Siktedes rett til forsvarer i rettsmøter til avgjørelse av fengslingsbegjæringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siktedes rett til forsvarer i rettsmøter til avgjørelse av fengslingsbegjæringer"

Transkript

1 Siktedes rett til forsvarer i rettsmøter til avgjørelse av fengslingsbegjæringer 1. I forbindelse med Advokatforeningens rettshjelpsaksjon som finner sted 24. til 29. august d.å., er det reist spørsmål om retten kan behandle påtalemyndighetens begjæring om varetektsfengsling uten at den fremstilte har forsvarer. 2. Straffeprosessloven 98 lyder: «Er siktede pågrepet, skal han så vidt mulig ha forsvarer straks det er klart at han ikke vil bli løslatt innen 24 timer etter pågripelsen. Det samme gjelder siktede som var under 18 år på handlingstidspunktet, dersom det er klart at han ikke vil bli løslatt innen 12 timer etter pågripelsen. Siktede skal såvidt mulig ha forsvarer i det rettsmøte som holdes til avgjørelse av spørsmålet om varetektsfengsling. Han skal ha forsvarer så lenge han er fengslet. Oppnevning kan unnlates om retten finner dette ubetenkelig og siktede uttrykkelig gir avkall på forsvarer. Siktede skal gis anledning til å rådføre seg med sin forsvarer før fengslingsspørsmålet behandles. Forsvareren skal snarest mulig og senest før rettsmøtet om varetektsfengsling få kopi av de av sakens dokumenter som han har rett til å gjøre seg kjent med etter 242. Oppnevningen faller bort når pågripelsen eller varetektsfengslingen opphører, med mindre retten treffer annen bestemmelse etter 100.» 3. Etter ordlyden i annet ledd er retten til bistand fra forsvarer under rettsmøtet til avgjørelse av varetektsspørsmålet ikke ubetinget. Begrunnelsen for reservasjonen «så vidt mulig» fremkommer av NOU 1980:28 i merknadene til bestemmelsen: «Etter gjeldende rett skal siktede ha forsvarer under forhandlingen om fengslingsspørsmålet, dersom dette ikke medfører særlig ulempe eller tidspille. Regelen foreslås gjort noe strengere. Oppnevning av forsvarer kan bare unnlates såfremt oppnevning ikke er praktisk mulig. En slik situasjon kan oppstå i områder med dårlig advokatdekning. Retten må også kunne unnlate å oppnevne forsvarer til rettsmøte, dersom siktede vil ha en forsvarer som ikke er i stand til å møte og siktede ikke vil akseptere noen annen. De foreslåtte regler er ellers i overensstemmelse med gjeldende rett. Men man har gjort en mindre endring i første ledd, tredje punktum for å gjøre det klart at oppnevning bare kan innlates når siktede gir uttrykk for at han ikke ønsker forsvarer.» ADVOKATFORENINGEN KRISTIAN AUGUSTS GATE OSLO ADVOKATFORENINGEN.NO

2 4. Forholdet til menneskerettskonvensjonen var ikke vurdert under lovarbeidet, heller ikke ved revisjonen i 2002 da første ledd første punktum ble tilføyd. Departementet uttalte i den forbindelse (Ot.prp. nr. 66 ( ) punkt 4.2.5): «Departementet holder fast ved at det bør gjelde et unntak fra kravet på forsvarer i de tilfeller hvor det er praktisk vanskelig å skaffe forsvarer straks det er klart at pågripelsen vil vare utover 24 timer. Kravet på forsvarer bør derfor bare gjelde «så vidt mulig». En tilsvarende reservasjon gjelder for retten til forsvarer ved varetekt. For øvrig foreslår departementet ingen begrensninger i retten til forsvarer for pågrepne personer.» 5. Første ledd annet punktum ble tilføyd ved lovendring i Departementet uttalte her følgende vedrørende begjæring om varetekt av barn (Prop. 135 L ( ) s. 168): «Uttrykket «Det samme gjelder» viser tilbake til vilkårene i første punktum om at siktede må være «pågrepet» og at forsvarer «så vidt mulig» skal oppnevnes «straks». Forsvarer skal kun oppnevnes ved straffeprosessuell frihetsberøvelse. Mange personer som er pågrepet, blir løslatt etter kort tid, for eksempel fordi de er sjekket ut av saken. Da vil retten til offentlig forsvarer ikke inntre. Retten inntrer først når det er klart at pågripelsen vil vare i mer enn 12 timer og senest når 12 timer er gått og den siktede ikke er løslatt. Forsvarer skal oppnevnes «straks» det er klart at den pågrepne vil bli holdt i mer enn 12 timer. Departementet forutsetter at det etableres vaktordninger som gjør det mulig å oppnevne forsvarere til enhver tid. Likevel må det godtas at det tar noe lenger tid å skaffe forsvarere utenfor alminnelig arbeidstid enn midt i arbeidstiden. Påbudet er ikke unntaksfritt, men unntak skal imidlertid ikke lett forekomme, idet oppnevningen skal finne «så vidt mulig». Det er alltid retten som avgjør hva som er «så vidt mulig», noe som også kan overprøves ved kjæremål.» 6. Det følger av straffeprosessloven 100 første ledd at dersom siktede har rett til forsvarer etter 96-99, skal han få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning. Utenfor disse tilfellene skal det oppnevnes offentlig forsvarer for siktede «når særlige grunner» taler for det. 7. Høyesterett har i en nylig avgjørelse 1. juli 2015 (HR A) vist til at lovgiver forutsatte at bestemmelsen i 100 annet ledd var i samsvar med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 3 bokstav c (rett til forsvarer) og at den skulle praktiseres slik at dette ville fortsette å være tilfellet, se avsnitt 20. Det er ikke grunn til å vurdere dette annerledes i forhold til siktedes rett til forsvarer etter 98 første og annet ledd. Adgangen til å unnlate å oppnevne forsvarer etter disse bestemmelsene må således praktiseres slik at retten til bistand fra forsvarer i EMK art. 6 nr. 3 bokstav c blir oppfylt. Som påpekt av Høyesterett i avgjørelsen 1. juli 2015 er innholdet i EMK utviklet gjennom praksis fra EMD. Høyesterett uttaler videre i avsnitt 22: «Straffeprosessloven 100 annet ledd må da forstås i samsvar med det innhold menneskerettskonvensjonen har i dag. I den utstrekning det ved EMD måtte ha blitt etablert en mer omfattende rett til å få oppnevnt forsvarer enn det som følger av straffeprosessloven 100 ADVOKATFORENINGEN Side 2 av 6

3 andre ledd slik bestemmelsen hittil har vært forstått, ville det altså følge av straffeprosessloven 100 selv at dette får en direkte og umiddelbar konsekvens for tolkingen av bestemmelsen. Det samme ville for øvrig følge allerede av menneskerettsloven 3 jf. 2.» Tilsvarende må åpenbart gjelde i forhold til retten til forsvarer etter straffeprosessloven 98 første og annet ledd. 8. Det følger videre av Rt 2011 side 1593 at en siktet og hans forsvarer har krav på innsyn i sakens dokumenter. Innsynsretten omfatter også dokumenter fra andre saker, forutsatt at disse har betydning også for siktedes sak. Etter straffeprosessloven 242 første ledd tredje punktum har en offentlig oppnevnt forsvarer en innsynsrett som kan gå utover den siktedes egen rett. Ved unnlatelse av å oppnevne forsvarer, vil man få et spørsmål om siktedes rett til kontradiksjon kan ivaretas fullt ut hvor begrensninger i innsynsretten ovenfor siktede selv er aktuelt. 9. Høyesteretts ankeutvalg har i Rt 2008 side 570 fremhevet partslikhetsprinsippet som følger av EMK artikkel 6 i forhold til partenes tilgang til sakens dokumenter. Avskjæring av mulighet til kontradiksjon basert på fullt innsyn i sakens dokumenter ble vurdert å være i strid med EMK artikkel 6, og å være en klar saksbehandlingsfeil. 10. Både FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14 og EMK artikkel 6 inneholder et generelt krav om «fair trial». Etter FNs Menneskerettskomitèspraksis får dette kravet direkte anvendelse i fengslingssaker. Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMDs) praksis bygger på at EMK artikkel 5 nr. 4 må tolkes i lys av kravet i artikkel 6. I Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention for praktikere (3. utgave) side 330 heter det om dette: «Domstolen har udtalt, at den procedure, der er omfattet af artikel 5, stk. 4, ikke nødvendigvis behøver at indeholde de samme retssikkerhedsgarantier som dem, der gælder for civile sager eller for straffesager i medfør af artikel 6. Ikke desto mindre skal proceduren have domstolslignende karakter og yde den pågældende person passende retssikkerhedsgarantier, der står i rimeligt forhold til den form for frihedsberøvelse, som der er tale om.» Tilsvarende følger direkte av EMDs dom i saken Garcia Alva mot Tyskland (2001) avsnitt 39. Kjølbro fremhever i tillegg, samme sted, den fremstiltes adgang til det materialet som fremlegges for avgjørelsesorganet som en sentral rettighet. I saken Bouamar mot Belgia (1988) vurderte EMD påstått krenkelse av artikkel 5-4. Domstolen uttalte: 60. The Court reiterates that the scope of the obligation under Article 5 4 (art. 5-4) is not identical in all circumstances or for every kind of deprivation of liberty (see paragraph 57 above). Nevertheless, in a case of the present kind, it is essential not only that the individual concerned should have the opportunity to be heard in person but that he should also have the effective assistance of his lawyer. The impugned orders make it clear that the juvenile was given ADVOKATFORENINGEN Side 3 av 6

4 a hearing by the Juvenile Court, except in one instance when he refused to be heard. However, they do not give any indication that one of his lawyers was present; counsel for the applicant moreover denied that one of them was present, and the Government did not dispute their statements. The mere fact that Mr. Bouamar - who was very young at the time - appeared in person before the court did not, in the circumstances of the case, afford him the necessary safeguards. 62. In the instant case, several of the orders for provisional placement in a remand prison were varied or revoked, expressly or by implication, by further interim orders made either on appeal (31 January, 22 February and 11 March 1980) or by the Juvenile Court (30 June, 22 August with the rectification of 26 August, 16 September and 3 November 1980). However, most of the further interim proceedings before the Juvenile Court and the Juvenile Court of Appeal suffered from the same defect as the earlier proceedings: they took place in the absence of Mr. Bouamar's lawyers. (Understreket her). I enstemmig plenumsdom Salduz mot Tyrkia (2008) fremhevet EMD at: The Court further reiterates that although not absolute, the right of everyone charged with a criminal offence to be effectively defended by a lawyer, assigned officially if need be, is one of the fundamental features of a fair trial. [ ] the Convention is designed to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective and that assigning counsel does not in itself ensure the effectiveness of the assistance he may afford an accused. (Understreket her.) Domstolen uttalte videre at: 53. These principles, outlined in paragraph 52 above, are also in line with the generally recognised international human rights standards (see paragraphs above) which are at the core of the concept of a fair trial and whose rationale relates in particular to the protection of the accused against abusive coercion on the part of the authorities. They also contribute to the prevention of miscarriages of justice and the fulfilment of the aims of Article 6, notably equality of arms between the investigating or prosecuting authorities and the accused. Avgjørelsene i Bouamar- og Salduzsakene gjelder unge siktede. Rettssetningene i Salduzsaken er imidlertid gjentatt i flere senere saker som gjelder voksne, blant annet i saken Bandaletov mot Ukraina (2013), og bekreftet i over hundre andre EMD-avgjørelser de siste årene. 11. Høyesteretts avgjørelse i sak HR A har i avsnitt 51 noen føringer for konsekvenser av manglende advokatbistand under avhør. Mangel på effektiv bistand fra forsvarer kan medføre at retten til ikke å selvinkriminere kan bli krenket. Videre kan det oppstå situasjoner hvor det skjer uopprettelige skader som påvirker den siktedes mulighet til å få en rettferdig rettergang dersom tiltale senere tas ut. Man kan av dette utlede at det kan være en krenkelse av EMK artikkel 6 å ADVOKATFORENINGEN Side 4 av 6

5 gjennomføre avhør uten at forsvarer er til stede og har anledning til å gi effektiv bistand. Eventuell mangel på mulighet til kontradiksjon kan forsterke dette ytterligere. Man risikerer da at et fengslingsmøte gjennomføres uten at den siktede overhode kan forklare seg. Dette vil ikke oppfylle de prosessuelle rettigheter den siktede skal ha i et rettsmøte hvor frihetsberøvelse, om enn helt kortvarig, står på spill. Som avhør hvor siktede har krav på forsvarer til stede, regnes ikke bare tradisjonelle politiavhør, men også rettsmøter hvor siktede blir forespurt om å avgi forklaring. Krav til forsvarer i slike situasjoner gjelder uaktet av om siktede velger å forklare seg eller om han eller hun av ulike grunner velger å avstå fra å avgi forklaring (for eksempel fordi forsvarer ikke er til stede) idet en slik nektelse etter omstendighetene vil kunne bli brukt mot siktede, se saken Averill mot Storbritannia (2000) avsnitt 59 og 60, og saken Dayanan mot Tyrkia (2010) avsnitt Det følger av ovenstående at retten til forsvarer under prøving av begjæring om varetekt er fundamental. Den som er fremstilt har krav på effektiv bistand fra forsvarer. Dette prinsipp har generell gyldighet, og er av stor vekt, jfr. bl.a. saken Salduz mot Tyrkia. 13. Retten til forsvarerbistand må også ses i lys av andre elementer i kravet til rettferdig rettergang. Reell mulighet til kontradiksjon og til å imøtegå grunnlaget som begjæringen om varetekt er basert på, vil i noen tilfeller med nødvendighet forutsette at forsvarer oppnevnes. Dette er et absolutt krav i de tilfeller hvor den fremstilte nektes innsyn i sakens dokumenter. Uten forsvarer vil man i disse tilfeller ikke ivareta kravet til kontradiksjon. 14. Den siktede skal videre sikres en effektiv mulighet til å imøtegå grunnlaget for begjæringen om varetekt. I vurderingen av dette må ses hen til at vedkommende er pågrepet, gjerne i politiarrest, før fremstillingen. Han eller hun mangler trening i å lese straffesaksdokumenter, og er regelmessig ikke kjent med rettsreglene som begjæringen vurderes etter, eller fremgangsmåten og de prosessuelle rettigheter vedkommende har. Også dette tilsier med styrke betydelig tilbakeholdenhet med å gjennomføre fengslingsmøter uten forsvarer. 15. Høyesteretts avgjørelse i saken HR A har på mange måter redefinert rollen som forsvarere har på etterforskningsstadiet. Avgjørelsen innebærer en forskyvning av tidspunktet for når kravet til effektiv bistand vil få anvendelse, særlig hvor frihetsberøvelse står på spill. Avgjørelsen er et meget tydelig signal om hvordan Salduz-kriteriet practical and effective forsvarerbistand skal forstås, og hvilke meget betydelige konsekvenser det kan få om kravet ikke sikres oppfylt. Slik bistand vil gjøre vernet mot selvinkriminering mer effektivt. Dette forutsetter at forsvarerbistand er sikret før forklaring gis. På den annen side kan man ikke tenke seg et fengslingsmøte avholdtuten reell mulighet for den siktede til å gi forklaring. Disse hensyn varetas kun ved effektiv bistand fra forsvarer. Saken i HR A gjaldt en siktet på frifot. De samme føringer finnes for avhør av siktede i politiets varetekt, jfr. HR A. ADVOKATFORENINGEN Side 5 av 6

6 16. Av det samlede rettskildebildet kan utledes at adgangen til å behandle begjæringer om varetekt uten at den fremstilte er sikret forsvarerbistand, er svært snever. Hovedpunktene er: En siktet har krav på forsvarer i forbindelse med avgivelse av forklaring til politiet. Dette gjelder også under siktedes forklaring i et rettsmøte for behandling av begjæring om varetekt. Rettsmøtet kan ikke avvikles dersom den siktede ber om forsvarerbistand i forbindelse med sin forklaring i rettsmøtet eller etter rettens vurdering skal ha dette, og ikke får slik bistand. Hvor den siktede har bedt om eller etter rettens vurdering skal ha forsvarerbistand, og avstår fra å gi forklaring i mangel av slik, er kontradiksjon ikke sikret. I slike tilfeller kan begjæring om varetekt ikke behandles. En siktet som hverken selv eller ved sin forsvarer, har hatt fullt innsyn i sakens dokumenter, herunder tid og anledning til å sette seg inn i disse og effektivt bruke disse under rettsmøtet, kan ikke fremstilles med begjæring om varetekt. Barn kan ikke fremstilles med begjæring om varetekt uten forsvarerbistand. Tilsvarende må antas å gjelde andre særlig sårbare grupper som utilregnelige, syke, psykisk utviklingshemmede, rusede (ruset eller i abstinens) og utlendinger. ADVOKATFORENINGEN Side 6 av 6

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Selvinkrimineringsforbudet Siktedes rett til ikke å måtte bidra til egen domfellelse.

Selvinkrimineringsforbudet Siktedes rett til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Selvinkrimineringsforbudet Siktedes rett til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. av Marit Møgster Nermark Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling

Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Interessekonflikt i straffesaker som forsvareretisk problemstilling Rapport avgitt den 17. oktober 2008 av utvalg for forsvareretikk, nedsatt av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.06.2014 i Oslo tingrett, 13-103468TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Heidi Heggdal

OSLO TINGRETT DOM. 02.06.2014 i Oslo tingrett, 13-103468TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Heidi Heggdal OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 02.06.2014 i Oslo tingrett, 13-103468TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Heidi Heggdal Fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 8, subsidiært krav om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00964-A, (sak nr. 2014/1964), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Nina Sandell til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00964-A, (sak nr. 2014/1964), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Nina Sandell til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00964-A, (sak nr. 2014/1964), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Nina Sandell til prøve) mot A (advokat

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Retten til liv og skrankene for maktbruk ved pågripelser etter EMK artikkel 2.

Retten til liv og skrankene for maktbruk ved pågripelser etter EMK artikkel 2. Det juridiske fakultet Retten til liv og skrankene for maktbruk ved pågripelser etter EMK artikkel 2. Kristine Gullhav Hansen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 Innholdsfortegnelse KAPITTEL

Detaljer

Norges Høyesterett Dom.

Norges Høyesterett Dom. 04.01.2013 1 Utskrift fra Lovdata Norges Høyesterett Dom. Trygderett. Ektefellepensjon. Saken gjaldt krav om ektefellepensjon til fraskilt ektefelle. Høyesterett kom til at ekteskapsloven av 4. juli 1991

Detaljer

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse

Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Høyringsnotat om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknader

Høyringsnotat om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknader Høyringsnotat om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknader Innhald 1 Innleiing... 1 2 Gjeldande rett... 2 2.1 Pågriping og fengsling på

Detaljer

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Av Kathrine Jessen Frøysa Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 1. Innledning... 1

Detaljer

Dobbeltstraff er ikke enkelt *

Dobbeltstraff er ikke enkelt * Dobbeltstraff er ikke enkelt * Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 en oppdatering 1 Av seniorrådgiver Morten Holmboe og lagdommer Hans-Petter

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 15.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-145752SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Vincent Galtung Hans-Petter

Detaljer

Aksjeselskapers rettigheter etter EMK. av Jørgen Reinholdtsen

Aksjeselskapers rettigheter etter EMK. av Jørgen Reinholdtsen Aksjeselskapers rettigheter etter EMK av Jørgen Reinholdtsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 Innhold Kapittel 1 Innledning... 4 1.1 Temaets

Detaljer

Handleplikten ved farlige politioperasjoner

Handleplikten ved farlige politioperasjoner Professor Tor-Geir Myhrer Politihøgskolen. Handleplikten ved farlige politioperasjoner 1. Begreper og avgrensinger... 1 1.1. Begreper... 1 1.2. Avgrensninger... 2 2. Den rettslige forankringen... 3 2.1.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 13

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 13 Side 1 av 13 Sensorveiledning JUS1111 Høst 2012 Dato: Mandag 26. november 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 DEL I: Praktikum (angitt tidsforbruk 4 timer) I. Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Juridiske personers adgang til å fremme sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 34: Kriteriene ikke-statlig organisasjon

Detaljer

Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming

Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming en studie av gjeldende rett etter lov om sosiale tjenester m.v. 3-4, 4-2 bokstav d), jf. 4-3 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

IMDi-rapport 6-2009. Bruk av tolk i straffesakskjeden

IMDi-rapport 6-2009. Bruk av tolk i straffesakskjeden IMDi-rapport 6-2009 Bruk av tolk i straffesakskjeden Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 11.09 Opplag 4000 ISBN 978-82-92757-94-9

Detaljer

Forbudet mot dobbel strafforfølgning («ne bis in idem») Professor Jon Petter Rui, Norge

Forbudet mot dobbel strafforfølgning («ne bis in idem») Professor Jon Petter Rui, Norge Forbudet mot dobbel strafforfølgning («ne bis in idem») Professor Jon Petter Rui, Norge Forbudet mot dobbel strafforfølgning («ne bis in idem») Forbudet mot dobbel strafforfølgning (ne bis in idem) Professor

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Sektionsmöte. Plikt att i förvaltningsförfarandet yttra sig om egna och närståendes straffbara förhållanden

Sektionsmöte. Plikt att i förvaltningsförfarandet yttra sig om egna och närståendes straffbara förhållanden Sektionsmöte Plikt att i förvaltningsförfarandet yttra sig om egna och närståendes straffbara förhållanden Referent: Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Norge Korreferent: Professor Eirikur Tomasson, Island

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett

Vurdering av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett Vurdering av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett - En juridisk analyse Av advokat Frode Elgesem Avgitt til Utenriksdepartementet

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer