Saker til behandling. 10/24 10/ tertialrapport driftsregnskapet 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 10/24 10/01310-2 1. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet 3"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 10/24 10/ tertialrapport driftsregnskapet 3 10/25 10/ tertialrapport investeringsregnskapet 20 10/26 10/ Forarbeid knyttet til samhandlingsreformen - Knutepunkt Sørlandet 28 10/27 10/ Forstudie Teknisk - Knutepunkt Sørlandet 31 10/28 10/ Ungdomsarbeidet Moonlight på Ivelandstaua. 34 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 2

3 Saker til behandling 10/24 1. tertialrapport driftsregnskapet Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /24 2 Kommunestyret SAMMENDRAG Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til finansmarkedene og forventet avkastning på finanskapitalen. Det er også usikkerhet i forhold til lønnsoppgjøret, og kommunens utgifter som følge av dette. En del av enhetene i kommunen opplever store økonomiske utfordringer. Dette gjelder først og fremst enhet for barn og familie, enhet for arbeid, aktivitet og fritid, enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering, samt NAV. Utfordringene knytter seg i hovedsak til barnevern, ressurskrevende brukere og sosialutbetalinger. Rådmannen foreslår ingen økte rammer som følge av disse utfordringene. Rådmannen foreslår å overføre ca. 3 mill. kr. til enheter med overskudd på regnskapet for Det foreslås samtidig at enheter med underskudd må dekke ca 6,1 mill. kroner i løpet av perioden Tertialrapporten tar hensyn til de økonomiske konsekvensene av tidligere politiske vedtak om økt bevilgning til Moonlight på Øvrebø, investeringsutgifter som følge utvidelse av driften av barnehagen på Hægeland, samt økte utgifter til kommunedelplan for Venneslaheia. Rådmannen foreslår å bruke til sammen kr ,- av det generelle disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr over driftsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget og detaljert oppstilling som følger saken som utrykt vedlegg. Vedlegg: Trykt vedlegg: Avkastningsrapport pr Utrykt vedlegg: Detaljerte budsjettendringer 3

4 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5, Forskrift om årsbudsjett 10 og kommunens økonomireglement kap. 3, skal rådmannen gjennom året legge frem rapporter for kommunestyret som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak Rådmannens merknader: Budsjettrapporten deles i to saker, en for driftsbudsjettet og en for investeringsbudsjettet. I saken vil vi først redegjøre for enkelte sektorovergripende forhold. Deretter vurderes status i resultatenhetene. 1. Lønnsoppgjøret I budsjettet er det lagt inn en lønnsreserve på 1,5 % for å dekke lønnsøkningene i løpet av I tillegg er det tatt høyde for lønnsglidning og overheng fra 2009, dette er beregnet til å utgjøre ca. 2 %. Til sammen er det altså tatt høyde for en lønnsvekst på 3,5 %. I revidert nasjonalbudsjett er forventet lønnsvekst redusert til 3,25 %. Lønns- og pensjonsoppgjøret for kommunene er ikke ferdige, og vi vet derfor ikke hva effekten for Vennesla kommune vil bli. Vi vil komme tilbake med mer nøyaktige beregninger i 2. tertialrapport. 2. Pensjonskostnader Kommunens budsjetterte pensjonskostnader er fastsatt på grunnlag av KLP sine prognoser pr. september KLP har kommet med oppdaterte budsjettall pr. mars Disse nye beregningene viser en økning i samlet pensjonskostnad for Vennesla. Kommunen har ikke fått oppdatert prognose fra Statens pensjonskasse (SPK). Til tross for den forventede økningen i pensjonskostnad tror vi budsjettet vil holde, og rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendring. Kommunen får ikke de endelige beregningene over pensjonskostnadene for 2010 før i januar / februar Skatt og rammetilskudd I statsbudsjettet ble det lagt til grunn en skattevekst fra 2009 til 2010 på ca. 5,9 %. Den faktiske skatteinngangen i 2009 ble lavere enn ansatt, og forventet vekst fra 2009 til 2010 ble som følge av dette endret fra 5,9 % til 6,4 %. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er anslaget uendret. Regjeringens forventede lønns- og prisvekst fra defineres gjennom den såkalte deflatoren. I statsbudsjettet ble denne satt til 3,1 %, hvorav 3,5 % er forventet lønnsvekst, og 2,4 % forventet prisvekst på varer og tjenester. I RNB er forventet lønnsvekst nedjustert til 3,25 %, men pga prisvekst på strøm, er deflatoren uendret. Dersom vi forutsetter at skatteinngangen i kommunen blir som forventet i vedtatt budsjett vil også rammetilskuddet bli som budsjettert. Rådmannen vil på bakgrunn av dette ikke foreslå noen budsjettendringer. 4

5 Kommuneproposisjonen 2011 Kommuneproposisjonen 2011 ble lagt frem 11. mai. Det legges opp til omfattende endringer i inntektssystemet for kommunene fra Dette gjelder i hovedsak følgende: - Barnehagetilskuddet (driftstilskudd, skjønnstilskudd og tilskudd til stryket tilbud til barnehagebarn) innlemmes i rammetilskuddet. - Endringer i kostnadsnøklene som danner grunnlag for kostnadsutjevningen i inntektssystemet. o ny kostnadsnøkkel for barnehage (antall barn 3-5 år, antall barn 1-2 år uten kontantstøtte og utdanningsnivå i kommunen) o levekår får økt betydning o redusert vekt på bosetting o antall psykisk utviklingshemmede får redusert betydning o antall eldre mellom år får redusert betydning o antall innbyggere mellom år, og over 90 år, får økt betydning - Endringer i regionalpolitiske tilskudd. - Redusert skatteandel fra 45 % til 40 %. - Økt skjønnstilskudd som kompensasjon til kommuner som taper på endringene i inntektssystemet. For Vennesla kommune vil disse endringene medføre reell nedgang i rammetilskudd på kr. 280,- pr. innbygger. (Ved beregningene er det benyttet tall fra 2008, derfor kan virkelige tallene kan avvike fra disse beregningene.). I inntektssystemet er det imidlertid en ordning som skjermer kommunene mot brå nedgang i rammene, inntektsgarantitilskuddet. Dette medfører at kommunen får kompensert for det beregnet tapet i Den reelle nedgangen vil dermed først komme senere år. Regjeringen foreslår videre en vekst i de frie inntektene til kommunesektoren på ca. 2,5 mrd. kr. fra Virkningene av de foreslåtte endringene i rammetilskuddet samt økning i frie inntekter, er beregnet å utgjøre kr. 501 pr. innbygger for Vennesla kommune i Det beregnede inntektsgarantitilskuddet for 2011 gis kun for ett år. Vennesla kan derfor forvente en reduksjon i frie inntekter på ca. kr. 343,- pr. innbygger fra 2011 til Det understrekes at det i disse beregningene er brukt gamle regnskaps- og innbyggertall. Det faktiske resultatet vil vi dermed ikke få før statsbudsjettet legges frem til høsten. 4. Eiendomsskatt Vi har budsjettert med 33 mill. kroner i samlet eiendomsskatt i Eiendomsskattetakstene for 2010 er fastsatt, og disse viser at vi kan forvente å få en inntekt tilsvarende budsjettet. 5. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med kr ,- i konsesjonsavgift. Rådmannen forventer at inntektene blir omtrent som budsjettert. 6. Konsesjonskraftinntekter I følge prognosene kan vi forvente at konsesjonskraftinntektene blir som budsjettert, dvs. 5 mill. kroner. 5

6 7. Aksjeutbytte Vennesla kommune har en eierandel på 2 % i Agder Energi AS. I budsjettet for 2010 er det lagt til grunn at det blir utbetalt et utbytte fra selskapet på 900 mill. kroner. Agdereierne har vedtatt at utbytte til eierne i 2009 skal være på 900 mill. kr % av et eventuelt overskudd utover 900 mill. I vedtaket presiseres det også at det årlige utbyttet ikke skal være høyere enn selskapets resultat. Ved beregning av utbytte i Agder Energi AS er det norsk regnskapsskikk som gjelder, og dermed er grunnlaget for ordinært utbytte 800 mill. kroner i Eiermøtet forutsetter imidlertid at 100 mill. kroner av selskapets egenkapital utbetales som ekstraordinært utbytte i Dette betyr at Vennesla kommune kan forvente å få 16 mill. kr. i ordinært utbytte, og 2 mill. kr. i ekstraordinært utytte. Dette er i tråd med budsjettet for Avkastning på langsiktige plasseringer Det er budsjettert med 5,5 mill. kroner i avkastning på langsiktige plasseringer. Finansmarkedene er fortsatt ustabile, og spesielt i Hellas og andre sør-europeiske land har det vært meget usikkert og ustabilt den siste tiden. Det er umulig å anslå hvor stor avkastning vi kan forvente i Pr viser rapport fra Grieg Investor en positiv urealisert avkastning på ca. 3,6 mill. kroner, men dette inkluderer renter på bankinnskudd som føres og budsjetteres sammen med øvrige bankinnskudd. Når vi trekker ut disse renteinntektene fra rapporten fra Grieg er avkastningen pr ca. 3,3 mill. kr. I vedtatt budsjett er det budsjettert med en avsetning til bufferfond på 2 mill. kr. Når en tar hensyn til denne avsetningen vil saldo på bufferfondet være ca. 11,2 mill. kr. Dette vil dermed kunne være en buffer i forhold til budsjettert avkastning i år, og rådmannen vil ikke foreslå endringer i budsjettet. Se for øvrig vedlagte avkastningsrapport pr Momskompensasjon på investeringer Disse inntektene er knyttet direkte opp i mot utgifter til investeringer i Dersom investeringene forskyves i tid, vil også inntektene fra momskompensasjonen forskyves. Vi har budsjettert med 12 mill. kr. i slike inntekter i Som nevnt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det innført nye regnskapsregler for føring av momskompensasjon på investeringer. Disse reglene krever at kommunene må overføre en stadig større andel av momskompensasjonen til investeringsregnskapet, og i 2010 er det krav om å overføre 20 %. I vedtatt budsjett er det forutsatt å overføre 10 mill. kr. fra drift til investering, det utgjør vel 80 % av forventet momskompensasjon fra investeringer. Regnskapet viser ved utgangen av april momskompensasjon fra investeringer på ca. 1,6 mill. kr. Dette er betydelig mindre enn periodisert budsjett. En stor del av utgiftene til investeringsprosjektene forventes å komme i løpet av høsten og rådmannen vil dermed ikke foreslå noen endringer i budsjettet nå, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. 10. Diverse statlige tilskudd Statlige rente- og avdragstilskudd som blir gitt i forbindelse med investeringer innen pleie og omsorg og skole, beregnes ut fra Husbankens gjennomsnittlige flytende rente. I budsjettet ble det lagt til grunn ei rente på 3 %. Pr. mai har gjennomsnittsrenten vært 2,26 %. Ved en gjennomsnittsrente i 2010 på dette nivået 6

7 vil totalt tilskudd bli ca. kr ,- mindre enn budsjettert. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 % 6. mai, og det er dermed grunn til å tro at også Husbankens rente vil stige. Rådmannen vil dermed foreslå å avvente, og vurdere budsjettendring i 2. tertialrapport. Integreringstilskuddet som kommunen mottar for mottak av flyktninger anslås å bli som budsjettert, men vurderes på nytt i forbindelse med 2. tertialrapport. Statstilskuddet for ressurskrevende brukere blir beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. For 2009 har vi nå sendt søknad om tilskudd på ca. 4,1 mill. kr. mens det ble inntektsført ca. 2,4 mill. kr. Dersom vi utbetalt tilskudd i henhold til søknaden må differansen på 1,7 mill. inntektsføres i I budsjettet for 2010 har vi lagt til grunn et tilskudd på 4,125 mill. kr. På grunn av usikkerheten i forhold til utbetalt tilskudd for 2009 vil ikke rådmannen foreslå noen endringer i budsjettet nå, men avvente situasjonen til 2. tertialrappport. 11. Renter og avdrag Rentenivået har steget noe etter budsjettet ble vedtatt, men er foreløpig under 4 %, som ble lagt til grunn i kommunens budsjett. Dette gjelder både rente på innskudd og på lån. Totalt sett forventer vi at dette går dette opp i opp, og rådmannen vil ikke foreslå noen endringer i budsjettet. I budsjettet ble det vedtatt at avdragsutgiftene på investeringslånene skulle være kr ,-. Administrasjonen vil tilpasse nedbetalingsplanen på låneporteføljen til dette nivået, og vi forutsetter dermed at budsjettet er ok. 12. Kapitalutgifter Solsletta og Smååsane barnehager Når det ble vedtatt at disse barnehagene skulle bygges var det forutsatt at kapitalutgiftene skal dekkes av skjønnstilskudd fra staten til opprettelse av nye barnehageplasser. I budsjettet for 2010 ble det beregnet at disse utgiftene var ca. 2,6 mill. kr., og dette er dermed budsjettert inntektsført tilsvarende beløp fra skjønnsmidlene. Rådmannen vil ikke foreslå noen endringer i budsjettet. Status for resultatenhetene Nedenfor gis en status for enkelte av resultatenhetene. De enheter som ikke nevnes spesielt forventer budsjettbalanse ved årets slutt. De fleste enhetene som har ansvar for strømutgifter på sine budsjett, rapporterer om forventet budsjettsprekk på grunn av økte strømpriser. Som nevnt ovenfor tar revidert nasjonalbudsjett hensyn til at strømprisene har steget. Regjeringen dekker dette ved å redusere forventet lønnsvekst. Siden lønnsoppgjøret ikke er klart enda, og vi dermed ikke vet effekten av det, vil ikke rådmannen foreslå å endre budsjettet i 1. tertialrapport. Dette vil bli vurdert på nytt i 2. tertialrapport. Politisk styring og kontrollorgan Regnskapet for 2009 viste en overskridelse på ca. kr ,-. Dette skyldes bl.a. tapt arbeidsfortjeneste til de folkevalgte. Det forventes tilsvarende overskridelse i Rådmannen vil ikke foreslå å endre budsjettet nå, men vurdere dette igjen i 2. tertialrapport. 7

8 Tjenesteseksjonen Kommunen har fått tilsagn om kr ,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen i Vest- Agder til Langsiktig arbeid for å redusere levekårsproblemene i Vennesla kommune. Budsjettmessig forutsetter rådmannen at dette tiltaket går i null. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 10/20 økes tjenesteseksjonens budsjettramme med kr ,-. Dette til dekning av investeringsutgifter som følge av at Hægeland Frikirkes barnehage skal utvide driften, og benytte lokaler på Eikeland skole 3 dager i uken. En del av enhetens overskudd i 2009 skyldes reduserte utgift til midtskyss og gjesteelever. Vi vil komme tilbake til om vi på grunn av dette kan redusere 2010 budsjettet i 2. tertialrapport. Enhet for plan og utbygging Regnskapet viser ved utgangen av april et mindreforbruk. Dette skyldes høyere inntekter fra byggesak enn budsjettet. Rådmannen vil ikke foreslå å redusere budsjettet i 1. tertialrapport. Hunsfoss skole Skolen rapporterer med et forventet overforbruk på ca. kr ,-. Dette skyldes økte strømutgifter (ca. kr ,-) samt krav om tilbakebetaling av for mye refusjon fra NAV i 2009 (ca. kr ,-). Som nevnt ovenfor vil strømutgiftene bli vurdert senere. Rådmannen vil ikke foreslå økning i enhetens budsjett, men forventer at overskridelsen minimaliseres ved stram økonomistyring resten av året. Moseidmoen skole Skolen rapporterer om et merforbruk på vikarlønn som følge av sykefravær, på ca. kr ,-. Lønnsutgiftene overstiger refusjonen fra NAV. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring, men forventer meget stram økonomistyring resten av året for å komme i balanse ved årets slutt. Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole er i plassnød når det gjelder administrasjonskontorer. I tillegg til overføring av overskudd fra 2009, kr ,- (dersom det vedtas), har skolen et disposisjonsfond på kr ,-. De ønsker å bruke disse midlene til å fremskynde utbyggingen av administrasjonslokaler, men forutsetter at midlene tilbakeføres til skolen når bevilgningen til rehabilitering av skolen foreligger. Rådmannen er skeptisk til en slik fremskynding av prosjektet, og vil ikke anbefale ovennevnte løsning. Arbeidstilsynet har gitt kommunen utsettelse på å gjennomføre en kartlegging av arbeidsforholdene. Dette skal skje i løpet av året. Enhet for barn og familie Etter første tertial var overforbruket på barnevernstiltak ca. 1,2 mill. kr. Fortsetter denne trenden resten av året vil overskridelsen på dette bli over 3,5 mill. kr. Enheten har hatt en grundig gjennomgang av alle sakene. Det som bekymrer mest er alle sakene hvor vi i dag er inne med tunge hjelpetiltak, men hvor vi er i tvil om det er nok. Det må vurderes om plassering må gjennomføres, og da vil den økonomiske situasjonen bli ytterligere forverret. I budsjettet for 2010 ble budsjettet til barnevern 8

9 oppjustert med 4,8 mill. kroner, men vi ser altså likevel at enheten har økonomiske utfordringer. Rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendringer i 1. tertialrapport. Enhet for arbeid, aktivitet og fritid I Levekårsutvalgets sak 10/16 ble det vedtatt et opplegg for ungdomsarbeidet på Øvrebø. I den forbindelse foreslås det å opprette en miljøarbeiderstilling i 50 %. Stilingen vil bli brukt på Øvrebø, men vil være faglig tilknyttet Moonligt. Utgifter til dette er beregnet å bli kr ,- pr. år. Rådmannen vil foreslå å øke enhetens budsjett tilsvarende. Utgifter til investeringer i forhold til dette blir behandlet i 1. tertialrapport, investering. For øvrig rapporterer enheten med store økonomiske utfordringer. Dette gjelder følgende: Det har vært nødvendig å sette inn ekstra ressurser på en bruker. Isolert sett vil dette føre til en overskridelse på budsjettet på kr ,- i Det kommer fire nye brukere, og det er usikkert hvor mye ekstraressurser disse vil medføre. Det har vært branntilsyn på boligene, og det stilles nå krav til brannvarslingsanlegg tilsvarende institusjoner. Vi har foreløpig ikke fått oversikt over hva dette vil medføre av ekstra utgifter, men vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Når dagsenteret er stengt i ferien vil det være nødvendig med dagbemanning i boligene. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Behov for brukerstyrt personligassistent har økt betraktelig de siste årene, og det er en stor underdekning i budsjettet på grunn av dette, ca. 1 mill. kr. Enheten opplever også utfordringer med at tiltakene gjennom NAV stadig endres, og det blir lite forutsigbart hvilke ytelser og tiltak som tilbys brukerne. Totalt sett har enheten store økonomiske utfordringer. Siden det fortsatt er usikkert når de nye brukerne kommer, og hvor mye ressurser de vil kreve, er det vanskelig å anslå hva overforbruket i 2010 ser ut til å bli. Rådmannen vil uansett ikke foreslå noen endring i budsjettet i 1. tertialrapport. Venneslaheimen omsorgssenter Venneslaheimen rapporterer om et overforbruk i forhold til budsjett på ca. kr ,-. Dette skyldes bl.a. høyere engangsutgifter i forbindelse med etablering av vaskeri (for å oppfylle krav i lov og forskrifter). Dette vil bli kompensert ved reduserte driftsutgifter de nærmeste årene. Rådmannen foreslår ingen økning i enhetens budsjett. Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Enheten har fortsatt stort press og utfordringer. Dette til tross for at enheten fikk økt budsjettrammen med 1 mill. kr. fra Regnskapet pr viser et overforbruk på vikar, ekstrahjelp og overtid. Dette skyldes flere brukere på korttidsavdelingen, ressurskrevende brukere som har behov for nattbemanning. På grunn av at det ikke er ledige sykehjemsplasser på Venneslaheimen, er disse brukerne tatt inn på rehabiliteringsavdelingen. Rådmannen vil ikke foreslå noen budsjettendringer, men forventer meget stram budsjettstyring resten av året. NAV Enheten har store økonomiske utfordringer. Vi har hatt en stor økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. Økningen gjelder stort sett unge personer, noe som er meget bekymringsfullt. Enheten har sterk fokus på å gjøre aktive grep for å snu denne utviklingen. Dette gjelder bl.a. omprioritering av arbeidsoppgaver i enheten. 9

10 Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging for folk å komme i arbeid. Kommunen får et øremerket tilskudd til å delvis dekke utgiftene til 21 deltakere. Ordningen skal medføre reduserte sosialhjelpsutbetalinger, og dette er kommunens andel av ordningen. Ut fra dette har vi grunn til å tro at kommunens sosialhjelpsutbetalinger hadde vært enda høyere uten kvalifiseringsprogrammet. Vennesla kommune har ca deltakere på kvalifiseringsstønad, og vi får dermed for lite tilskudd til å dekke kommunens utgifter. Overskridelsen i forhold til budsjettet er pr. april ca. kr ,-. Vi kan altså forvente en overskridelse på kvalifiseringsprogrammet på ca. 1,6 mill. i I 2009 var statstilskuddet til kvalifiseringsprogrammet ca. 2 mill. kr., og dette er redusert til ca. 1,7 mill. i Bakgrunnen for denne reduksjonen er en rapport fra 2006 som sier at antall mottakere av kvalifiseringsstønad sannsynligvis vil øke de første årene ordningen eksisterer, så flate ut, og deretter reduseres. I praksis har ikke disse forventningene innfridd, men tilskuddet fra staten legger altså dette til grunn. Totalt sett kan vi forvente en overskridelse på enheten på ca. 3 mill. kroner i Rådmannen mener dette er meget bekymringsfullt, men vil ikke foreslå noen rammeendring i 1. tertialrapport. Enhet for teknisk forvaltning En av bilene som enheten tidligere har leaset er kaputt. I forbindelse med fornyelse av leasingavtalen er det foretatt lønnsomhetsberegninger, og det viser seg da at det sannsynligvis blir billigere å kjøpe ny bil. Siden enheten tidligere har hatt utgifter til leasing på sitt budsjett, vil de kunne dekke kapitalutgiftene til et lån for å kjøpe en Toyota Hilux. Rådmannen vil foreslå at investeringsbudsjettet økes med kr ,- (inkl. mva), og at dette finansieres ved bruk av generelt ubundet investeringsfond. Det foreslås videre at enhetens ramme reduseres med kr ,- pr. år i 5 år for å dekke kapitalutgiftene til kjøpet. Forslag til saldering I samsvar med det som er redegjort for ovenfor foreslås det følgende tilleggsbevilgninger: Beløp Tjenesteseksjonen, levekårsprosjekt Utvidet drift barnehagen på Hægeland Moonlight, Øvrebø Kjøp av bil isteden for leasing, teknisk Overføring til investering, Teknisk forvaltning Totalt Det foreslås følgende budsjettendringer som kompenserer for dette (økte inntekter/reduserte utgifter): 10

11 Beløp Skjønnstilskudd, levekårsprosjekt Redusert ramme, teknisk forvaltning, leasing av bil Bruk av generelt ubundet investeringsfond Bruk av generelt disposisjonsfond Totalt Det foreslås at investeringsutgifter som følge av utvidet drift av barnehagen på Hægeland samt utgifter til Moonlights tilbud på Øvrebø dekkes av det generelle disposisjonsfondet. Disponering av regnskapsresultatet fra 2009 I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2009 vedtok kommunestyret å sette av kr ,95 til generelt disposisjonsfond. I saksframstillingen blir det pekt på viktigheten av at disponeringen av regnskapsoverskuddet vurderes i lys av kommunens økonomiske situasjon pr. i dag, og i forhold til prognoser for årene fremover. Det er videre forutsatt at en eventuell bruk av overskuddet skal vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport. I henhold til økonomireglementets kap. 7.3 vil rådmannen foreslå at enhetene med overskudd som hovedregel får beholde 75 % av overskuddet. Rådmannen vil videre foreslå at seksjonene i rådmannens stab som hovedregel ikke får overført overskuddet fra Det foreslås videre som hovedregel at enheter med underskudd må dekke disse i sin helhet, enten i løpet av 2010 eller fordelt på en tre års periode. Mår det gjelder hvorvidt en skal la overstående prinsipper gjelde fullt ut må man vurdere om overskuddet eller underskuddet skyldes forhold som enhetene selv i liten grad har hatt herredømme over. Der rådmannen foreslår annen overføring/inndekking enn hovedregelen er dette begrunnet med egne kommentarer under tabellen. Rådmannen vil foreslå følgende inndekking og overføring som følge av resultatet fra 2009 (tall i hele 1000 kroner): 11

12 Overføring/ Enhet inndekking av 2008 Overskudd / underskudd Inndekking Overføring Politisk styring og kontrollo Rådmannen Org. seksjonen Økonomiseksjonen Tjenesteseksjonen Samfunnsutvikling Servicetorget Plan og utbygging Kvarstein skole Hunsfoss skole Moseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta bhg Klokkerstua bhg Smååsane bhg Barn og familie Arbeid, akt. og frittid Hovedkjøkkenet Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett Teknisk forvaltning Byggforvaltning Totalt Politisk styring og kontrollorgan Overskridelsen skyldes større utgifter til overformynderiet, godtgjørelse til folkevalgte, samt utgifter til Stortingsvalget Rådmannen foreslår ingen overføring av underskuddet til politisk styring og kontrollorgan. Organisasjonsseksjonen Overskuddet skyldes i sin helhet ubrukte midler på lønnsreserveposten. Når en tar hensyn til dette viser regnskapet en overskridelse som skyldes nødvendig kjøp av itlisenser. Rådmannen forslår ingen overføring av overskuddet. 12

13 Økonomiseksjonen Overskuddet skyldes høyere gebyrinntekter fra skatteoppkreveren enn forutsatt. På grunn av relativt stor overføring av overskuddet fra 2008 foreslår rådmannen ingen overføring av overskuddet fra Tjenesteseksjonen Seksjonens overskudd skyldes i hovedsak tre forhold; ordningen med midtskyss falt bort i 2009, tidsforskyvning av utbetalinger til oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn, og lavere nettoutgift til gjesteelever enn forutsatt. Pr har kommunen utbetalt kr ,- i erstatning i oppreisningsordningen i Dette gir en overskridelse i 2010 på kr ,- Rådmannen vil foreslå å overføre kr ,- av overskuddet fra 2009 til å dekke denne tidsforskyvningen/overskridelsen. Seksjon for samfunnsutvikling Overskuddet skyldes i hovedsak lavere tilskudd til Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS, tilskudd til kirke/trossamfunn, lavere utgifter til rassikring enn forutsatt, samt at utgiftene til arbeidet med kommuneplanen ble lavere i 2009 enn budsjettert pga noe forsinket prosess. Rådmannen vil foreslå å overføre kr ,- av seksjonens overskudd til ferdigstillelse av kommuneplanen i Plan og utbygging Overskuddet skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert, samt vakanse i stillinger. Rådmannen vil foreslå å overføre kr ,- av overskuddet til dekning av merutgifter til kommunedelplan for Venneslaheia, jfr. sak 10/12 i Plan- og økonomiutvalget. Rådmannen vil ikke foreslå ytterligere overføring av overskuddet fra Enhet for barn og familie På grunn av store utfordringer innen barnevern fikk enheten økt budsjettrammen med 2,5 mill. kr. i 2. tertialrapport. I tillegg til at enheten hadde meget stram økonomistyring bidro budsjettøkningen til at enheten fikk et overskudd i 2009 på kr ,-. Rådmannen foreslår ingen overføring av overskuddet til Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Enhetens underskudd, kr ,-, skyldes bl.a. utgifter til ekstra ressurskrevende brukere og utgifter som følge av kvalitetskommuneprogrammet (rett bruker i rett boenhet, og rett ansatt på rett plass). Endringene som er gjort vil gi besparelser fremover. I forbindelse med nedleggelsen av enhet for habilitering, har arbeid, aktivitet og fritid hatt ansvar for støttekontaktene. Disse har imidlertid stått i budsjettet til enhet for hjemmetjeneste og habilitering. Siden enheten har hatt ansvar for dette området vil rådmannen foreslår å redusere enhetens underskudd med besparelsen på støttekontaktene, dvs. kr ,-. Videre vil rådmannen foreslå at det resterende underskuddet kr ,-, i sin helhet overføres, og må dekkes i løpet av Hovedkjøkkenet Underskuddet er begrunnet med kraftig prisstigning på matvarer, økte utgifter til emballasje, og nødvendig utskifting av utstyr. Rådmannen vil foreslå at underskuddet dekkes over en 3 års periode, dvs. kr ,- i

14 Venneslaheimen Enhetens underskudd skyldes bl.a. utgifter til ressurskrevende brukere, utgifter i forbindelse med ferieavvikling, innkjøp av div. inventar og utstyr samt økt strømforbruk. Rådmannen vil foreslå at enheten dekker inn underskuddet over en 3 års periode med kr ,- pr. år. Hægelandsheimen Underskuddet skyldes utgifter til strøm, leasingbiler, innkjøp av div. inventar og utstyr, samt økt press på hjemmetjenesten. Rådmannen foreslår at underskuddet dekkes over en 3 års periode dvs. med kr ,- i Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Underskuddet skyldes bl.a. stort press på enheten, og utgifter til ressurskrevende brukere. I tillegg skyldes kr ,- av underskuddet oppgaver som ble overført fra tidligere enhet for habilitering. På grunn av uklare ansvarsforhold i forhold til dette, vil rådmannen foreslå at enhetens krav til inndekking av underskuddet reduseres tilsvarende. Dette betyr at rådmannen foreslår at enheten dekker inn kr ,- av underskuddet over en 3 års periode, dvs. kr ,- i Oppsummering forslag til rammeendringer Når det gjelder inndekking av underskuddene ser rådmannen at det for enkelte enheter kan være umulig å dekke dette inn i løpet av Det foreslås dermed at underskuddet til Hovedkjøkkenet, Venneslaheimen, Hægelandsheimen, og Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering dekkes over en tre års periode. Totalt sett foreslås det å overføre kr ,- av fjorårets overskudd, og kr ,- av underskuddet til Det er da tatt hensyn til at deler av underskuddet til enkelte enheter dekkes over 3 år. Rådmannen vil foreslå at ovennevnte inndekning og overføring avregnes mot det generelle disposisjonsfondet. Tabellen nedenfor viser foreslåtte rammeendringer i 2010 som følge av inndekking og overføring av regnskapsresultatet fra 2009, samt endringer som følge av andre forhold i tertialrapporten (jfr. kommentarer tidligere i saksframlegget). (Tall i hele 1000 kroner) 14

15 Enhet Økte utg. / red. innt. Red,. utg. / økte innt. Rådmannen 26 Tjenesteseksjonen Samfunnsutvikling 100 Servicetorget 10 Plan og utbygging 200 Kvarstein skole 33 Hunsfoss skole 147 Moseidmoen skole 55 Vennesla skole 219 Samkom skole 32 Eikeland skole 1 Skarpengland skole 24 Vennesla ungdomsskole 208 Voksenopplæringa 229 Kulturskolen 113 Solsletta barnehage 89 Klokkerstua barnehage 58 Smååsane barnehage 208 Arbeid, aktivitet og fritid 141 Hovedkjøkkenet 147 Venneslaheimen 649 Hægelandsheimen 280 Hjemmetjeneste og rehabilitering 627 Psykisk helsevern 4 Park og idrett 179 Teknisk forvaltning 343 Byggforvaltning 553 Skjønnstilskudd, levekårsprosjekt 300 Overføring til investering, teknisk forv. 50 Bruk av generelt disp.fond 606 Totalt Som nevnt ovenfor foreslås det å bruke kr ,- av det generelle disposisjonsfondet til tilleggsbevilgninger gjort i For øvrig foreslås det å bruke kr ,- av fondet til netto overføringer av regnskapsresultatet fra Totalt blir dette et bruk av generelt disposisjonsfond på kr ,-. Det generelle disposisjonsfondet vil etter dette være ca. 19,5 mill. kroner. Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 1. tertial 2010 er på 7,4 %. Dette er en liten nedgang fra tilsvarende tidsrom i 2009, hvor fraværet var på 7,9 %. Tilsvarende tall for 2008 er på 8 %. 15

16 Det er gledelig at utviklingen fortsatt går i riktig retning. Enheter som over tid har slitt med et høyt fravær viser nå en positiv utvikling. Vi må likevel være bevisst på at det er enkelte enheter som fortsatt har et høyt fravær, og vi må fortløpende vurdere tiltak for å redusere fraværet i disse enhetene. Vi har for 2010 inngått avtale med firmaet VÅR bedriftshelsetjeneste som skal hjelpe oss med å få til en ytterligere nedgang i sykefraværet. Tabellen nedenfor viser sykefraværet fordelt på enhetene i kommunen. Sykefravær i % 1. Seksjon/enhet tertial Rådmannen 0,0 0,0 1,2 Org. Seksjonen 1,6 3,5 4,8 Øk. Seksjonen 10,6 0,6 0,5 Seksj. for komm.tjenester 11,8 1,0 2,2 Seksj. for samfunnstjenester 2,2 2,3 0,9 Servicetorget 5,5 6,5 2,6 Plan og utbygging 1,0 12,7 2,3 Kvarstein skole 3,1 12,4 6,8 Hunsfoss skole 17,0 4,2 5,5 Moseidmoen skole 3,6 5,7 7,5 Vennesla skole 8,2 5,4 8,0 Samkom skole 4,2 8,8 2,5 Eikeland skole 0,5 1,6 0,4 Skarpengland skole 10,2 7,5 13,9 Vennesla U-skole 5,6 4,5 8,0 Voksenopplæring 7,5 1,5 6,5 Kulturskolen 7,0 2,0 9,5 Solsletta bhg. 17,9 9,2 16,7 Klokkerstua bhg. 6,8 12,4 4,1 Smååsane bhg. 7,5 23,0 8,1 Barn og familie 5,0 7,7 4,5 Arb. akti. og fritid/habilitering 6,2 6,0 8,0 Hovedkjøkken 17,3 19,0 8,2 Venneslaheimen 11,9 9,2 12,9 Hægelandsheimen 18,9 13,2 9,7 Hjemmetj. Og rehab. 15,0 13,0 11,6 Psykisk helsevern 3,4 15,5 4,2 Sosialkontoret/NAV 10,4 12,2 2,8 Park og idrett 1,8 15,7 0,6 Teknisk forvaltning 1,8 8,9 0,7 Byggforvaltning 6,9 6,7 7,3 TOTAL 8,0 7,9 7,4 Finansforvaltning gjeld 16

17 I henhold til kap. 8.3 i kommunens økonomireglement heter det at administrasjonen minst to ganger i året skal lage en rapport over kommunens gjeldsforvaltning til kommunestyret. Etter administrasjonens oppfatning er det mest hensiktsmessig å flette denne inn i tertialrapporten. Status pr Oversikt låneportefølje: Utestående Utestående pr Opptak av lån 2010 Avdrag 2010 pr Renter og avdrag: Lånetype Aktuelt beløp Swap Korrigert fordeling Andel Fast % Flytende % Sum % Portefølje sammenlignet med strategi: Bindingstid Strategi Frihetsgrader Portefølje Status 0-1år 40 % 30-50% 49 % ok 1-3 år 20 % 10-30% 0 % for lite 3-5år 25 % 15-35% 20 % ok 5-8 år 15 % 5-25% 31 % for mye 8-10 år 0 % 0 % 0 % ok Sum 100 % 100 % Durasjon 2,5 år 1,5-4 år 2,21 år ok Gjennomsnittsrente 4,13 % Ref. indeks = swaprente 3,25 % 3,17 % 3- mnd nibor 2,32 % Tar vi hensyn til swap-avtalene (rentebytteavtalene) er porteføljens andel med fastog flytende rente henholdsvis 62 og 38 %. Pr var denne 57 og 43 %. Årsaken til endringen er at vi betaler fast rente på lånet som er tatt opp i 2010 frem til Finansreglementet sier hvilken bindingstid porteføljen skal ha, jfr. frihetsgradene i tabellen ovenfor. Vi ser at vi har for lite bundet på 1-3 år, og for mye på 5-8 år. Det er bindingstiden på de to største rentebytteavtalene som fører til denne skjeve fordelingen. Porteføljens durasjon, dvs. gjennomsnittlige rentebindingstid er 2,21 år. Dette er innenfor frihetsgrensene i finansreglementet, men er noe mindre enn strategien. Pr var denne på 1,93 år. 17

18 Porteføljens gjennomsnittlige rente er på 4,13 %. Pr var denne på 3,96 %. Den gjennomsnittlige renten er høyere enn referanserenten på 3,17 %. Dette skyldes at vi har en del lån og swapper med fast rente som er høyere enn nivået på dagens flytende rente. Nibor-renten viser markedsrenten. Denne har vært forholdsvis lav i hele Vennesla kommune har valgt å ha en stor del av porteføljen med fast rente, og har dermed et høyere gjennomsnittlig rentenivå. Dette er valgt for å få bedre forutsigbarhet, men medfører samtidig at vi ikke får full effekt av den lave renten som har vært tilfelle den siste tiden. Låneportefølje pr : Instrument Beløp Renteregul ering Forfall Renter Margin Husbanken, flytende, p.t ,30 % KLP, flytende, p.t ,15 % KLP, flytende, p.t ,15 % KLP, flytende, p.t ,15 % Kommunalbanken, fast ,36 % Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,30 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, p.t ,35 % Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,40 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,31 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,26 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,29 % 0,00 Kommunalbanken, flytende, variabel margin ,40 % 0,00 KLP Kommunekreditt, flytende, p.t ,40 % Husbanken, startlån, fast ,90 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Husbanken, startlån, flytende ,50 % Renteswap, Nordea ,17 % Betaler ,30 % Mottar Renteswap, Nordea ,63 % Betaler ,30 % Mottar Renteswap, Nordea ,07 % Betaler ,30 % Mottar Renteswap, Nordea ,06 % Betaler ,40 % Mottar Sum låneportefølje Finansforvaltning kortsiktige plasseringer Kommunens kortsiktige midler pr er plassert i følgende bankinnskudd: 18

19 Produkt Bank Beløp Vilkår Binding Bankinnskudd Spareb. Sør ,95 % Nei Bankinnskudd Nordea Øvrige dr.midl. 3 mnd Nibor Bankavt. På innskuddet i Sparebanken Sør er opptjente renter pr , kr ,-. Vedtatt finansreglement åpner for at all ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål er plassert i bankinnskudd. Nibor er renten som bankene bruker når de låner penger seg i mellom. Pr var 3 mnd Nibor 2,42 %. 19

20 Rapport April 2010 Avkastningsrapport Vennesla Kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 7

21 Rapport April 2010 Totalportefølje Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Aktivaklasse Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Frihetsgrader Aksjefond 0,90-0,25 1,15 5,11 4,73 0, ,5 % 25 % 15% - 35% Obligasjonsfond 0,73 0,69 0,04 2,71 2,58 0, ,4 % 65 % 40% - 75% Bankinnskudd 0,24 0,16 0,08 0,92 0,70 0, ,1 % 10 % 0% - 45% Kontanter o.l 0,13 0, ,0 % - - Total 0,66 0,40 0,26 2,80 2,98-0, ,0 % 100 % Siste Måned Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt Hittil i år Aktivaklasse Aksjefond Obligasjonsfond PM/Bankinnskudd Kontanter o.l Totalt IB Måned Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB IB År Netto tilførte midler Gevinst/Tap UB ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % Akkumulert differanse Totalportefølje Referanseindeks des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 Bidrag 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % -0,10 % -0,20 % -0,30 % -0,40 % Månedlig bidrag* *Begrepsavklaringer, se side 7 Allokering Seleksjon jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 Side 2 av 7

22 Aksjer Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds- Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 1,64 1,68-0,04 6,03 3,09 2, ,2 % 35 % Oslo Børs Hovedindeks Alfred Berg Norge ,20 0,95-0,75 6,03 4,88 1, ,6 % - Oslo Børs Fondindeks Handelsbanken Norge ,61 0,95 1,66 9,08 4,88 4, ,2 % - Oslo Børs Fondindeks KLP AksjeNorge Indeks II ,67 1,68-0,01 3,00 3,09-0, ,4 % Oslo Børs Hovedindeks Utland 0,48-1,28 1,76 4,55 5,55-1, ,8 % 65 % MSCI World NTR i NOK KLP Aksje Global Indeks II ,48 0,54-0,07 2,28 2,43-0, ,8 % - KLP World Hedged to NOK Sum aksjer 0,90-0,25 1,15 5,11 4,73 0, ,0 % 100,0 % Rapport April ,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Akkumulert differanse Aksjeportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 1,50 % 1,00 % Bidrag 0,50 % 0,00 % Allokering Seleksjon -1,00 % -0,50 % -2,00 % -3,00 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10-1,00 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 3 av 7

23 Obligasjoner Rapport April 2010 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Norge 0,58 0,60-0,02 2,42 2,61-0, ,2 % 70 % OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) ,57 0,60-0,04 2,20 2,61-0, ,1 % - OBI Stat 3 år (ST4X) DnB NOR Obligasjon (III) ,61 0,60 0,01 2,97 2,61 0, ,1 % - OBI Stat 3 år (ST4X) Utland 1,04 0,89 0,15 3,33 2,52 0, ,8 % 30 % JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK Storebrand Global Obligasjon A ,81 0,89-0,08 2,72 2,52 0, ,4 % - JP Morgan Global Gov. Bond hedged til NOK KLP Obligasjon Global I ,22 1,28-0,06 3,81 4,10-0, ,4 % - Sum obligasjoner 0,73 0,69 0,04 2,71 2,58 0, ,0 % 100,0 % Lehman Global Aggregate Corporate Socially Responsible ex Norway ex Tobacco 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Akkumulert differanse Obligasjonsportefølje Referanseindeks Månedlig bidrag* 0,40 % 0,30 % 0,20 % Bidrag 0,10 % 0,00 % -0,10 % -0,20 % -0,30 % Allokering Seleksjon -0,50 % des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10-0,40 % jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 *Begrepsavklaringer, se side 7 Side 4 av 7

24 Rapport April 2010 Pengemarked Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse- Markeds Kjøpstidspunkt Portefølje Differanse Portefølje indeks Differanse verdi Allokering Strategi Referanseindeks Innskudd Sparebanken Sør ,26 0,16 0,10 1,00 0,70 0, ,0 % - OBI Stat 3 mnd (ST1X) Påløpte renter SPB Sør ,0 % - Sum pengemarked 0,24 0,16 0,08 0,92 0,70 0, ,0 % 100,0 % OBI Stat 0.25 år (ST1X) 1,00 % 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Akkumulert differanse Pengemarkedsportefølje Referanseindeks des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 Side 5 av 7

25 Rapport April 2010 Mandat Aktivaklasse Markeds-verdi Allokering Strategi Max Min Per region Referanseindekser Aksjefond ,5 % 25 % 35 % 15 % 25,0% Norge ,2 % 35 % 55 % 15 % 8,8% Oslo Børs Hovedindeks Global ,8 % 65 % 85 % 45 % 16,3% MSCI World NTR Obligasjonsfond ,4 % 65 % 75 % 40 % 65,0% Norge ,2 % 70 % 80 % 60 % 45,5% OBI Stat 3 år (ST4X) Utland ,8 % 30 % 40 % 20 % 19,5% JP Morgan Gov. Bond Index PM/Bankinnskudd ,1 % 10 % 45 % 0 % 10,0% OBI Stat 0.25 år (ST1X) Transaksjonskonto ,0 % Total ,0 % 100 % % Bidragsanalyse hittil i år Bidragsanalyse siden ,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 2,98 % 2,81 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 33,06 % 46,00 % Bidrag 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 0,24 % Bidrag 20,00 % 10,00 % 13,20 % -0,50 % -1,00 % -0,41 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje 0,00 % -10,00 % -0,27 % Avkastning strategi Allokering Seleksjon Avkastning portefølje Side 6 av 7

26 Disclaimer Denne rapporten er utarbeidet basert på informasjon fra blant annet forvaltere og andre dataleverandører. Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen vi mottar fra disse leverandørene. Rapport April 2010 BEGREPSFORKLARING Avkastning strategi Dette er avkastningen kommunen ville oppnådd, dersom kommunen til enhver tid hadde fulgt strategien som kommunestyret har fastlagt. Fastleggelse av langsiktig investeringsstrategi er et ansvar som påhviler kommunestyret. Fastlagt strategi vil normalt forklare mesteparten av verdiskapningen som finner sted. Allokering Allokering er effekten av å ligge under- eller overvektet i forhold til strategien som kommunestyret har vedtatt, eksempelvis at en ligger med 15% i aksjer mens den langsiktige strategien tilsier at en skal ligge på 25%. Administrasjonen har mulighet og frihetsgrader til å kunne påvirke under- og overvekting. Under- og overvekting vil skape et positivt eller negativt bidrag til samlet avkastning, avhengig av hvordan underliggende markeder utvikler seg i forhold til hverandre. Eksempelvis kan vi tenke oss at aksjemarkedet utvikler seg svakere enn avkastningen i rentemarkedet. Dersom kommunen er undervektet i aksjer i en slik periode vil kommunen bli belønnet for dette, og vice versa. Seleksjon Seleksjon (av det engelske ordet "selection" som betyr valg) er effekten av forvaltervalget. Denne må dog utdypes og diskuteres nøye med rådgiver, idet kommunen kan ha valgt indeksforvaltere som del facto ikke har til hensikt å gjøre det bedre enn sin respektive målestokk/indeks, men rett og slett kopiere selve verdiskapningen på en aktuell indeks. Seleksjonseffekten vil følgelig være lav i en slik sammenheng, idet forvalter ikke søker å skape verdiskapning utover det markedet generelt leverer. Som en motsats til indeksforvaltere vil veldig aktive forvaltere ha større positive og negative avvik fra sin målestokk, og følgelig vil seleksjonseffekten også bli større. Tidsperspektivet er naturligvis også meget viktig i en slik analyse. Avkastning portefølje Den faktiske, akkumulerte, avkastning som er oppnådd i løpet av inneværende år. Side 7 av 7

27 10/25 1. tertialrapport investeringsregnskapet Arkivsak-dok. 10/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /25 2 Kommunestyret SAMMENDRAG Tertialrapporten pr over investeringsregnskapet viser til sammen et finansieringsbehov på ca. 4,6. kroner. Dette skyldes utgifter til avfuktingsanlegg i svømmehallen (pløk sak 10/15), parkeringsplasser til bibliotek / kulturhus (pløk sak 10/9), utbedring kirkestua på Skarpengland (lev sak 10/6), utgifter til vognbu ved Klokkerstua barnehage samt utgifter til rehabilitering av ledningsnett under gågata. Det foreslås at investeringsbehovet dekkes av fond, overføring fra driftsbudsjettet, tidligere avsatte budsjettmidler til parkering, samt å skyve på andre vann/avløpsprosjekt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr over investeringsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettreguleringer i samsvar med saksinnstilling og detaljert oppstilling som følger saken som utrykt vedlegg. Utrykt vedlegg: Detaljert budsjettregulering 20

28 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10, skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekning på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Rådmannens merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med 2 mill. kroner til diverse IT-investeringer. I løpet av 2010 er det bl.a. planlagt å oppgradere økonomisystemene, nyy bibliokteksystem og innføre helsenett. I tillegg vil det bli investert i noen nye servere. Rådmannen forutsetter at investeringene holdes innenfor budsjettrammen. Prosjekt 9118 Nettportal Internettet er tatt i bruk, men ikke alle funksjonene er på plass enda. Intranettet installeres i nær fremtid. Forventede utgifter til prosjektet er 1,2 mill. kr., og det forutsettes at budsjettet er tilstrekkelig. Utgiftene dekkes av de totale budsjettmidlene til div. it-investeringer. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kr. i 2010 til grunnerverv. Dette er midler til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov. Rådmannen forutsetter at budsjettrammen overholdes. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunene må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet for 2010 er det satt av 1,1 mill. kroner til dette formålet. Vi får faktura på dette i løpet av høsten, og vi antar at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9126 Stedsutvikling / utviklingstiltak Det er budsjettert med 1 mill. kr. i 2010 til uspesifiserte utviklingstiltak. Det er foreløpig ikke brukt noe av disse midler, men det vil kunne bli aktuelt i løpet av året. Rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. 21

29 Prosjekt 9127 Grunnerverv næringsarealer Det er satt av 1 mill. kr. til erverv av næringsarealer i Ved utgangen av april er det ikke brukt noe av disse midlene, men det vil sannsynligvis bli aktuelt i løpet av året. Prosjekt 9128 Grunnerverv, Granlivegen Det har påløpt ca. 2,1 mill. kroner i utgifter til grunnerverv i Granlivegen. Disse utgiftene skal i sin helhet refunderes av Hellåslia AS i henhold til utbyggingsavtalen. Prosjekt 9170 Digitalisering, Vennesla kino Kommunens andel til prosjektet er kr ,-. Det er inngått avtale om digitalisering, og dette vil bli gjennomført rundt årsskifte Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Vi har budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med kr ,- I forbindelse med regnskapsavslutningen pr foretas det ei avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør foretas i forhold til Husbanken. I følge nedbetalingsplanen på lånene vi har i Husbanken. I følge nedbetalingsplanen på lånene vi har i Husbanken må vi forvente å betale ca. 3,7 mill. kr. i avdrag i Dersom vi mottar mer i ordinære og ekstraordinære avdrag fra lånetakerne må vi betale ytterligere avdrag til Husbanken. Det er umulig å vite hvor mye vi kommer til å motta i ekstraordinære avdrag, men vi vil komme tilbake med prognose på dette i 2. tertialrapport. Foreløpig vil ikke rådmannen foreslå noen endringer i budsjetterte inntekter og utgifter på startlån. Det er i mai tatt opp 10 mill. i lån til videre utlån fra Husbanken. Dette er i henhold til budsjettet. Avdrag på andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr ,-. Avdraget betales pr Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: I henhold til utbyggingsavtale med Hellvikhus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr ,- pr. år i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Prosjekt Skiløyper Moseidheia Arbeidet vil bli utført til høsten, og rådmannen forutsetter at budsjettet holdes. Prosjekt 9724 Utbedring av svømmehallen I sak 10/15 vedtok Plan- og økonomiutvalget å investere i nytt avfuktingsanlegg til svømmehallen. Dette er beregnet å koste ca. kr ,-, og budsjettet må dermed økes tilsvarende. Prosjekt 9729 Rehabilitering av skolegårder Det er Vennesla ungdomsskole som skal prioriteres oppgradert i Vi venter på plan fra konsulent, og arbeidet starter sannsynligvis etter ferien. Det forventes at budsjettet overholdes. Prosjekt 9725 Toalett ved Vigeland hovedgård 22

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli avholdt årlig medarbeidersamtale mellom plan- og økonomiutvalget og rådmannen.

Etter behandlingen av sakene vil det bli avholdt årlig medarbeidersamtale mellom plan- og økonomiutvalget og rådmannen. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.06.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

V E N N E S L A K O M M U N E

V E N N E S L A K O M M U N E V E N N E S L A K O M M U N E Økonomiseksjonen Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 09.11.2015 15/01122-10 / 210 2. tertialrapport

Detaljer

Saker til behandling. 50/11 11/03938 1 2. tertialrapport 2011 driftsregnskapet 3. 51/11 11/03224 1 2. tertialrapport 2011 investeringsregnskapet 18

Saker til behandling. 50/11 11/03938 1 2. tertialrapport 2011 driftsregnskapet 3. 51/11 11/03224 1 2. tertialrapport 2011 investeringsregnskapet 18 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 01.11.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

I tilknytning til møtet i plan- og økonomiutvalget blir det holdt generalforsamling i Moseidmoen industribygg A/S og A3 ressurs A/S.

I tilknytning til møtet i plan- og økonomiutvalget blir det holdt generalforsamling i Moseidmoen industribygg A/S og A3 ressurs A/S. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 (etter møtet i adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Kl.12:00, Info ang. kommunedelplan ny E18/E39 Ytre ringveg Vige -Volleberg ; Statens Vegvesen v/håkon Lohne. Saker til behandling

Kl.12:00, Info ang. kommunedelplan ny E18/E39 Ytre ringveg Vige -Volleberg ; Statens Vegvesen v/håkon Lohne. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/7623-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Budsjettkontroll 1. halvår 2007 - saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/15468-1 TERTIALRAPPORT DRIFT 2. TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Skatt på eiendom reduseres med kr 100 000. 2

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

V E N N E S L A K O M M U N E

V E N N E S L A K O M M U N E V E N N E S L A K O M M U N E Økonomiseksjonen Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 09.11.2015 15/01123-10 / 210 2. tertialrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer