelt KFF startet i 1988 Arbeider for de kristne skolenes mulighet til å drive og til å ivareta sin egenart. Høringsuttalelser ved lov- og forskriftsendringer Kontakt med offentlige myndigheter. Kontakt med politiske myndigheter (lobbying) i saker om statsbudsjett, tilskudd, lovendringer mm Holder skolelederkonferanser og en rekke kurs for forskjellig personell i skolene. Juridisk og økonomisk rådgivning til skolene. Stort arbeid med system for og hjelp til skolene innen kvalitetssikring 4

5 Skole eiere bak Friskolene i Norge Ca ca tall: 15 skoler ca Norsk Luthersk Misjonssamband NLM Skoler med trosbevegelsesbakgrunn Felleseide (inkl stiftelser) lutherske skoler Adventistsamfunnet Pinsebevegelsesbakgrunn Selveiende og enkeltsk. innen den norske Kirke Normisjon Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn DELK Indremisjonsforbundet Den katolske kirke Blå kors Læstadiansk tilknytning Det norske Misjonsforbund Enkelteiere inkl ekumeniske 5

6 Litt friskolehistorie En god del privateide skoler i Norge på 1800-tallet På grunnskolefeltet fikk vi Katolske skoler fra 1865, i katolske skoler 1866 Foreldre i Ramnes, DELK, jarlsbergske Adventistene Flere skoler Rundt 1940 mange skoler legges ned Fra 1920 til 1940 mange nedleggelser pga økonomi Noen høyere skoler får statsstøtte fra 1920 tallet Ut på 1970-tallet etter loven m tilskudd kom mange lutherske vg skoler, etter hvert mange bibelskoler og noen ungdomsskoler Ny friskolesatsing fra 1990-tallet i trosmenighetene 6

7 Privatskoleloven(PSL) - Utviklingen PSL er de kristne privatskolenes lovgrunnlag Privatskoleloven 1970 Stor revisjon privatskoleloven 1985 Friskoleloven 1. trinn En mild svenskemodell særlig på grunnskolens nivå Friskoleloven 2. trinn 2004 for videregående trinn Frys-periode Ny privatskolelov vedtatt juni 2007 Detaljer: Se 7

8 Andre lover for kristne skoler Noen av våre medlemsskoler underlagt andre lover Fagskoleloven Voksenopplæringslovens kapittel om diverse skoler fra 1. juli 2010 Vi hadde Privathøgskoleloven, men privathøgskolene er blitt innlemmet i Lov om universiteter og høgskoler

9 Nærme oss vårt tema: Kristne skoler sett utenfra de siste 20 år Bakgrunn og begrunnelse for PSL: Fra skolenes og eiernes side kristne argumenter Menneskerettene ligger bak og under lovgivningen Foreldrerett, religionsfrihet organisasjonsfrihet, rett til å velge andre skoler enn de offentlige mm En prinsipiell begrunnelse for statsstøtte til friskolene ble tatt opp i forarbeidene til privatskoleloven av Fritt sitert: For at den formelle rett til å opprette skoler og til å kunne velge dem, skal bli reell, må det følge statsstøtte med retten 9

10 Politisk ståsted bak PSL-lovene 1970 Ren borgerlig lov. Arbeiderpartiet mot! 1985 Ny borgerlig lov, men sosialistene stemte ikke mot loven, bare enkeltpunkter. Likevel store debatter mellom borgerlig og sosialistisk helt til særlig Men i kjempedebatt ved valgkampen og foran ny friskolelov i 2003 var AP tydelig tilhenger av gml lov, den som forsvarte de religiøse og pedagogisk alternativer I valgkampen 2005 ville sosialistene fjerne friskoleloven Stopplov ved juletider 2005 av ny regjering som var rødgrønn. De grønne SP og delvis AP forsvarte kr skoler Ny PSL 2007 med forlik m Krf uten at det var nødv. Vi var fornøyd m loven i den situasjon

11 Når se på friskolene utenfra siste 20 år De såkalt borgelige er for, endog for flere enn de religiøse og pedagogisk alternative Fra de første friskoledebatter i Stortinget i 1959 har de kjempet for og støttet friskolene med få unntak Når se utenfra er det ikke der de kritiske utenfra - uttalelsene kommer fra Derfor ikke handle mye om dem de siste 20 år Likevel en foil først

12 Allmenne begrunnelser Høyresiden bruker i tillegg til menneskerettsargumentasjonen mer argumenter som privatisering, rasjonalisering av det off, skolekonkurranse gir bedre resultater, frihet, konkurranseutsetting Dette er politiske argumenter som er reelle Vi har nok valgt å ikke legge særlig vekt på disse, men bruker menneskeretter og likebehandling m off skoler som det viktigste (Vi gikk likevel ikke mot friskoleloven) Slik har det vært lettere å få til bredere politisk enighet og vi mener det er sterkere begunnelser i menneskerettene for religiøse skoler 12

13 Sekttenkning mot friskolene Særlig Trond Giske fra AP og Lena Jensen fra SV hatt utspill fra om dette: Sektskoler har: Utspring i lukkede og ensrettede sekter og menigheter. Ekstreme synspunkter og f.eks har tungetale på skolen. Hopper bukk over utviklingslæren. Forteller en sær historie om at gud puttet oss alle her for 6000 år siden, den såkalte skapelsesberetningen Formidler eldgamle husmoridealer og har et forkvaklet syn på kjønnsroller og homofili Bryter barnekonvensjonen og har avvik i læreplaner Redd Barna, deres Go On prosjekt, Barneombudet enige

14 Enhetsskoletenkn mot friskolene Karita Bekkemellom Orheim var i deler av stortingsperioden ( ) Aps fraksjonsleder i KUF-komiteen. Til Dagbladet foran 1. mai 2002 sa hun: «I Norge har vi tradisjon for at skolen skal være en felles møteplass med mer I juni 99 la leder i AP Thorbjørn Jagland og KUFkomitéleder Grete Knudsen (AP) fram et forslag (Dok.nr.8:65 ( )) i Stortinget om at det «ikke skal gis tilskudd til private skoler hvis den lokale offentlige skolen må legges ned eller forringes».

15 og anklage om at ekstreme På AUFs Utøyaleir sommeren 2002 sa da tidligere skolestatsråd fra AP, Trond Giske, «et kraftig oppgjør med statstilskuddene til de ekstreme kristne skolene. Clemet har også gitt frislipp for de ekstreme, kristne skolene, som jeg stoppet. At ekstreme religiøse sekter driver skoler, der ungene ikke kommer i kontakt med unger utenfor sekten, det synes Clemet er så bra at hun lar staten ta regninga [ ]»

16 Kommunene taper KUF-komiteens leder Ranveig Frøyland (AP)ble slått stort opp i Bergens tidende 9/4 og i Dagen 18/4-00: «[...] Den offentlegeskulen i den einskilde kommunen tapar på at elevar går til privatskular og privatskulane stjeler ressurser fra dei offentlege [ ] Private skular betyr at elevane vert sorterte etter livssyn [ ] Eg er skeptisk til fleire kristne grunnskular som eg meiner verkar «ekskluderande»

17 Jagland mot Jagland til Dagbladet 1999, mot Jan Pettersens (H) argumenter mot den sosialdemokratiske likhetsskolen: «Et gufs fra fortida [ ] vi trenger enhetsskolen mer enn noen gang. Når samfunnet blir mer oppsplittet i ulike trosretninger, trenger vi et felles møtested.» AP har forslag om at religiøse skoler bør nektes godkjenning og statsstøtte, for eksempel i Innst. S nr 3 ( ) et forslag som sier at faglige og pedagogisk alternativskoler fortsatt skal ha 85 % tilskudd, mens andre skoler som godkjennes skal ha 50 %.

18 Smeltedigelen KUF-komitémedlem fra AP Oddbjørg Ausdal Starrfeldt uttalte i en privatskoledebatt i Stortinget 25. oktober 1994: «Skulen har vore og bør vere ein smeltedigel i eit stadig meir mangearta samfunn. Skulen er den einaste moglege smeltedigelen der alle, eller i alle fall flest mogleg, bør delta.» Driver dere som lærere knappestøping av barna?

19 Senterpartiet, både og «Jeg er skeptisk til en oppblomstring av slike skoler som kan oppfattes som religiøse gettoskoler», sa stortingsrepresentant MaritTingelstad (SP) til Aftenposten 29/5-99. Innst. S nr 206 ( ) fra Stortingets KUF-komite tok opp forholdet mellom enhetsskolen og friskolene. Flertallet bestod av SP, AP og SV. Ny holdning fra SP i friskolespørsmål. Det er stortingsrepresentant Rita Roaldsen som representererpartiet her:

20 SP forts «[...]Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, registrerer en økning av antallet private grunnskoler og elevplasser i Norge. Flertallet mener en slik utvikling er uheldig og vil kunne undergrave og føre til et brudd med enhetsskoletanken. Etter flertallets syn skal det private skoletilbudet kun være et supplement til det offentlige skoleverket og de private skolenes pedagogikk representerer et klart alternativ til pedagogikken i den offentlige skolen.

21 3 KUF-komitémedlemmer fra AP Sigvald Oppebøen Hansen mener i Varden 22/6-99 at friskolene er en trussel mot den offentlige skolen. Tomas Norvoll holdt 13/10-98 flere innlegg i en privatskoledebatt i Stortinget hvor han uttalte at en del private skoler var skadelige for barna og at samfunnet må gripe inn for å skåne disse. Dette ble bl.a. brukt som begrunnelse for å skjære ned støtten til slike skoler betydelig og begrense godkjenningsretten. Marit Nybakk karakteriserte i Vårt Land februar 1995 bl.a. Grunnskolen Oslo Kristne Senter: «[...] aparte sektskoler som aldri skulle vært godkjent.»

22 Lærerlaget mot Til Klassekampen i februar 1995 kommenterte leder i Lærerlaget, Helga Hjetland, enhetsskolen: «Det er et problem at en del foreldre velger å ta barna sine ut av den offentlige skolen og så får 85 % støtte fra det offentlige for å drive en privat skole. Det er helt forkastelig [ ] Mitt personlige syn er at det kun er steinerskoler som burde fått offentlig støtte [ ] Resten burde fått 0 i støtte [ ]»

23 Utdanningsforbundet Forbundet har i høringsuttalelser rundt privatskoleloven akseptert religiøse skoler og pedagogisk alternative. Den utadvendte retorikk er im. kritisk Ny sak nå: Nestleder Per Aahlin i Utdanningsforbundet hevdet i Vårt Land i mai 2002 at kristne friskoler som nekter å ansette homofile samboere ikke har retten på sin side. Han kaller det diskriminering og yrkesforbud. Det er ødeleggende i skolen med en slik oppfatning og holdning, og det kan ikke aksepteres av hensyn til demokratiet

24 Endringene i og bak privatskoleforliket Fra Soria Moria-erklæringen fra de Rødgrønne regjeringspartiene høsten 2005 Om friskolene: Vi vil gjennomgå lovverk og støtteordninger til private skoler. Regjeringen vil motarbeide kommersialisering av undervisningssektoren. Regjeringen vil: gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

25 Altså en viss mulig endring Likevel sterk retorikk fortsatt, fram til og etter Stopploven i desember 2005 Også utover rundt forslaget til ny friskolelov som skal bli til privatskolelov med rett for alternative skoler Omslaget: AP frir til KrF om friskoler - Vi inviterer KrF til samarbeid om ny friskolelov slik at vi kan skape forutsigbarhet både for skolene, lokalsamfunnene, elever og foreldre, sier Aps skolepolitiske talsperson på Stortinget, Anniken Huitfeldt, til Dagsavisen

26 Etter stor debatt om Privatskoleloven kommer det et forlik. Anniken Huitfeldt sitat: De privatskolene vi har i dag, representerer stort sett religiøse og pedagogiske alternativer til den offentlige skolen. De skaper ikke markante sosiale skiller. Vi trenger disse alternativene til den offentlige skolen. Derfor vil den nye loven verne om de pedagogiske og religiøse alternativene til den offentlige skolen...vi vil at elevene skal ha rett til et godt offentlig skoletilbud og mulighet til å gjøre alternative valg. Vi vil ikke at religiøse og pedagogiske alternativer skal settes i samme bås som alle de skolene som til slutt fikk godkjenning i frislippet som ble resultatet av den forrige loven.

27 Mer positive til kristne friskoler articleview=true&moduleid=63562 Også i Læreplanene har fått konsekvenser. Se nederst. Tankene fra Forliket har gitt et betydelig bedre klima etterpå. Ikke mye av de uttalelsene vi refererte tidligere Men det fins noen unntak

28 SVs landsmøtevedtak våren 2009 SV sier nei til privatskoler som bygger på alternativ pedagogikk eller på religiøst grunnlag og trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i lovgivningen og som diskriminerer ved ansettelser, skal miste retten til statstilskudd Solhjell ringte: var i mindretall i SV-landsmøtet og var mer friskolevennlig selv enn selve vedtaket Men han har måttet forsvare det i media og der har han også latt det falle kritiske ord om religiøse skoler. Dermed ble det selvfølgelig sådd tvil om SVs holdning også i regjeringen på kort sikt til avtaler han er ansvarlig i overfor Stortinget og sin egen statsminister.

29 Følger av landsmøtevedtaket SVs statsråd Solhjell i KD blir nødt til å være enda mer friskolevennlig enn han ønsket fordi statsministeren ikke tolererer at man bryter med avtaler inngått av hans regjering. Statsminister Jens Stoltenberg klistrer SV til privatskoleforliket: Faggsjef Bente Sandvik i Humanetisk Forb ut mot SV

30 Soria Moria 2 viderefører Videreføre privatskoleforliket. Gjennomføre rentekompensasjonsordningen innenfor en investeringsramme på 15 milliarder kroner, til oppussing og bygging av skoler og svømmeanlegg i perioden

31 KD utreder å stoppe religiøse skoler 24. februar 2010 er det store nyhetsoppslag i media, inklusive NRK, om at Kunnskapsdepartementet utreder muligheten til å stoppe religiøse grunnskoler. NTB har sendt ut nyhetsmelding hvor det heter om regjeringen: Leter etter paragrafer som forbyr religiøse skoler. SVs Kunnskapsminister må stå til rette

32 Mer om utredningen Utredning om å kutte religiøse skoler nyhet 24 feb lt.aspx?articleview=true&moduleid=65623 Kristin Halvorsen innrømmer å ha utredet: oduleid=65809&articleview=true&tabid=248 Høybr art i VL 3. Mars i papirutgaven For muslimske skoler også, bryter privatskoleforliket Høyre mener det fortsatt trengs en vaktbikkje for frisk. NO/Default.aspx?ModuleId=65710&articleView=true&tabId=248

33 Ansettelsesretten På dette punkt er debatten like skarp som tidligere mellom blokkene I regjeringens nye lovforslag står man kun igjen med en generell formulering om at forskjellsbehandling ved ansettelser må ha et saklig formål. Saklighetskriteriet gjelder alle arbeidsgivere. Trossamfunn får ingen spesielle rettigheter. Det synes ikke som om religionens betydning er viktig Det er bare en del av saken som behandles i Stortinget i dag 9.mars. Diskrimineringsloven kommer senere

34 Problemene med økonomien Også her en viss uenighet mellom blokkene Stoltenberg regjeringen fjernet en liten husleiestøtte som kom på slutten av Bondevikregjeringens tid.

35 Konklusjon... Stå på i lærerarbeidet på skolen din. Det er viktig!!! Bli med på enkelte viktige KFFkonferanser! Følg med i skole- og friskolesaker på KFFs hjemmeside hvis du vil holde deg oppdatert på debattene mm Kanskje har du noe å lære der! 35

Kristen Friskole 2010 nr 4

Kristen Friskole 2010 nr 4 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2010 nr 4 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 14. desember 2010 Innholdsoversikt:

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Oslo 09.05.2008 Til Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Høring om

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Møte tirsdag den 11. februar kl. 19.40. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (17):

Møte tirsdag den 11. februar kl. 19.40. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (17): 2003 Em. 11. feb. Endr. i lov om helligdager og helligdagsfred mv. 359 Møte tirsdag den 11. februar kl. 19.40 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (17): 1. Innstilling fra familie-, kultur-

Detaljer

Privatskoler i Norden

Privatskoler i Norden Øyvind Berge og Christer Hyggen Privatskoler i Norden Omfang, utvikling og den politiske debatten Øyvind Berge og Christer Hyggen Privatskoler i Norden Omfang, utvikling og den politiske debatten Fafo-notat

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

(Lovvedtak 28 (2013 2014), jf. Innst. 63 L (2013 2014) og Prop. 5 L (2013 2014)) 12. Stortingets vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven

(Lovvedtak 28 (2013 2014), jf. Innst. 63 L (2013 2014) og Prop. 5 L (2013 2014)) 12. Stortingets vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven 12. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Karen Sogn 1007 Møte torsdag den 12. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 26): 1. Innstilling fra

Detaljer

Møte onsdag den 21. november kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g

Møte onsdag den 21. november kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g 2001 21. nov. Muntlig spørretime 333 Møte onsdag den 21. november kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 17): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 3) 2. Referat

Detaljer

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63):

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63): 25. mars Dagsorden 2619 Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Møte torsdag den 3. juni kl. 10. President: E i r i n F a l d e t

Møte torsdag den 3. juni kl. 10. President: E i r i n F a l d e t 2004 3. juni Utskifting av et varamedlem i Norges Banks representantskap 2923 Møte torsdag den 3. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 91): 1. Innstilling fra valgkomiteen om utskifting

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov )

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) 1. Bakgrunn 1.1 Innledning Kunnskapsdepartementet legger i høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 145 1999 2. mars Forslag fra repr. Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av

Forhandlinger i Stortinget nr. 145 1999 2. mars Forslag fra repr. Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av Forhandlinger i Stortinget nr. 145 1999 2. mars Forslag fra repr. Evje og Ulf Erik Knudsen om overføring av 2167 forhandl.ansv. for underv.personalet fra staten til fylkeskommunen/kommunen Møte tysdag

Detaljer

Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2862 15. mars Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 62): 1. Stortingets vedtak til lov om endringar i mineralloven (inndriving av

Detaljer

Møte torsdag den 22. mai kl. 11.05. President: Berit Brø rby. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om boligbyggelag

Møte torsdag den 22. mai kl. 11.05. President: Berit Brø rby. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om boligbyggelag 524 22. mai Bustadbyggjelagslova og burettslagslova 2003 Møte torsdag den 22. mai kl. 11.05 President: Berit Brø rby Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om boligbyggelag (bustadbyggjelagslova)

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no Friskoleorganisasjonenes eget referat fra møte med U-dir 18. november 2008 Til stede på møtet:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg.

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg. Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden 2281 Møte onsdag den 14. mars kl. 10 President: H ans J. Rø sjorde Dagsorden (nr. 63): 1. Spørretime - muntlig spørretime - ordinær spørretime

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer