Saker til behandling. 10/24 10/ tertialrapport driftsregnskapet 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 10/24 10/01310-2 1. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet 3"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 10/24 10/ tertialrapport driftsregnskapet 3 10/25 10/ tertialrapport investeringsregnskapet 20 10/26 10/ Forarbeid knyttet til samhandlingsreformen - Knutepunkt Sørlandet 28 10/27 10/ Forstudie Teknisk - Knutepunkt Sørlandet 31 10/28 10/ Ungdomsarbeidet Moonlight på Ivelandstaua. 34 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 2

3 Saker til behandling 10/24 1. tertialrapport driftsregnskapet Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /24 2 Kommunestyret SAMMENDRAG Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til finansmarkedene og forventet avkastning på finanskapitalen. Det er også usikkerhet i forhold til lønnsoppgjøret, og kommunens utgifter som følge av dette. En del av enhetene i kommunen opplever store økonomiske utfordringer. Dette gjelder først og fremst enhet for barn og familie, enhet for arbeid, aktivitet og fritid, enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering, samt NAV. Utfordringene knytter seg i hovedsak til barnevern, ressurskrevende brukere og sosialutbetalinger. Rådmannen foreslår ingen økte rammer som følge av disse utfordringene. Rådmannen foreslår å overføre ca. 3 mill. kr. til enheter med overskudd på regnskapet for Det foreslås samtidig at enheter med underskudd må dekke ca 6,1 mill. kroner i løpet av perioden Tertialrapporten tar hensyn til de økonomiske konsekvensene av tidligere politiske vedtak om økt bevilgning til Moonlight på Øvrebø, investeringsutgifter som følge utvidelse av driften av barnehagen på Hægeland, samt økte utgifter til kommunedelplan for Venneslaheia. Rådmannen foreslår å bruke til sammen kr ,- av det generelle disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr over driftsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget og detaljert oppstilling som følger saken som utrykt vedlegg. Vedlegg: Trykt vedlegg: Avkastningsrapport pr Utrykt vedlegg: Detaljerte budsjettendringer 3

4 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5, Forskrift om årsbudsjett 10 og kommunens økonomireglement kap. 3, skal rådmannen gjennom året legge frem rapporter for kommunestyret som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak Rådmannens merknader: Budsjettrapporten deles i to saker, en for driftsbudsjettet og en for investeringsbudsjettet. I saken vil vi først redegjøre for enkelte sektorovergripende forhold. Deretter vurderes status i resultatenhetene. 1. Lønnsoppgjøret I budsjettet er det lagt inn en lønnsreserve på 1,5 % for å dekke lønnsøkningene i løpet av I tillegg er det tatt høyde for lønnsglidning og overheng fra 2009, dette er beregnet til å utgjøre ca. 2 %. Til sammen er det altså tatt høyde for en lønnsvekst på 3,5 %. I revidert nasjonalbudsjett er forventet lønnsvekst redusert til 3,25 %. Lønns- og pensjonsoppgjøret for kommunene er ikke ferdige, og vi vet derfor ikke hva effekten for Vennesla kommune vil bli. Vi vil komme tilbake med mer nøyaktige beregninger i 2. tertialrapport. 2. Pensjonskostnader Kommunens budsjetterte pensjonskostnader er fastsatt på grunnlag av KLP sine prognoser pr. september KLP har kommet med oppdaterte budsjettall pr. mars Disse nye beregningene viser en økning i samlet pensjonskostnad for Vennesla. Kommunen har ikke fått oppdatert prognose fra Statens pensjonskasse (SPK). Til tross for den forventede økningen i pensjonskostnad tror vi budsjettet vil holde, og rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendring. Kommunen får ikke de endelige beregningene over pensjonskostnadene for 2010 før i januar / februar Skatt og rammetilskudd I statsbudsjettet ble det lagt til grunn en skattevekst fra 2009 til 2010 på ca. 5,9 %. Den faktiske skatteinngangen i 2009 ble lavere enn ansatt, og forventet vekst fra 2009 til 2010 ble som følge av dette endret fra 5,9 % til 6,4 %. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er anslaget uendret. Regjeringens forventede lønns- og prisvekst fra defineres gjennom den såkalte deflatoren. I statsbudsjettet ble denne satt til 3,1 %, hvorav 3,5 % er forventet lønnsvekst, og 2,4 % forventet prisvekst på varer og tjenester. I RNB er forventet lønnsvekst nedjustert til 3,25 %, men pga prisvekst på strøm, er deflatoren uendret. Dersom vi forutsetter at skatteinngangen i kommunen blir som forventet i vedtatt budsjett vil også rammetilskuddet bli som budsjettert. Rådmannen vil på bakgrunn av dette ikke foreslå noen budsjettendringer. 4

5 Kommuneproposisjonen 2011 Kommuneproposisjonen 2011 ble lagt frem 11. mai. Det legges opp til omfattende endringer i inntektssystemet for kommunene fra Dette gjelder i hovedsak følgende: - Barnehagetilskuddet (driftstilskudd, skjønnstilskudd og tilskudd til stryket tilbud til barnehagebarn) innlemmes i rammetilskuddet. - Endringer i kostnadsnøklene som danner grunnlag for kostnadsutjevningen i inntektssystemet. o ny kostnadsnøkkel for barnehage (antall barn 3-5 år, antall barn 1-2 år uten kontantstøtte og utdanningsnivå i kommunen) o levekår får økt betydning o redusert vekt på bosetting o antall psykisk utviklingshemmede får redusert betydning o antall eldre mellom år får redusert betydning o antall innbyggere mellom år, og over 90 år, får økt betydning - Endringer i regionalpolitiske tilskudd. - Redusert skatteandel fra 45 % til 40 %. - Økt skjønnstilskudd som kompensasjon til kommuner som taper på endringene i inntektssystemet. For Vennesla kommune vil disse endringene medføre reell nedgang i rammetilskudd på kr. 280,- pr. innbygger. (Ved beregningene er det benyttet tall fra 2008, derfor kan virkelige tallene kan avvike fra disse beregningene.). I inntektssystemet er det imidlertid en ordning som skjermer kommunene mot brå nedgang i rammene, inntektsgarantitilskuddet. Dette medfører at kommunen får kompensert for det beregnet tapet i Den reelle nedgangen vil dermed først komme senere år. Regjeringen foreslår videre en vekst i de frie inntektene til kommunesektoren på ca. 2,5 mrd. kr. fra Virkningene av de foreslåtte endringene i rammetilskuddet samt økning i frie inntekter, er beregnet å utgjøre kr. 501 pr. innbygger for Vennesla kommune i Det beregnede inntektsgarantitilskuddet for 2011 gis kun for ett år. Vennesla kan derfor forvente en reduksjon i frie inntekter på ca. kr. 343,- pr. innbygger fra 2011 til Det understrekes at det i disse beregningene er brukt gamle regnskaps- og innbyggertall. Det faktiske resultatet vil vi dermed ikke få før statsbudsjettet legges frem til høsten. 4. Eiendomsskatt Vi har budsjettert med 33 mill. kroner i samlet eiendomsskatt i Eiendomsskattetakstene for 2010 er fastsatt, og disse viser at vi kan forvente å få en inntekt tilsvarende budsjettet. 5. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med kr ,- i konsesjonsavgift. Rådmannen forventer at inntektene blir omtrent som budsjettert. 6. Konsesjonskraftinntekter I følge prognosene kan vi forvente at konsesjonskraftinntektene blir som budsjettert, dvs. 5 mill. kroner. 5

6 7. Aksjeutbytte Vennesla kommune har en eierandel på 2 % i Agder Energi AS. I budsjettet for 2010 er det lagt til grunn at det blir utbetalt et utbytte fra selskapet på 900 mill. kroner. Agdereierne har vedtatt at utbytte til eierne i 2009 skal være på 900 mill. kr % av et eventuelt overskudd utover 900 mill. I vedtaket presiseres det også at det årlige utbyttet ikke skal være høyere enn selskapets resultat. Ved beregning av utbytte i Agder Energi AS er det norsk regnskapsskikk som gjelder, og dermed er grunnlaget for ordinært utbytte 800 mill. kroner i Eiermøtet forutsetter imidlertid at 100 mill. kroner av selskapets egenkapital utbetales som ekstraordinært utbytte i Dette betyr at Vennesla kommune kan forvente å få 16 mill. kr. i ordinært utbytte, og 2 mill. kr. i ekstraordinært utytte. Dette er i tråd med budsjettet for Avkastning på langsiktige plasseringer Det er budsjettert med 5,5 mill. kroner i avkastning på langsiktige plasseringer. Finansmarkedene er fortsatt ustabile, og spesielt i Hellas og andre sør-europeiske land har det vært meget usikkert og ustabilt den siste tiden. Det er umulig å anslå hvor stor avkastning vi kan forvente i Pr viser rapport fra Grieg Investor en positiv urealisert avkastning på ca. 3,6 mill. kroner, men dette inkluderer renter på bankinnskudd som føres og budsjetteres sammen med øvrige bankinnskudd. Når vi trekker ut disse renteinntektene fra rapporten fra Grieg er avkastningen pr ca. 3,3 mill. kr. I vedtatt budsjett er det budsjettert med en avsetning til bufferfond på 2 mill. kr. Når en tar hensyn til denne avsetningen vil saldo på bufferfondet være ca. 11,2 mill. kr. Dette vil dermed kunne være en buffer i forhold til budsjettert avkastning i år, og rådmannen vil ikke foreslå endringer i budsjettet. Se for øvrig vedlagte avkastningsrapport pr Momskompensasjon på investeringer Disse inntektene er knyttet direkte opp i mot utgifter til investeringer i Dersom investeringene forskyves i tid, vil også inntektene fra momskompensasjonen forskyves. Vi har budsjettert med 12 mill. kr. i slike inntekter i Som nevnt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det innført nye regnskapsregler for føring av momskompensasjon på investeringer. Disse reglene krever at kommunene må overføre en stadig større andel av momskompensasjonen til investeringsregnskapet, og i 2010 er det krav om å overføre 20 %. I vedtatt budsjett er det forutsatt å overføre 10 mill. kr. fra drift til investering, det utgjør vel 80 % av forventet momskompensasjon fra investeringer. Regnskapet viser ved utgangen av april momskompensasjon fra investeringer på ca. 1,6 mill. kr. Dette er betydelig mindre enn periodisert budsjett. En stor del av utgiftene til investeringsprosjektene forventes å komme i løpet av høsten og rådmannen vil dermed ikke foreslå noen endringer i budsjettet nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. 10. Diverse statlige tilskudd Statlige rente- og avdragstilskudd som blir gitt i forbindelse med investeringer innen pleie og omsorg og skole, beregnes ut fra Husbankens gjennomsnittlige flytende rente. I budsjettet ble det lagt til grunn ei rente på 3 %. Pr. mai har gjennomsnittsrenten vært 2,26 %. Ved en gjennomsnittsrente i 2010 på dette nivået 6

7 vil totalt tilskudd bli ca. kr ,- mindre enn budsjettert. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 % 6. mai, og det er dermed grunn til å tro at også Husbankens rente vil stige. Rådmannen vil dermed foreslå å avvente, og vurdere budsjettendring i 2. tertialrapport. Integreringstilskuddet som kommunen mottar for mottak av flyktninger anslås å bli som budsjettert, men vurderes på nytt i forbindelse med 2. tertialrapport. Statstilskuddet for ressurskrevende brukere blir beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. For 2009 har vi nå sendt søknad om tilskudd på ca. 4,1 mill. kr. mens det ble inntektsført ca. 2,4 mill. kr. Dersom vi utbetalt tilskudd i henhold til søknaden må differansen på 1,7 mill. inntektsføres i I budsjettet for 2010 har vi lagt til grunn et tilskudd på 4,125 mill. kr. På grunn av usikkerheten i forhold til utbetalt tilskudd for 2009 vil ikke rådmannen foreslå noen endringer i budsjettet nå, men avvente situasjonen til 2. tertialrappport. 11. Renter og avdrag Rentenivået har steget noe etter budsjettet ble vedtatt, men er foreløpig under 4 %, som ble lagt til grunn i kommunens budsjett. Dette gjelder både rente på innskudd og på lån. Totalt sett forventer vi at dette går dette opp i opp, og rådmannen vil ikke foreslå noen endringer i budsjettet. I budsjettet ble det vedtatt at avdragsutgiftene på investeringslånene skulle være kr ,-. Administrasjonen vil tilpasse nedbetalingsplanen på låneporteføljen til dette nivået, og vi forutsetter dermed at budsjettet er ok. 12. Kapitalutgifter Solsletta og Smååsane barnehager Når det ble vedtatt at disse barnehagene skulle bygges var det forutsatt at kapitalutgiftene skal dekkes av skjønnstilskudd fra staten til opprettelse av nye barnehageplasser. I budsjettet for 2010 ble det beregnet at disse utgiftene var ca. 2,6 mill. kr., og dette er dermed budsjettert inntektsført tilsvarende beløp fra skjønnsmidlene. Rådmannen vil ikke foreslå noen endringer i budsjettet. Status for resultatenhetene Nedenfor gis en status for enkelte av resultatenhetene. De enheter som ikke nevnes spesielt forventer budsjettbalanse ved årets slutt. De fleste enhetene som har ansvar for strømutgifter på sine budsjett, rapporterer om forventet budsjettsprekk på grunn av økte strømpriser. Som nevnt ovenfor tar revidert nasjonalbudsjett hensyn til at strømprisene har steget. Regjeringen dekker dette ved å redusere forventet lønnsvekst. Siden lønnsoppgjøret ikke er klart enda, og vi dermed ikke vet effekten av det, vil ikke rådmannen foreslå å endre budsjettet i 1. tertialrapport. Dette vil bli vurdert på nytt i 2. tertialrapport. Politisk styring og kontrollorgan Regnskapet for 2009 viste en overskridelse på ca. kr ,-. Dette skyldes bl.a. tapt arbeidsfortjeneste til de folkevalgte. Det forventes tilsvarende overskridelse i Rådmannen vil ikke foreslå å endre budsjettet nå, men vurdere dette igjen i 2. tertialrapport. 7

8 Tjenesteseksjonen Kommunen har fått tilsagn om kr ,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen i Vest- Agder til Langsiktig arbeid for å redusere levekårsproblemene i Vennesla kommune. Budsjettmessig forutsetter rådmannen at dette tiltaket går i null. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 10/20 økes tjenesteseksjonens budsjettramme med kr ,-. Dette til dekning av investeringsutgifter som følge av at Hægeland Frikirkes barnehage skal utvide driften, og benytte lokaler på Eikeland skole 3 dager i uken. En del av enhetens overskudd i 2009 skyldes reduserte utgift til midtskyss og gjesteelever. Vi vil komme tilbake til om vi på grunn av dette kan redusere 2010 budsjettet i 2. tertialrapport. Enhet for plan og utbygging Regnskapet viser ved utgangen av april et mindreforbruk. Dette skyldes høyere inntekter fra byggesak enn budsjettet. Rådmannen vil ikke foreslå å redusere budsjettet i 1. tertialrapport. Hunsfoss skole Skolen rapporterer med et forventet overforbruk på ca. kr ,-. Dette skyldes økte strømutgifter (ca. kr ,-) samt krav om tilbakebetaling av for mye refusjon fra NAV i 2009 (ca. kr ,-). Som nevnt ovenfor vil strømutgiftene bli vurdert senere. Rådmannen vil ikke foreslå økning i enhetens budsjett, men forventer at overskridelsen minimaliseres ved stram økonomistyring resten av året. Moseidmoen skole Skolen rapporterer om et merforbruk på vikarlønn som følge av sykefravær, på ca. kr ,-. Lønnsutgiftene overstiger refusjonen fra NAV. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring, men forventer meget stram økonomistyring resten av året for å komme i balanse ved årets slutt. Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole er i plassnød når det gjelder administrasjonskontorer. I tillegg til overføring av overskudd fra 2009, kr ,- (dersom det vedtas), har skolen et disposisjonsfond på kr ,-. De ønsker å bruke disse midlene til å fremskynde utbyggingen av administrasjonslokaler, men forutsetter at midlene tilbakeføres til skolen når bevilgningen til rehabilitering av skolen foreligger. Rådmannen er skeptisk til en slik fremskynding av prosjektet, og vil ikke anbefale ovennevnte løsning. Arbeidstilsynet har gitt kommunen utsettelse på å gjennomføre en kartlegging av arbeidsforholdene. Dette skal skje i løpet av året. Enhet for barn og familie Etter første tertial var overforbruket på barnevernstiltak ca. 1,2 mill. kr. Fortsetter denne trenden resten av året vil overskridelsen på dette bli over 3,5 mill. kr. Enheten har hatt en grundig gjennomgang av alle sakene. Det som bekymrer mest er alle sakene hvor vi i dag er inne med tunge hjelpetiltak, men hvor vi er i tvil om det er nok. Det må vurderes om plassering må gjennomføres, og da vil den økonomiske situasjonen bli ytterligere forverret. I budsjettet for 2010 ble budsjettet til barnevern 8

9 oppjustert med 4,8 mill. kroner, men vi ser altså likevel at enheten har økonomiske utfordringer. Rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendringer i 1. tertialrapport. Enhet for arbeid, aktivitet og fritid I Levekårsutvalgets sak 10/16 ble det vedtatt et opplegg for ungdomsarbeidet på Øvrebø. I den forbindelse foreslås det å opprette en miljøarbeiderstilling i 50 %. Stilingen vil bli brukt på Øvrebø, men vil være faglig tilknyttet Moonligt. Utgifter til dette er beregnet å bli kr ,- pr. år. Rådmannen vil foreslå å øke enhetens budsjett tilsvarende. Utgifter til investeringer i forhold til dette blir behandlet i 1. tertialrapport, investering. For øvrig rapporterer enheten med store økonomiske utfordringer. Dette gjelder følgende: Det har vært nødvendig å sette inn ekstra ressurser på en bruker. Isolert sett vil dette føre til en overskridelse på budsjettet på kr ,- i Det kommer fire nye brukere, og det er usikkert hvor mye ekstraressurser disse vil medføre. Det har vært branntilsyn på boligene, og det stilles nå krav til brannvarslingsanlegg tilsvarende institusjoner. Vi har foreløpig ikke fått oversikt over hva dette vil medføre av ekstra utgifter, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Når dagsenteret er stengt i ferien vil det være nødvendig med dagbemanning i boligene. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Behov for brukerstyrt personligassistent har økt betraktelig de siste årene, og det er en stor underdekning i budsjettet på grunn av dette, ca. 1 mill. kr. Enheten opplever også utfordringer med at tiltakene gjennom NAV stadig endres, og det blir lite forutsigbart hvilke ytelser og tiltak som tilbys brukerne. Totalt sett har enheten store økonomiske utfordringer. Siden det fortsatt er usikkert når de nye brukerne kommer, og hvor mye ressurser de vil kreve, er det vanskelig å anslå hva overforbruket i 2010 ser ut til å bli. Rådmannen vil uansett ikke foreslå noen endring i budsjettet i 1. tertialrapport. Venneslaheimen omsorgssenter Venneslaheimen rapporterer om et overforbruk i forhold til budsjett på ca. kr ,-. Dette skyldes bl.a. høyere engangsutgifter i forbindelse med etablering av vaskeri (for å oppfylle krav i lov og forskrifter). Dette vil bli kompensert ved reduserte driftsutgifter de nærmeste årene. Rådmannen foreslår ingen økning i enhetens budsjett. Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Enheten har fortsatt stort press og utfordringer. Dette til tross for at enheten fikk økt budsjettrammen med 1 mill. kr. fra Regnskapet pr viser et overforbruk på vikar, ekstrahjelp og overtid. Dette skyldes flere brukere på korttidsavdelingen, ressurskrevende brukere som har behov for nattbemanning. På grunn av at det ikke er ledige sykehjemsplasser på Venneslaheimen, er disse brukerne tatt inn på rehabiliteringsavdelingen. Rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendringer, men forventer meget stram budsjettstyring resten av året. NAV Enheten har store økonomiske utfordringer. Vi har hatt en stor økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. Økningen gjelder stort sett unge personer, noe som er meget bekymringsfullt. Enheten har sterk fokus på å gjøre aktive grep for å snu denne utviklingen. Dette gjelder bl.a. omprioritering av arbeidsoppgaver i enheten. 9

10 Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging for folk å komme i arbeid. Kommunen får et øremerket tilskudd til å delvis dekke utgiftene til 21 deltakere. Ordningen skal medføre reduserte sosialhjelpsutbetalinger, og dette er kommunens andel av ordningen. Ut fra dette har vi grunn til å tro at kommunens sosialhjelpsutbetalinger hadde vært enda høyere uten kvalifiseringsprogrammet. Vennesla kommune har ca deltakere på kvalifiseringsstønad, og vi får dermed for lite tilskudd til å dekke kommunens utgifter. Overskridelsen i forhold til budsjettet er pr. april ca. kr ,-. Vi kan altså forvente en overskridelse på kvalifiseringsprogrammet på ca. 1,6 mill. i I 2009 var statstilskuddet til kvalifiseringsprogrammet ca. 2 mill. kr., og dette er redusert til ca. 1,7 mill. i Bakgrunnen for denne reduksjonen er en rapport fra 2006 som sier at antall mottakere av kvalifiseringsstønad sannsynligvis vil øke de første årene ordningen eksisterer, så flate ut, og deretter reduseres. I praksis har ikke disse forventningene innfridd, men tilskuddet fra staten legger altså dette til grunn. Totalt sett kan vi forvente en overskridelse på enheten på ca. 3 mill. kroner i Rådmannen mener dette er meget bekymringsfullt, men vil ikke foreslå noen rammeendring i 1. tertialrapport. Enhet for teknisk forvaltning En av bilene som enheten tidligere har leaset er kaputt. I forbindelse med fornyelse av leasingavtalen er det foretatt lønnsomhetsberegninger, og det viser seg da at det sannsynligvis blir billigere å kjøpe ny bil. Siden enheten tidligere har hatt utgifter til leasing på sitt budsjett, vil de kunne dekke kapitalutgiftene til et lån for å kjøpe en Toyota Hilux. Rådmannen vil foreslå at investeringsbudsjettet økes med kr ,- (inkl. mva), og at dette finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Det foreslås videre at enhetens ramme reduseres med kr ,- pr. år i 5 år for å dekke kapitalutgiftene til kjøpet. Forslag til saldering I samsvar med det som er redegjort for ovenfor foreslås det følgende tilleggsbevilgninger: Beløp Tjenesteseksjonen, levekårsprosjekt Utvidet drift barnehagen på Hægeland Moonlight, Øvrebø Kjøp av bil isteden for leasing, teknisk Overføring til investering, Teknisk forvaltning Totalt Det foreslås følgende budsjettendringer som kompenserer for dette (økte inntekter/reduserte utgifter): 10

11 Beløp Skjønnstilskudd, levekårsprosjekt Redusert ramme, teknisk forvaltning, leasing av bil Bruk av generelt ubundet investeringsfond Bruk av generelt disposisjonsfond Totalt Det foreslås at investeringsutgifter som følge av utvidet drift av barnehagen på Hægeland samt utgifter til Moonlights tilbud på Øvrebø dekkes av det generelle disposisjonsfondet. Disponering av regnskapsresultatet fra 2009 I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2009 vedtok kommunestyret å sette av kr ,95 til generelt disposisjonsfond. I saksframstillingen blir det pekt på viktigheten av at disponeringen av regnskapsoverskuddet vurderes i lys av kommunens økonomiske situasjon pr. i dag, og i forhold til prognoser for årene fremover. Det er videre forutsatt at en eventuell bruk av overskuddet skal vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport. I henhold til økonomireglementets kap. 7.3 vil rådmannen foreslå at enhetene med overskudd som hovedregel får beholde 75 % av overskuddet. Rådmannen vil videre foreslå at seksjonene i rådmannens stab som hovedregel ikke får overført overskuddet fra Det foreslås videre som hovedregel at enheter med underskudd må dekke disse i sin helhet, enten i løpet av 2010 eller fordelt på en tre års periode. Mår det gjelder hvorvidt en skal la overstående prinsipper gjelde fullt ut må man vurdere om overskuddet eller underskuddet skyldes forhold som enhetene selv i liten grad har hatt herredømme over. Der rådmannen foreslår annen overføring/inndekking enn hovedregelen er dette begrunnet med egne kommentarer under tabellen. Rådmannen vil foreslå følgende inndekking og overføring som følge av resultatet fra 2009 (tall i hele 1000 kroner): 11

12 Overføring/ Enhet inndekking av 2008 Overskudd / underskudd Inndekking Overføring Politisk styring og kontrollo Rådmannen Org. seksjonen Økonomiseksjonen Tjenesteseksjonen Samfunnsutvikling Servicetorget Plan og utbygging Kvarstein skole Hunsfoss skole Moseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta bhg Klokkerstua bhg Smååsane bhg Barn og familie Arbeid, akt. og frittid Hovedkjøkkenet Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett Teknisk forvaltning Byggforvaltning Totalt Politisk styring og kontrollorgan Overskridelsen skyldes større utgifter til overformynderiet, godtgjørelse til folkevalgte, samt utgifter til Stortingsvalget Rådmannen foreslår ingen overføring av underskuddet til politisk styring og kontrollorgan. Organisasjonsseksjonen Overskuddet skyldes i sin helhet ubrukte midler på lønnsreserveposten. Når en tar hensyn til dette viser regnskapet en overskridelse som skyldes nødvendig kjøp av itlisenser. Rådmannen forslår ingen overføring av overskuddet. 12

13 Økonomiseksjonen Overskuddet skyldes høyere gebyrinntekter fra skatteoppkreveren enn forutsatt. På grunn av relativt stor overføring av overskuddet fra 2008 foreslår rådmannen ingen overføring av overskuddet fra Tjenesteseksjonen Seksjonens overskudd skyldes i hovedsak tre forhold; ordningen med midtskyss falt bort i 2009, tidsforskyvning av utbetalinger til oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn, og lavere nettoutgift til gjesteelever enn forutsatt. Pr har kommunen utbetalt kr ,- i erstatning i oppreisningsordningen i Dette gir en overskridelse i 2010 på kr ,- Rådmannen vil foreslå å overføre kr ,- av overskuddet fra 2009 til å dekke denne tidsforskyvningen/overskridelsen. Seksjon for samfunnsutvikling Overskuddet skyldes i hovedsak lavere tilskudd til Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS, tilskudd til kirke/trossamfunn, lavere utgifter til rassikring enn forutsatt, samt at utgiftene til arbeidet med kommuneplanen ble lavere i 2009 enn budsjettert pga noe forsinket prosess. Rådmannen vil foreslå å overføre kr ,- av seksjonens overskudd til ferdigstillelse av kommuneplanen i Plan og utbygging Overskuddet skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert, samt vakanse i stillinger. Rådmannen vil foreslå å overføre kr ,- av overskuddet til dekning av merutgifter til kommunedelplan for Venneslaheia, jfr. sak 10/12 i Plan- og økonomiutvalget. Rådmannen vil ikke foreslå ytterligere overføring av overskuddet fra Enhet for barn og familie På grunn av store utfordringer innen barnevern fikk enheten økt budsjettrammen med 2,5 mill. kr. i 2. tertialrapport. I tillegg til at enheten hadde meget stram økonomistyring bidro budsjettøkningen til at enheten fikk et overskudd i 2009 på kr ,-. Rådmannen foreslår ingen overføring av overskuddet til Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Enhetens underskudd, kr ,-, skyldes bl.a. utgifter til ekstra ressurskrevende brukere og utgifter som følge av kvalitetskommuneprogrammet (rett bruker i rett boenhet, og rett ansatt på rett plass). Endringene som er gjort vil gi besparelser fremover. I forbindelse med nedleggelsen av enhet for habilitering, har arbeid, aktivitet og fritid hatt ansvar for støttekontaktene. Disse har imidlertid stått i budsjettet til enhet for hjemmetjeneste og habilitering. Siden enheten har hatt ansvar for dette området vil rådmannen foreslår å redusere enhetens underskudd med besparelsen på støttekontaktene, dvs. kr ,-. Videre vil rådmannen foreslå at det resterende underskuddet kr ,-, i sin helhet overføres, og må dekkes i løpet av Hovedkjøkkenet Underskuddet er begrunnet med kraftig prisstigning på matvarer, økte utgifter til emballasje, og nødvendig utskifting av utstyr. Rådmannen vil foreslå at underskuddet dekkes over en 3 års periode, dvs. kr ,- i

14 Venneslaheimen Enhetens underskudd skyldes bl.a. utgifter til ressurskrevende brukere, utgifter i forbindelse med ferieavvikling, innkjøp av div. inventar og utstyr samt økt strømforbruk. Rådmannen vil foreslå at enheten dekker inn underskuddet over en 3 års periode med kr ,- pr. år. Hægelandsheimen Underskuddet skyldes utgifter til strøm, leasingbiler, innkjøp av div. inventar og utstyr, samt økt press på hjemmetjenesten. Rådmannen foreslår at underskuddet dekkes over en 3 års periode dvs. med kr ,- i Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Underskuddet skyldes bl.a. stort press på enheten, og utgifter til ressurskrevende brukere. I tillegg skyldes kr ,- av underskuddet oppgaver som ble overført fra tidligere enhet for habilitering. På grunn av uklare ansvarsforhold i forhold til dette, vil rådmannen foreslå at enhetens krav til inndekking av underskuddet reduseres tilsvarende. Dette betyr at rådmannen foreslår at enheten dekker inn kr ,- av underskuddet over en 3 års periode, dvs. kr ,- i Oppsummering forslag til rammeendringer Når det gjelder inndekking av underskuddene ser rådmannen at det for enkelte enheter kan være umulig å dekke dette inn i løpet av Det foreslås dermed at underskuddet til Hovedkjøkkenet, Venneslaheimen, Hægelandsheimen, og Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering dekkes over en tre års periode. Totalt sett foreslås det å overføre kr ,- av fjorårets overskudd, og kr ,- av underskuddet til Det er da tatt hensyn til at deler av underskuddet til enkelte enheter dekkes over 3 år. Rådmannen vil foreslå at ovennevnte inndekning og overføring avregnes mot det generelle disposisjonsfondet. Tabellen nedenfor viser foreslåtte rammeendringer i 2010 som følge av inndekking og overføring av regnskapsresultatet fra 2009, samt endringer som følge av andre forhold i tertialrapporten (jfr. kommentarer tidligere i saksframlegget). (Tall i hele 1000 kroner) 14

15 Enhet Økte utg. / red. innt. Red,. utg. / økte innt. Rådmannen 26 Tjenesteseksjonen Samfunnsutvikling 100 Servicetorget 10 Plan og utbygging 200 Kvarstein skole 33 Hunsfoss skole 147 Moseidmoen skole 55 Vennesla skole 219 Samkom skole 32 Eikeland skole 1 Skarpengland skole 24 Vennesla ungdomsskole 208 Voksenopplæringa 229 Kulturskolen 113 Solsletta barnehage 89 Klokkerstua barnehage 58 Smååsane barnehage 208 Arbeid, aktivitet og fritid 141 Hovedkjøkkenet 147 Venneslaheimen 649 Hægelandsheimen 280 Hjemmetjeneste og rehabilitering 627 Psykisk helsevern 4 Park og idrett 179 Teknisk forvaltning 343 Byggforvaltning 553 Skjønnstilskudd, levekårsprosjekt 300 Overføring til investering, teknisk forv. 50 Bruk av generelt disp.fond 606 Totalt Som nevnt ovenfor foreslås det å bruke kr ,- av det generelle disposisjonsfondet til tilleggsbevilgninger gjort i For øvrig foreslås det å bruke kr ,- av fondet til netto overføringer av regnskapsresultatet fra Totalt blir dette et bruk av generelt disposisjonsfond på kr ,-. Det generelle disposisjonsfondet vil etter dette være ca. 19,5 mill. kroner. Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 1. tertial 2010 er på 7,4 %. Dette er en liten nedgang fra tilsvarende tidsrom i 2009, hvor fraværet var på 7,9 %. Tilsvarende tall for 2008 er på 8 %. 15

16 Det er gledelig at utviklingen fortsatt går i riktig retning. Enheter som over tid har slitt med et høyt fravær viser nå en positiv utvikling. Vi må likevel være bevisst på at det er enkelte enheter som fortsatt har et høyt fravær, og vi må fortløpende vurdere tiltak for å redusere fraværet i disse enhetene. Vi har for 2010 inngått avtale med firmaet VÅR bedriftshelsetjeneste som skal hjelpe oss med å få til en ytterligere nedgang i sykefraværet. Tabellen nedenfor viser sykefraværet fordelt på enhetene i kommunen. Sykefravær i % 1. Seksjon/enhet tertial Rådmannen 0,0 0,0 1,2 Org. Seksjonen 1,6 3,5 4,8 Øk. Seksjonen 10,6 0,6 0,5 Seksj. for komm.tjenester 11,8 1,0 2,2 Seksj. for samfunnstjenester 2,2 2,3 0,9 Servicetorget 5,5 6,5 2,6 Plan og utbygging 1,0 12,7 2,3 Kvarstein skole 3,1 12,4 6,8 Hunsfoss skole 17,0 4,2 5,5 Moseidmoen skole 3,6 5,7 7,5 Vennesla skole 8,2 5,4 8,0 Samkom skole 4,2 8,8 2,5 Eikeland skole 0,5 1,6 0,4 Skarpengland skole 10,2 7,5 13,9 Vennesla U-skole 5,6 4,5 8,0 Voksenopplæring 7,5 1,5 6,5 Kulturskolen 7,0 2,0 9,5 Solsletta bhg. 17,9 9,2 16,7 Klokkerstua bhg. 6,8 12,4 4,1 Smååsane bhg. 7,5 23,0 8,1 Barn og familie 5,0 7,7 4,5 Arb. akti. og fritid/habilitering 6,2 6,0 8,0 Hovedkjøkken 17,3 19,0 8,2 Venneslaheimen 11,9 9,2 12,9 Hægelandsheimen 18,9 13,2 9,7 Hjemmetj. Og rehab. 15,0 13,0 11,6 Psykisk helsevern 3,4 15,5 4,2 Sosialkontoret/NAV 10,4 12,2 2,8 Park og idrett 1,8 15,7 0,6 Teknisk forvaltning 1,8 8,9 0,7 Byggforvaltning 6,9 6,7 7,3 TOTAL 8,0 7,9 7,4 Finansforvaltning gjeld 16

17 I henhold til kap. 8.3 i kommunens økonomireglement heter det at administrasjonen minst to ganger i året skal lage en rapport over kommunens gjeldsforvaltning til kommunestyret. Etter administrasjonens oppfatning er det mest hensiktsmessig å flette denne inn i tertialrapporten. Status pr Oversikt låneportefølje: Utestående Utestående pr Opptak av lån 2010 Avdrag 2010 pr Renter og avdrag: Lånetype Aktuelt beløp Swap Korrigert fordeling Andel Fast % Flytende % Sum % Portefølje sammenlignet med strategi: Bindingstid Strategi Frihetsgrader Portefølje Status 0-1år 40 % 30-50% 49 % ok 1-3 år 20 % 10-30% 0 % for lite 3-5år 25 % 15-35% 20 % ok 5-8 år 15 % 5-25% 31 % for mye 8-10 år 0 % 0 % 0 % ok Sum 100 % 100 % Durasjon 2,5 år 1,5-4 år 2,21 år ok Gjennomsnittsrente 4,13 % Ref. indeks = swaprente 3,25 % 3,17 % 3- mnd nibor 2,32 % Tar vi hensyn til swap-avtalene (rentebytteavtalene) er porteføljens andel med fastog flytende rente henholdsvis 62 og 38 %. Pr var denne 57 og 43 %. Årsaken til endringen er at vi betaler fast rente på lånet som er tatt opp i 2010 frem til Finansreglementet sier hvilken bindingstid porteføljen skal ha, jfr. frihetsgradene i tabellen ovenfor. Vi ser at vi har for lite bundet på 1-3 år, og for mye på 5-8 år. Det er bindingstiden på de to største rentebytteavtalene som fører til denne skjeve fordelingen. Porteføljens durasjon, dvs. gjennomsnittlige rentebindingstid er 2,21 år. Dette er innenfor frihetsgrensene i finansreglementet, men er noe mindre enn strategien. Pr var denne på 1,93 år. 17

18 Porteføljens gjennomsnittlige rente er på 4,13 %. Pr var denne på 3,96 %. Den gjennomsnittlige renten er høyere enn referanserenten på 3,17 %. Dette skyldes at vi har en del lån og swapper med fast rente som er høyere enn nivået på dagens flytende rente. Nibor-renten viser markedsrenten. Denne har vært forholdsvis lav i hele Vennesla kommune har valgt å ha en stor del av porteføljen med fast rente, og har dermed et høyere gjennomsnittlig rentenivå. Dette er valgt for å få bedre forutsigbarhet, men medfører samtidig at vi ikke får full effekt av den lave renten som har vært tilfelle den siste tiden. Låneportefølje pr : Instrument Beløp Renteregul ering Forfall Renter Margin Husbanken, flytende, p.t ,30 % KLP, flytende, p.t ,15 % KLP, flytende, p.t ,15 % KLP, flytende, p.t ,15 % Kommunalbanken, fast ,36 % Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,30 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, p.t ,35 % Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,40 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,31 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,26 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,29 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,40 % 0,00 KLP Kommunekreditt, flytende, p.t ,40 % Husbanken, startlån, fast ,90 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Renteswap, Nordea ,17 % Betaler ,30 % Mottar Renteswap, Nordea ,63 % Betaler ,30 % Mottar Renteswap, Nordea ,07 % Betaler ,30 % Mottar Renteswap, Nordea ,06 % Betaler ,40 % Mottar Sum låneportefølje Finansforvaltning kortsiktige plasseringer Kommunens kortsiktige midler pr er plassert i følgende bankinnskudd: 18

19 Produkt Bank Beløp Vilkår Binding Bankinnskudd Spareb. Sør ,95 % Nei Bankinnskudd Nordea Øvrige dr.midl. 3 mnd Nibor Bankavt. På innskuddet i Sparebanken Sør er opptjente renter pr , kr ,-. Vedtatt finansreglement åpner for at all ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål er plassert i bankinnskudd. Nibor er renten som bankene bruker når de låner penger seg i mellom. Pr var 3 mnd Nibor 2,42 %. 19

20 Rapport April 2010 Avkastningsrapport Vennesla Kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 7

21 Rapport April 2010 Totalportefølje Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Aktivaklasse Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Frihetsgrader Aksjefond 0,90-0,25 1,15 5,11 4,73 0, ,5 % 25 % 15% - 35% Obligasjonsfond 0,73 0,69 0,04 2,71 2,58 0, ,4 % 65 % 40% - 75% Bankinnskudd 0,24 0,16 0,08 0,92 0,70 0, ,1 % 10 % 0% - 45% Kontanter o.l 0,13 0, ,0 % - - Total 0,66 0,40 0,26 2,80 2,98-0, ,0 % 100 % Siste Måned Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt Hittil i år Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt IB Måned Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB IB År Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % Akkumulert differanse Totalportefølje Referanseindeks des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 Bidrag 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % -0,10 % -0,20 % -0,30 % -0,40 % Månedlig bidrag* *Begrepsavklaringer, se side 7 Allokering Seleksjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 Side 2 av 7

22 Aksjer Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds- Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 1,64 1,68-0,04 6,03 3,09 2, ,2 % 35 % Oslo Børs Hovedindeks Alfred Berg Norge ,20 0,95-0,75 6,03 4,88 1, ,6 % - Oslo Børs Fondindeks Handelsbanken Norge ,61 0,95 1,66 9,08 4,88 4, ,2 % - Oslo Børs Fondindeks KLP AksjeNorge Indeks II ,67 1,68-0,01 3,00 3,09-0, ,4 % Oslo Børs Hovedindeks Utland 0,48-1,28 1,76 4,55 5,55-1, ,8 % 65 % MSCI World NTR i NOK KLP Aksje Global Indeks II ,48 0,54-0,07 2,28 2,43-0, ,8 % - KLP World Hedged to NOK Sum aksjer 0,90-0,25 1,15 5,11 4,73 0, ,0 % 100,0 % Rapport April ,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Akkumulert differanse Aksjeportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 1,50 % 1,00 % Bidrag 0,50 % 0,00 % Allokering Seleksjon -1,00 % -0,50 % -2,00 % -3,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10-1,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 3 av 7

23 Obligasjoner Rapport April 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 0,58 0,60-0,02 2,42 2,61-0, ,2 % 70 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) ,57 0,60-0,04 2,20 2,61-0, ,1 % - OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon (III) ,61 0,60 0,01 2,97 2,61 0, ,1 % - OBI Stat 3 år (ST4X) Utland 1,04 0,89 0,15 3,33 2,52 0, ,8 % 30 % JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK Storebrand Global Obligasjon A ,81 0,89-0,08 2,72 2,52 0, ,4 % - JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK KLP Obligasjon Global I ,22 1,28-0,06 3,81 4,10-0, ,4 % - Sum obligasjoner 0,73 0,69 0,04 2,71 2,58 0, ,0 % 100,0 % Lehman Global Aggregate Corporate Socially Responsible ex Norway ex Tobacco 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Akkumulert differanse Obligasjonsportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 0,40 % 0,30 % 0,20 % Bidrag 0,10 % 0,00 % -0,10 % -0,20 % -0,30 % Allokering Seleksjon -0,50 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10-0,40 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 4 av 7

24 Rapport April 2010 Pengemarked Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Innskudd Sparebanken Sør ,26 0,16 0,10 1,00 0,70 0, ,0 % - OBI Stat 3 mnd (ST1X) Påløpte renter SPB Sør ,0 % - Sum pengemarked 0,24 0,16 0,08 0,92 0,70 0, ,0 % 100,0 % OBI Stat 0.25 år (ST1X) 1,00 % 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Akkumulert differanse Pengemarkedsportefølje Referanseindeks des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 Side 5 av 7

25 Rapport April 2010 Mandat Aktivaklasse Markeds-verdi Allokering Strategi Max Min Per region Referanseindekser Aksjefond ,5 % 25 % 35 % 15 % 25,0% Norge ,2 % 35 % 55 % 15 % 8,8% Oslo Børs Hovedindeks Global ,8 % 65 % 85 % 45 % 16,3% MSCI World NTR Obligasjonsfond ,4 % 65 % 75 % 40 % 65,0% Norge ,2 % 70 % 80 % 60 % 45,5% OBI Stat 3 år (ST4X) Utland ,8 % 30 % 40 % 20 % 19,5% JP Morgan Gov. Bond Index PM/Bankinnskudd ,1 % 10 % 45 % 0 % 10,0% OBI Stat 0.25 år (ST1X) Transaksjonskonto ,0 % Total ,0 % 100 % % Bidragsanalyse hittil i år Bidragsanalyse siden ,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 2,98 % 2,81 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 33,06 % 46,00 % Bidrag 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,24 % Bidrag 20,00 % 10,00 % 13,20 % -0,50 % -1,00 % -0,41 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje 0,00 % -10,00 % -0,27 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje Side 6 av 7

26 Disclaimer Denne rapporten er utarbeidet basert på informasjon fra blant annet forvaltere og andre dataleverandører. Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen vi mottar fra disse leverandørene. Rapport April 2010 BEGREPSFORKLARING Avkastning strategi Dette er avkastningen kommunen ville oppnådd, dersom kommunen til enhver tid hadde fulgt strategien som kommunestyret har fastlagt. Fastleggelse av langsiktig investeringsstrategi er et ansvar som påhviler kommunestyret. Fastlagt strategi vil normalt forklare mesteparten av verdiskapningen som finner sted. Allokering Allokering er effekten av å ligge under- eller overvektet i forhold til strategien som kommunestyret har vedtatt, eksempelvis at en ligger med 15% i aksjer mens den langsiktige strategien tilsier at en skal ligge på 25%. Administrasjonen har mulighet og frihetsgrader til å kunne påvirke under- og overvekting. Under- og overvekting vil skape et positivt eller negativt bidrag til samlet avkastning, avhengig av hvordan underliggende markeder utvikler seg i forhold til hverandre. Eksempelvis kan vi tenke oss at aksjemarkedet utvikler seg svakere enn avkastningen i rentemarkedet. Dersom kommunen er undervektet i aksjer i en slik periode vil kommunen bli belønnet for dette, og vice versa. Seleksjon Seleksjon (av det engelske ordet "selection" som betyr valg) er effekten av forvaltervalget. Denne må dog utdypes og diskuteres nøye med rådgiver, idet kommunen kan ha valgt indeksforvaltere som del facto ikke har til hensikt å gjøre det bedre enn sin respektive målestokk/indeks, men rett og slett kopiere selve verdiskapningen på en aktuell indeks. Seleksjonseffekten vil følgelig være lav i en slik sammenheng, idet forvalter ikke søker å skape verdiskapning utover det markedet generelt leverer. Som en motsats til indeksforvaltere vil veldig aktive forvaltere ha større positive og negative avvik fra sin målestokk, og følgelig vil seleksjonseffekten også bli større. Tidsperspektivet er naturligvis også meget viktig i en slik analyse. Avkastning portefølje Den faktiske, akkumulerte, avkastning som er oppnådd i løpet av inneværende år. Side 7 av 7

27 10/25 1. tertialrapport investeringsregnskapet Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /25 2 Kommunestyret SAMMENDRAG Tertialrapporten pr over investeringsregnskapet viser til sammen et finansieringsbehov på ca. 4,6. kroner. Dette skyldes utgifter til avfuktingsanlegg i svømmehallen (pløk sak 10/15), parkeringsplasser til bibliotek / kulturhus (pløk sak 10/9), utbedring kirkestua på Skarpengland (lev sak 10/6), utgifter til vognbu ved Klokkerstua barnehage samt utgifter til rehabilitering av ledningsnett under gågata. Det foreslås at investeringsbehovet dekkes av fond, overføring fra driftsbudsjettet, tidligere avsatte budsjettmidler til parkering, samt å skyve på andre vann/avløpsprosjekt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr over investeringsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettreguleringer i samsvar med saksinnstilling og detaljert oppstilling som følger saken som utrykt vedlegg. Utrykt vedlegg: Detaljert budsjettregulering 20

28 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10, skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekning på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Rådmannens merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med 2 mill. kroner til diverse IT-investeringer. I løpet av 2010 er det bl.a. planlagt å oppgradere økonomisystemene, nyy bibliokteksystem og innføre helsenett. I tillegg vil det bli investert i noen nye servere. Rådmannen forutsetter at investeringene holdes innenfor budsjettrammen. Prosjekt 9118 Nettportal Internettet er tatt i bruk, men ikke alle funksjonene er på plass enda. Intranettet installeres i nær fremtid. Forventede utgifter til prosjektet er 1,2 mill. kr., og det forutsettes at budsjettet er tilstrekkelig. Utgiftene dekkes av de totale budsjettmidlene til div. it-investeringer. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kr. i 2010 til grunnerverv. Dette er midler til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov. Rådmannen forutsetter at budsjettrammen overholdes. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunene må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet for 2010 er det satt av 1,1 mill. kroner til dette formålet. Vi får faktura på dette i løpet av høsten, og vi antar at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9126 Stedsutvikling / utviklingstiltak Det er budsjettert med 1 mill. kr. i 2010 til uspesifiserte utviklingstiltak. Det er foreløpig ikke brukt noe av disse midler, men det vil kunne bli aktuelt i løpet av året. Rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. 21

29 Prosjekt 9127 Grunnerverv næringsarealer Det er satt av 1 mill. kr. til erverv av næringsarealer i Ved utgangen av april er det ikke brukt noe av disse midlene, men det vil sannsynligvis bli aktuelt i løpet av året. Prosjekt 9128 Grunnerverv, Granlivegen Det har påløpt ca. 2,1 mill. kroner i utgifter til grunnerverv i Granlivegen. Disse utgiftene skal i sin helhet refunderes av Hellåslia AS i henhold til utbyggingsavtalen. Prosjekt 9170 Digitalisering, Vennesla kino Kommunens andel til prosjektet er kr ,-. Det er inngått avtale om digitalisering, og dette vil bli gjennomført rundt årsskifte Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Vi har budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med kr ,- I forbindelse med regnskapsavslutningen pr foretas det ei avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør foretas i forhold til Husbanken. I følge nedbetalingsplanen på lånene vi har i Husbanken. I følge nedbetalingsplanen på lånene vi har i Husbanken må vi forvente å betale ca. 3,7 mill. kr. i avdrag i Dersom vi mottar mer i ordinære og ekstraordinære avdrag fra lånetakerne må vi betale ytterligere avdrag til Husbanken. Det er umulig å vite hvor mye vi kommer til å motta i ekstraordinære avdrag, men vi vil komme tilbake med prognose på dette i 2. tertialrapport. Foreløpig vil ikke rådmannen foreslå noen endringer i budsjetterte inntekter og utgifter på startlån. Det er i mai tatt opp 10 mill. i lån til videre utlån fra Husbanken. Dette er i henhold til budsjettet. Avdrag på andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr ,-. Avdraget betales pr Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: I henhold til utbyggingsavtale med Hellvikhus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr ,- pr. år i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Prosjekt Skiløyper Moseidheia Arbeidet vil bli utført til høsten, og rådmannen forutsetter at budsjettet holdes. Prosjekt 9724 Utbedring av svømmehallen I sak 10/15 vedtok Plan- og økonomiutvalget å investere i nytt avfuktingsanlegg til svømmehallen. Dette er beregnet å koste ca. kr ,-, og budsjettet må dermed økes tilsvarende. Prosjekt 9729 Rehabilitering av skolegårder Det er Vennesla ungdomsskole som skal prioriteres oppgradert i Vi venter på plan fra konsulent, og arbeidet starter sannsynligvis etter ferien. Det forventes at budsjettet overholdes. Prosjekt 9725 Toalett ved Vigeland hovedgård 22

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/1032-16423/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.04.2015 Saksframlegg Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Eldrerådet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Gruppemøte 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009 RÅDMANNEN APRIL 2009 I N N H O L D S FO R T E GNELSE 1 ÅRET FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 8 3.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING... 8 3.2 ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE

Detaljer

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3 Årsberetning 2007 Ringsaker kommune Årsberetning 2007 3 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2007... 4 1.3 Økonomisk analyse... 8 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Tilleggsinnkalling STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30

Tilleggsinnkalling STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Innholdsoversikt. Side Innledning 3. Den økonomiske utviklingen 4. Samfunnsutvikling 18. Overordnede og sektorovergripende mål 23.

Innholdsoversikt. Side Innledning 3. Den økonomiske utviklingen 4. Samfunnsutvikling 18. Overordnede og sektorovergripende mål 23. Innholdsoversikt Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutvikling 18 Overordnede og sektorovergripende mål 23 Staben 36 Barnehagene 38 Skolene 45 Nav 50 Kultur og levekår 56 Barneverntjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskaspssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

2014 1.tertialrapport

2014 1.tertialrapport 2014 1.tertialrapport 1 SAMMENDRAG...2 2 DRIFT TJENESTEOMRÅDER...3 2.1 VIRKSOMHETENE SAMLET...3 2.2 RESULTATER FOR VIRKSOMHETENE...6 2.3 PROGNOSE NETTO DRIFTSRESULTAT 2014...8 3 ANDRE FORHOLD... 12 3.1

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Økonomi pl an med handl i ngspr ogr am 20132016 År sbudsj et t2013 Innhold side Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Sentrale utviklingstrekk 7 Befolkningsutvikling med prognoser 7 Historisk utvikling

Detaljer